Referat

 • 110. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for AET den 5. december 2018.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen

   

  Dagsorden godkendt.

 • 111. Budgetproces 2019-2022 - Evaluering

  application/pdf icon evaluering_af_budgetproces_budget_2019_-_spoergsmaal_0.pdfapplication/pdf icon oekonomisk_politik_2018-2022_0.pdfapplication/pdf icon oeu_20.11.18_-_budgetproces_2020_-_tidsplan_0.pdf

  Resume

  AET skal evaluere budgetproces 2019-2022. Det sker med henblik på, at processen til stadighed udvikles og understøtter Stevns Kommunes aktuelle styringsbehov og de politiske ønsker til processen.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til AET, at

   

  1. udvalget evaluerer budgetproces 2019-2022 og evalueringen videresendes til ØU

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen

  Cafemøderne ønskes fortsat.

  Der bør ske en kvalificering af flere af forslagene fra cafemøderne.

   

  Budgetmaterialet er fint - der er lige adgang for alle.

   

  Sejer Folke Henriksen (Ø) ønsker at budgetforslaget fra flertalsgruppen foreligger på et tidligere tidspunkt i processen.

   

   

  Sagsfremstilling

  At lægge budget er en af de vigtigste opgaver for kommunalbestyrelsen. Det er i budgettet, at de overordnede rammer for kommunens opgaveløsning ligger, og budgettet er omfangsrigt.

   

  Budgetprocessen har haft fokus på:

   

  • at der er tilstrækkelig tid til politiske drøftelser
  • at der er sammenhæng mellem befolkningsudvikling / -prognose og budget
  • at budgettet baserer sig på klare forudsætninger / mængder og priser
  • at oversigterne til budgettet er tydelige

   

  Formålet med evalueringen er at give mulighed for, at erfaringer fra den seneste budgetproces kan indgå i overvejelserne, når proceduren for budgetproces 2020-2023 skal udvikles.

   

  Budgetprocessen for 2019-2022 lagde igen op til stor inddragelse af organisationens ledere og medarbejdere, idet café-møderne blev videreført. Der var indlagt en fast høringsfrist før sommerferien, som var med til at sikre klarhed omkring høringsprocessen. Samtidig lagde proceduren op til høj grad af politisk styring af budgetprocessen. Det var hensigten, at der skulle være mulighed for at indgå politiske, indholdsmæssige aftaler om budgettet før sommerferien.

   

  Evalueringen tager udgangspunkt i følgende:

   

  • Café-møder / dialogmøder / visionsdrøftelser
  • Tidsplan og høringsproces
  • Fagudvalgenes budgetarbejde  
  • De politiske forhandlinger
  • Budgetmaterialet
  • Øvrige bemærkninger

   

  Spørgsmål til inspiration for evalueringen vedlægges som bilag 1.

   

  Den økonomiske politik, som blev godkendt i ØU den 27. februar 2018, lagde op til, at den økonomiske politik skal overholdes, således, at tillægsbevillinger undgås. Som udgangspunkt skal eventuelle overskridelser på de enkelte fagområder inden for servicerammen søges finansieret af fagudvalget. Hvis dette ikke er muligt, kan udvalget via Økonomiudvalget søge dækning via en bufferpulje, der kan imødegå de svært styrbare områder.

   

  Den økonomiske politik for 2018-2022 havde desuden følgende overordnede målepunkter:

   

  • Der skal sikres varigt overskud på strukturel balance
  • Tillægsbevillinger skal undgås
  • Kassebeholdningen skal være robust
  • Stevns Kommune skal bidrage til overholdelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL

   

  Den økonomiske politik er vedhæftet som bilag 2.

   

  Den overordnede tidsplan for budgetopfølgninger og budgetarbejdet i 2019 blev godkendt af ØU den 20. november 2018. Sagsfremstillingen med ØU’s beslutning vedlægges som bilag 3.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 112. Indsatser i forhold til kulturmiljøerne - orientering

  application/pdf icon bilag_1_sak-screening_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2_indsatser_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3_kulturmiljoeindsatser_0.pdf

  Resume

  AMT orienteres om den pågående revision og udpegning af kulturmiljøer i Kommuneplanen, kulturmiljøernes potentialer i forhold til turisme samt indsatser i forhold til at bevare og styrke kulturmiljøerne i Stevns Kommune i samarbejde med Østsjællands Museum. Kulturmiljørevisionen blev igangsat februar 2018, resultaterne fra screeningen blev præsenteret på temamødet d. 6. september 2018 og den endelige udpegning af kulturmiljøerne forventes at kunne vedtages før sommerferien 2019.

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til AET, at

  1. orienteringen tages til efterretning

   

  Plan, Miljø og Teknik, 4. december 2018, pkt. 200:

  Udvalget tager orienteringen til efterretning.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Kulturmiljøer er en vigtig del af kommunernes identitet og er med til at skabe en historisk bevidsthed omkring vores fælles kulturarv. Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område der rummer en egnsspecifik fortælling, der formidles gennem både unikke og repræsentative bebyggede helheder.

  De stevnske kulturmiljøer har store potentialer, både indenfor bosætning, turisme, formidling af kulturhistorie og identitetsdannelse. Såfremt man ønsker at udnytte disse potentialer, er det nødvendigt at sikre at kulturmiljøerne værnes om og styrkes. Det igangværende arbejde med screening og udpegning af kulturmiljøerne har afdækket, at en del af kommunens fine kulturmiljøer allerede er i fare for/færd med at blive svækket, enten på grund af omdannelse, nedrivning eller dårligt vedligehold. Ved at arbejde målrettet med at sikre kulturmiljøerne via særlige indsatser for at inspirere og styrke ejerne af bygninger indenfor truede kulturmiljøer og via forankring i forvaltningen, er det muligt at styrke den lokale særegne kulturarv i form af attraktive boligområder og attraktive oplevelsesmiljøer for både stevnsborgere og turister.

  Stevns Kommune har i 2018, i samarbejde med Østsjællands Museum igangsat en revision af den gældende udpegning af kulturmiljøer i Kommuneplanen. Revisionsarbejdet omfatter blandt andet en screening af alle kulturmiljøerne på Stevns, udført i Samarbejde med museet og arkitektskolen i Aarhus, som en del af Arkitektskolens forskningsprojekt ’Screening af umistelige kulturmiljøer’, hvor 51 af Danmarks LAG-kommuner screenes ved hjælp af SAK-metoden. Resultatet af screeningen, rapporten ’Screening af kulturmiljøer Stevns Kommune’ blev præsenteret på KB-temamødet d. 6. september 2018.

  Revisionen med en udpegning af 48 kulturmiljøer vil blive indarbejdet i et kommuneplantillæg, der forventes at kunne vedtages før sommerferien 2019.

  Igangsatte indsatser:

  • Nominering af den fineste/ bedst vedligeholdte kridtstensbygning på Stevns (Stevns Kommune i samarbejde med foreningen historiske Huse, Store Heddinge Håndværkerforening, KALK og Østsjællands Museum).
  • Samarbejde med biblioteket om kulturmiljø-input til undervisningsprojektet Den kulturelle rygsæk (ØSM, Verdensarv Stevns, naturcentret og bibliotekerne).

  Planlagte indsatser:

  • Formidling af kulturmiljøerne via byvandringer, udstillinger i Vandtårnet og publikationer, i regi af Østsjællands Museum
  • Lokale ambassadører. Formidling af kulturmiljøerne via de lokale borgere.

  Anbefalede handlinger:

  • Fokus på kulturmiljøernes potentialer i forhold til kommunens turisme- og bosætningsstrategier

  Lovgrundlag

  Planloven og Bygningsfredningsloven

 • 113. Beskæftigelsesplan 2019

  application/pdf icon beskaeftigelsesplan_stevns_2019_0.pdf

  Resume

  Jobcenter Stevns skal i henhold til ”Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.”: Beskæftigelsesplan og resultatrevision, udarbejde en Beskæftigelsesplan.

  "Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats".

  Beskæftigelsesplanen anvendes til at give et overblik over, hvordan Stevns Kommune har planlagt at imødegå de beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt hvilke mål og strategier, der skal arbejdes efter ud fra de 7 udpegede ministermål.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til KB via AET, at

  1. KB godkender beskæftigelsesplan 2019.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, som tager afsæt i beskæftigelsesministerens mål. Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og resultatkrav samt kommunens overordnede strategiske prioriteringer.

  Beskæftigelsesplanen redegør for, hvordan og med, hvilke midler Stevns Kommune vil tilrettelægge indsatsen i 2019, så vejen til job eller uddannelse bliver så kort som mulig for borgerne.

  Beskæftigelsesplanen fungerer som:

  • Borgernes og politikernes overblik over retningen i beskæftigelsesindsatsen
  • Et retningsgivende arbejdsredskab for medarbejderne i Arbejdsmarked

   

  I år er beskæftigelsesplanen blevet til i samarbejde med medarbejderne i Arbejdsmarked, hvor de har gjort deres indflydelse gældende, både i forhold til mål for den beskæftigelsesrettede indsats og i forhold de overordnede strategier.

   

  Strategi

  Stevns Kommune har en strategi, der tager afsæt i evidens dvs. metoder og tilgange, der er afprøvet for at sikre bedst mulig progression for borgerne og med det udgangspunkt, at borgeren er i centrum for sin vej mod selvforsørgelse. Konkret betyder det:

  • VIRKSOMHEDSRETTET: Vi arbejder virksomhedsrettet, borger skal hurtigst muligt få tilknytning til en arbejdsplads, fordi forskning har vist, at virksomhedsrettet indsats er den korteste vej til hel eller delvis selvforsørgelse
  • FOKUS PÅ TID OG VARIGHED: Vi svarer hurtigt og handler hurtigt. Fordi tid er vigtig. Vi er optaget af længden på borgerens ledighed, da vi ved, at længden på ledighedsperioden har betydning for borgerens mulighed for at blive selvforsørgende.
  • MÅLRETTEDE SAMTALER MED KVALITET: Samtaler med kvalitet og fokus på arbejdsmarked med høj frekvens, fordi forskning har vist, at hyppige samtaler er medvirkende til at bringe borgerne hurtigere i beskæftigelse

   

  Mål

  Det helt overordnede effektmål for beskæftigelsesplanen er, at flere borgere på midlertidig ydelse opnår beskæftigelse. Således er det Stevns Kommunes mål at andelen af borgere (16-66 år) der er i beskæftigelse fortsat vil ligge over landsgennemsnittet.

   

  Arbejdsmarked er særligt fokuseret på den virksomheds rettedeindsats

   

  Resultatmålene tager udgangspunkt i ministermålene, hvoraf de 6 første blev offentliggjort i juni 2018 mens det 7. og sidste mål blev offentliggjort i september 2018.

   

  Ministermål:

  1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
  2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
  3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
  4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.
  5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
  6. Udsatte ledige skal have en indsats
  7. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

   

  Der er i alt 12 detailmål i beskæftigelsesplan 2019. Disse kan opsumeres således:

  • Virksomhedsindsatsen styrkes
  • Sagsvarighed falder
  • Flere flygtninge kommer i uddannelse eller job
  • Flere kontanthjælpsmodtagere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere bliver helt eller delvist selvforsørgende
  • Øget kontrol i forhold til udbetalinger

   

  Det videre forløb for Beskæftigelsesplan 2019

  Efter godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019, fremsendes planen til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjælland til orientering.

  Beskæftigelsesplan 2019 offentliggøres på www.stevns.dk

  Lovgrundlag

  Jobcenter Stevns skal i henhold til ”Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.”: Beskæftigelsesplan og resultatrevision, udarbejde en Beskæftigelsesplan

  Af lovgrundlaget (§ 4, stk. 1-3) vedrørende Beskæftigelsesplanen. Det stammer fra ”Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.”:

  Beskæftigelsesplan og resultatrevision

   

  § 4. "Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, jf. § 19, en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats".

  Stk. 3. "Kommunalbestyrelsen sender umiddelbart efter vedtagelsen beskæftigelsesplanen til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering".

  Økonomi

  I Beskæftigelsesplan 2019 er der ikke indsat et budget for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Stevns i 2019.

 • 114. Beskæftigelsesrettet indsats

  Resume

  Udvalget Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, har besluttet at monitorere udviklingen i andel borgere på offentlig forsørgelse samt udviklingen i ledighed i Stevns Kommune ved hvert ordinært møde.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen

  Taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Udvikling i antal borgere på offentlig forsørgelse. Procentdel af den samlede befolkning (16-66 år)

   

  tabel 1.

  Kilde: Jobindsats.dk

   

  Antallet fuldtidspersoner på ydelse er samlet set faldet, gennem hele perioden fra maj til juli 2018.

  Således er antallet af fuldtidspersoner på ydelse faldet fra 2.467 personer i juli til 2.420 personer i september.

  altså et samlet fald på 47 fuldtidspersoner.

   

  Andelen af fuldtidspersoner i pct af arbejdsstyrken, som modtager offentlig forsørgelse er ligeledes faldet fra 23,8 pct. i juli til 23,4 pct. i september

   

  Forskydningerningerne kan gennem perioden: [juli 18- sep 18] bedst betegnes som marginale. Således kan man igattage en lille stigning i antal fuldtidsydelsesmodtagere i kategorierne

  • a-dagpenge
  • fleksjob
  • revalidering
  • førtidspension

   

  Mens der for de øvrige ydelsesgrupper kan noteres et lille fald i antal fuldtidsydelsesmodtagere. Her gør det sig gældende, at de største relative fald er sket i ydelsesgrupperne.

  • jobafklaringsforløb
  • integrationsydelse

   

  Nedenstående figur illustrerer den aggregerede fordeling af fuldtidspersoner på ydelse.

    

  Figur 1: Fuldtidspersoner (16-66 år) fordelt på ydelser i pct af arbejdsstyrken 16-66 år.

   

  Kilde: Jobindsats.dk

   

  Figur 2: Antal personer på overførselsindkomst

   

  Kilde: Jobindsats.dk

   

   

   

 • 115. Rekruttering Køge Bugt fælleskommunal virksomhedsservice

  application/pdf icon rekruttering_koege_bugt_budget_2019_og_2020_1_0.pdf

  Resume

  Økonomiudvalget i Stevns Kommune og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i Køge Kommune besluttede i juni 2016 at indgå i et nyt samarbejde på virksomhedsområdet fra 2017. Her orienteres om status for indsatsen i 2018 og den videre strategi for perioden 2019-2020. Der tages stilling til, hvorvidt samarbejdet fortsættes.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til ØU, via AET, at

  1.    REKB-samarbejdet fortsættes

  2.    udgiften finansieres indenfor eksisterende budget for Arbejdsmarkedsområdet i 2019, men bevilges særskilt fra Budget 2020

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Rekruttering Køge Bugt er en synlig og professionel samarbejdspartner for virksomheder i Køge Bugt området. Rekruttering Køge Bugt (REKB) medvirker til, at virksomhederne får den kvalificerede arbejdskraft, de har behov for.

   

  Stevns Kommune bidrager med to årsværk (virksomhedskonsulenter) som er ansat i Stevns Kommune, men udlånes til Køge Kommune i forbindelse med dette samarbejde.

   

  Formålet med samarbejdet er at styrke samarbejdet med virksomhederne i de to kommuner, ved at:

  • Optimere og videreudvikle virksomhedsservice i de to kommuner
  • Understøtte virksomhedernes rekruttering, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere
  • Styrke matchet mellem ledige og virksomheder og få flere ledige i beskæftigelse
  • Understøtte og udbygge arbejdsmarkedskendskabet generelt i de to jobcentre

  Status for 2018

  Køge Bugt området er i vækst på mange parametre som øget beskæftigelse, befolkningstilvækst og heraf øget niveau for erhvervsindkomst, ligesom mange nye virksomheder etablerer sig i området. De gunstige konjunkturer har naturligvis indflydelse på rammerne for REKB's arbejde.

   

  Status på resultater - (medio november 2018)

  • Kernemålgruppe for REKB er 1149 virksomheder i Stevns og Køge kommuner, der har mere end 5 ansatte. REKB har pt. kontaktet 971 af kernevirksomhederne, hvilket giver en kontaktgrad på 85 pct. Målet for 2018 var 80 pct.
  • Herudover har REKB været i kontakt med yderligere godt 400 virksomheder udenfor kernemålgruppen
  • REKB har gennemført 177 rekrutteringsopgaver, ofte med flere end en medarbejder

   

  Resultaterne er kommet i hus på baggrund af:

  • Klar Strategi for virksomhedsservice og jobformidling I REKB for Stevns og Køge jobcentre
  • Synkronisering af professionel virksomhedskontakt gennem Virego (virksomhedsdatabase)
  • Kompetenceløft af alle virksomhedskonsulenter

   

  Strategi og mål for 2019 og 2020

  • Udvide kernemålgruppen til virksomheder der har mere end to ansatte i de to kommuner - i alt ca. 3000 virksomheder. Hertil ny kontaktstrategi
  • Fortsætte "ekstern og intern" markedsføringstiltag - både ift. virksomheder i målgruppen og ift. sagsbehandlere i jobcentrene
  • Gennemføre job- og uddannelses- og branchemesser
  • Gentænke en direkte SoMe kontakt mellem virksomheder/jobåbninger og borgere/ledige jobsøgende i Køge Bugt området
  • REKB gennemfører en tilfredshedsundersøgelse hos virksomhederne i 2019
  • REKB skal medvirke ved 200 rekrutteringer årligt, heraf skal 80 pct. besættes
  • REKB skal have en aktiv og løbende kontakt med 75 pct. af kernemålgruppen ved udgangen af 2020
  • REKB skal medvirke til at styrke sagsbehandlernes aktive viden om arbejdsmarkedet og jobsøgning
  • REKB skal understøtte både det regionale og mellemkommunale samarbejde mellem jobcentrene

   

  Der orienteres om status på enheden medio 2019

   

  Dagsordenspunktet behandles tillige i Køge Kommunes Social- og Arbejdsmarkedsudvalg i december 2018.

  Økonomi

   

  Udgiften kan finansieres indenfor eksisterende budget for Arbejdsmarkedsområdet i 2019, men bør bevilges særskilt fra Budget 2020.

 • 116. Fleksible udlejningskriterier - godkendelse

  application/pdf icon ny_aftale_om_fleksible_kriterier_for_udlejning_0.pdfapplication/pdf icon aftale_om_udlejning_af_hver_4._bolig_0.pdfapplication/pdf icon tidligere_godkendelse_af_aftale_om_fleksible_udlejningskriterier_0.pdf

  Resume

  Lejerbo Stevns ønsker at indgå en aftale med Stevns Kommune om udlejning efter særlige kriterier.

   

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til AET, at

  1. de fleksible udlejningskriterier fremsendt fra Lejerbo godkendes

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen

  Indstillingen godkendes af et flertal bestående af Thomas Overgaard (A), Line Krogh Lay (B) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C).

  Sejer Folke Henriksen (Ø) kan ikke godkende indstillingen idet han ikke ønsker at der sker en forskelsbehandling af borgere uden fast arbedje.

  Sagsfremstilling

   

  Stevns Kommunen har i forvejen anvisningsretten på 25 % af de ledige familieboliger, som tilhører Lejerbo Stevns.

   

  Aftalen om udlejning efter særlige kriterier omhandler de resterende 75 % af Lejerbo Stevns familieboliger, og har således ikke indflydelse på de 25 % som Stevns Kommune anviser til.

   

  Der henvises til bilag 1 - §3 og §4.

  Lovgrundlag

  Det følger af Lov om almene boliger m.v., senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1116 af 2. oktober 2017, § 60, stk. 1, at kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation kan indgå aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og offentliggøres af kommunalbestyrelsen.

   

 • 117. Kulturpuljen - Ansøgning fra kulturelle aktører

  application/pdf icon ansoegning_fra_kulturloftet.pdf

  Resume

  Den kulturelle aktør Kulturloftet ansøger om støtte gennem tilskud fra Kulturpuljen 2019.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. ansøgning fra Kulturloftet drøftes og tilskud for 2019 fastlægges

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen

  Kulturloftet tildeles et tilskud på 20.000 kr i 2019.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budget 2019 besluttede KB, at tilskud til kulturelle aktører fra 2019 blev harmoniseret under en fælles pulje - Kulturpuljen.

  Den kulturelle aktører Kulturloftet ansøger om støtte gennem tilskud fra Kulturpuljen til deres udstillingsvirksomhed i 2019. Kulturloftet forventer at kunne præsentere 8 udstillinger i 2019, samtidig med der udlånes lokale til Stevns Kunstforening og Stevns Fotoklub, der har hver sin udstillingsperiode. Se bilag for yderligere information.

  Kulturloftet ansøger AET om 20.000 kroner gennem Kulturpuljen for 2019 (Bevilling i 2018 kr. 19.418)

  Økonomi

  Kulturpuljen 2019

 • 118. Diverse orienteringer - AET den 5. december 2018 (Lukket)

 • 119. Underskriftsark (Lukket)