Referat

 • 131. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for AET den 13. februar 2019.

   

  Beslutning

  Deltog ikke: Jacob Panton-Kristiansen(V) og Thomas Overgaard(A).

  Godkendt.  

 • 132. Stevns Musikskole, rundvisning, status på udviklingsplanen m.v.

  application/pdf icon udviklingsplan_stevns_musikskole_ved_hjemtagelsen.pdfapplication/pdf icon udviklingsplan_musikskolen.pdfapplication/pdf icon status_udviklingsplan_musikskolen.pdf

  Resume

  I forbindelse med afholdelse af udvalgsmødet på musikskolen, vil musikskoleleder Søren Dahl-Pedersen give en rundvisning, fortælle om status på udviklingsplanen samt tanker for fremtiden.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. orienteringen tages til efteretning.

  Beslutning

  Deltog ikke: Jacob Panton-Kristiansen(V) og Thomas Overgaard(A).

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med afholdelse af udvalgsmødet på musikskolen, vil musikskoleleder Søren Dahl-Pedersen give en rundvisning, fortælle om status på udviklingsplanen samt tanker for fremtiden.

   

  Som forberedelsesmateriale inden rundvisningen og fortællingen om musikskolen er til sagsfremstillingen vedlagt udviklingsplanen samt status på udviklingsplanen.

   

  Efter samarbejdsaftalen med Køge Kommune udløb i 2015 valgte man politisk, at gøre musikskolen selvstændig i eget regi. I forbindelse med hjemtagelsen blev der fastlagt en 4 årig udviklingsplan.

   

  Musikskolen har egen bestyrelse med 8-9 medlemmer, heraf er 2 af medlemmer af udpeget af Kommunalbestyrelsen.

 • 133. Liv og handel i Store Heddinge - genoptagelsessag - godkendelse

  application/pdf icon status_livoghandel_20190205.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_genoptagelse_af_sag_liv_og_handel_i_store_heddinge_-_godkendelse_af_skitseprojekt_behandlet_paa_moedet_22._august_2018_kl._1500_moedelokale_8_i_.pdfapplication/pdf icon status_paa_projektet_pr._140818_fra_charlotte_mannstaedt.pdfapplication/pdf icon referat_fra_aet_165-2018.pdfapplication/pdf icon oekonomi_kvalitetssikring.pdf.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_liv_og_handel_i_store_heddinge_-_ansoegning_om_tilskud_behandlet_paa_moedet_28._juni_2017_kl._1800_raadssalen_i_kommunalbestyrelsen_2017.docx.pdfapplication/pdf icon liv_og_handel_i_store_heddinge_-_ansoegning_stevns_kommune_v1.1.docx.pdf

  Resume

  AET godkendte den 22. augsut 2018 det fremlagte skitseprojekt for Liv og Handel, men besluttede også samtidig, at der senest til udvalgets december møde skulle gives en en midtvejsstatus i forhold til de faldne bemærkninger omkring den p.t. manglende finansiering fra fonde (med afsæt i projektets samlede budget) samt en endelige afklaring omkring legepladsens pris, vandafledning samt muren.

  Efter ønsket fra Projektleder Charlotte Mannstaedt blev fremlæggelsen udsat til AETs februar møde.

  Projektleder Charlotte Mannstaedt og formand for Store Heddinge Handelsstadsforening Tim Warner deltager til udvalgets møde og fremlægger midtvejsstatus for projektet.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. den fremlagte midtvejsstatus tages til efterretning.
  2. det fastlægges om bevillingen på de kr. 500.000 til projektet kan opretholdes i forhold til fremlæggelsen og grundlaget for bevillingen.

  Beslutning

  Deltog ikke: Jacob Panton-Kristiansen(V) og Thomas Overgaard(A).

   

  1. Taget til efterretning.
  2. Bevillingen opretholdes. Det meddeles projektlederen at opretholdelse af bevilligen er betinget af at opførelse af legepladsen skal afvente fornyet behandling på næste møde i AET den 13. marts. Inden behandlingen i AET skal der foreligge et færdigt projekt. Der skal være indhentet flere tilbud fra professionelle legepladsfirmaer på opførelse af legepladsen.

   

  AET ønsker på samme møde at få en opfølgende status i forhold til preserveringen af skulpturerne.

   

   

  Sagsfremstilling

  AET godkendte den 22. augsut 2018 det fremlagte skitseprojekt for Liv og Handel, men besluttede også samtidig, at der senest til udvalgets december møde skulle gives en midtvejsstatus i forhold til de faldne bemærkninger omkring den p.t. manglende finansiering fra fonde (med afsæt i projektets samlede budget) samt en endelige afklaring omkring legepladsens pris, vandafledning samt muren.

   

  Efter ønsket fra Projektleder Charlotte Mannstaedt blev fremlæggelsen udsat til AETs februar møde.

  Projektleder Charlotte Mannstaedt og formand for Store Heddinge Handelsstadsforening Tim Warner deltager til udvalgets mødet og fremlægger midtvejsstatus for projektet.

   

  Med afsæt i:

  • Hvad er planen for preservering af skulpturerne?, herunder hvad er prisen for dette og hvordan er det samlede budget påvirket af de udfordringer vi er stødt på omkring skulpturerne?
  • Hvordan går det med den resterende del af finansieringen samt generel budgetopfølgning?
  • Hvad gøres der i øvrigt for at skaffe finansiering?
  • Hvad er status for legepladsdelen af projektet?
  • Hvordan sikrer vi den fysiske kvalitet af såvel skulpturpark som legeplads, samtidigt med at vi sikrer den kunstneriske/kreative kvalitet af begge dele?

   

   

  Til brug for sagens behandling er vedlagt bilag fra tidligere politiske behandlinger sam seneste status fremsendt fra projektleder Charlotte Mannstaedt (bilag 1)

   

  Såfremt fremlæggelsen giver anledning til, at AET ikke længere kan anbefale, at bevillingen opretholdes, vil der blive fremlagt en særskilt sag til AET og videre til KB. En evt. kommende sag med ny indstilling skal tage afsæt i at projektets forudsætninger har ændret sig væsentligt fra bevillingstidspunktet. En evt. ny sag vil ske i dialog med Udvikling Stevns, da der grudlæggende er tale om en medfinansiering på et LAG-projekt.

 • 134. Budget 2020 samt Økonomisk politik

  application/pdf icon oekonomisk_politik_2019-2023.pdfapplication/pdf icon bilag_overordnet_tidsplan_for_budget_2020-2023_-_aendring.pdf

  Resume

  Fagudvalgene skal drøfte budget 2020 forud for afholdelsen af budgetseminaret for kommunalbestyrelsen den 26. februar. Formålet er at få igangsat budgetprocessen, herunder drøfte indhold og pejlemærker som udvalget ønsker medtaget i budgetmaterialet.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til AET, at

   

  1. den økonomiske politik tages til efterretning
  2. den justerede tidsplan tages til efterretning
  3. udvalget kommer med forslag til indhold, forslag og pejlemærker for budget 2020, som skal indgå i det videre budgetarbejde, herunder ikke mindst forslag til balancekataloget.

   

  Beslutning

  Deltog ikke: Jacob Panton-Kristiansen(V) og Thomas Overgaard(A).

   

  1. Taget til efterretning.
  2. Taget til efterretning.

   

  1. Følgende forslag undersøges:
  • Alle serviceudgifter gennemgås og konsekvenserne af besparelser beskrives.
  • Konsekvener af ændring af åbningstider eller indførelse af tidsbestilling i jobcentret beskrives.
  • Konsekvenser af ophør af tilskud til vandrehjemmet i Store Heddinge.
  • Konsekvenser af at reducere godtgørelse til borgere i beskæftigelsesindsatser beskrives.

   

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 15. januar godkendt den økonomiske politik for 2019-2023, herunder rammer og tidsplan for budgetprocessen for budget 2020. Heri indgår det blandt andet, at fagudvalgene på møderne i februar skal drøfte indhold og pejlemærker for den kommende budgetproces. Fagudvalgenes behandling sker forud for det fælles budgetseminar for hele kommunalbestyrelsen den 26. februar.

   

  Den økonomiske politik

  Økonomiudvalget behandler hvert år den økonomiske politik forud for den kommende budgetproces samt opfølgninger på indeværende års budget. Den økonomiske politik fastlægger rammerne for kommunens økonomiske styring. Den definerer rammerne for blandt andet drifts- og serviceudgifterne, niveau for det strukturelle overskud, anlæg og kassebeholdningens størrelse.

   

  Overordnet er sigtet med den økonomiske politik, at der skal sikres balance i kommunens økonomi, herunder at der opretholdes et tilstrækkeligt overskud på den strukturelle balance til at finansiere kommunens anlægsinvesteringer. Måsætningerne er, at tillægsbevillinger så vidt muligt skal undgås og at kassebeholdningen skal være robust og tilstrækkelig til at kunne finansiere nuværende og kommende udgifter og kan modgå økonomiske udfordringer og konjunkturudsving.

   

  På baggrund af budgettet for 2019-2022 må det konstateres, at Stevns Kommune står overfor meget betydelige økonomiske udfordringer. Ønsker og behov på anlægsområdet overstiger markant det langsigtede råderum, der kan skabes ved overskud på den strukturelle balance. Det budgetterede overskud på strukturel balance udgør i 2020-22 kun 1-1,3 % af indtægterne mod 4 % i budgetårene 2016 og 2017. Driftsudgifterne lægger således beslag på cirka 99 % af indtægterne i de kommende år og der er således ikke plads til yderligere udgiftsstigninger og kun i beskedent omfang råd til anlæg.

   

  Det fremgår af den økonomiske politik, at der skal udarbejdes et balancekatalog på 35 mio. kr. i 2019. Frem til forelæggelsen af budgetmaterialet i juni vil der som udgangspunkt blive arbejdet med en forholdsmæssig fordeling til dimensionering af de enkelte udvalgs balancekataloger.

   

  Supplerende bemærkninger til den økonomiske politik

  Borgmesteren har efter ØU’s møde fremsendt alternativ tidsplan for budgetprocessen for 2020. Tidsplanen er vedhæftet som bilag.

   

   

  Økonomi

  Stevns Kommune står overfor meget betydelige økonomiske udfordringer, som skal håndteres i forbindelse med budgetlægningen for 2020.

   

  Likviditetsmæssigt står Stevns Kommune stadigvæk udmærket rustet, men det meget høje anlægsniveau og merudgifterne på driften i 2018 samt det budgetterede kassetræk på godt og vel 100 mio. kr. i 2019-2022 gør det nødvendigt at skabe en bedre balance mellem indtægter og udgifter i de kommende år.

   

   

 • 135. Helhedsplan for Stevnshallen og området omkring

  application/pdf icon bilag_3_princip_for_ny_trafikloesning.pdfapplication/pdf icon bilag_2_principper_for_placering_af_hal.pdfapplication/pdf icon bilag_1_brugernes_input.pdfapplication/pdf icon bilag_5_inspirationstur.pdfapplication/pdf icon bilag_4_ejerforhold_og_uddaterede_bygninger.pdfapplication/pdf icon oplaeg_aet.pdf

  Resume

  AET har vedtaget en tids- og aktivitetsplan for udarbejdelse af en helhedsplan for en ny Stevnshal og for området omkring den. Jf. tidsplanen befinder vi os fortsat i inputfasen og AET skal orienteres om processen frem til nu for at have sine første og indledende drøftelser af de temaer, der tegner sig på nuværende tidspunkt.

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til AET, at 

  1. sagen drøftes 

  Beslutning

  Deltog ikke: Jacob Panton-Kristiansen(V) og Thomas Overgaard(A).

   

  Taget til efterretning. 

  Sagsfremstilling

  AET godkendte Tids- og aktivitetsplanen den 14. november 2018. Inputfasen strækker sig over december, januar og februar måned og der har frem til nu været afholdt 9 møder med hallens og områdets brugere. Det gælder repræsentanter for idrætsforeningerne, vandrerhjemmet, Lions Club, Musikskolen, Kulturområdet, Arbejdsmarked, Stjerneholdet og halinspektører. Derudover har AET sammen med administrationen været på inspirationstur på Sjælland. Programmet for turen kan ses i bilag 5: inspirationstur

  Inputfasen har været givtig og deltagerne har udvist stort engagement. Alle input er løbende blevet samlet, og resultaterne af brugerinddragelsen frem til nu er fremstillet i en sammenfattet udgave i bilag 1. Resultaterne præsenteres for udvalget på mødet. Input fra Borgermødet den 13. februar bliver ligeledes samlet og vil indgå i sagsfremstillingen til næste møde i AET. Det skal således bemærkes, at inputfasen ikke er færdig og punktet drøftes med dette for øje.

  Udover konkrete ønsker til indhold og aktiviteter viser inddragelsesfasen også en række overordnede temaer, som er rammesættende for det videre arbejde. Temaerne præsenteres på mødet og udvalget skal have sine første og indledende drøftelser. Mødet skal ligeledes identificere, hvis udvalget ønsker yderligere perspektiver inddraget eller forhold beskrevet inden næste møde, hvor udvalget skal komme med sin anbefaling til hallens endelige placering.

  Identificerede temaer af overordnet karakter:

  • Overordnet koncept for placering af hallen med et samlende knudepunkt for området?

  Se bilag 2: principper for placering af hal

   

  • Skydefaciliteter indenfor området?

   

  • Fremtidige trafikforhold?

  Se bilag 3: Princip for ny trafikløsning

   

  • Eventuelle opkøb af ejendomme på området?

       Se bilag 4: Ejerforhold og nedslidte bygninger 

   

   

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Folkeoplysningsloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for budgettet

 • 136. Stevnshal Model 2 nybyg

  Resume

  I budget 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.150.000 kr. til forberedelse af opførelsen af en ny Stevnshal.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via DIR, AET og ØU, at

   

  1. KB godkender en anlægsbevilling på 1.150.000 kr. til forberedelse af opførelse af ny Stevnshal

  2. anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb på 1.150.000 kr. som er afsat i budget 2019 til opførelse af ny Stevnshal 

  Direktionen, 28. januar 2019, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning

  Deltog ikke: Jacob Panton-Kristiansen(V) og Thomas Overgaard(A).

   

  1. Anbefales.

  2. Anbefales.

  Sagsfremstilling

  KB har besluttet at der skal opføres en ny Stevnshal til færdiggørelse i 2021. I 2019 skal der derfor laves:

  • lokalplan for området
  • kommuneplantillæg
  • miljøundersøgelser af eksisterende hal
  • geotekniske undersøgelser
  • energiplan for ny hal i forbindelse med svømmehallen
  • udbudsmateriale

   

  Det afsatte rådighedsbeløb vil blive anvendt til disse formål.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da der er afsat et rådighedsbeløb på 1.150.000 kr. til opførelse af ny Stevnshal.

 • 137. Tværgående velfærdsprogram

  application/pdf icon bilag_1_progression_unge_jan_2019.pdfapplication/pdf icon bilag_2_forklaringer_politisk_sag_-_segmenter_-_plan_2019_-_tidsforbrug_tvp.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-_forskningsbeskrivelse_joint_action.pdf

  Resume

  Det tværgående velfærdsprogram startede op 1. september 2018. Der er aktuelt 26 unge over 18 år i borgerkonsulentforløb i Ungeteam. Familiteamet opstartes 1. marts 2019. Der fremlægges mål til godkendelse for familier i Familieteam og for de 15-17-årige unge i Ungeteam. De primære mål der skal arbejdes med er beskæftigelse eller kompetencegivende uddannelse til forældrene og de unge. Dertil kommer mål mhp. at nedbringe indlæggelser i psykiatrien, barnets skolefremmøde samt at fremme børns trivsel.

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til ØU via DIR, SSU, BUL, AET, at

  1. målet for de 15-17-årige (A) godkendes,

  2. målene for familierne (B1-B4) godkendes,

  3. der foretages en halvårlig status på de iværksatte forløb

  Direktionen, 21. januar 2019, pkt. 1:

  Anbefales.

  Social og Sundhed, 4. februar 2019, pkt. 129:

  ad 1) Godkendt.

   

  Jan Jespersen (Ø) tilkendegiver, at målene virker for optimistiske.

   

  ad 2) Godkendt.

   

  Jan Jespersen (Ø) tilkendegiver, at målene virker for optimistiske.

   

  ad 3) Godkendt

  Børn, Unge og Læring, 5. februar 2019, pkt. 137:

  Godkendt.

   

  Jan Jespersen (Ø) tilkendegiver, at målene er for optimistiske.

  Beslutning

  Deltog ikke: Jacob Panton-Kristiansen(V) og Thomas Overgaard(A).

   

  1. Godkendt.

   

  1. Godkendt.

   

  1. Godkendt.

  Sagsfremstilling

   

  STATUS UNGETEAM

  Det tværgående velfærdsprogram startede op i september 2018 med etablering af Ungeteam. Pr. 15.jan 2019 er der borgerkonsulentforløb med 26 18-29-årige unge, derudover er der 2 unge afsluttet og 2 unge under visitation. Den oprindelige målsætning var 36 unge inden udgangen af 2018. Der er forsinkelse på ibrugtagning af målprogressionsværktøj og den fælles handleplan.

  Der er en status for den enkelte unge i bilag 1. Den angiver status for hvilket trin, den unge starter på ved opstart i Ungeteam inden for uddannelse, beskæftigelse og sundhed samt progression pr. 15.januar 2019. Foreløbige status er,

  • at 14 ud af 28 unge har opnået progression ift. beskæftigelse,
  • 8 ud af 28 unge har opnået progression ift. uddannelse og
  • 8 ud af 28 unge har opnået progression ift. sundhed.

   

  Af de 28 forløb er 2 afsluttet, da de er kommet i ordinær beskæftigelse og 3 er optaget på uddannelse fra januar 2019.

  Der vil blive givet en politisk halvårlig status på borgernes progression i forhold til de fastsatte mål. Første gang 30.6.2019.

   

  FAMILIETEAM OG UNGE UNDER 18

  Fra 1. marts 2019 implemeteres Familieteamet med 17 borgerkonsulentforløb i 2019. Fra marts 2019 igangsættes 4 ungesager i Ungeteam. Se samlet segmentbeskrivelse og aktivitetsplan for programmet i 2019 i bilag 2.

   

  MÅL TIL GODKENDELSE 

  Det foreslås at arbejde med følgende mål for de 15-17-årige (A) og familier (B). Mål for familier (B) er uddybet i bilag 2.

   

  A Målsætning for de 15-17-årige unge:

  • A1. Alle skal påbegynde kompetencegivende uddannelse eller være i fuld beskæftigelse – senest 1 år efter opstart Ungeteam.

   

  B Målsætninger for Familierne:

  • B1. 50% af forældrene kommer i arbejde eller i et kompetencegivende uddannelsesforløb – senest 1 år efter opstart Familieteam.
  • B2. Nedbringe indlæggelse i psykiatrien. Der foretages manuel måling 1 år efter programstart og måling ved programafslutning i 2022.
  • B3. Børn må højst have 10 procent fravær i løbet af programperioden. Niveauet er fastsat udfra målgruppen.
  • B4. Børns trivsel må ikke forværres i den periode de er i Familieteam, og ingen børn er i "udsatte" eller "truet" kategorien efter 1 år.  

  Økonomi

  Det tværfaglige velfærdsprogram har et udviklingsbudget på 964.000 kr. idet der ud over den politiske bevilling i 2018 er tilført 50.000 kr. fra en pulje under Direktionen. Beløbet er disponeret til kompetenceforløb LØFT for 2019 (løsningsfokuseret tilgang) samt til et forskningsforløb med Joint Ation 2019.

  Der er herefter ca. 44.000 kr. til den resterende projektperiode 2019-2022.

  Personaleforbruget på programmet – ledelse og medarbejdere – er estimeret til min. 12.454 timer i 2019 (se bilag 2). Heri er ikke medregnet tid til implementering i driften ift. forløbskoordinatormodel. I timetallet skal der tages højde for, at det er timer, der flyttes fra de sædvanlige centerområder, og at medarbejderne tager sager og opgaver med over i de to teams.

  Der er ved igangsættelsen af det tværfaglige velfærdsprogram ikke indregnet en økonomisk gevinst i budgettet i forhold til de nye målgrupper.

  Udviklingen i udgifterne i forhold til de iværksatte forløb vil blive opgjort i forbindelse med den halvårlige status på progression for unge og familier, første gang pr. 30.6.19.  De første erfaringer vil således kunne indgå i budgetdrøftelserne.

 • 138. Puljemidler til Projekt: Implementering af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - orientering

  application/pdf icon tvaerkommunalt_samarbejde_stevns_med_ledelsespaategning.pdfapplication/pdf icon tilsagn_implementering_lab.pdf

  Resume

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme orienteres når der er givet tilsagn om projektmidler, når projekter forudsætter reallokering af personaleressourcer.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke: Jacob Panton-Kristiansen(V) og Thomas Overgaard(A).

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Jobcenter Stevns i Center Arbejdsmarked, har pr. 21. december 2018 modtaget betalingstilsagn på 280.000,- på baggrund af fremsendt ansøgning til puljen: Pulje til implementering af LAB (FL § 17.46.42.10) udbudt at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Midlerne anvendes til implementerings forløb via ekstern partner og projektledelse. Projektet inkluderer ledere og medarbejdere fra Stevns, Køge, og Faxe Kommune.

   

  Projektets formål er at styrke styringsrammen og Jobcentrenes konkrete praksis for ledere og medarbejdere.

  Baggrunden for projektet er den forenklede Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, som giver nye frihedsgrader. Derfor igangsættes et kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere med fokus på at omsætte den nye lovgivningsmæssige ramme til strategi for den beskæftigelsesrettede indsats og i en ny styringspraksis, der kan sikre, at Stevns Kommune bevæger indsatsen i den rigtige retning og med rette faglighed og kvalitet i borgerforløbene.

  I kompetenceudviklingsforløbet arbejdes med fire overordnede kerneelementer:

  • Samtale og indsatsstrategier
  • Produktionsplanlægning
  • Styring og opfølgning
  • Kvalitet og faglighed.

  Kompetenceudviklingen vil foregå i en serie af læringsworkshops for ledere, fagkonsulenter og medarbejdere.

   

  Succeskriterierne er, at:

  1.      Arbejdsmarked får etableret en klar ramme for styringen af beskæftigelsesindsatsen.

  2.      Arbejdsmarked får udmøntet denne ramme i et konkret styringskoncept, som sætter retning for, hvad og hvordan og med hvilket sigte vi følger op på indsatsen.

   

  Historik

  Stevns Kommune påtager sig projektlederrollen og modtager for dette kr. 40.000,00. I budgettet er det forudsat, at Stevns Kommune, som egenbetaling afholder yderligere kr. 10.000,00 til aflønning af projektleder. Stevns Kommunes andel af medfinansiering af konsulenter og undervisere anddrager en tredjedel af den samlede medfinansiering for denne post, svarende til kr. 20.000,00.

   

  Projektet disponerer, udover projektleder, over 16 medarbejdere, som hver deltager i projektet med et anslået timetal på; 5 ledere (45 timer), 6 fagkonsulenter (60 timer) samt 5 medarbejdere (37,5 timer). Denne del af projektet har ingen konsekvens for Stevns Kommunes budget.

 • 139. Puljemidler til Projekt: Indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere - orientering

  application/pdf icon tilsagnsskrivelse-indsats_for_jobparate_kontanthjaelpsmodtagere.pdfapplication/pdf icon forandringsteori_jobparate-bilag-indsats_for_jobparate_kontanthjaelpsmodtagere.pdfapplication/pdf icon budget_med_ledelsespaategning_jobparate_kontanthjaelpsmodtagere.pdfapplication/pdf icon ansoegning_om_puljemidler_indsats_for_jobparate_kontanthjaelpsmodtagere.pdfapplication/pdf icon beregnet_besparelse_-_indsats_for_jobparate_2.pdf

  Resume

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme orienteres når der er givet tilsagn om projektmidler, når projekter forudsætter reallokering af personaleressourcer.

   

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Deltog ikke: Jacob Panton-Kristiansen(V) og Thomas Overgaard(A).

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Jobcenter Stevns i Center Arbejdsmarked, har pr. 21. december 2018 modtaget betalingstilsagn på 1.250.336,- på baggrund af fremsendt ansøgning til puljen: Indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere (FL § 17.46.41.85) udbudt at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Midlerne anvendes primært til ansættelse af personlig jobformidler samt projektledelse.

   

  Projektets formål: Flere ledige jobparate kontanthjælpsmodtagere hurtigere i beskæftigelse, gennem et intensivt forløb med personlig jobformidler.

  Projektets målgruppe: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

  Projektet afvikles i perioden: 01.01.2019-31.12.2020

  Projektets vigtigste kerneelementer:

  • Færre sager pr. jobformidler
   • To sagsbehandlere bliver opkvalificeret til jobformidlere og der ansættes en jobformidler
   • Med 3 jobformidlere på området vil hver jobformidler have ansvaret for kontaktforløb for ca. 30 borgere, hvilket betyder en væsentlig reduktion i sagsantal i forhold til det antal sager en sagsbehandler har i dag
   • Borgere i  projektet for mulighed for at booke samtaler med jobformidler udover de lovgivningsmæssigt bestemte samtaler. Dermed lægges der op til en langt tættere kontakt mellem borger og sagsbehandler
  • En tidlig indsats overfor målgruppen
   • De tre jobformidlere vil have særligt fokus på at få borgere i ordinært job evt. gennem et forløb, hvor borgeren tidligt opnår ordinære timer evt. kombineret med virksomhedspraktik.
  • Kollegial sparring til udvikling af den jobrettede samtale
   • Arbejdsmarked har en medarbejder med stor erfaring med kollegial sparring i forhold til jobrettede samtaler. Arbejdsmarked vil facilitere at denne viden bliver udbredt, således at kollegial sparrings i forhold til den jobrettede samtale bliver udbredt i Arbejdsmarked
   • Der vil blive udviklet en intern samtaleguide, der kombinerer samtaleteknikken fra den jobrettede samtale med den motiverende samtaleform LØFT og et lokalt jobbarometer
  • Understøttelse af borgerens brug af digitale jobsøgningsværktøjer
   • Borgerne bliver gennem workshops introduceret til digitale jobsøgningsværktøjer
   • Alle borgere i projektets målgruppe har et søgbart CV af høj kvalitet

   

  Projektets resultatmål:

  • 50% af borgerne i målgruppen med en anciennitet over 3 mdr. skal være i virksomhedsrettet tilbud
  • Andel af jobparate kontanthjælpsmodtagere med ordinære timer øges
  • Gennemsnitlig varighed af sager for jobparate falder

   

  Jobformidlerne er helt centrale i forhold til indsatsen. Deres opgaveportefølje kommer til at dække over en række funktioner, som tidligere blev varetaget af: virksomhedskonsulenter (etablering og opfølgning af virksomhedsrettede forløb), sagsbehandlere (jobsamtaler, bevillinger, sanktioner, myndighedsafgørelser o.lign) og mentorer (personlig sparringspartner og udvikling af borgerens sociale kompetence). Dermed bliver jobformidlerne ansvarlig for alle indsatser i forløbet. Med en portefølje på 30-40 sager forventes det, at jobformidlerne vil kunne levere en indsats med tæt opfølgning og stærkt fokus på den enkelte borgers muligheder på arbejdsmarkedet.

   

  Økonomi

  Der er i projektet forudsat en 20 pct. medfinansiering af lønudgifter til 1 fuldtids jobformidler samt 20 timers ugentlig projketledelse. Stevns Kommunes anslåede udgift til medfinansiering udgør således (jobformidler medfinansiering: kr. 172,480,00 + projektleder medfinansiering: kr. 125,216,00) = kr. 297.696,00 for den samlede projektperiode.

   

  Derudover disponerer projektet over 2 jobformidlere, som i dag fungerer som sagsbehandlere. Denne del af projektet har ingen konsekvens for Stevns Kommunes budget.

   

  Som det fremgår af bilag: "Beregnet besparelse Indsats for jobparate", forventes projektet at udløse en nettobesparelse på kr. 776.273,00 

 • 140. Puljemidler til Projekt: Udvikling i fleksjob II - orientering

  application/pdf icon tilsagnsskrivelse_udvikling_i_fleksjob_ii.pdfapplication/pdf icon ansoegning_star_udvikling_i_fleksjob_ii.pdfapplication/pdf icon budget_-_udvikling_i_fleksjob_ii.pdf

  Resume

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme orienteres når der er givet tilsagn om projektmidler, når projekter forudsætter reallokering af personaleressourcer.

   

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Deltog ikke: Jacob Panton-Kristiansen(V) og Thomas Overgaard(A).

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Jobcenter Stevns i Center Arbejdsmarked, har pr. 21. december 2018 modtaget betalingstilsagn på 1.488.398,50 på baggrund af fremsendt ansøgning til puljen: Udvikling i fleksjob II (FL § 17.46.65.20) udbudt at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Midlerne anvendes primært til ansættelse af 1,5 jobformidlere samt til projektledelse.

   

  Projektets formål: Ledighedsydelsesmodtagere kommer i fleksjob gennem en intensiv jobrettet indsats og at borgere med fleksjobsansættelse på 10 timer pr. uge eller derunder opnår progression i timetal.

  Projektets målgruppe: Borgere indstillet til møde med rehabiliteringsteamet, som vurderes at være i målgruppe for fleksjob samt ledighedsydelsesmodtagere

  Projektet afvikles i perioden: 01.04.2019-30.09.2020

  Projektets vigtigste kerneelementer:

  • Ny skabelon for den forberedende del tages i anvendelse
  • Virksomhedskonsulent inddrages i udarbejdelsen af den forberedende del og deltager i rehabiliteringsteammøde
  • Rehabiliteringsteamet sætter progressionsmål
  • Borger tildeles jobformidler
  • Ledighedsydelsesmodtager og jobformidler har samtaler hver 14. dag
  • Ved aftale om fleksjob på eller under 10 timer pr. uge udfyldes fleksjobkontrakt, som har fokus på progression
  • Jobformidler holder 4 opfølgningssamtaler med borger i nyt fleksjob indenfor de første 6 måneder af ansættelse. Ved disse samtaler diskuteres progression
  • Mulighed for etablering af virksomhedspraktik med henblik på udvikling af borgers arbejdsevne indenfor afgrænsede arbejdsopgaver
  • Revurdering på rehabiliteringsteamet, hvis der indenfor en 6 måneders periode ikke kan iværksættes en virksomhedsrettet aktivitet

   

  Arbejdsmarked allokerer selv ressourcer til en virksomhedskonsulent samt 1,5 jobformidlere i projektet. Dermed bliver det samlede antal jobformidlere 3.

  Jobformidlerne er helt centrale i forhold til indsatsen. Deres opgaveportefølje kommer til at dække over en række funktioner, som tidligere blev varetaget af: virksomhedskonsulenter (etablering og opfølgning af virksomhedsrettede forløb), sagsbehandlere (jobsamtaler, bevillinger, sanktioner, myndighedsafgørelser o.lign) og mentorer (personlig sparringspartner og udvikling af borgerens sociale kompetence). Dermed bliver jobformidlerne ansvarlig for alle indsatser i forløbet. Med en portefølje på 30-40 sager forventes det, at jobformidlerne vil kunne levere en indsats med tæt opfølgning og stærkt fokus på den enkelte borgers muligheder på arbejdsmarkedet.

   

  Projektets mål:

  • Nedbringelse af andelen af borgere på ledighedsydelse
  • Nedbringelse af sagsvarighed for ledighedsydelse
  • Skabe progression i timer for personer i fleksjob på 10 timer eller derunder

   

  Økonomi

  Projektet forudsætter ansættelse af 2 jobformidlere. Puljemidlerne finansierer 1,5 Jobformidleres løn. Den anslåede lønudgift til denne post udgør kr. 1.363.606,50 for den samlede projektperiode. Derudover finansierer puljen 7,5 timers ugentlig projektledelse med budgeteret kr. 205.433,00 for den samlede projektperiode. Arbejdsmarked medfinansierer således 0,5 jobformidler løn svarende til kr. 454,535,50 for den samlede projektperiode. At beløbet er fordelt over bevillinger for flere år betyder, at tilsagn om tilskud vil blive givet for ét år af gangen. 

   

  Derudover disponerer projektet over en fuldtids virksomhedskonsulent samt en fuldtids jobformidler. Denne del af projektet har ingen konsekvens for Stevns Kommunes budget.

   

 • 141. Puljemidler til: Projekt: Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap, 2018-2020 - orientering

  application/pdf icon stevns_et_mere_rummeligt_arbejdsmarked_2_budget-og-regnskab-samlet.pdfapplication/pdf icon stevns_et_mere_rummeligt_arbejdsmarked_for_borgere_med_handicap_implementeringsgreb_og_forandrings_teori.pdfapplication/pdf icon ansoegning_et_mere_rummeligt_arbejdsmarked_stevns_december_2018.pdfapplication/pdf icon tilsagn_om_tilskud.pdf

  Resume

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme orienteres når der er givet tilsagn om projektmidler, når projekter forudsætter reallokering af personaleressourcer.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Deltog ikke: Jacob Panton-Kristiansen(V) og Thomas Overgaard(A).

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Jobcenter Stevns i Center Arbejdsmarked, har pr. 21. december 2018 modtaget betalingstilsagn på 1.090.545,- på baggrund af fremsendt ansøgning til puljen: Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap, 2018-2020 (FL § 17.59.21.70) udbudt at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Midlerne anvendes til ansættelse af 1 jobformidler, projektledelse samt udviddet samarbejde med Gigtforeningen, SIND og LEV.

   

  Projektets formål: At integrere og fastholde personer med handicap på arbejdsmarkedet.

  Projektets målgruppe: Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og tilsvarende målgrupper omfattet af Integrationsloven.

  Projektet afvikles i perioden: 01.01.2019-30.09.2020

  Projektets vigtigste kerneelementer:

  • Screening af alle borgere i projektets målgrupper
   • Ved anden samtale på jobcentret screener sagsbehandler borger med henblik på at vurdere, hvorvidt personen kunne være i målgruppen for projektet
   • Vurderes det at borger kan være i målgruppen indkaldes borger til samtale med jobcentrets handicap nøgleperson og en personlig jobformidler med henblik på visitation til projektet
  • Borger tildeles jobformidler 
   • Visiteres borger til projektet får borger en personlig jobformidler
   • Borger får støtte til at udfærdige eller opdatere sit CV
   • Borger får assistance til at opstille klare og realistiske jobmål
   • Jobformidler finder, i samarbejde med borger, velegnet virksomhed under hensyntagen til borgers funktionsnedsættelse samt med fokus på borgers ressourcer og etablerer virksomhedsrettet forløb med henblik på ordinær ansættelse eller ansættelse i med løntilskud eller via isbryderordningen
  • Etablering af fasttrack-ordning for sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger om handicapkompenserende ordninger
   • Ansøgningsskema til eks.vis personlig assistance tilrettes således, at ansøgningen vil kunne behandles hurtigere bla. ved at den kommer til at indeholde en samtykke erklæring, hvilket gør det muligt for handicapnøgleperson, på egen hånd at indhente de nødvendige helbredsmæssige oplysninger
   • Arbejdsplads vurderinger (APV'er) i forbindelse med handicapkompenserende indretninger og tilretning af arbejdsgange, hjemtages således at den vil kunne foretages hurtigere
  • Synliggørelse af handicapkompenserende ordninger
   •  En lokalt forankret SoMe-kampange skal medvirkende til at udbrede kendskabet til disse hos potentielle arbejdsgivere 

   

  Jobformidleren er helt centrale i forhold til indsatsen. Jobformidlers opgaveportefølje kommer til at dække over en række funktioner, som tidligere blev varetaget af: virksomhedskonsulenter (etablering og opfølgning af virksomhedsrettede forløb), og mentorer (personlig sparringspartner og udvikling af borgerens sociale kompetence). Med en portefølje på 30-40 sager forventes det, at jobformidlerne vil kunne levere en indsats med tæt opfølgning og stærkt fokus på den enkelte borgers muligheder på arbejdsmarkedet. I dette projekt får Jobformidleren ikke myndghedsopgaven, hvilket bunder i, at borgerne i projektet kommer fra minimum 8 forskellige målgrupper. Dette betyder, at en Jobformidler i dette projekt ikke vil kunne forventes at have fuldt overblik over love og regler for alle deltagende borgere. Myndighedsopgaven forbliver hos borgers sagsbehandler.

   

  Projektets mål:

  • 37 af de deltagende borgere opnår løntimer i ordinær beskæftigelse eller fleksjob.

   

  Økonomi

  Jobformidlers løn er fuldt finansieret gennem midler fra puljen. Den anslåede lønudgift til denne post udgør kr. 740.725,00 for den samlede projektperiode. Derudover finansierer puljen 10 timers ugentlig projektledelse med budgeteret kr. 246.820,00.

   

  Udover jobformidler og projektledelse disponerer projektet over ressourcer i form af: Sagsbehandlertimer til udførelse af screening, Handicapnøgleperson til behandling af indkomne ansøgninger om handicapkompenserende ordninger, samt ressourcer fra sagsbehandler med ergoterapeutuddannelse, som vil udføre arbejdspladsvurderinger i forbindelse med bevilling af handicapkompenserende ordninger. Denne del af projektet har ingen konsekvens for Stevns Kommunes budget.

 • 142. Udvikling i fleksjob - evaluering

  application/pdf icon projektevaluering_sammen_om_progression.pdfapplication/pdf icon evaluering-uvikling-i-fleksjob.pdf

  Resume

  Arbejdsmarked Stevns gennemførte i perioden 1. januar 2017 til 30 juni 2018 projektet: Sammen om progression, som var delvist finansieret af midler fra puljen Udvikling i fleksjob I. I det følgende vil der blive gjort rede for de vigtigste resultater og læringer, som projektet har afstedkommet. Ialt deltog 19 kommuner i projektet, der havde til formål at nedbringe ledighedsprocenten for ledighedsydelsesmodtagere samt øge det ugentlige timetal for fleksjobansatte med en ugentlig arbejdstid på 10 timer eller derunder.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Deltog ikke: Jacob Panton-Kristiansen(V) og Thomas Overgaard(A).

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Projektets målgruppe:

  • Borgere som står foran møde i rehabiliteringsteamet og hvor det skønnes, at de vil blive tilkendt fleksjob på 10 timer ugentligt eller mindre
  • Borgere der overgår til ledighedsydelse
  • Borgere som efter 1. oktober 2016 har fået fleksjobansættelse med et ugentligt timetal på 10 timer eller derunder

   

  Projektets kerneelementer:

  • Virksomhedskonsulent blev inddraget i forberedelser til møde i rehabiliteringsteam
   • Dette bidrog til, at borger havde klare forventninger til, hvad en evt. tilkendelse af fleksjob helt konkret ville komme til at betyde.
  • Virksomhedskonsulent deltog på rehabteammøde
   • Hvilket bidrog med bla. kendskab til det lokale arbejdsmarked og virksomhedernes rekrutteringsbehov.
   • Virksomhedskonsulentens deltagelse kvalificerede drøftelserne, og gav et realistisk syn på krav og mulighederne i en fleksjobsansættelse
   • Virksomhedskonsulenten sørgede for at progression og udvikling i bevillingen blev belyst og drøftet
   • Derudover kunne virksomhedskonsulent informere om, hvorledes fleksjob etableres og om mulighederne for justering af arbejdstid og arbejdsopgaver
   • Umiddelbart efter rehabmødet orienteredes borger om det videre forløb
  • Tidlig indsats i forhold til at finde beskæftigelse
   • Borger blev typisk indkaldt til samtale mellem 1 og 3 uger efter, at borger var overgået til ledighedsydelse
   • Virksomhedskonsulent deltog i jobsamtalen med borger og sagsbehandler med fokus på jobmuligheder og borgers ressourcer, typisk med afsæt i eksisterende jobåbniner, hvilket gjorde at samtaler blev konkrete og at der kunne tales detaljeret om etableringsprocessen. Borger blev derudover rådgivet om, hvilke specielle strategier, der erfaringsmæssigt var anvendelige for fleksjobbere
  • Tæt opfølgning med fokus på progression i timetal ved ansættelse i fleksjob med arbejdstid på eller under 10 timer ugentligt
   • Arbejdsmarked justerede et aftalepapir "Aftale om ansættelse i fleksjob", således at progressionsmuligheder, forventninger til progression og milepæle blev irammesat fra første færd

   

   Projektets vigtigste læringer:

  • Samarbejdet mellem virksomhedskonsulenter og sagsbehandlere er blevet stærkere. Det tætte samarbejde har taget sin begyndelse allerede før borgers sag er blevet behandlet på rehabiliteringsteammødet
  • Den tidlige involvering af virksomhedskonsulent har betydet, at borger er blevet bibragt en forståelse af, at et fleksjob er et udviklingsjob. Dette betyder, at borger får skærpet fokus på egne muligheder for udvikling i egen arbejdsevne
  • Progression i timetal sker sjældent indenfor de første 6 måneders ansættelse
  • Øgede krav til borgernes indstilling og til en aktiv deltagelse i jobsøgningen har gjort målgruppen mere jobparat

   

  Projektets vigtigste resultater:

  • Ledigheden er reduceret med 4,33 pct.point til 17,92 pct. Dette på trods af, at målgruppen i projektperioden steg med 66 personer svarende til 11 pct.
  • Gennemsnitligt har de deltagende kommuner reduceret ledigheden med 3,45 pct.point til et gennemsnitligt niveau på 14,8 pct
  • Andelen af borgere med progression i fleksjobbet er steget med 7 pct.point til 21 pct.
  • Projektet har biddraget til besparelser i forhold til brug af anden aktør. faldet udgør 40,4 pct. fra 2016 til 2017

   

   

 • 143. Beskæftigelsesrettet indsats

  Resume

  Udvalget Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, har besluttet at monitorere udviklingen i andel borgere på offentlig forsørgelse samt udviklingen i ledighed i Stevns Kommune ved hvert ordinært møde.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke: Jacob Panton-Kristiansen(V) og Thomas Overgaard(A).

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Udvikling i antal borgere på offentlig forsørgelse. Procentdel af den samlede befolkning (16-66 år)

   

  tabel 1.

   

   

  Kilde: Jobindsats.dk

   

  Antallet fuldtidspersoner på ydelse er samlet set steget, gennem hele perioden fra september til november 2018.

  Således er antallet af fuldtidspersoner på ydelse steget fra 2.466 personer i september til 2.501 personer i november.

  altså en samlet stigning på 35 fuldtidspersoner.

   

  Andelen af fuldtidspersoner i pct af arbejdsstyrken, som modtager offentlig forsørgelse er ligeledes steget fra 23,8 pct. i september til 24,1 pct. i november.

   

  Forskydningerningerne gennem perioden: [sep 18 - nov 18] fordeler sig ujævnt på de forskellige ydelseskategorier. Således kan man igattage en stigning i antal fuldtidsydelsesmodtagere i kategorierne

  • A-dagpenge: 9 fuldtidspersoner
  • Uddannelseshjælp: 7 fuldtidspersoner
  • Integrationsydelse: 5 fuldtidspersoner
  • Sygedagpenge: 34 fuldtidspersoner
  • Jobafklaring: 5 fuldtidspersoner
  • Ressourceforløb: 7 fuldtidspersoner
  • Fleksjob: 2 fuldtidspersoner
  • Førtidspension: 5 fuldtidspersoner

   

  Mens der for de øvrige ydelsesgrupper kan noteres et fald i antal fuldtidsydelsesmodtagere:

  • Kontanthjælp: 16 fuldtidspersoner
  • Revalidering: 5 fuldtidspersoner
  • Ledighedsydelsesmodtagere: 4 fuldtidspersoner

   

  Nedenstående figur illustrerer den aggregerede fordeling af fuldtidspersoner på ydelse.

    

  Figur 1: Fuldtidspersoner (16-66 år) fordelt på ydelser i pct af arbejdsstyrken 16-66 år.

   

   

  Kilde: Jobindsats.dk

   

  Figur 2: Antal personer på overførselsindkomst

   

   Kilde: Jobindsats.dk

   

   Se bilag: "klv-liste-Q3-2018", under diverse orienteringer for seneste klv-liste.

   

 • 144. Udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 - høring

  application/pdf icon hoeringsbrev_sundhedsaftalen_2019-2023.pdfapplication/pdf icon sundhedsaftale_2019-2023_-_hoeringsudkast.pdfapplication/pdf icon hoeringsparter_-_sundhedsaftale_2019-2023.pdfapplication/pdf icon stevns_kommunes_hoeringssvar_til_sundhedsaftale_2019_til_2023.pdf

  Resume

  Udkastet til Sundhedsaftalen 2019-2023 er en politisk aftale, som er indgået mellem de kommunale politikere, regionspolitikere og PLO-repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget. Sundhedsaftalen har stor betydning for den enkelte kommune lokalt, da aftalen sætter retning og mål for, hvordan samarbejdet mellem kommunen, Region og praktiserende læger skal forløbe over de næste fire år. I sagen lægges der op til en drøftelse af Sundhedsaftalen med henblik på at afgive et høringssvar til Sundhedskoordinationsudvalget senest 1. marts 2019.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, BUL og AET, at

  1. Udkastet til Sundhedsaftale 2019-2023 drøftes med henblik på at afgive høringssvar til Sundhedskoordinationsudvalget.

  Social og Sundhed, 4. februar 2019, pkt. 131:

  Drøftet.

  Forslag til høringssvar anbefales, idet der tilføjes et afsnit om vigtigheden af forebyggelse.

  Børn, Unge og Læring, 5. februar 2019, pkt. 140:

  Anbefales

   

  BUL fremsender følgende høringssvar:

   

  I forhold til børnepsykiatrien vil Udvalget for Børn, Unge & Læring i Stevns Kommune gerne anerkende det stærke samarbejde med psykiatrien. Vi ser med tilfredshed på, at der skal udvikles en værktøjskasse, og ser gerne, at der i det arbejde indgår overvejelser om en mere detaljeret beskrivelse af diagnoser mm. Disse kan herefter benyttes af kommunen til at anvise det rette tilbud, både i forhold til undervisningsområdet og socialområdet. Jo mere detaljerede beskrivelser bliver fra psykiatrien, jo bedre mulighed giver det kommunen for at finde rette løsning for borgeren efterfølgende.

  Stevns Kommune har i en række tilfælde oplevet, at psykiatrien ikke respekterer sektoransvaret ved at foreslå mulige konkrete tilbud på baggrund af diagnose mm. Dette giver en forventning hos borgeren, og er ofte foreslået på baggrund af begrænset kendskab til serviceviften, herunder tilbud internt i Stevns Kommune eller beliggende i umiddelbar nærhed af Stevns Kommune. Dette medfører ofte vanskelige forløb med borgeren, når det skal anvises tilbud. Det er derfor et stærkt ønske fra kommunen, at psykiatrien forud for anbefalinger afklarer disse med relevante myndigheder i kommunen. På den måde får vi bedre koordinerede borgerforløb, som gerne skulle resultere i et bedre behandlingsresultat.

  Endelig vil vi foreslå, at der på baggrund af de udbredte psykiatriske problemstillinger blandt de store børn, etableres en fremskudt børnepsykiatri, der i et tæt og hurtigt samarbejde med de lokale PPR-enheder, kan foretage en hurtig afklaring af begyndende eller latente problematikker.

  Beslutning

  Deltog ikke: Jacob Panton-Kristiansen(V) og Thomas Overgaard(A).

   

  Drøftet.

   

  Forslag til høringssvar anbefales, idet der ønskes tilføjet et afsnit om at ansvarsfordelingen i sundhedsaftalen er ret vagt formuleret. Dermed er der risiko for at der kan ske en opgaveglidning fra sygehusene til kommunerne uden medfølgende økonomisk regulering.

  Sagsfremstilling

  Sundhedsaftalen handler om de opgaver, som skal løses i et samarbejde på tværs af sygehuse, praktiserende læger og kommunale tilbud. For kommunerne vedrører sundhedsaftalen fx hjemmesygeplejen, de kommunale akutfunktioner, genoptræningen, psykiatrien og forebyggelsesområdet m.fl. Sundhedsaftalen er vigtig for kommunerne, da den overordnet set beskriver målene for samarbejdet i de næste fire år, men også, hvad der lægges vægt på i samarbejdet og i fordelingen af sundhedsopgaver mellem kommune, sygehus og læger mv.

   

  Det kommunale sundhedsområde er i rivende vækst og fylder stadig mere i den kommunale økonomi. De kommunale repræsentanter for Sundhedskoordinationsudvalget har derfor lagt et koncentreret arbejde i at få sat et så stort kommunalt aftryk som muligt i den nye sundhedsaftale. Blandt andet har de fået tydeliggjort, at der skal være fokus på klare aftaler, arbejdsgange og procedurer i overgangene fra sygehus til kommune i den nye aftaleperiode. De har fået tilført et princip om fælles ledelse til sikring af, at alle tager ansvar – også ved uenighed om ansvarsplacering og økonomi. Men også et princip om, at Regionen både skal involvere kommuner og praktiserende læger i dialogen og processen ved udflytning af nye opgaver til kommunerne.  

   

  Udkastet til Sundhedsaftalen er et resultat af en forhandling mellem region og kommuner, og med input fra de praktiserende læger i Sundhedskoordinationsudvalget. Selvom der har været lagt et stort arbejde i Sundhedsaftalen fra de kommunale repræsentanters side, er der enkelte vigtige prioriteter, som ikke fremstår så klart i aftalen som ønsket. Det gælder især forhold om klare aftaler om procedurer og ansvarsplacering i forbindelse med udskrivning fra sygehusindlæggelser. Det er et område, som har stor betydning for den kommunale opgaveløsning og for, hvordan de faglige medarbejdere i kommunerne kompetent og med tryghed kan håndtere indsatser for borgerne.  

   

   

  Sundhedsaftalen 2019-2023

  Sundhedskoordinationsudvalget har valgt at holde sundhedsaftalen på et visionært og overordnet niveau, hvor de politiske ambitioner tager afsæt i de væsentligste sundhedsudfordringer for befolkningen i

  Region Sjælland.

   

  Vision for Sundhedsaftale 2019-2023 er ”Fælles med borgeren om bedre sundhed”. Ambitionen er, at sundhedsaktørerne, uden skelen til fag- og sektorgrænser, sammen med borgeren benytter de samlede ressourcer bedst muligt til at opnå bedre sundhed.

   

  På basis af udfordringerne i Region Sjælland er der formuleret fire regionale mål:

  • Fælles om borgerens livsudfordringer
  • Tryghed og mestring i eget hjem
  • Effektiv forebyggelse – sunde borgere
  • Mental sundhed og psykisk trivsel

   

  I Sundhedsaftalen tages der samtidig afsæt i tre nationale kvalitetsmål, som kræver et tæt og velfungerende samarbejde på tværs af sektorerne. Det gælder de nationale mål om:

  • Bedre sammenhængende patientforløb
  • Styrket indsats for mennesker med kronisk sygdom og ældre patienter
  • Flere sunde leveår

   

  Herudover er der aftalt en række principper for samarbejdet med henblik på fortsat at udvikle kvaliteten og skabe sammenhæng og tydelig arbejdsdeling.

   

  For hvert mål i Sundhedsaftalen er der defineret og udviklet indikatorer med henblik på løbende monitorering og fastholdelse af fokus og retning for udviklingen af et fælles sundhedsvæsen.

   

  Sundhedsaftalens implementering og samarbejdet i praksis understøttes af en fælles værktøjskasse, som består af samarbejdsaftaler og beskrevne arbejdsgange og procedurer. Desuden udarbejdes en implementeringsplan, som revideres årligt på baggrund af en status på indsatser og indikatorer.

   

  Høringsprocessen

  I opfordres til at skærpe fokus på den nye Sundhedsaftale 2019-2023 i jeres høringssvar, da aftalen vil få stor betydning for løsning af sundhedsopgaverne i jeres kommune og i det tværsektorielle samarbejde de næste fire år. I opfordres samtidig til, at I vil bruge aftalen som vision og ramme for arbejdet på sundhedsområdet. 

   

  Fristen for høringssvar er den 1. marts 2019.

   

  Alle høringssvar indgår i det videre arbejde med sundhedsaftalen 2019-2023, som vil gælde fra 1. juli

  2019. Efter høringen vil Sundhedskoordinationsudvalget drøfte behov for justeringer. Herefter vil Sundhedsaftalen vil blive sendt til godkendelse i de 17 kommunalbestyrelser og i Regionsrådet.

  Sundhedsaftalen skal sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest d. 30.06.2019.

 • 145. Verdensarv Stevns - anlægsregnskab 2017

  application/pdf icon revisionsprotokollat.pdfapplication/pdf icon aarsrapport.pdfapplication/pdf icon aarsberetning_2017.pdfapplication/pdf icon kb_31_05_18.pdfapplication/pdf icon anlaegsregnskab_verdensarv_stevns_2017.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskab 2017 for Verdensarv Stevns.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via AET og ØU, at

   

  1. KB godkender anlægsregnskabet 2017 Verdensarv Stevns

  Beslutning

  Deltog ikke: Jacob Panton-Kristiansen(V) og Thomas Overgaard(A).

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Stevns kommune har givet et tilskud på 2 mio. kr. til Verdensarv Stevns i 2017. Det er dette tilskud, der skal aflægges særskilt anlægsregnskab for.

   

  Verdensarv Stevns har i foråret 2018 indsendt regnskab og årsberetning for 2017. Dette er godkendt i KB den 31.05.18 og vedlægges som bilag.

   

   

  Økonomi

  Der er i anlægsbudgettet i 2017 godkendt 2 mio. kr. til tilskud til Verdensarv Stevns.

 • 146. Iværksætterhotel - anlægsbevilling

  application/pdf icon budget_ivaerksaetterhotel.pdfapplication/pdf icon tegning_ivaerksaetterhotel_haarlev.pdf

  Resume

  KB skal beslutte at give en anlægsbevilling på 500.000 kr. til etableringen af et iværksætterhotel i Hårlev som vedtaget i anlægsbudgettet for år 2019.

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til KB via DIR, AET og ØU, at

   

  1. godkende en anlægsbevilling på 500.000 kr. til etablering af et iværksætterhotel ved Hårlev Bibliotek.

  2. finansiere anlægsbevillingen ved frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr. som er afsat i budget 2019 til iværksætterhotel.

   

  Direktionen, 6. februar 2019, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning

  Deltog ikke: Jacob Panton-Kristiansen(V) og Thomas Overgaard(A).

   

  1. Anbefales.
  2. Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 6/9-2018 Stevns Kommunes Erhvervspolitik for 2019-2023. Et af indsatserne er, at der inden 2022 er etableret drift af to bæredygtige iværksættermiljøer.

  I forlængelse heraf blev der i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 i anlægsbudgettet afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til etableringen af et iværksætterhotel og iværksættermiljø i Hårlev.

   

  Baggrund

   

  Efter dialog med bl.a. Hårlev Bibliotek, fremsendte Stevns Erhvervsråd i efteråret et prospekt, som beskriver mulighederne ved etablering af et moderne iværksættermiljø ved Hårlev Bibliotek. I prospektet beskriver Stevns Erhversrådet de fordele der er ved, at tilbyde iværksættere moderne kontorfacilitetet i Stevns Kommune, samt de synergier der er ved, at etablere kontorerne tæt ved biblioteket, som i dag huser Stevns MakerSpace, Lokalhistorisk arkiv og en betydelig vidensressource. (Prospektet kan forefindes i sagen 'iværksætterhotel - orientering' AET 13. februar 2019)

   

  Forvaltningen har på baggrund af ovenstående undersøgt mulighederne for etablering af kontorfaciliteter ved Hårlev Bibliotek indenfor de afsatte økonomiske rammer. Ved siden af Hårlev Bibliotek findes i dag et større depot og et magasin (gl. bogbusgarage). Inden for de givne økonomiske rammer kan det eksisterende depot/magasin indrettes til et kontormiljø til iværksættere. Der kan etableres 10 moderne kontorarbejdspladser, hvoraf de 8 vil være pladser i et fælleskontor på i alt 58 m2, mens 2 vil være på enkeltkontorer på henholdvis 9 og 13 m2. Der er indhentet tilbud på entreprisesum til murer, etablering af gulv, tømrer, el-arbejde, alarmsikring, samt maler-arbejde. Den samledede totale entreprisesum inkl. beløb til uforudsete udgifter kan indeholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb på kr. 500.000.

    

  Tidsplan 2019

   

  Iværksættermiljøet kan etableres indefor det næste halve år jf. nedenstående tidsplan.

   

  • Februar - KB frigiver rådighedsbeløb
  • April/maj - Bygningsarbejder igangsættes
  • August - Bygningsarbejder afsluttes
  • August/September - Indretning af kontormiljøer
  • September - Officiel indvielse
  • Oktober - Iværksætterhotellet er i drift

   

  Økonomi

  Anlægsbudget

   

  Sagen har ingen umiddelbarer økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes anlægsbudget, da der i anlægsbudget 2019 er afsat rådighedsbeløb kr. 500.000 til etablering af et Iværksætterhotel.

   

  Driftsbudget og udlejning

   

  Forvaltningen har udarbejdet et driftsbudget der indholder scenarier for fremtidig drift af iværksættermiljøet. (bilag 1) Scenarierne indeholder forskellige grader af udlejning og dermed forskellig niveauer af lejeindtægter. Ved vedtagelse af Budget 2019 blev der fra år 2020 indarbejdet en forventet nettoindtægt fra iværksættermiljøet på kr. 120.000. Den forventede udlejningspris er fastsat på baggrund af rådgivning fra Stevns Erhversråd og under hensyntagen til allerede eksisterende udlejning af iværksættermiljøer i Stevns Kommune og omegn.

  I scenariet 'breakeven' er der foretaget en beregning på hvad den forventede udlejningsgrad skal være for, at opnå et nettoindtægtbudget på 120.000 kr. Det fremgår at scenariet 'breakeven' forudsætter en udlejningsgrad på 78 procent.

   

  Forvaltningen gør opmærksom på at driftsbudgettet afhænger af den fremtidige efterspørgsel efter kontorleje og prisen, konjunkturer, alternative udlejninger i området, samt hvorvidt det er muligt for Stevns Erhvervsråd og kommunen, at skabe et miljø der kan tiltrække kommende iværksættere og opnå næsten fuld udlejning.

   

 • 147. Etablering af Iværksætterhotel

  application/pdf icon prospekt_stevns_erhvervsraad_-_input_til_sagsfremstilling_ivaerksaetterhus_haarlev_-_fra_ivaerksaetterhotel.pdfapplication/pdf icon budget_ivaerksaetterhotel_0.pdfapplication/pdf icon tegning_ivaerksaetterhotel_haarlev_0.pdf

  Resume

  Forvaltningen har undersøgt mulighederne for etablering af et moderne iværksættermiljø indenfor de afsatte økonomiske rammer i Budget 2019. AET skal godkende projektet, herunder tidsplan, driftsbudget og finansiering af inventar.

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til AET, at

   

  1. projektet godkendes.
  2. tidsplan for projektet godkendes.
  3. driftsbudgettet godkendes.
  4. udvalget anviser finansiering til indkøb af inventar.

  Beslutning

  Deltog ikke: Jacob Panton-Kristiansen(V) og Thomas Overgaard(A).

   

  1. Godkendt.
  2. Godkendt.
  3. Godkendt.
  4. Indkøb af inventar skal afholdes indenfor udvalgets ramme.

  Sagsfremstilling

   

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 6/9-2018 Stevns Kommunes Erhvervspolitik for 2019-2023. Et af indsatserne er, at der inden 2022 er etableret drift af to bæredygtige iværksættermiljøer.

  I forlængelse heraf blev der i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 i anlægsbudgettet afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til etableringen af et iværksætterhotel og iværksættermiljø i Hårlev.

   

  Baggrund

  Efter dialog med bl.a. Hårlev Bibliotek, fremsendte Stevns Erhvervsråd i efteråret et prospekt, som beskriver mulighederne ved etablering af et moderne iværksættermiljø ved Hårlev Bibliotek. I prospektet beskriver Stevns Erhversrådet de fordele der er ved, at tilbyde iværksættere moderne kontorfacilitetet i Stevns Kommune, samt de synergier der er ved, at etablere kontorerne tæt ved biblioteket, som i dag huser Stevns MakerSpace, Lokalhistorisk arkiv og en betydelig vidensressource.

   

  Forvaltningen har på baggrund af ovenstående undersøgt mulighederne for etablering af kontorfaciliteter ved Hårlev Bibliotek indenfor de afsatte økonomiske rammer. Ved siden af Hårlev Bibliotek findes i dag et større depot og et magasin (gl. bogbusgarage). Inden for de givne økonomiske rammer kan det eksisterende depot/magasin indrettes til et kontormiljø til iværksættere. Der kan etableres 10 moderne kontorarbejdspladser, hvoraf de 8 vil være pladser i et fælleskontor på i alt 58 m2, mens 2 vil være på enkeltkontorer på henholdvis 9 og 13 m2. Der er indhentet tilbud på entreprisesum til murer, etablering af gulv, tømrer, el-arbejde, alarmsikring, samt maler-arbejde. Den samledede totale entreprisesum inkl. beløb til uforudsete udgifter kan indeholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb på kr. 500.000.

   

  I forlængelse af ovenstående kommer der udgifter til indretning og inventar; fx stole, borde og reoler. Det estimeres at den samlede udgifter til inventar og indretning vil være ca. 70.000 kr. Der er ikke budgetteret med nettoindtægter fra iværksætterhotellet i 2019, hvilket muligvis kan finansierer en del af inventarindkøbet til iværksætterhotellet i indeværende år. Alternativt skal der anvises finansiering til inventar indenfor AET's eksisterende budgetramme.

   

  Tidsplan 2019

   

  Iværksættermiljøet kan etableres indefor det næste halve år jf. nedenstående tidsplan.

   

  • Februar - KB frigiver rådighedsbeløb
  • April/maj - Bygningsarbejder igangsættes
  • August - Bygningsarbejder afsluttes
  • August/September - Indretning af kontormiljøer
  • September - Officiel indvielse
  • Oktober - Iværksætterhotellet er i drift

   

  Økonomi

  Anlægsbudget

   

  Sagen har ingen umiddelbarer økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes anlægsbudget, da der i anlægsbudget 2019 er afsat rådighedsbeløb kr. 500.000 til etablering af et Iværksætterhotel.

   

  Driftsbudget og udlejning

   

  Forvaltningen har udarbejdet et driftsbudget der indholder scenarier for fremtidig drift af iværksættermiljøet. (bilag 1) Scenarierne indeholder forskellige grader af udlejning og dermed forskellig niveauer af lejeindtægter. Ved vedtagelse af Budget 2019 blev der fra år 2020 indarbejdet en forventet nettoindtægt fra iværksættermiljøet på kr. 120.000. Den forventede udlejningspris er fastsat på baggrund af rådgivning fra Stevns Erhversråd og under hensyntagen til allerede eksisterende udlejning af iværksættermiljøer i Stevns Kommune og omegn.

  I scenariet 'breakeven' er der foretaget en beregning på hvad den forventede udlejningsgrad skal være for, at opnå et nettoindtægtbudget på 120.000 kr. Det fremgår at scenariet 'breakeven' forudsætter en udlejningsgrad på 78 procent.

   

  Forvaltningen gør opmærksom på at driftsbudgettet afhænger af den fremtidige efterspørgsel efter kontorleje og prisen, konjunkturer, alternative udlejninger i området, samt hvorvidt det er muligt for Stevns Erhvervsråd og kommunen, at skabe et miljø der kan tiltrække kommende iværksættere og opnå næsten fuld udlejning.

   

 • 148. Kulturpuljen - Ansøgning fra kulturelle foreninger

  application/pdf icon budget_.pdfapplication/pdf icon ansoegning_om_underskudsgaranti.pdf

  Resume

  Stevns Friluftsscene ansøger om støtte gennem tilskud fra Kulturpuljen 2019.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

   

  1. ansøgningen fra Stevns Friluftsscene drøftes og tilskud for 2019 fastlægges.

  Beslutning

  Deltog ikke: Jacob Panton-Kristiansen(V) og Thomas Overgaard(A).

   

  Der stilles en underskudsgaranti på max 25.000 kr.

  Sagsfremstilling

  Stevns Friluftsscene ansøger AET om underskudsgaranti på 25.000,00 kr. gennem Kulturpuljen til foreningens sommerforestilling 'En Skærsommernatsdrøm' af Shakespeare med musik, sange og manuskript af Sigurd Barret.

  En Skærsommernatsdrøm er et af Shakespeares mest kendte stykker, og Stevns Friluftsscene håber på, at dette er med til at lokke publikum til Boestofte til en fantastisk oplevelse i det fri. Især i kraft af at Sigurd Barrets gennemkomponerede udgave kun tidligere er opført få gange for et talrigt publikum.
  Forestillingen får premiere lørdag den 22. juni 2019 og spiller herefter fem gange. Spillestedet er som de foregående år Amfiteateret i haven på Gymnastikefterskolen Stevns.

   

  (Modtog for 2018, 25.000,00 kr. i underskudsgaranti)

  Økonomi

  Kulturpuljen

 • 149. Stevns Naturcenter - orientering

  application/pdf icon dagsordenspunkt_stevns_naturcenter_-_vision_for_fremtidig_funktion_og_anvendelse_behandlet_paa_moedet_5._februar_2019_kl._1500_moedelokale_8_i_plan_miljoe_og_te.pdfapplication/pdf icon ideoplaeg_til_det_videre_arbejde_med_vision_og_strategi_for_stevns_naturcenter_snc.pdf

  Resume

   Teknik & Miljø har udarbejdet tre overordnede temaer for en visionsdrøftelse på Naturcenteret lørdag den 2. marts.

   

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til AET, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke: Jacob Panton-Kristiansen(V) og Thomas Overgaard(A).

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Fra den 1. Januar 2018 overtog Stevns Kommune formelt driften af Stevns Naturcenter. På et møde i PMT i februar samme år besluttede man, at forvaltningen skulle løbe driften af naturcentret igang og sideløbende starte en visionsfase med politisk involvering og dialog samt ved inddragelse af skoler, borgere og brugere. Der er nu udarbejdet et oplæg, som kan skabe grundlag for tanker omkring drift og anvendelse af Stevns Naturcenter.

  Bilag: Referat fra PMT 5. februar 2019 + bilag der beskriver de tre overordnede temaer, som vil danne grundlagt for borgermødet på Naturcenteret lørdag den 2. marts.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for budgettet

 • 150. Fremtidig drift

  Beslutning

  Deltog ikke: Jacob Panton-Kristiansen(V) og Thomas Overgaard(A).

   

  1. Taget til efterretning.
  2. Taget til efterretning.
  3. Indstillingen anbefales.

   

 • 151. Restaurant - dispensation fra lukketid

  Beslutning

  Deltog ikke: Jacob Panton-Kristiansen(V) og Thomas Overgaard(A).

   

  Godkendt.

   

 • 152. Diverse orienteringer - AET den 13. februar 2019 (Lukket)

 • 153. Underskriftsark (Lukket)