Referat

 • 249. Dagsorden - godkendelse

  Beslutning

  Godkendt.

 • 250. Formulering af ny sundhedspolitik - intern proces

  application/pdf icon referat_fra_dialogmoede_med_teknik_og_miljoe_den_2._november_2018_0.pdfapplication/pdf icon sundhedspolitik_-_januar_2009_0.pdfapplication/pdf icon tillaeg_til_sundhedspolitik_-_2012_0.pdfapplication/pdf icon forebyggelse_for_fremtiden_2018_0.pdfapplication/pdf icon forebyggelse_for_fremtiden_-_pixi_0.pdfapplication/pdf icon fakta_ark_-_stevns_kommune_2017_0.pdfapplication/pdf icon fakta_ark_region_sjaelland_2017_0.pdfapplication/pdf icon fakta_ark_-_danskernes_sundhed_2017_0.pdf

  Resume

  SSU vedtog i foråret 2018, at igangsætte en proces, med det mål at formulere en ny Sundhedspolitik.

   

  Den kommende sundhedspolitik skal være målrettet alle kommunens borgere – børn, unge, voksne, ældre, og medarbejdere i Stevns Kommune og derfor skal processen frem mod den politiske vedtagelse af politikken involvere ledere, medarbejdere og kommunens fagudvalg.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til PMT, at

  1. godkende Centerets anbefalinger fra Dialogmødet og prioriterer 2 - max 3 bidrag, som Center for Teknik & Miljø og fagudvalgets bidrag til Sundhedspolitikken.

  Beslutning

  Center for Teknik og Miljøs anbefalinger godkendes.

   

  Prioriterede bidrag til sundhedspolitikken:

   

  1. Boligsocial medarbejder – fælles projektansøgning fra Sundhed & Omsorg, Teknik og Miljø, Arbejdsmarked. (Pejlemærke 1 og 6)
  2. Unge og mødesteder - Styrke fællesskaber. Store Heddinge, hvor skal de være? Garverigrunden, nuancer, inddragelse. Tværorganisatorisk med Børn og læring.

   

  Et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Line Krogh Lay (R) og Helen Sørensen (A) prioriterer desuden:

   

  3. Der skal arbejdes henimod indførelsen af Røgfri arbejdstid i 2021- dog ikke ved hjemmearbejde (Pejlemærke 4)

   

  Varly Jensen (O) og Jørgen Larsen (N) ønsker ikke at prioritere denne indsats. Varly Jensen ønsker at der er en dialog med medarbejderne om rygning. 

   

   

   

  Sagsfremstilling

  SSU vedtog i foråret 2018, at igangsætte en proces, med det mål at formulere en ny Sundhedspolitik. Den kommende sundhedspolitik skal være målrettet alle kommunens borgere – børn, unge, voksne, ældre, og medarbejdere i Stevns Kommune og derfor skal processen frem mod den politiske vedtagelse af politikken involvere ledere, medarbejdere og kommunens fagudvalg

   

  SSU har lagt vægt på at politikken bliver til via en samskabende proces, hvor også borgere og civilsamfund inddrages i processen. Borgerne involveres via borgermøder.

  SSU har besluttet at dialogmøderne tager afsæt i forebyggelsesudspillet fra Kommunernes Landsforening (KL) ”Forebyggelse for fremtiden”.  Udspillet tager afsæt i hvad der er evidens for på sundhedsområdet, og kommer med forslag til hvordan vi som Kommune kan arbejde mere systematisk og med en bedre kvalitet i forebyggelsesindsatsen på tværs af fagområder.

   

  KL anbefaler følgende 6 pejlemærker:

  1.    Alle skal have mulighed for et sundt liv – fælles ansvar og kvalitet i indsatsen

  2.    Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring

  3.    Alle unge skal have plads i fællesskabet og komme godt på vej i uddannelse og job

  4.    Flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal begynde at ryge

  5.    Flere skal drikke mindre, og ingen børn og unges liv må skades af alkohol

  6.    Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel

   

  Som et led i den interne proces har ledelse og nøglemedarbejdere i Teknik & Miljø på et dialogmøde den 2. november 2018 arbejdet med pejlemærkerne og sundhedsudfordringer i Stevns Kommune og nåede frem til at anbefale følgende bidrag til sundhedspolitikken.

   

  Center for Teknik & Miljø anbefaler følgende input til sundhedspolitikken:

   

  Pejlemærke 1

  Alle skal have mulighed for et

  sundt liv – fælles ansvar og

  kvalitet i indsatsen

   

  Boligsocial medarbejder – fælles projektansøgning (Sundhed & Omsorg, Teknik og Miljø, Arbejdsmarked)

   

  Måling af brug af stier ved etablering af fx stisystem i St. Hedd. (sensorer til før/eftermåling)

   

  Kendskab til stier/synlighed (App, hjemmeside, kampagne (turist i egen by), film med gåtur), fx #alletidersRoskilde

   

  Aktivitet hos medarbejdere (Sundhed på arbejdspladsen), fx en konkurrence – Vi cykler på arbejde, vi tæller skridt)

   

  I talesætte tværgående projekter/processer (nedbringe risiko for besparelser)

   

  Pejlemærke 3

  Alle unge skal have plads i fælles-

  skabet og komme godt på vej i

  uddannelse og job

   

  Unge og mødesteder - Styrke fællesskaber. Store Heddinge, hvor skal de være? Garverigrunden, nuancer, inddragelse. Tværorganisatorisk med Børn og læring.

   

  Pejlemærke 4

  Flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal begynde at ryge

   

  Indførelsen af Røgfri arbejdstid

   

   

  Pejlemærke 6

  Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel

  Unge og mødesteder - Styrke fællesskaber. Store Heddinge, hvor skal de være? Garverigrunden, nuancer, inddragelse. Tværorganisatorisk med Børn og læring.

   

   

  Se mere i referat fra dialogmøde, som er vedhæftet denne sag som bilag.

   

  Det videre forløb

  Samtidig med afholdelse af de interne dialogmøder, involveres borgere i Stevns kommune via to borgermøder: Et borgermøde d. 9/3, og et borgermøde d. 21/1 for Ungerådet og elevråd fra alle skoler på Stevns.

  I slutningen af februar afholdes det sidste interne dialogmøde, hvorefter alle input samles til brug på KB’s temamøde d. 28/3. På KB mødet drøftes og besluttes hvilke pejlemærker og bidrag, der skal arbejdes videre med og dermed ligge til grund for formuleringen af en nye Sundhedspolitik.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven § 119.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvens for Stevns Kommunes økonomi.

 • 251. Regnskab 2018 - PMT

  application/pdf icon aarsberetning_2018_pmt_0.pdfapplication/pdf icon overfoersel_fra_2018_til_2019_-_pmt_0.pdfapplication/pdf icon anlaeg_regnskab_2018_-_pmt_0.pdf

  Resume

   

  Plan, Miljø og Teknik skal behandle Regnskab 2018 samt overførsel af rullebeløb til 2019

   

  Plan, Miljø og Tekniks indstilling vedr. overførsler videresendes til Økonomiudvalget.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til PMT, at

  1. regnskab 2018 godkendes.
  2. PMT tager stilling til, hvor meget der skal overføres til 2019 vedrørende Materielgården.
  3. PMT tager stilling til, hvor meget der skal overføres til 2019 vedørende Stevns Naturcenter.
  4. overførsler behandles, godkendes og videresendes til ØU.

  Beslutning

  1. Regnskabet godkendes.

  Varly Jensen (O) ønsker en redegørelse for lejetabet på ældreboliger.

   

  1. Underskuddet på 821.000 vedrørende Materielgården overføres ikke til 2019.
  2. Overskuddet på 220.000 vedrørende Stevns Naturcenter overføres til 2019.
  3. Øvrige overførsler godkendes og videresendes til ØU.

   

  Sagsfremstilling

  Der foreligger endeligt regnskab på PMT's område.

   

  Drift

  Resultatet er følgende

   

  I forhold til det oprindelige budget er der er merforbrug på 7,9 mio. kr. som består aaf (-=merforbrug / + = merforbrug):

  • +5,5 mio.kr. på serviceudgifter inden for servicerammen
  • +2,4 mio. kr. på serviceudgifer uden for servicerammen

   

  I forhold til det korrigerede budget er der et merforbrug på 0,8 mio. kr., som består af (- = mindreforbrug / + = merforbrug):

  • +0,8 mio. kr. på serviceudgifter inden for servicerammen

   

  Ovenstående er inkl. over-/underskud på områder med overførselsadgang mellem årene.

   

   

  Det brugerfinanisrede område

  På det brugerfinansierede område er der et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 0,9 mio. kr. og i forhold til korrigeret budget et merforbrug på 0,066 mio. kr.

   

   

   

  Der er udarbejdet overblik over over-/underskud på rammeaftaler med overførselsadgang og øvrige områder med overførselsadgang. I henhold til aftalerne på området er der overførselsadgang mellem årene på overskud op til 5% af budgetrammen og et underskud op til 2,5% af budgetrammen. Materielgård har fuld overførsel af overskud og max  -10 % af underskud og Bygningsvedligholdelse har fuld overførsel af såvel over- og underskud.

   

  Stevns Naturcenter har et overskud på 220.000 kr., som på Teknik og Miljø's anbefaling søges overført og materielgården har et underskud på 821.000 kr. som på Teknik og Miljø's anbefaling ikke søges overført. 

   

  Se vedlagt bilag.

   

   

  Anlæg

  I 2018 er der et forbrug på i alt 31,4 mio. kr., en afvigelse på -0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der henvises til bilag vedrørende bemærkninger til afvigelse på de enkelte anlæg.

   

  KB har godkendt overførsel af anlæg den 28. februar 2019 på 12,8 mio. kr. til 2019 vedr. PMT.

   

   

  Økonomi

  Regnskabet er en opfølgning på Stevns Kommunes budget for 2018. Overførsler fra 2018 til 2019 vil blive en tillægsbevilling i 2019.

 • 252. Balancekatalog PMT 2019

  application/pdf icon bilag_2_forhold_vi_har_undersoegtl_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3_opgaver_der_er_undersoegt_men_mangler_materiel_0.pdfapplication/pdf icon besparelse_2017_0.pdfapplication/pdf icon besparelser_2018_0.pdfapplication/pdf icon overblik_2018_0.pdfapplication/pdf icon bilag_1_balancekatalog_pmt_marts_2019_0.pdfapplication/pdf icon oekonom_pmt.pdf

  Resume

  Med afsæt i PMT's beslutning den 5. februar 2019, har forvaltnignen undersøgt mulige scenarier for besparelser indefor Centrets budget.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. udvalget tager orienteringen til efterretning.
  2. udvalget drøfter de forskellige scenarier.  

   

  Beslutning

   

  1. orienteringen taget til efterretning.
  2. Balancekataloget:

  Forslag 1 - Vejbelysning - anbefales ikke.

  Forslag 2 - Bedre affaldshåndtering på frøslevvej - anbefales.

  Forslag 3 - Badevand - anbefales.

  Forslag 4 - Vandforsyning - anbefales.

   

  Powerpointpræsentation fra mødet vedlægges referatet som bilag.

  Sagsfremstilling

  På Plan, Miljø & Teknik den 5. februar 2019, blev der truffet beslutning om, at udvalget ønskede at:

  · få en gennemgang af budgettet for Materielgården.
  · få en gennemgang af de opgaver på Materielgården som løses af eksterne leverandører - med henblik på evt. at hjemtage opgaver.
  · få en gennemgang af opgaver på Materielgården, som muligvis vil kunne løses af eksterne leverandører - med henblik på evt. at få opgaverne løst af eksterne.
  · få en oversigt over mindre kommunale arealer, som vedligeholdes - med henblik på evt. at sælge arealerne.
  · det undersøges om materielgården med fordel kan løse opgaver for andre centre.
  · det undersøges om synergien mellem Pedelkorps og Materiel-gården kan styrkes – således at grå pedeller er i Pedelkorpset og de grønne pedeller kommer til Materielgården (sokkelmodellen).
  · det undersøges om nogle vedligeholdelsesopgaver med fordel kan løses af maskiner (eks græsklipning).

  På baggrund af dette har forvaltningen udarbejdet de tre vedhæfte bilag. Bilag 1 er oplæg til et balancekatalog for PMT, mens bilag 2 indeholder en beskrivelse af de muligheder der har været undersøgt, men ikke fundet anvendelige til balancekataloget. Beskrivelse af robotplæneklipning på stadioner og sensorerne i skraldespandende er begge tiltag som ikke kan give en besparelse, da økonomien på Materielgården er så presset og pengene til besparelsen reelt mangler. I bilag 3 indeholder beskrivelse af opgaver der er blevet undersøgt men hvor der mangler materiel på Materielgården til at udføre opgaven. Øvrige bilag er referat fra poltiskbehandlig af besparelser på Materielgården i 2017 og 2018.

  I forbindelse med behandlig af punktet gives der en gennemgang af budgettet for Materielgården.

  Økonomi

  sagen kan have konsekvenser for Stevns Kommunes budget

 • 253. Brorapport 2017 - anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_brorapport_2017_-_skema_0.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges anlægsregnskab på anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskabet for brorapport 2017.

  Beslutning

  Indstillingen anbefales.

   

  PMT underrettes hvis der er sikkerhedsmæssig risiko i forbindelse med broerne.

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet anlægsregnskab for brorapport fra 2017, der omfatter arbejder udført i perioden 2017 - 2018.

   

  Der er i 2015 udarbejdet en brorapport fra ekstern rådgiver, som indeholder de lovpligtige gennemsyn af Stevns Kommunes broer.

   

  I sidste generaleftersyn blev der udpeget en række broer, som skulle istandsættes i perioden 2016-2019.  

   

  I forhold til anlægsbudgettet var der planlagt arbejder på 6 broer. Der er gennemført broarbejder og særeftersyn på følgende 5 broer:

  • Tryggevældestien
  • Skrodsbjergvej
  • Lerskovvej
  • Bækkemosevej
  • Fægangen

   

  Arbejdet på den 6. bro på Brovej er udskudt og forventes udført i 2019.

   

  Der var oprindeligt afsat midler til brorenoveringer i 2019 men disse er flyttet ud i overslagsårene - hvilket vil medfører at de planlagte arbejder for 2019 rykkes tilsvarende. Det vil betyde at omkostninger til istandsættelse af de pågældende broer må forventes at blive øget grundet den øgede slidtage.

   

  Der henvises til bilag, hvoraf bevilling og regnskab fremgår.

   

  Lovgrundlag

  I Vejdirektoratets eftersyn af bygværker udgave af januar 2016 står angivet, at "Generaleftersynet udføres med regelmæssige intervaller på op til 6 år, hvorved det er muligt at følge skadeudviklingen for dermed at kunne iværksætte udbedring på det optimale tidspunkt"

  Økonomi

 • 254. Klimatilpasningsplanen 2013 - 2018 - anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_klimatilpasningsplanen_2013-2018_0.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskabet for Klimatilpasningsplanen for perioden 2013 til og med 2018.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskabet for Klimatilpasningsplanen for perioden 2013-2018.

  Beslutning

  Indstillingen anbefales.

  Sagsfremstilling

  Klimatilpasningsplanen for perioden 2013-2018 indeholder en række projekter.

  Der er igennem årene beregnet forskellige klimascenarier ved f.eks Slusen i Strøby Egede, Tingvejs krydsning med Tryggevælde Å samt omkring Hårlev bæk på baggrund af de øgede nedbørsmængder. Disse beregninger har resulteret i en række rapporter udarbejdet af Cowi, Niras og Hededanmark.

  Der har i 2016 været fokus på Store Heddinge som er et af de udpegede områder i planen. I samarbejde med KLAR forsynig er der lavet en EU LIFE ansøgning, som samtidig med en klimasikring af byen, skulle inddrage borgerne i rekreative løsninger. Der er lavet en regulering af bækken med regnvandssø for at imødekomme oversvømmelser.

  Ved Kystvejen er der lavet sandfodring for at beskytte vejen.

  De udarbejdede rapporter bruges i forbindelse med den igangværende klima- og stormflodssikring ved Strøby Egede og i Rødvig.

  Økonomi

  KB har i alt godkendt en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til klimatilpasningsplanen 2013-2018, hvilket der også er forbrugt.

 • 255. Strøbyskolen, udskiftning facader indskolingshus - anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_stroebyskolen_udskiftning_facader_indskolingshus_0.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskabet for udskiftning af facader på indskolingshuset på Strøbyskolen. Der har været et mindreforbrug i forhold til det bevilgede på 0,3 mio. kr.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskab for Strøbyskolen, udskiftning facader indskolingshus.

  Beslutning

  Indstillingen anbefales.

  Sagsfremstilling

  Der har været store problemer med varmen i indskolingshuset på Strøbyskolen. Facaderne var dårligt isolerede og huset har været næsten umuligt at opvarme om vinteren.

  I projektet blev vinduer og døre udskiftet, i de 3 bygninger incl.gammel gymnastiksal, til træ/alu elementer. Derudover blev der monteret skodder i gymnastiksalen, således at salen kan mørklægges i forbindelse med visning af film mv. Der er blevet efterisoleret dele af facaden under vinduerne, hvor der var massive vægge. Projektet forløb primært over sommerferien 2017. Det vurderes, at udskiftningen har givet den ønskede effekt, både i forhold til isolering/tæthed samt lyd.

   

  Økonomi

  KB har 13.10.16 godkendt en anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. til udskiftning af facaderne. Regnskabet udgør 3 mio. kr. Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. opstod i forbindelse med udbuddet, hvor den vindende entreprenør lå under budgettet. Det kan oplyses, at udbudsmaterialet blev udsendt til 4 entreprenører, hvoraf de 3 endte med at afgive tilbud.

 • 256. Stevns Spildevand A/S - legalitetsgodkendelse af revideret betalingsvedtægt og takst for leje af bimålere

  application/pdf icon betalingsvedtaegter_stevns_opdateret_25_feb_2019_0.pdf

  Resume

  Stevns kommune skal legalitetsgodkende revideret betalingsvedtægt og takst for leje af bimålere for Stevns Spildevand A/S.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. legalitetsgodkende revideret betalingsvedtægt og takst for leje af bimålere for Stevns Spildevand A/S.

  Beslutning

  Indstillingen anbefales.

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S har på møde den 13. februar 2019 godkendt en revideret betalingsvedtægt og takst for leje af bimålere.

   

  Ændringerne i betalingsvedtægten omfatter følgende:

   

  • Afsnit 4.2.3 - opsætning af bimålere på erhvervsejendomme: Ønskes der opsat en bimåler (vandmåler) til brug for opgørelse af fradrag for vand medgået i produktionen på en erhvervsejendom, skal bimåleren fremover ejes og lejes af spildevandsselskabet. Ændringen gennemføres for at sikre anvendelse af godkendte vandmålere og for, at disse kontrolleres som beskrevet i bekendtgørelsen om målerteknisk kontrol med målere. Der indføres en takst på takstbladet for leje af bimålere.
  • Afsnit 8 - acontofakturering: Ændringen omfatter primært en præcisering af, at der foretages acontofakturering. Det er vurderet nødvendigt at oplyse dette for, at der må opkræves aconto.
  • Bilag 1 - skelbrønde: Ejerskabet af skelbrønde er privat. Ændringen omfatter primært en præcisering af, at skelbrønde til ejendomme med facade i skel, hvor skelbrønden derfor står i vejareal, også er private.

   

  Lejen for en bimåler i 2019 udgør 350 kr. ekskl. moms.

   

  Den reviderede betalingsvedtægt er vedlagt.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes budget.

 • 257. Vinterbuskort - evaluering og beslutning

  Resume

  KB skal evaluere og træffe beslutning om ordningen med vinterbuskort til elever i udskolingen skal bibeholdes, ændres eller helt afskaffes.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT, BUL og ØU, at

   

  1. evalueringen af vinterbuskort-ordningen tages til efterretning.
  2. de fremlagte scenarier drøftes.
  3. der træffes beslutning om den fremadrettede ordning på området.

  Børn, Unge og Læring, 12. marts 2019, pkt. 155:

  ad 1) Taget til efterretning

  ad 2) Drøftet

  ad 3)

  Janne Halvor Jensen (O) og Jan Jespersen (Ø) foreslår et scenarie 4, hvor der tilbydes vinterbuskort fra uge 43 til påske samt at afstandskriteriet fastsættes til 2-7 km.

   

  Steen S. Hansen (A), Steen Nielsen (A) og Jacob Panton Kristiansen (V) stemmer for scenarie 3.

   

  Janne Halvor Jensen (O) og Jan Jespersen (Ø) stemmer for scenarie 4.

  Beslutning

  1. det anbefales at evalueringen af vinterbuskort-ordningen tages til efterretning.
  2. drøftet
  3. et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Line Krogh Lay (R) og Helen Sørensen (A) anbefaler at vinterbuskortet afskaffes

  Varly Jensen (O) anbefaler at vinterbuskortet bibeholdes i sin nuværende form (scenarie 1)

  Jørgen Larsen (N) anbefaler at vinterbuskortet bibeholdes med de nuværende kriterier - uanset afstand til skolen

  Sagsfremstilling

  I efteråret 2019 blev der indført vinterbuskort til eleverne i udskolingen ( 7. - 9. klassetrin).

   

  Det fremgår af sagsfremstillingen fra orientering til KB i september 2018: Eleverne i udskolingen skal selv transportere sig op til 7 km til skolen. Det første stykke af vejen til skolen foregår ofte på veje, som i vinterhalvåret kan opleves utrygge. Det blev derfor bl.a. på baggrund af samtaler med en række forældre administrativt besluttet at tildele "vinterbuskort" til elever i udskolingen, som bor mellem 4 og 7 km fra skolen, hvor skolevejen er vurderet til at være særligt utryg / trafikfarlig i vinterhalvåret. Dette har tilgodeset elever fra byer som Holtug, Enderslev og Magleby. Denne praksis med en differentieret vurdering af skoleveje bruges også i andre kommuner bl.a. Kolding Kommune. For skoleåret 2018 - 2019 er det valgt, at vinterbuskortet skal gælde i perioden sig fra mandag i uge 43 - 2018 til fredag den 12. april 2019.

   

  Vinterbuskortet er generelt blevet godt modtaget, men der har været enkelte kritiske røster fra nogle af dem, som har modtaget vinterbuskort og nogle som ikke har modtaget vinterbuskort. Kritikken har generelt omhandlet den valgte afstand på 4 km. Da det er første år, at vi tilbyder denne ordning, er det aftalt, at ordningen skal evalueres og forvaltningen skal komme med eventuelle ændringsforslag. Fra sidst i februar måned er det lyst fra kl. 7 om morgenen, hvorfor det bør overvejes om gyldighedsperioden skal forkortes så kortet gælder fra uge 43 til og med uge 9 (ca. 1. marts). Dette vil betyde en reduktion i prisen på vinterbuskort på ca. 25%.

  I forhold til det kommende skoleår 2019 - 2020 kan der opstilles følgende scenarier for vinterbuskortet til eleverne i udskolingen:

   

  Scenarie

  Beskrivelse

  Afstand

  Periode

  Skønnet udgift

  1

  Vinterbuskortet bibeholdes i sin nuværende form. 38 buskort udstedt i 2018.

  4 – 7 km

  Uge 43 til før Påske

  ca. 36.000 kr. (38 buskort)

  2

  Vinterbuskortet bibeholdes med forkortet gyldigheds-periode og ændret afstandskriterium.

  2 – 7 km

   Uge 43 t.o.m. uge 9 (ca. 1. marts)

  ca. 55.000 kr. (58 buskort)

  3

  Vinterbuskortet afskaffes helt.

   

   

  Ingen udgift

    

  Vurderingen af scenarierne er foretaget på baggrund af data for indeværende skoleår. I scenarie 2 er de foreliggende data gennemgået med et afstandskriterium på 2 km og det giver ialt 58 elever, som skal tilbydes vinterbuskort. Fordelingen på de tre skoler ses i skemaet nedenfor.

   

  Skole

  Scenarie 1 - afstand 4 - 7 km

  Scenarie 2 - afstand 2 - 7 km

  Strøbyskolen

  14

  18

  Store Heddinge Skole

  16

  21

  Hotherskolen

  8

  19

   

  Scenarie 2 vil således tilgodese ca. 50 % flere elever end scenarie 1 og samtidig - vurderet på det foreliggende grundlag - kun give en marginal merudgift. Scenarie 3 er medtaget, hvor ordningen afskaffes helt.

   

  I budget 2019 og overslagsårene er der afsat 70.000 kr. til vinterbuskort.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens §26 samt befordringsbekendtgørelsen.

  Økonomi

  Sagen kan have indvirkning på kommunens budget, idet sagen kan give et mindreforbrug op til 70.000 kr. Eventuelle afvigelser medtages i budgetopfølgningerne og budget 2020.

 • 258. Natbus 99N - overtagelse fra Region Sjælland

  application/pdf icon notat_99n_0.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_busrute_99n_-_regionale_besparelser_behandlet_paa_moedet_19._december_2018_kl._1800_raadssalen_i_kommunalbestyrelsen_2018.docx_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har i november 2018 meddelt Region Sjælland at man ønsker at overtage driften af busrute 99N pr. 1.1. 2020 i stedet for at regionen lukkede buslinjen.

   

  Efterfølgende er der kommet en tilbagemelding fra Faxe Kommune d. 29. januar om at de gerne vil medfinansiere linjen således den fortsat kører til Karise.

  Sagen har tidligere været behandlet under PMT, sag nr. 184 fra 13. november 2018.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMT og ØU, at

   

  1. Stevns Kommune overtager busdriften alene (270.000 kr.)

   eller

  1. Stevns Kommme sammen med Faxe Kommune overtager driften og ruten med 1½ timers drift bibeholdes (230.000 kr.)

   eller

  1. Stevns Kommune sammen med Faxe Kommune overtager driften og Rødvig tilføjes til rute 99N, således at frekvensen ændres fra 4 afgange fra Køge (1½ timesdrift) til 3 afgange med 2 timer drift. Dette vil  betyde et forøget tilskudsbehov på 30.000-35.000 kr. pr. år under forudsætning af at passagerantallet fastholdes (i alt 260.000-265.000 kr.)

   eller

  1. Stevns Kommune alene overtager busdriften og Rødvig tilføjes til rute 99N og Karise udgår. Dette vil  betyde et forøget tilskudsbehov på 30.000-35.000 kr. pr. år under forudsætning af at passagerantallet fastholdes (i alt 260.000 - 265.000 kr.).

   Direktionen, 4. marts 2019, pkt. 4:

  Fremsendes til politisk drøftelse

  Beslutning

  Et flertal bestående af Line Krogh Lay (R), Helen Sørensen (A), Flemming Petersen(V) og Jørgen Larsen (N) anbefaler punkt 3: Stevns Kommune sammen med Faxe Kommune overtager driften og Rødvig tilføjes til rute 99N, således at frekvensen ændres fra 4 afgange fra Køge (1½ timesdrift) til 3 afgange med 2 timer drift. Dette vil  betyde et forøget tilskudsbehov på 30.000-35.000 kr. pr. år under forudsætning af at passagerantallet fastholdes (i alt 260.000-265.000 kr.).

   

  Varly Jensen (O) anbefaler punkt 2 - Stevns Kommme sammen med Faxe Kommune overtager driften og ruten med 1½ timers drift bibeholdes (230.000 kr.) - hvilket er i overensstemmelse med den fuldmagt som Varly Jensen gav i efteråret.

   

   

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med regionens budgetforhandlinger for 2019 skal der findes 20 mio. kr. i besparelse på Offentlig trafik.

  I den forbindelse har Region Sjælland fået udarbejdet et besparelseskatalog af Movia. I Stevns Kommune peges på rute 99N som er en natbus der betjener Køge, Stevns og Faxe kommuner.

  Natbussen betjener ca. 60 passagerer pr. weekend i Stevns Kommune og det vurderes at være en blanding af kørsel hjem fra byen samt kørsel i forbindelse med arbejde på skæve arbejdstider.

  Teknik og Miljø har i den forbindelse fået udarbejdet notat, som er vedlagt som bilag.

  I forbindelse med behandlingen på PMT i november har forvaltningen været i kontakt med Køge Kommune og Faxe Kommune. 

  Fra Køge Kommune Tekniske forvaltning har vi fået oplyst at de ikke agter at overtage buslinjen fra regionen.

  Oprindelig har vi fået oplyst af Faxe Kommunes Tekniske forvaltning, at der primært er fokus på én buslinje som skal nedlægges mod Faxe Ladeplads. Efterfølgende har Faxe Kommune tilkendegivet i ultimo januar 2019, at de gerne vil fortsætte driften af ruten udfra den forudsætning af økonomien for deres side er ca. 40.000 kr. som er oplyst tidligere af Movia.

   

  PMT har den 13. november 2018 godkendt at Stevns Kommune overtager rute 99 N fra 1. januar 2020.

   

  Forvaltning har efterfølgende fået et politisk ønske om at undersøge mulighederne for at ruten kan suppleres med Rødvig.

   

  Movia har oplyst at der ikke er tekniske problemer med at forlænge linje 99N til også at omfatte Rødvig - udover en tidsfaktor.

  Konsekvensen af den forøgede omløbstid vil være, at den nuværende frekvens med 4 afgange fra Køge (1½ timesdrift) kun vanskeligt vil kunne opretholdes og derfor foreslåes det at det reduceres til 3 afgange med 2 timers drift. Således kan eksisterende rute fastholdes og Rødvig kan tilføjes.

   

  En sådan ændring vil betyde et forøget tilskudsbehov i forhold til det allerede godkendte på 30.000-35.000 kr. pr. år under forudsætning af at passagerantallet fastholdes.

  En fastholdelse af frekvensen vil medfører at der skal indføres en ekstra bus på ruten hvilket ikke er rentabelt.

   

  Faxe Kommune har meddelt at de som udgangspunkt ikke har bemærkninger til ønsket, dog ønsker man ikke at ruten suppleres med ekstra bus for at fastholde frekvensen.

   

  Ligeledes har muligheden for at Stevns Kommune alene påtager sig driften været undersøgt. Heri at Karise har været fjernet og Rødvig tilføjet. Dette vil medføre at frekvensen kan bibeholdes men giver et øget tilskudsbehov fra Stevns Kommune på ca. 70.000 kr. pr. år.

  Økonomi

  Merudgiften på henholdsvis 230.000 kr. og yderligere 30-35.000 kr. (hvis dette godkendes)vil blive indarbejdet i budget 2020 og overslagsår.

 • 259. Handleplan Klima

  application/pdf icon handleplan_2014_2017_0.pdfapplication/pdf icon klimatilpasningsplan2014_0.pdfapplication/pdf icon handleplan_2018_2021_0.pdf

  Resume

  I 2014 blev der udarbejdet en Klimatilpasningsplan med tilhørende handleplan for den første 4 årige periode. I dette dagsordenspunkt vil der være en orientering om status på den tidligere handleplan 2014-2017, samt et beslutniningspunkt for vedtagelse af en handleplan for den næste periode 2018-2021.

   

  Klimatilpasningsplanen 2014 indeholder en vurdering af, hvor i kommunen der forventes at være størst risiko for økonomisk tab samt samfundsmæssige gener ved de igangværende klimaændringer.

  Indstilling

   

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. evalueringen af Handleplan for Klima 2014-2017 tages til orientering.
  2. handleplan for Klima 2018 - 2021 godkendes.

  Beslutning

  1. taget til orientering.
  2. godkendt.

   

  Sagsfremstilling

  I 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen en Klimatilpasningsplanen for Stevns Kommune. Planen indeholder en vurdering af, hvor i kommunen der forventes at være størst risiko for økonomisk tab samt samfundsmæssige gener ved de igangværende klimaændringer, med stigende temperatur, øget årsnedbør, flere kraftige skybrud, længere perioder med tørke, højere grundvandsspejl i perioder, flere storme og højere havvandstand.

  Klimatilpasningsplanen indeholder en handleplan for perioden 2014-2017. Ikke alle udfordringer kan løses på samme tid, men udfra en risikovurdering af hvor der er størst samfundsøkonomisk interesse, er konkret projekter, kendte områder og generele problemstillinger blevet udvalgt i handleplanen. Handleplan for Klimatilplasningsplanen 2014 - 2017 indeholdt følgende projekter (for mere uddybende gennemgang af de enkelte projekter se bilag): 

  Den grønne kile i Store Heddinge, herunder Bækken
  Helhedsplanlægning for styring af bassin, yderligere parkering af vand og udledning til Bækken på arealet bag Store Heddinge Skole og Rådhus. Dette projekt forsætter i den kommende planperiode.

  Rådhuset
  Klimatilpasning af området omkring Rådhuset i forbindelse med tilbygning og etablering af parkeringsplads. Dette projekt er afsluttet.

  Tingvejen
  Oversvømmelse i området ved bro over Tryggevælde Å som følge af at åen løber over sine breder ved kraftig eller længerevarende regn
  I 2016 blev der udarbejdet et projekt godkendt af Natur-, Fritids- og Kulturudvalget (marts 2016). Projektet indgik som et ønske på investeringsoversigten fra 2017 og efterfølgende 2018. Projektet er nu sat i bero grundet projektet med statsvejen. Projektet afventer en kommende VVM for statsvejen.

  Infrastruktur til byer og landsbyer
  Undersøgelse af adgange til og fra bysamfund ved ekstreme stormflods- eller nedbørshændelser. Projektet er afsluttet og materiale indgår i fremtidige planer for arealer, vejer, stier mv.

  Kommunale ejendomme
  Registrering af den aktuelle sikkerhed i forhold til klimaændringernes betydning for kommunens bygninger - Projektet er afsluttet.

  Kommune- & lokalplan
  En kontinuerlig proces at tilpasse og afpasse planarbejdet i forhold til klimaændringerne.

  Beredskabsplan
  Der er igangsatte et samarbejde med Køge, Solrød og Greve Kommune om mulige visionære løsninger til sikring mod stormflod fra Køge Bugt. Samarbejdet og de fælles handlemuligheder foregår kontinuerligt

  Seperatkloakering
  De i handleplanen omtalte separatkloakeringsprojekter i Rødvig og Bjælkerup er udført, mens projektet i Strøby Egede er forsinket grundet placering af regnvandsbassin og udledningstilladelse.

  I den kommende handleplan for Klimatilpasning sættes der ekstra fokus på oversvømmelseskilde fra havet og erosionsfare. Projekterne er valgt ud fra prioritering i klimatilpasningsplanen som er markeret som værende høj eller mellem ud fra risikovurderingen. Risikovurderingen er baseret på oversvømmelsesfare (blue-spot) lagt sammen med skadesværdien.  

  Historik

  Se bilag:

   

  Klimatilpasningsplan 2014

  Handleplan 2014- 2017

  Handleplan 2018 - 2021

   

 • 260. Hårlev Genbrugsplads - Status på opstart, miljøgodkendelse

  application/pdf icon miljoegodkendelse_haarlev_genbrugsplads_toftebovej_11_inkl_bilag.pdf_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har i juni 2018 givet en miljøgodkendelse til en ny genbrugsplads i industrikvarteret i Hårlev. Genbrugspladsen bliver døgnåben. ARGO har projektet i udbud i øjeblikket.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. status tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Der skal etableres en ny og forbedret genbrugsplads i Hårlev. Genbrugspladsen etableres på i industrikvarteret på Toftebovej og skal erstatte den nuværende genbrugsplads på Køgevej.

   

  Miljøgokendelse

  Stenvs Kommune har i juni 2018 givet en miljøgodkendelse til ny genbrugsplads på Toftebovej 11, 4652 Hårlev.

   

  Pladsen får døgnåben, forstået på den måde at:

  • pladsen får faste bemande åbningstider i dagtimerne på flere af ugens dage
  • udenfor den bemandede åbningstid vil pladsen være aflåst, og der vil kun være afgang for kunder, som er tilmeldt ordningen.

  Pladsen etableres blandet andet med sænkede pladser til containerne.

   

  Godkendelsen er givet efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven. Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for denne type af aktivitet.

  Der er i miljøgodkendelsen stillet vilkår for driften og indretningen af pladsen, herunder blandt andet driftstider for forskellige aktiveter for at forebygge støjgener.

   

  Stevns Kommune vurderer på baggrund af den fremsendte ansøgning, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af forureningen fra pladsen.

  Det er en forudsætning, at virksomheden drives i overensstemmelse med ansøgning om godkendelse samt at Miljøstyrelsens standardvilkår med supplerende støjvilkår efterleves. Samlet vurderes det, med de stillede vilkår kan virksomheden drives på stedet uden væsentlige gener for miljøet og naboerne.

   

  Status for etablering af den nye genbrugsplads

  ARGO, som står for driften af genbrugsplads i kommunen, har etableringen af pladsen i udbud frem til 15. marts 2018.

   

  Opstart af etableringen af pladsen er anslået til cirka medio maj 2019. Det endelige opstartstidspunkt bliver først fastlagt i kontrakten.

  Selve etableringen forventes at tage ca. 8 måneder, det vil sige at frem til årskiftet 2019/2020 - primo 2020, hvis opstartstidspunkter forbliver som anslået.

  Lovgrundlag

  Lov om miljøbeskyttelse jf. lovbek. nr. 1121 af 3. september 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 261. Tiltag under affaldsuge - orientering

  Resume

  Stevns Kommune deltager i den landsdækkende affaldsuge med flere aktiviteter. Samtidig er det hensigten at introducere borgerne for de nye affaldsbeholdere.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Taget til orientering.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune deltager, som i 2018, i den landsdækkende affaldsuge initieret af Danmarks Naturfredningsfredningsforening. Affaldsugen, der i år løber fra d. 25-29/3 munder ud i en affaldsindsamlingsdag søndag d. 31-3. Indsamlingsdagen koordineres af Danmarks Naturfredningsforening.

  I ugen op til indsamlingsdagen vil Stevns Kommune understøtte aktiviteter med fokus på affald og miljø og samtidig introducere borgerne for det nye affaldssorteringssystem, som kommer op at stå fra maj 2020. På kommunens to genbrugspladser er det hensigten, at borgerne vil kunne se attrapper af de nye affaldsbeholdere for at få en ide om højde, drøjde og sorteringsmuligheder, der kan tænkes ind i planlægningen af opsætningen hjemme hos dem selv.

  I løbet af affaldsugen vil det være muligt for foreninger og landsbylaug at samle affald og samtidig tjene 3000 kr. til foreningskassen. Pengene vil komme fra landsbypuljen, der skal styrke sammenhold og aktiviteter til glæde for borgerne og samtidig støtte det gode formål om en renere natur. Forvaltningen arbejder videre med at indkredse de nærmere betingelser, der overordnet vil følge principperne fra projekt ”REN NATUR” (se næste afsnit).

  Herudover vil Natur og Miljø forsøge at koble Stevns Kommune op på projekt
  ”REN NATUR”, der er et samarbejde om en renere natur mellem borgere (frivillige og foreningsmedlemmer), kommuner, det private erhvervsliv og Hold Danmark Rent (Læs mere her: https://rennatur.org/for-kommuner/). Projektet har til formål at øge bevidstheden om henkastet affald og samtidig styrke sammenhold og glæde på tværs af hele Danmark.

  Konkrete tiltag

  -       Stevns Naturcenter vil lave aktiviteter med skolebørn,

  -       Materielgården vil ”hapse” affald i vejkanten på større veje og køre med fejemaskinerne,

  -       Foreninger og landsbylaug indsamler affald og tjener penge til foreningskasserne,

  -       Det undersøges, om attrapper af de nye affaldsbeholdere kan blive stillet op på genbrugspladserne,

  -       Undersøgelse af mulighed for deltagelse i projekt REN NATUR.

   

 • 262. Hundelufteområde ved Solgårdsparken - forslag

  application/pdf icon hundelufteomraade_solgaardsparken_stroeby_egede_0.pdf

  Resume

  Med afsæt i et borgerønske om mulighed for etablering af hundelufteområde, fremsætter Teknik og Miljø forslag om et sådan.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMT, at

  1. beslutte at der etableres et hundelufteområde som beskrevet i sagsfremstillingen og under de forudsætninger, som ligeledes findes beskrevet heri.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med orientering om revision af ordensregler, herunder indskærpelse af gældende regler for hundeluftning i Solgårdsparken, blev forvaltningen via kommunens Facebookside kontaktet af en borger og hundeejer i Strøby Egede. Vedkommende foreslog, at man så på muligheden for at udlægge et område i nærheden af Solgårdsparken, hvor hundeejere kunne få lov til at lade deres hunde løbe frit. Forvaltningen tog kontakt til forslagsgiveren med efterfølgende afholdelse af møde ved Solgårdsparken mellem forvaltning og en gruppe hundeejere primo januar.

  Forvaltningen har nu set de relevante områder igennem med henblik på at klarlægge muligheden for at realisere ønsket.

  Området, der umiddelbart virker mest interessesant for hundeejerne, strækker sig over knap 3/4 hektar, der i dag ligger urørt hen syd for Solgårdsparken. Tidligere har Natur og Miljø forsøgt sig med naturpleje med får, hvorfor der i dag fortsat er fårehegn omkring området. Skal området tages i brug, må hegnet skiftes ud, idet det ikke er gearet til håndtering af hunde. Området, der kan være fugtigt/vådt i vinterhalvåret, består af uplejet græs, buske og træer.

  Kontaktpersonen har efter mødet i januar oprettet en facebookside, der har omtrent 90 antal følgere, hvorfor det ser ud som om, der er stor interesse for en sådan mulighed her.

  Det foreslås, at der laves en forsøgsordning i 2019-2020, hvorefter der evalueres på projektet. Oplægget er, at hundeejerne selv skal se efter området i det daglige, sørge for at området er friholdt for hundeposer og øvrigt affald samt at hegnet er intakt. Dvs. at driften for kommunens side begrænses til tømning af hundespand 2-4 gange/mdr. samt i sjældne tilfælde reparation af hegn.

  Økonomi

  Anlæg

  Engangsoprydning og klargøring af område inkl. indkøb og
  opsætning af hundespand, anslået                                                           8000,-                                                                             

  Hegn inkl. opsætning, nedtagning af gammelt hegn                                   34.000,-

  Drift
  Tømning af hundespand ved 2-4 tømninger 12 mdr./år i kroner pr. år         5000,-  

   

  Anslået af Materielgården. Dette under forudsætning af, at der er tale om samordning med øvrig skraldetur.

  Udgiften afholdes af landsbypuljen.

 • 263. Flexbolig - anmodning

  Resume

  PMT skal tage stilling til 5 anmodninger om flexboligtilladelse. Der er ikke hjemmel til at afslå, men samtidig har Stevns Kommune igangsat planlægning for at styre, hvor der kan gives flexboligtilladelse og hvor der ikke kan. Indtil denne planlægning forelægger skal PMT behandle hver enkelt ansøgning.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMT, at 

  1. der meddeles flexboligtilladelse på adressen Højerup Skovvej 7, 4660 Store Heddinge på følgende vilkår: At tilladelsen er tidsbegrænset til 4 år.
  2. der meddeles flexboligtilladelse på adressen Lyderslev Bygade 4, 4660 Store Heddinge på følgende vilkår: At tilladelsen er tidsbegrænset til 4 år.
  3. der meddeles flexboligtilladelse på adressen Holtug Linievej 68, 4660 Store Heddinge på følgende vilkår: At tilladelsen er tidsbegrænset til 4 år.
  4. der meddeles flexboligtilladelse på adressen Højstrupvej 26, 4673 Rødvig Stevns på følgende vilkår: At tilladelsen er tidsbegrænset til 4 år.
  5. der meddeles flexboligtilladelse på adressen Lyderslev Stræde 7, 4660 Store Heddinge på følgende vilkår: At tilladelsen er tidsbegrænset til 4 år.

  Beslutning

  Indstillingerne godkendt.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har modtaget 5 ansøgninger om tilladelse til flexboliger.

   

  I september 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at igangsætte planlægningen for flexboliger, idet der ikke generelt kan gives afslag på ansøgninger om flexboliger.

   

  Højerup Skovvej 7, 4660 Store Heddinge er beliggende i landzone, og der er ingen lokalplan for ejendommen.

  Lyderslev Bygade 4, 4660 Store Heddinge er beliggende i landzone, og der er ingen lokalplan for ejendommen.

  Holtug Linievej 68, 4660 Store Heddinge er beliggende i landzone, og der er ingen lokalplan for ejendommen.

  Højstrupvej 26, 4673 Rødvig Stevns er beliggende i landzone, og der er ingen lokalplan for ejendommen.

  Lyderslev Stræde 7, 4660 Store Heddinge er beliggende i landzone, og der er ingen lokalplan for ejendommen.

   

  Da ingen af de omhandlende adresser er omfattet af lokalplaner, som angiver at de skal anvendes til helårsbeboelse, indstiller forvaltningen til at der gives tidsbegrænsede tilladelser til flexboliger i lighed med tidligere afgørelser i sager om tilladelse til flexboliger, hvor der blev givet tidsbegrænsede tilladelser til flexbolig i 4 år.

  Lovgrundlag

  Planloven.

         

  Boligreguleringsloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 264. §17 stk 4 udvalg - kommisorium og proces

  application/pdf icon kommissorium_og_proces_for_ss17_stk_4_udvalg_0.pdf

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMT og ØU, at

   

  1. kommissorium og procesplan godkendes
  2. der fastsættes en dato for afholdese af et borgermøde, i den periode hvor der efterlyses borgerrepræsentanter til udvalget
  3. godkende en anlægsbevilling på 400.000 kr. til §17, stk. 4 udvalg
  4. anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 400.000 kr. til §17, stk. 4 udvalg

  Direktionen, 4. marts 2019, pkt. 2:

  Deltog ikke: Per Røner

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Line Krogh Lay (R), Helen Sørensen (A) og Jørgen Larsen (N) kan anbefale indstillingerne:

   

  1. kommissorium og procesplan anbefales.
  2. der afholdes borgermøde den 23. april kl 19-21.
  3. anbefale en anlægsbevilling på 400.000 kr. til §17, stk. 4 udvalg.
  4. anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 400.000 kr. til §17, stk. 4 udvalg.

   

  Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingerne og afholdelse af udgifterne på ialt 1,2 mio i perioden 2019-2022.

   

  Sagsfremstilling

  Et flertal bestående af Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre indgik den 25. september 2018 en budgetaftale (godkendt i Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2018) hvori der er afsat penge til etableringen af et § 17 stk. 4-udvalg. Udvalget skal sætte fokus på og arbejde med de 17 verdensmål. Konkret skal udvalget arbejde med et pilotprojekt, hvor der skabes et nyt boligområde, der har de 17 verdensmål samt klima- og energivenlige løsninger som omdrejningspunkt. Projektet skal skabe opmærksomhed om Stevns i forhold til erhverv og bosætning samt give viden om og erfaring med at arbejde med fremtidens boformer og indtænke bæredygtige løsninger.

    

  §17. stk. 4 udvalget består samlet af 9 medlemmer

  Udvalget skal bestå af 3 politikere og 6 borgere. Tre medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer ved brug af den D’honske metode (dvs. to medlemmer udpeges af valggruppe 1 og et medlem udpeges af valggruppe 2)

  Der ønskes en bred konstellation blandt de 6 borgerrepræsentanter. Borgerrepræsentanterne vælges ud fra en motiveret ansøgning som sendes til Center for Teknik & Miljø, der foretager udvælgelsen ud fra kriterier beskrevet i kommissoriet.

  Der er ingen aflønning for politikere og borgere i udvalget.

  Ifølge styrelsesvedtægten for Stevns Kommune vælger Kommunalbestyrelsen formanden for et § 17, stk. 4-udvalg. Formanden skal være medlem af Kommunalbestyrelsen. Posten er ulønnet.

      

  Funktionsperioden

  Udvalgets levetid er 12-14 måneder med start den 1. august 2019. Der afholdes i alt 9 ordinære møder for udvalget. De ordinære møder afholdes som udgangspunkt fra kl. 17-21 i Rådssalen. Der serveres aftensmad i forbindelse med møderne.

   

  Budget

  Estimat kr.

  Aktivitetsposter:

   200.000 kr.

  Projektansættelse fra august ½ år 

    60.000 kr.

  Oplægsholder udefra – til bl.a. temamøde med KB om verdensmål

   120.000 kr.

  Aktiviteter ifb. udvalgets arbejde f.eks. ekskursioner m.v.

    20.000 kr.

  Forplejning til møder og workshop

   

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes anlægsbudget, da der er afsat et rådighedsbeløb i 2019 til "Fokus på en grøn kommune, §17, stk. 4".

   

 • 265. Lokalplan 192 for Rødvig Lystbådehavn - godkendelse af forslag

  application/pdf icon lokalplan_192_forslag_27-02-2019_b_0.pdf

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. forslag til lokalplan 192 sendes i høring i 4 uger.
  2. der fastsættes en dato for afholdese af et borgermøde midt i høringsperioden.

  Beslutning

  1. godkendt.
  2. der afholdes borgermøde den 24. april.

  Sagsfremstilling

  Lokalplanens formål er at understøtte udviklingen af Rødvig Lystbådehavn som en attraktiv havn og et centralt turisme ankomssted for formidlingen af Stevns Klint, der er udpeget som UNESCO verdensarv, samt at være en attraktion for beboere og de mange sommerhusgæster i området. Der ligger en konkurrencebegrænsende servitut på alle ejendomme i Rødvig lystbådehavn der giver ejer af matr. 63b eneret til salg af tilberedt mad og is på hele lystbådehaven. Herudover er der en servitut der forbyder konkurrerende virksomhed til Rødvig Kro matr. 22gd. Det er ikke præciseret hvad der anses som konkurrerende virksomhed. Lokalplanen skal give mulighed for turismeudvikling af lystbådehavnen og mulighed for restauration café. Rødvig havn er central for Stevns turismestrategi og verdensarvformidlingen. Servitutterne er derfor i modstrid med lokalplanens formål og anvendelsesbestemmelser og servitutterne ønskes fortrængt med lokalplanen.   

  Lokalplanen skal bl.a. give mulighed for, at der kan etableres café og restauration på lystbådehavnen og at der kan afholdes arrangementer på de offentlige kajarearealer og opsættes flytbare enheder med salg af mad og drikke.

  Lokalplanen som kun omfatter lystbådehavnen med enkelte tilstødende ejendomme udarbejdes nu, for at sikre og understøtte den igangværende udvikling af havnen sideløbende med arbejdet med verdensarvsformidlingen.

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Miljøscreening er sendt i høring indtil den 6. marts.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

  Historik

  Sagen har været behandlet på KB og lokalplanen blev igangsat den 8. januar 2019. Der blev afholdt et dialogmøde for interessenter  den 22. januar 2019.

  Der er afholdt intern stjernehøring denne 22/01. Der var ingen kommentarer. 

 • 266. Lokalplan 189 - overførsel af sommerhusområde til byzone i Strøby Egede og Kommuneplantillæg nr. 2

  application/pdf icon kommuneplantillaeg_nr._2_0.pdfapplication/pdf icon lokalplan_189_overfoersel_af_sommerhusomraade_til_byzone_i_stroeby_egede_0.pdfapplication/pdf icon miljoescreening_lp_189_og_kptillaeg_nr._2_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen anmodes om at godkende, at forslag til Lokalplan 189 og Kommuneplantillæg nr. 2 sendes i 8 ugers offentlig høring. Kommunalbestyrelsen skal samtidig godkende, at der midt i høringsperioden afholdes et borgermøde

  Indstilling

   

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 og forslag til lokalplan 189 godkendes og sendes i høring i 8 uger.
  2. der fastsættes en dato for afholdelse af et borgermøde i høringsperioden.

  Beslutning

  1. anbefales.

  2. der afholdes borgermøde den 9. maj.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har i en årrække ønsket at omdanne et sommerhusområde i Strøby Egede til helårsbeboelse ved at ændre områdets zonestatus fra sommerhusområde til byzone. Der er stor efterspørgsel på boligområder i Strøby Egede og de eksisterende rammeområder er så godt som udbygget.

   

  Der er i 2017 og 2018 afholdt to afstemninger blandt sommerhusejerne [for henholdsvis område 1 og 2] om overførsel til helårsbebyggelse. I begge tilfælde ønskede mere end 3/4 af ejendommene at området overgik til helårsbeboelse.

   

  Med Fingerplanen 2017 blev der givet mulighed for, at overføre en del af området til byzone. Efterfølgende er der ved Landsplandirektiv af den 19. januar 2018 givet mulighed for at overføre den sidste del af området til byzone. Planarbejdet skal være afsluttet senest 24 måneder efter ikrafttræden af Fingerplanen, dvs. senest den 26. juni 2019.

   

  Området udgør 30,8 ha og omfatter 255 ejendomme, hvoraf 11 er eksisterende helårshuse. Af de 255 ejendomme anvendes over 50 % i dag som helårsboliger. Ejendommen på matr. nr. 9h Strøby By, Strøby, Lendrumvej 8, bliver også omfattet af den ny lokalplan og overgår dermed fra landzone til byzone.

   

  Lokalplanen åbner mulighed for opførelse af helårsboliger og opdeles i tre delområder. I delområderne gives der forskellige byggemuligheder. Disse er udarbejdet på baggrund af muligheder og problematikker indenfor de forskellige områder. Der er blandt andet taget udgangspunkt i forskellige grundstørrelser og former, terrænforskelle samt placering på vandsiden af kystvejen. Bebyggelse kan opføres som åben/lav bebyggelse i 1, 1 1/2 og 2 etager med en bebyggelsesprocent på op til 30. Bygningshøjden varierer mellem 5,5 og op på til 8,5 meter.

   

  Området vejbetjenes af de eksistrerende veje Kystvejen, Brinken og Skrænten.

   

  Eksisterende sommerhuse vil fortsat kunne anvendes som sommerhuse.

   

  Formøde

  Der har været afholdt formøde den 20. marts 2018, hvor omkring 70 borgere var mødt op. Baggrunden for formødet var, at få indput til det videre lokalplanarbejde. Som optakt til en diskussion om, hvilken ønsker der er til områdets fremtidige udtryk, byggemuligheder og fastholdelse af eksisterende værdier i området holdt Teknik & Miljø et oplæg, hvor mulige ændringer og konsekvenser af en overførsel til byzone erfaringsmæssigt vil have for det fyssike miljø blev præsenteret. På mødet blev bygningeregulernde bestemmelser, tidsplan for lokalplan, trafikale problematiikker samt fastholdelse af eksisterende værdier drøftet. Der var generelt et stort ønske om, at fastholde det åbne grønne udtryk i området samt mindske lysforurening.

   

  Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017
  Området ligger i dag i kommuneplanens rammeområde 3 S2 og 3 S1 og er udlagt til sommerhusområde samt restaurant og dagligevarebutik til områdets forsyning. Kommuneplanen giver i dag mulighed for, at der kan bygges i 1 etage med en maksimum højde på 5 meter og en bebyggelsersprocent på 15 gældende for sommerhuse. For eksisterende helårshuse kan der bygges i 1 1/2 plan i en højde på maksimum 8,5 meter og med en bebyggelsesprocent på 30. For hele området gælder, at grunde skal være minimum 800 m2 ved en eventuel udstykning.

   Bestemmelserne i kommuneplanen giver i dag ikke mulighed for at anvende området til helårsbeboelse. Der skal derfor udover en ny lokalplan også udarbejdes et kommuneplantillæg for området, som muliggør at området kan overføres til byzone ved lokalplanlægningen.

   

  Indkaldelse af forslag og ideer

  Der er lavet en forudgående høring efter planlovens § 23 c i perioden fra den 14. december 2018 til den 11. januar 2019. Der indkom 14 høringssvar, heriblandt høringssvar fra de 4 grundejerforeninger. Høringssvarende omhandler overvejende forskellige ønsker til bygningsregulerende bestemmelse samt ønsker til området fremtoning, herunder sikring af et åbent grønt præg i området samt mindske lysforurening. Derudover var der forslag og kommentarer til andre problematikker, som foreksempel kommentarer og forslag til de trafikale udfordringer på Kystvejen, byggekrav ved overgang til helårsbeboelse samt sikring af stiforbindelser. Der har endvidere været holdt møde den 7. februar 2019 med repræsentanter fra de berørte fem grundejerforeninger i området.

   

  Miljøvurdering
  Teknik & Miljø har i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget udarbejdet en screening af lokalplanens  og kommuneplantillæggets miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete anlæg (VVM). Screeningen har været fremsendt i høring hos berørte myndigheder. Screeningen viste, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen og kommuneplantillægget åbner mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området.  Teknik & Miljø vurderer på denne baggrund, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

   

    

  Lovgrundlag

  Planloven

   

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 267. Nyt plejecenterbyggeri i Store Heddinge - påbegyndelse, anlæg

  application/pdf icon tidsplan_for_nyt_plejecenter_i_store_heddinge_0.pdfapplication/pdf icon tiltaenkt_byggegrund_til_plejecenter_matr.nr._129a_0.pdfapplication/pdf icon notat_-_plejecenterbyggeri_2019-2020_0.pdf

  Resume

  I forbindelse med Plejecenterplanen er der besluttet en udvidelse med et nyt plejecenter i Store Heddinge, således at der fra 2021 er 20 nye pladser klar til indflytning, og endelig i 2025 udvides til 55 pladser. Det anbefales, at det nye plejecenter placeres på grunden bag ved det nuværende Rehabiliteringscenter Stevnshøj, idet der i forvejen er placeret en række funktioner indenfor sundhed og hjælpemidler på matriklen, samt er foretaget en første økonomisk anlægsberegning med baggrund i denne byggegrund. Det indstilles, at der nedsættes en  styregruppe, som får til opgave at levere en færdig projektbeskrivelse til brug for udbud af opgaven.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til KB via SSU, PMT og ØU at

  1. plejecentret placeres ved en beliggenhed på jorden bag ved det nuværende Rehabiliteringscenter Stevnshøj (RCS).
  2. anlægssagen med nyt plejecenterbyggeri i Store Heddinge påbegyndes.
  3. igangsættelse af udabejdelse af lokalplan og dertil hørende kommuneplantillæg.
  4. der nedsættes en styregruppe, som får til opgave at udarbejde en samlet projektbeskrivelse til brug for udbud af opgaven. Social- og Sundhedsudvalget orienteres løbende af styregruppen.
  5. projektbeskrivelse sendes til politisk godkendelse.

  Social og Sundhed, 11. marts 2019, pkt. 146:

  ad 1) Anbefales

  ad 2) Anbefales

  ad 3) Anbefales

  ad 4) Anbefales, idet medarbejderrepræsentanten i styregruppen skal repræsentere plejeboligerne på Stevnshøj

  ad 5) Anbefales

   

  SSU beslutter, at plejecenterpladserne på Stevnshøj fastholdes indtil nybyggeriet er klar til indflytning.

   

  Beslutning

  1. Anbefales.
  2. Anbefales.
  3. Anbefales.
  4. Anbefales.
  5. Anbefales.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Plejecenterplanen skal der bygges et større plejecenter i Store Heddinge. Der er truffet beslutning om, at første etape af et nyt stort plejecenter i Store Heddinge, skal stå færdigt i efteråret 2021 med 20 pladser klar til ibrugtagning og yderligere 35 pladser til ibrugtagning i 2025.

   

  I forbindelse med budgetvedtagelsen af 2019, blev der afsat i alt 3,195 mio.kr. i 2020 og 7,699 mio.kr. til anlægsudgifter i forbindelse med nyt plejecenter.

   

  Center for Teknik & Miljø, bistår Center for Sundhed & Omsorg med lokalplan, byggesag og bygherrefunktion. Center for Teknik & Miljø har leveret vedlagte bilag omkring byggeriet, som første gang blev præsenteret i forbindelse med budgetsagen i august 2018. Center for Teknik & Miljø har efterspurgt, at SSU/Center for Sundhed & Omsorg, forholder sig til det hensigtsmæssige i, at byggesagen er opdelt i 2 etaper, idet dette vil betyde, at de første 20 plejeboliger økonomisk skal bære udgifterne til hele bebyggelsen, incl. udgifter til fællesarealer, vand/varme-installationer mv., indtil de nye boliger er opført.

   

  Center for Teknik & Miljø anbefaler, at der rettes henvendelse til Lejerbo, som også har leveret beregninger til vedlagte bilag, om at lave beregninger på 2 scenarier - 1. hvor der som nu bygges i to etaper, og 2. hvor hele byggeriet planlægges bygget i én etape, men ibrugtages gradvist.

   

  Det nye plejecenterbyggeri placeres ved en beliggenhed på jorden bag ved det nuværende Rehabiliteringscenter Stevnshøj (RCS) (se vedlagte bilag 2 over matriklen).

   

  Placeringen er valgt ud fra en faglig- og driftsmæssig sammenhæng,  hvor de kommende 55 pladser placeres sammen med øvrige sundhedsmæssige ydelser som fx sygeplejeklinik, træningsmuligheder, hjemmeplejen midt og hjælpemiddeldepot. Det vil i det daglige kunne give mulighed for samarbejde, samtænkning og bedre udnyttelse af ressourcer.

   

  Det har også været i overvejelse, at såfremt der skulle etableres et nyt Sundhedshus i Store Heddinge, vil der være plads til dette i sammenhæng med det nye plejecenter, og de øvrige funktioner, hvilket også ville give stor faglig- og ressourcemæssig gevinst.

   

  Der skal udarbejdes ny lokalplan for det udpegede område, hvilket varetages af Center for Teknik & Miljø. Dette arbejde har en forventet varighed på minimum 1 år, da der ligeledes skal udarbejdet et kommuneplan tillæg.

   

  Der skal nedsættes en styregruppe, som får til opgave at levere en færdig projektbeskrivelse til det nye plejecenterbyggeri. Det foreslås, at der til nedsættelsen af styregruppen udarbejdes et kommissorium med tilhørende tids- og handleplan, hvorunder de forskellige faser i udarbejdelse af lokalplanen, udarbejdelse af projektbeskrivelse, tidsplan for udbud af opgaven, byggeprojektets igangsættelse og færdiggørelse mv. er indeholdt.

   

  Sammensætningen af et styregruppen foreslås at bestå af følgende:

   

  -      Centerchef Sundhed og Omsorg

  -      Leder af ejendomscenter Teknik og Miljø

  -      Leder af Rehabiliteringscenter Stevnshøj

  -      Medarbejderrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant for Rehabiliteringscenter Stevnshøj

  -      Repræsentant fra Ældrerådet 

  Det er Center for Sundhed og Omsorg, der er projektejer. Sekretariatsbetjeningen sker fra Center for Sundhed & Omsorg, bistået af Center for Teknik & Miljø. Der vil endvidere skulle tilknyttes ekstern rådgiver til byggeprojektet.

  Økonomi

  Der er afsat 3,195 mio.kr. i 2020 og 7,699 mio.kr. i 2021 til anlægsudgifter nyt plejecenter

   

  Der er tidligere frigivet 400.000 kt. til forberedelse af plejecenterplanen. Disse anvendes til det forberedende arbejde.

 • 268. Lokalplan - oversigt over igangværende

  application/pdf icon sagsoversigt_04_03_2019_0.pdf

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

  1. listen over lokalplaner drøftes og tages til efterretning.

  Beslutning

  1. Drøftet og taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  PMT orienteres om igangværende lokalplaner og kommnuneplantillæg samt status på de enkelte planer

  Oversigt fremgår af bilag.

  Af oversigten fremgår også hvornår lokalplansagerne har været politisk behandlet, således ar det er muligt for interesserede at fremsøge referater på kommunens hjemmeside.

   

  1. Temalokalplan for flexboligere skulle ifølge tidsplanen sendes i høring på udvalgsmødet i marts. Planen er desværre forsinket og forventes på udvalgsmødet til april.

   

 • 269. Diverse orienteringer - PMT den 12. marts 2019 (Lukket)

 • 270. Underskriftsark (Lukket)