Referat

 • 191. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMT den 4. december 2018.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 192. Budgetproces 2019-2022 - Evaluering

  application/pdf icon evaluering_af_budgetproces_budget_2019_-_spoergsmaal.docx.pdfapplication/pdf icon oekonomisk_politik_2018-2022.pdfapplication/pdf icon oeu_20.11.18_-_budgetproces_2020_-_tidsplan.pdf

  Resume

  PMT skal evaluere budgetproces 2019-2022. Det sker med henblik på, at processen til stadighed udvikles og understøtter Stevns Kommunes aktuelle styringsbehov og de politiske ønsker til processen.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til PMT, at:

  1. udvalget evaluerer budgetproces 2019-2022 og evalueringen videresendes til ØU

  Beslutning

  Udvalget ønsker at opretholde café-møderne. Udvalget ønsker et møde specifikt med det tekniske område. Forud for Café-mødet ønsker udvalget at afholde en politisk team-drøftelse.

  Sagsfremstilling

  At lægge budget er en af de vigtigste opgaver for kommunalbestyrelsen. Det er i budgettet, at de overordnede rammer for kommunens opgaveløsning ligger, og budgettet er omfangsrigt.

   

  Budgetprocessen har haft fokus på:

  ·         at der er tilstrækkelig tid til politiske drøftelser

  ·         at der er sammenhæng mellem befolkningsudvikling / -prognose og budget

  ·         at budgettet baserer sig på klare forudsætninger / mængder og priser

  ·         at oversigterne til budgettet er tydelige

   

  Formålet med evalueringen er at give mulighed for, at erfaringer fra den seneste budgetproces kan indgå i overvejelserne, når proceduren for budgetproces 2020-2023 skal udvikles.

   

  Budgetprocessen for 2019-2022 lagde igen op til stor inddragelse af organisationens ledere og medarbejdere, idet café-møderne blev videreført. Der var indlagt en fast høringsfrist før sommerferien, som var med til at sikre klarhed omkring høringsprocessen.

  Samtidig lagde proceduren op til høj grad af politisk styring af budgetprocessen. Det var hensigten, at der skulle være mulighed for at indgå politiske, indholdsmæssige aftaler om budgettet før sommerferien.

   

  Evalueringen tager udgangspunkt i følgende:

  • Café-møder / dialogmøder / visionsdrøftelser
  • Tidsplan og høringsproces
  • Fagudvalgenes budgetarbejde 
  • De politiske forhandlinger
  • Budgetmaterialet
  • Øvrige bemærkninger

   

  Spørgsmål til inspiration for evalueringen vedlægges som bilag 1.

   

  Den økonomiske politik, som blev godkendt i ØU den 27. februar 2018, lagde op til, at den økonomiske politik skal overholdes, således, at tillægsbevillinger undgås. Som udgangspunkt skal eventuelle overskridelser på de enkelte fagområder inden for servicerammen søges finansieret af fagudvalget. Hvis dette ikke er muligt, kan udvalget via Økonomiudvalget søge dækning via en bufferpulje, der kan imødegå de svært styrbare områder.

   

  Den økonomiske politik for 2018-2022 havde desuden følgende overordnede målepunkter:

  • Der skal sikres varigt overskud på strukturel balance
  • Tillægsbevillinger skal undgås
  • Kassebeholdningen skal være robust
  • Stevns Kommune skal bidrage til overholdelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL

   

  Den økonomiske politik er vedhæftet som bilag 2.

   

  Den overordnede tidsplan for budgetopfølgninger og budgetarbejdet i 2019 blev godkendt af ØU den 20. november 2018. Sagsfremstillingen med ØU’s beslutning vedlægges som bilag 3.

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 193. Rottehandlingsplan 2019-2021

  application/pdf icon handlingsplan_for_rottebekaempelse_2019.pdf

  Resume

  Rottehandlingsplanen skal revideres og godkendes hvert tredje år. Udvalget skal godkende Rottehandlingsplanen for 2019-2021.

  På mødet vil Kim Verner Petersen fra Kiratin deltage, så der vil være mulighed for at stille spørgsmål til rottebekæmpelsen i Stevns Kommune.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

  1. Rottehandlingsplanen for 2019-2021 godkendes

  Beslutning

  Flertallet i udvalget (V, A, N & B) godkender Rottehandlingsplanen for 2019-2021.

   

  Varly Jensen (O) kan ikke godkende Rottehandleplanen, idet det ikke fremgår af planen hvordan vi sikre fødevarerbutikker.

  Jørgen Larsen (N) efterlyser kulsyrefælder i Hårlevområdet.

  Sagsfremstilling

  Det overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen er at nedbringe forekomsten af rotter og nedbringe bekæmpelsestiden på igangværende sager samt at nedbringe antallet af sager.

  I rottebekendtgørelsen nr. 1723 af 17. december 2017, som trådte i kraft den 1. januar 2018, er der sket en række ændringer, som har betydning både for den administrative og den praktiske del af rottebekæmpelsen.

  I den praktiske del af rottebekæmpelsen er ændringer bl.a.:

  1. Tilsyn på ejendomme i landzone er erstattet af tilsynspligtige erhvervsejendomme, hvilket tæller erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og dyrefoder, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.
  2. Inden 1. januar 2019 skal alle institutioner, også private, have tilbudt at få opsat rottespærrer i kloakken. Hidtil har det kun været gældende for kommunalt ejede institutioner. Forøgelsen drejer sig om ca. 10 institutioner.
  3. Tidsfristen for iværksættelse af bekæmpelse ved anmeldelse af rotter indendørs i beboelser, på fødevarevirksomheder og tilsynspligtige ejendomme er skærpet, således at bekæmpelsen skal ske uden ugrundet ophold, også i weekenden. Det betyder, at der skal oprettes en telefonvagt-ordning i weekenderne, som kan screene de indkomne anmeldelser, så bekæmpelse kan sættes i gang med det samme, der hvor det er nødvendigt. Denne funktion vil i første omgang forsøges varetaget af Drift & Vedligeholds vagttelefon. I 2017 var der i alt 161 indendørs anmeldelser og fra 1. januar til den 21. november 2018 har der været 136 indendørs anmeldelser.
  4. Det er blevet muligt for private at opnå autorisation til bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom (R2-autorisation).

  Det betyder også en større administrativ opgave med:

  1. Tilsyn med privat bekæmpelse, herunder sikringsordninger og R2-autorisationer (bekæmpelse på egen erhvervsejendom).
  2. Forebyggende tiltag, herunder forsøgsordninger med nye rottefælder og rovfugle, og øget fokus på samarbejde mellem kommunen, Kiratin og KLAR Forsyning.

  Følgende tiltag sættes i værk i næste planperiode:

  1. Øget indsats over for borgere, hvis ejendom ikke er rottesikret og renholdt, og som ikke aktivt medvirker til bekæmpelse, jf. § 4. Vi har set en nedgang i mængden af sager som er tildelt kommunen fra Kiratin. Over en halvårlig periode i 2018 er der ud af 35 sager nu kun 11 sager tilbage, som ikke er afsluttet endnu. Dette skyldes, en vedholdende kontakt til borgerne fra kommunens side med bl.a. påbud og henstillinger.
  2. Forskellige forsøg med bl.a. opsætning af rovfuglekasser, og opsætning af fælder i kloakkerne i afgrænsede områder. Der er igangsat en forsøgsordning på 3 forskellige lokaliteter, hvor der afgrænses et område med kulsyrefælder i kloakken.  I alt bruges ca. 25 fælder i 2 områder i Strøby Egede og 1 område i Hårlev.  Projektet skal vise om det er en effektiv bekæmpelses metode, som kan bruges i særlige vanskelige områder i planperioden. På en måned er der skudt 23 gange på to fælder.
  3. Øget brug af rottespærrer bl.a. ved institutioner og i forbindelse med kloakeringsprojekter.
  4. Øget samarbejde mellem kommunen, Kiratin og KLAR Forsyning. Stevns Forsyning og Kiratin A/S skal holde møder med faste intervaller. Kiratin tager kontakt til KLAR forsyning en gang om måneden og Kommunen indkalder til møde 4 gange om året.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1723 af 17. december 2017, om forbyggelse og bekæmpelse af rotter

  Økonomi

  Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen:

  ·         Årlig pris for rottebekæmpelse af Kiratin A/S kr.1.006.000

  ·         Den kommunale administrative behandling: ca. 550 timer på årsbasis.

   

  Ifølge kontrakten skal der ske ekstra betaling for anmeldelser over 1225 stk. pr. år, som er kr. 560,- pr. anmeldelse. Weekend og helligdagsbetaling forventer vi, vil blive på ca. 30.000,-

  (Pr. 22. november 2018, er der 1244 anmeldelser.)

   

 • 194. Rågeregulering - orientering

  application/pdf icon raageregulering_2017-2018.pdf

  Resume

  Sagen er en orientering til udvalget om rågereguleringen i Stevns Kommune.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Udvalget tager orienteringen til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Der er i Stevns Kommune en række lodsejere og naboer der er generet af råger og rågekolonier. De senere år er der kommet et stigende antal henvendelser/klager over larmen fra rågerne, hvor en stor del omhandler rågereder på private arealer.

  Naturstyrelsen er myndighed på regulering af råger, men kommunen kan som lodsejer på kommunale arealer ansøge Naturstyrelsen om tilladelse til at regulere rågeunger samt nedtagning af redder. På de private arealer kan kommunen henvise til Naturstyrelsen, hvilket der også henvises til på kommunens hjemmeside.

  Stevns kommune har de sidste mange år ansøgt Naturstyrelsen og fået tilladelse til at regulere rågeunger med hjælp fra Stevns Jagtforening.

  Teknik & Miljø har aftalt med jagtforeningen, at der i 2019 ydermere vil blive ansøgt om at nedtage redderne ved de mindste kolonier. Det vil være ved Stevnsbladet og Vandrehjemmet, hvor der kun er 6 reder hvert sted. Dette er en forsøgsordning, dels for at se hvad ressourceforbruget bliver og hvilken effekt det har for at mindske redeaktiviteten.

  Vi har vedhæftet et skema over rågereguleringen i 2017 og 2018. Der er et markant fald i antal af reguleringen fra 2017 til 2018. Dette skyldes i 2018, det tidlige kolde forår samt bladsætningen på træerne som gjorde det vanskeligt at se rederne og regulere ungerne.

  I år har Jagtforeningen også været ude ved rågekolonierne og tælle reder for at følge bestandsudviklingen. Der var 239 reder på 6 lokaliteter. Der er ikke blevet talt reder tidligere. Dette vil der fremover blive fulgt op på.

   

  Lovgrundlag

  Naturstyrelsen - Bekendtgørelse nr. 971 af 27/6/2018 om vildtskader § 13, stk. 2

  Rågen er fredet efter jagtlovgivningen, hvilket gælder på både æg og yngel. Naturstyrelsen kan, hvis der ikke findes anden tilfredsstillende løsning, uanset bestemmelser om jagttider, give tilladelse til regulering af vildt for at:
  1. imødegå fare for mennesker eller menneskers sundhed,
  2. imødegå risiko for smitte af mennesker og dyr,
  3. imødegå risiko for luftfartssikkerheden,
  4. beskytte flora og fauna,
  5. hindre omfattende skader på afgrøder, husdyr, herunder vildtopdræt, skove, fiskeopdræt eller fiskeri- og andre vandområder.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 195. Miljøtilsynsplan 2018-2022

  application/pdf icon miljoetilsynsplan_2018-2022.pdf

  Resume

  Kommunene skal ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen, udarbejde en miljøtilsynsplan for miljøtilsyn med

  virksomheder og husdyrbrug. Tilsynsplanen er et udtryk for den kommunale miljøtilsynsstrategi. Planen skal blandt andet indeholde en beskrivelse af hvordan

  kommunens tilsynsindsats og en generel vurdering af væsentlige miljøproblemer.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

  1. godkende miljøtilsynsplanen og offentliggøre miløjtilsynplanen 4 uger, hvor alle har mulighed for at komme med kommentarer.
  2. samt endeligt godkende miljøtilsynplanen, hvis der i de 4 uger ikke er kommet kommentarer eller der kun er redaktionelle kommentarer.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet et udkast til miljøtilsynsplan efter § 3 i miljøtilsynsbekendtgørelsen. Planen gælder i fire år frem til 2021. Tilsynsplanen skal revideres hvert fjerde år.

   

  Planen indeholder en generel vurdering af de relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsområdet, en liste over de virksomheder i Stevns Kommune som er omfattet af IE-direktivet samt en beskrivelse af vores tilsynsindsats, herunder noget om tilsynsfrekvenser og udvælgelsen af virksomheder, som vi går på tilsyn på.

   

  Tilsynsplanen er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

   

  Kommunen skal offentliggøre et udkast til miljøtilsynsplan digitalt og enhver har mulighed for at kommentere det indenfor en frist på fire uger. Herefter foretages ændringer på baggrund af de indkomne kommentarer.

   

  I Stevns Kommune har vi fem landbrug som er omfattet af IE-direktivet og ingen virksomheder som vi fører tilsyn med. Der er en virksomhed som ligger i kommunen, men det er miljøstyrelsen som er tilsynsmyndighed.

   

  I alt er der ca 80 virksomheder og 110 landbrug som kommunen fører tilsyn med.

   

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 196. Rødvig Vest Strand - etablering af strand i forbindelse med kystbeskyttelse

  application/pdf icon report_kystplanlaegning_belysning_af_behov_for_beskyttelse_ver1.pdf

  Resume

  PMT skal beslutte om de afsatte penge til strandprojektet i Rødvig, kan garanteres til strandforbedrende tiltag, hvis det indgår i et samlet kystbeskyttelsesprojekt.

  Et samlet kystbeskyttelseprojekt vil havde til formål at sikre kysten mod erosion, danne en bredere sandstrand og dermed mindske ophobning af tang (fedtemøg). Borgerforeningens ønske om en strand vil dermed blive opfyldt ved et kystbeskyttelseprojekt.

  Den økonomiske udgift til et kystbeskyttelsesprojeket deles af alle de parter, som har en fordel af projektet. Den nærmere partsfordeling afhænger af det konkrete projekt, som igen afhænger af borgernes tilslutning til et samlet kystprojekt.

  Hvis der ikke kan skabes enighed om etablering af et samlet kystprojekt i Rødvig, vil Rødvig Borgerforening fortsat have mulighed for at benytte de afsatte pengene til udvikling af stranden iht. gældende tilladelser.

   

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. de afsatte penge på 408.025 kr. vil indgå til strandforbedring af Rødvig Vest Strand, i et samlet kystbeskyttelsesprojekt
  2. hvis der ikke skabes enighed om etablering af et samlet kystsikringsprojekt har Rødvig Borgerforening fortsat mulighed for at benytte de 408.025 kr. til udvikling af stranden iht. gældende tilladelser
  3. igangsættelse af et samlet kystbeskyttelsesprojekt i Rødvig har 2. prioritet efter Strøby Egede, i forhold til at få opstartet en borgerdialog og et konkret projekt

  Beslutning

  Godkendt.

   

  Varly Jensen (O) kan ikke godkende dagordenpunktet, da han ikke har fået forelagt retsforliget fra 2002 som der henvises til i dagsordenpunktet.

  Sagsfremstilling

  Rødvig Borgerforening har igennem en årrække, arbejdet for at få etableret en strand, for at mindske ophobning af tang (fedtemøg). I forhold til udførelsen af projektet har der dog vist sig at være udfordinger omkring egnetheden af sand fra sejlrenden og mægden af sand til det afsatte beløb. Der er i 2018 blevet taget prøver i havneudmundingen (sejlrenden) for at analyse sandkornstørrelsen.

   

  Sideløbende har der de seneste år været flere højvandshændelser, som har øget opmærksomheden omkring klimaforandringerne, og behovet for beskyttelse af værdier langs kysterne. Dette er senest beskrevet i en inspektionsrapport over Stevns kyster, hvor b.la. Rødvig Vest Strand er udpeget som et området med erosionsfare. I et efterfølgende notat er erosionsfaren yderligere blevet belyst i forhold til de forventede havvandsstigninger (notat vedlægges).

   

  Med denne viden, har kommunen og Rødvig Borgerforening, holdt møde omkring mulighederne for at opnå en synergi-effekt ved at tænke flere ting ind i ét samlet projekt (referat vedlægges).

   

  Ét samlet kystbeskyttelseprojekt har til formål at:

   

  • beskytte kysten mod erosion
  • danne en bredere sandstrand
  • mindske ophobning af fedtemøg

   

  Rødvig Borgerforening bakker op om ét samlet projekt, som kan opfylde de oplistede ønsker, hvor de afsatte penge til strandprojektet indgår til at øge sandmængden og/eller bruges til strandfaciliteter, som f.eks. en handicapvenlig boardwalk. Pengene kan således indgå i en evt. fondsansøgning til udvikling af strandområdet. Hvis der ikke kan skabes enighed om etablering af kystsikring i Rødvig, har Rødvig Borgerforening en garanti for at de afsatte penge ikke forsvinder, men fortsat kan benyttes til udvikling af stranden iht. gældende tilladelser.

   

  Den økonomiske udgift til et kystbeskyttelsesprojekt skal deles af alle de parter, som har en fordel af projektet, efter en fordelingsnøgle der endnu ikke er fastlagt. Dette beror på en borgerinddragelsesproces, hvor alle interessenter (borgere, virksomheder, forsyning, kommune m.fl.) er med til at finde en løsning der kan betale sig samfundsøkonomisk, og for den enkelte borger. For at projektet kan realiseres er det nødvendigt med lokal opbakning, men det kræver ikke en 100 % tilslutning. Kystbeskyttelsesloven lægger op til der kan træffes en politisk beslutning i Stevns Kommune om at udføre kystbeskyttelsesprojektet alligevel.  

   

  Dialogen holdes fortsat mellem Rødvig Borgerforening og Stevns Kommuen, så midlerne bruges bedst muligt efter borgerforeningens ønsker i forhold til strandforbedrende tiltag.  

   

  I forhold til retsforliget fra 2002, så er det fortsat gældende som besluttet på PMT den 19. april 2018.  

  Lovgrundlag

  Økonomi

  Indenfor anlægsrammen: Til Analyse og strandforbedringsprojekt Rødvig blev der tidligere afsat kr. 428.000,- hvoraf der er på nuværende tispunkt er brugt kr. 19.975,- til analyse af sandet i havneudmundingen (sejlrenden). Resterende projektbeløb er derfor kr. 408.025,-

 • 197. Lokalplaner - Oversigt over igangværende

  application/pdf icon sagsoversigt_20_11_2018.pdf

  Resume

  PMT orienteres om igangværende lokalplaner og kommnuneplantillæg samt status på de enkelte planer.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMT, at

  1. listen over lokalplaner drøftes og tages til efterretning

  Beslutning

  Drøftet og taget til efterretning.

   

  Udviklingsplan for Strøby Egede behandles på Plan, Miljø & Teknik møde den 8. januar 2019

  Sagsfremstilling

  PMT orienteres om igangværende lokalplaner og kommnuneplantillæg samt status på de enkelte planer

  Oversigt framgår af bilag

  Af oversigten fremgår også hvornår lokalplansagerne har været politiskk behandlet, således ar det er muligt for interesserede at fremsøge referater på kommunens hjemmeside.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes buget

 • 198. Flexbolig - Anmodning

  Resume

  PMT skal tage stilling til 2 anmodninger om flexboligtilladelse. Der er ikke hjemmel til at afslå, men samtidig har Stevns Kommune igangsat planlægning for at styre, hvor der kan gives flexboligtilladelse og hvor der ikke kan. Indtil denne planlægning forelægger skal PMT behandle hver enkelt ansøgning.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. der meddeles flexboligtilladelse på adressen Lund Gade 15, 4673 Rødvig Stevns på følgende vilkår: At tilladelsen er tidsbegrænset til 4 år.

   

  1. der meddeles flexboligtilladelse på adressen Lodsvej 17, 2., 4673 Rødvig Stevns på følgende vilkår: At tilladelsen er tidsbegrænset til 4 år. 

   

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har i november 2018 modtaget 2 ansøgninger om tilladelse til flexboliger.

   

  I september 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at igangsætte planlægningen for flexboliger, idet der ikke generelt kan gives afslag på ansøgninger om flexboliger.

    

   

  • Lund Gade 15, 4673 Rødvig Stevns er beliggende i landzone, og der er ingen lokalplan for området.

   

  Da ejendommen ikke er omfattet af lokalplan, som angiver at den skal anvendes til helårsbeboelse, indstiller forvaltningen til, at der gives en tidsbegrænset tilladelse til flexbolig i lighed med tidligere afgørelser i sager om tilladelse til flexbolig i Stevns Kommune, hvor der er givet tidsbegrænsede tilladelser til flexbolig i 4 år.

   

   

  • Lodsvej 17, 2., 4673 Rødvig Stevns er beliggende i byzone, og lokalplan 12 er gældende for området.

   

  Ejendommen er omfattet af lokalplan 12, som angiver at området skal benyttes til havneorienterede formål og boliger. Da lokalplanen ikke foreskriver at ejendommen skal benyttes til helårsbeboelse, indstiller forvantningen til, at der gives en tidsbegrænset tilladelse til flexbolig i 4 år.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Boligreguleringsloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 199. Temalokalplan - Flexbolig

  application/pdf icon byzone.pdf

  Resume

  PMT skal beslutte at igangsætte en temalokalplan, der friholder byzoneområdene i kommunen fra flexboligmuligheden.

   

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til PMT, at

  1. der igansættes en temalokalplan, der sikrer, at alle boligområder i byzone kun anvendes til helårsbeboelse.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Der blev afholdt KB temamøde om flexboligere 1. marts 2018. På baggrund af denne diskussion, forslår administrationen, at der fremover ikke gives tilladelse til flexbolig i byzone.

  Det kan kun reguleres ved lokalplanlægning. Det skal derfor udarbejdes en temalokalplan, der konsekvensretter anvendelse af alle boligområder i byzone fra beboelse til helårsbeboelse. Det betyder at flexbolig ikke bliver mulig i Store Heddinge, Hårlev, Strøby Egede, Rødvig, Hellested, Klippinge, Strøby og Valløby inden for byzonen.

  Byzonen er markeret på vedlagte kort bilag.

  Temalokalplanen forventes at kunne vedtages i juni 2019.  

  Tidsplan for temalokalplan

  Jan/Feb 2019: Udarbejdelse af forslag til temalokalplan

  12. marts 2019: Forslag til vedtagelse

  April/Maj 2019: Høring + borgermøde

  11. juni 2019: Endelig Vedtagelse 11. juni

  Administrationen forslår, at der i forbindelse med opstart af planstrategien 2023 evalueres på konsekvenserne. Her kan der kigges på, om der bør friholdes for flexbolig i andre områder i kommunen.

  Landsbyerne Højerup, Lille Heddinge, Varpelev, Holtug, Vråby, Boestofte, Lyderslev/Gevnø, Lund, Endeslev, Himlingøje, Store Tårnby, Magleby og Sigerslev er alle afgrænsede i kommuneplanen. De kan derfor med en temalokalplan friholdes for flexbolig. Administrationen forslår, at der generelt gives mulighed for flexbolig i disse områder. I forbindelse med omdannelseslandsbyer, og den kommende landsbystrategi, kan der undersøges om udvalgte landsbyer bør friholdes.

  Regulering i øvrige områder kræver kommuneplantillæg, der rammelægger området, samt temalokalplan.

  Landzone som helhed kan ikke reguleres. Der kan ikke opnås flexbolig i landbrugsejendomme, fritidshuse og nye boligere i landzonen som er indrettet i overflødiggjorte bygninger.

  Ved udarbejdelse af nye lokalplaner til boligformål i landzone, bør der fremover for hver plan tages stilling til, om der skal begrænses til helårsbolig. Ved udarbejdelse af nye lokalplaner i byzone, vil der fremover, som hovedregel, kun gives mulighed for helårsbolig.

  Lovgrundlag

  Planloven og Boligreguleringsloven

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser

 • 200. Indsatser i forhold til kulturmiljøerne

  application/pdf icon bilag_1_sak-screening.pdfapplication/pdf icon bilag_2_indsatser.pdfapplication/pdf icon bilag_3_kulturmiljoeindsatser.pdf

  Resume

  PMT orienteres om den pågående revision og udpegning af kulturmiljøer i Kommuneplanen, samt relevante indsatser i forhold til at bevare og styrke kulturmiljøerne i Stevns Kommune. Kulturmiljørevisionen blev igangsat februar 2018, resultaterne fra screeningen blev præsenteret på temamødet d. 6. september 2018 og den endelige udpegning af kulturmiljøerne forventes at kunne vedtages før sommerferien 2019.

   

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til PMT, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Udvalget tager orienteringen til efterretning.

   

  Sagsfremstilling

  Kulturmiljøer er en vigtig del af kommunernes identitet og er med til at skabe en historisk bevidsthed omkring vores fælles kulturarv. Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område der rummer en egnsspecifik fortælling, der formidles gennem både unikke og repræsentative bebyggede helheder.

  De stevnske kulturmiljøer har store potentialer, både indenfor bosætning, turisme, formidling af kulturhistorie og identitetsdannelse. Såfremt man ønsker at udnytte disse potentialer, er det nødvendigt at sikre at kulturmiljøerne værnes om og styrkes. Det igangværende arbejde med screening og udpegning af kulturmiljøerne har afdækket, at en del af kommunens fine kulturmiljøer allerede er i fare for/færd med at blive svækket, enten på grund af omdannelse, nedrivning eller dårligt vedligehold. Ved at arbejde målrettet med at sikre kulturmiljøerne via særlige indsatser for at inspirere og styrke ejerne af bygninger indenfor truede kulturmiljøer og via forankring i forvaltningen, er det muligt at styrke den lokale særegne kulturarv i form af attraktive boligområder og attraktive oplevelsesmiljøer for både stevnsborgere og turister.

  Stevns Kommune har i 2018, i samarbejde med Østsjællands Museum igangsat en revision af den gældende udpegning af kulturmiljøer i Kommuneplanen. Revisionsarbejdet omfatter blandt andet en screening af alle kulturmiljøerne på Stevns, udført i Samarbejde med museet og arkitektskolen i Aarhus, som en del af Arkitektskolens forskningsprojekt ’Screening af umistelige kulturmiljøer’, hvor 51 af Danmarks LAG-kommuner screenes ved hjælp af SAK-metoden. Resultatet af screeningen, rapporten ’Screening af kulturmiljøer Stevns Kommune’ blev præsenteret på KB-temamødet d. 6. september 2018.

  Revisionen med en udpegning af 48 kulturmiljøer vil blive indarbejdet i et kommuneplantillæg, der forventes at kunne vedtages før sommerferien 2019.

  Konkrete projekter:

  ·         Nominering af den fineste/ bedst vedligeholdte kridtstensbygning på Stevns (Stevns Kommune i samarbejde med foreningen historiske Huse, Store Heddinge Håndværkerforening, KALK og Østsjællands Museum).

  ·         Administrativ servicemeddelelse til ejerne af kridtstenshuse ved bygge- og plansager

  Anbefalinger til handlinger:

  ·         Udpegning af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen (SAVE). (størstedelen af gl. Vallø mangler)

  ·         Opstramning af genbrugsordningen for kridtsten

  ·         Information og oplæring i forhold til vedligehold af kridtstenshuse

  ·         Bevarende lokalplaner og temalokalplaner

  Lovgrundlag

  Planloven og Bygningsfredningsloven

 • 201. Indvinding af grundvand - tilladelse

  Beslutning

  Udvalget tager orienteringen til efterretning.

   

 • 202. Ejendom - køb eller kondemnering

  Beslutning

  Udvalget anbefaler punkt 1-5.

   

 • 203. Beskyttelse af vandværksboringer - orientering

  Beslutning

  Udvalget tager orienteringen til efterretning.

   

 • 204. Diverse orienteringer - PMT den 4. december 2018 (Lukket)

 • 205. Underskriftsark (Lukket)