Referat

 • 308. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for ØU den 18. juni 2019.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Godkendt.

 • 309. Planstrategiens visionsarbejde

  application/pdf icon bilag_1._powerpoint-praesentation._arbejdsgruppens_visionsarbejde._0.pdfapplication/pdf icon bilag_2._kort_udfoldelse_af_arbejdsgruppens_fire_visionsbud_0.pdf

  Resume

  Med afsæt i det gennemførte visionsarbejde i 2018, har en intern arbejdsgruppe udarbejdet fire nye bud på en overordnet vision for Stevns Kommune. Der skal træffes en beslutning om, hvilken vision der skal indarbejdes i Planstrategien.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via ØU, at

  1. et af arbejdsgruppens fire visionsbud vælges

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Et flertal af Økonomiudvalget (Anette Mortensen (V), Steen S. Hansen (A), Steen Nielsen (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C) anbefaler visionsforslaget: Stevns - Du kommer igen!

   

  Varly Jensen (O) ønsker klare målsætninger om kommunens fremtidige muligheder.

  Mogens Haugaard Nielsen (N) tager forbehold.

  Sagsfremstilling

  I foråret 2018 blev planstrategiens visionsarbejde igangsat. Målet var at fastlægge en vision, der både kan være retningsgivende ledestjerne i planstrategiens arbejde, men også bruges i den politiske og administrative ambition for Stevns kommune.

   

  Visionen har til hensigt at være gennemgående i den daglige udmøntning, og ikke mindst fortælle, hvilke ønske positioner, vi i fællesskab stræber efter i Stevns Kommune.

   

  I processen blev politikere, direktion og centerchefer bedt om i fællesskab at danne fire overordnede temaer, som er særligt relevante i Stevns kommune. Følgende fire blev valgt:

   

  • Et godt sted at bo
  • Deltagelse og fællesskab
  • Udsyn og innovation
  • Natur- og kulturlandskaber

   

  Planstrategien bygges op omkring de fire temaer, og de bliver hver især udfoldet og konkretiseret i den forbindelse. Visionen skal ligeledes udfoldes og gøres til handling i de fire temaer og i arbejdet fremadrettet.

   

  Med afsæt i de fire temaer blev der herefter gennemført en række workshops, et stort borgermøde og politiske behandlinger, der skulle lede frem til en vision. I efteråret 2018 blev arbejdet imidlertid sat i bero, da processen havde vist sig at kræve en nytænkning for at komme i mål.

   

  I foråret 2019 blev arbejdet genoptaget, ved at nedsætte en mindre arbejdsgruppe bestående af ansatte i Stevns Kommune og med en bredde ud i kommunens forskellige fagområder.

   

  Denne arbejdsgruppe mødtes den 20. og 21. maj og havde her til opgave at komme med minimum tre visionsbud indenfor 24 timer.

  Arbejdsgruppen er kommet frem til fire visionsbud. Alle visionsbud favner alle fire temaer. Det er således visionsbud af en overordnet karakter frem for visioner med afsæt i et enkelt af temaerne.

   

  Visionsbudene kan hver især udfoldes i de fire temaer i planstrategien.

   

  De fire visionsbud er blevet præsenteret og udfoldet på et temamøde for Kommunalbestyrelsen den 12. juni.

  Se bilag 1: PowerPoint-præsentation. Arbejdsgruppens visionsarbejde.

  Se bilag 2: Kort udfoldelse af arbejdsgruppens fire visionsbud.

   

  De fire visionsbud er:

  • Stevns. Helt til kanten!
  • Skab dig på stevnsk!
  • Stevns - du kommer igen!
  • Drøm udover kanten!

  Økonomi

  Sagen har ikke konsekvenser for budgettet

 • 310. Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 - endelig vedtagelse

  application/pdf icon kommuneplantillaeg_nr.2_0.pdf

  Resume

  KB skal vedtage forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 endeligt.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB, via PMT og ØU, at

   

  1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 vedtages endeligt.

  2. Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen.

  Plan, Miljø og Teknik, 18. juni 2019, pkt. 321:

  1. Anbefales.
  2. Anbefales.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  PMT's indstilling anbefales.

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø fremlægger forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 til endelig vedtagelse.

   

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 har sammen med Lokalplan 189 været været fremsendt i offentlig høring i 8 uger. Der har i høringsperioden været afholdt et borgermøde, hvor omkring 90 borgere deltog.

   

  Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser.

   

  Formålet med Kommuneplantillægget er, at muliggøre at området kan overføres fra sommerhusområde til helårsbeboelse.

   

  Der er forud for udarbdejdelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkning i forhold til omgivelserne. Screeningen viste, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkning af området. På denne baggrund er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering af lokalplanen og kommuneplantillæg. Denne beslutning er offentliggjort sammen med lokalplan og kommuneplantillæg. Der er ikke indkommet klager over denne beslutning inden klagefristens udløb.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

  Historik

  KB besluttede på deres møde den 28. marts 2019 at sende Forslag til Lokalplan 189 og Kommuneplantillæg nr. 2 i offentlig høring i 8 uger samt at der i høringsperioden afholdtes et borgermøde.

 • 311. Lokalplan 189 Overførsel af sommerhusområde til byzone i Strøby Egede - endelig vedtagelse

  application/pdf icon lokalplan_189_overfoersel_af_sommerhusomraade_til_byzone_i_stroeby_egede_0.pdfapplication/pdf icon hvidbog_lp_189_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_1-5_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_6-10_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_11-14_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_15-20_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_21-24_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_25-31_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_32-36_0.pdf

  Resume

  KB skal vedtage forslag til Lokalplan 189 Overførsel af sommerhusområde til byzone i Strøby Egede endeligt.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. Forslag til Lokalplan 189 Overførsel af sommerhusområde til byzone i Strøby Egede vedtages med de foreslåede ændringer fra den almindelige høring

  2. PMT beslutter om indsigelserne, fra den supplerende høring behandles på et ekstraordinært PMT møde samme dag som KB mødet eller om høringssvarene fra den supplerende høring behandles i KB uden en PMT behandling

  3. Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen 

  Plan, Miljø og Teknik, 18. juni 2019, pkt. 322:

  1. Anbefales med en præcisering af etagebegrebet i delområde B.

  2. Indsigelserne, fra den supplerende høring behandles på et ekstraordinært PMT møde samme dag som KB mødet (den 26. juni).

  3. Anbefales. 

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  PMT's indstilling anbefales.

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø fremlægger forslag til behandling af indsigelser, kommentarer og ændringsforslag, der er indkommet i høringsperioden, samt indstiller til endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 189 Overførsel af sommerhusområde i Strøby Egede.

   

  Stevns Kommune har i en årrække ønsket at omdanne et sommerhusområde i Strøby Egede til helårsbeboelse ved at ændre områdets zonestatus fra sommerhusområde til byzone. Der er stor efterspørgsel på boligområder i Strøby Egede og de eksisterende rammeområder er så godt som udbygget.

  Området udgør 30,8 ha og omfatter 255 ejendomme, hvoraf 11 er eksisterende helårshuse. Af de 255 ejendomme anvendes over 50 % i dag som helårsboliger. Ejendommen på matr. nr. 9h Strøby By, Strøby, Lendrumvej 8, bliver også omfattet af den ny lokalplan og overgår dermed fra landzone til byzone. Lokalplanen åbner mulighed for opførelse af helårsboliger.

  Forslaget har sammen med forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 været udsendt i offentlig høring i 8 uger i perioden 1. april - 27. maj 2019. Der har i høringsperioden været afholdt et borgermøde, hvor omkring 90 borgere deltog. På mødet blev der drøftet mange af de sammen emner som er indeholdt i indsigelserne.

  Der er indkommet 36 høringssvar, hvoraf flere er enslydende og nogel har også indsendt flere høringssvar.

  Høringssvarene omhandler i hovedtræk følgende emner:

  1. Antal etager ved nyt byggeri
  2. Maks. byggehøjde ved nyt byggeri
  3. Mulighed for opførelse af udhus/carport/garage i skel mod nabo
  4. Mulighed for valmede tage og ensidig taghælning i alle delområder
  5. Mulighed for etablering af både faste og levende hegn i naboskel samt hegning langs strandparceller
  6. Mulighed for etablering af kælder ved nybyggeri
  7. Muligheder for sammenlægning og udstykning af ejendomme i mindre grunde
  8. Nedlæggelse af bevaringsværdigt dige
  9. Frit materialevalg til facade og tag, og ingen eller færre regler for opsætning af solceller og ovenlysvinduer
  10. Ingen krav til grundejerforening eller pligt til sammenlægning.
  11. Ingen krav og ønske om krav til belysning
  12. Ønske om færre delområder
  13. Ingen adgang langs helårsboliger på vandside og indhold af strandparceller
  14. Mulighed for tæt-lav
  15. Skygge- og indsigtsgener ved byggeri i 1½ plan
  16. Krav om bæredygtige materialer
  17. Krav til maks. højde på træer
  18. Mulighed for kobbertagrender og ubehandlet zink
  19. Zoneforhold  og fortsat anvendelse til sommerhus
  20. Ingen krav til antenner og paraboler
  21. Ingen krav til placering af affaldsstativer
  22. Supplerende krav til oplag i lokalplanområdet
  23. Individuel vurdering af, hvem som driver virksomhed fra ejendommen
  24. Krav til overkørsler og fremkommelighed mellem de enkelte grundejerforeninger
  25. Bevarelse af områdets grønne åben karakter
  26. Generelle bemærkninger til afvikling af borgermødet, spørgsmål samt formuleringer og henvisning til kortbilag mv. i lokalplanforslaget

  Supplerende høring

  En del af høringssvarene er indsigelser mod, at der kan bygges i 1½ plan og i en højde op til 8,5 meter, med den begrundelse, at det kan medføre skygge- og indbliksgener.

  I forhold til den oprindelige høring vurderer Teknik & MIljø, at lokalplanforslaget kan ændres, så antallet af etager ændres til maks. 1 plan med en højde på højst 5,5 meter gældende for delområde B og C. Det skal dog stadigvæk være muligt, at opføre huse i 2 etager i delområde B langs Kystvejen, som angivet i § 5.2.2. En ændring af højden og antalllet af etager kan medvirke til at fastholde et åbent grønt udtryk.

  Stevns Kommune, Teknik & Miljø har besluttet, at en ændring af antallet af etager fra 1½ plan til 1 plan, samt en nedsættelse af højden fra maks. 8,5 meter til maks. 5,5 meter er så væsentlige ændringer, at disse ændringer til lokalplanforslaget skal sendes i en supplerende høring i 14 dage. Derudover indgår det i den supplerende høring, at bygning af udhuse i skel udgår af lokalplanen og det vil herefter være bygningsreglementets regler som gælder. Dette vil også omfatte garager og carporte.

  Høringsperioden er fra d. 6. juni til 20. juni 2019.

  Indsigelserne fra den supplerende høring behandles på et ekstraordinært PMT møde samme dag som KB mødet eller på KB uden en forudgående PMT behandling.

   

  Teknik og Miljøs vurdering

  Teknik & Miljø har foretaget en vurdering af de enkelte indsigelser. Foruden de forslåede ændringer i den supplerende høring vurderer Teknik & Miljø, at der foretages følgende ændringer i lokalplanen:

  • Det skal være muligt at etablere kældre, da det ikke ud fra tilgængelige undersøgelser, påvises, at der ikke kan etableres kælder i området som helhed. Det vil således være grundejerens eget ansvar, at sikre sig både i forhold til eksisterende forhold samt kommende ændringer i klimaet og øvrig tilladt bebyggelse i området.
  • Det skal være muligt, at opsætte plankeværk mellem de enkelte grunde i delområde B og C. Dog skal et grønt udtryk ud mod vejen fastholdes, for at medvirke til et åbent grønt udtryk.
  • Der kan ikke være krav om medlemspligt til grundejerforeningerne, da ikke alle grundejerforeninger idag har medlemspligt.
  • Det skal være tilladt med ensidig taghældning og valmede tage i hele lokalplanområdet.
  • Det skal være muligt, at bruge tagrender af plastik.
  • Krav til ovenlysvinduer og solcellers max. andel af tagfladen udgår.
  • Krav til placering af affaldsstativer udgår.
  • Mulighed for at opsætte hegn på strandparcellerne i delområde A udgå, da det er i strid med strandbeskyttelsen.
  • Der indføres en tilsvarende vejbyggelinje på 3,5 meter langs Kystvejen på landsiden, som der er på vandsiden.
  • Bestemmelser om solceller og solfangere udgår og der stilles kun krav om at de skal have samme hældning som tagfladen og et maks. glanstal for ikke at blænde.
  • Derudover tilføjes der oplysende noter, som blandt andet omhandler fortsat lovlig anvendelse af sommerhuse, fastsættelse af niveauplan m.fl.

  Teknik & Miljø vurderer ikke at de forslåede ændringer er, af en sådan karakter, at det kræver en fornyet høring af lokalplanforslaget.

  Miljøvurdering

  Der er forud for udarbejdelse af lokalplanen og kommuneplantillægget foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkning i forhold til omgivelserne. Screeningen viste, at lokaplanen og kommuneplantillægget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. På denne baggrund er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg. Denne beslutning er offentliggjort sammen med lokalplan og kommuneplantillæg. Der er ikke indkommet klager over denne beslutning inden klagefristens udlløb.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

  Historik

  KB besluttede på deres møde den 28. marts 2019 at sende forslag til Lokalplan 189 samt Kommuneplantillæg nr. 2 i offentlig høring i 8 uger samt at der i høringsperioden afholdtes et borgermøde.

 • 312. Grundlovsceremoni, statsborgerskab, fastlæggelse af retningslinjer

  Resume

  Stevns Kommune skal med afsæt i indfødsretsaftalen afholde Grundlovsceremoni for ansøgere om dansk indfødsret. Ceremonien skal afholdes mindst to gange årligt, og med afholdelse første gang efteråret 2019.

  KB skal fastlægge retningslinjer for afholdelsen.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via ØU, at

   

  1. Kommunalbestyrelsens repræsentant ved ceremonierne fastlægges.

  a. Borgmesteren og ved hendes fravær henholdsvis 1. eller 2. viceborgmester eller

  b. Forvaltningen (ved repræsentation af direktionsmedlem / ansvarlig centerchef)

   

  1. Ceremonierne afholdes to gange årligt.
  2. Ceremonierne afholdes i rådssalen

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Ad. 1 og 2 anbefales således, at borgmesteren, og i hendes fravær henholdsvis 1. eller 2. viceborgmester varetager opgaven. Forvaltningen deltager ligeledes.

   

  Ad. 2 og 3 anbefales.

   

  Steen Nielsen (A) og Mogens Haugaard Nielsen (N) mener, at grundlovsceremonien er unødvendig og spild af ressourcer.

  Sagsfremstilling

  Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet indgik den 29. juni 2018 en ny indfødsretsaftale. Det indgår blandt andet i aftalen, at tildelingen af dansk statsborgerskab skal betinges af deltagelsen ved en grundlovsceremoni.

   

  Stevns Kommune er således forpligtet til at afholde Grundlovsceremoni for ansøgere om dansk statsborgerskab mindst to gange årligt. I 2019 skal ceremonien dog kun afholdes én gang, og dette skal foregå i anden halvdel af 2019.

   

  Loven giver kommunen mulighed for at vælge, om det er et medlem af Kommunalbestyrelsen eller en embedsmand, som skal gennemføre ceremonien (=være Kommunalbestyrelsens repræsentant)

   

  Stevns Kommunen har også mulighed for at indgå aftale med nabokommunerne om at gennemføre en fælles ceremoni i forlængelse af tildeling af statsborgerskab.

   

  Der er i loven fastlagt en række formalia i forbindelse med afholdelsen af ceremonien, hvilket blandet andet indebærer:

   

  • At Kommunalbestyrelsens repræsentant skal byde ansøgerne velkommen, redegøre for at ceremonien har til formål, at højtideligholde og markere ansøgernes erhvervelse af dansk statsborgerskab.

   

  • At Kommunalbestyrelsens repræsentant under ceremonien skal sikre, at ansøgers identitet er korrekt ved forevisning af gyldig legitimation med foto. Hvis dette ikke er muligt kan ansøger ikke deltage i ceremonien.

   

  • At Kommunalbestyrelsens repræsentant skal overvære ansøgers underskrivning af erklæring om statsborgerskab

   

  • At Kommunalbestyrelsens repræsentant efter underskrift på erklæring udveksler håndtryk med ansøgeren. Håndtrykket skal gives uden handske - håndflade mod håndflade for at højtideligholde og helt korrekt markere det øjeblik i ansøgerens liv, hvor vedkommende bliver dansk statsborger.

   

  • Efter håndtryk skal Kommunalbestyrelsens repræsentant angive på erklæringen, at formalia er overholdt (dvs. at erklæringen er underskrevet under overværelse og at der er udvekslet håndtryk).

   

  Den første ceremoni blev afholdt af Udlændinge- og Integrationsministeriet i januar 2019 for i alt 9 nye danske statsborgere, som kom fra hele landet. Forvaltningens forventning er derfor, at ceremonierne vil blive med afholdelse med ganske få personer ad gangen.

   

   

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om Kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier

  Økonomi

  Forventes af kunne afholdes indenfor eksisterende ressourcer.

 • 313. Befolkningsprognose 2020

  application/pdf icon befolkningsprognonse_2020_stevns_kommune_0.pdfapplication/pdf icon appendiks_befolkningsprognose_2020_stevns_kommune_0.pdf

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet en ny befolkningsprognose for Stevns Kommune. Befolkningsprognosen beskriver den forventede demografiske udvikling i Stevns Kommune for perioden 2019 – 2030. Prognosen er udarbejdet på baggrund af seneste statustal for befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2019, samt en række forudsætninger og antagelser. Prognosen er lavet for Stevns Kommune set under et, men også opdelt på skoledistrikter, samt på by- og landområder.

   

   

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til ØU via DIR, at

   

  1. befolkningsprognosens resultater tages til efterretning
  2. befolkningsprognosens resultater anvendes som grundlag for demografiberegninger til budget 2020 og kapacitetstilpasning

   

   
  Direktionen, 11. juni 2019, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Indstillingen godkendt.

  Sagsfremstilling

  Politik & Borger har udarbejdet en ny befolkningsprognose for Stevns Kommune. Befolkningsprognosen beskriver den forventede demografiske udvikling i Stevns Kommune for perioden 2019 – 2030. Prognosen er udarbejdet på baggrund af seneste statustal for befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2019. Prognosen bygger på forudsætninger og forventninger til af fødsler, dødsfald, til- og fraflytning, samt ind- og udvandring. Prognosen baseres på data sammenkørt fra CPR-registeret og BBR-registeret. Prognosen baseres på historik, fertilitet, dødelighed og forventninger til de kommende års opførsel af nye boliger. Prognosen er lavet for kommunen set under et, men også opdelt på skoledistrikter, samt på by- og landområder.

   

  Prognosen

  Stevns Kommune har oplevet en stigning i befolkningen fra 2012 til 2019 pga. øget tilflytning og indvandring. Stevns Kommunes befolkningstal forventes at stige yderligere i prognoseperioden med en stigning på 248 borgere i hele perioden fra år 2019 til år 2030, hvilket svarer til en stigning på 1,1 %. Det skyldes primært at der i de kommende år stadig forventes flere tilflyttere end fraflyttere, samt at indvandringen forventes at forsætte på nuværende niveau. Samtidig forventes en opførsel af en del nye boliger i de kommende år. Dette modsvares af at der fortsat forventes flere døde end fødte pga. en stigende andel ældre og færre unge borgere, hvilket vil resultere i et fødselsunderskud. Dette fald modsvares af en forventning om nettotilflytning og indvandring. Prognosen er nedjusteret ens smule siden sidste år, da flere boligprojekter er blevet udskudt.

   

  Anvendelse

  Befolkningsprognosen anvendes som grundlag for kapacitetstilpasning på børne- og unge, samt ældre-området. Prognosen indgår desuden som grundlag for demografiberegninger til budgettet for det kommende fire år.

   

  Prognosen resultater

   

  Boligprogram

  Denne befolkningsprognose bygger bl.a. på, at der i prognoseårene opføres ca. 72 boliger om året i Stevns Kommune, hvilket er baseret på kommunens boligplaner samt historik for nyopførte boliger i de seneste år. Der forventes primært en udbygning og opførsel af nye boliger i udviklingsbyerne Strøby Egede, Store Heddinge, Hårlev og Rødvig.

   

  Befolkningssammensætning

  Stevns Kommune vil i de kommende år oplevede en stigning i andelen af borgere over 65 år. Samtidig vil antallet af borgere i den erhvervsaktive alder at falde.

   

  Fødsler og døde

  Stevns Kommune har stadig et fødselsunderskud, hvilket betyder at antallet af døde overstiger antallet af fødte. Denne tendens forventes at fortsættes selvom der er konstateret en fremgang i antallet af fødsler. Dette opvejes dog af flere ældre og heraf større dødelighed.

   

  Til- og fraflytning

  I de seneste år har Stevns Kommune haft nettotilflytning, hvilket betyder flere tilflyttede end fraflyttede. Tilflytningen er faldet det seneste år, men forventes at fortsætte på det nuværende niveau i de kommende år.

   

  Ind- og udvandring

  Stevns Kommune har de seneste år oplevet en stigende nettoindvandring. Indvandringen er vanskelig at forudsige, da den påvirkes væsenligt af udefrakommende begivenheder, som fx konflikter m.m. I prognonsen forventes en forsat indvandring, dog på det nuværende eller lidt lavere niveau.

   

   

  I bilag 1 Befolkningsprognose 2020 findes uddybende beskrivelser, illustration, samt tabeller over prognosens resultater.

   

   

  Økonomi

  Befolkningsprognonsen danner grundlag for demografiberegning i forbindelse med budgettet, samt kapacitetstilspasning på daginstitutions, skole- og ældreområdet.

 • 314. Lokalplan 193 for Stevnshallen - forslag

  application/pdf icon udkast_til_kommuneplantillaeg_26-04-2019_b_0.pdfapplication/pdf icon miljoescreening_lp_stevnshallen_29-04-2019_0.pdfapplication/pdf icon udkast_til_forslag_lp_193_3_0.pdfapplication/pdf icon kortbilag_1_28052019_-_lillefilstr_0.pdfapplication/pdf icon kortbilag_2_28052019_-_lillefilstr_0.pdfapplication/pdf icon kortbilag_28052019_med_ortofoto_-_lillefilstr_0.pdf

  Resume

  KB skal godkende, at forslag til Lokalplan 193 og Kommuneplantillæg nr. 8 sendes i offentlig høring. KB skal samtidig godkende, at der midt i høringsperioden afholdes et borgermøde.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplanforslag 193 for Stevnshallen godkendes og sendes i høring i 8 uger,

   

  2. at der fastsættes en dato for afholdelse af et borgermøde midt i høringsperioden.

  Plan, Miljø og Teknik, 11. juni 2019, pkt. 314:

  1. Anbefales af et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Line Krogh Lay (B), Helen Rasmussen (A), Jørgen Larsen (N). Varly Jensen (O) kan ikke anbefale at forslag til lokalplan og kommuneplantillæg sendes i høring da han ønsker at man forholder sig til anlæggets og økonomiens størrelse inden der udarbejdes forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.
  2. Der foreslås afholdt borgermøde onsdag den 21. august kl 19 i Stevnshallen

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  PMT's flertalsindstilling anbefales.

  Varly Jensen (O) fastholder sin protokollering fra PMT.

   

  Mødedato for afholdelse af borgermøde bliver den 20. august 2019.

   

   

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan 193 og Kommuneplantillæg nr. 8 er udarbejdet på baggrund af et ønske om at opføre en ny idrætshal til erstatning for den hidtidige Stevnshal, der planlægges nedrevet.

  I 2018 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en helhedsplan for den nye Stevnshal og området omkring den. Helhedsplanen tænkes realiseret over de næste 10-30 år og på sigt er det hensigten at udarbejde en samlet lokalplan, der kan danne grundlag for realisering af helhedsplanen for området omkring Stevnshallen.

   

  Nærværende lokalplan, som kun omfatter en mindre del af helhedsplanen, er udarbejdet for at sikre, at opførelse af Stevnshallen ikke forsinkes af en længere planproces. Et af de væsentligste elementer i helhedsplanen er, at Stevnshallen skal kunne sammenbygges med Stevnsbadet.

   

  Lokalplanområdet ligger i dag i landzone i den nordøstlige del af Store Heddinge og omfatter et areal på ca. 2,1 ha. Området vejbetjenes af Munkevænget og der udlægges arealer til vej og parkering i det nordlige område. I det sydlige vej og parkeringsområde skal sikres vendemulighed for busser samt areal til af- og påsætning fra busser. Lokalplanen giver mulighed for at der kan anlægges en eller flere stier gennem området.    

   

  Ved lokalplanens endelige vedtagelse overgår området til byzone. Indenfor lokalplanområdet ligger Stevnsbadet, den eksisterende Stevnshal samt en mindre del af Munkegården. En mindre del af lokalplanmrådet er omfattet af af den eksisterende Lokalplan 129 for Stevnsbadet. Den eksisterende lokalplan ophæves i sin helhed ved kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af lokalplan 193.

   

  Formøde

  Der har med helhedsplanens udvikling været afholdt flere formøder og interessentmøder for borgere og brugere af Stevnshallen.

   

  Kommuneplantillæg nr. 8

  Området ligger i dag kommuneplanens rammeområde 1D4 Stevnshallerne, som udlægger området til offentlige formål (idrætsanlæg og lignende). Kommuneplanrammen fastsætter i dag den maksimale bebyggelsesprocent til 10% og den maksimale højde på bebyggelse til 11 meter. For at skabe tilstrækkeligt råderum til opførelse af en ny Stevnshal og for at sikre at kommuneplanrammen kan danne grundlag for realisering af Helhedsplanen, er der sideløbende med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 8. Med kommuneplantillægget øges den maksimale bebyggelsesprocent fra 10 til 15 og bebyggelseshøjden øges fra 11 til 12,5 m.

   

  Miljøvurdering

  Teknik & Miljø har i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdet en screening af lokalplanens og kommuneplantillæggets miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete anlæg (VVM). Screeningen viste, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen og kommuneplantillægget åbner op for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Teknik & Miljø vurderer på denne baggrund, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommune økonomi

  Historik

  KB har på møde den 28. februar 2019 besluttet at igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan, der skal skabe det planmæssige grundlag for opførelse af en ny idrætshal til erstatning for den hidtidige Stevnshal.

 • 315. Budget 2020

  application/pdf icon budgetforudsaetninger_2020_-_oeu_0.pdfapplication/pdf icon oeu_-_b2020_-_indarbejdede_aendringer_med_beslutning.pdfapplication/pdf icon oeu_-_b2020_-_ud_over_vedtaget_service_med_beslutning.pdfapplication/pdf icon oeu_-_b2020_-_balanceforslag_med_beslutning.pdfapplication/pdf icon ssu_-_oversigter_over_budgetforslag.pdfapplication/pdf icon bul_-_oversigter_over_budgetforslag.pdfapplication/pdf icon aet_-_oversigter_over_budgetforslag.pdfapplication/pdf icon pmt_-_oversigter_over_budgetforslag.pdfapplication/pdf icon anlaegsoversigt_budget_2020_-_alle_udvalg.pdf

  Resume

  Økonomiudvalg skal behandle budgetforslag 2020-2023 på egne politikområder. Budgetforslaget indgår herefter i den videre budgetproces og til budgetseminaret i august.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til ØU, at

  1. udvalget behandler budgetforslag til budget 2020.
  2. udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Økonomiudvalgets beslutninger fremgår af bilagene til sagen.

   

  Varly Jensen (O) og Mogens Haugaard Nielsen (N) ønsker gruppeformandsdrøftelser om B2020 med alle partier.

   

  Økonomiudvalget anmoder i øvrigt om flere spareforslag indenfor eget område.

  Sagsfremstilling

  Fagudvalgene behandler i juni måned budgetforslag for 2020 og overslagsårene 2021-2023, og udvalgenes anbefalinger indgår ved budgetseminaret i august og i den videre budgetproces.

   

  Den økonomiske politik for 2019-2023 blev godkendt i januar 2019. Heraf fremgår det blandt andet, at der skal udarbejdes et balancekatalog på ca. 35 mio. kr. Forslagene i balancekataloget har til formål at skabe balance mellem kommunens udgifter og indtægter. Med de nuværende økonomiske og strukturelle udfordringer i kommunens økonomiske situtation, skal der udarbejdes et balancekatalog på ca. 35 mio.kr. for at skabe balance i kommunens økonomi ved et forudsat anlægsniveau på ca. 40 mio. kr.

   

  Ændringer til budget 2020

  Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2020, version 1:

  • Overførselsudgifter
  • Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
  • Ændringer som følge af demografisk udgiftspres

   

  Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

  • Lov- og cirkulæreændringer
  • Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
  • Forslag fra café-møder
  • Afledt drift til nye anlæg
  • Balancekatalog
  • Anlægsønsker

   

  Budgetforslag 2020 på Økonomiudvalgets område

  På Økonomiudvalgets områder er der i 2020 indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2020:

   

  Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: 4,9 mio. kr.

   

  Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:

   

  Udover vedtaget service: 0,945 mio. kr.

  Balanceforslag: max. -7,9 mio. kr.

  Afledt drift af anlægsforslag: 0,05 mio. kr.

   

  Anlæg: 2,7 mio. kr.

   

  Budgetprocessen for 2020

  Det er i forbindelse med godkendelse af den overordnede tidsplan for budget 2020 besluttet at fremrykke en del af budgetarbejdet, således at der bliver skabt et bedre og mere færdigt grundlag allerede inden sommerferien. Udvalgene behandler således budgetforslag på egne områder færdigt inden sommerferien, det vil sige på udvalgsmøderne i juni. Dermed bliver der mulighed for tidligt i august at kunne levere et samlet overblik over budget 2020.

   

  På fagudvalgenes møder i august vil budget 2020 blive behandlet i form af en status efter budgetseminaret i august, fremlæggelse af høringssvar samt konsekvenser af en eventuel ny økonomiaftale for 2020. Der er ikke som tidligere år tale om en generel revurdering af budgettet.

   

  Tidsplanen for budgetprocessen forventes at blive ændret som følge af, at der afholdes folketingsvalg den 5. juni. Dette bevirker, at den økonomiske aftale mellem KL og regeringen indgås på et senere tidspunkt end normalt og dermed ændres forudsætningerne i tidsplanen for budget 2020.

   

  Ud over ØU´s egne budgetforlag er oversigterne over budgetforslagene for de øvrige udvalgsområder og en samlet anlægsoversigt også vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.

   

  Budgetforslagene for alle udvalgsområder vil fremgå af den elektroniske budgetmappe i Prepare i slutningen af juni, når alle udvalg har behandlet budget 2020.

   

  Økonomi

  De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen og bilagene hertil. 

  De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2020 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budget 2020.

   

 • 316. Prioritering af "fælles pulje" BUL-midler til budget 2020

  Resume

  ØU via BUL skal tages stilling til overførsel af budget i 2020 til afdelingen for udsatte børn og unge fra fællespulje under BUL til senere prioritering (besparelse ved delvist hjemtagelse af pædagogisk støtte og familiebehandling – fra ekstern til intern opgaveløsning)

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til ØU via BUL, at

  1. 870.000 kr. fra pulje under BUL til senere prioritering overføres til afdeling for udsatte børn og unge under ØU i 2020

  Børn, Unge og Læring, 11. juni 2019, pkt. 195:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  ØU besluttede på møde 20. november i sag 165, efter anbefaling fra BUL, nedenstående

  • 1.       budget til eksternt køb af foranstaltninger inden for servicelovens § 53, 3, 2 Pædagogisk støtte (BUL´s politikområde), reduceres med 400.000 kr. i budget 2019 og overslagsårene.
  • 2.       budget til eksternt køb af foranstaltninger inden for servicelovens §52, 3, 3 Familiebehandling (BUL´s politikområde) reduceres med 1.600.000 kr. i budget 2019 og overslagsårene
  • 3.       budget/lønsum til ”Familiehuset” (BUL´s politikområde) øges med 1.130.000 kr. i budget 2019 og overslagsårene
  • 4.       budget/lønsum til "Afdelingen for udsatte børn og unge" (ØU´s politikområde) øges med 870.000 kr. i budget 2019 og i 2020 placeres budgettet i en fællespulje under BUL til senere prioritering.

  Som det fremgår i punkt 4 i beslutningen, skal BUL prioritere hvorledes de 870.000 kr. skal benyttes i 2020.

  Det er Børn og Lærings anbefaling, at de 870.000 kr i 2020 prioriteres til samme indsats som i 2019, hvilket er bevilling til ”afdelingen for udsatte børn og unge”. De 870.000 kr. udgør lønmidler til cirka 1,8 socialrådgiverstilling på børn og unge området. Det vurderes, at en fastholdelse at disse stillinger på områder også i 2020 er en nødvendighed, for at fortsætte arbejdet med udviklingsplan og den tidligere tværfaglige indsats i 2020, uagtet at taskforce forløbet formelt afsluttes i starten af 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da overførsel af budget på 870.000 kr. fra BUL til ØU kan afholdes inden for den afsatte budgetramme i 2020.

 • 317. Verdensarv Stevns - anlægsregnskab 2018

  application/pdf icon anlaegsregnskab_verdensarv_stevns_2018.pdfapplication/pdf icon aarsregnskab_verdensarv_stevns_2018.pdfapplication/pdf icon aarsberetning_verdensarv_stevns_2018.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskab 2018 for Verdensarv Stevns.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via AET og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskabet 2018 for Verdensarv Stevns.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 12. juni 2019, pkt. 204:

  Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  1. Anbefales

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales.

   

  Udgiften til Verdensarv Stevns forventes fra 2020 overført til driftsbudgettet, hvor det retteligt hører hjemme.

  Sagsfremstilling

  Stevns kommune har givet et tilskud på 3 mio. kr. til Verdensarv Stevns 2018. Det er dette tilskud, der skal aflægges særskilt anlægsregnskab for.

   

  Verdensarv Stevns har indsendt årsberetning og årsregnskab for 2018 til godkendelse i KB den 26.06.2019, vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Der er i anlægsbudgettet 2018 godkendt 3 mio. kr. til tilskud til Verdensarv Stevns.

 • 318. Verdensarv Stevns, årsberetning og årsregnskab - godkendelse

  application/pdf icon aarsberetning_verdensarv_stevns_2018_0.pdfapplication/pdf icon aarsregnskab_verdensarv_stevns_2018_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommune finansierer driften af Verdensarv Stevns og initiativer gennem et årligt tilskud. Arbejdet er siden 2017 blevet planlagt gennem en handlingsplan, som danner grundlag for en årlig kontrakt mellem Stevns Kommune og Verdensarv Stevns. Handlingsplanen revideres en gang årligt og opfyldelsen af handlingsplanen, og dermed kontrakten, kan aflæses i den følgende årsberetning. Såvel handlingsplan som årsberetning hører under Forvaltningsplan Stevns Klint, der samler alle opgaver og ansvarsområder, der vedrører Stevns Klint som verdensarv, under ét. Processen følger den skitserede i samarbejdsaftalen og vedtægterne for Verdensarv Stevns. Verdensarv Stevns udarbejder og indsender handlingsplan og budget inden 1. november samt et revideret årsregnskab og en årsrapport fra det foregående år inden 1. maj.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via AET og ØU, at

   

  1. årsberetning og årsregnskab for Verdensarv Stevns godkendes.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 12. juni 2019, pkt. 203:

  Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  1. Anbefales.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Året har været præget af flere fællesinitiativer mellem Verdensarv Stevns og Stevns Kommune, således er f.eks. arbejdet omkring retningslinjer for aktiviteter langs Stevns Klint kommet godt i gang med inddragelse af borgere, foreninger og institutioner. Verdensarv Stevns og Stevns Kommune arbejder på at udfærdige et sæt retningslinjer på en let og overskuelig måde med klarhed over, hvad der er lovfæstet og hvad der appellerer til god opførsel ved klinten. Arbejdet udspringer af forvaltningsplanen for Stevns Klint.

  Kontrakt og handlingsplan for 2018 blev godkendt af KB via AET og ØU d. 30.november 2017.

   

  Årsregnskabet for 2018 er gennemgået af foreningens revision, som ikke har nogen bemærkninger. Regnskabet viser, at tilskuddet fra Stevns kommune på 3 mio.kr. er brugt og at økonomien er i balance.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

  Tilskuddet på 3 mio. kr. ligger som et anlæg under AET og er også indarbejdet i fremtidige år.

   

 • 319. Boligselskabet Lejerbo 32 almene familieboliger - godkendelse skema B

  application/pdf icon 1253-0_agerstien_-_skema_b_-_rev._foelgebrev_til_km_03.06.2019.pdf.pdfapplication/pdf icon 1253-0_agerstien_-_skema_b_-_bossinf.pdf.pdfapplication/pdf icon regler_for_boligstoette_2019.pdf

  Resume

  Dem 19. december 2018 godkendte KB salg af grundene Agerstien 1 og 2, Store Heddinge samt skema A for opførelse af 32 almene familieboliger.

   

  Byggeriet opføres af Boligselskabet Lejerbo på vegne af Lejerbo Stevns.

   

  Skema B er fremsendt fra Lejerbo til godkendelse.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR og ØU, at

   

  1. godkende skema B

   

  2. meddele tilsagn til opførelse af 32 almene familieboliger beliggende Agerstien 1 og 2, Store Heddinge

   

  3. godkende en anskaffelsessum på 75.287.000 kr.

   

  4. godkende grundkapitallån på 7.529.000 kr.

   

  5. godkende en garanti overfor realkreditinstituttet, fastsættes endeligt ved byggeriets afslutning

   

  6. godkende en husleje på 1.087 kr. pr. m2

   

  Direktionen, 17. juni 2019, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Indstillingen anbefales.

   

  Varly Jensen (O) ønsker at få tilsendt reglerne for ydelse af boligstøtte.

  Vedlægges KB-sagen.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har solgt grundene Agerstien 1 og 2, Store Heddinge til Lejerbo Stevns til 3.608.000 kr. ekskl. moms svarende til 420 kr. eksl. moms pr. m2 for byggegrundene, hvilket svarer til den dagspris, KB tidligere har godkendt. Den samlede kontante købesum udgør 4.510.275 kr. inkl. moms.

   

  Lejerbo Stevns har til hensigt at opføre 32 Familieboliger for delt på 3.000 m2 med et gennemsnitsareal på ca. 94 m2.

  16 stk. Familieboliger, 4 værelses lejlighed a 110 m2 i 1½ plan

  10 stk. Familieboliger, 3 værelses lejlighed a 85 m2 i 1 plan

  6 stk. Familieboliger, 2 værelses lejlighed a65 m2 i 1 plan

  1 stk. Fælleshus på 100 m2 med plads til ca. 40 personer.

   

  Opførelsen af boligerne vil ske på et areal stort 10.426 m2, beliggende Agerstien iht. lokalplan 74. Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 117k, 117æ, 117ac og 117ab, de 2 sidste matr.nr. vedrører samme ejendomsnr., arealet bliver erhvervet til Stevns Kommune.

   

  Samlet anskaffelsessum for byggeriet og Finansiering fremgår af skema B

   

   

  Rammebeløbet for byggeriet er 25.096 kr. pr. m2 x 3.000 m2 = 75.287.000 kr.

  Stevns kommune skal overfor realkreditinstituttet stille en garanti på 24.697.000 kr. og er beregnet som den del der overstiger 60% af ejendommens værdi ved låneoptagelsestidspunktet.

  Den foreløbige garanti for familieboligerne er beregnet til 62,7% af lånebeløbet. Garantien fastsættes endelig vedr byggeriets afslutning.

   

  Stevns kommune skal endvidere indbetale grundkapitallån til Landsbyggefonden, svarende til 10% af byggesummen og udgør kr. 7.528.700.

   

  Den foreløbige husleje er beregnet til 1.087 kr. pr. m2 pr. år.

   

  Byggeperioden er ca. 12 måneder med forventet start februar 2020 og forventet aflevering ca. februar 2021.

   

  Skema B og følgebrev fra Lejerbo er vedlagt som bilag.

   

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 68.

  Økonomi

  Den foreløbige garanti for familieboligerne er beregnet til 62,7% af lånebeløbet.

  Garantien fastsættes endelig ved byggeriets afslutning og godkendelse af skema C.

   

  Finansiering af grundkapitallån på 7.529.000 kr. finansieres ved træk på kassebeholdningen, når det endelige beøb kendes.

   

   

 • 320. Overdragelsesaftale ved opløsningen af Østsjællands Beredskab

  application/pdf icon bilag_15_-_samarbejdsaftale_ml._kommunerne_om_rbd_udkast.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_14_a_-_likvidationsbalance_pr._31.12.2018.xlsx.pdfapplication/pdf icon bilag_14_-_likvidationsbalance_pr._31.12.2018.xlsx.pdfapplication/pdf icon bilag_13_-_principper_for_likvidationsbalance.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_2-_oversigt_over_tilknyttede_aktiviteter.xls.pdfapplication/pdf icon bilag_1_til_bilag_15_allonge_til_samarbejdsaftale.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_1_-_anlaegskartotek_pr._31.12.2018.xlsx.pdfapplication/pdf icon udkast_til_overdragelsesaftale_seneste_version_1.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_11_-_udkast_til_overdragelsesaftale_oesb_og_stevns_kommune.pdf.pdf

  Resume

  Beredskabskommissionen for Østsjællands Beredskab (ØSB) har på sit møde den 14. maj 2019 godkendt udkast til overdragelsesaftale med bilag, samt godkendt at udkastet fremsendes til ejerkommunerne med henblik på godkendelse i de respektive byråd i løbet af juni måned 2019.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til KB via ØU, at

  1. udkastet til overdragelsesaftale med bilag tiltrædes.
  2. borgmesteren gives mandat til at foretage de nødvendige justeringer inden for rammerne af overdragelsesaftalen.
  3. borgmesteren gives mandat til at underskrive den endelige overdragelsesaftale med bilag. 

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Indstillingen anbefales.

  Sagsfremstilling

  På mødet den 19. december 2018 besluttede KB, at Stevns Kommune udtræder af Østsjællands Beredskab I/S (ØSB), som består af Roskilde, Stevns, Køge, Høje-Taastrup, Greve, Ishøj, Vallensbæk og Solrød kommuner. Efterfølgende blev det besluttet at opløse ØSB.

  Beredskabskommissionen for ØSB godkendte på sit møde den 27. februar 2019 en procesplan med henblik på en opløsning af ØSB pr. 1. januar 2020. 

  Procesplanen indebærer blandt andet, at der skal indgås overdragelsesaftaler mellem ØSB og den enkelte kommune om overdragelse af aktiviteter, medarbejdere, aktiver og forpligtelser. Det er nødvendigt, at overdragelsesaftalens principper godkendes i de enkelte kommuner nu, idet opløsningen af ØSB ellers ikke kan behandles/godkendes i Ankestyrelsen så betids, at opløsning kan ske med udgangen af 2019.

  Advokatfirmaet Horten har på vegne af ØSB udarbejdet udkast til dels en samlet overdragelsesaftale, der skal indgås mellem ØSB og samtlige kommuner, dels udkast til bilag i form af

  • Anlægskartotek pr. 31.12.2018
  • Oversigt over tilknyttede aktiviteter pr. 31.12.2018
  • Oversigt over antal medarbejdere, der overdrages til den enkelte kommune
  • Konkrete aftaler mellem ØSB og de enkelte kommuner om overdragelse af konkrete aktiver og forpligtelser opgjort pr. 31.12.2018
  • Notat om principper for opgørelse af likvidationsbalance
  • Likvidationsbalance opgjort pr. 31.12.2018
  • Samarbejdsaftale om RBD

  Derudover vil følgende bilag senere blive udarbejdet:

  • Notat om håndtering af feriepengeforpligtelsen (afventer generel afklaring om de kommunaløkonomiske konsekvenser for 2019 af den nye ferielov)
  • Endelig opgørelse over den økonomiske udligning mellem kommunerne (afventer ØSB’s regnskab for 2019)
  • Aftale om fælles vagtcentral (afventer resultatet af forhandlinger med HBR om vagtcentralbetjeningen)

   Overdragelsesaftalerne regulerer overdragelsen af ØSB’s opgaver til de enkelte kommuner.

  Overdragelsen omfatter den af ØSB hidtil drevne beredskabsvirksomhed, som er omfattet af beredskabsloven med dertil knyttede aktiviteter, og omfatter samtlige aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser (kendte som ukendte), herunder eventualforpligtelser og historiske forpligtelser, der er tilknyttet beredskabsvirksomheden, uanset om disse specifikt fremgår af Overdragelsesaftalen eller ej medmindre andet særskilt er reguleret i Overdragelsesaftalen.

  Alle opgørelser er udarbejdet pr. 31.12.2018 og foreligger derfor alene i udkast. De vil skulle konsekvensrettes, når ØSB’s regnskab for 2019 foreligger.

   Bemærk at bilagsnummerrækken ikke er komplet fordi de øvrige nummer angår de øvrige kommuner.

  Økonomi

  Der vil påløbe udgifter til opløsning af selskabet i 2019 og 2020. Udgifterne angår køb af ydelser hos primært advokat og revisor, men også øvrige udgifter vil påløbe, ligesom Roskilde kommune skal betales for at gennemføre likviditationen, herunder udararbejdelse af årsregnskab for 2019. For så vidt angår udgifterne i 2019 vil et beløbsmæssigt skøn blive forelagt i forbindelse med BOP3, hvor der også vil blive taget stiling til finansieringen. Udgifter afholdes i første omgang af ØSB, men vil efterfølgende blive pålignet ejerkommunerne i det omfang de ikke kan afholdes af ØSB's budget.

 • 321. Østsjællands Beredskab - Regnskab 2018

  application/pdf icon aarsrapport_2018_-_oestsjaellands_beredskab.pdfapplication/pdf icon revisionsberetning_2018_-_oestsjaellands_beredskab.pdf

  Resume

  Østsjællands Beredskabs regnskab 2018 og tilhørende årsrapport fremlægges til godkendelse. Regnskab 2018 viser et overskud på 1,2 mio.kr. (før overførsler og forskydninger). Efter overførsler og forskydninger lyder resultatet på 0,25 mio. kr., som jf. fællesskabets vedtægter, tilbagebetales til interessentkommunerne i 2019.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. godkende regnskabet for 2018
  2. godkende at nettooverskud på 0,25 mio. kr. udbetales til interessentkommunerne i 2019 jfr. fælleskabets vedtægter §4.3
  3. godkende at der i Østsjællands Beredskabs budget gives en tillægsbevilling i budget 2019 til overførsel af midler til ikke afsluttede CSR projekter(brandkadetter og ildfugle m.v.) to kommunerne på 261.000 kr. som finansieres af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning
  4. godkende at der i Østsjællands Beredskabs budget gives en tillægsbevilling til overførsel af frivilliges egen opsparing på 90.000 kr., som finansieres af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning.

  Direktionen, 11. juni 2019, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Indstillingen anbefales.

  Sagsfremstilling

  Regnskab 2018 viser, at Østsjællands Beredskab går ud af 2018 med et overskud på 1,2 mio. kr.

   

  t.kr. (+=udgifter, -=indtægter)

  Budget 2018

  Regnskab 2018

  Afvigelse

  Driftsindtægter i alt

  -115.434

  -118.496

  -3.062

  Kerneopgave

  -85.910

  -88.284

  -2.374

  Serviceopgaver

  -29.524

  -30.212

  -688

  Driftudgifter i alt

  105.684

  117.330

  11.646

  Kerneopgave

  87.920

  99.763

  11.843

  Serviceopgaver

  17.764

  17.567

  -197

  Nettodrift

  -9.750

  -1.167

  8.583

  Anlæg

  0

  0

  0

  Investeringer kerneopgave

  0

  0

  0

  Investeringer serviceopgaver

  0

  0

  0

  Resultat af drift og anlæg

  -9.750

  -1.167

  8.583

   

   

   

  Driftsresultatet medfører et merforbrug på 8,6 mio. kr. Merforbruget fremlægges og uddybes i årsrapporten.

   

  Fællesskabets egenkapital er ved udgangen af 2018 negativ med 160 t.kr., hvilket er en forværring på 3,4 mio. kr.

   

  Jf. vedtægter for Østsjællands Beredskab skal driftsmæssigt overskud/underskud fordeles mellem interessentkommunerne efter andel af obligatorisk bidrag.  Overskud for regnskab 2018 fratrækkes følgende poster, før restoverskuddet fordeles til ejerkommunerne:

    

  Resultat af drift og anlæg

  1.167

  Fradrag vedrørende underskud 2017 – indbetalt ejerkommuner

  -569

  Overførsler til 2019 projektmidler CSR

  -261

  Overførsler til 2019 frivilligkonti, egen optjening

  -90

  Resultat efter overførsler

  247

   

   

  Regnskabet er revideret og påtegnet af Østsjællands Beredskabs revisionsselskab EY uden bemærkninger.

   

  Det fremgår af vedtægterne § 4.3, at et overskud skal afregnes med interessentkommunerne i 2019. Nettooverskuddet (247 t.kr) fordeles som vist efter andel af obligatorisk bidrag:

   

  Kommune

   Andel af obl. bidrag (%)

   Tilbagebetaling overskud 2018 (kr.)

   Roskilde

                                            28

                                                         (70.153)

   Køge

                                            22

                                                         (53.325)

   Greve

                                            16

                                                         (39.647)

   Solrød

                                              4

                                                           (8.726)

   Stevns

                                              8

                                                         (19.540)

   Høje-Taastrup

                                            12

                                                         (30.171)

   Ishøj

                                              6

                                                         (15.019)

   Vallensbæk

                                              4

                                                         (10.040)

   Total

                                          100

                                                       (246.622)

   

   

   

  Økonomi

  Sagen medfører at der er en indtægt på 19.540 kr., som indarbejdes i budgetopfølgningen pr. 30/9-2019.

 • 322. Debitoroversigt pr. 30. april 2019

  application/pdf icon debitoroversigt_pr._30.04.2019.pdf

  Resume

  Økonomi, HR & IT har opgjort debitorforhold vedrørende betalinger til Stevns Kommune pr. 30. april 2019. Sagen foreligges til orientering.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til ØU via DIR, at

  1. debitoroversigten tages til efterretning

  Chefgruppen, 27. maj 2019, pkt. 2:

  Sagen udgår - skal drøftes på DIRs møde

  Direktionen, 3. juni 2019, pkt. 3:

  Anbefales taget til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  De samlede restancer udgør pr. 30. april 2019 17,9 mio. kr. Der er tale om et fald i restancerne, som var 18,7 mio. kr. ultimo 2018. Et fald på 4,3 % i indeværende år.

   

  De væsentligste årsager til de faldende restancer er en del afskrivninger og afkøb af restancer foretaget af Gældsstyrelsen jf. Folketingets lovforslag fra sidste år. Afregningen er modtaget.

   

  Det er et fald i restancerne på kontanthjælp med 0,6 mio. kr. Pasning og fritid er faldet med 0,2 mio. kr.

   

  Desuden er restancerne for ejendomsskat sidste år faldet med 0,8 mio. kr., som følge af kommunerne har overtaget inddrivelsen af de fortrinsberettigede krav. Stevns Kommune indgår ikke mere aftale om betaling af ejendomsskat, da det er et fortrinsberettiget krav, der skal forfølges uden unødigt ophold. (Der er ikke foretaget afskrivning på ejendomsskat). I 2019 er restancerne for ejendomsskat steget med 0,2 mio. kr., da 1. rate ejendomsskat for 2019 skulle være betalt i februar 2019.

   

  Den 30. april 2019 havde 1.078 fysiske eller juridiske personer, tilsammen 1.247 sager (flere debitorer har mere end en sagstype). Der er tale om et fald i antallet af debitorer og sager i forhold til ultimo 2018 (et fald på 156 debitorer og i antal sager på 276).

   

  Af de samlede restancer er der pr. 30. april 2019 sendt et beløb på 5,8 mio. kr. til inddrivelse hos Gældsstyrelsen (tidligere SKAT). Det er et fald, der opstår i forbindelse med afskrivningerne, og inddrivelse af ejendomsskat, der overgik til kommunerne. Der er fortsat en mindre restance på 0,1 mio. kr. til inddrivelse på ejendomsskat fra før 1. februar 2017, hvor kommunerne overtog inddrivelsen.

   

  Lovgrundlag

  L1333 af 19.12.2008: Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige - med ikrafttræden 01.01.2009

  Økonomi

  Det er en forudsætning for Stevns Kommunes økonomi, at borgere og virksomheder betaler de skyldige beløb og at debitormassen fortsat søges reduceret.

 • 323. Personalepolitisk redegørelse 2018 - orientering

  application/pdf icon personalepolitisk_redegorelse_2018.pdf

  Resume

  For at skabe et generelt overblik over HR-området, udarbejder HR årligt en personalepolitisk redegørelse.

  Indstilling

  Økonomi, HR og IT indstiller til ØU via CG og Hovedudvalget, at

  1. personalepolitisk redegørelse for 2018 tages til efterretning.

  Chefgruppen, 13. maj 2019, pkt. 6:

  Personalepolitisk redegørelse anbefales og tages til efterretning.

   

  Hovedudvalg, 29. maj 2019, pkt. 3:

  Ikke til stede: Peter Bilde

   

  Redegørelsen blev taget til efterretning med følgende bemærkninger:

  Medarbejdersiden bemærkede, at procenten for udmøntning af lokale lønmidler er faldende. HR oplyste, at der er opmærksomhed på det. Medarbejdersiden bemærkede også, at Arbejdstilsynet udsteder påbud ved 45 % af besøgene, hvilket tyder på at indsatsen ikke er god nok. Det bør være mere fokus på forebyggelse. Det er problematisk at der først tildeles budget til at udbedre problemstillinger, når der udstedes et påbud.

   

  Anton Svendsen oplyste, at der har været foretaget en fuldstændig screening af alle skole og daginsitutioner for cirka 4 år siden. Screeningen har medført en flerårig plan for udbedring af mangler mht lys, akustik og luftkvalitet. Denne plan er i gang og er med i indeværende års budget, samt i forslagene til de kommende års budgetter. Når Arbejdstilsynet dukkede op så betød deres eventuelle påbud, at den planlagte rækkefølge naturligvis kunne blive ændret.

   

  Redegørelsen indeholder en oversigt over elever med tilhørende bemærkninger. Medarbejdersiden ønsker også bemærkninger til de overenskomstmæssigt ansatte elever.

   

  Der blev spurgt ind til om fratrædelsessamtalerne er konstruktive. Anton Svendsen kunne bekræfte dette, og oplyste at de bl.a. kan være med til at belyses vigtige personalemæssige forhold på arbejdsstedet.

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Personalepolitisk redegørelse for 2018 er udarbejdet. Redegørelsen indeholder informationer om personalet, trivsel og arbejdsmiljø, organisationsudvikling og øvrige HR opgaver. Væsentlige HR-emner for 2019, der har betydning for hele organisationen fremgår også.

  Det fremgår af redegørelsen, at Stevns Kommune har 1.278 fuldtidsstillinger fordelt på 1.437 ansatte. 4 ud af 5 ansatte er kvinder. For ansatte i Stevns Kommune er gennemsnitsalderen 47 år. Ældste medarbejder er 76 år.

  Personaleomsætningen i Stevns Kommune er 14,7 %, hvilket er 1,5 procentpoint højere en gennemsnittet for Regionen.

  Stevns Kommune har en sygefraværsprocent på 5,4 % i 2018, hvilket betyder at Stevns Kommune går fra at have Regionens laveste til at have Regionens 7. laveste sygefravær.

  I 2018 blev der samlet anmeldt 123 arbejdsskader i Stevns Kommune, heraf er der registreret fravær på 36 af disse anmeldelser udover selve den dag, hvor skaden skete. Arbejdstilsynet har besøgt 11 arbejdssteder i 2018. Arbejdstilsynet har givet 1 straks påbud, 4 påbud, 2 vejledninger og 5 grønne smiley.

  Der er gennemført en APV & Trivselsundersøgelse og lederevaluering. Undersøgelsen blev afsluttet med en svarprocent på 88,3.

   

  Som supplement til undersøgelsen kan det oplyses, at 60 % af Stevns Kommunes medarbejdere er bosat i kommunen. 11 % er bosat i en nabokommune og 29 % i øvrige kommuner. På børnepasningsområdet og ældreområdet er andelen af medarbejde med bopæl i kommunen tættere på 70 %.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 324. Venskabskommunemøde 2019

  application/pdf icon bilag_1._invitation_til_venskabsmoedet_2019.pdf

  Resume

  Stevns Kommune er i år vært for Venskabskommunemødet og står for den konkrete planlægning. Økonomiudvalget har valgt en række temaer, og skal nu konkretisere temaernes afvikling nærmere. Derudover skal udvalget træffe beslutning om, hvem der skal deltage under mødet fra Stevns Kommune.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til ØU, at

  1. konkretiserer temaernes afvikling
  2. udpeger deltagerekredsen fra Stevns Kommune

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Sagen drøftet.

  Borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at fastlægge det endelige program og invitere relevante politikere til de forskellige temaer.

  Hele Kommunalbestyrelsen inviteres til festmiddagen.

  Sagsfremstilling

  Hvert andet år mødes vi med vores 3 venskabskommuner i Norge, Sverige og Findland, og i år er Stevns Kommune vært. Det er således otte år siden, at det har været afholdt i Stevns Kommune.

   

  Venskabsmødet ligger fra onsdag den 21. august til fredag den 23. august. Det endelige program er under udarbejdelse, men den overordnede ramme ligger fast.

   

  Vi starter onsdag den 21. august kl. 15.00 på Hotel Klinten i Rødvig.

   

  To overordnede temaer er valgt:

  • Hvordan arbejder I med FN´s verdensmål? Hvordan organiserer I målene i Jeres dagligdag?
  • Sundhedsområdet: I Danmark står vi sandsynligvis overfor en sundhedsreform. Hvordan organiserer I det nære sundhedsområde, og hvordan organiserer I overgange mellem kommuner og hospitaler?

   

  Derudover vil der som aftalt være disse punkter på programmet:

  • Status: Hvad fylder især netop nu i hjemkommunen?
  • Drøftelse af ny Samarbejdsaftale.

   

   Se evt. bilag 1. Invitation

  Økonomi

  Der er afsat midler i budgettet til afholdelse af mødet med venskabskommunerne

 • 325. Beredskab - status for aftale med Køge Kommune (Lukket)

 • 326. Salg af grund - A (Lukket)

 • 327. Diverse orienteringer - ØU den 18. juni 2019 (Lukket)

 • 328. Underskriftsark (Lukket)