Referat

 • 138. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden.

  Beslutning

  Godkendt.

 • 139. Udsatteråd - Etablering

  application/pdf icon referat_-_moede_med_initiativgruppe_den_14._november_2018.pdfapplication/pdf icon vedtaegter_for_stevns_udsatteraad_-_endeligt_udkast_til_politisk_godkendelse.pdfapplication/pdf icon brev_fra_initiativgruppen.pdfapplication/pdf icon naar_udsatte_borgere_moeder_velfaerdssystemet.pdf

  Resume

  Initiativgruppen til oprettelse af Stevns Udsatteråd har taget kontakt til Stevns kommune med henblik på at få oprettet et udsatteråd i Stevns kommune. Der har været afholdt et afklarende møde mellem Initiativgruppen og Social- og Sundhedsudvalget, hvorfor der nu forelægges forslag til etablering af Stevns Udsatteråd samt vedtægter herfor.

   

  Initiativgruppen deltager under behandling af denne sag.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. forslag til etablering af Stevns Udsatteråd godkendes
  2. forslag til sammensætningen af Stevns Udsatteråd godkendes
  3. forslag til vedtægterne for Stevns Udsatteråd godkendes

   

  Social og Sundhed, 4. februar 2019, pkt. 130:

   

  ad 1) Godkendt

  ad 2) Godkendt

  ad 3) Godkendt

   

  Supplerende kommentarer fra Sundhed og Omsorg efter SSUs behandling den 4. februar 2019:

   

  SSU godkendte etablering, sammensætning og vedtægter i form af udkast, som nu sendes til høring i Initiativgruppen. Det er aftalt at Initiativgruppen deltager i starten af SSU´s næste møde, hvorefter Etablering af Udsatterådet, dets sammensætning og vedtægter indstilles til KB til godkendelse.

   

  Sundhed og Omsorg indstiller til KB via SSU, at

   

  1. Etablering af Udsatterådet, dets sammensætning og vedtægter godkendes.

   

  Beslutning

  Indstillingen anbefales.

   

  Sagsfremstilling

  I sommeren 2018 påbegyndte en initiativgruppe arbejdet med at få etableret et udsatteråd i Stevns kommune. Udsatteråd er kendt fra en række andre kommuner, og der er pt. etableret udsatteråd i ialt 40 kommuner, herunder både i Køge og Faxe kommuner. Der findes endvidere en landsdækkende organisation ”Rådet for Socialt Udsatte”, som rådgiver omkring målgruppe, etablering mv.

   

  At være udsat, ses ikke at være et voldsomt stort problem i Stevns kommune, hvilket fremgår af vedlagte evalueringsrapport. Der er en række tilbud i kommunen, som også omfatter udsatte borgere, f.eks. væresteder, bostøtte og støttekontaktperson og tilbud om at hjælpe med tilskud til bolig og enkeltydelser, ligesom der er mulighed for rådgivning og vejledning.

   

  Men etableringen af et udsatteråd i Stevns kommune kan give et talerør mellem kommunen og mennesker ramt af at være udsat, enten kortvarigt over en periode eller måske igennem det meste af livet.

   

  Når der etableres et udsatteråd i Stevns kommune er det vigtigt at holde sig for øje, at de allerede etablerede råd, dvs. Ældrerådet og Handicaprådet, har en lovbestemt opgave, som bl.a. omfatter rådgivning og vejledning til det politiske og administrative niveau omkring de specifikke målgrupper hvis interesser de varetager; samt en høringsret om samme.

   

  Det er derfor nødvendigt, ved etableringen af et udsatteråd, at afgrænse målgruppen, samt nøje at beskrive hvilke opgaver et udsatteråd kan varetage. Der foreligger et udkast til vedtægter, som i sammenhæng med godkendelse af Stevns Udsatteråd, indstilles til godkendelse.

   

  Sammensætningen af Stevns Udsatteråd bør afspejle denne afgrænsning af målgrupper, således at sammensætningen repræsenterer målgrupper og områder, som ikke er omfattet af Ældrerådet eller Handicaprådet.

   

  Der foreslås følgende sammensætning:

  • 3 udsatte borgere
  • 1 repræsentant for Cafe Stevnen
  • 1 repræsentant for Mænds Mødesteder
  • 1 repræsentant for SIND
  • 1 repræsentant for Social- og Sundhedsudvalget (SSU)
  • 1 repræsentant for Arbejdsmarked, Erhverv, og Turismeudvalget (AET)
  • Lederen af kommunalt socialpsykiatrisk værested

   

  Målgruppen for Stevns Udsatteråd defineres som:

   

  Borgere som i en kortere eller længere periode er udsat for hjemløshed, alkohol- og/eller stofmisbrug, prostitution, fysisk/psykisk vold, diagnoser indenfor socialpsykiatrien, herunder PTSD, manglende familieevne eller sociale kompetencer.

   

  Målgruppen er således ikke den traditionelle gruppe af handicappede borgere, hvor det i højere grad handler om varigt nedsat fysisk eller kognitiv funktionsevne; ligesom omfatter det heller ikke den specialiserede indsats indenfor handicapgrupperne omkring autisme, ADHD, spiseforstyrrelser mv.

   

  Det handler om socialt udsathed og midlertidige manglende kompetencer til at klare tilværelsen; kompetencer man kan opnå igen.

   

  Udsatterådet sekretariatsbetjenes fra Center for Sundhed og Omsorg.

   

  Lovgrundlag

  Udsatterådet etableres efter § 16, stk. 1 og 2 i Serviceloven:

  • Stk.1 Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastlægger skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen.
  • Stk.2 Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver.

  Økonomi

  Udsatterådet betjenes af Center for Sundhed og Omsorg.

 • 140. Formulering af ny sundhedspolitik - intern proces

  application/pdf icon referat_fra_dialogmoede_med_sundhed_og_omsorg_den_28._februar_2019.pdfapplication/pdf icon forebyggelse_for_fremtiden_2018.pdfapplication/pdf icon forebyggelse_for_fremtiden_-_pixi.pdfapplication/pdf icon sundhedspolitik_-_januar_2009.pdfapplication/pdf icon tillaeg_til_sundhedspolitik_-_2012.pdfapplication/pdf icon fakta_ark_-_stevns_kommune_2017.pdfapplication/pdf icon fakta_ark_region_sjaelland_2017.pdfapplication/pdf icon fakta_ark_-_danskernes_sundhed_2017.pdf

  Resume

  SSU vedtog i foråret 2018, at igangsætte en proces, med det mål at formulere en ny Sundhedspolitik.

   

  Den kommende sundhedspolitik skal være målrettet alle kommunens borgere – børn, unge, voksne, ældre, og medarbejdere i Stevns Kommune og derfor skal processen frem mod den politiske vedtagelse af politikken involvere ledere, medarbejdere og kommunens fagudvalg.

   

  Stine Rehn og Denni Pedersen deltager under behandling af denne sag.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  • Godkende Centerets anbefalinger fra Dialogmødet og prioriterer 2 - max 3 bidrag, som Center for Sundhed & Omsorg og fagudvalgets bidrag til Sundhedspolitikken.

  Beslutning

  SSU anbefaler forslagene fra Center for Sundhed og Omsorg, og prioriterer følgende indsatser:

  - Generelt arbejde for alle KRAM-faktorerne

  - Arbejde for gode rammer for frivillige

  - At arbejde hen imod, at Stevns Kommune implementerer røgfri arbejdstid og røgfri skole

  - Arbejde for indsatser der fremmer mental sundhed for alle aldersgrupper; især de unge piger

  Sagsfremstilling

  SSU vedtog i foråret 2018, at igangsætte en proces, med det mål at formulere en ny Sundhedspolitik. Den kommende sundhedspolitik skal være målrettet alle kommunens borgere – børn, unge, voksne, ældre, og medarbejdere i Stevns Kommune og derfor skal processen frem mod den politiske vedtagelse af politikken involvere ledere, medarbejdere og kommunens fagudvalg

   

  SSU har lagt vægt på at politikken bliver til via en samskabende proces, hvor også borgere og civilsamfund inddrages i processen. Borgerne involveres via borgermøder.

  SSU har besluttet at dialogmøderne tager afsæt i forebyggelsesudspillet fra Kommunernes Landsforening (KL) ”Forebyggelse for fremtiden”.  Udspillet tager afsæt i hvad der er evidens for på sundhedsområdet, og kommer med forslag til hvordan vi som Kommune kan arbejde mere systematisk og med en bedre kvalitet i forebyggelsesindsatsen på tværs af fagområder.

   

  KL anbefaler følgende 6 pejlemærker:

  1.    Alle skal have mulighed for et sundt liv – fælles ansvar og kvalitet i indsatsen

  2.    Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring

  3.    Alle unge skal have plads i fællesskabet og komme godt på vej i uddannelse og job

  4.    Flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal begynde at ryge

  5.    Flere skal drikke mindre, og ingen børn og unges liv må skades af alkohol

  6.    Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel

   

  Som et led i den interne proces havde ledelse og nøglemedarbejdere i Sundhed & Omsorg et dialogmøde den 28. februar, hvor der blev arbejdet med pejlemærkerne og sundhedsudfordringer i Stevns Kommune.

   

  Center for Sundhed & Omsorg anbefaler følgende input til sundhedspolitikken:

   

  Pejlemærke 1

  Alle skal have mulighed for et

  sundt liv – fælles ansvar og

  kvalitet i indsatsen

   

  Politisk vision: forebyggelse frem for helbredelse på tværs i kommunen fra 0-100 år

   

  Etablering af et samarbejdsforum på tværs af organisationen med fokus på sundheds på tværs

   

  Pejlemærke 2

  Alle børn skal have en sund start

  på livet, der fremmer deres trivsel,

  udvikling og læring

   

  Frivillig indsats målrettet børn og unge – med fokus på mental sundhed

   

  Styrkelse af tidlig indsats på børneområdet

  Tidlig forebyggelse: tidlig indsats for børn som er socialt udsatte

   

  Mere forebyggelse ift børn, unge og skoler

   

  Pejlemærke 3

  Alle unge skal have plads i fælles

  skabet og komme godt på vej i

  uddannelse og job

  Mere fokus på forebyggelse hos unge generelt

   

  Undervisning på tværs

   

   

  Pejlemærke 4

  Flere skal vælge et røgfrit liv og ingen børn og unge skal ryge

   

  At Stevns Kommune implementerer Røgfri arbejdstid

   

  Pejlemærke 5

  Flere skal drikke mindre, og ingen børn og unges liv må skades af alkohol

   

  Fokus på alkohol forebyggelse

  Pejlemærke 6

  Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel

   

  Mental sundhed hos ældre: psykolog, præst, læge, sorggruppe

   

  Fokus på at styrke mental trivsel – ABC modellen

   

   

  Se mere i referat fra dialogmøde, som er vedhæftet denne sag som bilag.

   

  Det videre forløb

  Samtidig med afholdelse af de interne dialogmøder, involveres borgere i Stevns kommune via to borgermøder: Et borgermøde d. 9/3, og et borgermøde d. 21/1 for Ungerådet og elevråd fra alle skoler på Stevns.

  I slutningen af februar afholdes det sidste interne dialogmøde, hvorefter alle input samles til brug på KB’s temamøde d. 28/3. På KB mødet drøftes og besluttes hvilke pejlemærker og bidrag, der skal arbejdes videre med og dermed ligge til grund for formuleringen af en nye Sundhedspolitik.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven § 119.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvens for Stevns Kommunes økonomi.

 • 141. Budgetprognose 2019

  application/pdf icon ssu_4.2.19_-_sagsfremstilling_og_beslutning_-_budgetprognose_2019.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_fra_ssh_hjemmeplejen_syd.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_fra_med_lokaludvalg_udfoerer_vedr._modgaaende_foranstaltinger_2019_og_budget_2020.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_til_modgaaende_foranstaltninger_i_2019_og_budget_2020_fra_med_omraadeudvalg_sundhed.pdfapplication/pdf icon sagsbehandlingstider_i_sundhed_og_omsorg_marts_2019.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_fra_aeldreraadet_til_modgaaende_foranstaltninger_2019_0.pdf

  Resume

  Sagen genoptages fra 4. februar 2019, hvor SSU besluttede at forslag 1, 2, 3 og 5 i oplæg til katalog til Budget 2020 skulle iværksættes i 2019.

   

  Der foreligger nu høringssvar til de besluttede foranstaltninger.

  Der foreligger desuden notat fra Sundhed og Omsorg vedrørende sagsbehandlingstider.

  Indstilling

  Sundhed og omsorg indstiller til SSU, at:

  1. høringssvarene tages til efterretning
  2. notat om sagsbehandlingstider i Sundhed og Omsorg tages til efterretning

  Beslutning

  ad 1) Taget til efterretning

  ad 2) Vedrørende forslag 3 om sagsbehandlingstid skal lovbestemte sagsbehandlingstider overholdes, og udvalget vil årligt følge udviklingen i sagsbehandlingstiden.

  Udvalget får på et kommende møde en gennemgang af sagsbehandligstider, og baggrunden herfor.

   

  Vedrørende de besluttede foranstaltninger fastholdes forslag 1 og 5.

   

  Forslag 2 om differentieret rengøring trækkes tilbage.

  Sagsfremstilling

  SSU behandlede Budgetprognose 2019 den 4. februar 2019, hvor udvalget besluttede at forslag 1, 2, 3 og 5 i oplæg til katalog til Budget 2020 skulle iværksættes i 2019.

  Sagsfremstilling med SSU's beslutning fremgår af bilag 1. 

   

  Som supplement til sagen foreligger nu høringssvar til de besluttede foranstaltninger.

   

  Der foreligger desuden notat fra Sundhed og Omsorg vedrørende sagsbehandlingstider.

   

  Økonomi

  Sagen har ikke konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 142. Regnskab 2018 - SSU

  application/pdf icon overfoersel_-_rammeaftaler_2018_-_med_beslutning_fra_ssu_11.3.19.pdfapplication/pdf icon overfoersel_-_loensumsstyring_2018_-_med_beslutning_fra_ssu_11.3.19.pdfapplication/pdf icon aarsberetning_2018_-_ssu.pdfapplication/pdf icon anlaegsoversigt_regnskab_2018_-_ssu.pdf

  Resume

  SSU skal behandle Regnskab 2018, herunder overførsel af rullebeløb til 2019.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til SSU, at:

  1. det samlede regnskab godkendes
  2. der overføres et samlet underskud på 39.000 kr. vedrørende rammeaftaler på Genoptræning og Madservice. Begge afvigelser ligger inden for reglerne.
  3. SSU tager stilling til, hvor meget underskud der overføres til 2019 vedrørende den kommunale tandpleje.
  4. SSU tager stilling til, hvor meget underskud der overføres til 2019 vedrørende den integrerede døgnpleje.
  5. der overføres et samlet overskud på 619.000 kr. vedrørende lønsumsstyring, svarende til 5% af lønsummen.
  6. der overføres et overskud på 358.000 kr. vedrørende Værdighedsmilliarden og Projekt Bedre Bemanding under forudsætning af accept fra Sundheds- og Ældreministeriet.
  7. SSU's anbefalinger sendes videre til ØU

  Beslutning

  ad 1) Godkendt.

  ad 2) Godkendt.

  ad 3) Tandplejen overfører det samlede underskud på 459.000 kr.

  ad 4) Den integrerede døgnpleje overfører et underskud på 2,5%, svarende til 3.005.000 kr.

   

  Jan Jespersen (Ø) ønsker hele merforbruget eftergivet.

   

  ad 5) Mindreforbruget overføres ikke til 2019.

  ad 6) Godkendt

  ad 7) Godkendt

   

  Mogens Haugaard Nielsen (N) tilslutter sig ad 5), men mener generelt, at de gældende overførselsregler skal følges.

  Sagsfremstilling

  Der foreligger endeligt regnskab 2018 på SSU's område. Resultatet er følgende:

   

  I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på 33,0 mio. kr., som består af (- = mindreforbrug / + = merforbrug):

  • -0,1 mio. kr. på overførselsudgifter
  • +25,8 mio. kr. på serviceudgifter inden for servicerammen
  • +7,3 mio. kr. på serviceudgifter uden for servicerammen

   

  I forhold til det korrigerede budget er der et merforbrug på 20,3 mio. kr., som består af (- = mindreforbrug / + = merforbrug):

  • -0,0 mio. kr. på overførselsudgifter
  • +17,1 mio. kr. på serviceudgifter inden for servicerammen
  • +3,2 mio. kr. på serviceudgifter uden for servicerammen 

   

  Ovenstående er inkl. over- /underskud på rammeaftaler og lønsumsstyring, hvor der er overførselsadgang mellem årene.

  Herudover er der overført budget mellem udvalgende (barselspulje, uddannelsespulje m.v.), som får indflydelse på afvigelsen i forhold til det oprindelige budget.

   

  Der er væsentlige afvigelser på følgende områder:

  • Den integrerede døgnpleje. Der er leveret væsentligt flere hjemmepleje-timer, end budgetteret.
  • Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. Der er betalt restafregning for 2017 i 2018.

   

  Der er udarbejdet overblik over over- /underskud på rammeaftaler samt lønsumsstyring. I henhold til aftalerne på området er der overførselsadgang mellem årene på et overskud på op til 5% af budgetrammen og et underskud på op til 2,5% af budgetrammen.

   

  Afvigelserne fremgår af bilag 1 og 2.

   

  Følgende afdelinger har over- /underskud, som ligger ud over de aftalte procenter:

  • Den integrerede døgnpleje
  • Den kommunale tandpleje
  • Lønsumsstyring, Sundhed og Omsorg

    

  Herudover søger Sundhed og Omsorg om overførsel af 358.000 kr. på Værdighedsmilliarden og Projekt Bedre Bemanding.

  Sundheds- og Ældreministeriet er ansøgt om tilladelse til overførsel af uforbrugte midler til 2019. Hvis ministeriet ikke godkender overførslen, skal beløbet tilbagebetales.

   

  Anlæg:

  ØU godkendte overførsler af uforbrugt anlægsbudget den 26. februar 2019. Der er ialt overført 1.068.000 kr. fra 2018 til 2019 på SSU's område.

  Økonomi

  Regnskabet er en opfølgning på Stevns Kommunes budget for 2018. Sagen medfører teknisk set en tillægsbevilling i 2019, som svarer til overførsel af over- og underskud på rammeaftaler/lønsumsstyring og øvrig overførsel fra 2018 til 2019.

 • 143. Uanmeldte tilsyn 2018

  application/pdf icon tvaergaaende_rapportering_2018.pdfapplication/pdf icon egehaven_-_uanmeldt_tilsyn_2018.pdfapplication/pdf icon plushoej_-_uanmeldt_tilsyn_2018.pdfapplication/pdf icon hotherhaven_-_uanmeldt_tilsyn_2018.pdfapplication/pdf icon stevnshoej_-_uanmeldt_tilsyn_2018.pdfapplication/pdf icon hjemmeplejen_midt_uanmeldt_tilsyn_2018.pdfapplication/pdf icon hjemmeplejen_nord_-_uanmeldt_tilsyn_2018.pdfapplication/pdf icon de_glade_vikarer_-_uanmeldt_tilsyn_2018.pdf

  Resume

  Der er igen gennemført uanmeldte tilsyn for 2018 i henholdsvis plejecentre og hjemmeplejen, herunder både kommunal og privat. Tilsynets bemærkninger giver ikke anledning til ekstraordinære aktiviteter. Der følges op af hver enkelt leder med hensyn til de udviklingspunkter, som er fremhævet.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. orienteringen om uanmeldte tilsyn på plejecentre og i hjemmepleje tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Der har igen, i efteråret 2018 været gennemført uanmeldte tilsyn på kommunens plejecentre, samt i hjemmeplejen, både den kommunale og den private. I 2017 gav det årlige tilsyn anledning til, at der blev iværksat en ekstraordinær indsats i form af Blomstringsmodellen - idet tilsynet konstaterede, at der flere steder herskede en travlhedskultur på især plejecentrene. I 2018 har der været gennemført efteruddannelse i Blomstringsmodellen for medarbejderne på plejecentrene og i 2019 uddannes egentlig Blomstrings-agenter, som skal understøtte den videre proces med større understøttelse af personcentreret omsorg.

   

  For 2018 har temaerne for plejecentrene været:

   

  • aktiviteter og relationer med livshistorien som redskab
  • målgruppe, metoder og tilgange i samarbejdet med beboere med demens
  • organisation og ledelse
  • faglighed og kompetence

   

  Tilsynet konstaterer at det fokus der har været på livshistorien og det fælles afsæt i metoden omkring Blomstringsmodellen betyder, at der nu er fælles fremdrift i og fokus på borgerens trivsel. Dertil kommer at dokumentationen også afspejler god etik. Den usikkerhed som i en periode prægede plejecentrene i 2017 ser ud til at være faldet til ro, og man har fundet sig selv i sin nye tilbudsform. Der har været udskiftning på ledelse, men dette ser ud til at falde helt på plads nu.

   

  For Hjemmeplejen har temaerne været:

   

  • konstaterbare forhold om ydelse og levering
  • tilgange og rehabiliterende indsats
  • organisation og ledelse
  • faglighed og kompetencer

   

  I hjemmeplejen er der særligt fokus på den rehabiliterende indsats, som kører i en fast struktur med forløbskoordinatorer og efter en manual. Medarbejderne i den kommunale hjemmepleje har været i efteruddannelse i rehabilitering og relationel koordinering i 2017 og effekten af dette høstes nu. Borgerne oplever, at de bliver mere selvhjulpne, ligesom ledelse og organisation er velfungerende og der er sat fælles retning på tværs af de geografiske områder.

   

  Medarbejderne hos den private leverandør har fortsat udfordringer omkring dokumentation, ligesom der ikke arbejdes systematisk med rehabilitering, men dette kræver samarbejde med myndighed og sygeplejen, som der skal følges op på. Der har været organisatoriske forandringer hos den private leverandør, hvor organisationen lige skal finde sig selv igen, der er sat igang med fælles kompetenceudvikling.

   

  Medarbejderne både hos kommunal og privat leverandør er ikke tilstrækkeligt bevidste om kvalitetsstandarden, og der er også en udfordring for myndighed i forhold til at der forefindes opdaterede bevillingsbreve i borgers hjem. Som oftest er leverandøren bekendt med den seneste bevilling igennem omsorgssystem, men derfor kan der godt ligge ældre bevillingsbreve fysisk hos borger.

   

  Der følges op på de udviklingspunkter, der indgår i de enkelte tilsynsrapporter, af lederen det pågældende sted og i samarbejde med myndighed, hvor dette er nødvendigt.

  Historik

  Der har igennem årene 2016 - 2018 været gennemført det uanmeldte kommunale tilsyn efter serviceloven ved konsulentfirmaet Aase Møller. Før der udførte kommunens myndighedsleder tilsynet. Kommunen skal gennemføre sit eget tilsyn med hjemmepleje og plejecentre ved siden af, at Sundheds- og Ældreministeriet/Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn efter sundhedsloven, og nu her i 2018 også efter serviceloven. Konsulentfirmaet Aase Møller har meddelt, at hun stopper i Stevns, og der skal således for 2019 findes en ny løsning i forhold til det kommunale tilsyn. Der er flere muligheder, herunder at tilkøbe det hos socialtilsynet eller hos andre konsulentfirmaer.

 • 144. Cafe Stevnen - Godkendelse af samarbejdsaftale

  application/pdf icon samarbejdsaftale_mellem_stevns_kommune_og_cafe_stevnen.pdf

  Resume

  I forlængelse af tidligere behandling på SSU møder den 12. november 2018 og 3. januar 2019, omkring samarbejdsaftalen med Cafe Stevnen, KFUM´s sociale arbejde, foreligger der nu et udkast til en ny samarbejdsaftale til godkendelse. Samarbejdsaftalen danner grundlag for det bevilgede tilskud på 350.000 kr. fra 2019.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. samarbejdsaftalen med Cafe Stevnen, KFUM´s Sociale arbejde godkendes

  Beslutning

  Godkendt.

   

  Ved førstkommende dialogmøde med styregruppen ønskes en drøftelse af behovet for og indhold i den halvårlige afrapportering.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med at aftalen med Cafe Stevnen, KFUM´s Sociale Arbejde udløb den 31. december 2018 skulle der forhandles en ny aftale om et tilskud på 350.000 kr.. I den forbindelse har SSU bedt om en ekstern undersøgelse, foretaget ved BDO, af Cafe Stevnens årsregnskab mv.

   

  BDO´s anbefalinger til en kommende samarbejdsaftale bestod af følgende:

  • tilskuddet fremadrettet bevilges ved, at Stevns kommune angiver hvilke kriterier/krav der lægges til grund for tilskuddet
  • Cafe Stevnen årligt indsender et budgetskema, som angiver hvorledes det kommende års tilskud forventes anvendt
  • ved årsafslutningen indsender Cafe Stevnen et regnskabsskema, hvor KFUM´s revisor erklærer, at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med Stevns kommunes retningslinjer
  • uforbrugte midler skal indgå i næste års budgetskema og regnskabsaflæggelse.

   

  SSU besluttede på mødet den 3. januar, at udvalget ønsker at tilskuddet primært bør ydes til en lederløn.

   

  SSU besluttede på mødet den 12. november, at det er udvalgets ønske, at det kommunale tilskud til Cafe Stevnen anvendes til at skabe et frivilligt socialt værested med gode muligheder for bl.a. socialt samvær, samtaler og fællesspisning. Dette ønske forudsætter et fysisk sted at være og en række frivillige, der ønsker at drive stedet. Det kan besluttes, at en del af det kommunale tilskud anvendes til at aflønne en eller flere medarbejdere. Endvidere ønskes et stærkt fokus på, hvordan Cafe Stevnen og Stevns kommune udvikler deres samarbejde til vores sårbare og udsatte borgeres bedste.

   

  Det nuværende udkast til en samarbejdsaftale vurderes til at imødekomme SSU´s ønsker til denne, og derfor kan det anbefales at indgå aftalen.

   

  Der er således indarbejdet en specifik målgruppe, ligesom der opereres med et fokus på brugerne af værestedet, såvel som de frivillige – samt at man i perioder kan være begge dele.

   

  Der er indsat aftale omkring afrapportering, budget og regnskab.

   

  Der er indsat aftaler om dialogmøder.

   

  Styregruppens, herunder Stevns kommunes repræsentants, rolle er tydeliggjort, idet alt budget-, regnskab-, årsrapport- og handleplansmateriale, som styregruppen modtager, også går direkte til Stevns kommune.

   

  Der er ikke nævnt nogen tilskudsstørrelse i samarbejdsaftalen, da denne altid vil være underlagt den årlige budgetvedtagelse.

   

  Der er ligeledes indarbejdet en endelig dato for samarbejdsaftalens ophør samt vilkår for ønske til opsigelse tidligere og ved misligholdelse.

  Økonomi

  Samarbejdsaftalen med Cafe Stevnen udløser det budgetterede tilskud.

 • 145. Implementering af CURA omsorgssystem - fortsat

  application/pdf icon cura_support_udvikling_og_ledelse_17_jan_2019_-_version_1.0.pdfapplication/pdf icon cura_stevns_plan.pdf

  Resume

  Den 14. november 2018 gik Sundhed og Omsorg over på det nye omsorgssystem CURA, udviklet af Systematic. Sammen med CURA tog man også den nye nationale standard Fælles Sprog III i brug. Der har, i forbindelse med at Stevns kommune skulle have nyt omsorgssystem, været afsat anlægsmidler til køb og drift af system samt efteruddannelse. Det har imidlertid vist sig væsentligt vanskeligere at implementere systemet end forventet, og Sundhed og Omsorg kan ikke implementere systemet indenfor den normale drift, uden at dette vil have betydelige konsekvenser for serviceniveau på plejecentre og de udekørende grupper.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. implementeringen af CURA omsorgssystem fortsættes som beskrevet
  2. de afsatte midler til en velfærdsteknologisk medarbejder i stedet anvendes til en systemadministrator-funktion frem til den 30. juni 2020, hvorefter midlerne skal anvendes til en velfærdsteknologisk medarbejder.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Den 14. november 2018 gik Sundhed og Omsorg over på det nye omsorgssystem CURA, udviklet af Systematic. Sammen med CURA tog man også den nye nationale standard Fælles Sprog III i brug. Der har, i forbindelse med at Stevns kommune skulle have nyt omsorgssystem, været afsat anlægsmidler til køb og drift af system samt efteruddannelse til afholdelse i 2018. Der er i 2018 forbrugt væsentlig flere timer til efteruddannelse og implementering end forventet. 

   

  Da CURA nu er omsorgssystemet i Sundhed og Omsorg, er alle leverancer af hjemmepleje, sygepleje, træning, hjælpemidler, visitation samt at der er tilgængelig data om borgere på alle plejecentre, afhængig af at CURA fungerer, og at medarbejdere og ledere forstår at anvende CURA.

   

  Det har også vist sig væsentligt vanskeligere at implementere systemet end forventet, og Sundhed og Omsorg kan ikke implementere systemet indenfor den normale drift, uden at dette vil have betydelige konsekvenser for serviceniveau på plejecentre og de udekørende grupper.

   

  Der er bl.a. tale om at alle borger-data skal registreres i CURA på ny, på trods af at der var lavet overførsel fra CARE til CURA. Dette skyldes at alle kommuner også skal implementere den nye nationale standard Fælles Sprog III (FSIII), og at data ikke umiddelbart kunne overføres. Efterregistreringer er mulige frem til juni 2019, idet KMD Care har accepteret at holde data åbne ind til der. Det er imidlertid også det vindue der er at arbejde i, for at få alle borgeres data med over. Borgernes data skal med over, da dette er et krav ved Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn, både tilsyn baseret på sundhedslov og servicelov.

   

  Det er et meget stort arbejde at foretage efterregistreringerne, da det er nødvendigt at det er sundhedspersonale, der foretager registreringerne på hver enkelt borger.

   

  På grund af langvarig sygdom hos projektleder og afsnitsleder, som sammen stod for implementeringen af CURA, har det været nødvendigt at købe ekstern projektledelse ind ved Peak Consulting

   

  Det har været nødvendigt at lave en task-force, som er placeret på Sundhedscentret, med særligt dygtige medarbejdere, som forstår at løse fejl i systemet. Disse medarbejdere er sammen med ekstern projektleder i kontakt med Systematic. Endvidere er der blevet udpeget superbrugere i alle enheder det første år, således at medarbejderne og lederne kan få hjælp til at anvende CURA i dagligdagen.

   

  Endelig er det et stort problem, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at trække data ud af systemet, det vil sige, at der ikke kan afregnes på systemet, ligesom det heller ikke på nuværende tidspunkt er muligt at skabe ledelsesinformation om timeforbrug eller viden om antal borgere. Der arbejdes på løsninger, men det er nødvendigt med en system-administrators viden på dette område også.

   

  Sundhed og Omsorg kan ikke fortsætte med at købe ekstern konsulentbistand. Denne er alene købt for perioden januar – marts, med færrest timer i marts. Der er således brug for ansættelse af en systemadministrator for de kommende år, da der forventes fortsat at være mange udviklings- og implementeringsopgaver i CURA. Således er modulerne til ESJ/den sociale del, samt hjælpemiddel-modulet ikke færdigudviklet af Systematic endnu, ligesom der heller ikke er udviklet snitflader til KMD. En system-administrator kan finansieres via de midler SSU afsatte til en velfærdsteknologi-konsulent. Stillingen bør være midlertidig, da det over tid burde være tilstrækkeligt med en almindelig kombination af en it-medarbejder og superbrugere. Men implementering af CURA vil formentlig strække sig over 1-2 år.

   

  Årsagen til at Sundhed og Omsorg skulle have nyt omsorgssystem, var at KMD allerede i 2015 meddelte at CARE Omsorgssystemet ville blive udfaset. Stevns kommune gik i udbud sammen med 12 andre kommuner, og valget faldt på CURA, bl.a. fordi, det er meget brugervenligt for hjemmeplejen.

   

  I alle de kommuner, bl.a. Århus og København, men også andre mindre kommuner, har implementeringen af CURA skabt store vanskeligheder med at levere ydelserne. Dette har Stevns ikke været hårdt ramt af, idet Sundhed og Omsorg har været godt forberedt på denne del. Borgerne får således den hjælp de skal have. Men udgifterne til kompetence-udvikling, køb af ekstern bistand og behov for en egentlig system-administrator i årene fremover har været undervurderet.

  Økonomi

  I lighed med registrerede timer på anlægs-bevillingen til CURA i 2018 vil der skulle registreres anvendelse af timer til efterregistrering, frikøb af medarbejdere til task force, samt køb af ekstern konsulent i 2019. Der vil i forbindelse med BOP 1 være udarbejdet et budget for dette med henblik på en tillægsbevilling.

   

  Ansættelse af systemadministrator indstilles, at SSU finansierer denne via midler afsat til velfærdsteknologi-medarbejder i budget 2019.

 • 146. Nyt plejecenterbyggeri i Store Heddinge - påbegyndelse, anlæg

  application/pdf icon tidsplan_for_nyt_plejecenter_i_store_heddinge.pdfapplication/pdf icon tiltaenkt_byggegrund_til_plejecenter_matr.nr._129a.pdfapplication/pdf icon notat_-_plejecenterbyggeri_2019-2020.pdf

  Resume

  I forbindelse med Plejecenterplanen er der besluttet en udvidelse med et nyt plejecenter i Store Heddinge, således at der fra 2021 er 20 nye pladser klar til indflytning, og endelig i 2025 udvides til 55 pladser. Det anbefales, at det nye plejecenter placeres på grunden bag ved det nuværende Rehabiliteringscenter Stevnshøj, idet der i forvejen er placeret en række funktioner indenfor sundhed og hjælpemidler på matriklen, samt er foretaget en første økonomisk anlægsberegning med baggrund i denne byggegrund. Det indstilles, at der nedsættes en  styregruppe, som får til opgave at levere en færdig projektbeskrivelse til brug for udbud af opgaven.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til KB via SSU, PMT og ØU at

  1. plejecentret placeres ved en beliggenhed på jorden bag ved det nuværende Rehabiliteringscenter Stevnshøj (RCS).
  2. anlægssagen med nyt plejecenterbyggeri i Store Heddinge påbegyndes.
  3. igangsættelse af udabejdelse af lokalplan og dertil hørende kommuneplantillæg.
  4. der nedsættes en styregruppe, som får til opgave at udarbejde en samlet projektbeskrivelse til brug for udbud af opgaven. Social- og Sundhedsudvalget orienteres løbende af styregruppen.
  5. projektbeskrivelse sendes til politisk godkendelse.

  Beslutning

  ad 1) Anbefales

  ad 2) Anbefales

  ad 3) Anbefales

  ad 4) Anbefales, idet medarbejderrepræsentanten i styregruppen skal repræsentere plejeboligerne på Stevnshøj

  ad 5) Anbefales

   

  SSU beslutter, at plejecenterpladserne på Stevnshøj fastholdes indtil nybyggeriet er klar til indflytning.

   

  Sagsfremstilling

  I henhold til Plejecenterplanen skal der bygges et større plejecenter i Store Heddinge. Der er truffet beslutning om, at første etape af et nyt stort plejecenter i Store Heddinge, skal stå færdigt i efteråret 2021 med 20 pladser klar til ibrugtagning og yderligere 35 pladser til ibrugtagning i 2025.

   

  I forbindelse med budgetvedtagelsen af 2019, blev der afsat i alt 3,195 mio.kr. i 2020 og 7,699 mio.kr. til anlægsudgifter i forbindelse med nyt plejecenter.

   

  Center for Teknik & Miljø, bistår Center for Sundhed & Omsorg med lokalplan, byggesag og bygherrefunktion. Center for Teknik & Miljø har leveret vedlagte bilag omkring byggeriet, som første gang blev præsenteret i forbindelse med budgetsagen i august 2018. Center for Teknik & Miljø har efterspurgt, at SSU/Center for Sundhed & Omsorg, forholder sig til det hensigtsmæssige i, at byggesagen er opdelt i 2 etaper, idet dette vil betyde, at de første 20 plejeboliger økonomisk skal bære udgifterne til hele bebyggelsen, incl. udgifter til fællesarealer, vand/varme-installationer mv., indtil de nye boliger er opført.

   

  Center for Teknik & Miljø anbefaler, at der rettes henvendelse til Lejerbo, som også har leveret beregninger til vedlagte bilag, om at lave beregninger på 2 scenarier - 1. hvor der som nu bygges i to etaper, og 2. hvor hele byggeriet planlægges bygget i én etape, men ibrugtages gradvist.

   

  Det nye plejecenterbyggeri placeres ved en beliggenhed på jorden bag ved det nuværende Rehabiliteringscenter Stevnshøj (RCS) (se vedlagte bilag 2 over matriklen).

   

  Placeringen er valgt ud fra en faglig- og driftsmæssig sammenhæng,  hvor de kommende 55 pladser placeres sammen med øvrige sundhedsmæssige ydelser som fx sygeplejeklinik, træningsmuligheder, hjemmeplejen midt og hjælpemiddeldepot. Det vil i det daglige kunne give mulighed for samarbejde, samtænkning og bedre udnyttelse af ressourcer.

   

  Det har også været i overvejelse, at såfremt der skulle etableres et nyt Sundhedshus i Store Heddinge, vil der være plads til dette i sammenhæng med det nye plejecenter, og de øvrige funktioner, hvilket også ville give stor faglig- og ressourcemæssig gevinst.

   

  Der skal udarbejdes ny lokalplan for det udpegede område, hvilket varetages af Center for Teknik & Miljø. Dette arbejde har en forventet varighed på minimum 1 år, da der ligeledes skal udarbejdet et kommuneplan tillæg.

   

  Der skal nedsættes en styregruppe, som får til opgave at levere en færdig projektbeskrivelse til det nye plejecenterbyggeri. Det foreslås, at der til nedsættelsen af styregruppen udarbejdes et kommissorium med tilhørende tids- og handleplan, hvorunder de forskellige faser i udarbejdelse af lokalplanen, udarbejdelse af projektbeskrivelse, tidsplan for udbud af opgaven, byggeprojektets igangsættelse og færdiggørelse mv. er indeholdt.

   

  Sammensætningen af et styregruppen foreslås at bestå af følgende:

   

  -      Centerchef Sundhed og Omsorg

  -      Leder af ejendomscenter Teknik og Miljø

  -      Leder af Rehabiliteringscenter Stevnshøj

  -      Medarbejderrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant for Rehabiliteringscenter Stevnshøj

  -      Repræsentant fra Ældrerådet 

  Det er Center for Sundhed og Omsorg, der er projektejer. Sekretariatsbetjeningen sker fra Center for Sundhed & Omsorg, bistået af Center for Teknik & Miljø. Der vil endvidere skulle tilknyttes ekstern rådgiver til byggeprojektet.

  Økonomi

  Der er afsat 3,195 mio.kr. i 2020 og 7,699 mio.kr. i 2021 til anlægsudgifter nyt plejecenter

   

  Der er tidligere frigivet 400.000 kt. til forberedelse af plejecenterplanen. Disse anvendes til det forberedende arbejde.

 • 147. Handicaprådets årsberetning 2018

  application/pdf icon handicapraadets_aarsberetning_2018.pdf

  Resume

  Handicaprådets årsberetning 2018.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB, via SSU, at:

  1. Handicaprådets årsberetning 2018 tages til efterretning.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Handicaprådets vedtægter § 2, stk. 4, afgiver Handicaprådet en årlig beretning om sit arbejde, eller giver på anden måde Kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.

   

  Handicaprådet har i 2018 afholdt 4 møder.

   

  Af væsentlige aktiviteter i 2018 kan nævnes:

  • Handicappris 2018 - tildelt Gerda Just Hansen
  • tildeling af midler til aktiverende og forebyggende foranstaltninger (Servicelovens § 79)
  • midler til frivilligt socialt arbejde (Servicelovens § 18) - Handicaprådet deltager med én repræsentant i Indstillingsudvalget
  • Trafiksikkerhedsråd - Handicaprådet deltager med én repræsentant
  • arbejdsgruppe Brohøj - Handicaprådet deltager med én repræsentant i arbejdsgruppen, som bl.a. arbejder med at præcisere målgruppen.
  • høringer vedrørende:
   • Budget 2019
   • kvalitetsstandard 2018 - personlig og praktisk hjælp
   • plejecenterplan og projektbeskrivelser vedrørende Brohøj Botilbud for voksne handicappede og Brohøj Psykiatricenter
   • Værdighedspolitik
   • Udbud vedrørende stomihjælpemidler.

   

  Årsberetningen blev godkendt på handicaprådsmødet den 14. februar 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 148. Diverse orientering - SSU 11. marts 2019 (Lukket)

 • 149. Underskriftsark (Lukket)