Referat

 • 164. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for BUL den 9. april 2019.

   

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 165. Stevnsskolerne 2017/18 - statusrapport

  application/pdf icon statusrapport_201718.pdf

  Resume

  BUL orienteres vedørende udvalgte resultater på skoleområdet fra skoleår 2017/18.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Skolekonsulent Emma L. Hindle deltager under dette punkt.

   

  Statusrapporten 2017/18 er en kortfattet statusopgørelse over kvalitetsudviklingen på Stevnsskolerne. Hvert andet år udgives en kvalitetsrapport og de mellemliggende år en kortfattet statusrapport, med udgangspunkt i resultater på kommuneniveau, som Børn, Unge og Læring beslutter som havende en høj prioritet.

   

  I denne udgave af statusrapport sættes der fokus på elevfravær og overgang til ungdomsuddannelse som særlige temaer.

   

  Bilagsmaterialet pr. 28.03.19 er ikke færdigarbejdet. Den færdige udgave foreligger klar til formødet.

 • 166. BUL's indsatsområder for Stevnsskolerne - opfølgning

  application/pdf icon ansoegning_til_fonden_for_entreprenoerskab_stevns_kommune.pdfapplication/pdf icon budget_til_fonden_for_entreprenoerskab_stevns_kommune.pdf

  Resume

  Udvalget får en orientering vedrørende BUL’s indsatsområder, som blev besluttet i forbindelse med godkendelsen af kvalitetsrapporten 2016/17.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at  

         

  1. tage orienteringen til efterretning

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Skolekonsulent Emma L. Hindle deltager under dette punkt.

   

  Behandlingen af kvalitetsrapporten i marts 2018 for skoleår 2016/17, resulterede i at BUL og KB besluttede at have politisk fokus på nedbringelse af det gennemsnitlige elevfravær, samt en større andel af 8. klasseeleverne skal erklæres uddannelsesparate.

   

  Forvaltningen har drøftet temaerne med skoleledelserne og har afholdt temadage i oktober og november 2018. Hensigten med temadagene var at blive konkrete ift. handlingsplaner vedrørende, hvordan Stevnsskolerne arbejder med temaerne.  

   

  Sammen med centerchef og skolekonsulent deltog alle skolelederne, medarbejderrepræsentanter, Ungdomsskoleleder, PPR og repræsentant fra socialrådgivergruppen i temadagene.

   

  Nedenfor gengives en kort opfølgning på arbejdet med indsatsområderne og som udfoldes på udvalgsmødet.

   

  Tema: Nedbringelse af elevfravær

   

  Den 14. marts 2019 blev lovforslaget ”Styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børneydelse” vedtaget af Folketinget. Loven forventes at have virkning fra 1. juli 2019. Lovvedtagelsen medfører bortfald af børneydelse for elever, som har ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover i ét kvartal.

  De nuværende regler om registrering af fravær bliver ikke ændret. Praksis er, jf. bekendtgørelsen om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen, at skolens leder og det undervisende personale, der er tilknyttet eleverne, dagligt fører kontrol med, at eleverne er tilstede under undervisningen og registrerer fraværet elektronisk i de elevadministrative systemer. Fraværsårsagen skal angives, og den indeholder tre kategorier:

   

  1.       Fravær på grund af elevens sygdom eller lignende

  2.       Fravær med skolelederens tilladelse (ekstraordinær frihed)

  3.       Ulovligt fravær

   

  I kategori 2 skal skolelederen foretage en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at holde fri. Hvis skolelederne ikke kan godkende fraværet, er der tale om ulovligt fravær.

  Fravær er således ulovligt, såfremt det ikke skyldes sygdom eller lignende forhold, og skolelederen ikke har tilladt det pågældende fravær.

  Forvaltningen har drøftet lovvedtagelsen med skoleledelsen, og der er enighed om at arbejde videre med:

   

  1.       At fortsat have fokus på fraværsregistreringen, for på den måde at sikre et retvisende billede af fravær på elev-, klasse- og skoleniveau

  2.       At arbejde med hvordan den forebyggende indsats mod elevfravær kan styrkes 

   

  Skolekonsulent vil på BUL mødet udfolde, hvad forvaltningen har drøftet med skoleledelsen på den føromtalte temadag om elevfravær.

   

  Tema: uddannelsesparathedsvurderingen/overgang til ungdomsuddannelse

   

  Vurdering af elevernes parathed i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse (UPV) er en proces, som starter i 8. klasse. Vurderingen skal sikre, at de ikke-uddannelsesparate elever støttes med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. klasse eller eventuelt 10. klasse.

  Forvaltningen har modtaget data fra UUV vedrørende uddannelsesparathedsvurderingen i 8. årgang fra for skoleåret 2018/19.  I Stevns kommune er der samlet set 109 ud af 248 elever i 8. klasse, som ikke er vurderet parat til den / de ønskede ungdomsuddannelser. Det svarer på kommuneniveau til at ca. 44 procent af eleverne i 8. klasse.

   

  Dykker man ned i tallene for de enkelte dele af skolevæsenet for skoleår 2018/19, fordeler andelen af elever som ikke er vurderet parat til den / de ønskede ungdomsuddannelser som beskrevet nedenfor.

   

  Skoletilbud

  Antal ikke uddannelsesparate elever i 8. klasse

  Samlet antal elever i 8. klasse

  Andel af 8. årgang som er ikke uddannelsesparate

  Folkeskole

  83

  179

  46,3 %

  Friskole

  16

  59

  27,1 &

  Andre tilbud

  10

  10

  100 %

   

  Som det fremgår af ovenfor har folkeskoleområdet den største andel af ikke uddannelsesparate elver i 8. klasse. De stevnske friskoler klarer sig markant bedre på området. Det er derfor stadig nødvendigt at sikre fokus på dette indsatsområde.

   

  Sammenlignet med gennemsnittet for UUV Køge Bugt ligger Stevns Kommune 12 procentpoint højere. Stevns kommune afviger således fra de øvrige kommuner i Køge Bugt.

   

  Konkret vil forvaltningen forfølge årsagssammenhænge om hvorfor, en relativ større andel af eleverne i folkeskolen bliver vurderet ikke uddannelsesparate sammenlignet med friskolerne og vores nabokommuner.

  Set på de sidste tre skoleår følger Stevns Kommune landsgennemsnittet med hensyn til uddannelsesparate elever i 9. og 10. klasse.

   

  Forvaltningen har opsøgt et bedre samarbejde med erhvervslivet for at undersøge hvordan elevernes overgang til en ungdomsuddannelse kan styrkes.

   

  Fondsansøgning

  Udover dialog med skolelederne om lokale tiltag på folkeskolerne, har forvaltningen indsendt en fondsansøgning til Fonden for entreprenørskab med henblik på at modtage midler til at oprette en netværksgruppe.

   

  Netværksgruppen bliver bredt sammensat og vil således bestå af lærere, pædagoger, skoleledelse og lokale erhvervsdrivende på Stevns. Netværksgruppen skal arbejde med, hvordan didaktisering af entreprenørskab i højere grad kan indgå i folkeskolens fag. Stevns Erhvervsråd har været involveret i ansøgningsprocessen, og deltager som en aktiv del af netværksgruppen. Vi ønsker at undersøge hvordan et øget samarbejde mellem skole og virksomhed kan understøtte overgangen til ungdomsuddannelse.

   

  Årsagen til at forvaltningen har valgt entreprenørskab som fokus, er fordi forskning viser, at udviklingen af et entreprenørielt mindset kan skabe mere motivation og skoleglæde hos eleverne, idet entreprenørskab typisk er virkelighedsnært, og dermed kan give eleverne mening med at fordybe sig i det fagfaglige. Derudover understøtter entreprenørskab kvalifikationer, som der efterspørges på arbejdsmarkedet i stigende grad. Så udover at skabe motivation og skoleglæde, forberedes eleverne på overgangen til en ungdomsuddannelse og på at indgå i et arbejdsmarked præget af kompleksitet og projektarbejde.

   

  Forvaltningen forventer at få svar på fondsansøgningen i uge 17.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om elevens fravær fra undervisningen i folkeskolen (BEK nr 696 af 23/06/2014)

   

  L 60 B – Lovforslag som vedtaget om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler  m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse (obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.)

   

  Bekendtgørelsen om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse (BEK nr. 1498 af 12/12/2018)

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi

 • 167. Specialundervisning - orientering

  application/pdf icon tildelingsmodel_-_specialundervisning_og_stoette.pdfapplication/pdf icon budget_2019_-_specialundervisning.pdf

  Resume

  BUL orienteres af Børn og Læring om status på arbejdet med fremtidige princiupper for styring af specialundervisning og inklusion

  Indstilling

  Børn & Læring indstillet til BUL, at

  1. BUL diskuterer overordnede politiske ønsker til fremtidige principper for specialklasser og inklusion, og tager orienteringen til efterretning

  Beslutning

  Godkendt.

   

  BUL ønsker, at der arbejdes videre med

  - hvad er konsekvensen af, at der er et ensartet serviceniveau i forhold til landsgennemsnittet på tværs af normal- og specialområdet

  - der skal etableres en incitimentsstruktur, så der ikke er et økonomisk incitament til at flytte elever fra normal- til specialområdet

  - den samlede økonomi på specialområdet skal holdes

   

  Janne Halvor Jensen (O) ønsker, at der ses på muligheden for at finde finansiering inden for BUL's samlede økonomiske ramme.

   

   

  Sagsfremstilling

  BUL diskuterede principper for specialundervisning på sag 31 på møde 6. marts 2018. På mødet anviste BUL overordnede principper for det videre arbejde.

   

  Det videre arbejde i center for børn og læring har det seneste år været nedprioriteret i forhold til andre opgaver inden for folkeskoleområdet. Der har været afholdt i temamøde om emnet med deltagelse fra skolernes ledelse, PPR og forvaltningen. Derefter har emnet løbende været et emne på skoleledermøde, i forsøget på at finde model for specialundervisning, der i videst muligt omfang tog hensyn til de overordnede målsætninger på området.

  Det er som bilag til sagen oversigt over nuværende fordeling af midler på området, samt forslag til fremtidig fordeling inden for eksisterende økonomi. Der beskrives dertil nogle understøttende principper for dette, som diskuteres af BUL under punktet.

   

  Center for Børn og Læring vil efter orientering etablere dialog med forældrebestyrelser og lokal-med i forhold til udvikling af endelig model for dette, samt implementeringplan, forventeligt med opstart fra skoleåret 2020 / 2021.

 • 168. Økonomien i forhold til aftale om justering af folkeskolen - orientering

  application/pdf icon beregning_justering_af_folkeskolen_skoleaar_2019-20_i_forhold_til_budget_2019_-_oprindelingt_budget_incl_reg_gnsloen.pdf

  Resume

  BUL får en orientering vedrørende de økonomiske beregninger vedrørende aftale om justering af folkeskolen

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. tage orienteringen til efterretning

  Beslutning

  Godkendt.

   

  BUL ønsker,

  - at det reducerede timetal fordeles over 3 dage

  - et eventuelt provenu bliver på området

  - den nuværende SFO-takst fastholdes nominelt

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har på det foreliggende grundlag beregnet de økonomiske konsekvenser i aftalen for Stevns Kommune.

   

  Aftalens elementer vedrørende den fagopdelte undervisning omfatter dels en afkortet skoleuge i indskolingen fra skoleåret 2019/2020 og dels en udvidelse af den fagopdelte undervisning fra skoleåret 2020/2021. Der er tale om to modsatrettede økonomiske beregninger, der samlet set udgør en mindreforbrug på 855.000 kr., når aftalens elementer er fuldt indfasede fra skoleåret 2020/2021. Specialundervisningsområdet er ikke medregnet.

   

  I beregningerne er ressourcerne til den fagopdelte undervisning fordelt til skolerne efter nuværende tildelingsprincipper.

   

  Aftalepartierne lægger op til at frigjorte ressourcer fra den kortere skoleuge kan bruges til to-voksenundervisning, undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling inden for det enkelte klassetrin, særlige talentforløb og turboforløb for fagligt dygtige eller fagligt svage elever, pædagoger eller lærere i forbindelse med åben skole og bevægelse.

   

  Afkortningen af skoleugen for indskolingen vil medføre en udvidet åbningstid i SFO I på 2,25 ugentlige timer. I forvaltningens beregninger udgør den udvidede åbningstid i SFO I en merudgift på 237.000 kr. Såfremt man vælger at lade forældrebetaling være på samme procentandel af SFO-tilbuddets samlede omkostning, vil dette via øget brugerbetaling give en nettomerindtægt, når søskenderabat og fripladser er fratrukket, på estimeret 142.000 kr. om året. Det er også en mulighed ikke at ændre brugerbetalingen i forbindelse med den øgede åbningstid, eller øge brugerbetaling med beløb, der giver en mindre indtægt 142.000 kr. om året.

   

  For de elever, der ikke benytter sig af SFO tilbud, vil den kortere skoleuge i indskolingen medføre et behov for et af to nedenstående tilbud.

   

  1) Ekstra buskørsel, så disse elever kan komme hjem efter endt undervisning. Forvaltningen har beregnet, hvorledes omkostninger til buskørsel, alt efter om den afkortede skoleuge realiseres over 1 eller 3 skoledage. Beregningerne tager afsæt i bestilling af privatbuskørsel. Ved en reducering af skoleugen realiseret over 3 skoledage, vil merudgifterne til tre ugentlige hjemkørsler koste 9.900 kr. pr. uge svarende til 396.000 kr. fordelt pr. skoleår.  Reduceres skoleugen på én skole dag, vil merudgifterne til 1 ugentlig buskørsel koste 3.300 kr. pr. uge svarende til 132.000 kr. fordelt pr. skoleår. Behovet for busser afhænger af hvor mange børn, der ikke er i SFO. Forvaltningen undersøger nærmere hvilken servicestandard, der skal lægges for buskørslen.

   

  2) Skolen har tilsynspligt hele skoledagen. Hvis eleven har ventetid på skolen efter undervisningen som følge af en tilrettelagt befordringsordning efter folkeskoleloven, må der indgås en særlig aftale om tilsynets udførelse, hvis kommunalbestyrelsen anser et tilsyn nødvendigt. Forvaltningen har beregnet, at afkortningen af skoleugen vil koste 50.000 kr. pr. år for skolerne at holde opsyn med eleverne efter skoletid. Beregningen tager afsæt i lønsatsen for en pædagogmedhjælper.

   

  Overblik over de direkte økonomiske konsekvenser:

   

  Økonomiske konsekvenser

  5 mdr.

  Skoleår

  Ændringer i 1000 kr.

  2019/2020

  Undervisning 0.-9. klasse excl. specialklasser

  -356

  -855

  SFO incl. specialgrupper

  158

  379

  I alt

  -198

  -476

   

  Herudover er der følgende muligheder til politisk prioritering og stillingtagen, når loven er vedtaget:

   

  Økonomiske konsekvenser til prioritering

  5 mdr.

  Skoleår

  I 1000 kr.

  2019/2020

  SFO - Forhøjelse af forældrebetalingen

  -65

  -142

  Skole - Opsyn med elever efter skoletid *

  21

  50

  Behov for ekstra buskørsel (3 skoledage)*

  165

  396

  * Kun et af disse tiltag skal tilvælges

   

   

   

  KL er i dialog med Undervisningsministeriet om de økonomiske konsekvenser, som følge af afkortning af skoleugen, øget aktivitet i dagtilbud og flere fagtimer. Forhandlingen er endnu ikke afsluttet og dermed kan det på nuværende tidspunkt ikke siges, hvilken finansiering der følger med den forventede omlægning.

 • 169. Skolereform - frigivelse af anlægsmidler 2019

  Resume

  KB skal godkende anlægsbevilling til skolereform, som finansieres af rådighedsbeløb på 2.600.000 kr., afsat i budget 2019.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via DIR, BUL og ØU, at

   

  1. KB giver en anlægsbevilling på 2.600.000 kr. til skolereform 2019.

   

  1. Anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet på 2.600.000 kr., som er afsat i budget 2019.

  Direktionen, 8. april 2019, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  BUL anbefaler endvidere, at det samlede rådighedsbeløb kan disponeres af Center for Børn & Læring.

  Sagsfremstilling

  Til den fortsatte implementering af skolereformen er der i budget 2019 afsat 2.600.000 kr.

   

  Der er planlagt aktiviteter inden for følgende projekter i 2019:

   

  Inklusion - børn med særlige behov:

  Der arbejdes pt. med udarbejdelse af en kompetenceudviklingsstrategi på folkeskoleområdet, her vil et af fokuspunkterne være inklusion af børn med særlige behov.

   

  Åben Skole:

  Fortsættelse af aktiviteterne omkring Åben Skole.

   

  Underviser- og vejlederfag:

  Videreførsel af den igangsatte uddannelse af vejledere og lærere i uddannelsesfag (linjefag)

   

  BUL's indsatsområde:

  Beløb, som BUL kan disponere over til ønskede indsatsområder.

   

  Pædagogiske konferencer m.v.:

  Deltagelse i konferencer inden for folkeskoleområdet m.v.

   

   

  Det forventede budget ser ud som følger:

   

   

   

   

   

   

   

  Ovenstående budgetfordeling er ikke bindende. Center for Børn og Læring udmønter på konkrete aktiviteter i 2019 efter dialog med skoleledelsen. Dette er undtaget de 540.000 kr., som er øremærket til BUL's indsatsområde, og kun kan udmøntes efter beslutning i BUL.

   

   

   

   

   

   

  Økonomi

  Der er afsat et rådighedsbeløb på 2.600.000 kr. i Stevns Kommunes anlægsbudget 2019, som kan finansiere anlægsbevillingen.

 • 170. Støttetilsagn til fondsansøgninger - Læringsmiljøer i område Hårlev

  application/pdf icon laeringsmiljoeer_-_omraade_haarlev.pdfapplication/pdf icon estimater_pa_ombygning_hothersgard_hothershule.pdf

  Resume

  BUL skal tage stilling, hvorvidt der skal afgives støtteerklæring til fondsansøgninger til Indretning af læringsmiljøer i dagsinstitutioner i område Hårlev

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via BUL og ØU, at

   

  1. KB beslutter følgende støtteerklæring: "Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune tilkendegiver støtte til projekt om indretning af læringsmiljøer i daginstitutionerne i område Hårlev. Såfremt budget 2020 indeholder bevilling til renoveringspulje under udvalget for børn, unge og læring, øremærkes 250.000 kr. fra puljen i 2020 til at supplere fondsmidler til projektet. Midlerne vil være øremærket projekter i perioden 1. januar 2020 til og med 30. juni 2020. Øremærkede midler vil blive udmøntet således, at der for hver 5 kr., der opnås i fondsstøtte til projektet, støttes der med 1 kr. fra renoveringspuljen. Såfremt der ikke er opnået fondsstøtte inden 30. juni 2020, bortfalder øremærkningen af midler, og midlerne prioriteres til andre opgaver inden for renoveringspuljens område"

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Område Hårlev har i samarbejde med "Rummets sprog" arbejdet for at skabe et koncept for tematiserede læringsmiljøer i dagtilbuddene Bulderbo og Børnehave Øst, inspireret efter sagnet om Kong Hother. Det endelige designforslag, som er resultatet af dette arbejde, er vedhæftet denne sag som bilag.

   

  Det bemærkes, at navnet "Hothers hule" i materialet dækker over Børnehave Øst, mens navnet Hothers Gård dækker over Bulderbo. Navnene er benyttet som en del af designforslaget. Et eventuelt navneskifte for institutioner vil skulle besluttes af BUL.

   

  Der er vedlagt et estimat over omkostningen til at realisere projektet som bilag. Det fremgår af dette, at den estimerede samlede omkostning for begge dagtilbud er mellem 1.500,000 kr. til 1.600.000. Projektet kan dog deles op i mindre etaper, der koster mellem 400.000 - 600.000 kr.

   

  Børn og Læring vurderer, at projektet er innovativt, at det søger at trække tråde til en lokal fortælling, og vil medføre et højnet pædagogisk niveau i område Hårlev, primært via bedre udnyttelse af eksisterende fysiske rammer. Det falder i tråd med den nye dagtilbudslov, hvor der er fokus på at sikre alle børns trivsel, udvikling og dannelse ved at der tilrettelægges inspirerende og udviklende pædagogiske læringsmiljøer, herunder det fysiske læringsmiljø, samt at lokalområdet inddrages i det pædagogiske arbejde.

   

  Det har været en forudsætning for projektet, at en gennemførsel af designforslaget i væsentligt omfang formodes fondsfinansieret. For en række fonde er det dog en forudsætning for ansøgning, at der er en støtteerklæring fra kommunalbestyrelsen, herunder stillingtaget til evt. økonomiske støtte fra kommunen.

   

  Børn og læring indstiller, at der meddeles en begrænset økonomisk støtte, og at denne er betinget af en væsentlig andel af fondsfinansiering.

 • 171. Kommunale kerneværdier på daginstitutions og folkeskoleområdet

  application/pdf icon et_bud_paa_mulige_kommunale_kernevaerdier.pdf

  Resume

  BUL skal diskutere bud fra KL på kommunale kerneværdier på dagsinstitutions- og folkeskoleområdet

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. diskutere udspil fra KL, og træffe beslutning om eventuelt tilbagemelding til KL

  Beslutning

  BUL drøftede kerneværdierne, og tilslutter sig generelt KL's udkast til kerneværdier på daginstitutions- og folkeskoleområdet, men ønsker at ordene "rummelighed" og "inkluderende" inddrages.

  Sagsfremstilling

  KL har tilskrevet kommunerne nedenstående:

  "På Børn & Unge Topmødet 2019 blev et bud på kommunale kerneværdier præsenteret. De kommunale kerneværdier skal danne et fælles afsæt på børne- og ungeområdet og tydeliggøre betydningen af det kommunale ejerskab. De kommunale kerneværdier skal ligeledes fremme stabilitet og kontinuitet uanset skiftende nationale dagsordner.

  KL opfordrer til, at buddet på kommunale kerneværdier drøftes i jeres politiske fagudvalg og indsende input til KL's sekretariat senest tirsdag den 23. april 2019. Med det afsæt vil KL´s Børne- og Undervisningsudvalg revidere formuleringen af kommunale kerneværdier."

  Udkastet til kerneværdier er vedlagt sagen som bilag.

  BUL har dermed mulighed for på vegne af Stevns Kommune, at give svar til KL omkring konkrete formuleringer og eventuelt prioritering af kerneværdierne. Et sådant svarudkast vil skulle uarbejdes under selve mødet, og vil efterfølgende blive afsendt til KL af forvaltningen.

 • 172. Udmøntning af midler fra BUL´s renoveringspulje

  Resume

  BUL skal tage stilling til udmøntning af midler fra renoveringspuljen 2019.

   

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via BUL og ØU, at 

  1. KB giver en anlægsbevilling på 400.000 kr. til opførelse af toiletter og pusleplads ved Børnehaven i Øst
  2. KB giver en anlægsbevilling på 400.000 kr. til indkøb af nødvendigt udstyr til frokostordninger i daginstitutioner.
  3. finansiere anlægsbevillingerne ved at frigive 800.000 kr. af renoveringspuljen som er afsat i budget 2019

  Beslutning

  1. Anbefales ikke, idet der ønskes en helhedsplan for børneområdet i Hårlev inden beslutning.

  2. Anbefales.

  3. Anbefales, idet alene 400.000 kr. frigives.

  Sagsfremstilling

  Da børnegruppen, der skal benytte Børnehaven i Øst er blevet udvidet med yngre børn og da det er besluttet at børnehaven skal forblive, hvor den er, er der behov for at oprette en pusleplads og en permanent løsning for toiletterne i børnehaven. I dag er toiletterne midlertidigt placeret i en toiletvogn. Stevns Ejendomme har beregnet, at opførelsen af 3 toiletter og puslepladsen vil koste 400.000 kr. Oversigt over dette er vedhæftet som bilag. Bilaget omfatter tillige en tilbygning, der vil kunne skabe bedre fysiske rammer i institutionen. En sådan tilbygning anslås til en omkostning på yderligere 270.000 kr. Disse er ikke medtaget i forvaltningens indstilling.

  I forbindelse med oprettelsen af frokostordningerne i daginstitutionerne har det været nødvendigt, at anskaffe service og udstyr til servering af maden. Der er tale om tallerkner, skåle, bestik og forskelligt køkkenudstyr. Omkostningen andrager 400.000 kr.

  Såfremt disse to indstillinger godkendes, er der 539.000 kr. tilbage i BUL´s renoveringspulje.

  Ud over ovenstående, skal der udarbejdes lovpligtige beredskabsplaner og alarmløsninger i forbindelse med pludselig livstruende og voldelig adfærd på skoler (PLOV). Alarmløsningen kan på nogle skoler integreres i det eksisterende brandalarmeringsanlæg, men andre steder er dette ikke muligt. Stevns Ejendomme er sammen med G4S i gang, med at danne et overblik over, hvordan løsningerne kan udformes.

  Stevns ejendomme forventer at have overblik over den anslåede økonomi til PLOV til førstkommende BUL-møde. På dette møde vil der være sag med forslag til udmøntning af de resterende 539.000 kr. fordelt mellem anlægsbevilling til PLOV, yderligere udvidelse af Børnehave Øst samt eventuelt andre renoveringsopgaver.

  Økonomi

  Sagen har ingen uventede konsekvenser for Stevns Kommunes anlægsbudget, da der er et resterende rådighedsbeløb på 1.339.000 kr. i renoveringspuljen i budget 2019, som kan finansiere anlægsbevillingen.

 • 173. Indeklimapuljen prioriteret for 2019 - frigivelsessag

  application/pdf icon indeklima_skoler_og_institutioner_-_prioriteringsskema_som_bilag.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende Stevns Ejendommes forslag til ændring ved håndtering af og prioriteringen af Indeklimapuljen for 2019, samt frigive rådighedsbeløbet afsat i 2019.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB, via DIR, BUL og ØU, at

   

  1. KB godkender forvaltningens forslag om ændring til årlig revidering af puljen som kun udvalget godkender herefter.

  2. KB godkender en anlægsbevilling på 2.8 mio. til at realisere Indeklimapuljen for 2019

  3. Finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet på 2.8 mio.kr., som er afsat i budget 2019.

  Direktionen, 25. marts 2019, pkt. 1:

  Ikke til stede: Hanne Stensen Christensen

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Indeklimapuljen blev realitet da budgettet for 2017 blev vedtaget den. 13. oktober 2016.

   

  Listen over prioriterede indeklimaproblematikker er dannet på baggrund af "røde flag" i de pågældende APV'er.

   

  Forvaltningen anbefaler en årlig omprioritering af indeklimapuljen for 2019, så de afsatte midler bliver anvendt, hvor behovet er størst eller mest akut. Det er forvaltningens oplevelse af der ofte sker ændringer ude i de enkelte institutioner, som ændrer forudsætningerne for at skabe bedre indeklima. Derfor bliver der nu forslået at forvaltningen gennemgår listen for hvert år, til udvalgets godkendelse. Vedhæftet bilag er prioriteringen for 2019, det samlede overblik giver også mulighed for at samle flere anlæg under samme udbud og dermed kan der opnås en besparelse.

   

  Økonomi

  Der er afsat rådighedsbeløb til projektet i Stevns kommunes anlægsbudget 2019.

 • 174. Status udviklingsplan - udsatte børn og unge

  Resume

  BUL orienteres om status på udviklingsplan for udsatte børn og unge i samarbejde med taskforce

  Indstilling

  Børn & Lærings indstiller til BUL, at

   

  1. Orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Udviklingsplan

  Med baggrund i genopretningsplanen er der i samarbejde med Socialstyrelsens Task Force udarbejdet en udviklingsplan for området. Udviklingsplanen er en videreudvikling af ”Overordnet plan for genopretning, digitalisering og udførsel af Task Forces anbefalinger” som indgår i den politiske sag fra 27.juni 2018, punkt 113.

  Udviklingsplanen skal ses som den konkrete handleplan for det videre arbejde med genopretning af myndighedsarbejdet på børne- og ungeområdet, der pågår i perioden 2018-2019.

  Planen bygger på Task Forcens tre overordnede anbefalinger, som de fremgår af ”Analyserapport Stevns Kommune, juni 2018” fra Socialstyrelsen og Ankestyrelsen.

  I den samlede plan indgår de tre overordnede anbefalinger som tre udviklingsplaner

  De tre udviklingsplaner består af:

  1.       Hurtig, ensartet, lovmedholdelig sagsbehandling.

  2.       Tydeligere retning på området og højere kvalitet i sagsbehandlingen.

  3.       Styrket samarbejde og praksis omkring den tidligt forebyggende indsats samt med udførerleddet

  Endelig er der udarbejdet en tidsplan for genopretningsforløbet 2018-2019.

  Der er planlagt møder med Task Force for 2019 med et interval på 6-8 uger, hvor der følges op på fremdriften af Udviklingsplanen. Næste møde er d. 29.4.2019.

   

  Ledelsestilsyn

  I januar, februar og marts 2019 er der gennemført ledelsestilsyn i alle sagsstammer i afdelingens rådgiverteam. Der er udtaget 3 sager i hver af de 12 sagsstammer. Modellen sætter fokus på og kontrollerer, at sagerne indeholder de grundlæggende elementer som en sag skal indeholde, og dermed opfylder lovgivningen. Dette i form af børnefaglig undersøgelse, handleplan, børnesamtale, inddragelse af forældre, opfølgning, samt at der foretages rettidige handlinger. Resultaterne retter sig mod såvel den enkelte sagsbehandler, som mod hele afdelingen. Den enkelte sagsbehandler får feedback på ledelsestilsynet og anvisning på evt. elementer, der skal rettes op i sagsbehandlingen og generelt bliver afdelingen gjort opmærksom på tendenser i sagsbehandlingen, som kan indgå i afdelingens videre udviklingstiltag.

   

  Ledelsesinformation

  På møde d. 7.3.2019 mellem KMD og repræsentanter for Stevns Kommune, præsenterede KMD et IT modul koblet til fagsystemet DUBU, som kan levere ledelsesinformation på området Udsatte Børn og Unge.

  Modulet kan behandle og genere afdelingens faglige data fra DUBU og derved vil kunne være i stand til at levere den ledelsesinformation, der behøves for at kunne følge udviklingen på området. Afdelingen har med baggrund i KMD præsentation, indgivet forslag til temaer/indhold, som kunne indgå i ledelsesinformationen. Temaerne udgør i grove træk data, der bl.a. omhandler:

  ·         Antal aktive sager og fordeling af disse på afdelingens 3 enheder, Modtagerteam, Rådgivningsteam og Specialteam/handicapteam.

  ·         Antal underretninger og hvorfra de modtages, f.eks. fra skole og dagtilbud

  ·         Har afdelingen fremsendt kvittering til underretter for modtagelse af underretning, 6 dages frist for overholdelse.

  ·         Har afdelingen kvitteret til underretter om opstart af børnefaglig undersøgelse og igangsætning af foranstaltning.

  ·         Antal aktive Børnefaglige undersøgelser, og antal hvor tidsfristen på 4 måneder er overskredet.

  ·         Antal sager hvor børnesamtaler er afholdt efter servicelovens § 48, før afgørelse om indsats træffes, og antal sager hvor børnesamtaler ikke er afholdt.

  ·         Foreligger der en handleplan ved start af indsats.

  ·         Opfølgning i sagerne – er frist for denne overholdt.

  Såfremt det besluttes, at gøre brug af KMD oplæg til ledelsesinformation, vil den tekniske løsning kunne være klar inden for ca. 4 uger.

 • 175. Ankestatistik 2018 - efterretning

  application/pdf icon ankestatistik_-_stevns_kommune.pdf

  Resume

  Orientering om Ankestyrelsens afgørelser år 2018 på social- og beskæftigelsesområdet fordelt på centre i administrationen.

  Indstilling

  Arbejdsmarked instilller til ØU via DIR, SSU, BUL og AET, at

  1. orienteringen om "Ankestatistik 2018 Stevns Kommune" tages til efterretning.

  Social og Sundhed, 8. april 2019, pkt. 152:

  Deltog ikke: Henning Urban Dam Nielsen (A)

   

  Taget til efterretning.

   

  Direktionen, 8. april 2019, pkt. 5:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Kommunale afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet træffes i Stevns Kommune  på deres respektive områder af centrene Arbejdsmarked, Børn & Læring samt Sundhed og Omsorg.

   

  Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats: Omgørelsespct. 50. Der er i løbet af 2018 indbragt 5 sager for Ankestyrelsen. En af disse er blevet afvist mens to er stadfæstet. Omgørelsespct. ligger betydeligt over landsgennemsnit.

   

  Lov om aktiv Socialpolitik: Omgørelsespct. 43. Der i løbet af 2018 indbragt 35 sager for Ankestyrelsen. 7 af disse er blevet afvist mens 16 er blevet stadfæstet. Omgørelsespct. ligger 8 pct.point over landsgennemsnittet

   

  Lov om social pension og lov om højeste, mellemste mv. førtidspension: Ankestyrelsen har i 2018 behandlet 8 sager fra Stevns Kommune, som alle er blevet stadfæstet. På landsplan er den gennemsnitlige omgørelsespct. 18.

   

  Sygedagpengeloven: Omgørelsespct. 22. Der er i løbet af 2018 blevet indbragt 10 sager for Ankestyrelsen. En af disse er blevet afvist mens 7 sager er stadfæstet. omgørelsespct. på landsplan ligger på 16

   

  Serviceloven: Omgørelsespct. 33. i 2018 blev der indbragt 42 sager for Ankestyrelsen. Af disse blev 2 afvist mens Stevns Kommunes afgørelse i 27 tilfælde blev stadfæstet.

   

  Samlet set har Stevns Kommune en omgørelsespct. på 33 pct. mens landsgennemsnittet er 30 pct. Her er der altså tale om en ganske lille afvigelse fra gennemsnittet. Hjemvisningspct. altså andel af de sager, hvor Kommunen har lavet alvorlige fejl i sagsbehandlingen eller, hvor der er behov for yderligere oplysninger for at sagen kan behandles, ligger i Stevns Kommune samlet set på 14,3 pct., mens landsgennemsnittet ligger på 15,2 pct.

   

  Det understreges, at der bør udvises stor forsigtighed i forhold til at udlede generelle konklusioner på baggrund af ovenstående. Det ret begrænsede antal sager, gør det statistiske grundlag endog meget spinkelt.

   

  Se bilag "Ankestyrelsens Statistikker" for tabel: "Afgørelser fordelt efter afgørelsestyper og sagstype 2018", samt definitioner på: Afvisning/bortfald, hjemvisning, ændring/ophævelse og stadfæstelse

   

  Bemærkninger fra centrene:

   

  Børn & Læring:

  Inden for børn- og ungeområdet, har det været 7 sager i ankestyrelsen. 2 af disse er stadfæstet, 4 er ændret/ophævet og 1 er hjemvist. 

   

  Sundhed & Omsorg:

  I center for Sundhed og Omsorg har der indenfor Serviceloven (SL) i 2018 været hjemvist 7 sager og 1 sag er ændret/omgjort. 

  Sagerne er herunder fremstillet.

   

  Hjælpemiddelafdelingen

  Hjemviste sager:

  • Ansøgning om støtte til køb af bil, SEL § 114. Afgørelse blev påklaget og borger endte med bevilling på støtte til køb af bil fra Stevns Kommune.
  • Ansøgning om tilskud til kørepose efter SEL § 112. Borger fik afslag og klagede til Stevns Kommune. Efterfølgende trak borger sin ansøgning da borger var sengeliggende (terminal) og ansøgning ikke længere var aktuel. Afgørelse vedr. rampe klagede borger ikke over.
  • Ansøgning om støtte til køb af bil, SEL § 114. Borger klagede over afgørelse og endte med en bevilling på støtte til køb af bil fra Stevns Kommune.
  • Ansøgning om tilskud til køb af paryk efter SEL§112. Borger klagede og fik efterfølgende bevilling fra Stevns Kommune.
  • Ansøgning om boligindretning efter SEL § 116. Borger søgte om ændring af badeværelse. Borgeren har påklaget afgørelse og sagen er nu til fornyet behandling i Stevns Kommune. Der er inden for de sidste 14 dage modtaget lægeoplysninger, og der skal på næste fagmøde træffes ny afgørelse.
  • Ansøgning om dækning af merudgifter efter SEL§ 100. Ankestyrelsen stadfæstede en del af afgørelsen og sendte et punkt vedr. håndsrækninger og befordring til fysioterapi til fornyet sagsbehandling. Efter fornyet sagsbehandling fastholdt Stevns Kommune afslaget.

   

  Omgjorte sager:

  • Ansøgning om støtte til køb af bil, SEL § 114. Stevns Kommune havde i første omgang givet afslag hvilket blev omgjort i Ankestyrelsen.

   

  Voksen Handicap

  Hjemviste sager

  • Ansøgning fra borgers partshaver om behov for flere § 85 timer. Stevns Kommune gav afslag og sendte klage til Ankestyrelsen. Sagen blev hjemvist til yderligere sagsbehandling. Borgeren fik efterfølgende § 85 timer på aflastningsplads (døgnophold) på grund af svækkelse efter somatisk sygdom og klage frafaldt. 

   

  Arbejdsmarked:

  Det største antal afgjorte sager er inden for Lov om aktiv socialpolitik (LAS).

  16 sager er stadfæstet mens 9 er ændret/omgjort, 3 er hjemvist til fornyet behandling og 7 er afvist. Når en sag er afvist betyder det, at borgeren har klaget for sent. Kommunen har dog stadig pligt til fortsat at sende sagen til Ankestyrelsen hvilket bevirker, at den er med i statistikken.  

  Reelt er antallet af omgjorte sager 10 da 2 af sagerne tæller for 2 idet sagen er behandlet efter 2 forskellige paragraffer.

   

  Klagerne på dette område fordeler sig således:

   

  Sanktioner: 3

  Tilbagebetaling af ydelse: 7

  Enkeltydelse(indhente yderligere oplysninger): 1

  Social begivenhed(betingelse for at få ydelse): 1

   

  Centerchefen gennemgår de omgjorte og hjemviste sager for lovområderne Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), Lov om aktiv socialpolitik (LAS) og Lov om sygedagpenge (SDP) på mødet.  

   

 • 176. Diverse orienteringer - BUL den 9. april 2019 (Lukket)

 • 177. Underskriftsark

  Beslutning

  .