Referat

 • 200. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for ØU den 15. januar 2019.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  Godkendt.

 • 201. Beredskabsplan for Stevns Kommune niveau 1 - gældende for perioden 2019-2021

  application/pdf icon udkast_til_beredskabsplan_2019-21.pdf

  Resume

  Den kommunale beredskabsplan er blevet opdateret og skal godkendes politisk af kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR og ØU, at

   

  1. Beredskabsplanen for niveau I for Stevns Kommune 2019-2021 godkendes

   

   

  Direktionen, 14. januar 2019, pkt. 1:

  Anbefales

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Center for Teknik & Miljø har foretaget en revidering af Beredskabsplanen. I henhold til Beredskabsloven § 25, stk. 3 skal kommunens beredskabsplan revideres, i det omfang udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunale valgperiode.

   

  Denne plan er Stevns Kommunes niveau I-beredskabsplan og beskriver de overordnede rammer for kommunes beredskab. Niveau I-planen fokuserer på store, ekstraordinære hændelser, som kræver aktivering af det øverste niveau af Stevns Kommunes beredskab. Formålet med beredskabsplanen er, at kommunen skal kunne opretholde sine driftsfunktioner uanset, hvad der sker. En beredskabsplan er således et værktøj, der beskriver klare rammer for ”hvem der gør hvad” i tilfælde af ulykker.

   

   

  Sammenhæng mellem niveau I, II og III

  Kommunens beredskabsplanlægning består af tre niveauer:

  • Niveau I-planen, som beskriver de overordnede rammer for kommunes beredskab. Denne plan fokuserer på store, ekstraordinære hændelser, som kræver aktivering af det øverste niveau af kommunens beredskab.
  • Niveau II-planer, som er delberedskabsplaner for de enkelte forvaltningsområder. Disse planer fokuserer på hændelser, som det enkelte forvaltningsområde skal kunne håndtere.
  • Niveau III-planer, som er beredskabsplaner for konkrete objekter såsom institutioner mv. Disse planer fokuserer på hændelser, som det enkelte objekt skal kunne håndtere.

   

   

  Væsentlige ændringer siden Beredskabsplan 2013-2017

  • C3 systemet - en digital platform der gik på tværs af kommunerne i Østsjællands Beredskab - er afmeldt og derfor taget ud af planen
  • Østsjællands Beredskab er siden sidste Beredskabsplan blevet etableret og Beredskabschefens rolle har derfor ændret sig - den lokale indsatsleder har overtaget dele af den tidligere funktion og mødelokalet for krisestaben er flyttet fra beredskabet til rådhuset
  • I følge den gamle plan skulle IT medbringer en ”stabsrumskasse” indeholdende 1x PC, 2x projektor, 1x printer, Netværkskabler, ekstern harddisk og støttedokumenter mv. Dette formentlig fordi krisestaben skulle mødes på beredskabet og man ville sikre sig at det nødvendige "it-værktøj" var til rådighed. Nu mødes krisestaben i et mødelokale på rådhuset.
  • Udenfor normal åbningstid har borgerne nu mulighed for i akutte tilfælde at benytte telefon 56 57 57 87. Telefonen driftes af Stevns Ejendomme.
  • Mail gruppe krisestab@stevns.dk er en mailgruppe som Direktionen og Borgmesteren indgår i. I beredskabsplanen ændres dette til at være en mail der går til en mailboks, som Direktionen, Borgmester og Centerchefer har afgang til. Dette for at understøtte den sekretærlignende funktion fra Centeret Politik & Borgere, der har ansvaret for at arkivere alt, opdatere kontaktlister, lave dagsordener og referater mv. - Den sekretærlignende funktion har ansvaret for sikringen af det samlede situationsbillede. Mailadressen krisestab@stevns.dk skal sættes cc på alle mails for sikring af samling af information og efterfølgende journalisering.

   

  Lovgrundlag

  Beredskabsloven

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune

 • 202. Status for forberedelserne til et nyt beredskab

  Resume

  Ejerkommunerne har i december måned 2018 besluttet at opløse Østsjællands beredskab.

   

  Der gives i sagen en status for undersøgelserne af mulighederne for at løse beredskabsopgaverne fremadrettet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til ØU, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har siden 2015 været en del af Østsjællands Beredskab, som er en fælleskommunalt selskab med Stevns, Roskilde, Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Vallesbæk og Høje Tåsttrup kommuner. Ejerkommunerne har besluttet at opløse Østsjællands Beredskab senest med udgangen af 2020. Ejerkommunerne arbejder dog på at opløse selskabet hurtigere. Der skal inden opløsningen af selskabet være oprettet nye beredskaber eller være indgået samarbejdsaftaler om løsning af beredskabsopgaverne.

   

  Beredskabsopgaverne, som i dag løses af Østsjællands Beredskab består af både operative og forebyggende opgaver. I Stevns Kommune vil det operative beredskab i den kommende 8 års periode blive varetaget af Falck som vil stå for udrykningerne fra stationerne i Store Heddinge og Hårlev. Der skal findes en model hvor de øvrige beredskabsopgaver kan løses på en tilfredsstillende og økonomisk forsvarlig måde. Opgaverne omfatter bl.a.:

   

  • Beredskabschef - evt. fælles med andre kommuner
  • Chefvagt - døgndækning
  • Indsatsledelse - døgndækning
  • Vagtcentral - pt. er Stevns en del af Hovedstadens vagtcentral
  • Brandsyn
  • Brandteknisk byggesagsbehandling
  • Fyrværkerilovgivning
  • Generel myndighedsbehandling af beredskabssager, fx. midlertidig overnatning
  • Betjening af beredskabskommissionen
  • Udarbejdelse af beredskabsplaner og Riskobaseret Dimensionering (RBD)
  • Controlling af leverandør (Falck)

   

  På kommunalbestyrelsesmødet den 19 december 2018 blev borgmesteren bemyndiget til at optage forhandlinger med Roskilde, Solrød og Køge Kommuner. Samtidig blev forvaltningen anmodet om at fremlægge erfaringer fra andre beredskaber. Der undersøges på nuværende tidspunkt fire modeller for et fremtidigt beredskab. I alle fire modeller bibeholdes den netop indgåede kontrakt med Falck. Falck vil således de næste 8 år varetage det operative beredskab.

  • Der etableres et nyt selvstændigt beredskab i Stevns Kommune
  • Der indgås en aftale med Roskilde Kommune om, at en del af beredskabsopgaven løses af Roskilde Kommune
  • Der indgås en aftale med Køge Kommune om, at en del af beredskabsopgaven løses af Køge Kommune
  • Stevns Kommune søger om optagelse i det fælleskommunale selskab Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (Næstved, Faxe, Vordingborg og Ringsted Kommuner) eller indgår en aftale med selskabet om løsning af beredskabsopgaverne

   

  Der etableres et nyt selvstændigt beredskab i Stevns Kommune

  I denne model skal Stevns Kommune have egen beredskabsdirektør, chefvagt, indsatsledere og egen myndighedsafdeling. Det vil formentlig være svært at løfte de meget forskelligartede beredskabsopgaver med en meget lille administrativ stab. Samtidig skal der nedsættes en beredskabskommission og der skal afholdes kommissionsmøder. Nuværende vagtcentral vil kunne benyttes.

   

  Der indgås en aftale med Roskilde eller Køge Kommune om løsning af en del af beredskabsopgaven.

  Med denne model vil størstedelen af opgaverne blive løst af aftaleparten, som kan opbygge en større administration med bredere kompetencer. Der vil dog være en mindre opgavemængde tilbage i Stevns kommune. Således  vil myndighedsansvaret ikke kunne overdrages til aftaleparten og der vil skulle foretages en (formel) myndighedsbehandling. Ligeledes vil der skulle oprettes en beredskabskommission, som skal have en vis mødeaktivitet. Nuværende vagtcentral vil kunne benyttes.

   

  Optagelse i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR)

  Løsningen af beredskabsopgaverne, som er beskrevet ovenfor vil overgå til MSBR. Der vil formentlig være større etableringsomkostninger med denne model, idet der vil skulle skiftes vagtcentral og der vil skulle ske en tilpasning til organisation og opgaveløsning i MSBR.

  Økonomiudvalget vil på udvalgsmøderne blive løbende orienteret om undersøgelserne og forhandlingerne om løsning af beredskabsopgaverne. Når der er et klart billede af de fremtidige muligheder og de økonomiske konsekvenser af de forskellige modeller, vil udvalget få forelagt en sag til beslutning om det fremtidige beredskab i Stevns Kommune.

   

  Lovgrundlag

  Beredskabsloven

  Økonomi

  Den samlede betaling til beredskabet udgør i dag cirka 6,8 mio. kr. Heraf udgør Falck-kontrakten, som netop er indgået, cirka 3,7 mio. kr.

   

  Der er en række udfordringer ifht. opløsningen af ØSB og etablering af nyt beredskab eller beredskabssamarbejder.

   

  I forhold til opløsningen af selskabet og fordelingen af ØSB's aktiver og forpligtelser vil der formentlig påløbe udgifter til revision og juridisk bistand, som ikke er budgetteret p.t. Størrelsen af disse udgifter kan ikke skønnes på nuværende tidspunkt, ligesom det heller ikke på nuværende tidspunkt kan fastslås hvilke aktiver Stevns Kommune vil råde over efter opløsningen af ØSB.

   

  Etablering af et nyt beredskab på en af de ovenfornævnte måder kan meget vel blive dyrere end Stevns Kommunes aktuelle betaling til ØSB. Det vurderes for eksempel af ØSB's nuværende ledelse, at Stevns Kommune meget vanskeligt vil kunne opretholde den gældende RBD inden for den aktuelle økonmiske ramme hvis for eksempel Stevns Kommune skal gå tilbage til at have et eget, selvstændigt beredskab. I forhold til de forskellige skitserede løsninger vil der også være forskelle på størrelsen af etableringsomkostningerne og på de efterfølgende løbende driftsomkostninger, men udgiftsniveauerne kan ikke skønnes på nuværende tidspunkt.

  Historik

  Stevns Kommune har siden 2015 været medlem af et fælles beredskab med kommunerne Køge, Roskilde, Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk og Høje Tåstrup.

   

  Køge, Greve, Ishøj, Vallensbæk og Høje Tåstrup besluttede i starten af december måned at melde sig ud af det fælles beredskab. På den baggrund besluttede de øvrige kommuner Stevns, Roskilde og Solrød ligeledes at melde sig ud af beredskabet.

 • 203. Placering af havvindmøllepark, henvendelse fra ministeriet

  application/pdf icon notat_om_placering_af_ny_havvindmoellepark_til_beroerte_kommuner-1.pdf.pdfapplication/pdf icon brev_til_anette_mortensen.pdf.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har modtaget en henvendelse fra Energi- Forsynings- og Klimaministeriet om en mulig placering af en havvindmøllepark ved Kriegers Flak.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til ØU via PMT, at

  1. ministeriets henvendelse drøftes.

  Plan, Miljø og Teknik, 8. januar 2019, pkt. 222:

  Udvalget er positivt indstillet overfor placeringen af havvindmølleparken på Kriegers Flak.

   

  Varly Jensen (O) ønsker at der efterspørges oplysninger hos ministeriet om hvor landanlægget skal placeres.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  PMT's indstilling godkendt.

  ØU ønsker, at der efterspørges oplysninger hos ministeriet om hvor landanlægget skal placeres.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har den 2. januar 2019 modtaget en henvendelse fra Energi- Forsynings- og Klimaministeriet om en mulig placering af en havvindmøllepark ved Kriegers flak. Se vedlagte brev og notat.

   

  Ministeriet har foretaget en første screening af mulige placeringer af en havvindmøllepark. Screeningen peger på en placering i Nordsøområdet eller ved Kriegers Flak. Energiforligskredsen har på baggrund af screeningen besluttet at der skal arbejdes videre med en af de to placeringer.

   

  Dialogen med de berørte kommuner er planlagt til at foregå i januar. Ministeren har inviteret Stevns, Faxe, Vordingborg og Køge kommuner til et dialogmøde den 18. januar om placeringen ved Kriegers Flak. Der afholdes tilsvarende dialogmøde med de kommuner der er berørt af en placering i Nordsøen. Ministeriet ønsker inden den 25. januar 2019 en skriftlig tilkendegivelse fra de berørte kommuner på placeringen af en havvindmøllepark. I marts måned 2019 træffes beslutning om hvilket område der skal indgå i et udbud. Havvindmølleparken vil blive tilsluttet elnettet i perioden ultimo 2024-2027.

   

  En vindmøllepark ved Kriegers Flak vil kunne ses fra Stevns Klint og de attraktioner der ligger langs kysten. Landanlægget, hvor strømmen skal føres i land vil blive placeret i bunden af Køge Bugt mellem Strøby Egede og Køge. Der vil i etableringsfasen være behov for at etablere en række arbejdspladser. Det er dog ikke givet at det bliver i Stevns Kommune. 

   

  Økonomi

  Placeringen af en havvindmøllepark har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune

 • 204. Økonomisk politik 2019

  application/pdf icon oekonomisk_politik_2019-2023.pdfapplication/pdf icon sagsfremstilling_oeu_budgetproces_2020_-_tidsplan.pdfapplication/pdf icon evaluering_af_budgetproces_budget_2019_-_spoergsmaal.pdfapplication/pdf icon evaluering_af_budgetproces_2019_-_samlet.pdf

  Resume

  Økonomiudvalget fastlægger den økonomiske politik forud for budgetlægningen for 2020 og opfølgningerne på indeværende års budget.

  Den økonomiske politik fastlægger de overordnede pejlemærker og målsætninger for den økonomiske styring i Stevns Kommune - og omfatter indeværende år samt de kommende fire år i budgetlægningsperioden. Den overordnede tidsplan for budgetprocessen 2020 ligger fast, men Økonomiudvalget skal fastlægge processens konkrete indhold og øvrige specifikke forhold.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til CG, via DIR og ØU, at

  1. Den økonomiske politik for 2019-2023 godkendes
  2. Den detaljerede tidsplan og budgetproces for budget 2020-2023 godkendes
  3. Udvalget evaluerer budgetprocessen for 2019-2022 for ØU´s område
  4. Evalueringen af budgetprocessen for budget 2019 drøftes

   

  Chefgruppen, 7. januar 2019, pkt. 1:

  Ikke til stede: Trine Dokkedal

   

  Drøftet

  Direktionen, 7. januar 2019, pkt. 5:

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  Ad. 1

  Godkendt.

  Mogens Haugaard (N) anbefaler en økonomisk politik, hvor der skabes et overskud på Strukturel Balance således at Stevns Kommune kan udnytte den af KL og regeringen aftalte anlægsramme.

  Varly Jensen (O) kan ikke godkende det fremlagte forslag, og afventer budgetseminaret i februar måned.

   

  Ad. 2

  Input blev givet. Opdaterede plan udsendes efterfølgende.

   

   

  Ad. 3 + Ad. 4

  Drøftet.

   

  Værdierne af cafémøderne blev drøftet, herunder at møderne burde køre mere ensrettet. Ligeledes, at der bør ske en forventningsafstemning, så personalet er klar over hvad der ønskes drøftet af politikerne.

   

  Varly Jensen (O) mener, at Stevns Kommune burde have overholdt KL's centrale aftale med Regeringen.

  Flertalsgruppen (A+V+C) mener, at kommunen har medvirket til en overholdelse.

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandler hvert år den økonomiske politik forud for den kommende budgetproces samt opfølgninger på indeværende års budget.

  Den økonomiske politik fastlægger rammerne for kommunens økonomiske styring. Den definerer rammerne for blandt andet drifts- og serviceudgifterne, niveau for det strukturelle overskud, anlæg og kassebeholdningens størrelse.

   

  Den økonomiske politik omfatter følgende områder:

  • Drift
  • Overskud på den løbende drift – den strukturelle balance
  • Anlæg
  • Økonomiaftalen mellem KL og regeringen
  • Kassebeholdningens størrelse
  • Gældens størrelse og låneoptagelse
  • Balancekatalog
  • Befolkningsprognose
  • Budgetversioner
  • Særlige budgetområder
  • Tekniske korrektioner af budgettet
  • KL’s fremskrivning
  • Bevillingsniveau
  • Budgetproces for 2020
  • Høringsproces
  • Overordnet tidsplan for budgetopfølgningerne i 2019
  • Budgetproces og tidsplan for budgetproces 2020

   

  Overordnet er sigtet med den økonomiske politik, at der skal sikres balance i kommunens økonomi, herunder at der opretholdes et tilstrækkeligt overskud på den strukturelle balance til at finansiere kommunens anlægsinvesteringer.

  Måsætningerne er, at tillægsbevillinger så vidt muligt skal undgås og at kassebeholdningen skal være robust og tilstrækkelig til at kunne finansiere nuværende og kommende udgifter og kan modgå økonomiske udfordringer og konjunkturudsving.

  På baggrund af budgettet for 2019-2022 må det konstateres, at Stevns Kommune står overfor meget betydelige økonomiske udfordringer. Ønsker og behov på anlægsområdet overstiger markant det langsigtede råderum, der kan skabes ved overskud på den strukturelle balance. Det budgetterede overskud på strukturel balance udgør i 2020-22 kun 1-1,3 % af indtægterne mod 4 % i budgetårene 2016 og 2017. Driftsudgifterne lægger således beslag på cirka 99 % af indtægterne i de kommende år og der er således ikke plads til yderligere udgiftsstigninger og kun i beskedent omfang råd til anlæg.

  Likviditetsmæssigt står Stevns Kommune stadigvæk udmærket rustet, men det meget høje anlægsniveau og merudgifterne på driften i 2018 samt det budgetterede kassetræk på godt og vel 100 mio. kr. i 2019-2022 gør det nødvendigt at skabe en bedre balance mellem indtægter og udgifter i de kommende år.

   

  Budgetproces for 2020

  Den økonomiske politik fastlægger den overordnede budgetproces for 2020, herunder en overordnet tidsplan. Den overordnede tidsplan for budgetprocessen 2020 blev fastlagt af Økonomiudvalget den 20. november 2018 (se bilag 2).

  Det er i forbindelse med godkendelse af den overordnede tidsplan for budget 2020, besluttet at fremrykke en del af budgetarbejdet, sådan at der bliver skabt et bedre og mere færdigt grundlag allerede inden sommerferien. Udvalgene behandler derfor budgetforslag på egne områder på udvalgsmøderne i juni. Dermed bliver der mulighed for tidligt i august at kunne levere et samlet overblik over budget 2020.

   

  Det er besluttet at afholde et budgetseminar for Kommunalbestyrelsen allerede i februar, med en foreslået dato den 26. februar fra kl. 8-16. Forslag til temaer for seminaret kunne være:

  • Status på den aktuelle økonomiske situation, med afsæt i den nyligt udarbejdede budgetprognose for 2019
  • Overordnede økonomiske sigtepunkter for den kommende budgetproces
  • Anlæginvesteringer, herunder anlægsniveau og ønskede prioriteringer
  • Balancekatalog, herunder hvor stort beløb der skal findes og fordeling på udvalg
  • Generelle prioriteringer i budgettet

   

  Af bilag 1 til den økonomiske politik fremgår budgetproces og den overordnede tidsplan for budget 2020-2023. Budgetprocessen er fastlagt på baggrund af de politiske tilkendegivelser, som blev givet i forbindelse med behandlingen og vedtagelsen af budget 2019 samt evalueringen af budgetprocessen for 2019.

   

  Evaluering af budgetprocessen for 2019

  Der er på fagudvalgenes møder i december foretaget en evaluering af budgetprocessen for budget 2019. Evalueringerne er sammenfattet og fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

   

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse

  Kommunens principper for økonomistyring

   

  Økonomi

  Ingen direkte økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

   

 • 205. Budgetprognose 2019

  application/pdf icon samlet_overblik_-_budgetprognose_2019.pdfapplication/pdf icon budgetprognose_2019_-_oeu.pdfapplication/pdf icon budgetprognose_2019_-_ssu.pdfapplication/pdf icon budgetprognose_2019_-_bul.pdfapplication/pdf icon budgetprognose_2019_-_aet.pdfapplication/pdf icon budgetprognose_2019_-_pmt.pdf

  Resume

  Budgetprognosen er første opfølgning på budgettet for 2019.

   

  Opfølgningen viser, at der er en strukturel udfordring i kommunens økonomiske situation, hvor der opleves stigende driftsudgifter og en finansiering der ikke kan dække de stigende udgifter. Det sætter kommunens økonomi under pres. Der vil blive tale om et kassetræk på op mod 40 mio. kr. i 2019, hvis de planlagte anlægsaktiviteter gennemføres og driftsudgifterne bliver som afspejlet i denne tidlige budgetprognose for 2019. Den første mere detaljerede budgetopfølgning vil blive forelagt udvalgene i maj 2019.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til ØU via DIR, at:

   

  1. Budgetprognosen på Økonomiudvalgets egne områder godkendes
  2. Anbefalinger fra fagudvalg drøftes
  3. Budgetprognosen for hele Stevns Kommune godkendes
  4. Økonomiudvalget drøfter på hvilke områder, administrationen skal forelægge forslag til imødegående foranstaltninger på drift og anlæg til behandling på kommende udvalgsmøde

   

  Direktionen, 17. december 2018, pkt. 1:

  Budgetprognosen blev drøftet.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  Ad. 1

  Godkendt.

  Varly Jensen (O) og Mogens Haugaard (N) kan ikke godkende prognosen.

   

  Ad. 2

  Drøftet

   

  Ad. 3

  Godkendt

  Varly Jensen (O) og Mogens Haugaard (N) kan ikke godkende prognosen.

   

  Ad. 4

  ØU's og udvalgenes budgetter medtages i de kommende budgetforhandlinger.

   

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på møde den 20. november godkendt en ny overordnet tidsplan for budgetprocessen for 2020 og budgetopfølgningerne i 2019. Det fremgår heraf, at der gennemføres en tidlig opfølgning på budgettet for 2019 (budgetprognose), hvilket blandt andet skal ses på baggrund af kommunens økonomiske situation samt politisk ønske om tidligere på året at have overblik over de økonomiske udfordringer og muligheder. Opfølgningen kan ligeledes skabe grundlag for den kommende budgetproces for 2020, som også igangsættes tidligere.

  Budgetprognosen er udarbejdet med udgangspunkt den netop gennemførte budgetopfølgningen pr. 30. september 2018, hvor forventningerne til regnskab 2018 er sammenholdt med budgettet for 2019. Ud fra denne opfølgning er der i budgetprognosen fokuseret på de områder, hvor der på nuværende tidspunkt ser ud til at kunne forventes afvigelser af betydning i forhold til budget 2019. Budgetprognosen afviger således fra de vante budgetopfølgninger ved at have en mere overordnet tilgang og kun fokusere på områder med forventede afvigelser i 2019. Det er som led heri forudsat, at de rammestyrede områder overholder deres budgetter.

  Budgetprognosen viser samlet set et forventet merforbrug og dermed ekstra kassetræk på 18,1 mio. kr. i forhold til udget 2019, som primært skyldes følgende forhold:  

  ·         Et forventet merforbrug på driften på 7,8 mio. kr.

  ·         Ekstra indtægter fra tilskud og udligning på 5,4 mio. kr.

  ·         Forventet merforbrug på anlæg på 15,7 mio. kr. grundet overførte anlæg fra 2018

  Den strukturelle balance forventes at udvise et overskud på 26,1 mio. kr. Overskuddet på den strukturelle balance skal på sigt finansiere kommunens anlægsudgifter. Da anlægsudgifterne forventes at udgøre op mod ca. 67 mio. kr., medfører det, at det er nødvendigt med et kassetræk for at finansiere den fulde anlægsaktivitet.

  Der skønnes et samlet kassetræk på ca. 40 mio. kr. i 2019.

  Driftsudgifter

  Budgetprognosen indikerer en forventet merudgift vedrørende driften på 7,8 mio. kr., som fordeler sig alle udvalg, undtaget Plan, Miljø og Teknik. Den største afvigelse forventes på Social- og Sundsområdet med et forventet merforbrug på 4,1 mio. kr.

   

  Der forventes en overskridelse af servicerammen på 6,0 mio. kr., som medfører risiko for sanktion.

   

  Anlægsinvesteringer

  Der forventes nettoanlægsudgifter på ca. 67 mio. kr. i 2019, under forudsætning af at de planlagte anlægsinvesteringer gennemføres som planlagt.

  Tidligere års erfaring viser dog, at der typisk vil være nogle af anlægsprojekterne, der kan blive forsinkede eller udsat og dermed resultere i lidt mindre udgifter i 2019.

  Der er på dette tidlige tidspunkt generelt usikkerhed omkring forventningerne til udgifterne på de enkelte anlægsprojekter.

   

  Finansiering

  Der forventes en merindtægt vedrørende tilskud og udligning på 5,4 mio. kr. i 2019. Merindtægten skyldes udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om, at kommuner der lider tab som følge af ændrede aldersbestemte udgiftsbehov i udligningen vil modtage et ekstra tilskud som kompensation.

   

  Likviditet

  Den opgjorte likviditet efter kassekreditreglen (gennemsnitlig likviditet de seneste 12 måneder), viser en gennemsnitlige likviditet på i alt 174,0 mio. kr. ultimo november måned 2018.

  Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen har været stigende indtil midt i 2018, men udviser nu en faldende tendens. 

   

  Da likviditeten opgøres løbende over de seneste 365 dage, så vil faldet fortsætte ind i 2019 som følge af det kassetræk, der forventes effektueret ultimo 2018 og primo 2019 i forbindelse med årsafslutningen. Forventningen i denne budgetprognose er et samlet kassetræk på ca. 40 mio. kr. i 2019, hvilket vil resultere i yderligere fald i likviditeten. 

   

  I henhold til den økonomiske politik, skal tillægsbevillinger undgås og der skal i modsat fald anvises alternativ finansiering. På det kommende udvalgsmøde vil der derfor blive fremlagt forslag, som imødegår de prognosticerede udgiftsstigninger. Udvalget skal drøfte på hvilke områder forslagene primært skal søges fundet. Af hensyn til det samlede kassetræk kan der blive tale om at kompensere for øgede driftsudgifter ved at sænke anlægsudgifterne. Forslag til kompenserende forslag kan således også omfatte anlæg.

  I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning 11. december om at finansiere et kommende grundkapitalindskud i almene boliger indenfor den eksisterende anlægsramme, så kan den nødvendige prioritering i anlægsrammen ligeledes påbegyndes på kommende møde.

  Fagudvalgenes anbefalinger fra behandlingen af budgetprognosen skal drøftes og kan indgå i Økonomiudvalgets behandling af sagen. Anbefalingerne fra Børn, Unge og Læring eftersendes, idet mødet afholdes efter udsendelse af nærværende dagsorden.

   

  Beslutninger fra fagudvalg

   

  Social- og Sundhed

   

   

  Plan, Miljø og Teknik

   

   

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

   

   

   

   

  Børn, Unge og Læring

   

   

  Lovgrundlag

  Stevns Kommunes økonomiske politik

   

  Økonomi

  Fremgår af sagsfremstillingen og tilhørende bilag

   

  Opfølgningen viser, at der er en strukturel udfordring i kommunens økonomiske situation, hvor driftsudgifterne stiger mere end finansieringen fra skatter og tilskud og dermed sættes økonomien under pres. Der forventes p.t. et samlet kassetræk på ca. 40 mio. kr. i 2019.

   

 • 206. Strøbyskolen etape 1, 2, 4 og 5 - anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_stroebyskolen_etape_124_og_5.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt regnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskab for Strøbyskolen etape 1, 2, 4 og 5. Budgettet på 3.821 er overholdt.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMT og ØU, at

   

  1. KB godkender anlægsregnskabet for Strøbyskolen, etape 1, 2, 4 og 5

  Direktionen, 7. januar 2019, pkt. 1:

  Indstillingen anbefales.

  Plan, Miljø og Teknik, 8. januar 2019, pkt. 209:

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  Indstillingen anbefales.

  Sagsfremstilling

  I budget 2016 blev der afsat et budget på 3,8 mio. kr. til ny tagbelægning på Strøbyskolen etape 1, 2, 4 og 5.

   

  Projektet indebar

  • efterisolering af tagfladerne op til gældende lovkrav og opbygning af en to-lags tagpapløsning om saddeltag som med kasserender for vanding af fladerne.
  • Nye tagbrønde og tagnedløb i vandalsikret kvalitet
  • De eksisterende ventilationsanlæg blev afmonteret og en ny banket af polstyren blev opbygget for at isolere og vibrationsdæmpe tagopbygningen under anlægget. Herefter blev anlæggene genplaceret og tilslutninger blev ligeledes efterisoleret.
  • Strøbyskolens lave bygninger består hver især af to selvstændige tagflader opdelt af en mellemgang. Disse mellemgange samt den lange forbindelsesgang mellem bygning 1 og 2 er ligeledes blevet efterisoleret med fald i tagfladen og med to lags tagpap.
  • Gasaftræk, faldstammeudluftninger og andet udstyr er ligeledes blevet udskiftet i forbindelse med arbejdet.

  Økonomi

  Nedenstående tabel viser budget og regnskab.

   

  Beløb i hele 1.000 kr.

   

 • 207. Strøbyskolen etape 3, tag og ventilation - anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_stroebyskolen_etape_3_tag_og_ventilation.pdfapplication/pdf icon bilag_1_kb_moede_26.03.15.pdfapplication/pdf icon bilag_2_kb_moede_24.11.16.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt regnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskab for Strøbyskolen, etape 3, ny tagbelægning og ventilation.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMT og ØU, at

   

  1. KB godkender anlægsregnskabet for Strøbyskolen, etape 3, ny tagbelægning og ventilation

  Direktionen, 7. januar 2019, pkt. 2:

  Indstillingen anbefales.

  Plan, Miljø og Teknik, 8. januar 2019, pkt. 210:

  Indstillingen anbefales.

   

  Varly Jensen (O) henviser til sin protokollering fra sagens behandling i økonomiudvalget den 16. november 2016:

   

  "Med henvisning til §21 i lov om kommunernes styrelse er beslutning og sagsbehandling ulovlig."

  Beslutning

   Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

   PMT's indstilling anbefales.

   

  Varly Jensen (O) henviser til sin protokollering fra sagens behandling i økonomiudvalget den 16. november 2016: 

  "Med henvisning til §21 i lov om kommunernes styrelse er beslutning og sagsbehandling ulovlig."

   

   

   

  Sagsfremstilling

  KB har i 2015 godkendt en anlægsbevilling på 4,3 mio. kr. til udskiftning af tagbelægning og ventilation på Strøbyskolen, bygning 3.

   

  Tagudskiftningen indebar flere elementer, blandt andet, en oprydning af eksisterende udstyr på tagfladen generelt. Der er blevet efterisoleret op til gældende energiklasse, der blev skabt godkendt fald til nye indbyggede tagbrønde, så både energi og regnvandsudfordringer er imødekommet. Der er blevet blændet flere af de eksisterende ovenlys og nye velisolerende ovenlys blev monteret. Derudover blev sternen udskiftet til et vedligeholdelsefrit materiale og der er blevet etableret sikkerhedsforanstaltninger for adgang til taget.

   

  • Ventilationsanlægget blev udbudt som et funktionsudbud, ved denne form for udbud er det entreprenørens ansvar at levere et komplet anlæg som lever op til gældende lovgivning for området.
  • Byggeprocessen var tilrettelagt således at tagentreprisen kunne aflevere sit arbejde, så den nye tagflade kunne være klar ventilationsarbejderne på taget.
  • Ventilationsentreprisen var præget af forsinkelser, så derfor er det først meget sent i processen at det bliver det tydeligt at det nye ventilationsanlæg er så fejlbehæftet, at Stevns kommune, efter syn og skønsforretning, kører en stævningssag mod entreprenøren.
  • Den pågældende entreprenørs påvirkning på det samlede projekt bevirkede også en merudgift på tagsagen, da man ikke kunne færdiggøre tagarbejdet udenfor vintervejrligsperiode.

   

  Til udbedring af fejl og mangler godkendte KB i 2016 en tillægsbevilling på netto 1,2 mio. kr., som fordeler sig med en udgiftsbevilling på 1,9 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 0,7 mio. kr. Sagen er afgjort i Voldgiftsnævnet og der er indgået  en betalingsaftale med entreprenøren, hvor gælden på 0,8 mio. kr. til Stevns kommune skal afvikles over 2 år. Entreprenøren er efterfølgende gået konkurs og Stevns kommune har gjort krav gældende i konkursboet. Der pågår pt. en voldgiftssag. De 0,8 mio. kr. som er medtaget som indtægt i anlægsregnskabet fra entreprenør er således ikke modtaget.

  Økonomi

  Nedenstående tabel viser budget/regnskab

   

  beløb i hele 1.000 kr.

   

   

 • 208. Trafiksikkerhedsplan 2019 - anlægsbevilling

  application/pdf icon stevns_trafiksikkerhedsplan_2012_2024_0.pdf

  Resume

  KB skal beslutte at give anlægsbevilling på 250.000 kr. til realisering af trafiksikkerhedsfremmende tiltag beskrevet i nuværende trafiksikkerhedsplan.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMT og ØU, at

   

  1. KB godkender en anlægsbevilling på 250.000 kr. til arbejder i forbindelse med eksisterende trafiksikkerhedsplan.
  2. finansiere anlægsbevillingen ved frigivelse af rådighedsbeløb på 250.000 kr. som er afsat i budget 2019 til trafiksikkerhedsplan.

  Direktionen, 7. januar 2019, pkt. 3:

  Indstillingen anbefales.

   

  Direktionen anbefaler følgende præcisering ifht. sagsteksten: Med opstramning af geometrien menes mindre reguleringer af veje, rabatter og heller, herunder forbedring af skiltning og kørebaneafmærkning således at trafiksikkerheden forbedres i krydset. Fx etablering af såkaldt 2 minus 1 vej på en strækning, hvor der er utryghed eller trafiksikkerhedsmæssige udfordringer med uheld.

  Plan, Miljø og Teknik, 8. januar 2019, pkt. 211:

  Indstillingerne inklusiv direktionens præcisering anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  PMT's indstilling anbefales.

  Sagsfremstilling

  Til brug for realisering af trafiksikkerhedsfremmende tiltag som beskrevet i dels den eksisterende trafiksikkerhedsplan og dels den kommende trafikplan er der afsat et rådighedsbeløb på 250.000 kr. i budget 2019.

  Tiltagene kan være mindre reguleringer, herunder opstramninger af geometri, forbedret vejskiltning og afmærkning på kørebane.   

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes anlægsbudget, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2019 til Trafiksikkerhedsplan.

  Historik

  Bilaget: "Trafiksikkerhedsplan 2012-2014" er vedlagt dagsordenspunktet efter behandling i PMT den 8. januar 2019.

 • 209. Udskiftning af brønde og boringer - anlægsbevilling

  Resume

  KB skal beslutte at give anlægsbevilling til udskiftning af vejbrønde, renovering af ledninger samt oprensning af grøfter.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMT og ØU, at

   

  1. KB godkender en anlægsbevilling på 600.000 kr. til udskiftning af brønde og boringer
  2. finansiere anlægsbevillingen ved frigivelse af rådighedsbeløb på 600.000 kr. som er afsat i budget 2019 til udskiftning af brønde og boringer.

  Direktionen, 7. januar 2019, pkt. 4:

  Indstillingen anbefales.

  Plan, Miljø og Teknik, 8. januar 2019, pkt. 212:

  Indstillingerne anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  Indstillingerne anbefales.

  Sagsfremstilling

  I 2017 og 2018 har Stevns Kommune igennem en projektansættelse fået gennemgået brønde (og ledninger) i åbent land med henblik på registrering af tilslutninger. I samme moment har vi i den forbindelse fået lavet en tilstandsvurdering af brøndene og ledninger som har vist en række brønde og ledninger som står til udskiftning

   

  Budgettet skal bruges til

  • udskiftning af de mest kritiske brønde som i forbindelse med gennemgang af samtlige brønde i Stevns Kommune er konstateret defekte.
  • udskiftning af et voksende antal ledninger som grundet alder er nødvendige at udskifte for at opretholde afvandingen af de offentlige veje.
  • optil 100.000 kr. af de ansøgte 600.000 kr. bruges til indkøb af grøftehjul til oprensning af grøfter således opgaven kan varetages internt på materielgården og være med til at sikre intakt afvanding på de veje med grøfter.

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes anlægsbudget, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2019 til udskiftning af brønde og boringer.

 • 210. Valg til Europa Parlamentet 26. maj 2019 - udpegning af valgstyrere og tilforordnede

  application/pdf icon valgstyrere_og_tilforordnede_kv_2017.xlsx.pdf

  Resume

  Søndag den 26. maj 2019 afholdes der valg til Europa-Parlamenetet.

  I forbindelse med afvikling af valget skal der bl.a. udpeges valgstyrere og tilforordnede, samt godkendes hvor der kan afgives brevstemmer.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via ØU, at

   

  1. den foreslåede fordeling af valgstyrere og tilforordnede på afstemningsstederne godkendes
  2. der udpeges en valgstyreformand til hvert af de 4 afstemningssteder
  3. der udpeges 2 tilforordnede, der sammen med 4 administrative medarbejdere, modtager brevstemmer i private hjem og plejecentre med tilstødende boformer/boliger
  4. det godkendes, at der arrangeres brevstemmeafgivning på følgende centre med tilstødende boligformer: Egehaven, Strøby Egede - Hotherhaven, Hårlev - Brohøj, Klippinge - Stevnshøj, Store Heddinge - Plushøj, Rødvig

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  Indstillingerne anbefales.

   

  Navne på valgstyreformænd og 2 tilforordnede til brevstemmeafgivelse meddeles på kommende KB-møde.

  Øvrige udpegninger fremsendes til sekretariatet snarest muligt.

  Sagsfremstilling

  Til brug for afvikling af valget, skal der udpeges valgstyrere og tilforordnede til de 4 afstemningssteder samt udpeges administrative hjælpere til afstemningsstederne.

  Endvidere skal der udpeges tilforordnede/administrative til at forestå brevstemmeafgivning i private hjem og plejecentre med tilstødende ældreboliger, jfr. § 26 i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamente

  De 4 afstemningssteder er følgende (tallene i parentes angiver antal stemmeberettigede ved EP-valget i 2014):

  1. Hårlevhallen (4.287 stemmeberettigede)
  2. Strøbyhallen (5.146 stemmeberettigede)
  3. Stevnshallen (4.464 stemmeberettigede)
  4. Sydstevnshallen (2.960 stemmeberettigede)

   

  Ved dette valg er der principielt tale om én afstemning.

  Som ved Kommunal- og Regionsrådsvalget den 21. november 2017, vil der også denne gang på hvert af de 4 afstemningssteder være 2 valgborde, og hvert valgbord bemandes med 6 valgstyrere /tilforordnede. Dertil regnes med 1 administrativ valgsekretær pr. valgbord + 1 administrativ pr. afstemningssted til oplæring som valgsekretær.

  Antallet af valgstyrere og tilforordnede fordeles til partierne efter forholdstal, og ved fordelingen på de enkelte afstemningssteder er der som udgangspunkt fordelt så bredt som muligt for de enkelte partier/lister. Partierne udpeger herefter de pågældende valgstyrere og tilforordnede.

  I samarbejde med Faxe Kommune (Faxe er opstillingskreds for Faxe og Stevns kommuner – 2. valgkreds for Sjællands storkreds (storkreds nr. 5)) sigtes der alene mod en første optælling af de afgivne stemmer på selve valgaftenen, mens der lægges op til en samlet fintælling af valget, foretaget af administrativt personale i Faxe Kommune, mandag den 27. maj 2019.

  Med dette som udgangspunkt skal følgende fordeling foreslås:

   

  1. Hårlevhallen (2 valgborde)

  Valgstyrere

  Tilforordnede

  Administrative

  5 (A=2, V=1, O=1, N=1)

  7(A=2, V=2, C=1, O=1, Ø=1 )

  3 hele dagen

   

  2. Strøbyhallen (2 valgborde)

  Valgstyrere

  Tilforordnede

  Administrative

  5 (A=2, V=1, O=1, N=1)

  7 (A=2, V=2, C=1, N=1, Ø=1)

  3 hele dagen

   

  3. Stevnshallen (2 valgborde)

  Valgstyrere

  Tilforordnede

  Administrative

  5 (A=2, V=1, C=1, Ø=1)

  7 (A=2, V=1, C=1 O=1, N=1, B=1)

  3 hele dagen

   

  4. Sydstevnshallen (2 valgborde)

  Valgstyrere

  Tilforordnede

  Administrative

  5 (A=1, V=1, C=1, Ø=1, B=1)

  7 (A=3, V=1, O=1, N=1, Ø=1)

  3 hele dagen

   

  I alt 20 valgstyrere (A=7, V=4, C=2, O=2, N=2, Ø=2, B=1) og 28 tilforordnede (A=9, V=6, C=3, O=3, N=3, Ø=3, B=1)

   

   

  Valgstyreformænd:

   

  Blandt de udpegede valgstyrere, skal der udpeges en valgstyreformand til hvert af de 4 afstemningssteder.

   

  Brevstemmeafgivning i private hjem og plejecentre med tilstødende boformer eller boliger

  Tilforordnede

  Administrative

  2 (A=1, V=1)

  4

   

  Boformer eller boliger, hvor det er muligt at brevstemme i boformen eller boligen, er nærmere defineret i Folketingsvalglovens kapitel 8.

  Med henvisning til bestemmelserne i Folketingsvalglovens kapitel 8. og efter aftale med Sundhed & Omsorg, skal det foreslås, at der Europa-Parlamentsvalget arrangeres brevstemmeafgivning på følgende centre med tilstødende boliger:

  • Egehaven, Strøby Egede – Hotherhaven, Hårlev – Brohøj, Klippinge - Stevnshøj, Store Heddinge – Plushøj, Rødvig.
  • Brevstemmeafgivningen tilrettelægges i samarbejde med sundheds-personalet, således at tidspunkter for brevstemmeafgivningen bekendtgøres for de potentielle vælgere senest 14 dage før afstemningstidspunktet. 
 • 211. Salg af grund - E

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  Ad. 1

  Godkendt

   

  Ad. 2

  Udgår

   

  Ad. 3

  Betingelse om, at byggeri skal igangsættes inden 2 år efter overdragelse.

   

 • 212. Diverse orienteringer - ØU den 15. januar 2019 (Lukket)

 • 213. Underskriftsark (Lukket)