Referat

 • 178. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for BUL den 25. april 2019.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 179. Stevns Dagskole - Ressourcetildeling

  application/pdf icon dagsordenspunkt_stevns_dagskole_-_ressourcetildeling_behandlet_paa_moedet_12._marts_2019_kl._1500_moedelokale_7_i_boern_unge_og_laering_2019.do_0.pdfapplication/pdf icon dagskolen_-_forslag_til_ressourcetildeling_2019_-_supp_notat_jf_buls_beslutning_12_03_19_-_230419_0.pdfapplication/pdf icon stevns_dagskole_-_historik_og_oekonomi_0.pdf

  Resume

  BUL skal tage stilling til, om der skal ske ændringer i serviceniveau/ressourcetildelingen til Stevns Dagskole, idet der de senere år har været underskud, primært på lønninger.

   

  På mødet den 12. marts 2019 ønskede udvalget supplerende beregninger, hvor den tilvejebragte finansiering kan tilgå Dagskolen.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

  1. udvalget behandler forslagene til nye modeller for Stevns Dagskole.
  2. sende forslag til ny model til høring i relevante høringsfora med høringsfrist den 3. maj 2019.
  3. tage orientering om Stevns Dagskoles historik og økonomi til efterretning.

   

  Beslutning

  1. Godkendt

  2. Godkendt. De høringsberettigede parter er forudgående blevet varslet om den forestående høring.

   

  Steen S. Hansen (A), Steen Nielsen (A) og Jacob Panton-Ktristiansen (V) anbefaler model 5.

  Janne Halvor Jensen (O) og Jan Jespersen (Ø) anbefaler model 3.

   

  3. Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Forslag til ressourcetildeling til Dagskolen blev behandlet på BUL´s møde den 12. marts 2019. Her blev følgende besluttet:

   

  Steen S. Hansen (A), Steen Nielsen (A) og Jacob Panton Kristiansen (V) stemmer for model 1.

   

  Jan Jespersen (Ø) og Janne Halvor Jensen (O) stemmer for model 3

   

  BUL ønsker supplerende beregninger i forhold til:

  • Skal der være 7. klasse i såvel Ungdomsdagskole og Dagskole
  • Timetal i forhold til eventuel ny lovgivning
  • Dagskolens elever indgår i Hotherskolens SFO

   

  Den eventuelt tilvejebragte finansiering kan tilgå Dagskolen

   

  BUL er enige om, at der ikke findes finansiering til Dagskolen ved at reducere tildelingen til øvrig undervisning eller ved at reducere puljen til nye specialundervisningselever.

   

  Janne Halvor Jensen (O) vil finansiere model 3 ved at reduceret tildeling til Ungdomsskolen.

   

  Fra 1. januar 2020 opkræves forældrebetaling for SFO-delen og taksten fastsættes i forbindelse med behandlingen af budget 2020. Provenuet kan indgå til finansiering af ekstra tildeling til lønninger på Dagskolen.

   

  På baggrund af beslutningen er der udarbejdet supplerende notat med supplerende beregninger og forudsætninger.

   

  I model 5 er der taget udgangspunkt i folkeskolens minimumstildeling pr. klasse med henholdsvis 30/33 ugentlige undervisningstimer. Udover folkeskolelovens minimumstildeling tildeles der ressourcer, så der er 1 lærer og 1 pædagog pr. base i undervisningstiden. På SFO-delen tildeles ressourcer efter de faktiske indmeldte efter samme kriterier på almenområdet i stedet for efter normerede pladser. Der ændres ikke i tildelingen pr. barn. Pt. er der indlagt en buffer, da det er usikkert om normering i forhold til faktiske elever kan dække åbningstiden. Dette undersøges i høringsperioden.

   

  I model 6 er der taget udgangspunkt samme tildeling til undervisning, som model 5. Herudover tildeles ressourcer i pauserne, så der 1 personale pr. base, fordelt med 50% lærer og 50% pædagog. Denne model medfører en ekstra tildeling til lønninger på 462.000 kr. Der sker ikke ændringer i tildelingen til SFO.

   

  Model 5 og model 6 er grundet tidspres for udsendelse af dagsroden, i modsætning til model 1-4, ikke udarbejdet i dialog med Dagskolens ledelse. Der kan derfor være forhold i praksis, som ikke er indarbejdet i model 5 eller model 6.

   

  Der er pt. elever indenfor Dagskolens målgruppe, som er anvist skoletilbud i privat regi uden for Dagskolen grundet kapacitetsmangel i Dagskolen. Dagskolen er pt. fuldt fyldt op ift. normeringen, og er det ligeledes fra august 2019, da en række børn fra specialgrupperne i børnehaven skal skolestarte, og en del af disse er visiteret til skoletilbud i Dagskolen. Baseret på historikken fra tidligere år anser forvaltningen det for sandsynligt, at der i 2019 kommer yderligere 3 børn, som vil være i Dagskolens målgruppe. I det omfang der fortsat ikke er plads til dem i Dagskolen, vil de alternativt skulle tilbydes skoleplacering uden for Dagskolen. Den gennemsnitlige omkostning til dette er ca. 400.000 kr. pr. barn pr. år. Inden for den tildelte ressource i model 6 er der mulighed for opnormering fra 35 til 38 elever uden yderligere tilførsel af ressourcer og vil dermed være billigere for kommunen.

   

  Dagskolens ledelse har foreslået, at Dagskolen kan udvides i elevtallet fra 35 til 38, forudsat at det bliver model tre der implementeres. Implementeringsperioden skal dog aftales nærmere, såfremt BUL ønsker at afsøge denne mulighed. Center for Børn og Læring bemærker, at en sådan model fra 2020 må formodes at reducere kommunens samlede omkostning til specialunderning med mellem 100.000 - 200.000 kr. årligt, da omkostningerne til skoletilbud til 3 børn uden for Dagskolen, er dyrere end omkostning til at implementere model 3 og samtidig øge normeringen fra 35 til 38 elever.

   

  Der er følgende forslag til finansiering (helårsvirkning):

  • Dagskolens budget til drift og aktiviteter reduceres
  • Forældrebetalingen medfører en merindtægt
  • Pulje til enkeltintegration reduceres
  • Pulje til specialundervisning (nye elever) reduceres

   

  Se nærmere beskrivelser af finansieringsforslagene i vedhæftede supplerende notat.

   

  Efter ønske fra BUL, er der udarbejdet et notat over Dagskolens historik og økonomi, som er vedhæftet som bilag.

  Økonomi

  Sagen kan medføre en ekstra bevilling til Dagskolen, som finansieres inden for BUL´s ramme på skoleområdet.

 • 180. Diverse orienteringer - BUL den 25. april 2019 (Lukket)

 • 181. Underskriftsark (Lukket)