Referat

 • 146. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for BUL den 12. marts 2019.

   

   

  Beslutning

  Godkendt

 • 147. Brobygning fra dagtilbud til SFO og skole - orientering

  application/pdf icon brobygning_fra_boernehave_til_sfo_og_skole_0.pdf

  Resume

  Børn, Unge og Læringsudvalget har bedt om en orienting om, hvordan dagtilbuddene brobygger til SFO og skole samt praksis for skoleudsættelse.

   

   

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  BUL ser med tilfredshed på, at det efter en konkret vurdering er muligt at få udsat skolestarten.

  Sagsfremstilling

  Pædagogisk konsulent Birgit Bjørkman deltager under punktet til at besvare udvalgsspørgsmål.

   

  Børn, Unge og Læringsudvalget har bedt om en orienting om, hvordan dagtilbuddene brobygger til SFO og skole.

   

  Dagtilbuddene brobygger hovedsagelig til de tre distritsskoler, hvorfor det er procedurene i forhold til disse skoler, der bliver beskrevet. Derudover brobygges der i mindre omfang til andre skoler f.eks. privatskolerne.

    

  Der har været fokus på brobygning fra børnehave til SFO og skole gennem flere år. Der har bl.a. været afholdt temadage med oplæg fra forskere mv., og der har været sat forskelige fælles tiltag i gang på tværs af områderne.

   

  Derefter har de enkelte distriktsskoler og de omkringliggende dagtilbud i samarbejde fundet frem til en procedure, der passer ind i den aktuelle struktur ved den enkelte distriktsskole.

  Et fælles minimum for hele Stevns kommune er, at der skal udarbejdes et brobygningsskema på det enkelte barn. Et skema, som forældrene har læst og underskrevet, og som dagtilbuddet overleverer til SFO og skole.

  Brobygningsskemaet er vedlagt som bilag.

   

  Der bliver generelt arbejdet med mange forskellige måder i brobygningen i de enkelte områder, men der er flere fælles træk, som går igen.

   

  Det er typisk, at børnehaverne danner skolegrupper for de kommende skolebørn et lille års tid før, at de skal starte i SFO og skole. I disse grupper arbejdes der med målrettede pædagogiske skoleforberedende aktiviteter.

  Der afholdes tillige forældremøder i løbet af efteråret, hvor forældrene bliver orienteret om skolens forventninger, og de fleste steder deltager dagtilbuddene også på disse møder for at fortælle, hvordan de arbejder for at gøre børnene klare.

  I Store Heddinge er der rullende skolestart, så der afholdes løbende forældremøder i forhold de fastsatte rul.

   

  Når tiden nærmer sig overgangen, bliver der sat forskellige aktiviteter i gang. Det vil typisk være, at børnene besøger SFO og skole sammen med dagtilbuddet, og at lærer og pædagoger fra skolen kommer på besøg i børnehaverne.

  Der afholdes også samarbejdsmøder mellem dagtilbud, SFO og skole med forventningsafstemning og evt. planlægning af fælles aktiviteter. I Nordstevns og Strøbyskolen har de f.eks. udarbejdet en fælles vision for brobygningarbejdet

  På Hotherskolen og børnehave Øst har de den fordel, at børnehaven er fysisk placeret på skolen, så det giver mulighed for mang efælles aktiviteter, således at de kommende skolebørn allerede kender lokalerne og har dannet de første relationer til personalet fra SFO og skole.

   

  Forholdsvis kort tid inden overgangen afholdes der overleveringsmøder, hvor brobygningsskemaet på de enkelte børn gennemgåes. I nogle tilfælde er der tale om et udvidet brobygning, hvor forældre, børnehave og skole deltager.

   

  Der er dog nogle faktorer, der kan have indflydelse på de skoleforberedede aktiviteter og derved brobygningen. Det opleves, at der gennem de sidste år et et stigende antal børn, der kommer i udfordringer i kortere eller længere tid. Dette medfører, at der er et stort pres på pladserne i specialgrupperne samt puljen af støttetimer. Ofte står børn på venteliste til en specialgruppeplads i over et halvt år, idet der også er flaskehals ved de specielle skoletilbud. Børn i specialgruppe, der skal i et specielt skoletilbud, overflyttes typisk først til skoletilbud til august.

  Dette medfører igen, at støttetimepuljen ofte er disponeret allerede i løbet af årets første halvår, også selv om tildelingen af timer styres meget stramt.

   

  Dette påvirker overgangen til SFO og skole, idet medarbejderne nødvendigvis bruge mange ressourcer til de udfordrede børn. Konsekvenserne af dette er, at medarbejderne får færre muligheder for at kunne tilrettelægge de stimulerende og udviklende læringsmiljøer, som er så vigtige for at sikre alle børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.

   

  En mulighed for at lette dette pres og derved optimere alle børns læringsmuligheder kunne være, at der blev oprettet yderligere pladser i børnehavernes specialgrupper, og at støttetimepuljen øges.

   

   

  Ift skoleudsættelse er udgangspunktet, at barnet skal starte i skole i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år jævnfør lovgivning.

  Tvivl om hvorvidt, at et barn ikke er klar til skolestart, kan opstå både hos forældrene og/eller dagtilbud. Der vil så typisk blive taget initiativ til en snak mellem de to parter, hvis de føler, at barnet har så store udfordringer, at der bør overvejes en ansøgning om skoleudsættelse.

  Det er dog altid forældrene, der skal søge om en skoleudsættelse, hvorefter dagtilbud kommenterer på ansøgningen med deres observationer af barnet udvikling. Dagtilbuddet kan ikke af egen drift søge om skoleudsættelse på et barn.

  Der skal søges om skoleudsættelse i forvaltningen, der træffer afgørelse. Forvaltningen vil typisk ligge stor vægt på dagtilbuddets vurdering ift. afgørelse.

  Der blev i alt skoleudsat 11 børn i 2018 med følgende fordeling i skoledistrikterne:

  Hotherskolen:     3 børn

  Strøbyskolen:      3 børn

  Store Heddinge: 5 børn

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes budget

 • 148. Justering af folkeskoleaftalen: Faglighed, dannelse og frihed

  application/pdf icon 20190206_faktaark_vedroerende_justeringer_ved_folkeskoleaftalen_0.pdfapplication/pdf icon 20190130-justering_af_folkeskoleaftalen_0.pdf

  Resume

  Forvaltningen orienterer Udvalget for Børn, Unge og Læring om initiativerne i den politiske aftale ”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole”.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. tage sagen til efterretning

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Skolekonsulent Emma Hindle deltager i punktet.

   

  Regeringen har den 30. januar 2019 indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justeringer af folkeskolen.  Aftaletekst samt opsummerende faktaark er vedhæftet som bilag.

   

  De overordnede initiativer i aftalen

   

  I det følgende bliver der redegjort for initiativerne i aftalen, som har fokus på at ”udvikle folkeskolen gennem både klarere rammer og øget frihed i tilrettelæggelsen af skoledagen, fagundervisningen og den understøttende undervisning.”

   

  Skoleugens længde

  • Skoleugen for elever i børnehaveklassen til og med 3. klasse bliver reduceret med 2,25 klokketimer per uge inklusiv pauser (90 klokketimer pr. år pr. klassetrin).
  • Fra 4.-9. klasse kan skoler og kommuner lokalt vælge at gøre skoleugen op til to klokketimer kortere ved at reducere tilsvarende i den understøttende undervisning. Frigjorte ressourcer fra den kortere skoleuge kan bruges til to-voksenundervisning, undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling inden for det enkelte klassetrin, særlige talentforløb, turboforløb og lignende. Kommunalbestyrelsen skal efter indstilling fra skolelederen og skolebestyrelsen årligt godkende og føre tilsyn med konvertering af understøttende undervisning i de enkelte klasser og klassetrin.
  • Brugen af § 16 b begrænses, så den fremover kun kan benyttes i indskolingen (børnehaveklasse til og med 3. klasse) samt for specialklasser eller på specialskoler. Det vil som i dag kræve særlige faglige og pædagogiske begrundelser, som kommunalbestyrelsen skal godkende, og godkendelsen kan fortsat kun gives for konkrete klasser.
  • Derudover er der mulighed for at afkorte den understøttende undervisning med yderligere 1,5 klokketimer ugentligt på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelse foregår (7. klasse i Hillerød Kommune). Hvis skolerne bruger den mulighed, skal kommuner og skoler sikre, at der er minimum 2,2 klokketimers understøttende undervisning eksklusive pauser i 8. klasse. De elever, der ikke går til konfirmationsforberedelse, vil få et frivilligt tilbud om undervisning i det tidsrum, hvor der afholdes konfirmationsforberedelse.

   

  I Stevns Kommune er kompetencen i forhold til § 16 b delegeret til den enkelte skoleleder. Forvaltningen indgår i dialog med skolelederne vedrørende processen i aktivering af § 16b. Skolebestyrelsen vil altid skulle afgive en udtale, inden der kan træffes beslutnings om at afkorte skoledagen. Derudover er det skolebestyrelsens opgave at føre tilsyn med skolens virksomhed, og det indebærer også at føre tilsyn med, at de ressourcer, der ellers ville have været brugt til den understøttende undervisninger også bliver overført til flere voksen i klassen i fagundervisningen.

   

  Øget faglighed og kvalitet

  • I alt bliver der tilført 90 ekstra fagtimer (klokketimer) i sprog (tysk/fransk), billedkunst og historie på udvalgte klassetrin fra skoleåret 2020/21. Timerne går fra den understøttende undervisning.
  • Der indføres særskilte vejledende timetal for madkundskab og håndværk og design, ligesom det præciseres på hvilke klassetrin, undervisningen skal foregå.
  • 30 klokketimers idræt flyttes årligt fra mellemtrin til udskolingen for at gøre plads til mere understøttende undervisning på mellemtrinnet og for at understøtte mere bevægelse i udskolingen.
  • Der flyttes 30 klokketimer årligt fra dansk i 3. klasse til 2. klasse for at gøre plads til mere understøttende undervisning i 3. klasse.
  • Der igangsættes en treårig læseindsats.
  • Der bliver iværksat en undersøgelse af anvendelsen af vikarer i folkeskolen. Derudover opfordres skoler til at offentliggøre deres vikarforbrug på skolens hjemmeside.
  • Målsætningen om at 95 procent af timerne i folkeskolen bliver varetaget af lærere, der har undervisningskompetence eller tilsvarende kompetence til at undervise i det pågældende fag, bliver udskudt fra 2020 til 2025.
  • Der bliver udarbejdet inspirationsmateriale til organisering og indhold i den varierede skoledag.
  • Der vil der blive sat en kortlægning i gang, der undersøger, hvordan de faglige bindinger for de tværgående temaer i Fælles Mål, ’it og medier’ samt ’innovation og entreprenørskab’, kan reduceres, for eksempel ved at temaerne målrettes færre af folkeskolens fag.
  • Kanonlisterne i dansk og historie skal undersøges for at blive klogere på lærernes brug af listerne og behovet for at opdatere eller udvide i indholdet.
  • Rigsfællesskabet skal være en obligatorisk del af folkeskolens undervisning. Det sker ved at tilføje Rigsfællesskabet til den eksisterende historiekanon.

   

  Skolebestyrelser

  • Ved beslutningen om, hvem der skal ansættes som ny skoleleder, skal der deltage mindst en repræsentant fra skolebestyrelsen, for eksempel som medlem af ansættelsesudvalget.
  • For at gøre det mere attraktivt at stille op som forældrerepræsentant til skolebestyrelsen vil det blive muligt lokalt at beslutte, at valgperioden for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen bliver sat ned fra fire til to år.

   

  Øget frihed og lokal fleksibilitet

  • Der bliver nedsat en rådgivningsgruppe, som skal komme med bud på, hvordan elevplanen kan forenkles og integreres med eksisterende planer i udskolingen.
  • Der er igangsat en evaluering af de nationale test i folkeskolen. Når evalueringen er klar, vil partierne bag aftalen følge op for at se, om der er behov for at justere de nationale test.
  • I aftalen bliver der bakket op om en række allerede igangsatte initiativer, fx de nye bekendtgørelser om Fælles Mål, forsøg med teknologiforståelse, naturvidenskabsstrategien, styrkelse af de praktiske-musiske fag, oprettelse af et nationalt sprogcenter og styrkelse af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

   

  Proces

  En række af de initiativer, der indgår i den politiske aftale vedrørende justering af folkeskoleaftalen, kræver lovændring, før de kan træde i kraft. Lovprocessen er startet, og et lovforslag blev 8. februar 2019 sendt i høring med frist 8. marts 2019. Lovforslaget forventes fremsat i april 2019.

   

  Den generelle afkortning af skoleugen i indskolingen, fleksibel brug af § 16 b og klare rammer herfor samt kvalitetsløft af den understøttende undervisning træder i kraft ved skoleåret 2019/2020.

  Prioritering af udvalgte fagtimer træder i kraft ved skoleåret 2020/2021.

   

  Aftaletekst samt opsummerende faktaark med initiativerne i aftalen er vedhæftet som bilag.

  Økonomi

  De økonomiske konsekvenser af lovforslaget kommer som en særskilt sag til april og ibfm. Budget 2020.

 • 149. Formulering af ny sundhedspolitik - intern proces

  application/pdf icon referat_fra_dialogmoede_med_boern_og_laering_den_13._december_2018_0.pdfapplication/pdf icon sundhedspolitik_-_januar_2009_0.pdfapplication/pdf icon tillaeg_til_sundhedspolitik_-_2012_0.pdfapplication/pdf icon forebyggelse_for_fremtiden_2018_0.pdfapplication/pdf icon forebyggelse_for_fremtiden_-_pixi_0.pdfapplication/pdf icon fakta_ark_-_stevns_kommune_2017_0.pdfapplication/pdf icon fakta_ark_region_sjaelland_2017_0.pdfapplication/pdf icon fakta_ark_-_danskernes_sundhed_2017_0.pdf

  Resume

  SSU vedtog i foråret 2018, at igangsætte en proces, med det mål at formulere en ny Sundhedspolitik.

   

  Den kommende sundhedspolitik skal være målrettet alle kommunens borgere – børn, unge, voksne, ældre, og medarbejdere i Stevns Kommune og derfor skal processen frem mod den politiske vedtagelse af politikken involvere ledere, medarbejdere og kommunens fagudvalg

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til BUL, at

  1. godkende Centerets anbefalinger fra Dialogmødet og prioriterer 2 - max 3 bidrag, som Center for Børn & Læring og fagudvalgets bidrag til Sundhedspolitikken.

  Beslutning

  Center for Børn & Lærings anbefalinger godkendes

   

  BUL er derudover opmærksomme på pejlemærke 5 omkring, at børn ikke skal vokse op i et misbrugshjem.

  Sagsfremstilling

  Projektledere fra Center for Sundhed og Omsorg deltager under punktet.

   

  SSU vedtog i foråret 2018, at igangsætte en proces, med det mål at formulere en ny Sundhedspolitik. Den kommende sundhedspolitik skal være målrettet alle kommunens borgere – børn, unge, voksne, ældre, og medarbejdere i Stevns Kommune og derfor skal processen frem mod den politiske vedtagelse af politikken involvere ledere, medarbejdere og kommunens fagudvalg

   

  SSU har lagt vægt på at politikken bliver til via en samskabende proces, hvor også borgere og civilsamfund inddrages i processen. Borgerne involveres via borgermøder.

  SSU har besluttet at dialogmøderne tager afsæt i forebyggelsesudspillet fra Kommunernes Landsforening (KL) ”Forebyggelse for fremtiden”.  Udspillet tager afsæt i hvad der er evidens for på sundhedsområdet, og kommer med forslag til hvordan vi som Kommune kan arbejde mere systematisk og med en bedre kvalitet i forebyggelsesindsatsen på tværs af fagområder.

   

  KL anbefaler følgende 6 pejlemærker:

  1.    Alle skal have mulighed for et sundt liv – fælles ansvar og kvalitet i indsatsen

  2.    Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring

  3.    Alle unge skal have plads i fællesskabet og komme godt på vej i uddannelse og job

  4.    Flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal begynde at ryge

  5.    Flere skal drikke mindre, og ingen børn og unges liv må skades af alkohol

  6.    Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel

   

  Som et led i den interne proces har ledelse og nøglemedarbejdere i Børn & Læring på et dialogmøde d. 13. december 2018 arbejdet med pejlemærkerne og sundhedsudfordringer i Stevns Kommune og nåede frem til at anbefale følgende bidrag til sundhedspolitikken.

   

  Center for Børn & Læring anbefaler følgende input til sundhedspolitikken:

   

  Pejlemærke 1

  Alle skal have mulighed for et

  sundt liv – fælles ansvar og

  kvalitet i indsatsen

   

  Indsats mod fedme i kombination med en fælles kommunal kostpolitik + idrætspolitik + fritidspolitik

  Udbrede kendskab til og brugen af pejlemærkerne til de primære aktører (frontpersonale) i forhold til børn, unge, familier og voksne

   

  Pejlemærke 2

  Alle børn skal have en sund start

  på livet, der fremmer deres trivsel,

  udvikling og læring

   

  Høj kvalitet i dagtilbud

  Tilbud om skilsmissegrupper på alle skoler

  Indsats mod fedme i kombination med en fælles kommunal kostpolitik + idrætspolitik + fritidspolitik

  Fortsætte fokus på sprogstimulering/2-sprogsindsats

  Arbejde i små børnegrupper med 1 voksen

  Etablere flere specialpladser

   

  Pejlemærke 6

  Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel

   

  Tilbud om skilsmissegrupper på alle skoler

   

  Se mere i referat fra dialogmøde, som er vedhæftet denne sag som bilag.

  Det bemærkes fra workshop, at anbefalinger er samlet om tre af pejlemærkerne, da workshoppens deltagere, havde stort fokus på den tidlige, tværgående forebyggende indsats, som væsentligt indsatsområde for at forbedre den livslange sundheds og trivsel.

  At der ikke er fremkommet direkte anbefalinger til pejlemærke 3, 4 og 5, er derfor ikke et udtryk for, at de ikke anses for væsentlige. Det er derimod et udtryk for, at de indsatser der er samlet under pejlemærke 1 og 2, vurderes at være forudsætning for forbedringer for pejlemærke 3, 4 og 5.

  Det videre forløb:

  Samtidig med afholdelse af de interne dialogmøder, involveres borgere i Stevns kommune via to borgermøder: Et borgermøde d. 9/3, og et borgermøde d. 21/1 for Ungerådet og elevråd fra alle skoler på Stevns.

  I slutningen af februar afholdes det sidste interne dialogmøde, hvorefter alle input samles til brug på KB’s temamøde d. 28/3. På KB mødet drøftes og besluttes hvilke pejlemærker og bidrag, der skal arbejdes videre med og dermed ligge til grund for formuleringen af en nye Sundhedspolitik.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven § 119.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvens for Stevns Kommunes økonomi.

 • 150. Regnskab 2018 - BUL

  application/pdf icon aarsberetning_2018_-_bul_0.pdfapplication/pdf icon overfoersel_af_rullebeloeb_med_buls_anbefaling.pdfapplication/pdf icon anlaeg_0.pdf

  Resume

  BUL skal behandle Regnskab 2018, herunder overførsel af rullebeløb til 2019.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til BUL, at

  1. det samlede regnskab godkendes
  2. der overføres et samlet overskud på 4.721.000 kr. til 2019 på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring, jf. Børn & Lærings anbefaling
  3. der overføres 134.000 kr. til 2019 (mindreforbrug i 2018) på områder som ikke er omfattet af rammeaftaler og lønsumsstyring
  4. BUL´s anbefalinger sendes videre til ØU

  Beslutning

  ad 1) Anbefales

  ad 2) Indstillingen anbefales, og BUL ønsker, at der ikke overføres mer- og mindreforbrug for Område Store Heddinge og Område Rødvig, da det fra 1. april 2019 er en ny områdestruktur.

  ad 3) Anbefales

  ad 4) Anbefales

   

   

  Sagsfremstilling

  Der foreligger endeligt regnskab på BUL´s område. Resultatet er følgende:

   

  I forhold til det oprindelige budget er der et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., som består af (- = mindreforbrug / + = merforbrug):

  • +0,2 mio. kr. på overførselsudgifter
  • -2,5 mio. kr. på serviceudgifter inden for servicerammen
  • -1,4 mio. kr. på serviceudgifter uden for servicerammen

   

  I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 8,1 mio. kr., som består af (- = mindreforbrug / + = merforbrug):

  • -0,3 mio. kr. på overførselsudgifter
  • -7,5 mio. kr. på serviceudgifter inden for servicerammen
  • -0,4 mio. kr. på serviceudgifter uden for servicerammen

   

  Ovenstående afvigelser er incl. over-/underskud på rammeaftaler og lønsumsstyring, hvor der er overførselsadgang mellem årene. Herudover er der overført budget mellem udvalgene (uddannelsespulje mv.), som får indflydelse på afvigelsen i forhold til det oprindelige budget.

   

  Ses der bort fra over-/underskud på områder med overførselsadgang mellem årene og overførsel af puljer mellem udvalgene, er der et mindreforbrug på 5 mio. kr.

   

  Der er væsentlige afvigelser på følgende områder:

  • På overførselsudgifter er der et merforbrug, som fortrinsvis skyldes tabt arbejdsfortjeneste
  • På dagtilbudsområdet er der et mindreforbrug, som fortrinsvis skyldes færre børn end forventet i befolkningsprognosen, samt lavere optag af PAU-elever (Pædagogisk assistentuddannelse).
  • På skoleområdet er der et merforbrug, som fortrinsvis skyldes flere elever i privatskoler, som dog delvist modsvares af færre elever på efterskole. Herudover har der været et merforbrug på specialundervisningsområdet.
  • På tilbud til børn og unge med særlige behov er der et mindreforbrug på plejefamilier og opholdssteder. Dette modsvares dog delvist af merforbrug på forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner.
  • På central refusionsordning er der et mindreforbrug, som fortrinsvis skyldes en indgangsindtægt på baggrund af BDO´s indtægtsoptimering på særligt dyre enkeltsager.

   

  På områder med rammeaftaler og lønsumsstyring blev der overført et overskud på 4,7 mio. kr. fra 2017 og ved regnskab 2018 er der et overskud på 4,1 mio. kr., altså et merforbrug isoleret for 2018 på 0,6 mio. kr.

   

  OVERFØRSEL AF OVER-/UNDERSKUD

  På rammeaftaler og lønsumsstyring er der et overskud på 4,1 mio. kr., fordelt med følgende over-/underskud (- = overskud / + = underskud):

  • -0,1 mio. kr. på dagtilbud til børn
  • -1,9 mio. kr. på skoler og SFO´er
  • -2,0 mio. kr. på projektmider i dagtilbud og skoler
  • -45.000 kr. på lønsumsstyring, skole-IT og sundhedspleje

   

  De enkelte skoler og institutioners over-/underskud fremgår af vedlagte bilag, herunder hvilke institutioner, som har et over-/underskud udover rammeaftalen. Børn & Læring anbefaler, at der overføres et overskud på 4,7 mio. kr. til 2019.

   

  Herudover søger Børn & Læring om overførsel af et overskud på 0,1 mio. kr., som ikke er omfattet af rammeaftaler og lønsumsstyring.

   

  ANLÆG

  Økonomiudvalget har den 26. februar 2019 godkendt overførsler mellem årene på anlæg. I alt på BUL´s område er der overført 4 mio. kr. fra 2018 til 2019.

  Økonomi

  Regnskabet er en opfølgning på Stevns Kommunes budget for 2018. Sagen medfører teknisk set en tillægsbevilling i 2019, som svarer til overførsel af over- og underskud på rammeaftaler/lønsumsstyring og øvrig overførsel fra 2018 til 2019.

 • 151. Stevns Dagskole - Ressourcetildeling

  application/pdf icon dagskolen_-_forslag_til_ressourcetildeling_2019_0.pdf

  Resume

  BUL skal tage stilling til, om der skal ske ændringer i serviceniveauet/ressourcetildelingen til Stevns Dagskole, idet der de senere år har været underskud, primært på lønninger.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

  1. anbefale model 3 fra 1. august 2019, som medfører en ekstra tildeling til lønninger på 398.000 kr. i 2019 og 954.000 kr. i 2020 og overslagsårene
  2. finansiere den ekstra tildeling ved at:
  • reducere tildelingen til administration, drift og aktiviteter med 80.000 kr. i 2019 og 192.000 i 2020 og overslagsårene
  • reducere tildelingen til øvrig undervisning (fra 8 til 7,5 årlige timer pr. elev) med 234.000 kr. i 2019 og 562.000 kr. i 2020 og overslagsårene
  • reducere puljen afsat til nye specialundervisningselever i eksterne tilbud med 84.000 kr. i 2019 og 200.000 kr. i 2020 og overslagsårene
  1. sende model 3 i høring i relevante høringsfora.
  2. der fra 1. januar 2020 opkræves forældrebetaling for SFO-delen og taksten fastsættes i forbindelse med behandlingen af budget 2020

  Beslutning

  ad 1)

  Steen S. Hansen (A), Steen Nielsen (A) og Jacob Panton Kristiansen (V) stemmer for model 1

   

  Jan Jespersen (Ø) og Janne Halvor Jensen (O) stemmer for model 3.

   

  ad 2) BUL ønsker supplerende beregninger i forhold til

  - Skal der fortsat være 7. klasse i såvel Ungdomsdagskole og Dagskole

  - Timetal i forhold til eventuelt ny lovgivning

  - Dagskolens elever indgår i Hotherskolens SFO2

   

  Den eventuelt tilvejebragte finansiering kan tilgå dagskolen.

   

  BUL er enige om, at der ikke findes finansiering til dagskolen ved de tre foreslåede bidrag under indstillingspunktet.

   

  Janne Halvor Jensen (O) vil finansiere model 3 ved reduceret tildeling til Ungdomsskolen.

   

  ad 3) Udgår, idet model 1 er besluttet

  ad 4) Godkendt. Provenuet kan indgå til finansiering af dagskolen.

   

  Sagsfremstilling

  Stevns Dagskole har haft underskud, primært på lønninger, i de seneste år. På lønninger var der i 2017 et underskud på 0,7 mio. kr. og i 2018 et underskud på 1 mio. kr. Dette underskud er delvist kompenseret af et overskud på drift og aktiviteter på dagskolen og ved tilførsel af midler til ekstraarbejder i forbindelse med flytninger. På baggrund af dette skal der tages stilling til om der skal ændres i ressourcetildelingen og hermed det serviceniveau, som Dagskolen kan tilbyde.

   

  I den forbindelse er der udarbejdet 4 forslag til ressourcetildeling på lønninger, hvor model 1 er beskrivelse af den oprindelige tildeling og model 2, 3 og 4 medfører tilførsel af ekstra ressourcer i varierende grad.

   

   

  Model 1 - Oprindelig tildeling

  I denne model er der taget udgangspunkt i nuværende tildeling af ressourcer og udarbejdet forudsætninger på baggrund af dette med udgangspunkt i minimumstildelingen pr. klasse.

   

  I model 1 tildeles i alt 6 mio. kr., fordelt med 4,7 mio. kr. til undervisning og behandling og 1,4 mio. kr. til SFO. Dette svarer til en normering på 12,87 stillinger, fordelt på:

  • 4,94 lærerstillinger
  • 7,51 pædagogstillinger
  • 0,43 vikarstillinger

   

  Ved en gennemsnitlig skoleuges længde over et skoleår på 30 ugentlige timer for 0.-3. klasse, 33 ugentlige timer for 4.-6. klasse og 35 ugentlige timer for 7. klasse giver det mulighed for tilstedeværelse af 1 personale pr. klasse i hele skoleugens længde og i 63,6% af tiden kan der være 2 personaler pr. klasse. I SFO-delen svarer tildelingen til 3,3 personaler i åbningstiden. Det skal bemærkes, at den faktiske fordeling har været anderledes.

   

  Ved denne model, vil det være svært at gennemføre undervisning på tilstrækkeligt niveau, idet konflikter med elever vil medføre at undervisningen i perioder må ophøre.

   

   

  Model 2 - 30 ugentlige timer til undervisning/behandling - SFO i Krudthuset

  I denne model er der taget udgangspunkt i, at undervisningstiden fastsættes til 30 timer pr. uge og SFO i resten af tiden, hvor tildelingen i SFO tager udgangspunkt i forventede indmeldte. Denne model kræver dispensation for undervisningstimetallet.

   

  I model 2 tildeles i alt 6,3 mio. kr., fordelt med 5,2 mio. kr. til undervisning og behandling og 1 mio. kr. til SFO. Dette svarer til en normering på 13,03 stillinger, fordelt på:

  • 4,94 lærerstillinger
  • 7,33 pædagogstillinger
  • 0,58 vikarstillinger

   

  Ved en gennemsnitlig skoleuges længde over et skoleår på 30 ugentlige timer for alle klasser giver det mulighed for tilstedeværelse af 2 personaler pr. klasse i hele skoleugens længde. I SFO-delen svarer tildelingen til 2,47 personaler i åbningstiden (tildelingen til personale i SFO-delen vil variere i forhold til antal indmeldte).

   

  Ved denne model, gennemføres undervisning med mulighed for at håndtere konflikter i baserne på en hensigtsmæssig måde. Modellen vil dog sætte SFO-delen under pres, især i ydertidspunkterne. I forhold til elevgruppens behandlingsdel, vil dette kun i begrænset omfang kunne løftes af personale ansat direkte på Dagskolen.

   

  Denne model medfører 227.000 kr. mere i ekstra tildeling, som kan finansieres ved at reducere tildelingen til administration, drift og aktiviteter på undervisningsdelen med 192.000 kr. og SFO-delen med 35.000 kr.

   

   

  Model 3 - 35/40 ugentlige timer til undervisning/behandling - SFO i dagskolen/Krudthuset

  I denne model er der taget udgangspunkt i, at undervisningstiden fastsættes til 40 timer pr. uge for 0.-6. klasse og 35 timer pr. uge for 7. klasse og SFO enten i Dagskolen eller Krudthuset i resten af tiden.

   

  I model 3 tilføres 1 mio. kr., svarende til de senere års underskud på lønninger. Det vil sige i alt 7 mio. kr., fordelt med 6,4 mio. kr. til undervisning og behandling og 0,6 mio. kr. til SFO. Dette svarer til en normering på 14,75 stillinger, fordelt på:

  • 4,94 lærerstillinger
  • 9,11 pædagogstillinger
  • 0,70 vikarstillinger

   

  Her er der taget udgangspunkt i, at der skal være 2 personaler til stede i 40 timer pr. uge pr. klasse for 0.-6. klasse og 35 timer pr. uge pr. klasse for 7. klasse. I SFO-delen er der taget udgangspunkt i 2 personaler i åbningstiden.

   

  Ved denne model kan undervisning gennemføres på betryggende niveau i forhold til målgruppen. For SFO-tilbud er dette på den nedre grænse af det ønskede.

   

  Den model medfører 954.000 kr. mere i ekstra tildeling, som kan finansieres ved at reducere tildelingen til administration, drift og aktiviteter med 192.000 kr., øvrig undervisning med 562.000 kr. (fra 8 til 7,5 årlige timer pr. elev) og puljen til nye specialundervisningselever med 200.000 kr.

   

   

  Model 4 - Dagskolens ønske om fremtidig struktur

  I denne model er der taget udgangspunkt i, at undervisningstiden fastsættes til 40 timer pr. uge for 0.-6. klasse og 35 timer pr. uge for 7. klasse og SFO´en er en del af Dagskolen

   

  I model 4 tildeles i alt 8 mio. kr., fordelt med 7 mio. kr. til undervisning og behandling og 0,9 mio. kr. til SFO. Dette svarer til en normering på 16,66 stillinger, fordelt på:

  • 6,08 lærerstillinger
  • 9,78 pædagogstillinger
  • 0,79 vikarstillinger

   

  Her er der taget udgangspunkt i, at der skal være 2 personaler til stede i 40 timer pr. uge pr. klasse for 0.-6. klasse og 35 timer pr. uge pr. klasse for 7. klasse. Herudover er der tildelt 25% ekstra til fagopdelt undervisning. I SFO-delen er der taget udgangspunkt i 3 personaler i åbningstiden.

   

  Ved denne model kan såvel skole som SFO gennemføres på betryggende vis. Der vil fortsat være begrænset mulighed for behandling, men bedre end model 3.

   

  Denne model medfører 1.918.000 kr. mere i ekstra tildeling, som kan finansieres ved at reducere tildelingen til administration, drift og aktiviteter med 192.000 kr., øvrig undervisning med 1.687.000 kr. (fra 8 til 6,5 årlige timer pr. elev) og puljen til nye specialundervisningselever med 39.000 kr.

   

   

  Behandling

  En del af Dagskolens tilbud er behandling. Efter godkendelse af model om fremtidige ressourcetildeling, vil det i samarbejde med PPR blive fastsat, hvor stor en del af tilbuddet der er behandling. Dette er udgiftneutralt for kommunen, men der vil blive flyttet ressourcer fra forebyggende foranstaltninger til undervisning.

   

   

  Forældrebetaling

  Det foreslås, at der fra 1. januar 2020 opkræves forældrebetaling for alle elever i SFO fra Dagskolen. Fastsættelse af taksten sker i forbindelse med budget 2020.

   

  Høring

  Såfremt BUL ønsker at pege på model 3 eller 4, skal dette sendes i høring.

   

  Såfremt BUL ønsker at pege på model 1, skal der ikke gennemføres høring, da dette er at pålægge Center for Børn og Læring og Hotherskolen, at foretage tilpasning af service til allerede besluttet tildeling.

   

  Såfremt BUL ønsker at pege på model 2, er tilpasningen efter Børn og Lærings opfattelse så beskeden ift. nuværende bevilling, at der ikke kræver en høring. BUL kan dog beslutte, at høring skal gennemføres.

  Økonomi

  Sagen kan medføre en ekstra tildeling til Stevns Dagskole op til 1,9 mio. kr., som skal finansieres inden for BUL´s budgetramme, jf. den økonomiske politik.

 • 152. Struktur på forældrebestyrelser i dagtilbud - spørgeskemaundersøgelse

  application/pdf icon brev_til_foraeldrebestyrelsesmedlemmer_0.pdfapplication/pdf icon spoergeskema_vedr._foraeldrebestyrelser_0.pdfapplication/pdf icon resultat_af_svar_paa_spoergeskema_vedr._foraeldrebestyrelser_0.pdf

  Resume

  Børn, Unge & Læringsudvalget har efterspurgt en tilkendegivelse fra forældrerepræsentanterne i dagtilbuddenes forældrebestyrelser i forhold til, hvad de tænker om strukturen vedr. forældrebestyrelsen i de enkelte dagtilbudsområder.

   

  En sådan undersøgelse er blevet gennemført i januar 2019. Børn, Unge & Læringsudvalget skal nu orienteres om resultatet og tage stilling til, om resultatet giver anledning til yderligere afdækning eller om der skal iværksættes andre tiltag i forhold til sagen.

   

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. tage orienteringen til efterretning
  2. tage stilling til, om der skal iværksættes yderligere afdækning og tiltag i sagen

  Beslutning

  ad 1) Orienteringen er taget til efterretning

  ad 2) Udvalget ønsker ikke, at der iværksættes yderligere tiltag.

  Sagsfremstilling

  Børn, Unge & Læringsudvalget har efterspurgt en tilkendegivelse fra forældrerepræsentanterne i dagtilbuddenes forældrebestyrelse i forhold til, hvad de tænker om strukturen vedr. forældrebestyrelsen i de enkelte dagtilbudsområder.

   

  En sådan undersøgelse er blevet gennemført i januar 2019 via en spørgeskemaundersøgelse.

   

  Spørgeskemaet og brevet, som forældrerepræsentanterne fik tilsendt, samt resultaterne af svarene er vedlagt som bilag.

   

  Der blev opnået en svarprocent på 35% (9 ud af 26). Resultatet ikke validt i en sådan grad, at der med sikkerhed kan konkluderes noget konkret.

   

  I både svarene på alle spørgsmål og de øvrige bemærkninger fra skemaet er der stort set kun positive tilbagemeldinger i forhold til den nuværende struktur.

   

  Der er dog et enkelt punkt, hvor der er tegn på et ønske om et større fokus fremadrettet. Det handler om kontakten mellem forældrerepræsentanten og det forældre/aktivitetsråd, der er i det enkelte dagtilbud.

   

  Områdelederne har allerede peget på netop dette opmærksomhedspunkt, så det formodes, at områderne vil tage højde for dette i det fremtidige arbejde.

   

  Det kan desuden blive skrevet mere tydeligt ind i styrelsesvedtægten, der alligevel skal revideres, når den nye områdestruktur med kun tre områder træder i kraft senere i 2019.

   

   

   

   

  Økonomi

  Sagen har ikke umiddelbart konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 153. Skole-IT - frigivelse af anlægsmidler 2019

  Resume

  KB skal godkende anlægsbevilling til pc'er til lærere og elever på folkeskolerne. Anlægsbevilligen finansieres af rådighedsbeløb på 1.000.000 kr., afsat i budget 2019.

  Indstilling

  Børn og Læring indstiller til KB, via DIR, BUL og ØU, at

   

  1. KB giver en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til pc'er til lærere og elever på folkeskolerne
  2. Anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet på 1.000.000 kr., som er afsat til pc'er til lærere og elever i budget 2019.

   

  Direktionen, 4. marts 2019, pkt. 1:

  Deltog ikke: Per Røner

   

  Anbefales

   

   

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Der er behov for udskiftning af pc'er til både lærere og elever på folkeskolerne, da en del af det nuværende udstyr er af ældre dato.

  En stor del af lærere og pædagogers pc'er blev anskaffet i 2014 og står derfor over for en udskiftning, ligesom der forsat er behov for både udskiftning af gamle og indkøb af flere pc'er til eleverne.

  Den forventede levetid for pc'er er 3-5 år, hvorfor der løbende er brug for midler til den nødvendige udskiftning.

  I budget 2019 blev der afsat 1.000.000 kr. til formålet og der er planlagt følgende indkøb:

  410.000 kr. til udskiftning af personale-pc’er
  590.000 kr. til udskiftning/supplering af elev-pc’er.

  Fordelingen af elev-pc’erne foretages ud fra en nøgle med udgangspunkt i skolernes elevtal.

  De 410.000 kr. til medarbejderpc'erne svarer til udskiftning af i alt 82 gamle pc'er (alle model L530/L540).

  De 590.000 kr. til elevpc'erne svarer til udskiftning af 118 gamle pc'er (alle model L530/L540). Da skolerne har i alt 430 af den type enheder, dækker udskiftningen kun 27% af bestanden.

  Den nuværende bestand af elevpc'er svarer til 1,8 elever pr. pc.

     

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da der er afsat et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til genanskaffelse af pc'ere til lærere og elever.

 • 154. Skoleåret 2020/21 - Ferieplan

  Resume

  Udvalget for Børn, Unge og læring skal godkende skolernes ferieplan for 2020/21.

  Indstilling

  Børn og Læring indstiller til BUL, at

   

  1. Skolernes ferieplan for skoleåret 2020/21 godkendes.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  For skoleåret 2020/21 er der udarbejdet nedenstående ferieplan, som har været forelagt ledelserne på skolerne.

   

  Undervisningsministeriet har fastlagt sidste skoledag i skoleåret til altid at væres sidste fredag i juni måned. Derudover kan kommunerne selv fastlægge skoleåret, der må dog højest være 210 skoledage.

   

  Nedenstående plan giver 200 skoledage.

   

  Ferieplan for skoleåret 2020/21

   

  Sommerferie 27. juni til 9. august 2020

   

  Efterårsferie 10. oktober til 18. oktober 2020

   

  Juleferie 19. december 2020 til 3. januar 2021

   

  Vinterferie 20. februar til 28. februar 2021

   

  Påskeferie 27. marts til 5. april 2021

   

  St. Bededag 30. april 2021

   

  Kristi Himmelfartsferie 13. maj til 16. maj 2021

   

  Pinseferie 22. maj til 24. maj 2021

   

  Sommerferien starter 26. juni 2021

   

   

  De nævnte dage er inklusive.

   

  Der er endnu ikke taget stilling til, hvornår skoleåret 2021/22 begynder.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 155. Vinterbuskort - evaluering og beslutning

  Resume

  KB skal evaluere og træffe beslutning om ordningen med vinterbuskort til elever i udskolingen skal bibeholdes, ændres eller helt afskaffes.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT, BUL og ØU, at

   

  1. evalueringen af vinterbuskort-ordningen tages til efterretning.
  2. de fremlagte scenarier drøftes.
  3. der træffes beslutning om den fremadrettede ordning på området.

  Beslutning

  ad 1) Taget til efterretning

  ad 2) Drøftet

  ad 3)

  Janne Halvor Jensen (O) og Jan Jespersen (Ø) foreslår et scenarie 4, hvor der tilbydes vinterbuskort fra uge 43 til påske samt at afstandskriteriet fastsættes til 2-7 km.

   

  Steen S. Hansen (A), Steen Nielsen (A) og Jacob Panton Kristiansen (V) stemmer for scenarie 3.

   

  Janne Halvor Jensen (O) og Jan Jespersen (Ø) stemmer for scenarie 4.

  Sagsfremstilling

  I efteråret 2019 blev der indført vinterbuskort til eleverne i udskolingen ( 7. - 9. klassetrin).

   

  Det fremgår af sagsfremstillingen fra orientering til KB i september 2018: Eleverne i udskolingen skal selv transportere sig op til 7 km til skolen. Det første stykke af vejen til skolen foregår ofte på veje, som i vinterhalvåret kan opleves utrygge. Det blev derfor bl.a. på baggrund af samtaler med en række forældre administrativt besluttet at tildele "vinterbuskort" til elever i udskolingen, som bor mellem 4 og 7 km fra skolen, hvor skolevejen er vurderet til at være særligt utryg / trafikfarlig i vinterhalvåret. Dette har tilgodeset elever fra byer som Holtug, Enderslev og Magleby. Denne praksis med en differentieret vurdering af skoleveje bruges også i andre kommuner bl.a. Kolding Kommune. For skoleåret 2018 - 2019 er det valgt, at vinterbuskortet skal gælde i perioden sig fra mandag i uge 43 - 2018 til fredag den 12. april 2019.

   

  Vinterbuskortet er generelt blevet godt modtaget, men der har været enkelte kritiske røster fra nogle af dem, som har modtaget vinterbuskort og nogle som ikke har modtaget vinterbuskort. Kritikken har generelt omhandlet den valgte afstand på 4 km. Da det er første år, at vi tilbyder denne ordning, er det aftalt, at ordningen skal evalueres og forvaltningen skal komme med eventuelle ændringsforslag. Fra sidst i februar måned er det lyst fra kl. 7 om morgenen, hvorfor det bør overvejes om gyldighedsperioden skal forkortes så kortet gælder fra uge 43 til og med uge 9 (ca. 1. marts). Dette vil betyde en reduktion i prisen på vinterbuskort på ca. 25%.

  I forhold til det kommende skoleår 2019 - 2020 kan der opstilles følgende scenarier for vinterbuskortet til eleverne i udskolingen:

   

  Scenarie

  Beskrivelse

  Afstand

  Periode

  Skønnet udgift

  1

  Vinterbuskortet bibeholdes i sin nuværende form. 38 buskort udstedt i 2018.

  4 – 7 km

  Uge 43 til før Påske

  ca. 36.000 kr. (38 buskort)

  2

  Vinterbuskortet bibeholdes med forkortet gyldigheds-periode og ændret afstandskriterium.

  2 – 7 km

   Uge 43 t.o.m. uge 9 (ca. 1. marts)

  ca. 55.000 kr. (58 buskort)

  3

  Vinterbuskortet afskaffes helt.

   

   

  Ingen udgift

    

  Vurderingen af scenarierne er foretaget på baggrund af data for indeværende skoleår. I scenarie 2 er de foreliggende data gennemgået med et afstandskriterium på 2 km og det giver ialt 58 elever, som skal tilbydes vinterbuskort. Fordelingen på de tre skoler ses i skemaet nedenfor.

   

  Skole

  Scenarie 1 - afstand 4 - 7 km

  Scenarie 2 - afstand 2 - 7 km

  Strøbyskolen

  14

  18

  Store Heddinge Skole

  16

  21

  Hotherskolen

  8

  19

   

  Scenarie 2 vil således tilgodese ca. 50 % flere elever end scenarie 1 og samtidig - vurderet på det foreliggende grundlag - kun give en marginal merudgift. Scenarie 3 er medtaget, hvor ordningen afskaffes helt.

   

  I budget 2019 og overslagsårene er der afsat 70.000 kr. til vinterbuskort.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens §26 samt befordringsbekendtgørelsen.

  Økonomi

  Sagen kan have indvirkning på kommunens budget, idet sagen kan give et mindreforbrug op til 70.000 kr. Eventuelle afvigelser medtages i budgetopfølgningerne og budget 2020.

 • 156. Klassetildeling skoleår 2019/20 - orientering

  Resume

  Udvalget for Børn, Unge og Læring orienteres om klassetildelingen for det kommende skoleår.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. Orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Med elevtallene pr. 1. marts 2019 ser tildelingen til folkeskolerne ud som nedenfor.

   

   

   

   

    

  I forhold til det forventede elevtal til kommende 0. klasse på Hotherskolen er der indskrevet flere elever, hvilket betyder, at der oprettes 2 klasser på årgangen, hvor der i budgettet kun var forudsat 1 klasse.

  Det bemærkes, at der ved seneste elevtal er 29 elever, der er indmeldt i 0. klasse på Hotherskolen. Det er altså lige over grænsen for, at der alene oprettes en enkelt klasse. Såfremt der efter behandling af denne sag sker ændringer (eksempelvis fraflytning), der medfører, at elevantallet reduceres til 28 elever eller under, vil der ikke i kommende skoleår ske reduktion af tildelingen. Dette skyldes, at skolerne efter denne beslutning påbegynder planlægning ift. primært personaleresurser, ud fra den vedtagne tildeling.

  Såfremt klassen ved opgørelse af elevtal i marts 2020 til skoleåret 2020-2021 er faldet til 28 eller under, vil der i udgangspunktet kun blive tildelt resurser til en enkelt klasse, hvorfor en sammenlægning af to klasser skal finde sted på det tidspunkt.

   

  Øvrig klassetildeling på skolerne passer med det forventede i budget 2019.

   

  Samlet set har skolerne til kommende skoleår 7 elever færre end der var forudsat i budgettet for 2019. Dette giver en reduktion i tildelingen til øvrig undervisning på omkring 16.000 kr.  

   

  Til den ekstra klasse på 0. årgang på Hotherskolen skal skolen i 2019 skal have tilført 362.000 kr.

   

  I budget 2019 er der afsat 304.000 kr. til eventuelle ændringer i klasse- og elevtildeling og/eller frit skolevalg, som delvist kan finansiere 0. klassen på Hotherskolen sammen med mindreforbruget på øvrig undervisning.

  Økonomi

  Sagen medfører et merforbrug på omkring 42.000 kr., som medtages i de kommende budgetopfølgninger.

 • 157. Dialogmøde med dagtilbud- endelig dagsorden

  application/pdf icon 25.04.19_dagsorden_for_dialogmoede_med_dagtilbud_0.pdf

  Resume

  Børn, Unge & Læringsudvalget godkendte på udvalgsmødet d. 14. januar 2019 et forslag til dagsorden til det årlige dialogmøde med dagtilbud.

  Forslaget har været sendt til kommentering i dagtilbuddenes forældrebestyrelser, hvorefter de har haft mulighed for at indsende eventuelle kommentarer og ønsker om punkter til dagsordenen.

   

  Børn, Unge og Læringsudvalget skal nu godkende den endelige dagsorden for dialogmødet torsdag d. 25. april 2019.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. godkende den endelige dagsorden til dialogmøde med dagtilbud torsdag d. 25. april 2019 kl. 18.00 - 20.00 i Kantinen på Store Heddinge rådhus.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmødet d. 14. januar 2019 godkendte Børn, Unge & Læringsudvalget et udkast til en dagsorden til det årlige dialogmøde med dagtilbud.

   

  Forslaget blev efterfølgende sendt til forældrebestyrelserne, så de havde mulighed for at komme med eventuelle kommentaterer og ønsker til den endelige dagsorden.

   

  Børn & Læring har modtaget én tilbagemelding, der kom fra område Nordstevns, der gerne ville drøfte eventuelle kommende besparelser for dagtilbudsområdet samt normering i frokostordningen.

   

  Børn & Læring har efterfølgende udarbejdet et forslag til den endelige dagsorden, som er vedlagt sagen som bilag.

   

  Det skal bemærkes, at Børn, Unge og Læringsudvalget havde et ønske om, at dialogmødet skulle afholes i Sundhed og Frivillighedscenteret i Hårlev, men lokalerne var optaget, og der er i stedet for forslag om at afholde mødet i Kantinen på Store Heddinge rådhus.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 158. Legepladser - frigivelse af anlægsbevilling 2019

  Resume

  Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb til renovering og vedligeholdelse af legepladser fra budget 2019.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via BUL og ØU, at

  1. KB godkender en anlægsbevilling på kr. 700.000, til renovering og vedligeholdelse af de kommunale legepladser i 2019
  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet på kr. 700.000, der er afsat i budget 2019.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Budget 2019 indeholder et rådighedsbeløb på kr. 700.000 til renovering og vedligeholdelse af legepladser.
  Der skal i foråret 2019 (Inspektion hvert 2-år, i ulige år), gennemføres legepladsinspektion af certificeret legepladsinspektør. Resultatet af denne inspektion er en rapport, hvor legepladsens overordnede tilstand, samt de enkelte legeredskabers tilstand er vurderet og kategoriseret. I løbet af 2019 skal de renoverings og vedligeholdelsesmæssiges tiltag legepladsrapporten anbefaler, udføres.
  Herudover gennemføres i 2019 nedenstående

  ·        Alle områder, renovering og vedligeholdelsesmæssige tiltag efter legepladsinspektion kr. 50.000.

  ·        Anbefalede områder, udbedring og vedligehold af faldunderlag kr. 50.000

  ·        Humlebien, step 1. i 3-års plan nye legeredskaber kr.100.000

  ·        Hotherskolen, basket og fodbold område kr. 75.000

  ·        Fritidsgården, svævebane, kr. 100.000

  ·        Erikstrup BC, lille skib, lyd og rytmik station 50.000

  ·        Strøby skolen, bålhus, "hænge ud område", nye gynger og sandkasse. Kr.100.000

  ·        St. Heddinge skole, basketbane kr. 95.000

  ·        Bulderbo, motorik og bevægelsesområde kr. 45.000

  ·        Rødtjørnen, sanse og opdagelses inventar kr. 35.000

  Samlet forbrug 2019, kr. 700.000

  Lovgrundlag

  Alle legeredskaber opsættes, godkendes og inspiceres efter gældende sikkerhedsstandarder i DIN/EN 1176.

  Økonomi

  Sagen har ingen uventede konsekvenser for Stevns Kommunes anlægsbudget, da der er afsat et rådighedsbeløb på kr. 700.000 i budget 2019, som kan finansiere anlægsbevillingen

 • 159. Status på forløb med socialstyrelsens Task Force

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. BUL tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Status på genopretningsplanen, primo marts 2019,

  Udviklingsplan

  Med baggrund i genopretningsplanen er der i samarbejde med Socialstyrelsens task force udarbejdet en udviklingsplan for området. Udviklingsplanen er en videreudvikling af ”Overordnet plan for genopretning, digitalisering og udførsel af Task Forces anbefalinger” som indgår i den politiske sag fra 27.juni 2018, punkt 113.

  Udviklingsplanen skal ses som den konkrete handleplan for det videre arbejde med genopretning af myndighedsarbejdet på børne- og ungeområdet, der pågår i perioden 2018-2019.

  Planen bygger på task forcens tre overordnede anbefalinger, som de fremgår af ”Analyserapport Stevns Kommune, juni 2018” fra Socialstyrelsen og Ankestyrelsen.

  I den samlede plan indgår de tre overordnede anbefalinger som tre udviklingsplaner

  De tre udviklingsplaner består af:

  1.       Hurtig, ensartet, lovmedholdelig sagsbehandling.

  2.       Tydeligere retning på området og højere kvalitet i sagsbehandlingen.

  3.       Styrket samarbejde og praksis omkring den tidligt forebyggende indsats samt med udførerleddet

  Endelig er der udarbejdet en tidsplan for genopretningsforløbet 2018-2019.

  Der er planlagt møder med Task Force for 2019 med et interval på 6-8 uger, hvor der følges op på fremdriften af Udviklingsplanen. Seneste møde vard. 6.3.2019.

   

  Ledelsestilsynspraksis

  I januar og februar 2019 er der gennemført ledelsestilsyn i alle sagsstammer i afdelingens rådgiverteam. Der er udtaget 3 sager i hver af de 12 sagsstammer. Modellen sætter fokus på og kontrollerer, at sagerne indeholder de grundlæggende elementer som en sag skal indeholde, og dermed opfylder lovgivningen. Dette i form af børnefaglig undersøgelse, handleplan, børnesamtale, inddragelse af forældre, opfølgning, samt at der foretages rettidige handlinger. Resultaterne af ledelsestilsynet forelægges i første omgang Task Force på statusmøder, hvor resultaterne kvalitetssikres og her gøres til genstand for, hvor der i sagsbehandlingen, kan være behov for at have et ekstra fokus og sætte ind med læring. Resultaterne retter sig mod såvel den enkelte sagsbehandler, som mod hele afdelingen. Den enkelte sagsbehandler får feedback på ledelsestilsynet og anvisning på evt. elementer, der skal rettes op i sagsbehandlingen, generelt bliver afdelingen gjort opmærksom på tendenser i sagsbehandlingen, som bliver taget med og indgår i afdelingens videre udviklingstiltag.

  Der gennemføres ledelsestilsyn i 11 af årets måneder. Det er målet, at hovedparten af de 30-35 sager hos den enkelte sagsbehandler, når at indgå i ledelsestilsynet i et kalenderår.

   

  Ledelsestilsyn i DUBU

  På møde d. 7.3. med KMD præsenteres Stevns Kommune for et IT modul koblet til fagsystemet DUBU, som forventes at være i stand til at behandle og genere data i DUBU. Data der er baseret på alle afdelingens sager kan f.eks. give afdelingen et overblik over, hvor mange igangværende børnefaglige undersøgelser der er under udarbejdelse, om fristen på 4 måneder for udarbejdelse af undersøgelsen overholdes, og i hvor mange sager fristen ikke overholdes. På samme måde kan der skabes overblik over andre centrale sags skridt, f.eks. om kravet om handleplaner efterleves.

  Systemet vil også kunne give oplysninger om udviklingen i antal sager i afdelingen, antal sager fordelt på sagsbehandler, typer af foranstaltninger, f.eks. i form af anbringelser og forebyggende foranstaltninger, samt oplysninger om den økonomi, der bruges på den enkelte foranstaltning og samlet set på de enkelte foranstaltningsområder.

  Ledelsesdata fra DUBU vil kunne benyttes til løbende afrapportering på status til BUL.

    

  Undervisning i systematisk sagsbehandling og sagssupervision

  I samarbejde med Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter (SPUK) er der 10.1. og 4.2. 2019. gennemført dage med sags supervision, hvor teoretiske oplæg fra SPUK kobles med praktisk træning med udgangspunkt i sagsbehandlernes egne sager. Dette med henblik på at sagsbehandlerne opnår færdigheder, der kan tilgodese kravet om øget kvalitet i sagsbehandlingen. Alle sagsbehandlere og ledere deltager i disse forløb.

   

  Efterslæb børnefaglige undersøgelser (BFU)

  Der er foretaget en ny opgørelse pr. 25.2.2019  af gamle BFU som mangler at blive udarbejdet. Opgørelsen viser, at der nu mangler at blive udarbejdet 48 af de gamle børnefaglige undersøgelser. Ved seneste opgørelse pr. 1.12.2018 manglede der 59 børnefaglige undersøgelser. De 48 undersøgelser har alle overskredet 4 måneders fristen og går tilbage til den opgørelse, der blev foretaget i sommeren 2018.

  Det er fortsat afdelingens mål, at alle gamle børnefaglige undersøgelser er genoprettet pr. 1.7.2019.

  Afdelingen vil inden for den kommende måde have endelig plan for at eliminere efterslæbet, herunder evt. særskilt økonomi til dette.

   

  Efterslæb handleplaner

  Der er senest foretaget en opgørelse af manglende handleplaner pr. 1.12.2018, hvor der manglede 73 handleplaner. For disse sager er det for så godt som alle sager igangsat foranstaltning ift. familiens udfordringer.

  Det er aftalen med sagsbehandlerne, at der i takt med opfølgning i sagerne udarbejdes handleplaner i de sager, hvor der mangler.

  Det er målet, at efterslæbet herved er genoprettet pr. 1.7.2019. Der vil blive foretaget status på efterslæb af handleplaner pr. 1.5.2019.

   

  Status personale

  Pr. 1.3.2019 er de 2 sidste af afdelingens vakante stillinger besat. 

  Der har i forhold til afdelingens seneste stillingsopslag været 15 ansøgere. Fra rekrutteringsprocessen kan positivt nævnes, at der har været mange kvalificerede ansøgere til de 2 stillinger.

   

   

 • 160. Strøbyskolens udskolingsmodel

  application/pdf icon bilag_1_uvm_godkendelse_2013_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2_stroebyskolens_forklaring_paa_udskolingsmodel_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3_anmodning_om_dispensation_til_stuk_0.pdfapplication/pdf icon bilag_4_organisering_af_udskolingen_paa_stroebyskolen_0.pdfapplication/pdf icon bilag_5_stroebyskolens_status_0.pdf

  Resume

  Udvalget for Børn, Unge og Læring får en orientering vedrørende forvaltningens dialog med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Strøbyskolen om Strøbyskolens udskolingsmodel.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. tage orienteringen til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  I september 2012 ansøgte Stevns Kommune under udfordringsretten på vegne af Strøbyskolen om en fleksibel organisering af undervisningen fra 7.-9. klassetrin, hvilket blev godkendt af Styrelsen af Undervisning og Kvalitet (STUK) den 18. januar 2013 som en forsøgsordning for skoleår 2014/15. Helt konkret gav godkendelse af ansøgningen en dispensation fra daværende gældende bestemmelser i folkeskoleloven vedrørende holddannelse.

   

  Formålet med ansøgningen var at forbedre elevernes faglige udbytte, styrke forudsætninger for undervisningsdifferentiering, øge elevernes motivation og engagement i undervisningen samt sikre et sikkert valg af ungdomsuddannelse.

   

  Det fremgår af Styrelsens afgørelse af kommunens forsøgsansøgning, at undervisningen fortrinsvis vil foregå på hold, hvis sammensætning vil variere i løbet af skoleåret. I stedet for klasser inddeles eleverne i mindre årgangsopdelte kontaktgrupper hver med en fast kontaktlærer, der varetager den tætte kontakt med den enkelte elev og dennes forældre om elevens trivsel og faglige udvikling.

   

  Se bilag 1 for en udfoldelse af ansøgningsgrundlaget.

   

  I oktober 2017 bliver nuværende centerchef og skolekonsulent bekendt med forsøgsgodkendelsen og at denne udløb med udgangen af skoleår 2015. På baggrund af nuværende gældende bestemmelser i folkeskolelovens § 25a om holddannelse, beder forvaltningen skoleleder og udskolingsleder om at udspecificere den nuværende struktur for 7.-9. klassetrin i forhold til gældende lovgivning.

   

  Der har været en konstruktiv og løsningsorienteret dialog mellem STUK, Strøbyskolen og forvaltningen, som har resulteret i at modellen er lovmedholdelig fra skoleåret 2019/2020. Korrespondancen er gengivet i korte træk nedenfor.

   

  • 10. oktober 2017: sammen med juridisk funktion afholder forvaltningen møde med Strøbyskolens skoleleder, udskolingsleder og skolesekretær. Her drøftes hvorvidt nuværende udskolingsmodel lever op til gældende lovgivning. Forvaltningen aftaler med skoleleder, at der sendes en redegørelse vedrørende udskolingsmodellen.
  • 11. oktober 2017: forvaltningen kontakter STUK og orienterer om dialog med Strøbyskolen vedrørende forsøgsgodkendelsens udløbsdato og at redegørelse tilsendes inden for 4 uger.
  • 21. november 2017: Forvaltningen sender Strøbyskolens redegørelse til STUK. (Se bilag 2)
  • 4. januar 2018: Forvaltningen kontakter STUK for svar på Strøbyskolens redegørelse
  • 9. januar 2018: STUK meddeler, at de er i gang med se på Strøbyskolens redegørelse
  • 5. februar 2018: Forvaltningen kontakter STUK for svar på Strøbyskolens redegørelse
  • 6. juli 2018: Forvaltningen modtager svar fra STUK vedrørende Strøbyskolens redegørelse. STUK vurderer, at det er uklart

  - hvor meget af undervisningen, der foregår med udgangspunkt i klassen (kontaktgruppen) og

  - om der undervises med udgangspunkt i klassen (kontaktgruppen) i alle fag, jf. folkeskolelovens § 25 a. stk. 5.

  - På den baggrund er det vanskeligt for STUK at se, hvordan den nuværende organisering af udskolingen på Strøbyskolen adskiller sig fra organiseringen under forsøgsdispensationen og dermed daværende bestemmelser i folkeskoleloven. STUK beder Stevns Kommune inden den 17. august 2018 at redegøre for, hvordan organiseringen af Strøbyskolens udskoling fremadrettet lever op til bestemmelserne i § 25 a, stk. 5.

  • 9. juli 2018: Til brug for forvaltningens arbejde med redegørelsen stiller forvaltningen STUK uddybende spørgsmål vedrørende fortolkning af loven samt beder om en forlængelse af svarfrist grundet skolernes sommerferie.
  • 7. september 2018: Forvaltningen modtager svar fra STUK og tilkendegivelse af forlænget svarfrist til den 28. september 2018.
  • 28. september 2018: Forvaltningen sender redegørelse til STUK. Heri anmoder forvaltningen om en dispensation fra folkeskolelovens bestemmelser om holddannelse (§ 25a) frem til slutningen af skoleår 2018/19, hvor Strøbyskolen fortsætter organiseringen, som blev godkendt under udfordringsretten for skoleår 2014/15.   (Se bilag 3)
  • 15. oktober 2018: Forvaltningen kontakter STUK for svar på forvaltningens redegørelse.
  • 8. november 2018: Forvaltningen modtager svar fra STUK. STUK godkender forvaltningens anmodning, men beder om underretning vedrørende bestræbelserne på omlægningen af udskolingen i januar og underretning inden skoleår 2019/2020 om, at den fremadrettede organisering af udskolingen lever op til bestemmelserne i folkeskoleloven. (Se bilag 4)
  • 8. november 2018: Forvaltningen afholder møde med Strøbyskolens skoleleder og udskolingsleder.
  • 4. december 2018: Sammen med juridisk funktion afholder forvaltningen telefonmøde med STUK.
  • 29. januar 2019: Forvaltningen sender en redegørelse fra Strøbyskolen vedrørende omlægningen af udskolingen. (Se bilag 5)
  • 8. februar 2019: Forvaltning modtager svar fra STUK, hvor der ingen bemærkninger er til Strøbyskolens principper for organisering af udskolingsmodel for skoleår 2019/20.

   

  På ovenstående baggrund vurderer forvaltningen at Strøbyskolens principper for organisering af udskolingen er lovmedholdelige fra og med skoleåret 2019/2020.

   

  Det bemærkes endvidere, at Strøbyskolens skolebestyrelse løbende været orienteret om problematikken – senest på SB-møde d. 10.01.19.

  Det er aftalt, at skolebestyrelsen igen inddrages på kommende møde.

 • 161. Fremtidig struktur for vejledningsindsatsen

  application/pdf icon samarbejdsaftale_pr._1.8.2019_stevns_jan19_0.pdfapplication/pdf icon stevns_bilag_1_og_2_til_uuvs_samarbejdsaftale_1_8_2019_jan19_0.pdfapplication/pdf icon tal_og_grafer_udvikling_i_uddannelsestilboejelighed_2004-2018_0.pdfapplication/pdf icon tilbagemelding_paa_anvendelse_af_ressourcer_til_uddannelses_vejledning_og_samarbejdet_med_uuv_vejlederne_0.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_uddannelsesvejledning_efter_august_2019_behandlet_paa_moedet_19._december_2018_kl._1602_raadssalen_i_boern_unge_og_laering_2018_0.pdf

  Resume

  Samarbejdet omkring UUV ophører pr. 1. august 2019. Derfor skal der tages stilling til, hvorledes vi ønsker, at videreføre indsatsen. Sagen indeholder tre mulige scenarier for håndtering af den Kommunale UngeIndsats (KUI). Sagen behandles i BUL og efterfølgende i ØU.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via BUL og ØU, at

                                                  

  1. Model 1 besluttes, således at vejledningsopgaven hjemtages pr. 1. august 2019.
  2. Hvis opgaven hjemtages helt eller delvist, fremlægges der konkret forslag til organisatorisk og politisk forankring på maj-mødet.

  Beslutning

  ad 1) BUL anbefaler, at der indgås en aftale i henhold til model 3, under forudsætning af, at den nuværende økonomiske ramme kan fastholdes.

   

  Hvis det ikke kan lade sig gøre inden for den nuværende økonomiske ramme, hjemtages opgaven jf. model 1.

   

   

  ad 2) Anbefalet

  Sagsfremstilling

  Tidligere beslutning fra fælles udvalgsmøde 19. december 2018:

   

  "Sagen er drøftet, og genoptages på BUL-mødet i februar 2019.

   

  Udvalget ønsker et oplæg til en model, der kombinerer et formelt samarbejde (model 2) og mulighed for at påvirke og prioritere indsatsen fra fagområderne.

   

  Der ønskes sikkerhed for en tydelig tilstedeværelse på Stevns i forhold til hele målgruppen for den koordinerede ungeindsats (KUI).

  Der ønskes viden i forhold til, hvordan UUV har gjort en forskel i forhold til uddannelsesfrekvensen fra 2004 til 2018

  Det ønskes belyst, hvordan vejledningsopgaven indtænkes i det tværfaglige velfærdsprogram.

  Det ønskes, at vejledningsopgaven aktivt indtænker det lokale erhvervsliv.

   

  BUL anbefaler på et kommende møde udkast til en samarbejdsaftale, som herefter indstilles til godkendelse i ØU og KB."

   

  Reformen: ”Bedre veje til uddannelse og job” fra 13. oktober 2017 flytter ansvaret for ungeindsatsen entydigt til kommunerne. Det betyder, at kommunerne får det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse, og herunder også ansvaret for koordinering af den samlede ungeindsats i den enkelte kommune på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Dette indebærer, at kravet om, at kommunens uddannelsesvejledning skal ske i regi af Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV), fjernes. Det bliver således op til kommunerne selv at afgøre, hvordan Ungdommens UddannelsesVejlednings funktioner videreføres. Det er intentionen bag lovgivningen, at vejledningsopgaven kobles tættere op til de øvrige kommunale indsatser.

   

  Ungdommens Uddannelsesvejledning blev ved lov etableret i 2004 med henblik på at styrke vejledningen af unge i grundskolen og op til 25 år. Stevns Kommune valgte at løse opgaven i et tværkommunalt samarbejde med de nuværende Køge, Greve og Solrød kommuner. UUVs sekretariat har til huse i Køge Kommune, og alle medarbejdere er i dag ansat i Køge Kommune.

   

  Stevns Kommune har i lighed med de andre kommuner i UUV-samarbejdet været meget tilfredse med UUV’s opgaveløsning, som har betydet en professionalisering af vejledningsindsatsen og en pålidelig og konsistent opsamling af data på uddannelsesområdet samt en en stor fleksibilitet og villighed til at understøtte særlige ønsker om specifik data fra Stevns Kommune.

   

  Udviklingen i de unges uddannelsestilbøjelighed har gennem denne årrække være stigende hvilket fremgår af bilag: ”Tal og grafer udvikling i uddannelsestilbøjelighed 2004-2018”. Flere faktorer har været med til at drive denne udvikling; kontanthjælpsreform, lavkonjunktur med deraf følgende større ledighed blandt unge har været medvirkende ligesom en bedre uddannelsesvejledning utvivlsomt også i høj grad har spillet ind.

   

  Der er samlet, hvad der svarer til  4,6 medarbejdere i UUV Køge, der arbejder med opgaver i Stevns. Dette estimeret fordelt på:

  • To grundskolevejledere (folkeskole, privatskole og friskole)
  • En STU-vejleder – indstiller unge til STU og har den opfølgende og  kordinerende funktion som sikrer sammenhæng i forløb tværs af S&O, B&L og Arbejdsmarked
  • En vejleder, hvis opgaver omfatter åben vejledning og opsøgende indsats overfor unge der frafalder deres studie o. lign.
  • 0,6 årsværk til administration, databehandling, IT system, kompetenceudvikling, ledelse o.lign.

   

  Ved hjemtagelse af opgaver, er udgangspunkt at 4,6 medarbejdere via Lov om Virksomhedsoverdragelse, tilbydes overgang til ansættelse i Stevns Kommune pr. 1. august 2019, medmindre der laves aftale med Køge kommune om videreførelse af samarbejde.

   

  Der er siden politisk behandling i december 2018 indhentet udtalelse fra relevante MED-udvalg.

   

  Lokal-MED for erhverv- og arbejdsmarked tilkendegiver tilfredshed med samarbejdet med UUV-Køge, men kan se fordele ved en hjemtagelse; navnlig i forhold til det tværfaglige velfærdsprogram.

   

  Hotherskolen og St. Heddinge skole tilkendegiver tilfredshed med samarbejdet med UUV-Køge, og ønsker ikke opgaven hjemtaget.

   

  Strøbyskolen angiver, at de kan se nogle perspektiver at hjemtage vejledningsopgaven, og lægge en større del af vejledningen ud decentralt til skolerne. De angiver samtidig, at det skal overvejes grundigt, og vil kræve lokalt vejledernetværk, og er mere sårbart end fortsat samarbejde med UUV.

   

  Udtalelserne fra skolerne i sin helhed er vedlagt sagen som bilag.

   

  For at kunne tilrettelægge den videre Kommunale Ungeindsats skal BUL tage stilling til, hvilken af de tre nedenstående vejlednings- og KUI-modeller der skal besluttes. De tre modeller er foreslået af UUV.

   

   

  Model 1 – Hjemtagning af vejledningsopgaven:

  Stevns Kommune hjemtager:

  • Vejledningsindsatsen i grundskolen
  • STU vejledning
  • Vejledning og opsøgende indsats overfor studiefrafaldne
  • Åben vejledning
  • Sekretariatsbetjening

   

  Det er blandt kommunerne i FGU Midt- og Østsjællands dækningsområde (Faxe, Køge, Ringsted, Stevns og Sorø) aftalt, at der etableres vejledernetværk.

   

  Det er endvidere aftalt, at der skal samarbejdes omkring nedenstående forhold:

  • It-systemer (ved at indgå i kontraktforhandlinger sammen med ovennævnte kommuner overfor IT-system-leverandør, satser man på at kunne få en mere konkurrencedygtig pris)
  • Datamodel (aftale om fælles standarder for opsamling og videreformidling af data, således at der kan dannes ledelsesinformation på baggrund af uniformt data, hvilket er essentielt, såfremt vi ønsker at sammenligne os med øvrige kommuner i 5-kommune samarbejdet)
  • Vejledernetværk (der etableres et netværk bestående af vejledere fra de fem kommuner med henblik på at sikre fagligheden på tværs af kommunerne. Vejledernetværket kommer ligeledes til at sikre kompetenceudvikling og vil stå for fælles seminarer og konferencer)
  • Brobygning (koordinering af aftaler med uddannelsesinstitutioner om brobygningsforløb)

   

  Udmøntning

  -      Stevns Kommune får som udgangspunkt virksomhedsoverdraget 4,6 medarbejdere fra det hidtidige UUV

  -      Alle medarbejderne indgår i den koordinerede ungeindsats (KUI)

  -      Der opbygges en vejledningsindsats i grundskolen omkring vejlederne fra det tidligere UUV. Denne indsats tildeles 2 årsværk

  -      Åben vejledning hjemtages placeres på jobcentret

  -      STUvejledning hjemtages og placeres på jobcentret med tæt tilknytning til S&O samt B&L

  -      Der etableres administrative funktioner svarende til 0,6 årsværk

  -      Forslag til politisk og organisatorisk forankring fremlægges på maj-møderne i BUL og AET

   

  Greve Kommune har besluttet en tilsvarende hjemtagelse, og der er derfor en model, vi kan benytte.

   

  En etablering af Model I forudsætter, at der nedsættes en hurtigt arbejdende projektgruppe, hvis medlemmer rekrutteres blandt praktikkere og ledere fra UUV, Arbejdsmarked, B&L samt S&O.

   

  Projektgruppen skal gennem 3 workshops udarbejde en model, der sikrer at Stevns Kommune lever op til de lovbestemte krav. 

   

  Hertil vil projektgruppen skulle forholde sig til minimum nedenstående spørgsmål:

  -      Dataopsamling

  -      Databehandling af advisser fra uddannelsesinstitutioner

  -      Koordinering af brobygning

   

  Stevns Kommune kan indgå aftaler med andre kommuner med henblik på at sikre, at vi på en omkostningeseffektiv måde lever op til de lovbestemte krav.

  Fordele: Ved at tage UUV’s hidtidige opgaver hjem, får man i højere grad indflydelse på, hvorledes man ønsker at allokere resurser til vejledningsopgaver, således også, hvilken opgaveportefølje den enkelte vejleder har. Der vil endvidere kunne etableres et tættere samarbejde med den øvrige kommunale virksomhed samt det lokale erhvervsliv. Vi vil indgå i et fælleskommunalt vejledernetværk med Køge, Ringsted, Faxe og Sorø.

  Ulemper: UUV-vejlederteamet har på nuværende tidspunkt et etableret og velfungerende samarbejde med klare snitflader og viden om handlingskompetence. Det er usikkert, om dette kan fastholdes i en løsere koblet struktur. Med hjemtagning af vejlederindsatsen vil driftssikkerhedeb udfordres, ligesom der er større sårbarhed ift. langtidssygemeldinger o. lign. ligesom der kan være et videns- og kompetencetab forbundet med ikke at have større fagligt miljø i det daglige arbejde; dette søges kompenseret ved vejledernetværket i FGU Midt- og Østsjællands dækningsområde. Endelig giver man køb på stordriftsfordele ifm. administration.

   

  Der skal ved en hjemtagelse tages stilling til den politiske og organisatoriske placering. Dette vil i givet fald bllive forelagt til politisk beslutning inden opgaven hjemtages 1. august 2019.

   

   

  Model 2

  Stevns Kommune søger et fortsat samarbejde med Køge Kommune om hele det hidtidige UUV-område. Denne model er forudsat Køge Kommune deltager i samarbejdet på samme niveau.

  Fordele: Budgetsikkerhed og kontinuitet i indsatsen. De etablerede samarbejdskanaler forbliver intakte og arbejdet omkring vejledningen i grundskolen, den koordinerende indsats på STU-området og den øvrige vejledning kan fortsættes som hidtil. Vejlederne bliver en del af et større fagligt netværk. Endelig vil der være stordriftsfordele i forhold til de adminstrative funktioner, ligesom der vil være større driftsikkerhed i tilfælde af sygdom, opsigelser og lignende.

   

  Ulemper: Mindre indflydelse på, hvorledes man ønsker at allokere resurser til vejledningsopgaver, således også, hvilken opgaveportefølje den enkelte vejleder har.

   

  I forhold til de politiske tilkendegivelser på fælles udvalgsmøde i december 2018, har forvaltningen i det videre arbejde med rammerne for en aftale med Køge arbejdet for:

  -      Minimum for vejledningstilstedeværelse på skolerne

  -      Konkretisering af forventet bidrag til tværfagligt velfærdsprogram

  -      Fast kvartalmæssig ledelsesdialog møde med Stevns og UUV

  -      Årlig ”udviklingspulje” på 100 timer, som kan benyttes til indsatser med særlig interesse og værdi for Stevns

  -      Mere fleksibelt/kortere opsigelsesvarsel for samarbejdsaftale

   

   

  Model 3

  Solrød Kommune har indgået en aftale med UUV om at UUV fortsætter vejledning i grundskolen, men samtidigt at Solrød Kommune hjemtager vejledning af unge efter den skolepligtige alder. Såfremt Stevns Kommune kunne få en tilsvarende aftale kunne denne model bringes i spil.

  Dette vil betyde;

   

  • Stevns Kommune hjemtager KUI delen.
  • Stevns Kommune får virksomhedsoverdraget 2 medarbejdere fra det hidtidige UUV
  • Åben vejledning hjemtages placeres på jobcentret
  • STUvejledning hjemtages og placeres på jobcentret med tæt tilknytning til S&O samt B&L

   

  En etablering af Model 3 forudsætter, at der nedsættes en hurtigtarbejdende projektgruppe, hvis medlemmer rekrutteres blandt praktikkere og ledere fra UUV, Arbejdsmarked, samt S&O.

   

  Projektgruppen skal gennem 3 workshops udarbejde en model, der sikrer at Stevns Kommune lever op til de lovbestemte krav. 

   

  Herudover skal projektgruppen som minimum arbejde med:

  • Dataopsamling
  • Databehandling af advisser fra uddannelsesinstitutioner
  • Koordinering af brobygning

   

  Seneste svar fra Køge Kommunen angiver, at de ikke kan tilbyde Stevns Kommune en aftale, der svarer til Solrøds med virkning fra 1. august 2019. Det vil derimod kræve en længere forberedelse.

   

  Sammenfatning.

  Som det fremgår, er der på driftssiden, især i forhold til driftsikkerhed, fordele ved at forblive i et fuldt forpligtigende samarbejde med Køge. En hjemtagelse af opgaven vil omvendt give større mulighed for løbende tilpasning og prioritering af indsatsen i forhold til de lokale behov.

  Hvis der indgås en aftale med Køge Kommune, vil denne kunne opsiges med forholdsvis kort varsel. Det vil derfor ved forlængelse af samarbejdet være muligt, at løbende helt eller delvist at hjemtage yderligere funktioner til Stevns Kommune, såfremt dette ønskes.

  Økonomi

  Der er samlet afsat 2.380.000 kr. til UU-opgaven i budget 2019.

   

  Model 1

  Det er en forudsætning, at opgaven kan løses inden for den ramme, Stevns Kommune i dag anvender til vejledningsopgaven; herunder at der virksomedsoverdrages medarbejdere, der sammen med de øvrige udgifter kan finaniseries inden for den nuværende aftale med UUV.

   

  Model 2                         

  Det forventes at samarbejdet med Køge vil kunne etableres indenfor den samme budgetmæssige ramme som er lagt for det nuværende UUV-samarbejde. Se bilag.

  Modellen er derfor budgetneutral for Stevns Kommune

   

  Model 3

  Det forventes at dette vil betyde en reduktion af udgiften til UUV med kr. 967.000,- , som anvendes til at etablere en jobcenterforankret KUI. Modellen er derfor budgetneutral for Stevns Kommune

   

  Anbefaling:

  Som det fremgår i indstillingen, er der argumenter for såvel at forblive i et formelt samarbejde med Køge Kommune, og argumenter for at hjemtage opgaven. Samlet set anbefaler forvaltningen, at vejledningsopgaven hjemtages, for på den måde bedst muligt at kunne leve op til intentionerne bag den koordinerede ungeindsats. Et vigtigt element heri er,  at vejledningsopgaven samtænkes med den øvrige kommunale virksomhed. Derudover vil en hjemtagning også bedst kunne honorere de politiske ønsker om en forankring i det tværfaglige velfærdsprogram og i forhold til en tæt kobling til det lokale erhvervsliv.

   

  Seneste udkast til hhv aftale for model 2 samt bilag hertil er vedhæftet dagsordenspunktet

   

 • 162. Diverse orienteringer - BUL 12. marts 2019 (Lukket)

 • 163. Underskriftsark (Lukket)