Referat

 • 123. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for AET den 9. januar 2019.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard

  Godkendt.

 • 124. Intro til Kridthuset

  Resume

  Kommunikation kommer forbi ved starten af mødet og giver 15 min. intro til vores nye intranet Kridthuset.

  Indstilling

  Kommunikation indstiller til SSU, PMT, AET og BUL, at

  1. introduktionen tages til efterretning.

   

  Social og Sundhed, 3. januar 2019, pkt. 117:

  Claus Brodersen, Politik & Borger, gennemgik de nye faciliteter.

  Plan, Miljø og Teknik, 8. januar 2019, pkt. 207:

  Claus Brodersen fra Politik & Borger gennemgik Kridthusets faciliteter.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Thomas Overgaard

  Taget til efterretning.

 • 125. Beskæftigelsesrettet indsats

  Resume

  Udvalget Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, har besluttet at monitorere udviklingen i andel borgere på offentlig forsørgelse samt udviklingen i ledighed i Stevns Kommune ved hvert ordinært møde.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Udvikling i antal borgere på offentlig forsørgelse. Procentdel af den samlede befolkning (16-66 år)

   

  tabel 1.

  Kilde: Jobindsats.dk

   

  Der har kun været en ganske lille ændring i det samlede antal fuldtidspersoner på ydelse i perioden fra august til oktober 2018.

  Andelen af fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken, som modtager offentlig forsørgelse er steget med 0,1 pct.point fra 23,7 pct. i august til 23,8 pct. i oktober

   

  Samlet set kan forskydningerningerne gennem perioden: [august 18- oktober 18] bedst betegnes som marginale. Således kan man iagttage en lille stigning i antal fuldtidsydelsesmodtagere i kategorierne:

  • Sygedagpenge 19 fuldtidspersoner
  • A-dagpenge 10 fuldtidspersoner
  • Uddannelseshjælp 4 fuldtidspersoner
  • Fleksjob 4 fuldtidspersoner
  • Førtidspension 1 fuldtidspersoner

   

  Mens der for de øvrige ydelses grupper kan noteres et lille fald i antal fuldtidsydelsesmodtagere:

  • Kontanthjælp 9 fuldtidspersoner
  • Jobafklaringsforløb 5 fuldtidspersoner
  • Revalidering 4 fuldtidspersoner
  • Ledighedsydelse 4 fuldtidspersoner
  • Ressourceforløbsydelse 3 fuldtidspersoner
  • Integrationsydelse 2 fuldtidspersoner

   

  Derudover har der været en afgang fra efterlønsordningen på 10 fuldtidspersoner

   

  Nedenstående figur illustrerer den aggregerede fordeling af fuldtidspersoner på ydelse i procent af arbejdsstyrken .

    

  Figur 1: Fuldtidspersoner (16-66 år) fordelt på ydelser i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år.

  Kilde: Jobindsats.dk

   

   

  Figur 2: Antal personer på overførselsindkomst

  Kilde: Jobindsats.dk

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 126. Budgetprognose 2019 - AET

  application/pdf icon budgetprognose_2019_-_aet.pdf

  Resume

  AET skal behandle budgetprognose 2019, som er første opfølgning på budgettet for 2019, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget.

   

  Budgetprognosen er udarbejdet med udgangspunkt den netop gennemførte budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2018, hvor forventningerne til regnskab 2018 er sammenholdt med budgettet for 2019.

  Ud fra denne opfølgning er der i budgetprognosen fokuseret på de områder, hvor der på nuværende tidspunkt ser ud til at kunne forventes afvigelser af betydning i forhold til budget 2019.

   

  Budgetprognosen på AET's udvalgte områder viser et forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. i 2019.

    

  Indstilling

  Økonomi indstiller til AET, at:

   

  1. udvalget behandler budgetprognosen for 2019
  2. udvalget drøfter på hvilke af udvalgets områder, administrationen skal forelægge forslag til imødegående foranstaltninger på drift og anlæg til behandling på kommende udvalgsmøde
  3. udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU 

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard

  Pkt. 1 Drøftet og taget til efteretning.

  Pkt. 2 Drøftet i sammenhæng med sag nr. 128 "tilsagn om puljer fra STAR". Der er forventning om, at tilsagnet har en positiv indvirkning generelt, men også særligt på sygedagpengeområdet og den nu beregnede prognose.

  Pkt. 3: Sagen videresendes til ØU.

  Sagsfremstilling

  Den 20. november 2019 godkendte Økonomiudvalget en ny overordnet tidsplan for budgetprocessen for 2020 og budgetopfølgningerne i 2019.

  Det fremgår heraf, at der gennemføres en tidlig opfølgning på budgettet for 2019 (budgetprognose), hvilket blandt andet skal ses på baggrund af kommunens økonomiske situation samt politisk ønske om tidligere på året at have overblik over de økonomiske udfordringer og muligheder. Opfølgningen kan ligeledes skabe grundlag for den kommende budgetproces for 2020, som også igangsættes tidligere.

   

  Budgetprognosen er udarbejdet med udgangspunkt den netop gennemførte budgetopfølgning pr. 30. september 2018, hvor forventningerne til regnskab 2018 er sammenholdt med budgettet for 2019. Ud fra denne opfølgning er der i budgetprognosen fokuseret på de områder, hvor der på nuværende tidspunkt ser ud til at kunne forventes afvigelser af betydning i forhold til budget 2019. Budgetprognosen afviger således fra de vante budgetopfølgninger ved at have en mere overordnet tilgang og kun fokusere på områder med forventede afvigelser i 2019. Det er som led heri forudsat, at de rammestyrede områder - herunder den integrerede døgnpleje - overholder deres budgetter.

   

  Budgetprognosen for alle udvalgte budgetområder viser et samlet forventet merforbrug og dermed ekstra kassetræk på 18,1 mio. kr. i forhold til Budget 2019, som primært skyldes følgende forhold:  

   

  • Et forventet merforbrug på driften på 7,8 mio. kr.
  • Ekstra indtægter fra tilskud og udligning på 5,4 mio. kr.
  • Forventet merforbrug på anlæg på 15,7 mio. kr. grundet overførte anlæg fra 2018

   

  Den strukturelle balance forventes at udvise et overskud på 26,1 mio. kr. Overskuddet på den strukturelle balance skal på sigt finansiere kommunens anlægsudgifter. Da anlægsudgifterne forventes at udgøre op mod ca. 67 mio. kr., medfører det, at det er nødvendigt med et kassetræk for at finansiere den fulde anlægsaktivitet.

  Der skønnes et samlet kassetræk på ca. 40 mio. kr. i 2019.

   

  AET's Budgetprognose indikerer en forventet merudgift på driftsudgifterne på 1,8 mio. kr., altså end fjerdedel af det samlede forventede merforbrug på 7,8 mio. kr.

   

  Følgende delpolitikområder er udtaget til opfølgning:

   

  • Sygedagpenge
  • Integration af Voksne
  • Fritid

   

  Efter vurdering af områderne er det udelukkende ændrede forventninger på Sygedagpenge, som hører under Overførselsudgifterne. Passive sygedagpengemodtagere forventes opjusteret med 13 helårspersoner fra 161 helårspersoner til 174 helårspersoner. Opjusteringen sker på baggrund af Budgetopfølgning 3 og skyldes at der er kommet flere i arbejde, og dermed er der flere sygemeldte. Desuden er der en restgruppe, som også er kommet i arbejde, og der ses en tendens til sygemelding i denne gruppe. Denne tendens gør sig ifølge Center for Arbejdsmarked også gældende på landsplan. Samlet resulterer dette i et forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2019.

  For Fritidsområdet er der usikkerhed om vedligeholdelsesudgifterne, samt usikkerhed om budgettet for driften af den  nye Sydstevnshallen, som først er ibrugtaget i 2018. På nuværende tidspunkt forventes ingen afvigelse.

   

  AET's budgetoverskridelse på de udvalgte områder forventes at blive på ca. 1,8 mio. kr. 

   

  I henhold til den økonomiske politik, skal tillægsbevillinger undgås og der skal i modsat fald anvises alternativ finansiering. På det kommende udvalgsmøde, vil der derfor blive fremlagt forslag, som imødegår de prognosticerede udgiftsstigninger. Udvalget skal drøfte på hvilke områder forslagene primært skal søges fundet. Af hensyn til det samlede kassetræk kan der blive tale om at kompensere for øgede driftsudgifter ved at sænke anlægsudgifterne. Forslag til kompenserende forslag kan således også omfatte anlæg.

   

  Økonomi

   

  Den samlede opfølgning viser, at der er en strukturel udfordring i kommunens økonomiske situation, hvor driftsudgifterne stiger mere end finansieringen fra skatter og tilskud og dermed sættes økonomien under pres. Der forventes p.t. et samlet kassetræk på ca. 40 mio. kr. i 2019.

   

  AET's budgetoverskridelse på de udvalgte områder forventes at blive på ca. 1,8 mio. kr.

   

 • 127. WiFi4EU - tilsagn fra EU-pulje, fastlæggelse af placering

  Resume

  Stevns Kommune har efter ansøgning modtaget tilsagn om EU-midler på 15.000 Euro til opsætning af gratis wifi til borgere og turister. AET skal drøfte og fastlægge hvilket offentligt sted, der skal arbejdes videre med i forhold til tilsagnet.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. det drøftes og fastlægges, hvilket offentligt sted, der skal arbejdes videre med i forhold til tilsagnet.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard.

   

  Det besluttes, at der skal arbejdes videre med opsætning i Rødvig Lystbådhavn. Alt efter hvad der er muligt indenfor rammen, så er ønsket så bred en dækning som muligt fra badestranden og hentil flinteovnen.

  Sagsfremstilling

  I EU er der afsat en pulje, som hedder "WiFi4EU-ordningen". Formålet er at skabe gratis wi-fi på offentlige steder, som parker, pladser, offentlige bygninger, biblioteker og sunhedscentre rundt om i EU.

   

  Alle offentlige organer fra EU-medlemsstaterne samt de deltagende EØS-lande kan ansøge. Ansøgning sker efter særlige formelle retningslinjer, men når alle formaliteter er på plads udvælges ansøgere efter først til mølle-princippet. Hver ansøger modtager tilsagn på 15.000 euro (ca. kr. 112.000)

   

  Ved åbning for ansøgning fra puljen blev der i EU modtaget ca. 13.000 ansøgninger, 2.800 har fået tilsagn, heraf 15 kommuner i Danmark, og glædeligt med Stevns Kommune på listen.

   

  Wifi4EU-tilsagnet dækker udgifter til udstyr og installation af wi-fi-hotspots. I forbindelse med etableringen skal tilsagnsmodtagerne gøre brug af de Wi-fi-installationsvirksomheder, som har tilmeldt sig Wifi4EU-portalen.

  Tilsagsmodtageren dvs. Stevns Kommune forpligter sig ved modtagelsen de 15.000 euro, at betale for forbindelse (internetabonnementet), vedligeholdelsen og driften af udstyret i mindst tre år.

   

  Tilsagnet kan være en delvis finansering af et projekt med større værdi. Udgangspunktet fra forvaltningen ved ansøgningen har dog været med en etablering svarende til tilsagnet.

   

  Tilsagnet er gyldig i 18 måneder, dvs. netværket bør derfor være fuldt operationelt inden for 18 måneder. Tilsagnet blev modtaget 11. december 2018.

   

  AET skal fastlægge på hvilket offentligt sted, der nu skal arbejdes videre med i forhold til opsætning af wi-fi-hotspot med afsæt i tilsagnet.

   

  I forbindelse med AETs drøftelse og fastlæggelse vil forvaltningen på mødet anføre de steder, der har været bevægegrunden for afsendelse af ansøgning.

 • 128. Tilsagn om puljer

  Resume

  Stevns Kommune har d. 21. december 2018 modtaget tilsagn om tilskud fra 4 puljer.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

  1. deltagelse i projekterne tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard

  Taget til efteretning.

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) meldte medio december en del puljer ud, der kunne søges til beskæftigelsesområdet.
   

  Stevns Kommune har d. 21. december 2018 modtaget tilsagn om tilskud fra 4 puljer.
   

  Arbejdsmarked vil til næstkommende møde i udvalget redegøre mere detaljeret om puljerne.

  I overskrifter omhandler det:

  -  Puljen ”Et mere rummeligt arbejdsmarked” hvis formål er, at integrere og fastholde personer med handicap på arbejdsmarkedet. Dette skal ske gennem et samarbejde med blandt andet handicaporganisationerne. Tilskuddet udgør i alt 1.090.545,00 kroner.

  -  Puljen ”Indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere” hvis formål er, at flere ledige jobparate kontanthjælpsmodtagere skal i beskæftigelse. Fokus er en tidlig jobrettet indsats, jobrettede samtaler og færre sager pr. sagsbehandler. Tilskuddet udgør i alt 1.250.366,00 kr.

  -  Puljen ”udvikling i fleksjob II” hvis formål er, at borgere på ledighedsydelse får en tidlig og målrettet indsats samtidig med, at der tilføres området en jobformidler således, at medarbejderne har færre sager pr. sagsbehandler. Det samlede beløb afsat til ansøgningspuljen er fordelt på finansloven for 2018 samt den kommende finanslov for 2019. At beløbet er fordelt over flere år betyder, at der alene kan gives tilsagn om tilskud for ét år af gangen. For 2018 udgør tilskuddet 681.818,00 kr. for perioden, som løber fra 14-12-2018 til 30-09-2020. Såfremt finansloven for 2019 vedtages med det forventede beløb vil der blive givet tilsagn om tilskud for 806.580,50 kr. 

  -  Puljen ”Implementering af lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)” hvis formål er, at styrke styringsrammen og den konkrete praksis for lederne og medarbejderne ift. at arbejde med intentionerne i de nye frihedsgrader, der kommer med en forenklet lovgivning. Puljen er søgt i et samarbejde med Faxe og Køge kommuner og tilskuddet udgør i alt 280.000,00 kr.

   

  Samlet set vurderes det, at ovenstående puljer vil medvirke positivt til, at flere borgere kommer hurtigere i beskæftigelse med disse tiltag. Det forventes dermed også, at der kan ses en positiv effekt på udgifterne til kontanthjælp og ledighedsydelse.

  Økonomi

  Arbejdsmarked skal medfinansiere timer til medarbejdere ved deltagelse i projekterne.

 • 129. Diverse orienteringer - AET den 9. januar 2019 (Lukket)

 • 130. Underskriftsark (Lukket)