Referat

 • 399. Åben dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden for KB den 23. maj 2019.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) og Steen Nielsen (A)

   

  Den åbne dagsorden godkendt, incl. ny sag til lukket dagsorden.

 • 400. Sundhedsaftale 2019-2023 - godkendelse

  application/pdf icon brev_fra_region_sjaelland_vedr._politisk_godkendelse_af_sundhedsaftale_2019-2023.pdfapplication/pdf icon sundhedsaftalen_2019-2023_til_politisk_godkendelse.pdfapplication/pdf icon faelles_sagsfremstilling_-_sundhedsaftale_2019-2023_-_godkendelse_i_kommunalbestyrelserne.pdfapplication/pdf icon opsamling_paa_hoeringssvar_til_sundhedsaftaleudkast_2019-2023.pdf

  Resume

  Godkendelse af Sundhedsaftale 2019 - 2023.

   

  Senest den 19. juni 2019 skal Region Sjælland have besked om, hvorvidt KB kan tiltræde aftalen.

   

  Efter behandling i DIR den 29. april modtog forvaltningen en fælles sagsfremstilling og en opsamling på høringssvar fra KL. Begge er vedhæftet denne sag som bilag.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via DIR, SSU og ØU, at

  1. Sundhedsaftale 2019 - 2023 godkendes.

  Direktionen, 29. april 2019, pkt. 2:

  Anbefalet

  Social og Sundhed, 6. maj 2019, pkt. 165:

  Deltog ikke: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  Anbefales.  

  Økonomiudvalget, 14. maj 2019, pkt. 298:

  Anbefales.

   

  Varly Jensen (O) ønsker at de økonomiske konsekvenser bliver afklaret så hurtigt som muligt (af KL).

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) og Steen Nielsen (A)

   

  Godkendt.

   

  Varly Jensen (O) og Janne Halvor Jensen (O) fastholder liste O's protokollering fra ØU.

  Sagsfremstilling

  KB behandlede på sit møde den 28. februar et høringssvar til Sundhedsaftalen. Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland har efterfølgende godkendt Sundhedsaftalen 2019-2023 på et møde den 9. april, og fremsender nu aftalen til politisk godkendelse med anbefaling om tiltræden.

   

  Formålet med Sundhedsaftalen er at skabe overblik, struktur og systematik i samarbejde på tværs af sektorer til gavn for borgerne. Sundhedsaftalen sætter rammer og retning for samarbejdet mellem sundhedsvæsenets parter og skal medvirke til at realisere den nationale politiske vision om arbejdsdelingen mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis. Visionen for Sundhedsaftalen er "Fælles med borgeren om bedre sundhed", og ambitionen er, at de samlede ressourcer benyttes bedst muligt til at opnå bedre sundhed.

   

  Sundhedsvæsenet står overfor store forandringer. Sygehusene specialiseres og samles på store enheder, og der skal løses flere behandlings- og plejeopgaver i det nære sundhedsvæsen. Denne udvikling stiller nye krav til det samlede sundhedsvæsen og forudsætter nytænkning. Opgaven er at sikre sammenhæng mellem specialiserede behandlingstilbud og indsatser med fokus på behandling, pleje og rehabilitering i borgernes nærmiljø.

   

  På basis af udfordringerne for Region Sjælland har Sundhedskoordinationsudvalget formuleret fire fælles kommunale-regionale mål:

  • Fælles om borgerens livsudfordringer
  • Tryghed og mestring i eget hjem
  • Effektiv forebyggelse – sunde borgere
  • Mental sundhed og psykisk trivsel

   

  Derudover har udvalget valgt at fokuseres på tre ud af otte nationale kvalitetsmål. De tre mål omhandler:

  • Bedre sammenhængende patientforløb
  • Styrket indsats for mennesker med kronisk sygdom og ældre patienter
  • Flere sunde leveår

   

  I forhold til tidligere sundhedsaftaler videreføres arbejdet med styrket fokus på at videreudvikle og tydeliggøre gennemskuelige og gensidige forpligtende arbejdsgange og procedurer i sektorovergangene, samt at sikre effektiv implementering af disse blandt de fagprofessionelle i regioner og kommuner.

    

  Senest den 19. juni skal regionen have besked om, hvorvidt KB kan tiltræde aftalen, hvorefter den godkendte aftale sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 30. juni. Aftalen træder i kraft efter fremsendelse til Sundhedsstyrelsen, og Styregruppen for sundhedssamarbejdet udarbejder en implementeringsplan, som skal godkendes i Sundhedskoordinationsudvalget.

  Økonomi

  Evt. økonomiske konsekvenser fremgår ikke af aftalen.

 • 401. Medlemmer til Stevns Udsatteråd - godkendelse

  application/pdf icon udsatteraad_-_indstillinger_til_kb_den_23._maj_2019.pdfapplication/pdf icon vedtaegter_for_stevns_udsatteraad.pdf

  Resume

  Godkendelse af medlemmer til Stevns Udsatteråd jf. Vedtægter for Stevns Udsatteråd § 3, hvor der står, at "Kommunalbestyrelsen godkender Udsatterådets medlemmer ved nyvalg og ved udskiftning".

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB, at

  1. de indstillede medlemmer til Stevns Udsatteråd godkendes.

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) og Steen Nielsen (A)

   

  KB godkender de fremsendte navneforslag.

  Navn på den vakante post meddeles direkte til forvaltningen.

  Sagsfremstilling

  Den 28. marts vedtog KB at nedsætte et udsatteråd i Stevns Kommune og godkendte samtidig Vedtægter for Stevns Udsatteråd og sammensætningen heraf. Jf. vedtægternes § 3 skal Udsatterådet bestå af:

  • 3 udsatte borgere
  • 2 kommunale politikere, udpeget af henholdsvis SSU og AET.
  • 1 repræsentant for Café Stevnen
  • 1 repræsentant for Mænds Mødesteder
  • Leder af socialpsykiatrisk værested i Stevns Kommune
  • 1 repræsentant for SIND

   

  SSU og AET har udpeget hver deres repræsentant på udvalgsmøderne henholdsvis den 6. og 8. maj. På forespørgsel fra forvaltningen har lederen af socialpsykiatrien/Psykiatricenter Brohøj tilkendegivet, at hun gerne vil indgå som medlem i Stevns Udsatteråd.

   

  Café Stevnen, Mænds Mødesteder og SIND blev via mail den 2. april bedt om at indstille hver deres repræsentant til Udsatterådet. Derudover blev de også bedt om, at indstille hver deres personligt udpegede repræsentant i brugerkredsen og suppleant herfor - jf. vedtægtens § 3, hvor der står, at "De personligt udpegede indstilles af de tre professionelle organisationer i brugerkredsen. Der kan vælges suppleanter i forhold til de personligt udpegede". SIND har endnu ikke fundet deres personligt udpegede repræsentant og suppleant herfor. Når forvaltningen modtager SIND´s indstilling til disse pladser, sendes indstillingen til godkendelse i KB hurtigst muligt herefter.

   

  Indstillingerne til Stevns Udsatteråd fremgår af vedhæftede bilas, og forelægges nu til godkendelse i KB.

   

  Efter KB´s godkendelse af medlemmerne, vil forvaltningen indkalde til konstituerende møde i Stevns Udsatteråd.

   

  Lovgrundlag

  Udsatterådet etableres efter Servicelovens § 16, stk. 1 og 2:

  • Stk.1 Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen.
  • Stk.2 Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver.

   

  Økonomi

  Udsatterådet betjenes af Center for Sundhed & Omsorg.

 • 402. Advisory Board - VisitSydsjælland, udpegning

  application/pdf icon dagsordenspunkt_advisory_board_-_visitsydsjaelland_udpegning_behandlet_paa_moedet_21._december_2017_kl._1700_raadssalen_i_ny_kommunalbestyrelse_2018_2017.docx.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal udpege et nyt medlem til Advisory Board, VISM

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. Frederik Lund (qua sin ansættelse i Stevns Erhvervsråd) udpeges til Advisory Board, VISM

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) og Steen Nielsen (A)

   

  Indstillingen godkendt.

  Sagsfremstilling

  Advisory Board skal vejlede bestyrelsen for Visit Sydsjælland-Møn A/S i forhold til selskabets aktiviteter og sikre tilknytning til de lokale turismeerhverv.

   

  Advisory Board består af 25 medlemmer, som udpeges således:

  • Hver ejerkommune udpeger 5 medlemmer
  • Turistforeningen i hver ejerkommune udpeger et medlem

   

  Thor Nielsen blev på Kommunalbestyrelsesmødet den 21. december 2017 udpeget som et af medlemmerne fra Stevns Kommune. Da Thor Nielsen er stoppet i Stevns Erhvervsråd, skal der udpeges et nyt medlem. Frederik Lund er ansat som afløser for Thor, hvorfor forvaltningen indstiller Fredrik som nyt medlem til Advisory Board, VISM.

   

  Ved udpegning skal ejerkommunerne vægte repræsentation af professionelle turismeaktører.

   

 • 403. Rottebekæmpelse - forlængelse af kontrakt

  application/pdf icon vedr._forlaengelse_af_kontrakt_med_anticimex.pdfapplication/pdf icon skudstatistik_stevns.pdfapplication/pdf icon handlingsplan_for_rottebekaempelse_2019_.pdf

  Resume

  Kommunen har en kontrakt om bekæmpelse af rotter med Kiratin A/S fra den 1. januar 2016 gældende til den 31. december 2019, med en option på forlængelse i yderligere to år.

   

  Kiratin er pr. 2. januar 2019 blevet overtaget af Anticimex A/S, som fremadrettet vil stå for bekæmpelsen i kommunen. Den faste rottebekæmper, som borgerne kender, forbliver den samme, men der er sket udskiftninger på ledelsesplan, og med tiden vil Kiratin blive integreret i Anticimex. Anticimex sigter efter miljøvenlig bekæmpelse med moderne teknologi og mindre brug af gift.

   

  Planen for mere grøn bekæmpelse med minimal brug af gift harmonerer godt med kommunens rottehandlingsplan, som bl.a. indbefatter opsætning af rovfuglekasser og giftfr bekæmpelse i kloaksystemet som led i rottebekæmpelsen.

   

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. kontrakten med Anticimex forlænges med to år.

  Plan, Miljø og Teknik, 7. maj 2019, pkt. 297:

  1. Anbefales.

  Økonomiudvalget, 14. maj 2019, pkt. 300:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) og Steen Nielsen (A)

   

  Indstillingen godkendt.

  Sagsfremstilling

  Kommunen har en kontrakt om bekæmpelse af rotter med Kiratin A/S fra den 1. januar 2016 gældende til den 31. december 2019, med en option på forlængelse i yderligere to år.

   

  Kiratin er pr. 2. januar 2019 blevet overtaget af Anticimex A/S, som fremadrettet vil stå for bekæmpelsen i kommunen. Den faste rottebekæmper, som borgerne kender, forbliver den samme, og med tiden vil Kiratin blive integreret i Anticimex A/S. Forvaltningen har holdt møde med Anticimex efter overtagelsen, og den nye ledelse har givet udtryk for, at de gerne ønsker at kontrakten forlænges.

   

  I rottebekendtgørelsen, BEK nr. 1686 af 18. december 2018, er der skærpede krav til udlægning og udlevering af gift, hvilket stiller større krav til ejendommens ejer. Rottebekæmperen er pålagt, i videst muligt omfang at bekæmpe uden brug af gift, f.eks. ved at pålægge ejeren at gennemgå bygninger, samt ved at opprioritere andre bekæmpelsesformer- f.eks. fælder, rottespærrer etc. Formålet med dette er, at det skal modvirke problemer med resistens, samt forhindre sekundær forgiftning af rovfugle og andre dyr, der kunne tænkes at spise rotter og mus med gift i kroppen.

   

  Kommunen har i den nye handlingsplan for rottebekæmpelse 2019 - 2021 beskrevet flere nye tiltag, som skal mindske brugen af gift. Der er igangsat et forsøg med fælder i kloakken 3 steder; to områder i Strøby Egede og et område i Hårlev. Den foreløbige opgørelse viser, at der i perioden december 2018 - marts 2019 er afgivet 80 skud i fælderne. Fælderne kan bruges på konkrete lokaliteter, hvor der er høj forekomst af rotter, og opsættes således at området indkredses og til sidst gøres rottefrit. Kommunen har også igangsat opsætningen af 45 uglekasser på offentlige arealer, samt hos private bl.a. landmænd. Redekasserne kan bruges af både ugler og andre rovfugle, som kan tage rotter. Ved lignende forsøg i andre kommuner antages det, at opsætning af rovfuglekasser kan have en positiv effekt på berørte lokaliteter. Brugen af rovfugle forudsætter dog, at anvendelsen af gift mindskes så vidt muligt.

   

  Forvaltningen har i det seneste år haft et godt samarbejde med Kiratin A/S, bl.a. er det lykkes at knække kurven for anmeldelser, som ellers har været stigende fra 2014 til 2018. Der er sket et i fald i anmeldelser fra 2017 til 2018 på 10,5 %. Faldet har været i andet halvår 2018. Faldet er bl.a. sket ved en bedre information til borgerne, om hvad de selv kan gøre for at undgå rotter, og ved en hurtigere indgriben fra kommunen i vanskelige sager.

   

  I første kvartal 2019 er antallet af rotteanmeldelser fortsat lavt, og det er en generel tendens på kommuneplan, som sandsynligvis primært skyldes den tørre sommer i 2018. Tørken betød, at der har været knaphed på både føde og vand, og det har mindsket antallet af overlevende unger.

   

  Det er forvaltningens opfattelse, at vi vil kunne fortsætte et godt og konstruktivt samarbejde med Anticimex A/S, og herunder styrke den grønne bekæmpelse i tråd med vores handlingsplan.

   

  Forlænges kontrakten ikke, vil det have den konsekvens, at der skal laves et nyt udbud på rottebekæmpelsen, hvilket vil lægge et hårdt pres på ressourcerne i forvaltningen både økonomisk og personalemæssigt, da det er de samme medarbejdere, som arbejder på udbud og implementering af kommunens nye affaldsordning, som skal træde i kraft i 2020.

   

  Vedhæftet dagsordenen er brev fra Anticimex A/S vedr. fremtidigt samarbejde, skudstatistik for fældeprojekt i kloakken samt kommunens rottehandlingsplan 2019 - 2021

   

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, BEK nr 1686 af 18. december 2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205769

  Økonomi

  Såfremt kontrakten forlænges, vil det ikke have konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 404. Investeringscase på byggesagsområdet

  Resume

  Der er konstateret et større antal uafsluttede byggesager. De uafsluttede byggesager har bl.a. indflydelse på den kommunale udligningsordning. Det estimeres at der kan vindes ca. 1 mio. kr årligt på at afslutte en række åbne sager i BBR. Teknik & Miljø har fået et tilbud på at få løst opgaven løst hen over sommeren for kr. 100.000. af en ekstern konsulent.   

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR & ØU, at

   

  1. godkende der iværksættes en gennemgang af de uafsluttede byggesager ved ekstern konsulent
  2. give en tillægsbevilling på 0,100 mio. kr. til ekstern konsulent
  3. finansiere bevillingen ved forbrug af kassebeholdningen.
  4. Effekten af gennemgangen tilføres kassebeholdningen.

  Direktionen, 13. maj 2019, pkt. 2:

  Indstillingens punkt 4 tilføjes, at provenuet af gennemgangen indregnes i budget 2020 og frem.

  Økonomiudvalget, 14. maj 2019, pkt. 299:

  Forvaltningens/direktionens indstilling anbefales.

   

  Varly Jensen (O) ønsker en opgørelse over forbruget af konsulenter på det tekniske område.

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) og Steen Nielsen (A)

   

  Indstillingen godkendt.

  KB anmoder om en opgørelse over forbruget af konsulenter på det tekniske område.

   

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med en BBR opdatering hos Byggesagsbehandlerne har man kunnet konstatere et større antale uafsluttede byggesager. De uafsluttede byggesager har bl.a. indflydelse på den kommunale udligningsordning og ejendomsskatter.

  Det drejer sig om i alt 410 sager der er mere end et år gamle. Sagerne skal gennemgås og det forventes på baggrund af erfaringer fra andre kommuner, at ca. halvdelen kan afsluttes i BBR. Sagerne skal afsluttes inden den 30. september 2019 for at indgå i SKAT’s beregninger.

  Det estimeres at der kan vindes ca. 1 mio. kr på at lukke en række åbne sager i BBR. Teknik & Miljø har fået et tilbud på at få opgaven løst hen over sommeren for kr. 100.000.    

  Byggesagsbehandlerne har i 2018 behandlet 2000 sager og har siden 2016 haft en stigning i deres sagsmængde på over 25%. Sagsbehandlingstiderne er indenfor de af Regeringen og KL fastsatte fælles servicemål på godkendelse af byggesager: 40 dage for mindre kompliceret byggeri og 50-60 dage for mere kompliceret byggeri. Dertil kommer at teamet er i gang med en række opdateringer i BBR og andre opgaver. Teamet vil derfor ikke selv være i stand til at løfte opgave uden at dette vil kunne få væsenlig indflydelse på sagsbehandlingstiderne.

  Det kan supplerende oplyses, at en ekstern konsulent på tilsvarende vis har gennemgået BBR-status for eksisterende, færdigmeldte bygninger. De rettelser, som blev gennemført i den forbindelse estimeres til at kunne tilføre Stevns Kommune cirka 1,1 mio. kr. i øget bloktilskud årligt. Udgiften til denne opgave på 75.000 kr. er afholdt af den centrale budget til konsulenter, advokater mv. Det budget kan dog ikke bære yderligere udgifter i 2019.

  Økonomi

  Udgiften på 0,100 mio. kr. skal finansieres ved træk på kassebeholdningen i 2019. Der forventes til gengæld fremadrettet et øget bloktilskud på cirka 1 mio. kr.

 • 405. Toftegårdsvej 1 ventilation, indeklima - anlægsregnskab

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskabet for Toftegårdsvej 1, ventilation og indeklima.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskabet for Toftegårdsvej 1, ventilation og indeklima.

  Plan, Miljø og Teknik, 7. maj 2019, pkt. 290:

  1. Anbefales.

  Økonomiudvalget, 14. maj 2019, pkt. 302:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) og Steen Nielsen (A)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med flytningen af Dagskolen fra Dalen til Toftegårdsvej, har KB har 21. marts 2018 godkendt en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til ventilation og indeklima på Toftegårdsvej 1. Efterfølgende blev der godkendt bevilling fra renoveringspuljen på 0,2 mio. kr. og ved BOP3 0,3 mio. kr. I alt anlægsbudget på 2,025 mio. kr.

   

  Udgifter som har været grund til overskridelsen skyldes væsenligt forøgelse af m² fra forprojekt til det udførte, pga. hele 1. salen af Fritidsgården blev inddraget i projektet.

  - Merudgifter i forbindelse med oprydning på lofter og kælder efter tidligere brugere.

  - Væsentlig udbygning af Skole-ITs dækning, da driftskarakteren overgik fra børnehave til skole.

  - Ekstra udgifter til forbedring af lokaler, ventilation og skolegård, som skulle tilpasses de nye elevers behov og sikring af indeklima.

  - Ekstra maling af flere lokaler.

  - Ekstra etablering af nødvendige faciliteter som nyt toilet og køkken på 1.sal.

   

   

  Økonomi

   

   

 • 406. Ekspropriationsbeslutning Stevnsvej 116 og 126

  application/pdf icon notat_til_indstilling_til_stevns_kommune_vedr_ekspropriationsbeslutning_lb_nr_4_og_7_2_0.pdfapplication/pdf icon erstatningstilbud_-_lbnr_4_og_7_.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte, at der eksproprieres arealer og rettigheder til udvidelse af Stevnsvej i forbindelse med ombygning af kryds ved Hybenrosevej og Valnøddevej.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB, at

  1. det med hjemmel i lov om offentlige veje, § 102 jf. § 96 besluttes at ekspropriere de for projektet nødvendige arealer og rettigheder i overensstemmelse med det ved åstedsforretningen den 21. marts 2019 foreliggende grundlag
  2. det under forbehold af ekspropriationens fremme og kommunalbestyrelsens godkendelse fremsatte forligstilbud godkendes.

          3.   det i medfør af lov om offentlige veje § 119 stk. 4 vedtages, at udbetaling af erstatning til ejerne kan ske uden panthaversamtykke.

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) og Steen Nielsen (A)

   

  Indstillingen godkendt.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune afholdt den 12. september 2017 åstedsforretning i forbindelse med de planlagte ombygninger af Stevnsvej ved Hybenrosevej og Valnøddevej.
  I alt 4 lodsejere var indvarslet til åstedsforretningen. Projektet og ekspropriationens omfang blev beskrevet for de fremmødte lodsejere. En lodsejer, ejeren af Stevnsvej 116 og 126 mødte ikke op.
  Denne lodsejer har efterfølgende i forbindelse med indkaldelse til taksationsforretning hævdet, at han ikke har modtaget noget materiale fra kommunen om ekspropriationen. Der er derfor gennemført en ny åstedsforretning for atsikre lovligheden af den gennemførte ekspropriation. Åstedsforretningen blev gennemført den 21. marts 2019 og også denne gang mødte lodsejeren ikke op. Der er fremsendt erstatningstilbud til lodsejeren, som efter udløb af fristen for indsigelser og kommentarer har meddelt, at han ikke kan acceptere erstatningstilbuddet. Taksationssagen, der pt. er sat i bero, vil blive genoptaget efter klagefristen for ekspropriationsbeslutningen er udløbet og en evt. klagesag er afgjort.

  Nærmere detaljer om erstatningsfastsættelse m.v. fremgår af indstillingsskrivelsen fra LE34, der er vedlagt som bilag sammen med det fremsendte erstatningstilbud.

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje kapitel 10 (lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014).

  Økonomi

  Arealerstatningerne finansieres af det til projektet afsatte og frigivne rådighedsbeløb.

 • 407. Mødeplan for politiske møder i 2020

  application/pdf icon udkast_til_politisk_moedekanelnder_2020.pdf

  Resume

  Forslag til politisk mødeplan for 2020 foreligger til politisk behandlig/godkendelse.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller til KB via ØU, at

   

  1. udkast til mødeplan godkendes.
  2. udkastet efter KB's behandling sendes til de stående udvalg med henblik på fastlæggelse af mødetid og evt. andre korrektioner.

   

  Økonomiudvalget, 14. maj 2019, pkt. 303:

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) og Steen Nielsen (A)

   

  Mødeplanen godkendt.

   

  Et flertal stemte for 2 udemøder i 2020.

  Imod stemte Liste O, som ønskede at spørgsmålet om udemøder blev sendt til behandling i ØU.

  Sagsfremstilling

  Forslag til politisk mødeplan for 2020 er som udgangspunkt udarbejdet efter samme principper som mødeplan for indeværende år.

   

  • at mødestruktur/mødedage fortsætter fra indeværende år
  • at der ikke er møder i ugerne 7, 8 og 42
  • at møderne efter sommerferien starter op i uge 34
  • at Kommunalbestyrelsens møder fortsat er placeret torsdage med start kl. 18:00.
  • at kommunalbestyrelsens møde i juni afholdes onsdag i stedet for torsdage.
  • at der pt. ikke er placeret nogen udemøder i 2020.
 • 408. Folketingsvalg den 5. juni 2019 - udpegning af valgstyrere og tilforordnede

  application/pdf icon europa-parlamentsvalget_2019_-_valgstyrere_-_tilforordnede.pdf.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_valg_til_europa_parlamentet_26._maj_2019_-_udpegning_af_valgstyrere_og_tilforordnede_behandlet_paa_moedet_24._januar_2019_kl._1800_raadssalen_i_.pdf

  Resume

  Der er udskrevet valg til Folketinget, som afholdes grundlovsdag onsdag den 5. juni 2019.

  I forbindelse med afvikling af valget skal der bl.a. udpeges valgstyrere og tilforordnede samt godkendes, hvor der kan afgives brevstemmer.

   

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til ØU, at

   

  1. den foreslåede fordeling af valgstyrere og tilforordnede på afstemningsstederne godkendes.
  2. der udpeges en valgstyreformand til hvert af de 4 afstemningssteder (om muligt gerne de samme personer som til EP-valget den 26. maj 2019 - se bilag med udpegede personer til EP-valget).
  3. der udpeges 2 tilforordnede, der sammen med 4 administrative medarbejdere, modtager brevstemmer i private hjem og plejecentre med tilstødende boformer/boliger(om muligt gerne de samme personer som til EP-valget den 26. maj 2019 - se bilag med udpegede personer til EP-valget).
  4. det godkendes, at der arrangeres brevstemmeafgivning på følgende centre med tilstødende boligformer: Egehaven, Strøby Egede - Hotherhaven, Hårlev - Brohøj, Klippinge - Stevnshøj, Store Heddinge - Plushøj, Rødvig.
  5. administrationen kontakter de polistiske partier med henblik på at få navne på politiske udpegede valgstyrere og tilforordnede (sidste frist for tilbagemelding er den 22. maj 2019)
  6. sagen sendes til efterretning i KB.

   

   

  Økonomiudvalget, 14. maj 2019, pkt. 304:

  Ad. 1 Godkendt

  Ad. 2 Godkendt, Line Krogh Lay (B) erstattes af Bjarne Nielsen (V).

  Ad. 3 Godkendt

  Ad. 4 Godkendt

  Ad. 5 Godkendt

  Ad. 6 Godkendt

   

  Endvidere godkendt, at valgplakater fra EP-valget kan blive hængende til efter valget, og fjernes samtidig med plakaterne fra Folketingsvalget.

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) og Steen Nielsen (A)

   

  ØU's beslutning taget til efterretning.

  Eventuelle mindre korrektioner fremsendes til valgsekretariatet hurtigst muligt.

   

  Sagsfremstilling

  Til brug for afvikling af valget, skal der udpeges valgstyrere og tilforordnede til de 4 afstemningssteder samt udpeges administrative hjælpere til afstemningsstederne.

  Endvidere skal der udpeges tilforordnede/administrative til at forestå brevstemmeafgivning i private hjem og plejecentre med tilstødende ældreboliger, I medfør af § 63, 1. pkt., i lov om valg til Folketinget

  De 4 afstemningssteder er følgende (tallene i parentes angiver antal stemmeberettigede ved Folketingsvalget i 2015:

  1. Hårlevhallen (4.2887 stemmeberettigede)
  2. Strøbyhallen (5.182 stemmeberettigede)
  3. Stevnshallen (4.493 stemmeberettigede)
  4. Sydstevnshallen (2.927 stemmeberettigede)

   

  Ved dette valg er der principielt tale om én afstemning.

  Som til Europaparlamentsvalget den 26. maj 2019, vil der også denne gang på hvert af de 4 afstemningssteder være 2 valgborde, og hvert valgbord bemandes med 6 valgstyrere /tilforordnede. Dertil regnes med 1 administrativ valgsekretær pr. valgbord + 1 administrativ pr. afstemningssted til oplæring som valgsekretær.

  Antallet af valgstyrere og tilforordnede fordeles til partierne efter forholdstal, og ved fordelingen på de enkelte afstemningssteder er der som udgangspunkt fordelt så bredt som muligt for de enkelte partier/lister. Partierne udpeger herefter de pågældende valgstyrere og tilforordnede.

  I samarbejde med Faxe Kommune (Faxe er opstillingskreds for Faxe og Stevns kommuner – 2. valgkreds for Sjællands storkreds (storkreds nr. 5)) sigtes der alene mod en første optælling af de afgivne stemmer fordelt på partier på selve valgaftenen, mens der lægges op til en samlet fintælling af valget, foretaget af administrativt personale, torsdag den 6. juni 2019. Fintællingen foregår i Faxe Kommune.

  Med dette som udgangspunkt skal følgende fordeling foreslås:

   

  1. Hårlevhallen (2 valgborde)

  Valgstyrere

  Tilforordnede

  Administrative

  5 (A=2, V=1, O=1, N=1)

  7(A=2, V=2, C=1, O=1, Ø=1 )

  3 hele dagen

   

  2. Strøbyhallen (2 valgborde)

  Valgstyrere

  Tilforordnede

  Administrative

  5 (A=2, V=1, O=1, N=1)

  7 (A=2, V=2, C=1, N=1, Ø=1)

  3 hele dagen

   

  3. Stevnshallen (2 valgborde)

  Valgstyrere

  Tilforordnede

  Administrative

  5 (A=2, V=1, C=1, Ø=1)

  7 (A=2, V=1, C=1 O=1, N=1, B=1)

  3 hele dagen

   

  4. Sydstevnshallen (2 valgborde)

  Valgstyrere

  Tilforordnede

  Administrative

  5 (A=1, V=1, C=1, Ø=1, B=1)

  7 (A=3, V=1, O=1, N=1, Ø=1)

  3 hele dagen

   

  I alt 20 valgstyrere (A=7, V=4, C=2, O=2, N=2, Ø=2, B=1) og 28 tilforordnede (A=9, V=6, C=3, O=3, N=3, Ø=3, B=1)

   

   

  Valgstyreformænd:

   

  Blandt de udpegede valgstyrere, skal der udpeges en valgstyreformand til hvert af de 4 afstemningssteder.

   

  Brevstemmeafgivning i private hjem og plejecentre med tilstødende boformer eller boliger

  Tilforordnede

  Administrative

  2 (A=1, V=1)

  4

   

  Boformer eller boliger, hvor det er muligt at brevstemme i boformen eller boligen, er nærmere defineret i Folketingsvalglovens kapitel 8.

  Med henvisning til bestemmelserne i Folketingsvalglovens kapitel 8. og efter aftale med Sundhed & Omsorg, skal det foreslås, at der Europa-Parlamentsvalget arrangeres brevstemmeafgivning på følgende centre med tilstødende boliger:

  • Egehaven, Strøby Egede – Hotherhaven, Hårlev – Brohøj, Klippinge - Stevnshøj, Store Heddinge – Plushøj, Rødvig.
  • Brevstemmeafgivningen tilrettelægges i samarbejde med sundheds-personalet, således at tidspunkter for brevstemmeafgivningen bekendtgøres for de potentielle vælgere i god tid før afstemningstidspunktet. 

   

 • 409. Spørgetid for borgere i Kommunalbestyrelsen

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) og Steen Nielsen (A)

   

  Drøftet.

  Sagsfremstilling

  Retningslinjer for spørgetid i Kommunalbestyrelsen

   

  • Spørgetid afholdes mellem Kommunalbestyrelsens møder for åbne og lukkede døre.
  • Spørgetiden har en samlet varighed af max. 15. minutter med formanden som ordstyrer.
  • Kun et enkelt medlem fra hver gruppe må besvare spørgsmålet fra borgerne og besvarelsen skal være kort.
  • Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold.
  • Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være formanden i hænde 14 dage før det pågældende møde i Kommunalbestyrelsen.

  Retningslinjerne trådte i kraft den 8. oktober 2009.

 • 410. Lukket dagsorden - godkendelse

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V), Mogens Haugaard Nielsen (N) og Steen Nielsen (A)

   

  Godkendt.

   

 • 411. Salg af grund S - beslutning (Lukket)

 • 412. Salg af grund T - genoptagelse (Lukket)

 • 413. Diverse orienteringer - KB den 23. maj 2019 (Lukket)

 • 414. Underskriftsark (Lukket)