Referat

 • 182. Dagsorden - godkendelsse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for BUL den 7. maj 2019.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 183. Stevns Dagskole - Ressourcetildeling

  application/pdf icon dagsordenspunkt_stevns_dagskole_-_ressourcetildeling_behandlet_paa_moedet_12._marts_2019_kl._1500_moedelokale_7_i_boern_unge_og_laering_2019.docx.pdfapplication/pdf icon dagskolen_-_forslag_til_ressourcetildeling_2019_-_supp_notat_jf_buls_beslutning_12_03_19_-_230419.pdfapplication/pdf icon stevns_dagskole_-_historik_og_oekonomi.pdfapplication/pdf icon hoerringssvar_fra_hother_-_skolebestyrelse_og_ledelse.docx_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_ressurcetildelingsmodel_til_stevns_dagskole.pdf_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_stevns_dagskole_personale.docx_0.pdfapplication/pdf icon dlf_-_hoeringssvar_om_ressourcetildeling_til_stevns_dagskole.pdf_0.pdfapplication/pdf icon bupls_bemaerkninger_til_hoering_vedr._tildelingsmodel_for_dagskolen.pdf_0.pdf

  Resume

  BUL skal tage stilling til, om der skal ske ændringer i serviceniveau/ressourcetildelingen til Stevns Dagskole, idet der de senere år har været underskud, primært på lønninger.

   

  På mødet den 12. marts 2019 ønskede udvalget supplerende beregninger, hvor den tilvejebragte finansiering kan tilgå Dagskolen.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

  1. udvalget behandler forslagene til nye modeller for Stevns Dagskole.
  2. sende forslag til ny model til høring i relevante høringsfora med høringsfrist den 3. maj 2019.
  3. tage orientering om Stevns Dagskoles historik og økonomi til efterretning.

   

  Børn, Unge og Læring, 25. april 2019, pkt. 179:

  1. Godkendt.

  2. Godkendt. De høringsberettigede parter er forudgående blevet varslet om den forestående høring.

   

  Steen S. Hansen (A), Steen Nielsen (A) og Jacob Panton-Ktristiansen (V) anbefaler model 5.

  Janne Halvor Jensen (O) og Jan Jespersen (Ø) anbefaler model 3.

   

  3. Godkendt.

  Beslutning

  Følgende gæster fra Dagskolen deltog under gennemgangen af punktet: Mette Krogh Olsen (skolebestyrelsen), René Tuekær (skoleleder), Marianne Olesen (afdelingsleder) og Bo Boje Olsen (forældre).

  Et flertal (A og V) beslutter:

  • Stevns Dagskole tildeles fra skoleåret 2019/2020 ressourcer jf. model 5, herunder at den afsatte bufferpulje på 340.000 kr. kan blive i området.
  • Der tildeles yderligere 8 årlige timer pr. elev til øvrig undervisning. Dette giver en ekstra bevilling på 205.000 kr. årligt ved 35 elever. Dette svarer til 85.000 kr. i 2019.
  • Der tildeles 150.000 kr. årligt pr. elev udover 35 elever.
  • Der aflægges fremover særskilt regnskab for Dagskolen.
  • Tildelingen til øvrig undervisning finansieres ved at reducere drift og aktiviteter med 74.000 kr. og pulje til emkeltintegration med 11.000 kr. i 2019
  • I 2020 og frem finansieres øvrig undervisning ved at reducere drift og aktiviteter med 177.000 kr. og pulje til specialundervisning med 28.000 kr.

  Et mindretal (O og Ø) fastholder model 3. 

  Sagsfremstilling

  Forslag til ressourcetildeling til Dagskolen blev behandlet på BUL´s møde den 12. marts 2019. Her blev følgende besluttet:

   

  Steen S. Hansen (A), Steen Nielsen (A) og Jacob Panton Kristiansen (V) stemmer for model 1.

   

  Jan Jespersen (Ø) og Janne Halvor Jensen (O) stemmer for model 3

   

  BUL ønsker supplerende beregninger i forhold til:

  • Skal der være 7. klasse i såvel Ungdomsdagskole og Dagskole
  • Timetal i forhold til eventuel ny lovgivning
  • Dagskolens elever indgår i Hotherskolens SFO

   

  Den eventuelt tilvejebragte finansiering kan tilgå Dagskolen

   

  BUL er enige om, at der ikke findes finansiering til Dagskolen ved at reducere tildelingen til øvrig undervisning eller ved at reducere puljen til nye specialundervisningselever.

   

  Janne Halvor Jensen (O) vil finansiere model 3 ved at reduceret tildeling til Ungdomsskolen.

   

  Fra 1. januar 2020 opkræves forældrebetaling for SFO-delen og taksten fastsættes i forbindelse med behandlingen af budget 2020. Provenuet kan indgå til finansiering af ekstra tildeling til lønninger på Dagskolen.

   

  På baggrund af beslutningen er der udarbejdet supplerende notat med supplerende beregninger og forudsætninger.

   

  I model 5 er der taget udgangspunkt i folkeskolens minimumstildeling pr. klasse med henholdsvis 30/33 ugentlige undervisningstimer. Udover folkeskolelovens minimumstildeling tildeles der ressourcer, så der er 1 lærer og 1 pædagog pr. base i undervisningstiden. På SFO-delen tildeles ressourcer efter de faktiske indmeldte efter samme kriterier på almenområdet i stedet for efter normerede pladser. Der ændres ikke i tildelingen pr. barn. Pt. er der indlagt en buffer, da det er usikkert om normering i forhold til faktiske elever kan dække åbningstiden. Dette undersøges i høringsperioden.

   

  I model 6 er der taget udgangspunkt samme tildeling til undervisning, som model 5. Herudover tildeles ressourcer i pauserne, så der 1 personale pr. base, fordelt med 50% lærer og 50% pædagog. Denne model medfører en ekstra tildeling til lønninger på 462.000 kr. Der sker ikke ændringer i tildelingen til SFO.

   

  Model 5 og model 6 er grundet tidspres for udsendelse af dagsroden, i modsætning til model 1-4, ikke udarbejdet i dialog med Dagskolens ledelse. Der kan derfor være forhold i praksis, som ikke er indarbejdet i model 5 eller model 6.

   

  Der er pt. elever indenfor Dagskolens målgruppe, som er anvist skoletilbud i privat regi uden for Dagskolen grundet kapacitetsmangel i Dagskolen. Dagskolen er pt. fuldt fyldt op ift. normeringen, og er det ligeledes fra august 2019, da en række børn fra specialgrupperne i børnehaven skal skolestarte, og en del af disse er visiteret til skoletilbud i Dagskolen. Baseret på historikken fra tidligere år anser forvaltningen det for sandsynligt, at der i 2019 kommer yderligere 3 børn, som vil være i Dagskolens målgruppe. I det omfang der fortsat ikke er plads til dem i Dagskolen, vil de alternativt skulle tilbydes skoleplacering uden for Dagskolen. Den gennemsnitlige omkostning til dette er ca. 400.000 kr. pr. barn pr. år. Inden for den tildelte ressource i model 6 er der mulighed for opnormering fra 35 til 38 elever uden yderligere tilførsel af ressourcer og vil dermed være billigere for kommunen.

   

  Dagskolens ledelse har foreslået, at Dagskolen kan udvides i elevtallet fra 35 til 38, forudsat at det bliver model tre der implementeres. Implementeringsperioden skal dog aftales nærmere, såfremt BUL ønsker at afsøge denne mulighed. Center for Børn og Læring bemærker, at en sådan model fra 2020 må formodes at reducere kommunens samlede omkostning til specialunderning med mellem 100.000 - 200.000 kr. årligt, da omkostningerne til skoletilbud til 3 børn uden for Dagskolen, er dyrere end omkostning til at implementere model 3 og samtidig øge normeringen fra 35 til 38 elever.

   

  Der er følgende forslag til finansiering (helårsvirkning):

  • Dagskolens budget til drift og aktiviteter reduceres
  • Forældrebetalingen medfører en merindtægt
  • Pulje til enkeltintegration reduceres
  • Pulje til specialundervisning (nye elever) reduceres

   

  Se nærmere beskrivelser af finansieringsforslagene i vedhæftede supplerende notat.

   

  Efter ønske fra BUL, er der udarbejdet et notat over Dagskolens historik og økonomi, som er vedhæftet som bilag.

  Økonomi

  Sagen kan medføre en ekstra bevilling til Dagskolen, som finansieres inden for BUL´s ramme på skoleområdet.

 • 184. Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2019 - BUL

  application/pdf icon bemaerkninger_til_budgetopfoelgning_2_pr._31._marts_2019.pdfapplication/pdf icon anlaeg.pdf

  Resume

  Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2019, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget.

   

  Budgetopfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. fordelt med et merforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 0,3 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på øvrig drift på 2,4 mio. kr.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til BUL, at

  1. udvalget behandler budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019
  2. udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU

  Beslutning

  Taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget budgetopfølgning på BUL´s politikområder pr. 31. marts 2019. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2019.

  Opfølgningen viser samlet set et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på udvalgets område. Der forventes overført et underskud på 0,3 mio. kr. til 2020.

   

  Budgetopfølgningen på BUL´s områder viser følgende:

   

  Overførselsudgifter:

  Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som fortrinsvis skyldes mindreforbrug på hjemmetræning.

   

  Serviceudgifter inden for servicerammen:

  Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., fordelt med et underskud på 0,3 mio. kr. på rammeaftaler og lønsumsstyring og et mindreforbrug på øvrig drift på 2 mio. kr.

   

  Afvigelsen skyldes fortrinsvis at der skal passes færre børn på 0-5 års området samlet for kommunale og private pasningsordninger og merindtægt i morgenåbningen i SFO. Mindreforbrug på dagtilbud til børn modsvares delvist af merforbrug på flere elever i privatskoler, ekstra klasser pr. 1. august i folkeskolerne og merudgift på specialundervisningen. Herudover forventes merforbrug på tilbud til børn og unge med særlige behov og takstfinansierede institutioner.

   

  Det skal bemærkes, at der i løbet af april måned er kommet flere elever til på Strøbyskolens 5. årgang. Antallet af elever i april udløser tildeling til 1 klasse mere pr. 1. august 2019 og dette er medtaget i budgetopfølgningen.

   

  Serviceudgifter uden for servicerammen:

  Der forventes ingen afvigelse på serviceudgifter uden for servicerammen.

   

  Anlæg:

  Vedrørende anlæg forventes samlet set et merforbrug på 0,4 mio. kr., som dækkes ved at udskyde anlæg under PMT.

   

  Videre proces:

  Resultatet af opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets møde i maj. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.

   

  Jf. den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter. Eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Hvis dette ikke er muligt kan udvalget via Økonomiudvalget søge dækning via en bufferpulje, der kan imødegå merforbrug på de svært styrbare områder.

   

  I det omfang de er behov for tillægsbevillinger og omplaceringer, søges de ved budgetopfølgning 3.

  Økonomi

  Fremgår af sagsfremstillingen og tilhørende bilag.

 • 185. Tidlig tværgående indsats

  Resume

  BUL orienteres og tager overordnet stilling til principper for tidlig tværgående indsats inden for BUL´s område.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. der arbejdes med målsætning om, at indsatser for familie og børn igangsættes tidligst muligt og via mindst indgribende middel.
  2. der arbejdes med en målsætning om, at familier skal opleve en helhedsorienteret indsats på tværs af hele center for børn og læring, såvel som på tværs af fagcentre, herunder indsatsen i tværfagligt fagligt velfærdsprogram.
  3. indsats iværksættes indenfor nuværende økonomiske rammer.
  4. afdelingen for udsatte børn og unge fra 3. kvartal 2019 deltager fuldt ud i nuværende distriktsstruktur.
  5. centerchef for børn og læring fastsætter løbende eksakte rammer og processer for udmøntningen af målsætningerne.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Center for Børn og Læring har igennem det seneste halve år været i proces med henblik på at realisere en forbedret tidlig, tværfaglig indsats inden for centrets opgaver, især i forhold til familier med særligt behov for støtte og vejledning. Dette arbejde skal dertil sikre et bedre fundament for tværfaglig indsats på tværs af fagcenterområder.

   

  Processen er forankret hos Centerchef for Børn og Læring. I 2019 har det været inddragelse bredt fra centrets område, i form af.

  • Medarbejderfølgegruppe med 12 medlemmer på tværs af organisationen, der har mødtes til 4 workshops om emnet
  • Lederfølgegruppe med 6 medlemmer på tværs af organisationen, der har mødtes til 4 workshops om emner.

  Ovenstående proces er efter dialog og enighed i Børn og lærings område-med.

   

  Der opleves en bred tilslutning til de overordnede målsætninger for forandringsprocessen, og en stor vilje og lyst til et forbedret tværfagligt samarbejde.

   

  På baggrund af workshops mm., arbejdes der pt. på at fastsætte de nærmere rammer, arbejdsprocesser og målepunkter for indsatsen. Udvalget for Børn, Unge og Læring orienteres hermed om status, og det indstilles at der tilkendegives politisk tilslutning til målsætninger, samt evt. tilføjes yderligere politiske målsætninger.

   

  Det indstilles at udvalget godkender nedenstående:

   

  • der arbejdes med målsætning om, at indsatser for familie og børn igangsættes tidligst muligt og via mindst indgribende middel

  Der er allerede struktur for distriktsmøder, der fungerer, og som Socialstyrelsens taskforce anbefales udvidet brug af. Distriktsmøder afholdes pt. hver anden uge med deltagelse fra institution, PPR/Familiehus og Sundhedspleje). Såvel skoler som daginstitutionsområdet deltager i distriktsmøder hver anden uge. På distriktsmøder tager institutionens ansatte konkrete bekymringer op, og emnet diskuteres tværfagligt. Diskussion kan munde ud i proces, hvor yderligere indsats iværksættes. Det er ambitionen, at denne struktur skal udvides ift. deltagerkredsen, og medvirke til at sikre en hurtig indsats om nødvendigt, herunder at indsats om muligt igangsættes uden brug af underretning.

   

  • afdelingen for udsatte børn og unge deltager fra 3. kvartal 2019 fuldt ud i nuværende distriktsstruktur.

  For at kunne opnå målsætningerne, bliver afdelingen for udsatte børn og unge (UBU) fra 3. halvår 2019 faste deltagere i distriktsmøderne. Dette er ikke med henblik på at diskutere allerede eksisterende sager indenfor serviceloven, men for at kunne bidrage med faglighed til sparring om sager, medvirke til at vurdere og igangsætte forebyggende indsatser inden for serviceloven samt på et tidligt tidspunkt få viden om sager, som på sigt kan ende med underretninger

   

  • der arbejdes med en målsætning om, at familier skal opleve en helhedsorienteret indsats på tværs af hele center for børn og læring

  Via UBU´s deltagelse i distriktsmøder, understøttes muligheden for på et tidligt tidspunkt at sikre en helhedsorienteret indsats. Ledelsen på tværs af alle funktioner i Børn og Læring får en særlig rolle ift. at sikre, at ledelsesværdien "helhedsorienteret" udmøntes i praksis, så den opleves og gør en positiv forskel for familien. For at evaluere og understøtte denne målsætning gennemføres løbende målinger af børn og lærings relationelle kapacitet (evnen til at samarbejde på tværs) i samarbejde med "Joint Action". Joint Action er også en del af tværfagligt velfærdsprogram, hvor Stevns Kommune indgår i forskningsprojekt om relationel kapacitets betydning for borgerservice kvaliteten.

   

  • Helhedsorienteret indsats på tværs af fagcentre, herunder indsatsen i tværfagligt velfærdsprogram

  Indsatsen i Børn og Læring skal ske i respekt for Stevns Kommunes overordnede målsætninger og projekter, og om nødvendigt tilpasses for at understøtte disse.

   

  • indsats iværksættes inden for nuværende økonomiske rammer

  Indsatsen prioriteres inden for de kendte rammer, og har som målsætning på sigt at reducere de samlede omkostninger til foranstaltninger.

   

  • centerchef for børn og læring fastsætter løbende eksakte rammer og processer for udmøntningen af målsætningerne

  Den løbende udmøntning og tilpasning af rammer mm. for indsatsen, fastsættes af centerchef efter inddragelse af MED-systemet og dialog med direktionen. Det giver en fleksibilitet til at sikre, at løbende input fra organisationen kan implementeres i form af ændringer og forbedringer.

   

  Der er tale om en ambitiøs målsætning, og især i det første år med implementering, vil der være et kapacitetstræk på såvel ledelse som ansatte, for at sikre at ændrede arbejdsgange og ændret kultur succesfuldt implementeres. Indsatsen er dermed sårbar over for eventuelle besparelser i budget 2020. Hvis sådanne besparelser iværksættes inden for nøgleaktører i implementering, vil implementerings omfang kunne blive reduceret og/eller strukket ud over en længere periode.

   

  Udvalget vil løbende modtaget orientering om konkrete beslutninger og fremskridt på området.

   

  Økonomi

  Indsatsen iværksættes inden for nuværende økonomiske rammer.

 • 186. Justering af folkeskolelov - Implementering på Stevns skolerne

  Resume

  BUL skal tage stilling til implementering af lov om justering af folkeskolereformen

  Indstilling

   Børn & Læring indstiller til BUL, at beslutte én af følgende principper for implementering af folkeskoleloven for skoleåret 2019/2020

   

  1. skoledagen i indskolingen reduceres med 3 lektioner, fordelt på 3 skoledage om ugen. Børn i indskolingen, der ikke er tilmeldt SFO, tilbydes tilsyn indtil skolebus kører, de tre dage skoledagen afkortes.
  2. skoledagen fortsætter som hidtil i indskolingen på de enkelte skoler.

  Beslutning

  Model 1 godkendes.

  Sagsfremstilling

  Folketinget behandler lov om justering af folkeskolelov ud fra nedenstående tidsplan.

   

  1. behandlet / henvist til udvalg 25-04-2019

  Betænkning afgivet 25-04-2019

  Sat på dagsorden til 2. behandling 30-04-2019

  Sat på dagsorden til 3. behandling 02-05-2019

   

  Nærværende dagsordenspunkt er betinget af lovudkastets vedtagelse den 2. maj. Såfremt loven ikke vedtages som ventet, udgår dette dagsordenspunkt fra mødet.

   

  Loven nedsætter det minimale timetal i indskolingen, men fastholder kommunernes mulighed for at benytte højere undervisningstimer end minimumstimetallet.

   

  BUL skal derfor tage stilling til, om der ønskes en forkortelse af skoledagen for indskolingsområdet for skoleåret 2019/2020 eller om det ønskes at overlade dette valg til den enkelte skole i skoleåret 2019/2020. Såfremt skoledagen ikke forkortes for skoleåret 2019/2020, kan BUL efterfølgende beslutte, at skoledagen ønskes afkortet fra skoleåret 2020/2021.

   

  Denne tabel viser de økonomiske provenuet ved nedsættelse af den samlede undervisningstid for 0.-3. klasserne

  Økonomiske konsekvenser

  Ændringer i 1000 kr.

  5 mdr.

  Skoleår 2019/2020

  Undervisning 0.-3. klasse excl. specialklasser

  -364

  -873

  SFO inkl. specialgrupper

  158

  379

  I alt

  -206

  -494

   

   Denne tabel viser de økonomiske konsekvenser for opsyn med de elever, der ikke er indmeldt i SFO'en

  Økonomiske konsekvenser

  Ændringer i 1000 kr.

  5 mdr.

  Skoleår 2019/2020

  Skole – Opsyn med elever efter skoletid

  21

  50

   

  Justeringen af folkeskoleaftalen har været drøftet på de seneste små og store skoleledermøder. I skoleår 2019/2020 udtrykker skolelederne ønske om at beholde det nuværende timetal for indskolingen. Skolelederne lægger til grund at en nedsættelse af den samlede undervisningstid i indskolingen kan forringe mulighederne for at skabe spændende læringsaktiviteter og varieret undervisning.

   

  Forvaltningen vurderer, at en nedsættelse af den samlede undervisningstid i indskolingen skaber behov for justering af proces for skolernes planlægning af det kommende skoleår. Samtidig vurderer forvaltningen, at en reduktion af skoledagen med 3 lektioner, fordelt på 3 skoledage om ugen vil være muligt for skolerne at implementere, såfremt en lokal politisk beslutning træffes på møde 7. maj. 

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven nr. 1510 af 14/12/2017

  Aftaleteksten vedrørende justering af folkeskoleaftalen

  Økonomi

  Begge forslag fra Center for Børn og Læring er indeholdt i vedtaget budget 2019.

 • 187. Eksterne repræsentanter til skolebestyrelserne

  Resume

  Jf. Styrelsesvedtægten for Stevns Kommune §5 skal der udpeges 2 eksterne repræsentanter til skolebestyrelserne.

   

  KB besluttede den 31. maj 2018, at udpegningen overlades til BUL.

   

  Jf. Folkeskoleloven er valgperioden for de eksterne repræsenentanter 1 år.

   

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. forvaltningens udpegelser af eksterne repræsentanter til Strøbyskolen, Hotherskolen og Store Heddinge Skole godkendes.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  I skoleår 2018/19 har Hotherskolen og Strøbyskolen haft eksterne repræsentanter fra Campus Køge siddende i skolebestyrelserne. Hotherskolen har haft 1 repræsentant og Strøbyskolen har 2 repræsentanter.

   

  I marts 2019 udgik Hotherskolens eksterne repræsentant fra skolebestyrelsen grundet nyt arbejde. Dette har givet anledning til en omrokering af Strøbyskolens 2 eksterne repræsentanter samt at yderligere en ekstern repræsentant fra Campus Køge findes til at indtræde i St. Heddinge skoles bestyrelse. Strøbyskolens skoleleder og de eksterne repræsentanter har tilkendegivet forståelse og accept af denne omrokering, hvilket gør det muligt for alle tre folkeskoler at få en ekstern repræsentant fra Campus Køge i deres skolebestyrelser.

   

  Skolekonsulent har været i dialog med Campus Køge vedrørende samarbejdet med de stevnske folkeskoler og vil fortsat gerne bidrage til skolernes virksomhed. Campus Køge er orienteret om at Stevns Kommune har særlig fokus på overgang til ungdomsuddannelse. Ligeledes vil skolelederne fortsat gerne have en ekstern repræsentant fra Campus Køge siddende i skolebestyrelserne.

   

  Forvaltningen indstiller følgende repræsentanter til de tre folkeskoler:

   

  Hotherskolen:

  Fie Illum Jessen (Campus Køge koordinator)

   

  Strøbyskolen:

  Finn Arvid Olsen (Politisk og Økonomisk stabschef for Køge Handelsskole)

   

  Store Heddinge Skole:

  Elouise Marie Hedegaard (Vejleder EUC Sjælland)

   

  Forvaltningen har løbende dialog med Campus Køge om samarbejdet.

  Lovgrundlag

  Lov om Folkeskolen. Lov nr. 1510 af 14. december 2017 §41 og §42

 • 188. Status for udviklingsplan for udsatte børn og unge - orientering

  Resume

  BUL orienteres om status for udviklingsplan for udsatte børn og unge

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  KB vedtog på møde d. 27.juni 2018, punkt 192 ”genopretningsplan” for styrkelse af socialfagligheden i Børn og Læring. I dette indgår et fortsat forpligtende samarbejde med Socialstyrelsens task force om en Udviklingsplan for området.

  Samarbejdet med Task Force foregår med et interval på 6-8 uger, hvor der følges op på fremdriften af Udviklingsplanen i perioden 2019 og frem til starten af 2020.

  På møderne med Task Force behandles bl.a. forslag til retningslinjer og arbejdsgange, som skal være med til at understøtte genopretningen af sagsbehandlingen i afdelingen.

  På seneste møde med Task Force d. 29.4. blev behandlet oplæg til arbejdsgang Myndighed og Familiehus, som beskrives her:

  Et af målene i Udviklingsplanen er at opnå: Hurtig, ensartet, lovmedholdelig sagsbehandling. Som en af aktiviteterne, under dette mål, skal der udarbejdes rammer for ansvarsfordeling mellem myndighedsrådgiver og udfører (Familiehuset). Eller sagt på anden måde, hvordan kan bestilling af familieindsatser fra myndighedsrådgiver til familiebehandler i Familiehuset foregå hurtigt, effektivt og til gavn for de udsatte familier. Til beskrivelse af rammer for ansvarsfordeling har der været nedsat en arbejdsgruppe, med repræsentanter fra Familiehuset, Sundhedstjenesten og Afdeling for Udsatte Børn og Læring.

  Arbejdsgruppen er fremkommet med et oplæg til arbejdsgang mellem Myndighed og Familiehus, der beskriver ansvarsfordelingen mellem de to områder. I to omgange har oplægget været behandlet på statusmøder med Task Force. Task Force har givet nyttig sparring til oplægget, og sagt god for beskrivelsen, således at oplægget nu kan præsenteres for alle medarbejderne. Dette vil ske på et fælles møde i Børn og Læring d. 24.5. Arbejdsgangen vil få virkning fra d. 1.6.

 • 189. Trivselsundersøgelse og APV - orientering

  Beslutning

  Udvalget ønsker en orientering, når den næste APV & Trivselsundersøgelse foreligger i 2020.

   

 • 190. Diverse orienteringer - BUL den 7. maj 2019 (Lukket)

 • 191. Underskriftsark (Lukket)