Referat

 • 325. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMT den 26. juni 2019.

   

  Beslutning

  Deltog ikke: Line Krogh Lay (B)

   

  Godkendt.

 • 326. Lokalplan 189 Overførsel af sommerhusområde til byzone i Strøby Egede - Supplerende høring - Vedtagelse

  application/pdf icon hvidbog_lp_189_-_supplerende_hoering.pdfapplication/pdf icon revideret_bilag_6_-_antal_etager_hoejder_tagform-_og_haeldning_i_delomraade_a_b_og_c.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_1-17_-_supplerende_hoering.pdf

  Resume

  Teknik & Miljø fremlægger forslag til behandling af indsigelser, kommentarer og ændringsforslag, der er indkommet ved den supplerende høring, samt indstiller til endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 189 Overførsel af sommerhusområde til byzone i Strøby Egede.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT, at

   

  1. Forslag til Lokalplan 189 Overførsel af sommerhusområde til byzone i Strøby Egede vedtages med de foreslåede ændringer fra den supplerende høring.

   

  2. Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen.

    

  Beslutning

  Deltog ikke: Line Krogh Lay (B)

   

  1. Anbefales.
  2. Anbefales.

   

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan 189 har været udsendt i offentlig hørng i 8 uger i peridoen 1. april - 27. maj 2019. I høringsperioden modtog Stevns Kommune 22 høringssvar (43 indsigere + G/F Kystvejen) mod, at der kan bygges i 1½ plan og i en højde op til 8,5 meter, med den begrundelse at det blandt andet kan medføre skygge- og indbliksgener. Samtidig mener hovedparten af indsigerne, at det skal være muligt at opføre byggeri i 1½ plan og 8,5 meter, såfremt det ikke er til gene for naboerne eller naboerne er enige om det. Til det foreslår de en udregningsmetode, som de vurderer, sikrer, at det ikke efterfølgende giver problemer. Enkelte foreslår, at højden bør være 6,5 meter, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt for både 1½ og 2 plan.

   

  Høringssvar fra den almindelige høring

   

  De enkelte indsigere i den almindelige høring har følgende kommentarer og forslag til bebyggelse i 1½ plan og op til 8,5 meter:

   

  • 14 høringssvar nr. 4, 5, 6, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 29, 32, 33 (32 indsigere + G/F Kystvejenn), ønsker at der kun kan bygges i1 plan med en maks. højde på 5.5 meter. Der skal dog være muligt, at bygge i op til 8.5 meter, såfremt det ikke giver skygge- og indsigtsgener. Foreslår et nyt højdegrænseplan (formel), som regulerer hvor tæt der kan bygges på skel for at undgå skygge- og indsigtsgener.
  • 2 høringssvar nr. ( 4 indsigere) ønsker at der kan bygges i maks. 6.5 meter, da grundene er meget smalle og de ønsker et grønt udtryk. Dog kan der bygges i op til 8,5 meter med respekt for skygge, indsigt og grønt udtryk. Foreslår formel.
  • 1 høringssvar nr. 22 (2 indsigere) mener, at bygnigshøjden bør reduceres til 6,5 meter, da det både er tilstrækkeligt for både 1½ og 2 plan.
  • 1 høringssvar nr. (1 indsigere) ønsker at bebyggelse kun må opføres i et plan med maks. byggehøjde på 5,5 meter.
  • 1 høringssvar nr. (1 indsigere) mener ikke at bygninger ikke må dominere, falde udenfor områdets symmetri, give nabokik, begrænse lysindfald og derfor at en formel er berettiget.
  • 1 høringgsvar nr. 31 (2 indsiger) mener at det ikke bør være lokalplanen som regulerer antallet af etager, men at det må være en sag mellem ejer og forsikringsselskab.
  • 1 høringssvar nr. 35 (1 indsiger) er stærk modstander af 8,5 meter med store indsigtsprobemer. Ønsker specifikke regler.
  • 1 høringssvar nr. 36 (1 indsiger) er bekymret for, at huse i første række mister værdi, hvis huse i anden række, for mulighed for byggeri i 8,5 meter med altaner.

   

  Næsten samme antal indsigelser er imod, at der ikke kan bygges udhuse i skel, men at de skal placeres 0,75 m fra skel. En enkelt er imod og ønsker at øge afstanden til skel til 1,0 meter for at fastholde den grønne og åbne karakter. 

   

  De enkelte indsigere i den almindelige høring har følgende kommentarer og forslag til udhuse i skel:

   

  • 16 høringssvar nr. 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 33, 34 (32 indsigere + G/F Kystvejen) ønsker at der kan bygges udhuse i skel, med en maks. højde på 2,5 meter og en maks. længde på 12 meter
  • 1 høringssvar nr. 22 (2 indsigere) ønsker at udhuse kan opføres i skel, hvis de kan blive enige med naboen , dog højst højde på maks. 2,5 m og en maks. længde på 12 meter.
  • 1 høringssvar nr. 9 (2 indsigere) ønsker at udhuse kan opføres 0,75 meter fra skel i en længde for maks. 20 % af den samlede naboskellinje.
  • 1 høringssvar nr. 35 (1 indsiger) ønsker at udhuse kan opføres 1,0 meter fra skel og med en maks. højde på 2,5 meter, for at fastholde den grønne og åben karakter.

   

  Supplerende høring

   

  I forhold til den oprindelige høring vurderer Teknik & Miljø, at lokalplanforslaget kan ændres, så antallet af etager ændres til maks. 1 plan med en højde på højst 5,5 meter gældende for delområde B og C. Det skal dog stadigvæk være muligt, at opføre huse i 2 etager i delområde B langs Kystvejen, som angivet i § 5.2.2 i det udsendte forslag. En ændring af højden og antallet af etager kan medvirke til at fastholde et åbent grønt udtryk.

   

  Teknik & Miljø har besluttet, at en ændring af antallet af etager fra 1½ plan til 1 plan, samt en nedsættelse af højden på maks. 8,5 meter til maks. 5.5 er så væsentlig en ændring, at disse ændringer til lokalplanforslaget skal sendes i en supplerende høring. Bygning af udhuse i skel udgår af lokalplanen og det vil herefter være bygnngsreglementets regler som gælder. Dette vil også omfatte garager, carporte og andre småbygnnger.

   

  Lokalplanforslaget har været fremsendt i en supplerende høring i perioden fra d. 6. juni til d. 20. juni 2019.

   

  Høringssvar fra den supplerende høring

   

  Der er i høringsperioden indkommet 17 høringssvar, hvoraf 7 fremsendt har deres tidligere høringssvar, heriblandt en del af grundejerforeningerne. Der er således indkommet 10 nye høringgsvar i forhold til den almindelige høring. Et par af indsigerne ejer henholdsvis 3 og 4 ejendomme i området. Derudover har en ikke ønsket, at kommentere på høringen, førend der foreligger et nyt forslag.

   

  Af de nye indsigere i den supplerende høring har følgende kommentarer til ændringen om, at der kan bygges i en etage og maks. 5,5 meter:

   

  • 3 høringssvar nr. 1, 3, 17 (3 indsigere) tilslutter sig det forslag om at bygge i maks. 1 etage og maks. 5,5 meter.
  • 7 høringssvar nr. 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16 (9 indsigere) er imod forslaget og ønsker at fastholde muligheden for, at bygge i 1½ plan med en maks. højde på 8.5 meter med den begrundelse at det ikke imødekommer ønsker til en moderne bolig, mulighed for udsigt, giver mere luft og grønt på den enkelte grund mv.

   

  Af de nye indsigere i den supplerende høring har følgende kommentarer til ændringen om, at der kan bygges udhuse i skel:

   

  • 1 høringssvar (1 indsiger) tilslutter sig forslaget, forudsat at det gælder nybyggeri og ikke allerede byggede og godkendte udhuse.
  • 1 høringssvar (1 indsiger) er imod, at der kan bygges udhuse i skel, da vil ødelægge det åbne præg. 

   

  Teknik og Miljøs vurdering

  Teknik og Miljø har foretaget en vurdering af indsigelser, jf. hvidbogen og foreslår, at der foretages følgende ændringer i lokalplanen, på baggrund af indsigelserne fra den almindelige høring og supplerende høring.

  • Bebyggelse kan opføres i maks. 1 etage med en maks højde på 5,5 meter.
  • Bestemmelsen omkring byggeri i 2 etager i delområde B ændres/præciseres, for at lette forståelsen af bestemmelsen, jf. også PMTs beslutning om en præcisering af etagebestemmelserne.
  • Udhuse kan opføres i skel og reguleres herefter af bygningsreglementets bestemmelser. Det gælder også garager, carporte og andre småbygninger.

  Der foretages ikke yderligere ændringer i lokalplanforslaget på baggrund af den supplerende høring.

   

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

  Historik

  Teknik og Miljø besluttede på baggrund af indsigelserne, at udsende en supplerende høring i perioden d. 6. juni - 20. juni, som omhandler muligheden for et ændret etageantal og maks. højde på byggeri samt at kunne bygge udhuse i skel. PMT har på møde d. 18. juni behandlet indsigelserne fra den almindelige høring og vedtaget Lokalplan 189. PMT besluttede samtidig, at indsigelserne fra den supplerende høring behandles på et ekstraordinært PMT møde samme dag som KB mødet, og at der sker en præcisering af etagebegrebet i delområde B.

 • 327. Underskriftsark (Lukket)