Referat

 • 288. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMT den 7. maj 2019.

  Beslutning

  Godkendt.

   

 • 289. Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

  application/pdf icon budgetopfoelgning_2_pr._31._marts_2019_-_pmt_0.pdfapplication/pdf icon anlaeg_bop_2_pr_31._marts_2019_-_pmt_0.pdf

  Resume

  Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2019, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget.

   

  Budgetopfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 0,411 mio. kr.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til PMT, at

  1. Udvalget behandler budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019.
  2. Udvalget tager stilling til modgående foranstaltninger.
  3. Udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU.

  Beslutning

  1. Et flertal kan anbefale de foreslåede modgående foranstaltninger. Varly Jensen (O) og Jørgen Larsen N) kan ikke anbefale modgående foranstaltninger på materielgården. Varly Jensen (O) kan ikke anbefale modgående foranstaltninger på de offentlige toiletter og andre faste ejendomme.

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget budgetopfølgning på PMT's politikområder pr. 31. marts 2019. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2019.

  Opfølgningen viser samlet set et merforbrug på 0,411 mio. kr. på udvalgets område. Der forventes overført 0 mio. kr. til 2020.

   

  Budgetopfølgningen på PMTs områder viser følgende:

   

  Serviceudgifter inden for servicerammen

  Der forventes et merforbrug på 0,025 mio. kr.

   

  Serviceudgifter uden for servicerammen

  Der forventes et merforbrug på 0,386 mio. kr., som vedrører lejetab på ældreboliger.

   

  Modgående foranstaltninger

  På grund af den økonomiske situation, forsøges der at findes modgående foranstaltninger på hele merudgiften på 0,411 mio. kr.

   

  Til i mødegåelse er der følgende områder hvor der holdes igen

  • Materielgård - en del af merudgiften søges indenfor materielgårdens budgetområder 0,250 mio. kr.
  • Havne - opr. budget 0,141 mio. - herefter restbudget 0,109 mio. kr.
  • Offentlig toiletter og andre faste ejendomme 0,052 mio. kr.

   

  Vurderingen af merforbruget er behæftet med en række usikkerheder og derfor kendes behovet for modgående foranstaltninger heller ikke præcist. Det foreslås, at der vises tilbageholdenhed ved afholdelse af udgifter inden for de tre områder. Ved BOP 3 foretages en fornyet vurdering af behovet for kompenserende foranstaltninger.  

   

  Anlæg

  Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 3,062 mio. kr., hvoraf de 2,8 mio. kr. forventes overført til 2020. Bemærkninger til øvrige afvigelser på -0,262 mio. kr. fremgår af vedhæftede dokument.

   

  Videre proces

  Resultatet af opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets møde i maj. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.

   

  Jf. den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter. Eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Hvis dette ikke er muligt kan udvalget via Økonomiudvalget søge dækning via en bufferpulje, der kan imødegå merforbrug på de svært styrbare områder.

   

  I det omfang de er behov for tillægsbevillinger og omplaceringer, søges de ved budgetopfølgning 3.

   

   

  Økonomi

  Fremgår af sagsfremstillingen og tilhørende bilag.

   

   

 • 290. Toftegårdsvej 1 ventilation, indeklima - anlægsregnskab

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskabet for Toftegårdsvej 1, ventilation og indeklima.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskabet for Toftegårdsvej 1, ventilation og indeklima.

  Beslutning

  1. Anbefales.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med flytningen af Dagskolen fra Dalen til Toftegårdsvej, har KB har 21. marts 2018 godkendt en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til ventilation og indeklima på Toftegårdsvej 1. Efterfølgende blev der godkendt bevilling fra renoveringspuljen på 0,2 mio. kr. og ved BOP3 0,3 mio. kr. I alt anlægsbudget på 2,025 mio. kr.

   

  Udgifter som har været grund til overskridelsen skyldes væsenligt forøgelse af m² fra forprojekt til det udførte, pga. hele 1. salen af Fritidsgården blev inddraget i projektet.

  - Merudgifter i forbindelse med oprydning på lofter og kælder efter tidligere brugere.

  - Væsentlig udbygning af Skole-ITs dækning, da driftskarakteren overgik fra børnehave til skole.

  - Ekstra udgifter til forbedring af lokaler, ventilation og skolegård, som skulle tilpasses de nye elevers behov og sikring af indeklima.

  - Ekstra maling af flere lokaler.

  - Ekstra etablering af nødvendige faciliteter som nyt toilet og køkken på 1.sal.

   

   

  Økonomi

   

   

 • 291. Busruter på Stevns - udbud A19

  application/pdf icon referat_-_udbud_a19_-_syd-_o-741351.docx_0.pdfapplication/pdf icon tilskudsbehov_trafikinfo_og_reklamer.xlsx_0.pdfapplication/pdf icon opstartsmoede_a19_08042019_s-737228.pptx_0.pdf

  Resume

  Udvalget skal beslutte om Stevns Kommune i forbindelse med Movias udbud A19, som bl.a. omfatter 3 busruter på Stevns, skal følge Movias anbefalinger til elementer i udbudsmaterialet herunder digital information, reklamer, busstørrelse, miljøkrav og drivmiddel samt kontraktlængde

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

  1. Stevns kommune følger Movias generelle anbefalinger for udbud A19 i Syd- og Vestsjælland.

  Beslutning

  1. Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Movia skal i 2019-2020 gennemføre et større udbud - A19 - af busruter i kommuner på Syd og Vestsjælland. For Stevns Kommune omfatter udbuddet 3 busruter: rute 251, rute 252 og 99N. Forvaltningen har den 8. april 2019 deltaget i et opstartsmøde sammen med Movia og de øvrige kommuner, der er omfattet af det kommende udbud A19. På mødet blev udbud A19 gennemgået med fokus på bl.a. tidsplan, omfang og miljøforhold. Endvidere gennemgik Movia de anbefalinger til elementer i udbudsgrundlaget , som kommuner og regioner hen over sommeren skal tage stilling til, så Movia kan få besked inden udgangen af oktober 2019. Det drejer sig om følgende elementer: Digital information (infotainment), Reklamer, Størrelse på busserne og serviceniveau, Miljøkrav og drivmiddel samt Kontraktlængde. Movias anbefalinger for linjer i Syd- og Vestsjælland er generelt følgende:

  • Ja til infotainment i linjer omfattet af det strategiske bus net (ikke Stevns Kommune)
  • Ja til reklamer. Hvis reklamer på busserne fravælges vil det ifølge Movia medføre en samlet forøgelse af udgifterne på rute 251 og 252 på mellem 30.000 og 70.000 kr. om året. Denne udgift vurderes at være marginal i forhold til de samlede driftsudgifter til de to ruter.
  • Busstørrelse som før. Det vurderes ikke rentabelt at bruge mindre busser.
  • Fossilfri busser. Det kommende udbud A19 vil indeholde et generelt krav om EURO6 i forhold til udledning af NOX og partikler. Derudover kan der tilkøbes fossilfrit brændstof, som er dyrere end almindelig diesel. Det er Movias vurdering, at tilkøb af fossilfrit brændstof vil betyde en merudgift på mellem 0,3 og 1,1 mio. kr. for rute 251, 252 og 99N. Der er mange faktorer, som kan påvirke udgiften i begge retninger - derfor det store interval.
  • Korte udbud på 5+2 år. Af hensyn til de øvrige kontrakter i Stevns Kommune, der udløber i 2028, vil udbud A19 for Stevns Kommunes vedkommende omfatte kontrakter med en varighed på 6 år, så alle kontrakter udløber på samme tid.

  Udbudsprocessen er inddelt i 4 faser og strækker sig fra april 2019 til oktober 2020, hvor det forventes at indgå kontrakter med operatørerne. Kommunerne vil blive orienteret om udfaldet af udbuddet ultimo august 2020. Driftsstart for de nye kontrakter er sat til 26. juni 2022.

   

  Følgende bilag er vedlagt dagsordenpunktet: Movias referat fra mødet den 8. april, præsentation fra mødet, oversigt over udgifter til infotainment og evt. fravalg af reklamer.

  Lovgrundlag

  Lov om trafikselskaber

  Økonomi

  Sagen har pt. ikke konsekvenser for kommunens økonomi.

 • 292. Pakkepostkasser - opsætning i Stevns Kommune

  application/pdf icon kort_over_placering_af_pakkepostbokse_0.pdfapplication/pdf icon naerboks_praesentation_0.pdf

  Resume

  PMT skal godkende, at PostNord i samarbejde med Center for Teknik og Miljø kan opsætte et antal Nærbokse til pakker m.v. i Stevns Kommune

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

  1. udvalget godkender, at der opsættes Nærbokse i Stevns Kommune.

  2. forvaltningen bemyndiges til sammen med Postnord at placere nærboksene.

  Beslutning

  1. Godkendt.
  2. Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Postnord har udarbejdet et koncept for lokal distribution af pakker kaldet nærboks. Nærboksen svarer lidt til de pakkebokse, der kendes fra supermarkeder, hvor man med en kode kan

  hente sine pakker, men det er meningen, at de skal bruges til mere end blot pakkepost. Nærbokse opstilles lokalt, så borgerne ikke behøver at køre til tanken eller supermarkedet for at

  hente eller sende deres pakker. Nærboksen kan endvidere bruges til udlevering af dagligvarer, udveksling af ting og sager mellem borgerne og meget andet. Nærboksen måler ca. 2 m i

  højden, ca. 1 m i bredden og ca. 0,6 m. i dybden. Nærboksen er batteridrevet og kræver derfor ikke større gravearbejder i forbindelse med fremføring af strøm. Nærboksen kommer med sit

  eget fundament, så der er meget få forberedende arbejder i forbindelse med opstilling. Vejteamet har lavet et kort med forslag til overordnet placering af i 13 nærbokse i første omgang, som

  er vedhæftet som bilag til sagen sammen med en kort præsentation af Nærboksen. På sigt er det planen, at der skal opættes flere bokse primært i de større byer. Brugen af boksene bliver regi-

  streret løbende. På baggrund af denne registrering bliver der lavet statistik, så det er muligt at vurdere om de enkelte bokse står optimalt eller skal flyttes.

  Økonomi

  Ingen

 • 293. Affaldsbeholdere - udbud

  application/pdf icon udbudsmateriale_-_tilbudsliste_beholdere_0.pdfapplication/pdf icon udbudsmateriale_-_affaldsbeholdere_0.pdf

  Resume

  Den 29. november 2018 vedtog KB, at Stevns Kommune fra maj 2020 skal have en ny og udvidet affaldsordning, hvor seks fraktioner (rest-, mad-, plast-, metal-, papir- og glasaffald) indsamles direkte ved borgerne. Den udvidede indsamling kræver indkøb af ca. 30.000 beholdere, hvorfor indkøbet af beholderne skal i EU-udbud.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

  1. vedhæftede udbud vedtages.

  Beslutning

  1. Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Teknik og Miljø anbefaler PMT at godkende udbudsmaterialet, da udbudsmaterialet bl.a. er med til at sikre følgende punkter:

   

  1. Kommunen forpligter sig kun til at indkøbe den beholdermængde, der rent faktisk er behov for (rammeaftale)
  2. Mulighed for flere beholderstørrelser, der sikrer at alle borgere får nok beholderplads til deres affald
  3. Beholderne er funktionelle og brugervenlige
  4. Miljøhensyn
  5. Effektiv leveringe af hovedleverancen
  6. Et bodssystem, der mindsker risiko for fejl
  7. Kommunen har råderum til at vælge den producent, der sammenlagt leverer det bedste produkt (tildelingskriterium)

   

  1. Rammeaftale

  Aftaleformen for EU-udbuddet er en rammeaftale, der max. kan gælde i fire år - dvs. fra efteråret 2019 til efteråret 2023.

   

  Der er ikke muligt at forlænge en rammeaftale, men til gengæld har man ikke forpligtet sig til at indkøbe et vist antal beholdere.

   

  Den endelige bestillingsliste afgives derfor først til efteråret, når kommunens beholderbehov er endeligt afdækket.

   

  2. Beholderstørrelser

  Tilbudsgiverne skal kunne levere beholderne i tre forskellige størrelser: 240, 360 og 660 liter. Beholderne på 240 og 360 liter skal i øvrigt kunne fås med og uden skillevæg, der opdeler beholderne i to rum.

   

  Fordelen ved de tre forskellige størrelser er, at borgerne kan sammensætte beholderne på den måde, der passer bedst til deres behov. Det er især en fordel, at borgerne kan vælge mellem en todelt 240 liter og en todelt 360 liter, eftersom borgerne ikke længere kan vælge mellem uge- eller 14-dages-tømning. 

   

  Samtidig er tre beholderstørrelser en overskuelig mængde, der er lettere at administrere end fx fem beholderstørrelser.

   

  3. Funktionelle og brugervenlige beholdere

  De nye beholdere vil være både funktionelle og brugervenlige, da de bl.a. skal leve op til følgende krav:

  • De todelte beholdere er opdelt i forholdet 60/40. Med opdellingen 60/40 skal beholderne ikke tømmes lige så tit, som hvis opdelingen var 50/50. Fordelingen af fraktionerne i beholderne er således: Beholder A) rest (60) og mad (40), Beholder B) plast (60) og metal (40), Beholder C) papir (60) og glas (40).
  • Beholderne på 240 og 360 liter har låg-i-låg, der modvirker at borgerne skal vende beholderne før de tømmes. Borgerne kan altså let komme af med affaldet, og renovatøren let tage fat i beholderne, uden at der er behov for først at vende beholderne.
  • Beholderne skal påsættes klistermærker på deres forside samt på og inden i låg, der indikerer hvilken fraktion, der må komme i hvilken beholder/hvilket beholderrum. Dette mindsker fejlsortering, samtidig med at det hjælper borgerne med hurtigere at identificere, hvordan de på korrekt vis kommer af med deres affald.

   

  4. Miljøhensyn

  Med udbudsmaterialet tages der hensyn til miljøet gennem krav om genanvendt plast i produkterne, krav til biler og krav om hjemtagning af kasserede beholdere.

   

  Andel af genanvendt plast i produkter:

  • Affaldsbeholdere: min. 30 %.
  • Madspande: min. 50 %.
  • Affaldssække: min. 80 %.

   

  Derudover vægtes det i evalueringen af tilbuddene positivt, hvid en leverandør kan sikre højere genanvendelsesprocenter.

   

  Krav til biler:

  • Biler der bruges mere end én dag i Stevns Kommune: Euro 6-biler.
  • Biler der kun bruges én dag i Stevns Kommune: min. Euro 5-biler.

   

  Kasserede beholdere: Hvis der ikke længere er behov for de leverede beholdere, hvis de fx går helt i stykker, eller hvis de ombyttes til en ny, skal Leverandøren hjemtage de kasserede beholdere og lade dem indgå i deres egen produktion af nye beholdere.

   

  5. Levering af hovedleverancen

  Hovedleverancen skal leveres inden for max. 8 uger, og tilbudsgiverne skal oplyse hvorledes at de har tænkt sig at gøre dette på bedst mulige vis.

   

  6. Bodssystem

  Teknik og Miljø anbefaler at boderne i bodssystemet skal være høje for at mindske risikoen for fejl (se § 17, s. 31-32 i bilag).

   

  7. Tildelingskriterium

  Det overordnede tildelingskriterie er, at den tilbudsgiver, der har det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vinder. Underkriteriet pris vægtes 60 %, mens underkriteriet kvalitet, miljø og service vægtes 40 %.

   

  Fordelen ved denne vægtning er, at Teknik og Miljø har større råderum ift. valget af beholderleverandøren, hvilket er med til at sikre, at vi får den beholder og leverandør, vi mener er bedst - ikke blot den, der er billigst.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 1121 af 03/09/2018, kapitel 6

  Affaldsbekendtgørelsen, Bek. Om affald nr. 224 af 08/03/2019

  Regeringens publikation ”Danmark uden affald”, oktober 2013

  Stevns Kommunes Affaldsplan 2014-2018

  Ændringer til EU’s affaldsdirektiv, vedtaget med direktiv 2018/851 fra 30. maj 2018

  Økonomi

  Der er afsat 10 mio. kr. i anlægsbudgettet  i 2019.

   

  Det forventes at hovedleverancen, som består af ca. 30.000 beholdere, vil koste ca. 10,5 mio. Derudover kommer ekstra-udgifter på ca. 4-5 millioner, som bl.a. omfatter montering (inkl. påsætning af klistermærker) og levering af beholderne, samt indkøb og samling af madspande.

   

  Merudgiften vil blive medtaget til Budget 2020.

 • 294. Renovatør - udbud

  application/pdf icon bilag_e_-_tbl_affaldsindsamling_stevns_kommune_0.pdfapplication/pdf icon bilag_d_-_databehandleraftale_0.pdfapplication/pdf icon bilag_c_-_udkast_til_kontrakt_affaldsindsamling_stevns_kommune_0.pdfapplication/pdf icon bilag_b_-_kravspecifikation_indsamling_stevns_kommune_0.pdfapplication/pdf icon bilag_a_-_udbudsvilkaar_indsamling_stevns_kommune_0.pdf

  Resume

  Den 29. november 2018 vedtog KB, at Stevns Kommune fra maj 2020 skal have en ny og udvidet affaldsordning, hvor seks fraktioner (rest-, mad-, plast-, metal-, papir- og glasaffald) indsamles direkte ved borgerne. Den udvidede indsamling starter samtidig med, at kontrakten med den nuværende renovatør udløber, hvorfor opgaven med indsamlingen af affald i Stevns Kommune skal i EU-udbud.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

  1. vedhæftede udbudsmateriale godkendes.

  Beslutning

  1. Godkendt. Varly Jensen (O) ønsker at formuleringen i punkt 7.2 i bilag B Kravspeifikation ændres således at det fremgår at hele mandskabet skal kunne tale dansk.

  Sagsfremstilling

  Tekniker og Miljø anbefaler at udbudsmaterialet godkendes, da det er med til at sikre en god service af affaldsindsamling i kommunen. Dette gør sig bl.a. gældende ift. følgende punkter:

   

  1. Den valgte renovatør, bliver den, der samlet set vurderes til bedst at kunne løse opgaven (tildelingskriterium)
  2. Ansvarlig of professionel adfærd
  3. Arbejds- og sociale klausuler
  4. Driftssikkerhed i kontraktperioden
  5. Ingen skal tvivle på, om affaldet holdes adskilt
  6. Lagerdrift

  1. Tildelingskriterium

  I tildelingen af indsamlingsopgaven vægtes tilbudsgivers pris 60 % og kvaliteten 40 %.

   

  Det vægtes fx positivt, hvis tilbudsgiverne kan dokumentere erfaring og har detaljerede beskrivelse af, hvordan de på bedst mulig vis har påtænkt sig at løse indsamlingsopgaven - både ift. normal drift, perioder med ferie og sygdom, samt andre driftsforstyrrelser.

   

  Påtænkt brug af ressourcer i form mandskab og biler kan også vægte positivt - det samme kan beskrivelsen af den påtænkte uddannelse af renovationsmedarbejderne, der sikrer, at de er bedst muligt egnede til at køre i Stevns Kommune.

   

  2. Ansvarlig of professionel adfærd

  I kravspecifikationen stilles der krav til både kørselsleder og renovationsmedarbejderme.

   

  Det er fx vigtigt, at kørselslederen har relevant ledelsesmæssig erfaring eller uddannelse, og at denne har et indgående kendskab til affaldsområdet.

   

  Det kræves, at renovationsmedarbejderne bl.a. har et højt serviceniveau, at de er høflige og imødekommende, og at de kan rådgive borgerne, hvis der opstår behov for det.

   

  Derudover skal de være loyale over for Stevns Kommunes beslutninger, og så skal mindst én person i indsamlingsbilerne kunne tale, læse og skrive dansk.

   

  3. Arbejds- og sociale klausuler

  Det påkræves, at den nye renovatør både lever op til arbejds- og sociale klausuler.

   

  Tilbudsgiver skal fx overholde diverse ILO-konventioner, som bl.a. forbyder tvangsarbejde og diskrimination i ansættelsen, samt sikrer organisationsfrihed og et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

   

  Derudover skal tilbudsgiver i kontraktperioden sikre, at mindst et årsværk, der anvendes til at opfylde kontrakten, besættes af medarbejdere ansat på særlige vilkår.

   

  4. Driftssikkerhed i kontraktperioden

  Udbudsmaterialet er med til at sikre høj driftssikkerhed i hele kontraktperioden på flere forskellige måder. Herunder ses et udpluk:

   

  • Renovatøren skal straks-indmelde hændelser, der forsinker dagens indsamling, samt redegøre for, hvordan de vil sikre sig, at indsamlingen gennemføres hurtigst muligt.
  • Renovatøren skal senest den efterfølgende dag have rettet op på fejl og mangler, og skal derudover være hurtig til at svare på borgerhenvendelser (ligesom med den nuværende kontrakt, er det renovatøren, der skal stå for den daglige borgerkontakt).
  • Hvis renovationsmedarbejderne undlader at tømme en beholder, skal de dokumentere hvorfor samt lægge en meddelelsesseddel til borgerne, så borgerne har mulighed for at rette op på probelemet fremover. Lægger medarbejderne ikke en seddel/inmelder de ikke hvorfor tømningen er undladt i IT-systemet, skal renovatøren for egen regning sørge for, at beholderen tømmes. Dette sikrer, at reglerne overholdes, og at kun de beholdere, der rent faktisk ikke kan/skal tømmes, ikke bliver tømt.
  • Kontrakten med renovatøren er femårig og ophører uden varsel den 30. april 2025 - kontrakten kan dog forlænges med 2 x 1 år. Det er ikke muligt for renovatøren at opsige kontrakten i kontraktperioden.
  • Bodssystemets boder er høje, og bør derfor mindske fejl og mangler i indsamlingen.

   

  5. Affaldet holdes adskilt

  Det er meget vigtigt at fjerne borgernes tvivl om, hvorvidt affaldet "alligevel bare blandes sammen".

   

  Derfor kræves det selvfølgelig i udbudsmaterialet, at de anvendte biler skal være rumopdelte, og derudover at renovatøren underviser renovationsmedarbejderne i korrekt sortering og tømning, så de klargøres godt og grundigt til at kunne gennemføre indsamlingsopgaven i Stevns Kommune. Renovationsmedarbejderne må desuden ikke tømme en beholder, hvis de kan se, at den er fejlsorteret.

   

  Det tydeligeggøres også, at renovationsmedarbejderne kun må tømme én beholder ad gangen, uanset hvilke beholdere, der er tale om. Fx kan en beholder, der kun er til restaffald, i princippet godt tømmes samtidig med en beholder, der både er til rest- og madaffald. Ulempen ved dette er dog, at borgerne kan have svært ved at se hvilke beholdere, der tømmes, og derved henledes til at tro, at affaldet blandes sammen. For at undgå dette, må der derfor kun tømmes én beholder ad gangen.

   

  6. Lagerdrift

  Det er renovatørens opgave at drive et lager, hvorfra de kan køre beholdere, madposer og affaldssække ud til borgerne. Det er renovatørens ansvar at sikre, at lagerbeholdningen hele tiden er stor nok.

   

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 1121 af 03/09/2018, kapitel 6

  Affaldsbekendtgørelsen, Bek. Om affald nr. 224 af 08/03/2019

  Regeringens publikation ”Danmark uden affald”, oktober 2013

  Stevns Kommunes Affaldsplan 2014-2018

  Ændringer til EU’s affaldsdirektiv, vedtaget med direktiv 2018/851 fra 30. maj 2018

   

  Stevns Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik, 2019

 • 295. Miljøtilsynsberetning 2018 - orientering

  application/pdf icon tilsynsindberetning_2018_dma_0.pdfapplication/pdf icon indberetning_til_dma_-_konklusion_tilsynskampagne_virksomhed_2018_0.pdfapplication/pdf icon indberetning_til_dma_-_konklusion_tilsynskampagne_landbrug_2018_0.pdf

  Resume

  Teknik & Miljø skal hvert år indberette til Miljøstyrelsen, antallet af tilsyn, godkendelser og håndhævelser på husdyrbrug og virksomheder. Dagsordenpunktet indeholder desuden information om de 2 tilsynskampagner som kommunerne skal gennemføre hvert år.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   1. tage orienteringen om Miljøtilsynsberetningen 2018 og miljøtilsynskampagner til efterretning.

  Beslutning

  1. Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Kommunen er forpligtiget til at indberette vores tilsynsindsats til Miljøstyrelsen en gang om året.

   

  Vi skal indberette, hvor

  • mange tilsyn vi har udført
  • mange håndhævelser det har ført til
  • meget vi har opkrævet i brugerbetaling,
  • mange miljøgodkendelser vi har udarbejdet

   

  Indberetningen sker til den offenlige portal: Dansk MiljøAdministration (DMA) og dækker hele kalenderåret fra 1. januar til 31. december. DMA henter selv oplysninger fra kommunens fagsystem GeoEnviron og indberetningerne til DMA. Indberetningen er vedlagt som bilag.

   

  I lovgivningen er der fastsat tilsynsfrekvenser for forskellige typer af virksomheder og husdyrbrug. Frekvensen er afhængig af, hvor stor en risiko virksomheden eller husdyrbruget udgør for miljøet.

   

  Vi har overholdt vores tilsynsforpligtigelse i 2018.

  • Kategori 1: Tilsynsforpligtigelsen for miljøgodkendte virksomheder og husdyrbrug er vurderet overholdt. Samlet set skal vi føre tilsyn med 40 % af miljøgodkendte virksomheder og husdyrbrug. Vi har en tilsynsfrekvens på ca. 44 %, svarende til 11 tilsyn.
  • Katagori 2: Tilsynforpligtigelsen er vurderet overholdt for kategori 2, som omfatter de fleste øvrige typer af virksomheder og husdyrbrug, som vi skal føre tilsyn med. Tilsynforpligtigelsen er på 25 %. Vi har ført tilsyn med ca. 26,3 %, svarende til 48 tilsyn.

   

  De fleste husdyrbrug og virksomheder er besøgt 1 gang, nogle virksomheder og husdyrbrug har modtaget flere tilsyn i løbet af året.

   

  Det har siden 2014 været lovpligtigt at udarbejde tilsynskampagner. Kommunen skal lave to om året. Vi har udført en kampagne på hvert af de to områder: virksomheds- og husdyrbrugsområdet.  

   

  Kampagnen for husdyrbrug i 2018:

  Kommunen har sammen med 4 andre kommuner i Region Sjælland udarbejdet en informationskampagne rettet til ejere af ejendomme med hestehold og til hesteejere. Til brug for informationekampagnen er udarbejdet "Guide til husdyrgødningsbekendtgørelsen".

   

  Der er blevet informeret om kampagnen via Hest&Rytter, AGROVI, VKST, husdyrbrugØst, Ridehesten, Fritidsmarket, NordVESTNYT gennem enten nyhedsbrev, aviser eller blade med en artikel eller en annonce hvor "Guide til husdyrgødningsbekendtgørelsen" kan findes. Der er i Stevns Kommune annonceret i Stevnsbladet og på Stevns Kommunes hjemmeside. Der har været en sag på PMT om kampagnen den 21. august 2018, punkt nr. 139 Kampagne for hestehold i 2018 - orientering (SBSYS sag nr. 09.00.12-K08-1-18). 

   

  Kampagnen for virksomheder i 2018

  I 2018 har temaet for virksomhed været tæthedsprøvning af olieudskillere (OBU). Der blev udført kampagnetilsyn på 10 olieudskillere fordelt på 9 virksomheder. Disse var af typerne autoværksteder, tankstationer og garageanlæg. Der blev fundet 1 defekt olieudskiller.

   

  Kampagnens mål var, at tæthedsprøve ca. 10 olieudskillere på minimum 5 virksomheder. Antallet afhang af de konkrete tilbud, der kunne indhentes.

   

  Formålet med kampagnen er potentielt at undgå eller minimere forurening fra defekte olieudskillere. Olieudskillerne blev udvalgt på baggrund af deres alder, således at det var de ældste olieudskillere, der blev tæthedsprøvet. Det forventes, at kampagnerne har haft en oplysende/vejledende effekt overfor de pågældende ejere, der er blevet mere opmærksomme på at vedligeholde deres olieudskillere.

   

  Tilsynskampagner for 2019.

  Der udføres en kampagne på hvert af de to områder: Virksomheds- og husdyrbrugsområdet.

   

  Kampagnen for både virksomheder og husdyrbrug i 2019 tager udgangspunkt i et projekt gennem Dansk Symbiosecenter. Der er tale om et projekt, der er udløber af et projekt støttet af EU.

  Projekter går ud på at identificere virksomheder og husdyrbrug, der kan drage nytte af industriel symbiose. Den ene virksomheds affald, kan være den næste virksomheds ressource.

   

  Vi besøger minimum 3-4 virksomheder, hvor vi gennemgår diverse parametre, bl.a. forbrug af vand, varme og energi, affaldsstrømme, materialer anvendt på virksomheden mv. Formålet er, at kommunen sammen med Dansk Symbiosecenter kan hjælpe virksomheden / husdyrbruget med at pege på ressourcer, der kan udnyttes bedre, eller evt. kan udnyttes af andre virksomheder i eller udenfor Dansk Symbiosecenters netværket. Virksomheden vil eventuelt kunne opnå nogle besparelser på de relevate områder.

   

  Det kan f.eks. være at overskudsvarme fra en virksomhed, kan udnyttes på samme virksomhed eller kan komme en anden virksomhed til gavn. Eller en virksomheds restprodukt, kan indgå i produktionen hos en anden virksomhed.

   

  Vi kontakter flere virksomhedsledere, om de er interesseret i tilbuddet om at være med i denne kampagne.

   

  Lovgrundlag

  • Miljøbeskyttelsesloven: Lov om miljøbeskyttelse jf. lovbek. nr. 241 af 13. marts 2019
  • Miljøtilsynsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 117 af 28-01-2019 om miljøtilsyn 

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 296. Badevandskvalitet - orientering

  application/pdf icon badevandsprofil_boegeskoven_2019_0.pdfapplication/pdf icon miniprofil_boegeskoven_2019_0.pdf

  Resume

  Badevandskvaliteten bliver i løbet af badevandssæsonen fra 1. juni til 1. september løbende analyseret for E. coli og Enterokokker.

   

  Badevandet klassificeres i 4 klasser; udmærket, god, tilfredsstillende og ringe, hvor udmærket er den bedst mulige kvalitet.

   

  Hver badevandsstation (badestrand) har en badevandsprofil tilknyttet, som beskriver badeområdet, klassificering, sundhedsmæssige risikofaktorer og indsatser til sikring af de badendes sundhed. Badevandsprofilerne gennemgås jævnligt for at vurdere, om de skal revideres.

   

  På vores hjemmeside kan man se badevandsprofilerne samt et link til analyseresultaterne, således at borgerne kan følge med i prøverne for den aktuelle sæson.

   

  Stevns Kommune har 9 ni badevandsstationer, hvoraf 7 er klassificeret som udmærket, og 2 er klassificeret som god i 2019.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  1. Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Badevandskvaliteten bliver i løbet af badevandssæsonen fra 1. juni til 1. september løbende analyseret for E. coli og Enterokokker. Analyseresultaterne indberetter kommunerne til Miljøstyrelsen, der afrapporterer til EU. På den måde bliver badevandskvaliteten i EU-landene hvert år registreret og klassificeret. Badevandet klassificeres i 4 klasser; udmærket, god, tilfredsstillende og ringe, hvor udmærket er den bedst mulige kvalitet. Klassificeringen af badevandet beregnes ud fra prøver fra de sidste 4 sæsoner, eller hvis der ikke er prøver fra 4 sæsoner så ud fra mimimum 16 prøver.

   

  Hver badevandsstation (badestrand) har en badevandsprofil tilknyttet, som beskriver badeområdet, klassificering, sundhedsmæssige risikofaktorer og indsatser til sikring af de badendes sundhed. Badevandsprofilerne gennemgås jævnligt for at vurdere, om de skal revideres. En kort version af badevandsprofilen (en såkaldt miniprofil) er synlig på stranden. Miniprofilen viser en kort beskrivelse af de vigtigste dele af badevandsprofilen. Desuden er der en henvisning til vores hjemmeside www.stevns.dk samt en QR kode, så borgerne via mobilen nemt kan tilgå badevandsprofilen.

   

  Ved flere af vores badestrande er der af og til kortvarige forureninger i løbet af badesæsonen. Disse forureninger skyldes primært, at der kan ske overløb med spildevand fra kloakudløb eller vandløb. På badevandsstationerne Strandparksvej, Rødvig Øst og Strøby Egede Ahornvej er der opstillet elektroniske varslingsskilte, som er koblet til overløb ved stranden. Skiltet lyser rødt i de perioder, hvor der er risiko for forurening og badning derfor frarådes. Der arbejdes løbende på at flere områder bliver spildevandskloakeret eller seperatkloakeret bl.a. for at undgå overløb med spildevand.

   

  Ved forurening af badevandet kan kommunen fraråde badning eller udstede badeforbud, hvis forureningen er alvorlig. I august 2018 var et lynnedslag skyld i et nedbrud på Strøby Ladeplads Renseanlæg, hvilket bevirkede, at en større mængde urenset spildevand blev udledt til Tryggevælde Å og videre til Køge Bugt. Forvaltningen valgte, som en forebyggende foranstaltning, at udstede badeforbud på den nærmeste badestrand Strandparksvej, og fraråde badning på de nærliggende strande, som kunne risikere at blive berørt; Ahornvej, Ved Lunden, Ved Vejs Ende og Magleby Skov. De efterfølgende badevandsanalyser viste dog, at udslippet ingen påvirkning havde haft på badevandskvaliteten. På strandene Ved Lunden og Rødvig Øst blev der dog efterfølgende målt overskridelser af kravværdierne, som resulterede i badeforbud, med dette var en ikke direkte følge af udslippet, men sandsynligvis overløb af spildevand på grund af kraftig regn i forbindelse med uvejret.

   

  I 2019 er badestrandene ved Strandparksvej, Strøby Egede Ahornvej, Ved Lunden, Magleby Skov, Bøgeskoven og Revgaard klassificeret som udmærket og resten af badestrandene, dvs. Rødvig Vest og Ved Vejs Ende er klassificeret som god. For Rødvig Øst har vi endnu ikke en endelig klassificering fra EU. Vi har orienteret Miljøstyrelsen, som er i dialog med EU. Vi har dog beregnet klassificeringen for Rødvig Øst til at være udmærket.

   

  Der er tre badestrande, som har forbedret status fra 2018 til 2019. Det er Strøby Egede Ahornvej, Ved Lunden og Revgaard, som alle er gået fra klassificeringen "god" til "udmærket."

   

  På vores hjemmeside kan man se badevandsprofilerne samt et link til analyseresultaterne, således at borgerne kan følge med i prøverne for den aktuelle sæson.

   

  Vedhæftet dagsordenen er nyeste badevandsprofil og miniprofil for Bøgeskoven.

  Lovgrundlag

  Badevandsbekendtgørelsen, BEK nr 917 af 27/06/2016: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181956

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 297. Rrottebekæmpelse - forlængelse af kontrakt

  application/pdf icon vedr._forlaengelse_af_kontrakt_med_anticimex_0.pdfapplication/pdf icon skudstatistik_stevns_0.pdfapplication/pdf icon handlingsplan_for_rottebekaempelse_2019_0.pdf

  Resume

  Kommunen har en kontrakt om bekæmpelse af rotter med Kiratin A/S fra den 1. januar 2016 gældende til den 31. december 2019, med en option på forlængelse i yderligere to år.

   

  Kiratin er pr. 2. januar 2019 blevet overtaget af Anticimex A/S, som fremadrettet vil stå for bekæmpelsen i kommunen. Den faste rottebekæmper, som borgerne kender, forbliver den samme, men der er sket udskiftninger på ledelsesplan, og med tiden vil Kiratin blive integreret i Anticimex. Anticimex sigter efter miljøvenlig bekæmpelse med moderne teknologi og mindre brug af gift.

   

  Planen for mere grøn bekæmpelse med minimal brug af gift harmonerer godt med kommunens rottehandlingsplan, som bl.a. indbefatter opsætning af rovfuglekasser og giftfr bekæmpelse i kloaksystemet som led i rottebekæmpelsen.

   

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. kontrakten med Anticimex forlænges med to år.

  Beslutning

  1. Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Kommunen har en kontrakt om bekæmpelse af rotter med Kiratin A/S fra den 1. januar 2016 gældende til den 31. december 2019, med en option på forlængelse i yderligere to år.

   

  Kiratin er pr. 2. januar 2019 blevet overtaget af Anticimex A/S, som fremadrettet vil stå for bekæmpelsen i kommunen. Den faste rottebekæmper, som borgerne kender, forbliver den samme, og med tiden vil Kiratin blive integreret i Anticimex A/S. Forvaltningen har holdt møde med Anticimex efter overtagelsen, og den nye ledelse har givet udtryk for, at de gerne ønsker at kontrakten forlænges.

   

  I rottebekendtgørelsen, BEK nr. 1686 af 18. december 2018, er der skærpede krav til udlægning og udlevering af gift, hvilket stiller større krav til ejendommens ejer. Rottebekæmperen er pålagt, i videst muligt omfang at bekæmpe uden brug af gift, f.eks. ved at pålægge ejeren at gennemgå bygninger, samt ved at opprioritere andre bekæmpelsesformer- f.eks. fælder, rottespærrer etc. Formålet med dette er, at det skal modvirke problemer med resistens, samt forhindre sekundær forgiftning af rovfugle og andre dyr, der kunne tænkes at spise rotter og mus med gift i kroppen.

   

  Kommunen har i den nye handlingsplan for rottebekæmpelse 2019 - 2021 beskrevet flere nye tiltag, som skal mindske brugen af gift. Der er igangsat et forsøg med fælder i kloakken 3 steder; to områder i Strøby Egede og et område i Hårlev. Den foreløbige opgørelse viser, at der i perioden december 2018 - marts 2019 er afgivet 80 skud i fælderne. Fælderne kan bruges på konkrete lokaliteter, hvor der er høj forekomst af rotter, og opsættes således at området indkredses og til sidst gøres rottefrit. Kommunen har også igangsat opsætningen af 45 uglekasser på offentlige arealer, samt hos private bl.a. landmænd. Redekasserne kan bruges af både ugler og andre rovfugle, som kan tage rotter. Ved lignende forsøg i andre kommuner antages det, at opsætning af rovfuglekasser kan have en positiv effekt på berørte lokaliteter. Brugen af rovfugle forudsætter dog, at anvendelsen af gift mindskes så vidt muligt.

   

  Forvaltningen har i det seneste år haft et godt samarbejde med Kiratin A/S, bl.a. er det lykkes at knække kurven for anmeldelser, som ellers har været stigende fra 2014 til 2018. Der er sket et i fald i anmeldelser fra 2017 til 2018 på 10,5 %. Faldet har været i andet halvår 2018. Faldet er bl.a. sket ved en bedre information til borgerne, om hvad de selv kan gøre for at undgå rotter, og ved en hurtigere indgriben fra kommunen i vanskelige sager.

   

  I første kvartal 2019 er antallet af rotteanmeldelser fortsat lavt, og det er en generel tendens på kommuneplan, som sandsynligvis primært skyldes den tørre sommer i 2018. Tørken betød, at der har været knaphed på både føde og vand, og det har mindsket antallet af overlevende unger.

   

  Det er forvaltningens opfattelse, at vi vil kunne fortsætte et godt og konstruktivt samarbejde med Anticimex A/S, og herunder styrke den grønne bekæmpelse i tråd med vores handlingsplan.

   

  Forlænges kontrakten ikke, vil det have den konsekvens, at der skal laves et nyt udbud på rottebekæmpelsen, hvilket vil lægge et hårdt pres på ressourcerne i forvaltningen både økonomisk og personalemæssigt, da det er de samme medarbejdere, som arbejder på udbud og implementering af kommunens nye affaldsordning, som skal træde i kraft i 2020.

   

  Vedhæftet dagsordenen er brev fra Anticimex A/S vedr. fremtidigt samarbejde, skudstatistik for fældeprojekt i kloakken samt kommunens rottehandlingsplan 2019 - 2021

   

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, BEK nr 1686 af 18. december 2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205769

  Økonomi

  Såfremt kontrakten forlænges, vil det ikke have konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 298. Administrationsgrundlag for sagsbehandling af skrotbiler - godkendelse

  application/pdf icon administrationsgrundlag_-_skrotbiler_0.pdf

  Resume

  Teknik & Miljø, har udarbejdet et administrationsgrundlag for sagsbehandling for håndtering af skrotbiler hos private, forhandlere og på kommunale områder. I den forbindelse ønskes en åbenhed og forståelse for kommunens sagsbehandling, og hvilke forvaltnings- og lovgivningsmæssige krav der skal opfyldes.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

  1. godkende administrationsgrundlag for sagsbehandling af skrotbiler.

  Beslutning

  1. Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø har sammenfattet retningslinjer og lovgivning omkring skrotbiler i et samlet administrationsgrundlag for sagsbehandling af sager om skrotbiler.

  Formålet med administrationsgrundlaget er at synliggøre overfor borgere og politikere hvordan, kommunen håndterer sager med skrotbiler. Opbevaring af skrotbiler er en risiko for forurening af jord og grundvand.

   

  Lovgrundlag

  • LBK nr. 241, af 13. marts 2019, om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
  • Bek. nr. 224, af 8. marts 2019, om affald (Affaldsbekendtgørelsen)
  • Bek. nr. 1312, af 19. december 2012, om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra (Bilskrotbekendtgørelsen)
  • Bek. nr. 618, af 28. maj 2018, om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler
  • LBK nr. 224, af 6. marts 2017, om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Miljøbidragsloven)

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget. Denne administration af sager om skrotbiler pågår allerede som del af sagsbehandlingen i Teknik & Miljø.

 • 299. Igangværende planlægning

  application/pdf icon sagsoversigt_30_04_2019_0.pdf

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. listen over lokalplaner drøftes og tages til efterretning,

  2. lokalplan 192 for Rødvig Lystbådehavn vedtages på ekstraordinært PMT møde d. 6. juni.

   

  Beslutning

  1. Godkendt.

  Sagsfremstilling

  PMT orienteres om igangværende lokalplaner og kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer. Lokalplan 192 for Rødvig Lystbådehavn vedtages på ekstraordinært PMT møde d. 6. juni.

  Oversigt fremgår af bilag.

  Af oversigten fremgår også hvornår lokalplansagerne har været politisk behandlet, således ar det er muligt for interesserede at fremsøge referater på kommunens hjemmeside. 

   

 • 300. Flexbolig - anmodning om

  Resume

  PMT skal tage stilling til anmodning om flexboligtilladelse. Der er ikke hjemmel til at afslå, men samtidig har Stevns Kommune igangsat planlægning for at styre, hvor der kan gives flexboligtilladelse og hvor der ikke kan. Indtil denne planlægning forelægger skal PMT behandle hver enkelt ansøgning.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMT, at

  1. der meddeles flexboligtilladelse på adressen Strandstræde 27, 4673 Rødvig Stevns.

   

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til flexbolig.

  I september 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at igangsætte planlægningen for flexboliger, idet der ikke generelt kan gives afslag på ansøgninger om flexboliger.

  Strandstræde 27, 4673 Rødvig Stevns er beliggende i et sommerhusområde, og der er ingen lokalplan for ejendommen.

   

  • Da ejendommen ikke er omfattet af en lokalplan, som angiver at den skal anvendes til helårsbeboelse, samt at ejendommen er beliggende i et sommerhusområde, indstiller forvaltningen til at der gives tilladelse til flexbolig i lighed med tidligere afgørelser i sager om tilladelse til flexboliger. - En tilladelsen vil ikke være i strid med LP og KP forslag om flexbolig som er i høring.

  Lovgrundlag

  Planloven        

  Boligreguleringsloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 301. Fastlæggelse af klassifikation af rørlagt vandløb i Tåstrup by som privat vandlø

  Beslutning

  1. Taget til efterretning.

   

 • 302. Bolig - kondemnering

  Beslutning

  1. Godkendt.
  2. Godkendt.

   

 • 303. Diverse orienteringer - PMT den 7. maj 2019 (Lukket)

 • 304. Underskriftsark (Lukket)