Referat

 • 184. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for AET den 8. maj 2019.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 185. Budgetopfølgning 2 - AET

  application/pdf icon aet_bop2_drift_endelig_0.pdfapplication/pdf icon aet_bop2_anlaeg_0.pdf

  Resume

  Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2019, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget.

   

  Budgetopfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 6,784 mio. kr. fordelt med et mer/mindreforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 0 mio. kr. og et forventet mer/mindreforbrug på øvrig drift på 6,784 mio. kr.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til AET, at

  1. Udvalget behandler budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019
  2. Udvalget tager stilling til modgående foranstaltninger
  3. Udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU

  Beslutning

  Anbefalet.

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget budgetopfølgning på AETs politikområder pr. 31. marts 2019. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2019.

  På driften viser opfølgningen samlet set et mindreforbrug på 6,784 mio. kr. på udvalgets område, og der ventes ikke på nuværende tidspunkt overførsel af budget til 2020.

  På anlæg forventes et mindreforbrug på 0,220, som overføres til 2020.

   

  Budgetopfølgningen AETs områder viser følgende:

   

  Overførselsudgifter

  Der forventes et mindreforbrug på 6,895 mio. kr., hvilket svarer til 2% af det korrigerede budget.

   

  Der er stigende udgifter til sygedagpenge og førtidspension, og begge områder viser et merforbrug i forhold til budget.

  Dette mere end opvejes af andre områder, hvor der er faldende eller stabile udgifter og som viser et mindreforbrug i forhold til budget. Det gælder Kontanthjælp, Dagpenge til forsikrede ledige og udgifter til flygtninge.

   

  Arbejdsmarked vurderer, at der med fordel kan gøres en indsats for at nedbringe varigheden af forløb med sygedagpenge og arbejde målrettet med tidlig indsats og fastholdelse af tilknytning til arbejdspladsen.

  KB har godkendt en investeringscase, som betyder ansættelse af en ekstra medarbejder for at kunne yde den ekstra indsats. I 2019 forventes effekten på udgiften til sygedagpenge at kunne opveje lønudgiften. I 2020 vil der være fuld årseffekt af indsatsen. Investeringscasen er indarbejdet i budgetopfølgningen og har dermed reduceret det forventede merforbrug på sygedagpenge.

   

   

  Serviceudgifter inden for servicerammen

  Der forventes et merforbrug på 0,111 mio. kr.

   

  Her skal fremhæves at tilskuddet til Erhvervshus Sjælland er 0,199 mio. kr. højere end budget. Pr. 1. januar 2019 er væksthusene erstattet af 7 erhvervshuse. Ved budgetlægningen for 2019 blev budgettet ikke korrigeret og der blev heller ikke taget stilling til finansieringen. Merudgiften til Erhvervshus Sjælland bliver indarbejdet i budgetforslagt for 2020 og frem, og der skal ved budgetlægningen for 2020 tages stilling til, om der skal reduceres tilsvarende i andre budgetter på området.     

   

  Anlæg

  Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 0,220 mio. kr., som skyldes at NY LAG 2015 - 2020 er et flerårigt anlæg og der overføres 0,220 til 2020.

   

   

  Videre proces

  Resultatet af opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets møde i maj. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.

   

  Jf. den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter. Eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Hvis dette ikke er muligt kan udvalget via Økonomiudvalget søge dækning via en bufferpulje, der kan imødegå merforbrug på de svært styrbare områder.

   

  I det omfang de er behov for tillægsbevillinger og omplaceringer, søges de ved budgetopfølgning 3.

  Økonomi

  Fremgår af sagsfremstillingen og tilhørende bilag.

 • 186. Helhedsplan for Stevnshallen og området omkring

  application/pdf icon bilag_1._placering_i_byggefelt_0.pdfapplication/pdf icon bilag_4._bemaerkninger_til_grupperinger_af_brugeroensker_0.pdfapplication/pdf icon bilag_5._detaljeret_liste_over_input_0.pdfapplication/pdf icon bilag_6._skydefaciliteter_0.pdfapplication/pdf icon bilag_7._vejadgang_og_parkering_0.pdf

  Resume

   

  Inputfasen er færdig og for at kunne holde tidsplanen for projektet, skal AET nu foretage en række prioriteringer. Det gælder dele af Stevnshallens indhold og præcisering af hallens placering indenfor byggefeltet. Dernæst skal udvalget fastsætte den afsluttende proces i forhold til brugerinddragelsen.

   

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til AET, at

   

  1. hallen placeres på den sydlige halvdel af byggefeltet og placeres med retning øst - vest
  2. udvalget godkender hallens basisdel. (Tabel 2 i bilag 2.)
  3. udvalget prioriterer de øvrige ønsker, som ikke indgår i hallens basisdel (Tabel 3 i bilag 2)
  4. udvalget godkender den beskrevne procesplan for den videre brugerinddragelse, herunder fastsætter dato i maj måned for informationsmøde med repræsentanter for brugerne.

  Beslutning

  1. Godkendt - hallen placeres på den sydlige halvdel af byggefeltet og placeres med retning øst - vest
  2. Godkendt - hallens basisdel. (Tabel 2 i bilag 2.) - dog tilføjes en tribune på 100 kvm
  3. Følgende elementer prioriteres i denne rækkefølge:
  • Multisal inkl depot
  • Foyer/indgang
  • Hal 10 m bredere (ud over tribunen)
  • Rum med fire vægge forberedt til køkken uden inventar
  • Udvidelse af depotrum med 100 m2
  • Tilføjelse af 2 omklædningsrum
  • Etablering af ventilation
  • Fittness
  • Forberedelse til springgrav
  • Skydeanlæg

   

  1. Procesplanen for den videre brugerinddragelse godkendt.

  Informationsmøde med repræsentanter for brugerne afholdes den 21. maj kl 19.

  Der nedsættes en brugerruppe bestående af de foreninger der er i den nuværende hal og som får plads i den nye Stevnshal.

   

  Sagsfremstilling

  Præcisering af hallen på byggefeltet

  Udvalget skal drøfte en præcisering af hallens placering indenfor det vedtagne byggefelt. Udvalget har foretaget den første afgrænsning af byggefeltet (Eksisterende byggefelt fremgår af bilag 1). Det er imidlertid hensigtsmæssigt at præcisere placeringen yderligere for at reducere i omkostninger og være mere skarp på udfaldsrummet i udbudsprocessen.

   

  Det store byggefelt øger omfanget af de undersøgelser, der skal igangsættes i forhold til eksempelvis jordbundsforhold, forurening og arkæologi og gør dermed processen unødvendig kostbar. Dernæst vil det være dyrere at bygge den nye hal, hvis den placeres på den del af byggefeltet, hvor den gamle svømmehal lå. Udgifter til omlægning af ledninger i jorden er ikke afhængig af hallens placering.

   

  Ved et stort byggefelt er der plads til flere forskellige placeringer. Hvis udvalget ikke præciserer byggefeltet yderligere, skal det bemærkes, at udvalget ikke efterfølgende kan vælge et bud til eller fra på baggrund af placeringen.

   

  Endelig har AET vedtaget, at helhedsplanen for området omkring hallen skal vedtages d. 19. august. Den nye hal udgør hele omdrejningspunktet i helhedsplanen og derfor har den endelige placering gennemgribende konsekvenser for udformningen af resten af området. Det er derfor også centralt for fremdriften i arbejdet med helhedsplanen, at der hurtigst muligt træffes en præciseret beslutning om den endelige placering.

   

  I Bilag 1 fremgår ligeledes de mere akitektoniske og kvalitative hensyn, der er i forhold til hallens placering som en del af Helhedsplanen. Udvalget blev ligeledes præsenteret for disse hensyn på mødet den 14. marts.

   

  Med afsæt i ovenstående indstiller forvaltningen, at hallen placeres på den sydlige halvdel af byggefeltet og placeres med retning øst - vest.

   

  Bilag 1: Placering i byggefelt.

   

  Prioritering af ønsker til den nye Stevnshal

  Der har været en inputfase, hvor brugere og interessenter har været inviteret til at komme med ønsker og behov til såvel hallen som helhedsplanen for området omkring hallen. Den fastlagte procesplan beskriver, at udvalget skal godkende udbudskriterierne på junimødet. Derfor skal der nu foretages en række prioriteringer i forhold til selve hallen, da de samlede udgifter overstiger den afsatte ramme på 27 mio.

   

  Hallen udbydes i omvendt licitation, hvor Stevns Kommune skal have mest hal inden for de afsatte midler. For at strukturere den proces, er de indkomne ønsker opstillet i to hovedgrupper i bilag 2 og 3. Den ene gruppe udgør de udgifter, som der ikke kan prioriteres i, da de som minimum skal indgå.

   

  Disse udgifter omfatter overordet følgende estimater:

  Basishal: 19.127.000 kr.

  Udgifter i forhold til placering på ny grund: 1.975.000 kr.

  Nedrivning af eksisterende hal: 2.000.000 kr.

  Diverse udgifter: 2.500.000 kr.

  I alt: 25.602.000 kr.

   

  Derudover er der en række "øvrige ønsker", som ikke indgår i den estimerede basis hal. Disse ønsker er relevante og nødvendige for nogle af brugergrupperne. Der kan imidlertid ikke stilles garanti for, at også disse bliver indfriet indenfor den økonomiske ramme. Derfor skal udvalget rangordne de øvrige ønsker, så det er entydigt, i hvilken rækkefølge Stevns Kommune mener, de skal prioriteres i udbudsprocessen. Ønskerne kan medtages hvis det viser sig, at den økonomiske ramme tillader det. Øvrige ønskerne fremgår af Tabel 3 i bilag 2.

   

  Se bilag 2 og 3 for yderligere beskrivelse.

  Bilag 2 og 3 ligger under dagsordenspunktet Diverse orienteringer.

   

  Bilag 2: Ønsker til prioritering 

  Bilag 3: Omkostningsscenarier ved opførelse af ny Stevnshal

  Bilag 4: Bemærkninger til grupperinger af input

  Bilag 5: Detaljeret liste over input (Bilag fra AET den 14. marts)

  Bilag 6: Skydefaciliteter (Bilag fra AET den 14. marts)

   

   

  Vejadgang og parkering

  I forhold til vejadgang og parkering er forvaltningen fortsat i gang med at belyse disse forhold nærmere. Eksempelvis igangsættes en nærmere undersøgelse af det reelle behov for antallet af parkeringspladser i området, som ligger klar til næste udvalgsmøde. Udvalget skal drøfte, hvilken løsning de ønsker under byggefasen og efter hallen står færdig, da beslutningen også har stor økonomisk betydning for den samlede ramme. Den endelige beslutning for vejadgang og parkering træffes på næste udvalgsmøde. For yderligere beskrivelse se bilag 7.

   

  Bilag 7: Vejadgang og parkering.

   

  Procesplan for den videre brugerinddragelse

  Det er vedtaget at AET afholder et møde med de repræsentanter for brugerne, som i inputfasen har deltaget i en række rundbordsmøder med administrationen. På mødet præsenterer AET sin prioritering af de indkomne ønsker.

  Politik og Borger indstiller et forløb med følgende procestrin.

   

  • Den 8. maj. godkender AET indholdet i "Basishallen" og prioriterer "Øvrige ønsker"
  • I maj mødes AET med brugerrepræsentanterne og præcenterer udvalgets prioriteringer.
  • Der sammensættes en følgegruppe blandt brugerrepræsentanterne, som mødes op til én gang om måneden med kommunens byggeleder under byggeriets opførelse.

   

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Folkeoplysningsloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for budgettet

 • 187. Kulturpuljen - Ansøgninger fra kulturelle aktører

  application/pdf icon ansoegningsskema_-_optagelse_af_urklang_i_2019_0.pdfapplication/pdf icon kulturpuljen_-_ansoegningsskema_grundlovsdag_0.pdf

  Resume

  De kulturelle aktører Foreningen KLINT og Charlotte Christine Andersen ansøger om støtte gennem tilskud fra Kulturpuljen 2019.

  AET skal fastlægge, om der skal ydes støtte med afsæt i de fremsendte ansøgninger.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. ansøgning fra Foreningen Klint drøftes og evt. tilskud fastlægges.
  2. ansøgning fra Charlotte Christine Andersen drøftes, og evt. tilskud fastlægges.

  Beslutning

  1. Et flertal bestående af Mikkel Lundemann Rasmussen(C), Line Krogh Lay (R), Jacob Panton-Kristiansen (V) og Thomas Overgaard (A) meddeler afslag på ansøgningen fra Foreningen Klint idet projektet ikke falder indenfor retningslinjerne for kulturpuljen. Sejer Folke (Ø) ønsker at tildele tilskud til Foreningen Klint - idet det er et godt projekt.
  2. Der tildeles 40.000 kr til Charlotte Christine Andersen til afvikling af grundlovsarrangement.

   

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget ansøgninger om støtte gennem Kulturpuljen 2019 fra Foreningen KLINT og Charlotte Christine Andersen. AET skal fastlægge, om der skal ydes støtte med afsæt i de fremsendte ansøgninger.

   

  Foreningen KLINT

  Forening KLINT ansøger om tilskud til at få forestillingen URKLANG produceret i en professionel audiovisuel udgave. Producer Sune Rodt, Rødvig, fra DIXI.MEDIA vil filme de fire opførelser med flere faste kameraer og udvalgte næroptagelser på scenen. Det er formålet, at kendskabet til Foreningen KLINTs musikforestillinger når bredere ud og dermed også kendskabet til den unikke Pyramide, Boesdal og til Bo Karbergs instrument UrKlang.

  Den samlede udgift for optagelserne anddrager 35.000,- og Foreningen KLINT ansøger Kultupurljen om 20.000,-. Foreningen har fået yderligere tilsagn på 15.000,- fra Dansk Skuespillerforbund til optagelserne.

   

  Charlotte Christine Andersen

  Charlotte Christine Andersen ansøger om tilskud fra Kulturpuljen til afvikling af grundlovsarrangement i Munkegårdsparken i Store Heddinge.
  I 2018 fik Charlotte Christine Andersen idéen om at afvikle et samlende grundlovsarrangement for alle politiske aktører i Stevns Kommune. I kombination med dette vil det være muligt at deltage som forening, fødevareraktør samt anden interessent.

  Det er arrangørens ønske at skabe en dag, hvor der sættes fokus på at gøre politik, grundloven og lokaldemokrati mere spiseligt for både lokalbefolkning og især børn og unge. Det er derfor hendes hensigt at skabe en demokratisk festdag for hele den stevnske befolkning i midten af Store Heddinge.

  Ansøger er alene om at arrangere dagen, men har indgået en lang række samarbejdsaftaler med lokale aktører angående afviklingen.

  Der ansøges om tilskud på op til 62.337,- kroner gennem Kulturpuljen.

   

   

  Økonomi

  Evt. bevilling af tilskud ud fra ansøgte vil blive afholdt indenfor kulturpuljens budgetramme

 • 188. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) genvurderes i forhold til FGU

  application/pdf icon kom-godt-i-gang-med-maalgruppevurdering_3_0.pdfapplication/pdf icon estimat_elevgrundlag_fgu_0.pdf

  Resume

  Oprettelsen af Forberedende GrundUddannelse (FGU) åbner mulighed for, at en lille del af unge som i dag visiteres til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), kan påbegynde en FGU fremfor en STU. Dette vil betyde en besparelse for Stevns Kommune. I det følgende foreslåes der tillige en økonomisk ramme for STU-bevilingerne ligesom der forelægges en besparelsesprognose, som konsekvens af de to tiltag.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

   

  1. ændret praksis ift visitering til STU godkendes.
  2. beløbsramme for fremtidige STU-forløb godkendes.

  Beslutning

  1. Godkendt.
  2. Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Selv ikke, hvis der ydes socialpædagogisk støtte. STU gives til unge mellem 16 – 25 år. For at komme i betragtning til STU skal man godkendes til uddannelsen via et visitationsteam sammensat på tværs af forvaltninger i kommunen. Uddannelsen kan bestå af undervisning og praktik og skal i videst muligt omfang tilrettelægges med udgangspunkt i den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Uddannelsen kan foregå på mange forskellige typer af institutioner afhængigt af den unges behov. Der er altså tale om en uddannelse med et stærkt individuelt præg.

  Der er i indeværende år 21,6 helårs STU elever i Stevns Kommune. Undervisningsudgiften til disse forløb andrager 5,7 mio. kr. Den gennemsnitlige undervisningsudgift for en STU-elev i Stevns Kommune udgør 265.000 kr. pr år.

  Til august 2019 åbner FGU-skolerne dørene for første gang og der vil formentlig være en mulighed for, at FGU'en vil kunne imødekomme en lille del af STU-gruppens behov i forhold til undervisning og uddannelse. Derfor foreslås det, at man ved målgruppevurdering tænker FGU, som det naturlige første valg for den lille del af STU-målgruppen, som idag anses som bedst egnede.

  Til sammenligning vil den årlige udgift til FGU være ca. 65.000 kr årligt.

  Det forventes, at en ny målgruppevurdering og en visitation og afklaring til FGU før STU i de tilfælde, hvor dette er muligt, vil medføre en mindre reduktion i udgiften.

  Det foreslåes samtidig også, at der sættes et vejledende loft i forhold til, hvad det forventes, at et STU-forløb bør koste. Det anbefales, at loftet bliver 270.000 kr. (eksklusiv bodel) og med en anbefalet gennemsnitspris på 240.000 kr. Med 21,6 helårsforløb, vil der kunne arbejdes henimod en besparelse på ca. 0,5 mio.kr.

   

  Såfremt et max. beløb på 270.000,- besluttes vil forløb, vis årstakst ligger over 270.000 kr skulle genforhandles. Et STU forløb strækker sig over 3 år. Derfor kan de blive vanskeligt, at indfri beslutningen for de påbegyndte forløb, hvor der er en lang periode af forløbet tilbage. Derfor vil en fuld indfasning af en beslutning om en beløbsgrænse på 270.000 kr. først kunne ses om 3 år i det kommunale regnskab.

   

   

   

   

   

   

  Økonomi

  Under antagelse af, at der i 2. halvår 2019 visiteres en borger mindre til STU og en mere til FGU giver dette en besparelse på 87.500 kr

   

  Udfra nedenstående beregning:

  1 personer STU a 20.000 kr. pr. md i 6 måneder = 120.000 kr.

  1 personer FGU a (65.000 kr./12) pr. md i 6 måneder = 32.500 kr. 

  120.000 kr. - 32.500 kr. = 87.500 kr.

   

   

  Såfremt yderligere 1 person i 2020 visiteres til FGU fremfor STU vil besparelsen udgøre: 350.000 kr.

   

  Udfra nedenstående beregning:

  2 personer STU a 20.000 kr. pr. md i 12 måneder = 480.000 kr.

  2 personer FGU årstakst 65.000 kr. = 130.000 kr.

   

  480.000 kr. - 130.000 kr. = 350.000 kr.

   

  Indførelse af en STU-beløbsgrænse vil medføre en besparelse på 540.000 kr. når beløbsgrænsen er fuldt implementeret efter den 3-årige periode. Besparelsen fremkommer ved en skønnet besparelse på (gns. pris nu: 265.000 - gns.pris når loft er implementeret: 240.000) = 25.000 kr. pr. årselev og ved et skønnet antal STU-elever på 21,6. 

 • 189. Udsatteråd - udpegning

  application/pdf icon vedtaegter_for_stevns_udsatteraad_0.pdf

  Resume

  Udpegning af AET´s repræsentant til Stevns Udsatteråd.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til AET, at

  1. udpege én blandt AET´s medlemmer til Stevns Udsatteråd.

  Beslutning

  Jacob Panton er udpeget af AET til udsatterådet.

  Sagsfremstilling

  En initiativgruppe til oprettelse af Stevns Udsatteråd tog i efteråret 2018 kontakt til Stevns kommune med henblik på at få oprettet et udsatteråd. Efterfølgende blev der afholdt et afklarende møde mellem Initiativgruppen og Social- og Sundhedsudvalget, hvorefter sagen blev forelagt KB, via SSU og ØU i marts 2019.

   

  KB besluttede den 28. marts 2019 at imødekomme indstillingen om at nedsætte et Udsatteråd i Stevns Kommune i henhold til Servicelovens § 16 stk. 1 og 2. Udsatterådet har til formål, at give borgere med særlige sociale problemstillinger, defineret ved udsathed, et talerør ind til Kommunalbestyrelsen og dermed rådgive KB i sager, der vedrører udsatte borgere i Stevns Kommune.

   

  Ifølge vedtægterne, som blev godkendt på ovennævnte møde, skal Stevns Udsatteråd bestå af:

  • 3 udsatte borgere
  • 2 kommunale politikere, udpeget af henholdsvis SSU og AET
  • 1 repræsentant for Café Stevnen
  • 1 repræsentant for Mænds Mødesteder
  • Leder af socialpsykiatrisk værested i Stevns Kommune
  • 1 repræsentant for SIND

   

  Som udgangspunkt mødes Udsatterådet 4 gange om året. Udsatterådet kan tage initiativ til åbne, offentlige temamøder. Derudover kan Stevns Kommune også inddrage rådet i forhold til udviklingsprojekter, temamøder og borgerarrangementer vedrørende målgruppen, som er nærmere defineret i vedtægterne.

   

  Udsatterådet´s medlemmer skal godkendes i KB, inden der indkaldes til konstituerende møde. Ved konstituering af Udsatterådet vil det, jf. vedtægterne, være et at rådets politiske medlemmer, der skal vælges som næstformand. Udsatterådet´s funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Dog fungerer medlemmerne indtil nye medlemmer er udpeget.

  Lovgrundlag

  Udsatterådet etableres efter Servicelovens § 16, stk. 1 og 2:

  • Stk.1 Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen.
  • Stk.2 Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver.

  Økonomi

  Udsatterådet betjenes af Center for Sundhed & Omsorg.

 • 190. Beskæftigelsesrettet indsats Nøgletal Stevns jan 2018

  application/pdf icon jobindsats_noegletal_januar_2019_0.pdfapplication/pdf icon noegletal_overblik_januar_2019_0.pdf

  Resume

  Udvalget Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, følger udviklingen i den beskæftigelsesrettede indsats, gennem de Nøgletal som Jobindsats.dk offentliggør hver måned. Chef for arbejdsmarked kommenterer de enkelte figurer ved udvalgsmødet.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V)

   

  1. Drøftet.

   

  Desuden blev resultatet af den seneste bechmark drøftet. Det blev besluttet at rette henvendelse til AMK Øst for at udtrykke undren ifht. de rammevilkår der bliver anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af benchmark.

  Sagsfremstilling

   

   Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Stevns, består af 21 figurer - se bilag: Jobindsats_nøgletal_januar_2019 - fordelt i kategorierne:

  • Andel på offentlig forsørgelse (figur 1 og 2. er uden ranglisteplacering)
  • Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob
  • Nøgletal for kontanthjælpsreform
  • Nøgletal for sygedagpengereform
  • Nøgletal for beskæftigelsesreformen
  • Nøgletal for To- og Trepartsaftaler om integration

  Figur 1 og 2 er overbliksfigurer, som kommenteres selvstændigt her, idet de giver et samlet overblik over tendenser for udviklingen i Jobcenter Stevns.

   

  Figur 1 i bilag: Jobindsats_nøgletal_januar_2019, viser andel af befolkningen (16-66 år), som modtager offentlig forsørgelse. Den gennemsnitlige andel borgere på offentlig forsørgelse på landsplan var pr. dec.2018 17,5 pct., mens dette tal i Stevns Kommune er 17,8 pct. Samtidigt er det værd at bemærke, at andelen af borgere på offentlig forsørgelse i Stevns Kommune er faldet mere, end tilfældet er for landet som gennemsnit.

   

  Figur 2 i bilag: Jobindsats_nøgletal_januar_2019, viser Stevns Kommunes borgeres arbejdsmarkedsstatus samt udviklingen set i forhold til samme kvartal året før.

  • Andel af sygedagpengemodtagere er betydeligt højere i Stevns Kommune end på landsplan og udviklingen er gået den forkerte vej i forhold til landet som helhed.
  • Stevns Kommune har fortsat en højere andel borgere på Integrationsydelse end landet har som helhed betragtet. Til gengæld har vi også et langt større fald i andel end landet set som helhed.
  • Andelen af borgere på A-dagpenge er uforandret gennem det seneste år. Det er dog værd at bemærke, at Stevns Kommune har en andel af befolkningen på A-dagpenge på 1,8 pct. mens det nationale gennemsnit er 2,1 pct.
  • Andelen af borgere på kontanthjælp i Stevns Kommune er 1,6 pct., mens tallet på landsplan er 1,9 pct. Ydermere er andelen af kontanthjælpsmodtagere reduceret mere end det er på landsplan.  

  Bilag: Nøgletal_overblik_januar_2019, giver et overblik over måned til måned forandringer i ranglisteplacering og tendens for figur 3-21 (det skal bemærkes, at der i denne måling ikke er data tilgængelig for figur 20 og figur 21)

 • 191. Plejetiltag langs Stevns Klint - til orientering

  Resume

  I år kommer den internationale work camp til Stevns fra d. 1.-11. maj. De frivillige skal bo på Stevns Fyrcenter, hvorfra de drager ud på cykel til naturplejeopgaver langs Stevns Klint. Samtidig har vi besøg af en lille flok Dansk Landracegeder ved Højerup, som skal afgræsse området neden for den gamle kirke i et par uger. Såvel de unge frivillige som gederne yder en stor indsats for verdensarven og naturen i området, hvor resultatet bliver en forbedring af ind- og udsyn til klinten og større tilgængelighed i området til glæde for lokale og besøgende.

  Indstilling

  1. Teknik og Miljø indstiller til AET, at
   orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V)

   

  1. taget til efterretning.
 • 192. Turistkontor Rødvig Havn - supplerende anvendelse

  Resume

  Stevns Turistforening har ansøgt om muligheden for at supplere nuværende lejeaftale af "Turistkontoret" på Rødvig Havn med leje til udøvende kunstnerværksted. AET tilkendegav / godkendte uformelt på sit møde i april, at de så positivt på en supplerende anvendelse af Havnevej 21, der blandt andet har indeholdt det tidligere turistkontor og vandsportsaktivitetscenter.

  Sagen forelægges nu til formel beslutning.

   

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. Den nuværende lejeaftale suppleres med en tillægsaftale, således at Stevns Turistforening kan muliggøre sit ønske om leje til udøvende kunstnerværksted.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V)

   

  1. Godkendt.

  Sagsfremstilling

  I den oprindelige lejeaftale mellem Stevns Kommune og Stevns Turistforening er det bestemt, at bygningen beliggende på Havnevej 21, 4673 Rødvig Stevns må bruges til at drive havnekontor/sommerhusudlejningskontor, turistinformation og afvikling af arrangementer med tilknytning til de nævnte anvendelsesmuligheder.

  I 2017 blev der indgået en tillægsaftale til lejeaftalen, der åbnede op for muligheden for at benytte lejemålet til vandsportsrelaterede aktiviteter.

  Foreningens arbejde og fokus er blevet ændret i 2019, hvorfor de har anmodet om at få ændret anvendelsesbestemmelsen.

  Det er nu Stevns Turistforenings ønske, at der i huset på Havnevej 21 skabes levende aktiviteter til glæde for havnens besøgende. Huset skal være åbent og tilgængeligt og være en del af det samlede oplevelsestilbud på Rødvig Havn. I huset skal man som turist kunne se og opleve stevnske kvalitetsprodukter og håndværk, som tager afsæt i fortællingen om Verdensarven og Verdensarvens partnerskaber.

  Turistforeningen ønsker derfor at lave en helårslejeaftale med keramiker Trine Bond, som skal have atelier og arbejdende værksted i huset. Trine Bond vil i sommerhalvåret indleje en gruppe af stevnske møbelsnedkere og designere, som kan bruge huset til at vise deres produkter frem. Huset skal være åbent for besøgende alle dage i sommerhalvåret og de involverede skal deles om at dække åbningstiden.

   

  Turistforeningen anmoder derfor om at indgå ny tillægsaftale til gældende lejeaftale, som muliggør de nye anvendelsesønsker. Tilsvarende annulleres tillægget fra 2017 vedr. den tidligere vandsportsrealatede aktiviteter.

   

  Lejeindtægter fra udlejningen skal fra turistforeningens side benyttes til forbrugsudgifter samt vedligehold af bygningen.

   

  Økonomi

  Sagen har ikke indflydelse på Stevns Kommunes regnskab eller budget.

 • 193. Diverse orienteringer - AET den 8. maj 2019 (Lukket)

 • 194. Underskriftsark (Lukket)