Referat

 • 126. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden.

  Beslutning

  Godkendt

 • 127. Budgetprognose 2019

  application/pdf icon ssu_3.1.19_-_sagsfremstilling_og_beslutning_-_budgetprognose_2019.pdfapplication/pdf icon oplaeg_til_katalog_for_2019_og_2020.pdf

  Resume

  Sagen genoptages fra 3. januar 2019.

  På grund af en forventet overskridelse af budget 2019 besluttede SSU at:

  • forvaltningen skal undersøge udgifterne inden for den integrerede døgnpleje, herunder vikarforbruget
  • forvaltningen skal orientere om arbejdet med forslag til modgående foranstaltninger

   

  Sundhed og Omsorg har udarbejdet første Oplæg til katalog til Budget 2020, som også rummer forslag til tiltag, der kan iværksættes med økonomisk effekt allerede i 2019.

  Indstilling

  Sundhed og omsorg / Økonomi indstiller til SSU, at:

  1. udvalget drøfter Oplæg til katalog 2019 og 2020 for så vidt angår forslag, som kan iværksættes med økonomisk effekt i 2019
  2. udvalget beslutter, hvilke forslag der på baggrund af Budgetprognose 2019 skal iværksættes
  3. udvalget tager forvaltningens orientering til efterretning

  Beslutning

  ad 1) Udvalget drøftede de 4 forslag (1, 2, 3 og 5), der vedrører budget 2019.

   

  ad 2)

   

  Forslag 1: Godkendt, at de ikke udmøntede 1,5 mio. kr. hensættes i en intern pulje i SSU

   

  Forslag 2: Godkendt, at der indføres differentieret rengøring

   

  Forslag 3: Godkendt

   

  Forslag 5: Godkendt

   

   

  Jan Jespersen (Ø) stemmer imod alle 4 forslag.

   

  ad 3) Godkendt

  Sagsfremstilling

  SSU behandlede Budgetprognose 2019 i møde den 3. januar 2019. Sagsfremstilling med SSU's beslutning fremgår af bilag 1.

   

  På grund af en forventet overskridelse af budget 2019 besluttede SSU at:

  • forvaltningen skal undersøge udgifterne inden for den integrerede døgnpleje, herunder vikarforbruget
  • forvaltningen skal orientere om arbejdet med forslag til modgående foranstaltninger

   

  Med hensyn til modgående foranstaltninger har Sundhed og Omsorg udarbejdet første Oplæg til katalog til Budget 2020, som også rummer forslag til tiltag, der kan iværksættes med økonomisk effekt allerede i 2019.

   

  De forslag, som kan iværksættes med økonomisk effekt i 2019 er:

   

  Forslag 1: Indefrysning af bevilling til øget aftennormering/tilbagerulning til vagt hver anden weekend:

  • Øget aftennormering: besparelse 1,5 mio. kr.
  • Vagt hver anden weekend: besparelse 1,0 mio. kr.

   

  Forslag 2: Tilpasning af serviceniveau på rengøring - forslag om rengøring hver 3. uge og forslag om differentieret rengøring

  • Delvis effekt i 2019

   

  Forslag 3: Forlængelse af sagsbehandlingstider

  • Ikke muligt at beregne den direkte konsekvens af forslaget

   

  Forslag 5: Salg af pladser til andre kommuner

  • En plejecenterplads sælges for knap 0,4 mio. kr. og en plads på Brohøj vil ligge på mellem 0,6 og 1,1 mio. kr. Der vil ikke være fuld effekt i 2019.

   

  Handlemuligheder og konsekvensbeskrivelser fremgår af vedhæftede bilag 2.

   

   

   

  Økonomi

  Sagen forventes at have økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes budget, idet der lægges op til at udvalget beslutter modgående foranstaltninger i 2019 for ca. 2,5 mio. kr., svarende til den forventede overskridelse af Budget 2019, som ikke hører under politikområdet "Tilbud til voksne med særlige behov".

 • 128. Budget 2020 samt Økonomisk politik

  application/pdf icon oekonomisk_politik_2019-2023.pdfapplication/pdf icon overordnet_tidsplan_for_budget_2020-2023_-_aendring.pdfapplication/pdf icon oplaeg_til_katalog_for_2019_og_2020_0.pdf

  Resume

  Fagudvalgene skal drøfte budget 2020 forud for afholdelsen af budgetseminaret for kommunalbestyrelsen den 26. februar. Formålet er at få igangsat budgetprocessen, herunder drøftet indhold og pejlemærker som udvalget ønsker medtaget i budgetmaterialet.

   

  Sundhed og Omsorg har udarbejdet første oplæg til handlemuligheder og besparelser til brug for SSU's prioritering, og det videre arbejde med balancekataloget.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til SSU, at:

  1. den økonomiske politik tages til efterretning
  2. den justerede tidsplan tages til efterretning
  3. udvalget kommer med forslag til indhold, forslag og pejlemærker for budget 2020, som skal indgå i det videre budgetarbejde, herunder ikke mindst balancekataloget

  Beslutning

  Ad 1) Godkendt

  Ad 2) Godkendt

  Ad 3) Forslag 1, 2, 3 og 5 er godkendt under punkt 127.

  Der arbejdes videre med forslag 4 og 6-21, som vil indgå i balancekataloget for 2020.

  Der arbejdes videre med forslag 22, dog ikke elementet omkring friplejehjem.

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 15. januar godkendt den økonomiske politik for 2019-2023, herunder rammer og tidsplan for budgetprocessen for budget 2020. Heri indgår det blandt andet, at fagudvalgene på møderne i februar skal drøfte indhold og pejlemærker for den kommende budgetproces. Fagudvalgenes behandling sker forud for det fælles budgetseminar for hele kommunalbestyrelsen den 26. februar.

   

  Den økonomiske politik:

  Økonomiudvalget behandler hvert år den økonomiske politik forud for den kommende budgetproces samt opfølgninger på indeværende års budget. Den økonomiske politik fastlægger rammerne for kommunens økonomiske styring. Den definerer rammerne for blandt andet drifts- og serviceudgifterne, niveau for det strukturelle overskud, anlæg og kassebeholdningens størrelse.

   

  Overordnet er sigtet med den økonomiske politik, at der skal sikres balance i kommunens økonomi, herunder at der opretholdes et tilstrækkeligt overskud på den strukturelle balance til at finansiere kommunens anlægsinvesteringer. Målsætningerne er, at tillægsbevillinger så vidt muligt skal undgås og at kassebeholdningen skal være robust og tilstrækkelig til at kunne finansiere nuværende og kommende udgifter og kan modgå økonomiske udfordringer og konjunkturudsving.

   

  På baggrund af budgettet for 2019-2022 må det konstateres, at Stevns Kommune står overfor meget betydelige økonomiske udfordringer. Ønsker og behov på anlægsområdet overstiger markant det langsigtede råderum, der kan skabes ved overskud på den strukturelle balance. Det budgetterede overskud på strukturel balance udgør i 2020-2022 kun 1-1,3 % af indtægterne mod 4 % i budgetårene 2016 og 2017. Driftsudgifterne lægger således beslag på cirka 99 % af indtægterne i de kommende år og der er således ikke plads til yderligere udgiftsstigninger og kun i beskedent omfang råd til anlæg.

   

  Det fremgår af den økonomiske politik, at der skal udarbejdes et balancekatalog på 35 mio. kr. i 2019. Frem til forelæggelsen af budgetmaterialet i juni vil der som udgangspunkt blive arbejdet med en forholdsmæssig fordeling til dimensionering af de enkelte udvalgs balancekataloger.

   

  Sundhed og Omsorg har udarbejdet første oplæg til handlemuligheder og besparelser til brug for SSU's prioritering, og det videre arbejde med balancekataloget. Oplægget fremgår af bilag 3.

   

  Supplerende bemærkninger til den økonomiske politik:

  Borgmesteren har efter ØU's møde fremsendt alternativ tidsplan for budgetprocessen for 2020.

  Tidsplanen er vedhæftet som bilag 2.

  Økonomi

  Stevns Kommune står overfor meget betydelige økonomiske udfordringer, som skal håndteres i forbindelse med budgetlægningen for 2020.

   

  Likviditetsmæssigt står Stevns Kommune stadigvæk udmærket rustet, men det meget høje anlægsniveau og merudgifterne på driften i 2018 samt det budgetterede kassetræk på godt og vel 100 mio. kr. i 2019-2022 gør det nødvendigt at skabe en bedre balance mellem indtægter og udgifter i de kommende år.

 • 129. Tværgående velfærdsprogram

  application/pdf icon bilag_1_progression_unge_jan_2019.pdfapplication/pdf icon bilag_2_forklaringer_politisk_sag_-_segmenter_-_plan_2019_-_tidsforbrug_tvp.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-_forskningsbeskrivelse_joint_action.pdf

  Resume

  Det tværgående velfærdsprogram startede op 1. september 2018. Der er aktuelt 26 unge over 18 år i borgerkonsulentforløb i Ungeteam. Familiteamet opstartes 1. marts 2019. Der fremlægges mål til godkendelse for familier i Familieteam og for de 15-17-årige unge i Ungeteam. De primære mål der skal arbejdes med er beskæftigelse eller kompetencegivende uddannelse til forældrene og de unge. Dertil kommer mål mhp. at nedbringe indlæggelser i psykiatrien, barnets skolefremmøde samt at fremme børns trivsel.

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til ØU via DIR, SSU, BUL, AET, at

  1. målet for de 15-17-årige (A) godkendes,

  2. målene for familierne (B1-B4) godkendes,

  3. der foretages en halvårlig status på de iværksatte forløb

  Direktionen, 21. januar 2019, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning

  ad 1) Godkendt.

   

  Jan Jespersen (Ø) tilkendegiver, at målene virker for optimistiske.

   

  ad 2) Godkendt.

   

  Jan Jespersen (Ø) tilkendegiver, at målene virker for optimistiske.

   

  ad 3) Godkendt

  Sagsfremstilling

   

  STATUS UNGETEAM

  Det tværgående velfærdsprogram startede op i september 2018 med etablering af Ungeteam. Pr. 15.jan 2019 er der borgerkonsulentforløb med 26 18-29-årige unge, derudover er der 2 unge afsluttet og 2 unge under visitation. Den oprindelige målsætning var 36 unge inden udgangen af 2018. Der er forsinkelse på ibrugtagning af målprogressionsværktøj og den fælles handleplan.

  Der er en status for den enkelte unge i bilag 1. Den angiver status for hvilket trin, den unge starter på ved opstart i Ungeteam inden for uddannelse, beskæftigelse og sundhed samt progression pr. 15.januar 2019. Foreløbige status er,

  • at 14 ud af 28 unge har opnået progression ift. beskæftigelse,
  • 8 ud af 28 unge har opnået progression ift. uddannelse og
  • 8 ud af 28 unge har opnået progression ift. sundhed.

   

  Af de 28 forløb er 2 afsluttet, da de er kommet i ordinær beskæftigelse og 3 er optaget på uddannelse fra januar 2019.

  Der vil blive givet en politisk halvårlig status på borgernes progression i forhold til de fastsatte mål. Første gang 30.6.2019.

   

  FAMILIETEAM OG UNGE UNDER 18

  Fra 1. marts 2019 implemeteres Familieteamet med 17 borgerkonsulentforløb i 2019. Fra marts 2019 igangsættes 4 ungesager i Ungeteam. Se samlet segmentbeskrivelse og aktivitetsplan for programmet i 2019 i bilag 2.

   

  MÅL TIL GODKENDELSE 

  Det foreslås at arbejde med følgende mål for de 15-17-årige (A) og familier (B). Mål for familier (B) er uddybet i bilag 2.

   

  A Målsætning for de 15-17-årige unge:

  • A1. Alle skal påbegynde kompetencegivende uddannelse eller være i fuld beskæftigelse – senest 1 år efter opstart Ungeteam.

   

  B Målsætninger for Familierne:

  • B1. 50% af forældrene kommer i arbejde eller i et kompetencegivende uddannelsesforløb – senest 1 år efter opstart Familieteam.
  • B2. Nedbringe indlæggelse i psykiatrien. Der foretages manuel måling 1 år efter programstart og måling ved programafslutning i 2022.
  • B3. Børn må højst have 10 procent fravær i løbet af programperioden. Niveauet er fastsat udfra målgruppen.
  • B4. Børns trivsel må ikke forværres i den periode de er i Familieteam, og ingen børn er i "udsatte" eller "truet" kategorien efter 1 år.  

  Økonomi

  Det tværfaglige velfærdsprogram har et udviklingsbudget på 964.000 kr. idet der ud over den politiske bevilling i 2018 er tilført 50.000 kr. fra en pulje under Direktionen. Beløbet er disponeret til kompetenceforløb LØFT for 2019 (løsningsfokuseret tilgang) samt til et forskningsforløb med Joint Ation 2019.

  Der er herefter ca. 44.000 kr. til den resterende projektperiode 2019-2022.

  Personaleforbruget på programmet – ledelse og medarbejdere – er estimeret til min. 12.454 timer i 2019 (se bilag 2). Heri er ikke medregnet tid til implementering i driften ift. forløbskoordinatormodel. I timetallet skal der tages højde for, at det er timer, der flyttes fra de sædvanlige centerområder, og at medarbejderne tager sager og opgaver med over i de to teams.

  Der er ved igangsættelsen af det tværfaglige velfærdsprogram ikke indregnet en økonomisk gevinst i budgettet i forhold til de nye målgrupper.

  Udviklingen i udgifterne i forhold til de iværksatte forløb vil blive opgjort i forbindelse med den halvårlige status på progression for unge og familier, første gang pr. 30.6.19.  De første erfaringer vil således kunne indgå i budgetdrøftelserne.

 • 130. Udsatteråd - Etablering

  application/pdf icon referat_-_moede_med_initiativgruppe_den_14._november_2018.pdfapplication/pdf icon vedtaegter_for_stevns_udsatteraad_-_endeligt_udkast.pdfapplication/pdf icon brev_fra_initiativgruppen.pdfapplication/pdf icon naar_udsatte_borgere_moeder_velfaerdssystemet.pdf

  Resume

  Initiativgruppen til oprettelse af Stevns Udsatteråd har taget kontakt til Stevns kommune med henblik på at få oprettet et udsatteråd i Stevns kommune. Der har været afholdt et afklarende møde mellem Initiativgruppen og Social- og Sundhedsudvalget, hvorfor der nu forelægges forslag til etablering af Stevns Udsatteråd samt vedtægter herfor.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. forslag til etablering af Stevns Udsatteråd godkendes
  2. forslag til sammensætningen af Stevns Udsatteråd godkendes
  3. forslag til vedtægterne for Stevns Udsatteråd godkendes

  Beslutning

  ad 1) Godkendt

  ad 2) Godkendt

  ad 3) Godkendt

  Sagsfremstilling

  I sommeren 2018 påbegyndte en initiativgruppe arbejdet med at få etableret et udsatteråd i Stevns kommune. Udsatteråd er kendt fra en række andre kommuner, og der er pt. etableret udsatteråd i ialt 40 kommuner, herunder både i Køge og Faxe kommuner. Der findes endvidere en landsdækkende organisation ”Rådet for Socialt Udsatte”, som rådgiver omkring målgruppe, etablering mv.

   

  At være udsat, ses ikke at være et voldsomt stort problem i Stevns kommune, hvilket fremgår af vedlagte evalueringsrapport. Der er en række tilbud i kommunen, som også omfatter udsatte borgere, f.eks. væresteder, bostøtte og støttekontaktperson og tilbud om at hjælpe med tilskud til bolig og enkeltydelser, ligesom der er mulighed for rådgivning og vejledning.

   

  Men etableringen af et udsatteråd i Stevns kommune kan give et talerør mellem kommunen og mennesker ramt af at være udsat, enten kortvarigt over en periode eller måske igennem det meste af livet.

   

  Når der etableres et udsatteråd i Stevns kommune er det vigtigt at holde sig for øje, at de allerede etablerede råd, dvs. Ældrerådet og Handicaprådet, har en lovbestemt opgave, som bl.a. omfatter rådgivning og vejledning til det politiske og administrative niveau omkring de specifikke målgrupper hvis interesser de varetager; samt en høringsret om samme.

   

  Det er derfor nødvendigt, ved etableringen af et udsatteråd, at afgrænse målgruppen, samt nøje at beskrive hvilke opgaver et udsatteråd kan varetage. Der foreligger et udkast til vedtægter, som i sammenhæng med godkendelse af Stevns Udsatteråd, indstilles til godkendelse.

   

  Sammensætningen af Stevns Udsatteråd bør afspejle denne afgrænsning af målgrupper, således at sammensætningen repræsenterer målgrupper og områder, som ikke er omfattet af Ældrerådet eller Handicaprådet.

   

  Der foreslås følgende sammensætning:

  • 3 udsatte borgere
  • 1 repræsentant for Cafe Stevnen
  • 1 repræsentant for Mænds Mødesteder
  • 1 repræsentant for SIND
  • 1 repræsentant for Social- og Sundhedsudvalget (SSU)
  • 1 repræsentant for Arbejdsmarked, Erhverv, og Turismeudvalget (AET)
  • Lederen af kommunalt socialpsykiatrisk værested

   

  Målgruppen for Stevns Udsatteråd defineres som:

   

  Borgere som i en kortere eller længere periode er udsat for hjemløshed, alkohol- og/eller stofmisbrug, prostitution, fysisk/psykisk vold, diagnoser indenfor socialpsykiatrien, herunder PTSD, manglende familieevne eller sociale kompetencer.

   

  Målgruppen er således ikke den traditionelle gruppe af handicappede borgere, hvor det i højere grad handler om varigt nedsat fysisk eller kognitiv funktionsevne; ligesom omfatter det heller ikke den specialiserede indsats indenfor handicapgrupperne omkring autisme, ADHD, spiseforstyrrelser mv.

   

  Det handler om socialt udsathed og midlertidige manglende kompetencer til at klare tilværelsen; kompetencer man kan opnå igen.

   

  Udsatterådet sekretariatsbetjenes fra Center for Sundhed og Omsorg.

   

  Lovgrundlag

  Udsatterådet etableres efter § 16, stk. 1 og 2 i Serviceloven:

  • Stk.1 Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastlægger skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen.
  • Stk.2 Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver.

  Økonomi

  Udsatterådet betjenes af Center for Sundhed og Omsorg.

 • 131. Udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 - høring

  application/pdf icon hoeringsbrev_sundhedsaftalen_2019-2023.pdfapplication/pdf icon sundhedsaftale_2019-2023_-_hoeringsudkast.pdfapplication/pdf icon hoeringsparter_-_sundhedsaftale_2019-2023.pdfapplication/pdf icon stevns_kommunes_hoeringssvar_til_sundhedsaftale_2019_til_2023.pdf

  Resume

  Udkastet til Sundhedsaftalen 2019-2023 er en politisk aftale, som er indgået mellem de kommunale politikere, regionspolitikere og PLO-repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget. Sundhedsaftalen har stor betydning for den enkelte kommune lokalt, da aftalen sætter retning og mål for, hvordan samarbejdet mellem kommunen, Region og praktiserende læger skal forløbe over de næste fire år. I sagen lægges der op til en drøftelse af Sundhedsaftalen med henblik på at afgive et høringssvar til Sundhedskoordinationsudvalget senest 1. marts 2019.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, BUL og AET, at

  1. Udkastet til Sundhedsaftale 2019-2023 drøftes med henblik på at afgive høringssvar til Sundhedskoordinationsudvalget.

  Beslutning

  Drøftet.

  Forslag til høringssvar anbefales, idet der tilføjes et afsnit om vigtigheden af forebyggelse.

  Sagsfremstilling

  Sundhedsaftalen handler om de opgaver, som skal løses i et samarbejde på tværs af sygehuse, praktiserende læger og kommunale tilbud. For kommunerne vedrører sundhedsaftalen fx hjemmesygeplejen, de kommunale akutfunktioner, genoptræningen, psykiatrien og forebyggelsesområdet m.fl. Sundhedsaftalen er vigtig for kommunerne, da den overordnet set beskriver målene for samarbejdet i de næste fire år, men også, hvad der lægges vægt på i samarbejdet og i fordelingen af sundhedsopgaver mellem kommune, sygehus og læger mv.

   

  Det kommunale sundhedsområde er i rivende vækst og fylder stadig mere i den kommunale økonomi. De kommunale repræsentanter for Sundhedskoordinationsudvalget har derfor lagt et koncentreret arbejde i at få sat et så stort kommunalt aftryk som muligt i den nye sundhedsaftale. Blandt andet har de fået tydeliggjort, at der skal være fokus på klare aftaler, arbejdsgange og procedurer i overgangene fra sygehus til kommune i den nye aftaleperiode. De har fået tilført et princip om fælles ledelse til sikring af, at alle tager ansvar – også ved uenighed om ansvarsplacering og økonomi. Men også et princip om, at Regionen både skal involvere kommuner og praktiserende læger i dialogen og processen ved udflytning af nye opgaver til kommunerne.  

   

  Udkastet til Sundhedsaftalen er et resultat af en forhandling mellem region og kommuner, og med input fra de praktiserende læger i Sundhedskoordinationsudvalget. Selvom der har været lagt et stort arbejde i Sundhedsaftalen fra de kommunale repræsentanters side, er der enkelte vigtige prioriteter, som ikke fremstår så klart i aftalen som ønsket. Det gælder især forhold om klare aftaler om procedurer og ansvarsplacering i forbindelse med udskrivning fra sygehusindlæggelser. Det er et område, som har stor betydning for den kommunale opgaveløsning og for, hvordan de faglige medarbejdere i kommunerne kompetent og med tryghed kan håndtere indsatser for borgerne.  

   

   

  Sundhedsaftalen 2019-2023

  Sundhedskoordinationsudvalget har valgt at holde sundhedsaftalen på et visionært og overordnet niveau, hvor de politiske ambitioner tager afsæt i de væsentligste sundhedsudfordringer for befolkningen i

  Region Sjælland.

   

  Vision for Sundhedsaftale 2019-2023 er ”Fælles med borgeren om bedre sundhed”. Ambitionen er, at sundhedsaktørerne, uden skelen til fag- og sektorgrænser, sammen med borgeren benytter de samlede ressourcer bedst muligt til at opnå bedre sundhed.

   

  På basis af udfordringerne i Region Sjælland er der formuleret fire regionale mål:

  • Fælles om borgerens livsudfordringer
  • Tryghed og mestring i eget hjem
  • Effektiv forebyggelse – sunde borgere
  • Mental sundhed og psykisk trivsel

   

  I Sundhedsaftalen tages der samtidig afsæt i tre nationale kvalitetsmål, som kræver et tæt og velfungerende samarbejde på tværs af sektorerne. Det gælder de nationale mål om:

  • Bedre sammenhængende patientforløb
  • Styrket indsats for mennesker med kronisk sygdom og ældre patienter
  • Flere sunde leveår

   

  Herudover er der aftalt en række principper for samarbejdet med henblik på fortsat at udvikle kvaliteten og skabe sammenhæng og tydelig arbejdsdeling.

   

  For hvert mål i Sundhedsaftalen er der defineret og udviklet indikatorer med henblik på løbende monitorering og fastholdelse af fokus og retning for udviklingen af et fælles sundhedsvæsen.

   

  Sundhedsaftalens implementering og samarbejdet i praksis understøttes af en fælles værktøjskasse, som består af samarbejdsaftaler og beskrevne arbejdsgange og procedurer. Desuden udarbejdes en implementeringsplan, som revideres årligt på baggrund af en status på indsatser og indikatorer.

   

  Høringsprocessen

  I opfordres til at skærpe fokus på den nye Sundhedsaftale 2019-2023 i jeres høringssvar, da aftalen vil få stor betydning for løsning af sundhedsopgaverne i jeres kommune og i det tværsektorielle samarbejde de næste fire år. I opfordres samtidig til, at I vil bruge aftalen som vision og ramme for arbejdet på sundhedsområdet. 

   

  Fristen for høringssvar er den 1. marts 2019.

   

  Alle høringssvar indgår i det videre arbejde med sundhedsaftalen 2019-2023, som vil gælde fra 1. juli

  2019. Efter høringen vil Sundhedskoordinationsudvalget drøfte behov for justeringer. Herefter vil Sundhedsaftalen vil blive sendt til godkendelse i de 17 kommunalbestyrelser og i Regionsrådet.

  Sundhedsaftalen skal sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest d. 30.06.2019.

 • 132. Praksisplan for psykologhjælp - høring

  application/pdf icon hoeringsbrev_-_praksisplan_for_psykologhjaelp.pdfapplication/pdf icon udkast_til_praksisplan_for_psykologhjaelp.pdfapplication/pdf icon stevns_kommunes_hoeringssvar_til_praksisplan_for_psykologhjaelp.pdf

  Resume

  Sundhed og Omsorg har modtaget udkast til praksisplan for psykologhjælp i høring. Der skal afsendes et høringssvar.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. godkende høringssvaret.

  Beslutning

  Godkendt.

   

  Der indarbejdes et afsnit, hvor vi udtrykker ønske om at udbrede kendskabet til den vederlagsfri psykologhjælp til 18-20-årige.

  Sagsfremstilling

  Region Sjælland har i samarbejde med Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp udarbejdet vedlagte udkast til en ”Praksisplan for Psykologhjælp” Af praksisplanen fremgår hvordan opgaven er tilrettelagt indenfor Region Sjællands grænser og i de 17 kommuner, i forhold til at få overblik over, hvor psykologbistanden er placeret.

   

  Det fremgår af oversigten, at borgerne benytter psykolog-hjælp på tværs af kommunegrænser, idet det både kan være i tilknytning til hjem eller arbejdsplads, og desuden er der også søgning til de større byer. Der ses ikke at være større venteliste-problematikker, som i andre regioner, faktisk konstateres der en mindre nedgang i brugen af henvist psykologhjælp fra 2016 – 2017.

   

  I praksisplanen er der defineret nogle fokusområder i det videre samarbejde i Samarbejdsudvalget mellem region, kommuner og praktiserende psykologer.

   

  Disse fokuspunkter handler om:

  • Sikring af tilgængelighed og borgernes lige adgang til psykologiske behandlingsmuligheder i alle lokalområder
  • Udvikling i borgernes anvendelse af psykologbehandling, og virkningen heraf for den samlede regionale økonomi, herunder især udviklingen i de ”nye behandlingsområder” depression og angst
  • Samordning og koordinering på tværs af de sundhedsmæssige tilbud

   

  I forhold til udviklingen af kvaliteten i tilbuddet er der i overenskomsten indskrevet, at der skal udvikles nationale kliniske retningslinier og et øget samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen. Desuden i psykologområdet, i lighed med de øvrige praksisområder, skal akkrediteres efter standarder i den danske kvalitetsmodel.

   

  Det forventes også, at der fremover vil blive stillet større krav om anvendelse af IT-systemer og brugerfærdigheder. Også på dette område afprøves projekter om digital behandling og rådgivning.

  Økonomi

  Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Stevns kommune.

 • 133. Tilsyn på Hotherhaven - orientering

  application/pdf icon brev_vedr._ophaevning_af_paabud_paa_hotherhaven.pdfapplication/pdf icon tilsynsrapport_-_plejecenter_hotherhaven_den._6._december_2018.pdf

  Resume

  Der orienteres om at Styrelsen for Patientsikkerhed har ophævet påbud af 2. august 2018. Sundhed og Omsorg har modtaget en ny tilsynsrapport.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Patientsikkerhed afgav i august 2018 to påbud til plejecentret Hotherhaven. Påbuddene bestod af dels et påbud omkring at sikre forsvarlig medicinhåndtering, dels at sikre tilstrækkelig journalføring, herunder omkring samtykke.

   

  Påbuddet kunne ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed kom på genbesøg på Hotherhaven og kunne konstatere, at der var sket ændringer i praksis. Styrelsen for Patientsikkerhed kom på genbesøg den 6. december og konstaterede, at målepunkterne var opfyldt, dog var der stadig enkelte målepunkter, som der skulle arbejdes med. Disse fremgår af rapporten.

   

  Styrelsen for Patientsikkerhed skriver, at de vurderer, at de fortsat konstaterede mangler har en sådan karakter, at de kan udbedres, og at behandlingsstedet kan rette op på de anførte forhold ud fra den rådgivning Hotherhaven har modtaget af Styrelsen for Patientsikkerhed.

   

  Styrelsen for Patientsikkerhed har på den baggrund konkluderet, at der aktuelt var mindre problemer af betydning for patientsikkerheden, og at der ikke er grundlag for at opretholde påbudene.

   

  Den nye tilsynsrapport af 6. december kan offentliggøres på vores hjemmeside.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes økonomi.

 • 134. Temamøde vedr. ældreboliger - opfølgning

  application/pdf icon boliger_for_aeldre_-_plancher_fra_kb_temadroeftelse.pdfapplication/pdf icon administrationsgrundlag_almene_boliger_stevns.pdfapplication/pdf icon prognose_aeldreboligbehov_2018-2027.pdf

  Resume

  Den 24. januar blev der afholdt temamøde om ældreboliger i KB. Der samles op på mødet, i forhold til hvad der skal arbejdes videre med.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. drøfte temamødet og komme med input til det videre forløb.

  Beslutning

  Drøftet.

   

  Udvalget ønsker

  - fortsatte analyser af boligbehov og ændrede boligmønstre, så der etableres et beslutningsgrundlag i forhold til fremtidigt behov for ældreboliger.

  - en oversigt over eksisterende ældreboliger, herunder hvad der er bundet af økonomi.

  - en rundtur til de eksisterende ældreboliger.

  - en sag omkring visitationsgrundlaget, herunder betydning af en eventuel lempelse i forhold til at forebygge ensomhed.

  - fast punkt om ældreboliger

  Sagsfremstilling

  Stevns kommune har tidligere udarbejdet en ældreboligplan. Der var behov for at se på denne igen i forhold til seneste udvikling og viden om boligområdet, og de ældres ønsker til boligformer i fremtiden. Der blev derfor afholdt et temamøde i KB den 24. januar.

   

  Programmet var opdelt i følgende tre temaer:

  • Tema 1 - Fremtidens ældreboliger – hvad vil de ældre efterspørge i fremtiden?

  Der var oplæg fra Anu Siren fra VIVE.

  • Tema 2 - Administrationsgrundlag, samarbejde med boligselskaber, økonomi ved salg af ældreboliger mv.

  Der var oplæg ved Inge Lis Kalum Schou.

  • Tema 3 - Ansvarsfordelingen mellem SSU og PMT.

   

  Det vi gerne ville have svar på i forhold til oplæg og de bilag, som var vedhæftet til temadagen var blandt andet:

  • Skal vi bygge flere ældreboliger og hvorhenne?
  • Vil de ældre borgere i fremtiden ønske at bo i ældreboliger – eller vil de have andre ønsker til boformer?
  • Har økonomi betydning og er der forskel på ønskerne geografisk i kommunen?
  • Skal vi sælge nogle af de eksisterende ældreboliger?
  • Der ligger et udkast til administrationsgrundlag, som skal vedtages, er det opfyldende i forhold til ønsket?
  • Skal visitationskriterierne ændres?

   

  Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af centrene, som har forestået forberedelsen af tema-mødet samt udarbejdet administrationsgrundlag. Arbejdsgruppen vil arbejde videre med at færdiggøre arbejdet og lægge op til et beslutningsgrundlag.

  Økonomi

  Sagen har ikke konsekvenser for Stevns kommunes økonomi.

 • 135. Sundhedspolitikken - Status for revidering

  Resume

  SSU vedtog i foråret 2018, at igangsætte en proces med det mål at formulere en ny Sundhedspolitik. Den kommende sundhedspolitik skal være målrettet alle kommunens borgere – børn, unge, voksne, ældre og medarbejdere i Stevns Kommune. Procesplan blev godkendt på udvalgsmødet den 11. juni 2018.

   

  SSU har lagt vægt på, at politikken bliver til via en samskabende proces med både civilsamfund samt ledere og medarbejdere i Stevns Kommune. Processen frem mod den politiske vedtagelse af politikken skal derfor være tværgående internt i Stevns Kommune og involvere ledere, medarbejdere, kommunens fagudvalg og MED-udvalg. Borgerne involveres via borgermøder.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Status for revidering af Sundhedspolitikken:

   

  Internt spor

  I efteråret startede rækken af dialogmøder med Centrene internt i Stevns Kommune. Der er på nuværende tidspunkt afholdt dialogmøder med Teknik og Miljø, Arbejdsmarked, Børn og Læring og Økonomi, HR og IT. Der er planlagt dialogmøder med Sundhed og Omsorg den 28. februar 2019 og med Politik og borger den 8. marts 2019. Efterfølgende præsenteres input fra centrene på fagudvalgsmøderne i februar/marts måned.

   

  Borgerinddragelse

  Borgerinddragelsen er planlagt via to borgermøder: Et borgermøde den 21. januar for Ungerådet og elevråd fra skolerne på Stevns og et borgermøde for alle borgere den 9 marts.

   

  KB-temamøde

  Dialogmøderne afsluttes med et KB temamøde d. 28/3. Her præsenteres KL´s 6 pejlemærker af professor Tine Curtis fra Center for Forebyggelse i Praksis, og input fra alle dialogmøder præsenteres. KB skal på mødet prioritere hvilke indsatser der skal ligge til grund for formuleringen af den nye Sundhedspolitik. Sundhedspolitikken skal indeholde en kort politikdel kombineret med vedtagelsen af en handleplan med en række indsatser, som skal prioriteres.

   

  Det videre forløb

  Når Kommunal bestyrelsen, efter KB-temamødet, har sat retning for den kommende politiks indhold, formuleres en ny sundhedspolitik. Det første udkast præsenteres for SSU den 6. maj 2019.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven § 119.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 136. Diverse orienteringer - SSU 4. februar 2019 (Lukket)

 • 137. Underskriftsark (Lukket)