Referat

 • 169. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for AET den 11. april 2019.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 170. Reduktion i udgifter til aktiveringsgodtgørelse LAB§83

  Resume

  Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 83 kan kontanthjælpsmodtagere, borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, som deltager i et aktivt tilbud eller i virksomhedspraktik efter Jobcenterets vurdering, få udbetalt op til 1.000 kr. om måneden. Dette i hel eller delvist godtgørelse til anslåede udgifter ved at deltage i tilbuddet.

   

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

  1. godkende retningslinjer for vurdering af godtgørelse i forbindelse med deltagelse i aktivering til efterretning.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 14. marts 2019, pkt. 163:

  Sagen genoptages på næste udvalgsmøde - med henblik på behandling og godkendelse.

   

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesudvalget i Stevns Kommune vedtog i 2008, at alle borgere, der aktiveres efter tilbud i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats skulle have udbetalt kr. 1.000 pr. måned i godtgørelse. Dette uansat timetal, indhold i tilbud eller geografisk placering. § 83 er en kan paragraf. Borgeren har ikke et retskrav. Hensigten med godtgørelsen er, at give hel eller delvis godtgørelse til anslåede udgifter ved at deltage i tilbuddet.

   

  Godtgørelsen skal ikke dække transportudgifter, da borgeren ved deltagelse i tilbud har ret til befordringsgodtgørelse jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82. Borgeren har således retskrav på befordringsgodtgørelse. Det vil sige, at de kan få udbetalt befordringsgodtgørelse til dækning af udgifter til befordring udover de første 24 km dagligt; altså 12 km hver vej.

   

  I forhold til godtgørelsen efter §83, var der i 2018 653 forløb, hvor borgerne fik udbetalt godtgørelse. Timetallet varierer fra 1 til 37 timer om ugen. Udgiften i 2018 var 954.545 kroner.

   

  I beskæftigelsesindsatsen prioriteres den virksomhedsrettede indsats højt. Det gælder både til borgere på kontanthjælp men også til borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

   

  De nuværende regler i Stevns Kommune er som beskrevet vedtaget i 2008. Siden da har navnlig reformen af fleksjobsystemet og indførelsen af ressourceforløb medført, at der nu er flere borgere længere fra arbejdsmarkedet og med få ressourcer. Derfor er de virksomhedsrettede indsatser for en del borgere på et mindre antal timer pr. uge. I 2018 var cirka halvdelen af de 653 forløb på 10 timer pr. uge eller derunder.

   

  I og med, at målgruppen siden beslutningen i 2008 er ændret, og at flere borgere er i tilbud med få timer er det nødvendigt, med nye retningslinjer for bevilling af godtgørelse.

   

  Det foreslås, at godtgørelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats §83 administreres efter følgende retningslinjer:

  • Ved henvisning til tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og 11 (vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik og nytteindsats) foretager sagsbehandleren en individuel og konkret vurdering af, om der skal bevilges godtgørelse i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 83.
  • Godtgørelsen følger tilbuddet. Hvis borger udebliver fra tilbuddet uden rimelig grund, foretages et fratræk i borgerens godtgørelse for de antal dage, hvor borger er udeblevet helt eller delvist.
  • Hvis borgeren er i tilbud 1, 2, 3 eller 4 dage om ugen får borgeren godtgørelse svarende til 20% , 40%, 60% eller 80% af taksten på 1.000 kroner.
  • Det er ikke hensigten, at godtgørelsen skal udbetales til borgere, der har en lønindtægt mens de deltager i beskæftigelsestilbud (eksempelvis borgere i jobafklaringsforløb, der fortsat får fuld løn fra deres arbejdsgiver)
  • Godtgørelsen udbetales bagudrettet.

   

   

  Borgerne der modtager ressourceforløb og jobafklaringsforløb lever typisk af en ydelse svarende til kontanthjælp, hvilket kan gøre det svært at få råd til ekstraudgifter ved deltagelse i virksomhedspraktik og beskæftigelsesrettede tilbud.

   

  Godtgørelsen har en motiverende effekt på for at deltage i et forløb. Mange borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb har oplevet en væsentlig indtægtsnedgang, og det kan gøre det svært at afse økonomi til ekstraudgifter ved deltagelse i beskæftigelsesrettede tilbud. Et tilskud skønnes at fremme motivation og fastholdelse i beskæftigelsesrettede tilbud.

  Økonomi

  Jobafklaring: 13% af borgerne får løn og dermed ikke godtgørelse: besparelse netto: 2.340 kr.

  Ressoruceforløb: 19 helårspersoner får gns. 30% af godtgørelsen (1-2 dg. ugl.): besparelse netto: 70.000 kr.

  Kontanthjælp: 40 helårspersoner får gns. 50% af ydelsen (1-4 dg. ugl.): besparelse netto: 470.000 kr.

 • 171. Afrapportering beskæftigelsesplan 2018

  application/pdf icon bilag_1_slut_afrapportering_bp_2018_0.pdf

  Resume

  Afsluttende afrapportering i forhold til Beskæftigelsesplan 2018. I nedenstående kommenteres i forhold til de fem ministermål, for skematisk fremstilling og mere uddybende forklaring af detailmålene i beskæftigelsesplan 2018, se bilag: Bilag_1_slut_Afrapportering_BP_2018.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

   

  Sejer Folke (Ø) vil præcisere at kommunen skal bruge socialstyrelsens definition på hjemløshed.

  Sagsfremstilling

  Samlet set har 2018 budt på en reduktion af fuldtidspersoner, som modtager ydelse på 122 helårspersoner, svarende til en nedgang på 1,1 pct. point, hvilket betyder at gabet i forhold til landsgennemsnittet er blevet betydeligt formindsket. Stevns Kommune har ligeledes haft et større relativt fald i antal personer, der modtager ydelse, end vores nabokommuner. På den baggrund er det rimeligt at konkludere, at 2018 som helhed betragtet udviklede sig fornuftigt i forhold til beskæftigelsen.

   
  Kilde: Jobindsats.dk

  I beskæftigelsesplan 2018 udstak Arbejdsmarked en række ambitiøse detailmål. Dette afspejles i, at det til trods for den generelt gode udvikling på beskæftigelsesområdet i Stevns Kommune ikke er lykkedes at opfylde alle målene. Herunder følger en opsummering af, hvordan det er gået på de fem Ministermål.

   

  Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
  Indeholder fire delmål i beskæftigelsesplanen, hvoraf 1 er bortfaldet grundet ophør af dataserie. De øvrige tre mål omhandler sagsvarighed af afsluttede forløb for målgrupperne; A-dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere samt ledighedsydelsesmodtagere. For A-dagpenge modtagerne gælder det, at der har kunnet noteres et fald i sagsvarighed, mens målet om at forblive under landsgennemsnit ikke er opnået. For Jobparate kontanthjælpsmodtagere observeres en markant stigning i sagsvarighed, hvilket primært kan tilskrives at borgere med lange forløb har fundet beskæftigelse. For Ledighedsydelsesmodtagere kan der for 2018 som helhed betragtet observeres et fald i sagsvarighed, hvilket går imod udviklingen på landsplan. Samlet set Ministermål 1, kun delvist opfyldt.

  Ministermål 2: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
  Målet om at medvirke til 300 rekrutteringer er ikke opfyldt, hvilket hænger sammen med at man i løbet af 2018, kun modtog 234 jobordrer. Målet om at 80 pct. af jobordrerne skulle besættes gennem Rekruttering Køge Bugt, er ligeledes ikke opfyldt, idet man nåede en andel på 78 pct. Samlet set er ministermål 2, ikke opfyldt.

  Ministermål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
  Indeholder tre delmål: Oprettelse af fire IGU forløb, flere borgere i uddannelse på SU og en fastholdelse af niveauet for gennemsnitlig sagsvarighed for integrationssager.
  Målet om oprettelse af IGU-forløb er ikke nået, hvilket hænger sammen med, at de borgere der var de mest oplagte kandidater til IGU-forløb, har fundet ordinær beskæftigelse. Målet om at flere integrationsborgere skulle påbegynde uddannelse på SU, er opfyldt og antallet af integrationsborgere der er påbegyndt uddannelses på SU overstiger langt det målsatte. Endelig er det lykkedes at holde den gennemsnitlige sagsvarighed under 40 uger. Stevns Kommune har i løbet af 2018 nedbragt andelen af borgere på integrationsydelse i langt højere grad end tilfældet er for landet som helhed. Samlet set er ministermål 3 opfyldt.

  Ministermål 4: Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse
  Indeholder to mål om gennemsnitlig sagsvarighed for afsluttede forløb og et mål omhandlende andel personer med ordinære løntimer. Målet om at den gennemsnitlige sagsvarighed af afsluttede forløb, for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, fortsat skulle ligge under er landsgennemsnit er opnået, mens målet om, at den gennemsnitlige sagsvarighed for afsluttede forløb for uddannelseshjælpsmodtagere kun er delvist opfyldt. Endelig gælder det, at målet om at andelen af personer på kontanthjælp, som har ordinære løntimer, er indfriet. Samlet set må Ministermål 4 betragtes som indfriet i forhold til de opstillede måltal.

  Ministermål 5: Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
  Ministermålet er operationaliseret i to mål som omhandler dels nedbringelse af antallet af borgere med adresse på rådhuset, dels et mål om kontrol af selvstændige sygemeldte. Begge disse er kun delvist opfyldt. Således er man lykkedes med at nedbringe antallet af borgere med adresse på rådhuset med 30 personer, men har ikke nået målet om at nedbringe antallet til 35 personer. Det opstillede mål om at foretage to kontroller af selvstændige sygemeldte er ligeledes ikke nået idet man har udført en kontrol. Samlet set er ministermål 5 således ikke opfyldt udfra de opstillede mål.

 • 172. Ankestatistik 2018 - efterretning

  application/pdf icon ankestatistik_-_stevns_kommune_0.pdf

  Resume

  Orientering om Ankestyrelsens afgørelser år 2018 på social- og beskæftigelsesområdet fordelt på centre i administrationen.

  Indstilling

  Arbejdsmarked instilller til ØU via DIR, SSU, BUL og AET, at

  1. orienteringen om "Ankestatistik 2018 Stevns Kommune" tages til efterretning.

  Social og Sundhed, 8. april 2019, pkt. 152:

  Deltog ikke: Henning Urban Dam Nielsen (A)

   

  Taget til efterretning. 

  Direktionen, 8. april 2019, pkt. 5:

  Anbefales.

  Børn, Unge og Læring, 9. april 2019, pkt. 175:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Kommunale afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet træffes i Stevns Kommune  på deres respektive områder af centrene Arbejdsmarked, Børn & Læring samt Sundhed og Omsorg.

   

  Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats: Omgørelsespct. 50. Der er i løbet af 2018 indbragt 5 sager for Ankestyrelsen. En af disse er blevet afvist mens to er stadfæstet. Omgørelsespct. ligger betydeligt over landsgennemsnit.

   

  Lov om aktiv Socialpolitik: Omgørelsespct. 43. Der i løbet af 2018 indbragt 35 sager for Ankestyrelsen. 7 af disse er blevet afvist mens 16 er blevet stadfæstet. Omgørelsespct. ligger 8 pct.point over landsgennemsnittet

   

  Lov om social pension og lov om højeste, mellemste mv. førtidspension: Ankestyrelsen har i 2018 behandlet 8 sager fra Stevns Kommune, som alle er blevet stadfæstet. På landsplan er den gennemsnitlige omgørelsespct. 18.

   

  Sygedagpengeloven: Omgørelsespct. 22. Der er i løbet af 2018 blevet indbragt 10 sager for Ankestyrelsen. En af disse er blevet afvist mens 7 sager er stadfæstet. omgørelsespct. på landsplan ligger på 16

   

  Serviceloven: Omgørelsespct. 33. i 2018 blev der indbragt 42 sager for Ankestyrelsen. Af disse blev 2 afvist mens Stevns Kommunes afgørelse i 27 tilfælde blev stadfæstet.

   

  Samlet set har Stevns Kommune en omgørelsespct. på 33 pct. mens landsgennemsnittet er 30 pct. Her er der altså tale om en ganske lille afvigelse fra gennemsnittet. Hjemvisningspct. altså andel af de sager, hvor Kommunen har lavet alvorlige fejl i sagsbehandlingen eller, hvor der er behov for yderligere oplysninger for at sagen kan behandles, ligger i Stevns Kommune samlet set på 14,3 pct., mens landsgennemsnittet ligger på 15,2 pct.

   

  Det understreges, at der bør udvises stor forsigtighed i forhold til at udlede generelle konklusioner på baggrund af ovenstående. Det ret begrænsede antal sager, gør det statistiske grundlag endog meget spinkelt.

   

  Se bilag "Ankestyrelsens Statistikker" for tabel: "Afgørelser fordelt efter afgørelsestyper og sagstype 2018", samt definitioner på: Afvisning/bortfald, hjemvisning, ændring/ophævelse og stadfæstelse

   

  Bemærkninger fra centrene:

   

  Børn & Læring:

  Inden for børn- og ungeområdet, har det været 7 sager i ankestyrelsen. 2 af disse er stadfæstet, 4 er ændret/ophævet og 1 er hjemvist. 

   

  Sundhed & Omsorg:

  I center for Sundhed og Omsorg har der indenfor Serviceloven (SL) i 2018 været hjemvist 7 sager og 1 sag er ændret/omgjort. 

  Sagerne er herunder fremstillet.

   

  Hjælpemiddelafdelingen

  Hjemviste sager:

  • Ansøgning om støtte til køb af bil, SEL § 114. Afgørelse blev påklaget og borger endte med bevilling på støtte til køb af bil fra Stevns Kommune.
  • Ansøgning om tilskud til kørepose efter SEL § 112. Borger fik afslag og klagede til Stevns Kommune. Efterfølgende trak borger sin ansøgning da borger var sengeliggende (terminal) og ansøgning ikke længere var aktuel. Afgørelse vedr. rampe klagede borger ikke over.
  • Ansøgning om støtte til køb af bil, SEL § 114. Borger klagede over afgørelse og endte med en bevilling på støtte til køb af bil fra Stevns Kommune.
  • Ansøgning om tilskud til køb af paryk efter SEL§112. Borger klagede og fik efterfølgende bevilling fra Stevns Kommune.
  • Ansøgning om boligindretning efter SEL § 116. Borger søgte om ændring af badeværelse. Borgeren har påklaget afgørelse og sagen er nu til fornyet behandling i Stevns Kommune. Der er inden for de sidste 14 dage modtaget lægeoplysninger, og der skal på næste fagmøde træffes ny afgørelse.
  • Ansøgning om dækning af merudgifter efter SEL§ 100. Ankestyrelsen stadfæstede en del af afgørelsen og sendte et punkt vedr. håndsrækninger og befordring til fysioterapi til fornyet sagsbehandling. Efter fornyet sagsbehandling fastholdt Stevns Kommune afslaget.

   

  Omgjorte sager:

  • Ansøgning om støtte til køb af bil, SEL § 114. Stevns Kommune havde i første omgang givet afslag hvilket blev omgjort i Ankestyrelsen.

   

  Voksen Handicap

  Hjemviste sager

  • Ansøgning fra borgers partshaver om behov for flere § 85 timer. Stevns Kommune gav afslag og sendte klage til Ankestyrelsen. Sagen blev hjemvist til yderligere sagsbehandling. Borgeren fik efterfølgende § 85 timer på aflastningsplads (døgnophold) på grund af svækkelse efter somatisk sygdom og klage frafaldt. 

   

  Arbejdsmarked:

  Det største antal afgjorte sager er inden for Lov om aktiv socialpolitik (LAS).

  16 sager er stadfæstet mens 9 er ændret/omgjort, 3 er hjemvist til fornyet behandling og 7 er afvist. Når en sag er afvist betyder det, at borgeren har klaget for sent. Kommunen har dog stadig pligt til fortsat at sende sagen til Ankestyrelsen hvilket bevirker, at den er med i statistikken.  

  Reelt er antallet af omgjorte sager 10 da 2 af sagerne tæller for 2 idet sagen er behandlet efter 2 forskellige paragraffer.

   

  Klagerne på dette område fordeler sig således:

   

  Sanktioner: 3

  Tilbagebetaling af ydelse: 7

  Enkeltydelse(indhente yderligere oplysninger): 1

  Social begivenhed(betingelse for at få ydelse): 1

   

  Centerchefen gennemgår de omgjorte og hjemviste sager for lovområderne Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), Lov om aktiv socialpolitik (LAS) og Lov om sygedagpenge (SDP) på mødet.  

   

 • 173. Beskæftigelsesrettet indsats Nøgletal Stevns dec 2018

  application/pdf icon noegletal_stevns_dec_2018_final.pdf

  Resume

  Udvalget Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, har besluttet at monitorere udviklingen i den beskæftigelsesrettede indsats, gennem de Nøgletal som Jobindsats.dk offentliggør hver måned. Rangliste-placering, tendens i forhold til foregående måned samt hvorvidt Stevns Kommune ligger i bedste halvdel, er indføjet i skema i sagsfremstillingen. Arbejdsmarkeds kommentarer er indføjet i bilaget Nøgletal_Stevns_dec_2018_final, som er vedhæftet sagen.

   

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Stevns, består af 21 figurer fordelt i Kategorierne:

   

  • Andel på offentlig forsørgelse (figur 1 og 2. er uden ranglisteplacering)
  • Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob
  • Nøgletal for kontanthjælpsreform
  • Nøgletal for sygedagpengereform
  • Nøgletal for beskæftigelsesreformen
  • Nøgletal for To- og Trepartsaftaler om integration

   

   

   

  *) Stevns Kommunes placering som nr. 75 giver begrænset mening. Eks. vis har Favrskov nøjagtig samme flade kurve som Stevns Kommune og har en ranglisteplacering som nr. 38  

   

 • 174. Investeringscase på sygedagpengeområdet

  Resume

  Udgifterne til sygedagpenge har de senere år været under pres. Arbejdsmarked har lavet en investeringscase, som viser at det kan betale sig at ansætte en ekstra sagsbehandler til sygedagpengeområdet for at kunne nedbringe sagsvarigheden og dermed udgifterne til sygedagpenge.   

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til ØU via DIR og AET, at

  1. investeringscase godkendes og der ansættes en medarbejder til sygedagpengeområdet.
  2. investeringscasen holdes indenfor AET’s område.
  3. bevillingsmæssigt foretages korrektion i forbindelse med budgetopfølgningen.

  Direktionen, 8. april 2019, pkt. 4:

  Anbefales.

  Beslutning

  1. investeringscase anbefales.
  2. anbefales.
  3. anbefales. 

  Sagsfremstilling

  Tidligere og mere effektiv indsats for sygemeldte

  Stevns Kommune har og har længe haft en meget effektiv sygedagpengeindsats. Dette har bl.a. beroet på en tilfredsstillende bemanding af sygedagpengeområdet. Der er imidlertid flere forhold der gør, at sygedagpengeindsatsen har været stærkt under pres det seneste år, og at der dermed i 2018 har været øgede udgifter til det samlede område.

                              

  Igennem de seneste år er antallet af sygedagpengemodtagere steget. Årsagen til dette skal findes i, at arbejdsstyrken er øget. Jo flere borgere der kommer i beskæftigelse, des flere borgere kan blive sygemeldt og dermed være berettiget til udbetaling af sygedagpenge. Mange af de borgere, der tidligere har været væk fra arbejdsmarkedet i længere perioder, har ofte problemer af sundhedsmæssig eller psykisk karakter, og de bliver derfor oftere sygemeldt fra deres arbejde.

   

  Et andet element er, at lovgivningen på området er ændret væsentligt. Det betyder øget administrativt arbejde i form af, indhentelse af langt flere lægelige oplysninger, tættere kontakt til den sygemeldtes arbejdsgiver samt, at en del af sagerne skal bringes op på kommunens rehabiliteringsteam.

   

  Aktuelt har hver medarbejder ansvaret for mellem 50 og 55 sager. Det anbefalede sagsantal er mellem 35 – 40 sager, hvis der skal være kvalitet i arbejdet, et beskæftigelsesrettet sigte og løbende udvikling i sagsflowet. Når sagsbehandlerne har et højt antal sager så stiger den gennemsnitlige sagsvarighed. Dette begrundet i, at den enkelte sagsbehandler ikke i samme grad har mulighed for, at sætte hurtigt ind med de rette indsatser, for at hjælpe borgerne tilbage i beskæftigelse, som hvis de havde et mindre antal sager.

   

  Den gennemsnitlige sagsvarighed er steget med 3,2 uger siden 2016:

  2016: 23 uger

  2017: 24,7 uge

  2018: 26,2 uge.

   

  Når de sygemeldte gennemsnitligt er på sygedagpenge i længere tid stiger også udgiften til sygedagpenge.

   

  Den samlede udgift til sygedagpenge dækker over mange forløb af kortere eller længere varighed, hvoraf nogle er sygemeldinger på fuld tid og andre på deltid. For at have et mål for den samlede mængde af sygemeldte omregnes enkeltforløbene til helårspersoner.

   

  En helårsperson svarer til at en person er sygemeldt på fuld tid i et helt år.

   

  Udviklingen i antallet af helårspersoner ser således ud:

  2016: 184

  2017: 187

  2018: 207

   

  Investeringscase 

  Det er i dag almindeligt anerkendt i KL, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og de fleste kommuner, at investeringer i en veltilrettelagt og veludført Arbejdsmarkedsindsats, reelt kan føre til en samlet besparelse. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har flere gange anbefalet kommunerne at investere. Der er derfor mange kommuner, der i dag arbejder med businesscases på arbejdsmarkedsområdet. Nedenstående beskriver baggrund for, rammer om, og sandsynligt resultat af en investeringscase på sygedagpengeområdet i Stevns Kommune.

   

  Udgangspunktet for et investeringstiltag er erfaringen for, at langvarige sygedagpengeforløb i sig selv kan bidrage til at den enkelte borger øger afstanden til arbejdsmarkedet og måske helt mister fodfæstet. Jo længere forløb på sygedagpenge, jo større risiko er der for at ”sygdomsidentiteten” tager over frem for ”arbejdsidentiteten”, og jo større risiko er der for, at det bliver vanskeligere at fastholde og udvikle arbejdsevnen og skabe videre progression ift. borgeren.

   

  Erfaringer fra en række kommuner viser, at der kan være et betydeligt potentiale i at investere i en intensiveret arbejdsmarkedsrettet indsats for sygedagpengemodtagere, med heraf følgende økonomiske gevinster for kommunen. Der er et potentiale for at styrke indsatsen for at bringe sygemeldte hurtigere tilbage til fuld beskæftigelse.

   

  Arbejdsmarked har et ønske om, at nedbringe den gennemsnitlige varighed og derved også udgifterne på sygedagpengeområdet. Dette kan gøres ved at tilføre ressourcer til området. Som følge heraf vil der være en lavere sagsnormering.

   

  Den lavere sagsnormering forventes at give sig udslag i:

   

  • Fald i udgifterne til sygedagpenge
  • Borgerne kan få det lovpligtige og nødvendige antal samtaler
  • Virksomhederne bliver inddraget tidligere hvilket skønnes at bevirke, at flere medarbejdere fastholdes i deres job og kommer hurtigere tilbage i job.
  • En hurtigere afklaring – dvs. sagen belyses hurtigere, hvilket afkorter sagsvarigheden.

   

  Kommunen kan opnå besparelser i budgettet, hvis det gennem en øget investering i beskæftigelsesindsatsen lykkes at skabe bedre resultater for målgruppen. Kommunens provenu afhænger blandt andet af, hvilken effekt den øgede indsats har. Hvis en større del af sygedagpengemodtagerne kommer hurtigere tilbage i beskæftigelse, opnås en reduktion af den gennemsnitlige varighed. Det vil medføre et provenu i det kommunale budget.

  Økonomi

  Med ansættelsen af en ekstra medarbejder kan sagsvarigheden nedbringes fra 26,2 til 25 uger. Det vil betyde at antallet af helårspersoner falder fra 207 til 196.

   

  På årsbasis betyder det at nettoudgiften til sygedagpenge bliver 1,477 mio. kr. lavere.

  Lønudgiften til en medarbejder sættes til 0,500 mio. kr. pr. år.

  Investeringscasen giver dermed en positiv effekt for økonomien på 0,977 mio. kr.

   
  Beregningen viser effekten for et helt år, og investeringscasen vil derfor kun få delvis effekt i 2019. Den nærmere opgørelse foretages i forbindelse med den kommende budgetopfølgning, hvor også den bevillingsmæssige side af sagen behandles. 

 • 175. Ansøgning til fonden for Entreprenørskab

  application/pdf icon ansoegning_stevns_kommune.pdf

  Resume

  Forvaltningen har i samarbejde med Stevns Erhvervsråd indsendt en fondsansøgning til Fonden for entreprenørskab, med henblik på at modtage midler til at oprette en netværksgruppe. Tiltaget har til formål at understøtte udvikling af entreprenørskab allerede i grundskolen.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller AET, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Fondsansøgning

  Forvaltningen har i samarbejde med Stevns Erhvervsråd indsendt en fondsansøgning til Fonden for entreprenørskab, med henblik på at modtage midler til at oprette en netværksgruppe.

   

  Netværksgruppen bliver bredt sammensat og vil således bestå af lærere, pædagoger, skoleledelse og lokale erhvervsdrivende på Stevns. Netværksgruppen skal arbejde med, hvordan didaktisering af entreprenørskab i højere grad kan indgå i folkeskolens fag. Stevns Erhvervsråd har været involveret i ansøgningsprocessen, og deltager som en aktiv del af netværksgruppen. Vi ønsker at undersøge hvordan et øget samarbejde mellem skole og virksomhed kan understøtte overgangen til ungdomsuddannelse.

   

  Årsagen til at forvaltningen har valgt entreprenørskab som fokus, er at forskning viser, at udviklingen af et entreprenørielt mindset kan skabe mere motivation og skoleglæde hos eleverne, idet entreprenørskab typisk er virkelighedsnært, og dermed kan give eleverne mening med at fordybe sig i det fagfaglige. Derudover understøtter entreprenørskab kvalifikationer, som der efterspørges på arbejdsmarkedet i stigende grad. Så udover at skabe motivation og skoleglæde, forberedes eleverne på overgangen til en ungdomsuddannelse og på at indgå i et arbejdsmarked præget af kompleksitet og projektarbejde.

   

  Forvaltningen forventer at få svar på fondsansøgningen i uge 17.

 • 176. Samarbejdsaftale mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune

  application/pdf icon bilag_1._udkast._samarbejdsaftale_2019_-_2023_-_mellem_stevns_kommune_og_stevns_erhvervsraad.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen har vedtaget en Erhvervspolitik for 2019 - 2023. I den forbindelse er det ligeledes besluttet, at der skal udarbejdes en ny Samarbejdsaftale mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via AET og ØU, at

  1. Samarbejdsaftalen godkendes.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Samarbejdsaftalen har til formål at styrke den lokale erhvervsfremmeindsats og regulere forholdet mellem Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd vedrørende den uvildige kommunale erhvervsservice og erhvervsfremmeindsats. Til dette arbejde har Stevns Erhvervsråd igennem en årrække haft en operatørrolle på vegne af Stevns Kommune.

   

  Samarbejdsaftalen definerer parternes roller og beskriver forventninger til både samarbejde og ansvarsfordeling og hermed også forventninger til, hvordan Stevns Erhvervsråd og Stevns Komune gennemfører sine erhvervsfremmeindsatser. Endelig beskriver Samarbejdsaftalen den aftalte økonomi og de estimerede effektmål. Samarbejdsaftalen er forpligtende for begge parter.

   

   

  Samarbejdsaftalen udspringer af den vedtagne Erhvervspolitik og skal understøtte Erhvervspolitikkens ambitioner og gennemførsel. Mens Samarbejdsaftalen fastsætter den overordnede ramme, udarbejdes der herudover en Handleplan, der beskriver de konkrete indsatser, der skal gennemføres det pågældende år.

   

  Samarbejdsaftalen drøftes hvert år i AET, men skal som minimum gennemgå en egentlig revidering med udgang af 2022, når næste Erhvervspolitik bliver udarbejdet. Aftalen kan til enhver tid revideres, herunder når der sker ændringer i lovgivning eller økonomi.

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for budgettet

 • 177. Erhvervspolitisk handleplan 2019

  application/pdf icon bilag_1._erhvervspolitisk_handleplan_2019_stevns_kommune.pdfapplication/pdf icon bilag_2._gantt-kort_erhvervspolitisk_handleplan_2019-2023.pdf

  Resume

  Ifølge Stevns Kommunes nye Erhvervspolitik 2019-2023, skal der årligt udarbejdes en handleplan. Handleplanen indeholder initativer, som skal udmønte erhvervspolitiken og som forventes realiseret indenfor de kommende år.

   

  Handleplanen forelægges udvalget til godkendelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. godkende den Erhvervspolitiske handleplan 2019.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Ifølge Stevns Kommunes nye Erhvervspolitik 2019-2023, skal der årligt udarbejdes en handleplan. Handleplanen indeholder initativer, som skal udmønte erhvervspolitiken og som forventes realiseret indenfor de kommende år.

   

  Forvaltningen har i samarbejde med Stevns Erhvervsråd, udarbejdet en fælles plan, der beskriver initiativerne for perioden år 2019-2023. Planen forelægges udvalget til godkendelse.

  Initiativerne er grupperet efter Erhvervspolitikkens fem fokusområder. I handleplanen beskrives de planlagte initiativer, herunder hvem der er ansvarlig for initiativet, samt hvilke resultater der forventes af de enkelte initiativer. Der foretages en årlig opfølgning og evaluering af handleplanen.

   

  Handleplanen fremgår af bilag 1 og de enkelte initiativer og milepæle er listet i bilag 2

   

 • 178. Input til det nye erhvervsfremmesystem

  application/pdf icon bilag_1_-_bidrag_til_nyt_erhvervsfremmesystem_-_finansierede_erhvervsfremmeprojekter_paa_tvaers_af_region_sjaelland.pdf

  Resume

  Stevns Erhvervsråd har udarbejdet et bidrag med input til det nye erhvervsfremmesystem. Bidraget er blevet til på baggrund af Erhvervshus Sjællands strategidag d. 25. marts, hvor Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Erhvervshus Sjælland bl.a. søgte inputs til det nye erhvervsfremmesystem. Deadline for indsendelse af bidrag var fastsat til d. 8. april, og Stevns Erhvervsråd har derfor indsendt deres bidrag til Erhvershus Sjælland.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

   

  1. Stevns Erhvervsråds bidrag til det nye Erhvervsfremmesystem tages til efterretning.
  2. udvalget udtrykker opbakning til indholdet af bidraget fra Stevns Erhvervsråd.

  Beslutning

  1. Taget til efterretning.
  2. Opbakning til bidraget fra Stevns Erhvervsråd.

   

  Sagsfremstilling

  Bidraget indeholder Stevns Erhvervsråds forslag til indsatsområder og bud på hvordan man fremover kan arbejde med finansierede erhvervsfremmeprojekter på tværs af Region Sjælland.

   

  I bidraget (Bilag 1) gives input og forslag til fremtidige indsatsområder og til samarbejdet mellem den lokale erhvervsservice og Erhvervshus Sjælland. Det beskrives hvordan Erhvervshus Sjælland og den lokale erhvervsservice kan indgå i en fremtidige projekt- og finansieringsmodel, hvor deltagende aktører modtager finansiering, for de timer der lægges i projekterne og det sikres at virksomhederne får adgang til midler.

   

  I bidraget beskrives:

   

  • 3 finansieringsdagsordener
  • 2 samarbejsvinkler
  • Eksterne finansieringskilder
  • Forslag til projektstyringsmodel
  • Fomål med samarbejde internt
  • Eksempler på eksistende fungerende samarbejder
  • Forudsætninger for succes

   

  Indsatsområdet Offshore bæredygtigt energi beskrives med et konkret eksempel.

  Udgangspunktet for eksemplet er Kriegers Flak, der skaber en helt ny industri og dermed et helt nyt marked for de sjællandske virksomheder. I eksemplet listes forslag til:

   

  • Målsætninger
  • Indhold
  • Virksomheder
  • Partnere
  • FN's Verdensmål

   

  Det er forvaltningens vurderingen, at Stevns Kommune kan bakke fuldt op omkring Stevns Erhvervsråds bidrag og input til det nye erhvervsfremmesystemet. Indholdet vil frenadrettet indgå i de Erhvervspolitiske Handleplan initiativer, der omhandler samarbejdet og de nye snitflader mellem Stevns Erhvervsråd og Erhvervhus Sjælland.

 • 179. Projekt Landsbyforum, Stevns - opfølgning

  application/pdf icon status_paa_projektet_marts_2019.pdfapplication/pdf icon redegoerelse_fra_udvikling_stevns_-_i_forhold_til_de_aendrede_budgetaendringer_.pdf

  Resume

  AET godkendte på sit møde den 26. september 2018 de ændrede projekt- og budgetforudsætninger for projektet "Landsbyforum, Stevns". AET fastlagde tillige en anmodning om opfølgning af projektet ½ år efter.

  Sekretær for udvikling Stevns / Erhvervschef Thomas Christensen vil på mødet give en status på projektet med afsæt i vedlagte status.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. den fremlagte status tages til efterretning.
  2. der evt. gives input til den videre proces for projektet.

  Beslutning

  1. taget til efterretning.
  2. udvalget ønsker at blive orienteret, hvis der sker ændringer i projektet eller i forudsætningerne for projektet.

   

  Sagsfremstilling

  Den 26. september 2018 godkendte AET de ændrede projekt- og budgetforudsætninger for projektet "Landsbyforum, Stevns". AET fastlagde tillige en anmodning om opfølgning af projektet ½ år efter.

  Sekretær for udvikling Stevns / Erhvervschef Thomas Christensen vil på mødet give en status på projektet med afsæt i Udviklings Stevns´ fremsendte status (bilag 1).

   

  Projektet finansieres med kr. 250.000 fra LAG samt kr. 250.000 fra Stevns Kommune. I forhold til projektets mål, indhold og succeskriterier henvises til vedlagte redegørelse bilag 2 (udarbejdet i forbindelse med AETs godkendelse i sept. 2018). 

 • 180. Østsjællands Museum, Årsregnskab 2018

  application/pdf icon oesm_aarsregnskab_2018.pdfapplication/pdf icon oesm_protokollat_2018.pdf

  Resume

  Østsjællands Museum har fremsendt revideret årsregnskab for 2018 og revisionsprotokollat 2018. Museets bestyrelse har den 6. marts 2019 godkendt årsregnskabet.

  Stevns Kommune yder et årligt driftstilskud til museet. Stevns Kommune har indgået samdriftsaftale med Faxe Komune, som også yder et årligt driftstilskud. Årsregnskabet 2018 forelægges for AET, ØU og KB til godkendelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via AET og ØU, at

  1. Østsjællands Museums årsregnskab for 2018 og protokolat 2018 godkendes.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Østsjællands Museum har fremsendt revideret årsregnskab for 2018 og revisionsprotokollat 2018.

  Museets bestyrelse har den 6. marts 2019 godkendt årsregnskabet.

   

  Det fremgår af årsregnskabet, at Østsjællands Museum fik et overskud på driften på kr. 380.666. Der henvises til bilag 1 - Årsberetning 2018 side 7-10, hvoraf det fremgår at ledelsen betegner årets resultat som særdeles tilfredsstillende.

   

  Af årsregnskabet fremgår det ligeledes, at museet ved udgangen af 2018 havde en egenkapital på ca. 8,9 mio. kr. og en likvid beholdning på kr. 366.856 (mod sidste år en likvid på 4,2 mio. kr.). Tilsvarende en stigning i materielle anlægsaktiver ved køb af Råhusvej 2 i Faxe. De materielle anlægsarktiver er således steget til i alt 9,5 mio. kr. mod sidste år på 4,9 mio. kr.

   

  Østsjællands Museums eksterne revisor konkluderer, at årsregnskabet giver et retsvisende billede af museets virksomhed og finansielle stilling.   

  Lovgrundlag

  Årsregnskab og godkendelse sker efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

 • 181. Kulturpuljen - Ansøgninger fra kulturelle aktører

  application/pdf icon ansoegningsskema_kulturpuljen_stevns_kommune_roedvig_revyen.pdfapplication/pdf icon ansoegningsskema_kulturpuljen_stevns_kommune_aabneatelierdoere2019.pdfapplication/pdf icon ansoegning.pdfapplication/pdf icon ansoegning_sol_over_stevns.pdf

  Resume

  De kulturelle aktører Østsjællands Kulturforsyning, Åbne Atelierdøre Stevns Faxe, Selskabet Højeruplund og Sol Over Stevns ansøger om støtte gennem tilskud fra Kulturpuljen 2019.

  AET skal fastlægge, om der skal ydes støtte med afsæt i de fremsendte ansøgninger.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. ansøgning fra Østsjællands Kulturforsyning drøftes og evt. tilskud for 2019 fastlægges.
  2. ansøgning fra Åbne Atelierdøre Stevns Faxe drøftes og evt. tilskud for 2019 fastlægges.
  3. ansøgning fra Selskabet Højeruplund drøftes og evt. tilskud for 2019 fastlægges.
  4. ansøgning fra Foreningen Sol over Stevns drøftes og evt. tilskud for 2019 fastlægges.

   

   

  Beslutning

  1. Østsjællands Kulturforsyning tildeles et tlskud på 12.800 kr.
  2. Åbne Atelierdøre Stevns Faxe tildeles et tilskud på 40.000. Sejer Folke(Ø) deltog ikke i behandlingen af ansøgningen fra Åbne atelierdøre.
  3. Selskabet Højeruplund tildeles et tilskud på 20.000 kr - det tilbydes at kommunens mobile scene kan udlånes til arrangementet.
  4. Foreningen Sol over Stevns tildeles en underskudsgaranti på 40.000 kr.

   

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget ansøgninger om støtte gennem Kulturpuljen 2019 fra Østsjællands Kulturforsyning, Åbne Atelierdøre Stevns Faxe, Selskabet Højeruplund og Sol Over Stevns. AET skal fastlægge, om der skal ydes støtte med afsæt i de fremsendte ansøgninger.

   

  Østsjællands Kulturforsyning - Rødvig Revyen Revy Perler
  Østsjællands Kulturforsyning ansøger AET om tilskud på 12.800,00 kr. gennem Kulturpuljen til leje af lokaler under spilleperioden.
  Rødvig Revyen Revyperler er en retro-spektiv revy og den eneste af sin art i hele Danmark.
  Østsjællands Kulturforsyning fokuserer på at bevare den danske revykultur og revyhistorie ved at vise, hvordan datidens samfundssatire stadig kan være aktuel i nutid.  
  Skuespillere, lys og lyd er kyndigt styret af dygtige professionelle fagfolk, men alt andet bliver drevet af frivillige fra Østsjællands kulturforsyning samt lokale ildsjæle fra Rødvig og omegn.
  Udover at bidrage til den danske revyskat og kultur, ønsker Østsjællands Kulturforsyning at kunne udbrede kendskabet til Rødvigs skønne omgivelser og natur, da de flere år i træk har haft gæster fra alle egne af Danmark.

   

  Åbne Atelierdøre Stevns Faxe
  Kulturforeningen Åbne Atelierdøre Stevns Faxe ansøger AET om tilskud på 40.000,00 kr. til deres censurerede fællesudstilling med ’Stevns/Faxe kunstnere’.
  Sammenslutningen Åbne Atelierdøre Stevns - Faxe arranger censurerede udstillinger med ”Stevns/Faxe kunstnere” ad to omgange. En fællesudstilling i Pinsen i Staldene på Gjorslev Gods, samt over 40 forskellige individuelle kunst-udstillinger hos lokale kunstnere, som kan opleves i weekenden d. 24-25. august 2018. Dette kan opleves både i Stevns og Faxe kommune.
  Desuden gentages fællesudstillingen Kunstreolen til Klintedagene i Boesdal som ligger i uge 32 i 2019.
  Formålet med Åbne Atelierdøre Stevns - Faxe er at give alle besøgende indblik i stevnskunstnernes arbejde og kunstneriske arbejdsprocesser.
  (Modtog for 2018, 40.000,00 kr. gennem Kulturpuljen)

   

  Selskabet Højeruplund - Dannebrog 800 år
  Selskabet Højeruplund ansøger AET om tilskud på 32.020,00 kr. til festligholdelse af Dannebrog 800 år.
  Selskabet Højeruplund, Danmarks-Samfundet Faxe-Stevns afdeling og Foreningen Norden, Stevns, ansøger om støtte til et offentligt arrangement, som afholdes den 15. juni 2019 i Højeruplund.
  Om eftermiddagen gennemføres et program kl. 14-17, med optræden af Sommerkoret, Pensionistbanden og de stevnske folkedansere. Herudover byder programmet på faneindmarch, fællessang, tale for flaget, afsløring af mindesten m.m. Der vil være gratis adgang og mulighed for køb af mad og drikke ved traktøren.
  Om aftenen afholdes en festmiddag med tilmelding og betaling. Ansøgningen om tilskud vedrører alene eftermiddagsarrangementet.

   

  Foreningen Sol over Stevns
  Sol over Stevns ansøger AET om tilskud på 40.000,00 kr. til bookning af artisk ved musik- og markedsdag.
  Sol over Stevns er en musik- og markedsdag samt folkefest, der løber af stablen den 15. juni 2019 kl. 10-22 på banerne ved Strøby Idrætscenter.
  Arrangementet byder på en bred række af tilbud for hele familien. Målet med at lave arrangementet er dels at få samlet Stevns på tværs af kommunen, og samtidig at vise både stevnsborgere og nabokommunerne alt det gode inden for idrætsforeninger, kultur, turisme og specialiteter, som Stevns kan byde på.
  Sol over Stevns er en enestående mulighed for alle stevnsborgere for at komme lidt tættere på hinanden. Der er samlet en bred vifte af aktiviteter i programmet, som er med til at vise Stevns’ attraktioner frem.

  Programmet for dagen er inddelt i seks områder og indeholder; musik fra lokale solister og bands, børneområde med forskellige aktiviteter, mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter arrangereret af idrætsforeningerne, kræmmermarked, kunsthåndværkere og stevnske specialiteter og turismeaktører og destinationer på Stevns.

  (Fik i 2018 bevilliget 25.000,00 kr. i underskudsgaranti, som ikke blev benyttet.)

  Økonomi

  Kulturpuljen 2019.

 • 182. Diverse orienteringer - AET den 11. april 2019 (Lukket)

 • 183. Underskriftsark (Lukket)