Referat

 • 158. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning

  Deltog ikke: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  Godkendt med den ændring, at

   

  - bilag 2 under pkt. 166 "Diverse orienteringer" behandles under pkt. 161 "Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2019 - SSU". Bilaget tilknyttes punkt 161 i referatet.

   

   

 • 159. Ældre-, handicap- og plejeboliger 2019 - Kriterier for ansøgninger

  application/pdf icon gaeldende_kriterier_for_tildeling_af_aeldre-_handicap-_og_plejeboliger_0.pdfapplication/pdf icon status_paa_pleje-_og_aeldreboliger_pr._25._april_2019_0.pdf

  Resume

  Drøftelse af kriterier for ansøgning til ældre-/handicap- og plejeboliger 2019. I forhold til et ønske om en ændring af især kriterierne for ældreboligansøgninger, er der brug for SSU´s input til det videre arbejde.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. drøfte kriterierne for tildeling af ældre-/handicap- og plejeboliger.
  2. der i resten af 2019 kan visiteres andre målgrupper, der passer ind med de øvrige beboere, i nogle af de ledige ældreboliger i Strøby Egede, Strøby, Rødvig og Hårlev.

  Beslutning

  Deltog ikke: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  1. Udvalget ønsker,

  - at så mange boliger som muligt udlejes.

  - at udvalget kvartalsvist forelægges en oversigt over udlejningsstatus på samtlige pleje- og ældreboliger

   

  2. Nuværende visitationskrav bevares, og forvaltningen kan i resten af 2019 udleje på almene vilkår til andre målgrupper, der passer ind med de øvrige beboere, i de ledige ældreboliger i Strøby Egede, Store Heddinge, Rødvig og Hårlev.

   

  Jan Jespersen (Ø) synes, der skal lempes på visitationskriterierne.

   

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har flere ledige ældreboliger og forvaltningen indstiller til, at kriterierne for ansøgning til især ældreboliger drøftes med SSU.

   

  Administrativt er der åbnet op for, at der i ansøgningerne til ældreboliger nu også kan kigges på: 

  • Borgere der bor socialt isoleret med begrænset mulighed for at deltage i aktiviteter.
  • Borgere bosiddende hvor der er begrænset mulighed for at nå hen til den offentlige transport, og borgerne f.eks. på grund af fysiske udfordringer dermed ikke selv kan handle i butikker.
  • Borgere med øget risiko for ensomhed og social udsathed. 

   

  Forvaltningen ønsker derudover input til overvejelser omkring udlejning af ældreboliger til borgere uden for målgruppen. Konsekvensen kan være, at boliger over en længere årrække forbliver bosat i et område, hvilket hindrer en naturlig udskiftning.

   

  Overvejelser omkring udlejning til andre målgrupper end ældre ønskes drøftet. Erfaringer fra tidligere sager har været, at udlejning af ældreboliger til f.eks. psykisk udsatte borgere med misbrug efterfølgende havde konsekvenser for udlejning til ældre borgere, da de ikke ønskede at bo i et uroligt område.

  Lovgrundlag

  Lov om social service.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 160. Sagsbehandlingstider i Myndighed 2019 - efterretning

  application/pdf icon sagsbehandlingstider_i_sundhed_og_omsorg_marts_2019_0.pdf

  Resume

  På SSU´s møde den 11. marts 2019 blev nye sagsbehandlingstider for afgørelser i Myndighed behandlet. I den forbindelse bad udvalget om at få en orientering om sagsbehandlingstider og baggrunden herfor, på et kommende møde.

   

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  Taget til efterretning.

   

   

  Sagsfremstilling

  Efter forudgående høring besluttede SSU på mødet den 11. marts 2019, at sagsbehandlingstiderne i forhold til myndighedsafgørelser skulle justeres.

   

  Borgernes forventninger til sagsbehandling, skal svare til det niveau forvaltningen kan honore med de tilgængelige personaleressourcer.

   

  Alle ansøgninger vurderes fortsat efter om de er akutte; dvs. at hvis en ansøgning vurderes at være akut, så går sagsbehandlingen i gang med det samme.

   

  Udvalget har stillet spørgsmål til, at der på visse områder er en stor variation i den udmeldte sagsbehandlingstid. Et eksempel er boligændringer efter Servicelovens (SEL) § 116, der er ændret fra 2-26 uger til 2-52 uger.

   

  Boligændringer spænder fra f.eks. opsætning af gelænder ved et indgangsparti til ombygning af dele af et eksisterende køkken. Det kan også dreje sig om ændring af adgangsforhold til en bolig med opbygning af ramper til, at en familie med et handicappet barn har brug for en komplet ombygning af et eksisterende hus, hvilket erfaringsmæssigt kan tage op til et år.

   

  Afsnitsleder for Myndighed deltager under behandlingen af dette punkt, og vil uddybe de forskellige sagsbehandlingstider.

  Lovgrundlag

  Lov om social service.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 161. Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2019 - SSU

  application/pdf icon budgetopfoelgning_2_pr._31.3._2019_0.pdfapplication/pdf icon anlaeg_bop_2_pr_31_03_19_-_ssu_0.pdfapplication/pdf icon vikarforbrug_bop_2_2019.pdf

  Resume

  Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2019, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget.

   

  Budgetopfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 11,1 mio. kr. fordelt med et forventet merforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 9,6 mio. kr. og et forventet merforbrug på øvrig drift på 1,4 mio. kr.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til SSU, at:

  1. udvalget behandler budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019
  2. udvalget tager stilling til, hvilke modgående foranstaltninger der skal iværksættes
  3. udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU

   

  Beslutning

  Deltog ikke: Mogens Haugaard Nielsen (N)

  Et flertal i Social- og Sundhedsudvalget (A, C og V) beslutter følgende modgående foranstaltninger:

  1. Der indlægges et loft over vikarforbrug på 8% af den samlede ramme. Timerne dækkes i stedet med ansat personale. Der forventes en besparelse på 2,5 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. fra 2020 og frem.
  2. Ansættelse af psykiatrisygeplejerske udsættes til 2020. Forventet besparelse i 2019: 600.000 kr.
  3. Al ikke lovbestemt uddannelse indstilles resten af 2019: Besparelse ca. 250.000 kr.
  4. Udvalget får en månedlig opfølgning på vikarforbrug
  5. Center for Sundhed & Omsorg tilstræber at finde forslag til yderligere besparelser på det resterende beløb til udvalgsmødet i juni.

   

  Jan Jespersen (Ø) stemmer imod de modgående foranstaltninger 2, 3 og 5, og søger merforbruget finansieret ved en tillægsbevilling.

   

   

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget budgetopfølgning på SSU's politikområder pr. 31. marts 2019. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2019.

  Opfølgningen viser samlet set et merforbrug på 11,1 mio. kr. på udvalgets område. Der forventes overført 9,6 mio. kr. til 2020.

   

  Budgetopfølgningen på SSU's områder viser følgende:

   

  Overførselsudgifter

  Der forventes ingen afvigelse.

   

  Serviceudgifter inden for servicerammen

  Der forventes et merforbrug på 10,8 mio. kr., som består af følgende:

   

  På rammeaftaler og lønsumsstyring forventes et underskud på 9,6 mio. kr., som primært vedrører den integrerede døgnpleje.

   

  På øvrig drift er der et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr. De væsentligste afvigelser findes på Voksen-handicap og mellemkommunal betaling i døgnplejen.

   

  Serviceudgifter uden for servicerammen

  Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr.

   

  Anlæg

  Vedrørende anlæg forventes samlet set et merforbrug på 0,1 mio. kr.

   

   

  Videre proces

  Resultatet af opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets møde i maj. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.

   

  Jf. den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter. Eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal finansieres inden for eget budget.

  SSU skal derfor tage stilling til modgående foranstaltninger for ca. 10 mio. kr., med effekt allerede i 2019. Foranstaltninger med umiddelbar effekt kan f.eks. være indkøbsstop og uddannelsesstop, men også sådan noget som forbruget af eksterne vikarer bør analyseres nærmere. Der bør desuden ses på hele organiseringen af den integrerede døgnpleje, men en økonomisk effekt af eventuelle ændringer vil først kunne forventes i 2020.

   

  Hvis det ikke er muligt at overholde eget budget, kan udvalget via Økonomiudvalget søge dækning via en bufferpulje, der kan imødegå merforbrug på de svært styrbare områder. SSU's forventede behov for træk på bufferpuljen udgør på nuværende tidspunkt 0,9 mio kr.

   

  I det omfang de er behov for tillægsbevillinger og omplaceringer, søges de ved budgetopfølgning 3.

  Økonomi

  Fremgår af sagsfremstillingen og tilhørende bilag.

 • 162. Udsatteråd - udpegning

  application/pdf icon vedtaegter_for_stevns_udsatteraad_0.pdf

  Resume

  Udpegning af SSU´s repræsentant til Stevns Udsatteråd.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. udpege én blandt SSU´s medlemmer til Stevns Udsatteråd.

  Beslutning

  Deltog ikke: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  Et flertal (A, C og V) indstiller Helen Sørensen (A)

   

  Jan Jespersen (Ø) indstiller Jan Jespersen (Ø)

   

   

  Sagsfremstilling

  En initiativgruppe til oprettelse af Stevns Udsatteråd tog i efteråret 2018 kontakt til Stevns kommune med henblik på at få oprettet et udsatteråd. Efterfølgende blev der afholdt et afklarende møde mellem Initiativgruppen og Social- og Sundhedsudvalget, hvorefter sagen blev forelagt KB, via SSU og ØU i marts 2019.

   

  KB besluttede den 28. marts 2019 at imødekomme indstillingen om at nedsætte et Udsatteråd i Stevns Kommune i henhold til Servicelovens § 16 stk. 1 og 2. Udsatterådet har til formål, at give borgere med særlige sociale problemstillinger, defineret ved udsathed, et talerør ind til Kommunalbestyrelsen og dermed rådgive KB i sager, der vedrører udsatte borgere i Stevns Kommune.

   

  Ifølge vedtægterne, som blev godkendt på ovennævnte møde, skal Stevns Udsatteråd bestå af:

  • 3 udsatte borgere
  • 2 kommunale politikere, udpeget af henholdsvis SSU og AET
  • 1 repræsentant for Café Stevnen
  • 1 repræsentant for Mænds Mødesteder
  • Leder af socialpsykiatrisk værested i Stevns Kommune
  • 1 repræsentant for SIND

   

  Som udgangspunkt mødes Udsatterådet 4 gange om året. Udsatterådet kan tage initiativ til åbne, offentlige temamøder. Derudover kan Stevns Kommune også inddrage rådet i forhold til udviklingsprojekter, temamøder og borgerarrangementer vedrørende målgruppen, som er nærmere defineret i vedtægterne.

   

  Udsatterådet´s medlemmer skal godkendes i KB, inden der indkaldes til konstituerende møde. Ved konstituering af Udsatterådet vil det, jf. vedtægterne, være et at rådets politiske medlemmer, der skal vælges som næstformand. Udsatterådet´s funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Dog fungerer medlemmerne indtil nye medlemmer er udpeget.

  Lovgrundlag

  Udsatterådet etableres efter Servicelovens § 16, stk. 1 og 2:

  • Stk.1 Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen.
  • Stk.2 Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver.

  Økonomi

  Udsatterådet betjenes af Center for Sundhed & Omsorg.

 • 163. KL´s Sundheds- og Ældreudvalg - Temaer til drøftelse

  application/pdf icon brev_fra_kl_-_hvad_skal_kls_sundheds-_og_aeldreudvalg_droefte_i_jeres_kommune_0.pdf

  Resume

  Drøftelse af henvendelse fra KL´s Sundheds- og Ældreudvalg.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. drøfte henvendelsen fra KL´s Sundheds- og Ældreudvalg, med henblik på om henvendelsen skal imødekommes.
  2. beslutte hvilke emner SSU ønsker at drøfte, hvis henvendelsen imødekommes, og hvordan et eventuelt besøg skal forløbe.

  Beslutning

  Deltog ikke: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  Stevns Kommune ønsker gerne et besøg fra KL's Sundheds- og Ældreudvalg i 2020, hvor følgende emner kan drøftes

  - overgang ved udskrivning fra sygehus

  - fokus på at modvirke ensomhed blandt socialt udsatte og ældre

  - nye boligformer, som blander unge og gamle, daginstitutioner, skoler og plejecentre

  - sundhed for børn og unge med fokus på, hvordan man arbejder på tværs af fagligheder

   

   

  Sagsfremstilling

  KL´s Sundheds- og Ældreudvalg har i et brev dateret den 29. marts 2019 rettet henvendelse til alle landets kommuner. I henvendelsen opfordrer de kommunernes udvalg med ansvar for sundheds- og ældreområdet til at indsende forslag til emner, som ønskes drøftet med KL´s udvalg.

   

  KL´s udvalg har besluttet at have særlig fokus på følgende områder:

  • Et styrket nært sundhedsvæsen med fokus på tryghed for borgeren gennem øget kvalitet, rette kompetencer og styrket samarbejde
  • En fokuseret forebyggelsesindsats med særlig fokus på sundere børn og unge
  • Et godt og selvstændigt ældreliv med respekt for den enkelte

   

  På et Kommunalpolitisk topmøde i marts måned fik udvalget en masse input, som de gerne vil følge op på og drøfte videre med de enkelte fagudvalg og kommuner. Derfor planlægger udvalget at besøge en række kommuner for at drøfte udviklingen på sundheds- og ældreområdet. Møderne kan f.eks. tage udgangspunkt i, hvad fagudvalget i værtskommunen er optaget af og kan eventuelt kombineres med besøg på lokale institutioner eller tilbud.

   

  Forslag som ønskes drøftet med KL´s Sundheds- og Ældreudvalg skal indsendes senest den 12. juni 2019.

  Økonomi

  Forslaget har ingen betydning for Stevns Kommunes budget.

 • 164. Sundhedspolitik - udkast

  application/pdf icon udkast_til_sundhedspolitik_stevns_kommune_0419_0.pdfapplication/pdf icon tidsplan_for_faerdiggoerelse_af_sundhedspolitikken_0.pdf

  Resume

  Der fremlægges forslag til ny sundhedspolitik for Stevns Kommune. Politikken er udarbejdet på baggrund af en bred inddragende proces, hvor såvel politikere, borgere og fagprofessionelle har budt ind.

   

  Udkast til ny sundhedspolitik og tidsplan er tilrettet efter behandling i CG og DIR.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU via CG og DIR, at

  1. udkast til ny sundhedspolitik godkendes og sendes i høring

   

  Chefgruppen, 29. april 2019, pkt. 1 

  Drøftet - politikken anbefales dog med mindre tilretninger inden videresendelse.

  Tidsplanen tilrettes.

  Politikken behandles maj/juni i Område MED (Lokal MED for de to centre, der ikke har et område MED)

   

  Direktionen, 29. april 2019, pkt. 1:

  Direktionen henviser til CG behandling.

  Beslutning

  Deltog ikke: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  Godkendt.

   

  Udvalget ømsker, at politikkens punkt 5 tilføjes ", der bl.a. modvirker ensomhed", inden den sendes i høring.

   

   

  Sagsfremstilling

  Sundhed og Omsorg har på baggrund af KB´s prioriteringer på temamødet d. 28/3 udarbejdet et udkast til en ny sundhedspolitik i Stevns Kommune.

  Selve Sundhedspolitikken er kort, og der skal efter vedtagelsen udarbejdes handleplaner for de enkelte politiske pejlemærker, på tværs af centre og fagudvalg og med fælles indikatorer.

  Dette skal sikre at arbejdet med at nå målene følges løbende, og at der laves årlige opfølgninger på, hvor langt vi er nået. Ansvaret for opfølgningen påhviler centerchefer og fagudvalg.

   

  Processen med at formulere en ny sundhedspolitik blev igangsat af SSU i foråret 2018. Processen har haft til formål at involvere chefer, ledere, medarbejdere, fagudvalg og MED-udvalg. Borgerne er involveret via et borgermøde og et møde med Ungerådet.

   

  Processen blev afsluttet med et temamøde for KB d 28/3, hvor professor Tine Curtis fra Center for Forebyggelse i Praksis præsenterede, hvordan man kan arbejde med sundhed og trivsel i hele kommunen. Med baggrund i dette indlæg og input fra dialogmøderne drøftede KB spørgsmålet: ’Hvilke sundhedsudfordringer kræver politisk handling’ og ’ hvad kræver det af os som politikere’.

   

  Udkastet til sundhedspolitik sendes i høring med henblik på at kvalificere den endelige politik. 

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser i forhold til Stevns Kommunes budget.

 • 165. Sundhedsaftale 2019-2023 - godkendelse

  application/pdf icon brev_fra_region_sjaelland_vedr._politisk_godkendelse_af_sundhedsaftale_2019-2023_0.pdfapplication/pdf icon sundhedsaftalen_2019-2023_til_politisk_godkendelse_0.pdfapplication/pdf icon faelles_sagsfremstilling_-_sundhedsaftale_2019-2023_-_godkendelse_i_kommunalbestyrelserne_0.pdfapplication/pdf icon opsamling_paa_hoeringssvar_til_sundhedsaftaleudkast_2019-2023_0.pdf

  Resume

  Godkendelse af Sundhedsaftale 2019 - 2023.

   

  Senest den 19. juni 2019 skal Region Sjælland have besked om, hvorvidt KB kan tiltræde aftalen.

   

  Efter behandling i DIR den 29. april modtog forvaltningen en fælles sagsfremstilling og en opsamling på høringssvar fra KL. Begge er vedhæftet denne sag som bilag.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via DIR, SSU og ØU, at

  1. Sundhedsaftale 2019 - 2023 godkendes.

  Direktionen, 29. april 2019, pkt. 2:

  Anbefalet

  Beslutning

  Deltog ikke: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  Anbefales. 

   

   

  Sagsfremstilling

  KB behandlede på sit møde den 28. februar et høringssvar til Sundhedsaftalen. Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland har efterfølgende godkendt Sundhedsaftalen 2019-2023 på et møde den 9. april, og fremsender nu aftalen til politisk godkendelse med anbefaling om tiltræden.

   

  Formålet med Sundhedsaftalen er at skabe overblik, struktur og systematik i samarbejde på tværs af sektorer til gavn for borgerne. Sundhedsaftalen sætter rammer og retning for samarbejdet mellem sundhedsvæsenets parter og skal medvirke til at realisere den nationale politiske vision om arbejdsdelingen mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis. Visionen for Sundhedsaftalen er "Fælles med borgeren om bedre sundhed", og ambitionen er, at de samlede ressourcer benyttes bedst muligt til at opnå bedre sundhed.

   

  Sundhedsvæsenet står overfor store forandringer. Sygehusene specialiseres og samles på store enheder, og der skal løses flere behandlings- og plejeopgaver i det nære sundhedsvæsen. Denne udvikling stiller nye krav til det samlede sundhedsvæsen og forudsætter nytænkning. Opgaven er at sikre sammenhæng mellem specialiserede behandlingstilbud og indsatser med fokus på behandling, pleje og rehabilitering i borgernes nærmiljø.

   

  På basis af udfordringerne for Region Sjælland har Sundhedskoordinationsudvalget formuleret fire fælles kommunale-regionale mål:

  • Fælles om borgerens livsudfordringer
  • Tryghed og mestring i eget hjem
  • Effektiv forebyggelse – sunde borgere
  • Mental sundhed og psykisk trivsel

   

  Derudover har udvalget valgt at fokuseres på tre ud af otte nationale kvalitetsmål. De tre mål omhandler:

  • Bedre sammenhængende patientforløb
  • Styrket indsats for mennesker med kronisk sygdom og ældre patienter
  • Flere sunde leveår

   

  I forhold til tidligere sundhedsaftaler videreføres arbejdet med styrket fokus på at videreudvikle og tydeliggøre gennemskuelige og gensidige forpligtende arbejdsgange og procedurer i sektorovergangene, samt at sikre effektiv implementering af disse blandt de fagprofessionelle i regioner og kommuner.

    

  Senest den 19. juni skal regionen have besked om, hvorvidt KB kan tiltræde aftalen, hvorefter den godkendte aftale sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 30. juni. Aftalen træder i kraft efter fremsendelse til Sundhedsstyrelsen, og Styregruppen for sundhedssamarbejdet udarbejder en implementeringsplan, som skal godkendes i Sundhedskoordinationsudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 166. Diverse orientering - SSU 6. maj 2019 (Lukket)

 • 167. Underskriftsark (Lukket)