Referat

 • 197. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for ØU den 19. december 2018.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Godkendt.

 • 198. Udtræden af Østsjællands Beredskab (ØSB)

  application/pdf icon pressemeddelelse_oestsjaellands_beredskab_13._december_2018.pdf.pdfapplication/pdf icon vedtaegter_for_oestsjaellands_beredskab.pdfapplication/pdf icon strategiplan_2016-2020_for_oestsjaellands_beredskab_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har siden 2015 været medlem af et fælles beredskab med kommunerne Køge, Roskilde, Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk og Høje Taastrup. Et samlet beredskab for mere end 300.000 borgere.

   

  Køge og senere Greve, Ishøj, Vallensbæk og Høje Taastrup har i december måned 2018 meldt sig ud af det fælles beredskab med virkning fra senest den 1. januar 2021. På grund af den meget usikre økonomiske situation for de 3 tilbageværende kommuner (Stevns, Roskilde og Solrød) skal Stevns allerede nu beslutte sig for at blive i fællesskabet eller udmelde sig med virkning fra senest den 1. januar 2021.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller til KB via ØU, at

   

  1. Stevns Kommune i lighed med de øvrige kommuner i beredskabet melder sig ud med senest virkning den 1. januar 2021
  2. borgmesteren bemyndiges til at optage forhandlinger med Roskilde, Solrød og Køge kommuner med henblik på at etablere et nyt beredskabsmæssigt samarbejde med en eller flere af de nævnte kommuner.

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Indstillingen anbefales.

   

  Forvaltningen bedes fortsat understøtte de politiske drøftelser, og fremlægge erfaringerfra andre beredskaber.

   

  Mogens Haugaard (N) anbefaler, at hele Økonomiudvalget inddrages i forhandlingerne om Stevns Kommunes fremtidige beredskabssamarbejde.

  Ligeledes beder liste N om en beregning på indtræden i Midt-og Sydsjællands Brand & Redning.

   

   

  Sagsfremstilling

  Østsjællands Beredskab blev etableret i 2015 af kommunerne Greve, Høje-Taastrup, Roskilde, Køge, Solrød, Vallensbæk, Ishøj og Stevns. Formålet med samarbejdet var at drive et effektivt og rentabelt beredskab.

   

  De 8 ejerkommuner (Beredskabskommissionen) har den 13. december 2018 drøftet muligheden helt at opløse Østsjællands Beredskab senest 1. januar 2021. Der er 2 års opsigelse i henhold til vedtægterne. Kan forkortes hvis der er enighed om dette. På mødet blev det konkluderet, at en opløsning af selskabet var sandsynlig, da kun 3 ud af de 8 kommuner fortsat stod til at skulle fortsætte selskabets drift, herunder evt. at dække udgifter som fortsat var til stede efter udtræden af de 5 kommuner. En fortsat drift og økonomi på disse forudsætninger ville derfor være for usikkert og sandsynligvis meget dyrt for de 3 kommuner.

   

  På Beredskabsmødet meddelte derfor Roskilde, Stevns og Solrød, at de ville forelægge den nye situation for deres respektive Kommunalbestyrelser og Byråd inden nytår med henblik på at udtræde på samme tidspunkt som de øvrige 5 kommuner. En opløsning ville herefter ske som aftalt i de fælles vedtægter for selskabet.

   

  Som nævnt rummer vedtægterne en mulighed for udtræden med 2 års varsel. Kommunerne skal inden udgangen af december måned meddele deres beslutning til beredskabet. Bliver selskabet enige om at arbejde på en hurtigere udtræden kan dette aftales i Beredskabskommissionen. De foreløbige undersøgelser om dette indikerer, at en udtræden og dermed en ”bodeling” som minimum tager over 1 år. I forhold til at se på nye beredskabssamarbejder for Stevns Kommune er der således tid til at foretage forskellige sonderinger. Det gælder bl.a. et samarbejde om specialistfunktioner.

   

  I forhold til selskabets medarbejdere og borgere udtrykker Beredskabskommssionen det således,  at når de enkelte kommuner har truffet en beslutning om deres medlemskab vil ejerne af Østsjællands Beredskab se på en plan for en proces hen mod en ny model for beredskabet i Østsjællands Beredskabs nuværende område. Det er for beredskabskommissionen vigtigt at understrege, at det vigtigste i den proces, der nu indledes, er at sikre en stabil drift i alle områder. Processen betyder således ikke noget for de igangværende forhandlinger om en ny aftale med Falck. Man er glade og stolte over beredskabets dygtige medarbejdere, som hver dag holder borgere og virksomheder trygge uanset hvordan beredskabsenhederne er skruet sammen. (ordlyd i pressemeddelelse)

   

  Der er pt. forhandlinger med Falck om en ny 8-årig kontrakt, som skal indgås uanset beredskabets situation. Uanset at længden på kontrakten således er længere en udmeldelsesfristen på 2 år forventes det, at den kan fortsætte uændret i alle de nuværende beredskabsområder. Stevns har i den forbindelse sit helt eget dækningsområde, som så er dækket de kommende 8 år.

  Lovgrundlag

  Beredskabsloven.

  Økonomi

  Der foreligger ikke en opgørelse over udgifterne for en udtræden eller opløsning af selskabet. Det må dog påregnes, at der vil komme udgifter til mange forskellige ting, herunder advokat- og revisor omkostninger. Endvidere udgifter til diverse kontrakter, som skal opsiges med diverse leverandører. Stevns Kommunes andel er bestemt i vedtægterne. Forvaltningen vil løbende holde Økonomiudvalget orienteret om status på bodelingen.

 • 199. Underskriftsark (Lukket)