Referat

 • 150. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning

  Deltog ikke: Henning Urban Dam Nielsen (A)

   

  Godkendt

   

 • 151. Danmark spiser sammen 2019 - ansøgning om § 18 midler

  application/pdf icon dagsordenspunkt_aeldresagen_danmark_spiser_sammen_-_ansoegning_behandlet_paa_moedet_5._marts_2018_kl._1430_moedelokale_1_i_social_og_sundhed_2_0.pdfapplication/pdf icon frivillighedspolitik_for_det_frivillige_sociale_arbejde_-_proces_2019_0.pdf

  Resume

  Behandling af Ældresagens ansøgning om § 18 midler til arrangementet "Danmark spiser sammen 2019".

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. behandle Ældresagen´s ansøgning om § 18 midler til arrangementet "Danmark spiser sammen 2019".

  Beslutning

  Deltog ikke: Henning Urban Dam Nielsen (A)

   

  Der meddeles afslag på ansøgningen. Udvalget henviser til de øvrige muligheder for at ansøge støtte.

   

  Sagsfremstilling

  I februar måned forespurgte Ældresagen Vallø om midler til arrangementet "Danmark spiser sammen 2019", et arrangement som Ældresagen gennem flere år har modtaget midler til. Sidste år besluttede SSU at tildele foreningen midler via Værdighedsmidlerne. Efterfølgende blev Ældresagen orienteret om, at midler til dette arrangement fremadrettet skulle søges på lige fod med alle andre foreninger, dvs. via ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.

   

  I forbindelse med ovennævnte forespørgsel til dette års arrangement blev Ældresagen derfor bedt om at udfylde et ansøgningsskema til frivilligt socialt arbejde. Ældresagen blev samtidig orienteret om, at ansøgningsprocessen for 2019 var slut, men at ansøgningen ville blive sendt til behandling i Indstillingsudvalget.

   

  I Stevns Kommunes frivillighedspolitik står der blandt andet, at Social- og Sundhedsudvalget tildeler økonomisk støtte på baggrund af indstillinger fra Indstillingsudvalget, og at der vil være én ansøgningsrunde om året. Ansøgningsprocessen har igennem en del år været i efteråret, således at foreningerne allerede i januar får besked om tildeling/afslag samt tilskuddet´s størrelse. Dette års § 18 pulje blev derfor behandlet i efteråret 2018, og forvaltningen er igang med udbetaling af pengene. Puljen for 2019 er derfor opbrugt.

   

  Indstillingsudvalget, bestående af 2 repræsentanter fra SSU, 1 repræsentant fra Handicaprådet, 1 repræsentant fra Ældrerådet og 1 repræsentant udpeget af de frivillige foreninger, har behandlet Ældresagens ansøgning om kr. 10.000, og det er et enigt Indstillingsudvalg, som indstiller til SSU, at der gives afslag til Ældresagen.

  Økonomi

  Vælger SSU at imødekomme Ældresagens ansøgning om kr. 10.000 til "Danmark spiser sammen 2019", vil det få konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da den afsatte pulje for § 18 tilskud i 2019 er opbrugt.

 • 152. Ankestatistik 2018 - efterretning

  application/pdf icon ankestatistik_-_stevns_kommune_0.pdf

  Resume

  Orientering om Ankestyrelsens afgørelser år 2018 på social- og beskæftigelsesområdet fordelt på centre i administrationen.

  Indstilling

  Arbejdsmarked instilller til ØU via DIR, SSU, BUL og AET, at

  1. orienteringen om "Ankestatistik 2018 Stevns Kommune" tages til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke: Henning Urban Dam Nielsen (A)

   

  Taget til efterretning.

   

  Sagsfremstilling

  Kommunale afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet træffes i Stevns Kommune  på deres respektive områder af centrene Arbejdsmarked, Børn & Læring samt Sundhed og Omsorg.

   

  Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats: Omgørelsespct. 50. Der er i løbet af 2018 indbragt 5 sager for Ankestyrelsen. En af disse er blevet afvist mens to er stadfæstet. Omgørelsespct. ligger betydeligt over landsgennemsnit.

   

  Lov om aktiv Socialpolitik: Omgørelsespct. 43. Der i løbet af 2018 indbragt 35 sager for Ankestyrelsen. 7 af disse er blevet afvist mens 16 er blevet stadfæstet. Omgørelsespct. ligger 8 pct.point over landsgennemsnittet

   

  Lov om social pension og lov om højeste, mellemste mv. førtidspension: Ankestyrelsen har i 2018 behandlet 8 sager fra Stevns Kommune, som alle er blevet stadfæstet. På landsplan er den gennemsnitlige omgørelsespct. 18.

   

  Sygedagpengeloven: Omgørelsespct. 22. Der er i løbet af 2018 blevet indbragt 10 sager for Ankestyrelsen. En af disse er blevet afvist mens 7 sager er stadfæstet. omgørelsespct. på landsplan ligger på 16

   

  Serviceloven: Omgørelsespct. 33. i 2018 blev der indbragt 42 sager for Ankestyrelsen. Af disse blev 2 afvist mens Stevns Kommunes afgørelse i 27 tilfælde blev stadfæstet.

   

  Samlet set har Stevns Kommune en omgørelsespct. på 33 pct. mens landsgennemsnittet er 30 pct. Her er der altså tale om en ganske lille afvigelse fra gennemsnittet. Hjemvisningspct. altså andel af de sager, hvor Kommunen har lavet alvorlige fejl i sagsbehandlingen eller, hvor der er behov for yderligere oplysninger for at sagen kan behandles, ligger i Stevns Kommune samlet set på 14,3 pct., mens landsgennemsnittet ligger på 15,2 pct.

   

  Det understreges, at der bør udvises stor forsigtighed i forhold til at udlede generelle konklusioner på baggrund af ovenstående. Det ret begrænsede antal sager, gør det statistiske grundlag endog meget spinkelt.

   

  Se bilag "Ankestyrelsens Statistikker" for tabel: "Afgørelser fordelt efter afgørelsestyper og sagstype 2018", samt definitioner på: Afvisning/bortfald, hjemvisning, ændring/ophævelse og stadfæstelse

   

  Bemærkninger fra centrene:

   

  Børn & Læring:

  Inden for børn- og ungeområdet, har det været 7 sager i ankestyrelsen. 2 af disse er stadfæstet, 4 er ændret/ophævet og 1 er hjemvist. 

   

  Sundhed & Omsorg:

  I center for Sundhed og Omsorg har der indenfor Serviceloven (SL) i 2018 været hjemvist 7 sager og 1 sag er ændret/omgjort. 

  Sagerne er herunder fremstillet.

   

  Hjælpemiddelafdelingen

  Hjemviste sager:

  • Ansøgning om støtte til køb af bil, SEL § 114. Afgørelse blev påklaget og borger endte med bevilling på støtte til køb af bil fra Stevns Kommune.
  • Ansøgning om tilskud til kørepose efter SEL § 112. Borger fik afslag og klagede til Stevns Kommune. Efterfølgende trak borger sin ansøgning da borger var sengeliggende (terminal) og ansøgning ikke længere var aktuel. Afgørelse vedr. rampe klagede borger ikke over.
  • Ansøgning om støtte til køb af bil, SEL § 114. Borger klagede over afgørelse og endte med en bevilling på støtte til køb af bil fra Stevns Kommune.
  • Ansøgning om tilskud til køb af paryk efter SEL§112. Borger klagede og fik efterfølgende bevilling fra Stevns Kommune.
  • Ansøgning om boligindretning efter SEL § 116. Borger søgte om ændring af badeværelse. Borgeren har påklaget afgørelse og sagen er nu til fornyet behandling i Stevns Kommune. Der er inden for de sidste 14 dage modtaget lægeoplysninger, og der skal på næste fagmøde træffes ny afgørelse.
  • Ansøgning om dækning af merudgifter efter SEL§ 100. Ankestyrelsen stadfæstede en del af afgørelsen og sendte et punkt vedr. håndsrækninger og befordring til fysioterapi til fornyet sagsbehandling. Efter fornyet sagsbehandling fastholdt Stevns Kommune afslaget.

   

  Omgjorte sager:

  • Ansøgning om støtte til køb af bil, SEL § 114. Stevns Kommune havde i første omgang givet afslag hvilket blev omgjort i Ankestyrelsen.

   

  Voksen Handicap

  Hjemviste sager

  • Ansøgning fra borgers partshaver om behov for flere § 85 timer. Stevns Kommune gav afslag og sendte klage til Ankestyrelsen. Sagen blev hjemvist til yderligere sagsbehandling. Borgeren fik efterfølgende § 85 timer på aflastningsplads (døgnophold) på grund af svækkelse efter somatisk sygdom og klage frafaldt. 

   

  Arbejdsmarked:

  Det største antal afgjorte sager er inden for Lov om aktiv socialpolitik (LAS).

  16 sager er stadfæstet mens 9 er ændret/omgjort, 3 er hjemvist til fornyet behandling og 7 er afvist. Når en sag er afvist betyder det, at borgeren har klaget for sent. Kommunen har dog stadig pligt til fortsat at sende sagen til Ankestyrelsen hvilket bevirker, at den er med i statistikken.  

  Reelt er antallet af omgjorte sager 10 da 2 af sagerne tæller for 2 idet sagen er behandlet efter 2 forskellige paragraffer.

   

  Klagerne på dette område fordeler sig således:

   

  Sanktioner: 3

  Tilbagebetaling af ydelse: 7

  Enkeltydelse(indhente yderligere oplysninger): 1

  Social begivenhed(betingelse for at få ydelse): 1

   

  Centerchefen gennemgår de omgjorte og hjemviste sager for lovområderne Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), Lov om aktiv socialpolitik (LAS) og Lov om sygedagpenge (SDP) på mødet.  

   

 • 153. Utilsigtede hændelser - årsrapport 2017 og 2018

  application/pdf icon aarsrapport_for_2017_og_2018_utilsigtede_haendelser_0.pdf

  Resume

  Orientering om utilsigtede hændelser i Stevns Kommune i 2017 og 2018.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke: Henning Urban Dam Nielsen (A)

   

  Taget til efterretning.

   

   

   

  Sagsfremstilling

  Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed. Utilsigtede hændelser omfatter på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende (’nær-ved-hændelser’).

  Rapporteringspligten for ovenstående hændelser gælder uanset om de har haft konsekvenser for patienten. Der er derudover pligt til at indrapportere alle alvorlige utilsigtede hændelser, som resulterer i indlæggelse, død, alvorlig skade mv.

   

  Organisering af patientsikkerhedsarbejdet i Stevns Kommune

  De utilsigtede hændelser, der indberettes i Stevns kommunen, bliver administreret og videreformidlet af den kommunale Risikomanager.

   

  Risikomanageren i Stevns kommune behandler alle rapporterede utilsigtede hændelser, og giver i det omfang, det er muligt, kernesagsanalyse i form af opfølgning i forhold til dem, der har rapporteret en hændelse, undervise personalet mm. For at styrke kernesagsydelsen, er det besluttet, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som blandt andet skal arbejde systematisk med de data som Risikomanager fremsender. Formålet med gruppen er at sikre kvalitet i plejen af borgere i center for Sundhed & Omsorg og arbejdet vil tage udgangspunkt i de 8 nye mål for sundhedsvæsnet. Gruppen består af leder af hjemmeplejen, leder af sygeplejen, leder af rehabiliteringscenter Stevnshøj, leder af træning og leder af myndighed. 

   

  Alle ledere modtager hver 3. måned en listerapport med utilsigtede hændelser, der er indberettet på deres område. Det giver et overblik og tilgang til data, der skal bruges til at drage lokal læring i de enkelte områder.

   

  Hvilke grupper af utilsigtede hændelser, bliver der rapporteret mest af i Stevns kommune

   

  • Medicin:
   • Medicinen er ikke udleveret pga. travlhed/forstyrrelser af personalet. Medicin er ikke udleveret, da personalet ikke var opmærksomt på dette ift. deres kørelister/CURA. 
   • Medicin er udleveret, men ikke set indtaget, hvorfor piller findes rundt omkring hos borgerne (Vi har en procedure på, at medicinen først er givet, når den er set indtaget af plejepersonalet). Fejldosering af dosisdispenseret medicin fra apoteket. Fejldosering pga. travlhed/forstyrrelser af personalet. Fejldosering pga. ikke opdateret medicinlister (primært hjemmeplejen pga. CURA).
  • Fald:
   • Borgernes vurderinger af egen fysisk formåen. F.eks. demente borgere som ikke er bevidste om, at de har mistet deres gå-funktion, og pludselig rejser sig fra kørestol. Borgerne har smidt de skridsikre sko/går ud på ujævnt, vådt underlag. Borgerne fejlvurderer/glemmer gang-hjælpemiddel, når de skal forflytte sig. Borgerne er konfuse/svimle. Borgerne falder pga. personalets vurdering af borgernes fysiske formåen. Ved forkert udført øvelser til træning, pga. den fysiske indretning i hjemmet/forglemmelse/ og forstyrrelser omkring brug af sengeheste og lignende.
  • Sektorovergange / Udskrivning fra sygehuset til hjemmet:
   • Manglende eller ufuldstændige GOP (genoptræningsplan). Manglende information om smitsom maveinfektion, hjælpemidler, ikke rettidig besked om udskrivelser, så borgere ikke har fået den fornødne og rette hjælp til rette tid.
   • Manglende planer og besked omkring opstart af parenteral ernæring, smerte- og angst-lindring.
   • Hjemmeplejen modtager ikke besked, hvis udskrivelsen af borger alligevel ikke er aktuel, hvorfor hjemmepleje/sygepleje kører forgæves.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 154. Kvalitetsstandard Hjælpemidler 2019 - efterretning

  application/pdf icon kvalitetsstandard_hjaelpemidler_2019_0.pdf

  Resume

  Kvalitetsstandarden for hjælpemidler er opdateret med nye sagsbehandlingstider.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. den opdaterede kvalitetsstandard tages til efterretning

  Beslutning

  Deltog ikke: Henning Urban Dam Nielsen (A)

   

  Taget til efterretning

   

   

   

  Sagsfremstilling

  SSU besluttede 11. marts 2019 efter forudgående høring, at sagsbehandlingstiderne i forhold til myndighedsafgørelser skulle justeres.

   

  Centret har på den baggrund opdateret kvalitetsstandarden med de ny sagsbehandlingstider.

   

  Derudover er kvalitetsstandarden tilpasset ny lovgivning vedr. genbevilling af bil, således at det fremgår, at bilen skal være minimum 8 år gammel, før der kan bevilges en ny. Endelig er kvalitetsstandarden tilpasset, så den er i overensstemmelse med det rehabiliterende perspektiv i kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk bistand (servicelovens §83).

  Lovgrundlag

  Lov om social service

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 155. Brandsikkerhed på plejecentre - orientering

  Resume

  Der gives i sagen en orientering om brandsikkerheden på kommunens plejecentre.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til SSU, at:

   

  1. Orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Deltog ikke: Henning Urban Dam Nielsen (A)

   

  Taget til efterretning.

   

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med en brand på et plejecenter i Norddjurs Kommune udsente Transpor-, Bygnings- og Boligministeriet et hyrdebrev, hvor ministeriet bad landets kommuner gennemgå brandsikkerheden på deres plejecenre. Stevns Ejendomme har besvaret ministeriets spørgeskema. Vi har holdt møde med Østsjællands beredskab og der er gennemført brandsyn på plejecentrene.

  Brandsynene har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger eller påtaler. Der har naturligvis være småfejl som er blevet rettet.

  Ved gennemgangen af ministeriets spørgeskema, kan vi konstatere, at vi overholder det nyeste bygningsreglement selv om dette ikke er et lovkrav, da kravet er, at vi skal overholde bygningsreglementet for det tidspunkt, hvor bygningen blev opført.

   Der har været særligt fokus på sprinkleranlæg. Disse skal være til stede, ved soverumsafsnit, hvis arealet er større end 1000 m2, og bygningen samtidigt er mere end en etage over terræn. (BR18,§ 95)  Og hvisi bygningsafsnittet er mere end 2000 m2, for en etage eller hvis  bygningsafsnittet er mere end 600 m2, for bygninger med mere end en etage. (BR18, § 123 (6) og (7)). Vores plejecentre er i 1 plan, hvor der er direkte adgang til det fri fra hovedparten af boligerne. Vi har derfor ikke boliger, hvor der er krav om eller hvor det giver mening at have sprinkleranlæg, hvilket ØSB har bekræftet på vores møder med dem.

   Alle vores plejecentre har automatisk brandalarmering, hvor alarmen går direkte til beredskabet. Stevns Ejendomme konstaterer således, at plejecentrene lever op til nutidens krav om brandsikkerhed.

 • 156. Diverse orienteringer - SSU 8. april 2019 (Lukket)

 • 157. Underskriftsark (Lukket)