Referat

 • 136. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for BUL den 5. februar 2019.

   

  Beslutning

  Godkendt

   

  Jacob Panton Kristiansen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • 137. Tværgående velfærdsprogram

  application/pdf icon bilag_1_progression_unge_jan_2019_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2_forklaringer_politisk_sag_-_segmenter_-_plan_2019_-_tidsforbrug_tvp_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-_forskningsbeskrivelse_joint_action_0.pdf

  Resume

  Det tværgående velfærdsprogram startede op 1. september 2018. Der er aktuelt 26 unge over 18 år i borgerkonsulentforløb i Ungeteam. Familiteamet opstartes 1. marts 2019. Der fremlægges mål til godkendelse for familier i Familieteam og for de 15-17-årige unge i Ungeteam. De primære mål der skal arbejdes med er beskæftigelse eller kompetencegivende uddannelse til forældrene og de unge. Dertil kommer mål mhp. at nedbringe indlæggelser i psykiatrien, barnets skolefremmøde samt at fremme børns trivsel.

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til ØU via DIR, SSU, BUL, AET, at

  1. målet for de 15-17-årige (A) godkendes,

  2. målene for familierne (B1-B4) godkendes,

  3. der foretages en halvårlig status på de iværksatte forløb

  Direktionen, 21. januar 2019, pkt. 1:

  Anbefales.

  Social og Sundhed, 4. februar 2019, pkt. 129:

  ad 1) Godkendt.

   

  Jan Jespersen (Ø) tilkendegiver, at målene virker for optimistiske.

   

  ad 2) Godkendt.

   

  Jan Jespersen (Ø) tilkendegiver, at målene virker for optimistiske.

   

  ad 3) Godkendt

  Beslutning

  Godkendt.

   

  Jan Jespersen (Ø) tilkendegiver, at målene er for optimistiske.

  Sagsfremstilling

   

  STATUS UNGETEAM

  Det tværgående velfærdsprogram startede op i september 2018 med etablering af Ungeteam. Pr. 15.jan 2019 er der borgerkonsulentforløb med 26 18-29-årige unge, derudover er der 2 unge afsluttet og 2 unge under visitation. Den oprindelige målsætning var 36 unge inden udgangen af 2018. Der er forsinkelse på ibrugtagning af målprogressionsværktøj og den fælles handleplan.

  Der er en status for den enkelte unge i bilag 1. Den angiver status for hvilket trin, den unge starter på ved opstart i Ungeteam inden for uddannelse, beskæftigelse og sundhed samt progression pr. 15.januar 2019. Foreløbige status er,

  • at 14 ud af 28 unge har opnået progression ift. beskæftigelse,
  • 8 ud af 28 unge har opnået progression ift. uddannelse og
  • 8 ud af 28 unge har opnået progression ift. sundhed.

   

  Af de 28 forløb er 2 afsluttet, da de er kommet i ordinær beskæftigelse og 3 er optaget på uddannelse fra januar 2019.

  Der vil blive givet en politisk halvårlig status på borgernes progression i forhold til de fastsatte mål. Første gang 30.6.2019.

   

  FAMILIETEAM OG UNGE UNDER 18

  Fra 1. marts 2019 implemeteres Familieteamet med 17 borgerkonsulentforløb i 2019. Fra marts 2019 igangsættes 4 ungesager i Ungeteam. Se samlet segmentbeskrivelse og aktivitetsplan for programmet i 2019 i bilag 2.

   

  MÅL TIL GODKENDELSE 

  Det foreslås at arbejde med følgende mål for de 15-17-årige (A) og familier (B). Mål for familier (B) er uddybet i bilag 2.

   

  A Målsætning for de 15-17-årige unge:

  • A1. Alle skal påbegynde kompetencegivende uddannelse eller være i fuld beskæftigelse – senest 1 år efter opstart Ungeteam.

   

  B Målsætninger for Familierne:

  • B1. 50% af forældrene kommer i arbejde eller i et kompetencegivende uddannelsesforløb – senest 1 år efter opstart Familieteam.
  • B2. Nedbringe indlæggelse i psykiatrien. Der foretages manuel måling 1 år efter programstart og måling ved programafslutning i 2022.
  • B3. Børn må højst have 10 procent fravær i løbet af programperioden. Niveauet er fastsat udfra målgruppen.
  • B4. Børns trivsel må ikke forværres i den periode de er i Familieteam, og ingen børn er i "udsatte" eller "truet" kategorien efter 1 år.  

  Økonomi

  Det tværfaglige velfærdsprogram har et udviklingsbudget på 964.000 kr. idet der ud over den politiske bevilling i 2018 er tilført 50.000 kr. fra en pulje under Direktionen. Beløbet er disponeret til kompetenceforløb LØFT for 2019 (løsningsfokuseret tilgang) samt til et forskningsforløb med Joint Ation 2019.

  Der er herefter ca. 44.000 kr. til den resterende projektperiode 2019-2022.

  Personaleforbruget på programmet – ledelse og medarbejdere – er estimeret til min. 12.454 timer i 2019 (se bilag 2). Heri er ikke medregnet tid til implementering i driften ift. forløbskoordinatormodel. I timetallet skal der tages højde for, at det er timer, der flyttes fra de sædvanlige centerområder, og at medarbejderne tager sager og opgaver med over i de to teams.

  Der er ved igangsættelsen af det tværfaglige velfærdsprogram ikke indregnet en økonomisk gevinst i budgettet i forhold til de nye målgrupper.

  Udviklingen i udgifterne i forhold til de iværksatte forløb vil blive opgjort i forbindelse med den halvårlige status på progression for unge og familier, første gang pr. 30.6.19.  De første erfaringer vil således kunne indgå i budgetdrøftelserne.

 • 138. Resursetildelingsmodel - folkeskoleledelse

  application/pdf icon 29-1-19_ledelsestid_-_skoler_-_februar_2018_-_bilag_til_bu_februar_2019_2_0.pdf

  Resume

  BUL skal diskutere eventuelle ændringer til ressourcetildelingsmodel for ledelsestildeling til de tre folkeskoler

  Indstilling

  Børn og Læring indstiller til  BUL, at

   

  1. BUL diskuterer de beregnede modeller for ressourcetildeling til ledelse på folkeskolerne
  2. BUL træffer beslutning om enten:

  a. Hvilken tildelingsmodel, der ønskes benyttet fra skoleåret 2019 -2020 og skal sendes i høring

  b. Der udarbejdes yderligere beregninger og tilpasninger til beregningsmodeller, der ønskes til BUL´s videre stillingtagen, hvorefter punktet genoptages på kommende møde.

   

  Børn, Unge og Læring, 4. december 2018, pkt. 117:

   

  Sagen genoptages januar 2019 med et forslag til ressourcetildelingsmodel med afsæt i den foreslåede model 2. Udvalget ønsker en model, der tillige omfatter socioøkonomiske faktorer.

   

  Skoleledelserne inviteres til mødet.

   

  Børn, Unge og Læring, 14. januar 2019, pkt. 129:

   

  Sagen genoptages i februar 2019, hvor der fremlægges en tilrettet model, hvor

  - der tages afsæt i den foreslåede model 2

  - der ikke tages højde for socioøkonomiske forhold, da de ikke har væsentlig betydning for ressourcetildelingen

  - børn i vidtgående fælleskommunale specialtilbud vægtes ligesom elever i specialklasser med faktor 2.

   

  Der fremlægges tillige beregninger for alle fremlagte modeller, hvor børn i vidtgående fælleskommunale specialtilbud vægtes ligesom elever i specialklasser med faktor 2

   

  Skoleledelserne deltog ikke til at oplyse sagen. 

   

  Beslutning

  Steen Hansen (A), Steen Nielsen (A) og Jacob Panton Kristiansen (V) stemmer for model 3c.

   

  Jan Jespersen (Ø) og Janne Halvor Jensen (O) stemmer for model 4a

  Sagsfremstilling

   

  NYT til BUL-møde februar 2019:

   

  Der er beregnet konsekvenser for alle parametre, som BUL på møde januar 2019 besluttede, der skulle beregnes på. Dertil er regnet på modeller, hvor alle elever tæller med faktor 1

  Dette medfører, at der der nu er 12 modeller, der er foretaget beregninger på. Modellerne fremgår i bilag, og for hver enkelt model fremgår det, hvilke parametre, der er benyttet i modellen.

  Som konsekvens af de øgede antal modeller, er den oprindelige sagsfremstillings beskrivelse af "model 1" og "model 2" ikke længere retvisende.

   

  Den tidligere model 2 indeholdt en grundnormering på 2 ledelsesstillinger til alle skoler. BUL har tidligere besluttet at der tages afsæt i den model. Modellen med grundnormering på 2 ledere pr. skole, er i det det senest opdaterede bilag indeholdt som forudsætninger i hhv. model 3A, 3B, 3C, 4A, 4B og 4C

   

  Bilagets modeller vil blive gennemgået af forvaltningen under mødet.

  --

   

  NYT til BUL-møde, januar 2019:

  Det er gennemført beregninger, hvor socioøkonomisk faktor er indregnet ift. elevantal på de enkelte skole for model 2. Resultat af af inkludere socioøkonomisk ift. elevantal fremgår af opdateret bilag under betegnelsen model 2A.

   

  Inklusionen af socioøkonomisk faktor medfører kun mindre ændringer i ledelsestildelingen set ift. model 2. Forskellen mellem model 2 (uden socioøkonomisk faktor) og model 2A (med socioøkonomisk faktor ift. elevtal) er følgende:

  Hotherskolen +0,04 årsværk

  Store Heddinge Skole: +0,01 årsværk

  Strøbyskolen: -0,04 årsværk.

   

  At ovenstående tal ikke går op, skyldes afrunding til to decimaler.

   

  ---------

   

  I budget 2019 er besluttet, at der ikke ændres i den samlede ressourcetildelingmodel til skoleledelse til kommunens tre folkeskoler. Det er besluttet, at BUL efterfølgende skal behandle sag om fremtidig tildelingsmodel for ledelsestid til de tre folkeskoler, med henblik på evtentuelt at indstille til ØU og KB, hvorvidt der skal foretages ændringer i ressourcetildelingsmodellen.

   

  Den nuværende ressourcestyringsmodel for ledelse på folkeskolerne betyder, at hver folkeskole tildeles 4 stillinger til skolens ledelse incl. SFO, heraf 1/3 til undervisning på hver skole. Det vil sige, at der samlet tildeles 11 stillinger til ledelse. Dette giver reelt en tildeling til ledelse på 3,67 stilling pr. skole. I de modeller, der præsenteres, er der taget udgangspunkt i samlet tildeling til ledelse, der udgør 11 stillinger samlet for Stevnsskolerne. Det er nu, og vil fremtidigt være, den enkelte skoleledelse, der inden for skolens samlede budget prioriterer principper og omfanget af ledelse. En skole kan derfor uagtet model-valg benytte flere eller færre midler til ledelse, end der tildeles i ressourcestyringsmodellen.

   

  Der er udarbejdet 2 modeller med en anden fordeling af ledelsestiden (11 stillinger) i folkeskolerne:

   

  Model 1

  Fordelingen af ledelsestid tager udgangspunkt i elevtal og tildelte stillinger til fagpersonale.

  I elevtal vægtes elever i alment undervisningstilbud med faktor 1, elever i specialklasser vægtes med faktor 2 og elever i vidtgående fælleskommunale specialtilbud vægtes med faktor 3. Som vidtgående fælleskommunale tilbud indgår Dagskolen (organiseret under Hotherskolen) og Solstrålen (organiseret under Strøbyskolen).

  I personaletallene indgår alt personale, herunder administrativt personale, personale fra SFO´erne mm.

  Vægtningen af elevtal og personaletal er 50 % elevtal og 50 % personaletal.

   

  Model 2

  Der er en fast tildeling på 2 ledere pr. skole. Den øvrige tildeling sker efter samme principper, som model 1.

   

  Effekt af begge modeller holdt op imod nuværende ledelsestildeling fremgår af vedhæftede bilag.

   

  Der indgår ikke socioøkonomiske faktorer i de beregnede modeller. Dette er ikke medtaget, da Børn og Læring ikke har kunnet finde entydige konklusioner for, at dette skulle påvirke behovet for ledelsestid. Der kan beregnes på modeller, der indeholder socioøkonomisk faktor, såfremt BUL ønsker dette.

   

  En ændring i ressourcestyringsmodellen vil kunne implementeres fra 1. august 2019. Ved en ændring i modellen vil 7/12 af de afsatte midler til skoleledelse i 2019 blive fordelt den nuværende ressourcestyringsmodel, mens 5/12 af de afsatte midler vil blive fordelt efter ny ressourcestyringsmodel.

   

  I den nuværende tildelingsmodel er ledelsestiden på hver skole fordelt med 3 stillinger til skolen (heraf 1/3 stilling til undervisning) og 1 stilling til SFO. I stillingen til SFO er det både ledelse og administrative opgaver.

   

  Det foreslås, at fordelingen tilpasses den nuværende praksis, hvor det primært er skolesekretærerne der udfører administrative opgaver både i skolen og i SFO´en. Det vurderes, at ledelsestiden i SFO´en svarer til 0,5 stilling og de administrative opgaver svarer til 0,25 stilling.

   

  Omfordelingen medfører en overførsel af budgetmidler fra SFO til skole. Da taksterne i SFO´en ikke ændres, betyder det at den procentvise egenbetaling af driftsudgifterne vil blive lidt større.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 139. Stort dialogmøde med Stevnsskolerne

  Resume

  Udvalget skal drøfte dagsorden til stort dialogmøde med Stevnsskolerne den 21. maj 2019 kl. 18.00-20.00.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. beslutte form og indhold for dialogmødet

  Beslutning

  Godkendt, idet der tages udgangspunkt i nedenstående punkter:

   

  Fravær

  Bæredygtig udvikling (grønt flag)

  Samarbejde på tværs af skoler om lærerressourcer/tværfaglighed

  Hvilke metoder anvender den enkelte skole for at fremme teamsamarbejdet mellem lærerne?

   

   

  Sagsfremstilling

  Den 21. august 2018 besluttede BUL, at stort dialogmøde afholdes den 21. maj 2019 kl. 18.00-20.00.

  Jf. Styrelsesvedtægten for Stevnsskolerne deltager alle skolebestyrelsesmedlemmer, elev- og medarbejderrepræsentanter samt skole- og afdelingsledere.

  Mødested er endnu ikke fastlagt.

   

  Det foreslås, at der som tidligere år gives hver skolebestyrelse 10 minutter til at komme med indlæg om de vigtigste ting, de ønsker at formidle og diskutere med udvalget.

   

  Dertil foreslås forvaltningen, at dialogmøde begrænses til to yderligere to emner for at sikre en grundig drøftelse blandt deltagerne. Forvaltningen foreslår følgende:

   

  1. Bæredygtig udvikling, herunder "Grønt Flag"
  2. Elevfravær

   

  Emnet Grønt Flag var på som dagsordenspunkt på lille dialogmøde i august 2018, men blev ikke drøftet grundet tidsmangel. Emnet elevfravær er et af de to indsatsområder på Stevnsskolerne, som blev besluttet i forbindelse med behandlingen af Kvalitetsrapporten 2016/17.

  Lovgrundlag

  Styrelsesvedtægten for folkeskolen i Stevns Kommune §21 stk. 1

   

  Folkeskolelovens §46a

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

 • 140. Udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 - høring

  application/pdf icon hoeringsbrev_sundhedsaftalen_2019-2023_0.pdfapplication/pdf icon sundhedsaftale_2019-2023_-_hoeringsudkast_0.pdfapplication/pdf icon hoeringsparter_-_sundhedsaftale_2019-2023_0.pdfapplication/pdf icon stevns_kommunes_hoeringssvar_til_sundhedsaftale_2019_til_2023_0.pdf

  Resume

  Udkastet til Sundhedsaftalen 2019-2023 er en politisk aftale, som er indgået mellem de kommunale politikere, regionspolitikere og PLO-repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget. Sundhedsaftalen har stor betydning for den enkelte kommune lokalt, da aftalen sætter retning og mål for, hvordan samarbejdet mellem kommunen, Region og praktiserende læger skal forløbe over de næste fire år. I sagen lægges der op til en drøftelse af Sundhedsaftalen med henblik på at afgive et høringssvar til Sundhedskoordinationsudvalget senest 1. marts 2019.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, BUL og AET, at

  1. Udkastet til Sundhedsaftale 2019-2023 drøftes med henblik på at afgive høringssvar til Sundhedskoordinationsudvalget.

  Social og Sundhed, 4. februar 2019, pkt. 131:

  Drøftet.

  Forslag til høringssvar anbefales, idet der tilføjes et afsnit om vigtigheden af forebyggelse.

  Beslutning

  Anbefales.

   

  BUL fremsender følgende høringssvar:

   

  I forhold til børnepsykiatrien vil Udvalget for Børn, Unge & Læring i Stevns Kommune gerne anerkende det stærke samarbejde med psykiatrien. Vi ser med tilfredshed på, at der skal udvikles en værktøjskasse, og ser gerne, at der i det arbejde indgår overvejelser om en mere detaljeret beskrivelse af diagnoser mm. Disse kan herefter benyttes af kommunen til at anvise det rette tilbud, både i forhold til undervisningsområdet og socialområdet. Jo mere detaljerede beskrivelser bliver fra psykiatrien, jo bedre mulighed giver det kommunen for at finde rette løsning for borgeren efterfølgende.

  Stevns Kommune har i en række tilfælde oplevet, at psykiatrien ikke respekterer sektoransvaret ved at foreslå mulige konkrete tilbud på baggrund af diagnose mm. Dette giver en forventning hos borgeren, og er ofte foreslået på baggrund af begrænset kendskab til serviceviften, herunder tilbud internt i Stevns Kommune eller beliggende i umiddelbar nærhed af Stevns Kommune. Dette medfører ofte vanskelige forløb med borgeren, når det skal anvises tilbud. Det er derfor et stærkt ønske fra kommunen, at psykiatrien forud for anbefalinger afklarer disse med relevante myndigheder i kommunen. På den måde får vi bedre koordinerede borgerforløb, som gerne skulle resultere i et bedre behandlingsresultat.

  Endelig vil vi foreslå, at der på baggrund af de udbredte psykiatriske problemstillinger blandt de store børn, etableres en fremskudt børnepsykiatri, der i et tæt og hurtigt samarbejde med de lokale PPR-enheder, kan foretage en hurtig afklaring af begyndende eller latente problematikker.

  Sagsfremstilling

  Sundhedsaftalen handler om de opgaver, som skal løses i et samarbejde på tværs af sygehuse, praktiserende læger og kommunale tilbud. For kommunerne vedrører sundhedsaftalen fx hjemmesygeplejen, de kommunale akutfunktioner, genoptræningen, psykiatrien og forebyggelsesområdet m.fl. Sundhedsaftalen er vigtig for kommunerne, da den overordnet set beskriver målene for samarbejdet i de næste fire år, men også, hvad der lægges vægt på i samarbejdet og i fordelingen af sundhedsopgaver mellem kommune, sygehus og læger mv.

   

  Det kommunale sundhedsområde er i rivende vækst og fylder stadig mere i den kommunale økonomi. De kommunale repræsentanter for Sundhedskoordinationsudvalget har derfor lagt et koncentreret arbejde i at få sat et så stort kommunalt aftryk som muligt i den nye sundhedsaftale. Blandt andet har de fået tydeliggjort, at der skal være fokus på klare aftaler, arbejdsgange og procedurer i overgangene fra sygehus til kommune i den nye aftaleperiode. De har fået tilført et princip om fælles ledelse til sikring af, at alle tager ansvar – også ved uenighed om ansvarsplacering og økonomi. Men også et princip om, at Regionen både skal involvere kommuner og praktiserende læger i dialogen og processen ved udflytning af nye opgaver til kommunerne.  

   

  Udkastet til Sundhedsaftalen er et resultat af en forhandling mellem region og kommuner, og med input fra de praktiserende læger i Sundhedskoordinationsudvalget. Selvom der har været lagt et stort arbejde i Sundhedsaftalen fra de kommunale repræsentanters side, er der enkelte vigtige prioriteter, som ikke fremstår så klart i aftalen som ønsket. Det gælder især forhold om klare aftaler om procedurer og ansvarsplacering i forbindelse med udskrivning fra sygehusindlæggelser. Det er et område, som har stor betydning for den kommunale opgaveløsning og for, hvordan de faglige medarbejdere i kommunerne kompetent og med tryghed kan håndtere indsatser for borgerne.  

   

   

  Sundhedsaftalen 2019-2023

  Sundhedskoordinationsudvalget har valgt at holde sundhedsaftalen på et visionært og overordnet niveau, hvor de politiske ambitioner tager afsæt i de væsentligste sundhedsudfordringer for befolkningen i

  Region Sjælland.

   

  Vision for Sundhedsaftale 2019-2023 er ”Fælles med borgeren om bedre sundhed”. Ambitionen er, at sundhedsaktørerne, uden skelen til fag- og sektorgrænser, sammen med borgeren benytter de samlede ressourcer bedst muligt til at opnå bedre sundhed.

   

  På basis af udfordringerne i Region Sjælland er der formuleret fire regionale mål:

  • Fælles om borgerens livsudfordringer
  • Tryghed og mestring i eget hjem
  • Effektiv forebyggelse – sunde borgere
  • Mental sundhed og psykisk trivsel

   

  I Sundhedsaftalen tages der samtidig afsæt i tre nationale kvalitetsmål, som kræver et tæt og velfungerende samarbejde på tværs af sektorerne. Det gælder de nationale mål om:

  • Bedre sammenhængende patientforløb
  • Styrket indsats for mennesker med kronisk sygdom og ældre patienter
  • Flere sunde leveår

   

  Herudover er der aftalt en række principper for samarbejdet med henblik på fortsat at udvikle kvaliteten og skabe sammenhæng og tydelig arbejdsdeling.

   

  For hvert mål i Sundhedsaftalen er der defineret og udviklet indikatorer med henblik på løbende monitorering og fastholdelse af fokus og retning for udviklingen af et fælles sundhedsvæsen.

   

  Sundhedsaftalens implementering og samarbejdet i praksis understøttes af en fælles værktøjskasse, som består af samarbejdsaftaler og beskrevne arbejdsgange og procedurer. Desuden udarbejdes en implementeringsplan, som revideres årligt på baggrund af en status på indsatser og indikatorer.

   

  Høringsprocessen

  I opfordres til at skærpe fokus på den nye Sundhedsaftale 2019-2023 i jeres høringssvar, da aftalen vil få stor betydning for løsning af sundhedsopgaverne i jeres kommune og i det tværsektorielle samarbejde de næste fire år. I opfordres samtidig til, at I vil bruge aftalen som vision og ramme for arbejdet på sundhedsområdet. 

   

  Fristen for høringssvar er den 1. marts 2019.

   

  Alle høringssvar indgår i det videre arbejde med sundhedsaftalen 2019-2023, som vil gælde fra 1. juli

  2019. Efter høringen vil Sundhedskoordinationsudvalget drøfte behov for justeringer. Herefter vil Sundhedsaftalen vil blive sendt til godkendelse i de 17 kommunalbestyrelser og i Regionsrådet.

  Sundhedsaftalen skal sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest d. 30.06.2019.

 • 141. Budget 2020 samt Økonomisk politik

  application/pdf icon oekonomisk_politik_2019-2023_0.pdfapplication/pdf icon overordnet_tidsplan_for_budget_2020-2023_-_aendring_0.pdf

  Resume

  Fagudvalgene skal drøfte budget 2020 forud for afholdelsen af budgetseminaret for kommunalbestyrelsen den 26. februar. Formålet er at få igangsat budgetprocessen, herunder drøftet indhold og pejlemærker som udvalget ønsker medtaget i budgetmaterialet.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til BUL, at

  1. den økonomiske politik tages til efterretning
  2. den justerede tidsplan tages til efterretning
  3. udvalget kommer med forslag til indhold, forslag og pejlemærker for budget 2020, som skal indgå i det videre budgetarbejde, herunder ikke mindst forslag til balancekataloget

  Beslutning

  ad 1) Godkendt

  ad 2) Godkendt

  ad 3) BUL drøftede forskellige pejlemærker, som blev videregivet til administrationen.

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 15. januar godkendt den økonomiske politik for 2019-2023, herunder rammer og tidsplan for budgetprocessen for budget 2020. Heri indgår det blandt andet, at fagudvalgene på møderne i februar skal drøfte indhold og pejlemærker for den kommende budgetproces. Fagudvalgenes behandling sker forud for det fælles budgetseminar for hele kommunalbestyrelsen den 26. februar.

   

  Den økonomiske politik

  Økonomiudvalget behandler hvert år den økonomiske politik forud for den kommende budgetproces samt opfølgninger på indeværende års budget. Den økonomiske politik fastlægger rammerne for kommunens økonomiske styring. Den definerer rammerne for blandt andet drifts- og serviceudgifterne, niveau for det strukturelle overskud, anlæg og kassebeholdningens størrelse.

   

  Overordnet er sigtet med den økonomiske politik, at der skal sikres balance i kommunens økonomi, herunder at der opretholdes et tilstrækkeligt overskud på den strukturelle balance til at finansiere kommunens anlægsinvesteringer. Målsætningerne er, at tillægsbevillinger så vidt muligt skal undgås og at kassebeholdningen skal være robust og tilstrækkelig til at kunne finansiere nuværende og kommende udgifter og kan modgå økonomiske udfordringer og konjunkturudsving.

   

  På baggrund af budgettet for 2019-2022 må det konstateres, at Stevns Kommune står overfor meget betydelige økonomiske udfordringer. Ønsker og behov på anlægsområdet overstiger markant det langsigtede råderum, der kan skabes ved overskud på den strukturelle balance. Det budgetterede overskud på strukturel balance udgør i 2020-22 kun 1-1,3 % af indtægterne mod 4 % i budgetårene 2016 og 2017. Driftsudgifterne lægger således beslag på cirka 99 % af indtægterne i de kommende år og der er således ikke plads til yderligere udgiftsstigninger og kun i beskedent omfang råd til anlæg.

   

  Det fremgår af den økonomiske politik, at der skal udarbejdes et balancekatalog på 35 mio. kr. i 2019. Frem til forelæggelsen af budgetmaterialet i juni vil der som udgangspunkt blive arbejdet med en forholdsmæssig fordeling til dimensionering af de enkelte udvalgs balancekataloger.

   

  Supplerende bemærkninger til den økonomiske politik

  Borgmesteren har efter ØU’s møde fremsendt alternativ tidsplan for budgetprocessen for 2020. Tidsplanen er vedhæftet som bilag.

  Økonomi

  Stevns Kommune står overfor meget betydelige økonomiske udfordringer, som skal håndteres i forbindelse med budgetlægningen for 2020.

   

  Likviditetsmæssigt står Stevns Kommune stadigvæk udmærket rustet, men det meget høje anlægsniveau og merudgifterne på driften i 2018 samt det budgetterede kassetræk på godt og vel 100 mio. kr. i 2019-2022 gør det nødvendigt at skabe en bedre balance mellem indtægter og udgifter i de kommende år.

 • 142. Principper for international lejrskole

  Resume

  BUL skal genbehandle principper for international lejrskole

  Indstilling

  Børn og Læring indstiller til BUL, at

   

  1. BUL genvurderer principper for international lejrskole, med henblik på at beslutte eventuelle ændringer i principperne

  Beslutning

  Godkendt, at den enkelte skole beslutter, på hvilket klassetrin og tidspunkt i udskolingen, skolen deltager i den international lejrskole. Forvaltningen arrangerer ophold og transport til en fælles destination. Skolerne udarbejder selv programmet.

   

  Jan Jespersen (Ø) og Janne Halvor Jensen (O) ønsker, at den enkelte skole selv beslutter rejsemål.

  Sagsfremstilling

  Sagen rejses efter ønske fra Udvalgsformand Steen S. Hansen (S)

   

  Bul behandlede på møde 13. november 2018 principper for international lejrskole, i forbindels med sag om udmøntning af budget 2019.

  BUL besluttede, at det international lejrskole skal være for et fastsat klasseårgang (eks. 8. klasse) for alle Stevnsskolerne.og at børn og Læring arrangerer fælles tilbud for alle skoler i samarbejde med skolerne, og lejrskole afvikles med samme lokation og samme program for alle skoler.

   

  Udvalgsformand Steen S. Hansen har ønsket sagen genoptaget, med henblik på, at ophæve principbeslutningen om, at lejrskolen skal være for en fastsat klasseårgang.

   

  I den oprindelige sagsfremstilling blev følgende oplyst til sagen:

   

  Opbygning af lejrskolerne har været diskuteret med skolelederne, ud fra det vidensgrundlag børn og læring havde

  om beslutningen i Budget 2019. Det angives af skolelederne, at de så vidt muligt gerne ser, at hver enkelt

  skole får mulighed for med støtte fra midlerne, at fastsætte egen destination mm. for lejrskolen i udlandet. Den

  primære begrundelse for dette er, at skolerne kan have unikke samarbejder med skoler i andre lande, hvor der

  kan arrangeres privat indkvartering eller lignende. Ved at hver skole benytter sådanne ordninger, kan omkostningerne

  til lejrskolen reduceres.

   

  Som alternativ til ovenstående vil være, at det besluttes, at alle elever på en given årgang deltager i ”identisk”

  lejrskole, med samme lokation, samme program mm (om end ikke nødvendigvis samtidigt). Der vil formentlig

  ved et sådant arrangement kunne opnås visse mængderabatter for kommunen, når aftaler bliver indgået på

  vegne af alle tre folkeskoler og alle elever på en given årgang. Omvendt vil dette forventeligt medføre, at de

  fordele den enkelte skole potentielt kan opnå i form af netværk mm. ikke kan forfølges.

   

 • 143. Implementeringsdato for ny områdestruktur på 0-6 års området

  Resume

  BUL skal tage stilling til implementeringdatoer for ny områdestruktur på dagsinstitutionsområdet.

  Indstilling

  Børn og Læring indstiller til BUL, at

  1. Det hidtidige Område Rødvig og Område Store Heddinge sammenlægges til område Sydstevns pr. 1. april 2019
  2. Dagplejen rokeres fra Område Sydstevns til område Hårlev pr. 1. september 2019.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  BUL vedtog på møde 13. november 2018, sag 104, en ny områdestruktur på 0-6 års området med virkning fra 1. januar 2020. Den nye områdestruktur medførte en reduktion i områdeledere fra 4 områdeledere til 3 områdeledere via en sammenlægning af de nuværende områder Rødvig og område Store Heddinge, samt en rokering af dagplejen fra det nuværende område Store Heddinge til område Hårlev..

  Processen med at vælge områdeleder der skulle afskediges fra stilling som områdeleder ved udgangen af 2019 blev gennemført af centerchef for Børn og læring i december 2018 – januar 2019. Processen er endt med, at områdeleder ophører med at fungere som områdeleder pr. 31. marts 2019.

  På den baggrund foreslås, at den allerede vedtagne sammenlægning af område Rødvig og område Store Heddinge fremrykkes til 1. april 2019. Dette medfører, at at der ikke opstår en vakant områdelederstiling, der skal konstitueres i en kortere periode. I stedet vil der pr. 1. april blive oprettet stilling som daglig pædagogisk leder af Rødvig Børnecenter, og områdeledelsen overgå til områdeleder for den nuværende område Store Heddinge.

  I forhold til den vedtagne rokering af dagplejen fra det nuværende område Store Heddinge til område Hårlev, foreslås at dette først rokeres pr. 1. september 2019. At dette ikke foreslås rokeret allerede 1. april skyldes primært følgende. Det er nu en række konkrete arbejdsprocesser mellem nuværende daglig leder af dagplejen, områdeleder og områdesekretariat, der er opbygget i konkret relation mellem disse tre ansatte i en årrække. Disse arbejdsprocesser kan ikke nødvendigvis overføres i 1:1 skala ved rokering til nyt område. Der ønskes derfor tid til at gennemføre en proces med inddragelse af medarbejdere, der sikrer, at den høje kvalitet og gode udnyttelse af medarbejderresurserne der kendetegner dagplejen, sikres ved rokering til nyt område. Det er Børn og Lærings vurdering, at denne proces med fordel kan gennemføres i foråret 2018.

  Økonomi

  Eventuelle økonomiske konsekvenser i 2019 medtages i budgetopfølgningerne. Sagen har ingen konsekvenser i 2020, da besparelsen på nedlæggelse af områdeleder er indarbejdet i budgettet fra 2020.

 • 144. Diverse orienteringer - BUL 5. februar 2019 (Lukket)

 • 145. Underskriftsark (Lukket)