Referat

 • 242. Åben dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden for KB den 11. oktober 2018.

   

  Beslutning

  2 medlemmer (O) kan ikke godkende sag nr. 243, da Høringssvaret fra Ældrerådet først er modtaget igår.

   

  Øvrige medlemmer godkender dagsordenen.

 • 243. 2. behandling af budget 2019-2022

  application/pdf icon budgetforlig_2019_-_underskrevet_0.pdfapplication/pdf icon aendringsforslag_nyt_stevns_0.pdfapplication/pdf icon takstblad_for_2019_0.pdfapplication/pdf icon b2019_anlaeg_-_budgetaftale-_frigivet_raadighedsbeloeb_0.pdfapplication/pdf icon nye_hoeringssvar_efter_1_behandling_af_budget_2019_0.pdfapplication/pdf icon aeldreraadets_2._hoeringssvar_til_budget_2019.pdfapplication/pdf icon enhedslistens_aendringsforslag_til_budget_2019.docx_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen 1. behandlede budgetforslag for 2019-2022 den 6. september 2018. Det indgik i budgetforslaget, at skattesatserne er uændrede i forhold til 2018 og at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

   

  Der blev den 25. september 2018 indgået budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Radikale, Det Konservative Folkeparti og Venstre. Denne budgetaftale, samt ændringsforslag fra Dansk Folkeparti og fra Nyt Stevns forelægges til 2. behandling af budgettet for 2019-22.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at:

   

  1. De modtagne ændringsforslag fremsendes til 2. behandling i kommunalbestyrelsen
  2. Takstbladet for 2019 godkendes
  3. Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
  4. Kirkeskatteprocenten fastholdes uændret på 1,10 pct.
  5. Skattesatserne vedrørende indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift fastholdes uændrede i forhold til 2018
  6. Der optages lån på 1,5 mio. kr. i 2019 vedrørende indefrosset provenu af ejendomsskatter
  7. Mer- og mindreudgifterne i budgetforslagene for 2019-2022 finansieres af kassebeholdningen
  8. Der frigives rådighedsbeløb vedrørende anlæg på 21,3 mio. kr., jf. bilag vedrørende anlæg

   

  Direktionen, 1. oktober 2018, pkt. 1:

  Ikke til stede: Bjørn Voltzmann

  Fremsendes til politisk drøftelse

  Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 145:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V). I stedet deltog Karsten Skov (V)

   

  5 medlemmer (V+A+C) anbefaler indstillingen, herunder flertalsgruppen budgetforslag.

  2 medlemmer (O+N) anbefaler ikke indstillingens pkt. 6, 7 og 8, men øvrige punkter og egne budgetforslag.

   

  Beslutning

  13 medlemmer (A+V+C+B) godkender ØU's flertalsindstilling, incl. forvaltningens supplerende bemærkninger om at et eventuelt ekstraordinært tilskud tilføres kassen.

  6   medlemmer (N+O+Ø) stemte imod.

   

  Budgetforslag fra liste O sat til afstemning. For stemte 2 medlemmer (liste O). Imod 15 medlemmer (A+V+C+B+Ø). 2 medlemmer (N) stemte hverken for eller imod.

  Budgetforslag fra Liste N sat til afstemning. For stemte 2 medlemmer (N). Imod stemte 17 medlemmer (A+V+C+B+Ø+O)

  Budgetforslag fra liste Ø sat til aftemning. Alle 9 forslag blev nedstemt. De konkrete afstemninger fremgår af vedhæftede bilag.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningens supplerende bemærkninger påført den 4. oktober 2018

   

  Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyser den 4. oktober 2018 i en pressemeddelelse, at Regeringen vil fremsætte forslag om kompensation til de kommuner, der lider tab som følge af ændrede aldersbestemte udgiftsbehov i udligningsordningen. Stevns Kommune kan, i henhold til oplysninger på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside, forvente at få tilført ekstra 5,4 mio. kr. i 2019 og 5,4 mio. kr. i 2020. Forslaget er ikke formelt fremsat endnu og det er ikke vedtaget i Folketinget. Alt andet lige vil tilførsel af 5,4 mio. kr. i 2019 og 2020 betyde, at de kassetræk, som omtales og som optræder i de fremlagte forslag, blive reduceret med de 5,4 mio. kr. i 2019 og i 2020. Forvaltningen anbefaler således, at de øgede indtægter i 2019 og 2020 reducerer det budgetterede kassetræk tilsvarende.

   

   

  Oprindelige sagsfremstilling

   

  Kommunalbestyrelsen 1. behandlede budgetforslaget for 2019-2022 den 6. september 2018.  

  Budgetoplægget til 1. behandlingen indeholder følgende forudsætninger:

   

  • Der er taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
  • Der er forudsat, at der som en del af finansieringen optages lån på 1,5 mio. kr. vedrørende indefrosset provenu af ejendomsskatter
  • Der er indregnet et betinget bloktilskud på 15,6 mio. kr. Tilskuddet modtages kun, hvis alle kommuner under ét overholder den indgåede økonomiaftale.
  • Budgetforslaget er udarbejdet i 2018-prisniveau og fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn fra juli 2018.
  • Skattesatserne vedrørende indkomstskatter, ejendomsskatter og dækningsafgift fastholdes på samme niveau som i 2018, det vil sige:
   • Indkomstskatteprocent på 25,0
   • Grundskyldspromille på 21,52
   • Grundskyldspromille landbrug på 6,72
   • Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme

   

  Der henvises til budgetmaterialet til 1. behandlingen af budget 2019 samt høringsmateriale, hvor alle forslag er beskrevet.

   

  Efter 1. behandlingen er der modtaget to nye høringssvar. De er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen.

   

  Der er efter 1. behandlingen af budgettet modtaget følgende tre ændringsforslag:

   

  • Ændringsforslag på baggrund af budgetaftale indgået af Socialdemokratiet, Radikale, Det Konservative Folkeparti og Venstre
  • Ændringsforslag fra Nyt Stevns
  • Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti

   

   

  Budgetaftale indgået af Socialdemokratiet, Radikale, Det konservative Folkeparti og Venstre

  Den indgående budgetaftale indebærer i hovedtræk følgende:

   

  • Driftsforslag for ialt 40,5 mio.kr.
  • Samlede driftsudgifter på 1.313,0 mio. kr.
  • Anlægsforslag på ialt 50,9 mio. kr., eksklusiv brugerfinansieret område
  • Et strukturelt overskud på 28,6 mio. kr. i 2019
  • Et samlet kassetræk på 22,3 mio. kr. i 2019

   

  Budgetforslaget giver nedenstående resultatopgørelse:

   

   

   

  Budgetforslaget indeholder serviceudgifter, som er 21,3 mio. kr. højere end KL's vejledende serviceramme , svarende til 2,3 %

   

  Ændringsforslag fra Nyt Stevns

  Ændringsforslagene indebærer i hovedtræk følgende:

   

  • Driftsforslag for ialt 23,8 mio.kr.
  • Samlede driftsudgifter på 1.296,2 mio. kr.
  • Anlægsforslag på ialt 45,6 mio. kr., eksklusiv brugerfinansieret område
  • Et strukturelt overskud på 45,3 mio. kr.
  • Et samlet kassetræk på 0,3 mio. kr.

   

  Budgetforslaget giver nedenstående resultatopgørelse:

   

   

  Budgetforslaget indeholder serviceudgifter, som er 4,3 mio. kr. højere end KL's vejledende serviceramme, svarende til 0,5 %.

   

   

  Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti:

  "Dansk Folkeparti kan ikke godkende flertalsgruppens budgetforslag for 2019, idet deres forslag bl.a. overskrider den aftalte serviceramme med 21 mio. kr.

  Dansk Folkeparties ændringsforslag til budget 2019 er, at Stevns Kommunes budgetter, skal holdes inden for den ramme som er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen.

  Det er så op til Kommunen at prioritere inden for rammen.

  Vi ønsker, at der gøres plads til at styrke vores borgernære områder som bl.a. er tidlig indsats over for børn og ældre.

  I øvrigt vil vi kun deltage i et budgetforlig, hvor vi i fællesskab, har bragt økonomien i balance."    

   

   

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse nr. 1007 af 27/6-2018 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen.

  Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

   

  Økonomi

  Fremgår af sagsfremstillingen og de tilhørende bilag.

  Budgetaftalen fra Socialdemokratiet, Radikale, Det Konservative Folkeparti og Venstre viser et samlet kassetræk på 22,3 mio. kr. i 2019 og 37,6 mio. kr. i 2020.

   

  Ændringsforslagene fra Nyt Stevns viser et samlet kassetræk på 0,3 mio. kr. i 2019 og 48,1 mio. kr. i 2020

   

  I den økonomiske politik er fastsat et mål om en strukturel balance på 50 mio. kr. og en gennemsnitlig likviditet på minimum 80 mio. kr.

   

  Økonomi gør opmærksom på, at Stevns Kommune med begge de foreliggende konkrete budgetforslag vil få likviditetsproblemer inden for en kort årrække, og at udfordringerne for de kommende år bør søges løst i budgetlægningen for 2020, ligesom der bør søges om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune forud for budget 2020-23.

   

 • 244. Lokalplan 191 for boliger ved Kæret i Strøby og Kommuneplantillæg 3 - godkendelse

  application/pdf icon bilag_1_-_kommuneplantillaeg_nr._3_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2_-_forslag_til_lokalplan_191_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-_miljoescreening_inkl._bilag_iv_arter_0.pdf

  Resume

  KB skal godkende, at forslag til Lokalplan 191 og Kommuneplantillæg nr. 3 sendes i 8 ugers offentlig høring. KB skal samtidig godkende, at der midt i høringsperioden afholdes et borgermøde.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplanforslag 191 Boliger ved Kæret i Strøby godkendes og sendes i høring i 8 uger,
  2. der afholdes borgermøde midt i høringsperioden.

   

   

  Plan, Miljø og Teknik, 25. september 2018, pkt. 160:

  1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplanforslag 191 Boliger ved Kæret i Strøby godkendes
  2. Der afholdes borgermøde onsdag den 14. november kl. 17.00-19.00

   

  Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 144:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V). I stedet deltog Karsten Skov (V)

   

  PMT's indstilling anbefales.

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan 191 og Kommuneplantillæg nr. 3 er udarbejdet på baggrund at et ønske fra ejeren, idet arealets udformning ikke kan udnyttes til landbrugsdrift. Området ligger idag i landzone og omfatter et areal på ca. 2200m2 i den nordlige del af Strøby. Ved lokalplanens endelige vedtagelse overgår området til byzone. Lokalplanen muliggøre opførelse af 2-4 boliger i form af parcelhuse, dobbelthuse eller rækkehuse i maks. 1½ etage.

   

  Området vejbetjenes fra Strøby Bygade 15 A m.fl.. Realisering af lokalplanen forudsætter vejadgang via den private fællesvej, som er beliggende på matr. nr. 18t. Den private fællesvej er ikke omfattet af lokalplanen. Realiseringen forudsætter ligeledes at vejen på det smalleste sted kan udvides til 4 meter, jf, beslutning om tildeling af vejret på PMTs møde den 20. juni 2018.

   

  Formøde

  Der har været afholdt formøde den 4. september 2018. Der var især bekymring omkring parkeringsforhold og støj i forbindelse med byggeperioden. På baggrund af formødet er forslaget blevet tilrettet, så der stilles krav om, at der etableres ekstra parkeringspladser indenfor lokalplanområdet, således at der etableres 3 parkeringspladser pr. bolig for åben-lav og 2 parkeringspladser pr bolig for tæt-lav, mod henholdsvis 2 og 1½ parkeringsplads pr. bolig. For at sikre en mere fleksibel udnyttelse af parkeringspladserne skal henholdsvis 2 og 4 af dem etableres som fælles parkeringspladser. På mødet blev der drøftet alternative vejadgange og efter høringsperioden er der indkommet et forslag om en ændret vejadgang fra Solbærhaven. De alternative forslag kan imidlertid ikke realiseres, da de omkringliggende veje blandt andet er meget smalle. Støj m.v i forbindelse med byggefasen reguleres af Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

   

  Kommuneplantillæg nr. 3

  Området ligger i dag i kommuneplanens rammeområde 9L1 for landområdet og de ikke afgrænsede landsbyer, som fastlægger områdets anvendelse til landbrugsformål. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med med de generelle rammer for landzonen. Der udarbejdes derfor et kommuneplantillæg, som sikrer at der er overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan. Med kommuneplantillæg nr. 3 ændres afgrænsningen af kommuneplanramme 7B1, således ar lokalplanområdet bliver inddraget i rammen. Rammebestemmelserne for 7B1 ændres ikke. Teknik & MIljø vurderer, at den pågældende ændring i kommuneplanrammerne er af mindre væsentlig karakter. Der er derfor ikke lavet en forudgående høring efter planlovens § 23c.

   

  Miljøvurdering

  Teknik og MIljø har i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget udarbejdet en screeening af lokalplanens og kommuneplantillæggets miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete anlæg (VVM). Screeningen viste, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen og kommuneplantillægget åbner op for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Teknik og MIljø vurderer på denne baggrund, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

   

  Bilag:

  1. Kommuneplantillæg nr. 3

  2. Lokalplan 191 Boliger ved Kæret i Strøby

  3. Miljøscreening inkl. Bilag IV

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

  Historik

  PMF har på deres møde d. 10. april 2018 igangsat udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg. PMT har på deres møde d. 12. juni 2018 besluttet, at at der træffes afgørelse efter privatvejslovens §26 stk. 2 nr. 2 om tildeling af vejret således, at den planlagte udstykning får vejret til den private fællesvej over matr. nr. 18t Strøby By, Strøby, ligesom vejen kan udvides til 4 meter på det smalleste sted.

 • 245. Veteranpolitik Stevns Kommune

  application/pdf icon stevns_kommune_veteranpolitik_0.pdfapplication/pdf icon danmarks-veteranpolitik-2016_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde i marts 2018, at Stevns Kommune skulle have en veteranpolitik.

  Stevns Kommune udmønter Danmarks Veteranpolitik, gennem en kommunal veteranpolitik, der skal sikre at kommunens (i øjeblikket 153) veteraner, i videst muligt omfang sikres en ordentlig tilværelse efter hjemsendelse. Størstedelen af veteranerne har få eller ingen mén som resultat af deres tjeneste, men de veteraner, som er skadet på krop eller psyke skal sikres ordentlig og professionel assistance. Nærværende politik udstikker retningslinjerne for denne assistance.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til KB, at

   

  1. vedlagte veteranpolitik vedtages.

  Kommunalbestyrelsen, 6. september 2018, pkt. 219:

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  Sagen udgår og genoptages efter behandling i AET.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 26. september 2018, pkt. 90:

  Anbefales.

   

  Beslutning

  Godkendt med mindre redaktionelle rettelser (tydeliggøre målgruppe).

   

  Kommunalbestyrelsen vil gerne have en evaluering af politikken om 1 år.

  Sagsfremstilling

  Veterancenteret i Ringsted estimerer at mellem 5-10 % af alle veteraner har PTSD (post traumatisk stress belastning). Denne ”usynlige” psykiske belastning kan være invaliderende i varierende omfang og varighed. På den baggrund har det stor betydning, at den enkelte veteran og dennes familie får den nødvendige støtte til at komme videre i livet. 

   

  Stevns Kommunes tilgang vil være, at give veteranen en hurtig, tværfaglig og helhedsorienteret indsats i et tæt samarbejde med Veterancenteret i Ringsted.

   

  Målet er, at sygemeldte og ledige veteraner, under hensyntagen til den enkeltes konkrete behov for assistance, får den indsats som direkte eller via uddannelse, kan sikre dem en plads på arbejdsmarkedet. I enkelte tilfælde kan der være behov for, at veteranens sag bringes op i Stevns Kommunes rehabiliteringsteam.  

   

  Ved en tværfaglig indsats forstås, at de mangefacetterede problemkomplekser, som nogle veteraner står ansigt til ansigt med, skal adresseres simultant og koordineret. Eksempler på problemstillinger kan være:

   

  • Veteranfamiliens trivsel, med særligt fokus på børnene
  • Akut behov for hjælp, som varetages via Veteranscenterets døgn telefon
  • Genoptræning og behandling varetages primært af Sundhedscenteret i Hårlev
  • Misbrugsbehandling. Borgere kan uden forudgående visitation henvende sig direkte til Faxe misbrugscenter eller Køge misbrugscenter
  • Forebyggelse af sociale problemer, gennem samarbejde med psykiatrien
  • Hjælpemidler og genoptræning varetages gennem Stevns Kommunes visitation og hjælpemiddelvisitation

   

 • 246. Udbytteudlodning HMN

  application/pdf icon udlodning_af_provenu_til_interessentkommuner_0.pdfapplication/pdf icon udbytteudlodning_og_udbyttefrikort_002_0.pdfapplication/pdf icon 2018_udbetaling_af_provenu_hmg_naturgas_0.pdf

  Resume

  Med salget af HMN Naturgas A/S modtager ejerkommunerne midler fra selskabet. Disse midler er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

   

  der tages stilling til, hvilken beregning/mulighed, der skal bruges for det beløb Stevns kommune har modtaget.

  Direktionen, 24. september 2018, pkt. 2:

  Ikke til stede: Bjørn Voltzmann

  Mulighed 2 anbefales, idet nutidsværdien ved denne løsning  er betydeligt højere end 1,1 mio. kr. som vil være provenuet i mulighed 1.

  Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 146:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V). I stedet deltog Karsten Skov (V)

   

  Anbefaler direktionens indstilling.

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

  Indtægten skal fremgår af budget og regnskabet hvert år.

  Sagsfremstilling

  Stevns kommune modtager kr. 2.811.000 fra salget af HMN Naturgas A/S. Disse midler er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven. Der er modtaget en procesplan fra KL, der beskriver forløbet.

   

  Der er 2 muligheder, som er beskrevet i vedhæftede bilag.

   

  Mulighed 1 er, hvis Stevns kommune ikke vælger at deponere. Dette giver kr. 1.124.400, som vil være frie midler og ikke omfattet af nogen bindinger.

   

  Mulighed 2 er, hvis Stevns kommune ønsker at deponere. Denne deponering frigives over 10 år fra 2019 og vil være kr. 224.880 pr. år.

  Lovgrundlag

  Modregnings- og deponeringsregler.

 • 247. Det specialiserede social- og undervisningsområde - Rammeaftale 2019-2020

  application/pdf icon rammeaftale_2018-19_paa_det_specialiserede_social-_og_undervisningsomraade_0.pdfapplication/pdf icon allonge_2019_til_rammeaftale_2018-2019_august-september_2018_0.pdf

  Resume

  Kommunerne skal godkende forlængelse af rammeaftalen (incl. allonge 2019) fra 2018-2019 til 2018-2020 senest primo december.

   

  Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet indgår rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via BUL, SSU og ØU, at

   

  1.    godkende forlængelse af Rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde (incl. allonge for 2019) fra 2018-2019 til 2018-2020.

  Social og Sundhed, 24. september 2018, pkt. 80:

  Godkendt.

  Børn, Unge og Læring, 25. september 2018, pkt. 94:

  Godkendt

  Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 147:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V). I stedet deltog Karsten Skov (V)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Proces

  Den seneste rammeaftale er godkendt af KKR Sjælland i juni 2017 og af kommunerne i efteråret 2017 og gælder for 2018-2019. Rammeaftalen 2018-2019 er opdateret med allonge 2019, der indeholder udvalgte oplysninger for 2019, så kravet til indhold af rammeaftaler overholdes. Socialministeriet har via Socialstyrelsen ultimo juni 2018 meddelt, at rammeaftalen skal være gældende for perioden 2019-2020 som følge af ændring af Servicelovens § 6 vedrørende 2-årige rammeaftaler, der trådte i kraft den 1. januar 2018.

   

  KKR har 12. september 2018 godkendt forlængelse af rammeaftalen (incl. allonge for 2019) fra 2018-2019 til 2018-2020 med efterfølgende udsendelse til behandling i kommunerne. Når alle kommuner har godkendt rammeaftalen inkl. allongen, fremsendes den godkendte aftale til Socialstyrelsen, senest primo december.

   

  Allonge 2019

  Det overordnede billede af det ajourførte datagrundlag er, at grundlaget for den indgåede Rammeaftale 2018-2019 forsat er tilstede og aftalen kan genbekræftes ved godkendelse af den foreliggende allonge. I forhold til de enkelte hovedpunkter kan fremhæves:

   

  a. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel efter pladser

  Det opdaterede datagrundlag for sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel på pladser er tilvejebragt via indmeldinger på henholdsvis børne- og voksenområdet fra kommunerne i regionen.

  Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og tilbud i forhold til behov og efterspørgsel. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne vil have særlig opmærksomhed på at arbejde med. Det gælder særligt i forhold til børn og voksne med psykiske vanskeligheder, hjemløshed og mangel på plejefamilier. Sidst nævnte indgår også i anbefaling fra Socialtilsyn Øst.

  b. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland

  c. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst

  Taksterne for Socialtilsyn Øst er drøftet i KKR i foråret 2017, og det er besluttet, at taksterne bringes ned på niveau med de andre socialtilsyns takster i 2019. Ift. taksterne for 2019 forventer Socialtilsyn Øst en yderligere takstreduktion for 2019 som følge af allerede igangsatte omkostningsreduktioner.

  d. Tendenser for lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger på tværs af de 5 regioner

  Kommunalbestyrelser og regionsråd skal sikre indbyrdes koordinering regionerne imellem om den sikrede boform Kofoedsminde, for domfældte udviklingshæmmede og sikrede afdelinger til unge. 

   

  Anbefaling fra KKR Sjælland:

  På deres møde 22/6-2018 tiltrådte KKR Sjælland indstillingen om at KKR Sjælland godkender takstanbefalingen for 2019 og besluttede en tilsvarende takstanbefaling vedrørende 2019 med følgende formulering:
  KKR Sjælland opfordrer alle kommuner til for 2019 at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Der lægges ikke op til en henstilling over for sælgerkommunerne om en given procentreduktion i taksterne for 2019.

  Lovgrundlag

  Kommunerne har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for den årlige rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Reglerne findes i: ’Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde’.

  Økonomi

  Rammeaftalen har en afledt effekt på Stevns Kommunes budget, hvis taksterne på tilbuddene stiger mere end prisfremskrivningen af budgettet.

 • 248. Udmøntning af renoveringspulje 2018 - Anlægsbevilling

  Resume

  BUL skal tage stilling til udmøntning af resterende midler, 360.000 kr., fra renoveringspuljen 2018.

   

   

  Indstilling

  Det indstilles til KB via BUL og ØU, at

   

  1. KB giver en forhøjelse på 360.000 kr. på anlægsbevillingen til renovering og ombygning af Toftegårdsvej 1, der benyttes til Dagskolen
  2. finansiere forhøjelsen af anlægsbevillingen ved at frigive 360.000 kr. af renoveringspuljen som er afsat i budget 2018

  Børn, Unge og Læring, 25. september 2018, pkt. 96:

  Anbefales

  Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 148:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V). I stedet deltog Karsten Skov (V)

   

  Anbefales

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  På KB´s møde den 30. november 2017 blev der givet en anlægsbevilling på 700.000 kr. til renovering og ombygning af Tryggevælde Øst (Toftegårdsvej 1).

  I projektet med at flytte Dagskolen ind i den tidligere børnehave på Toftegårdsvej 1, har der været en stor involvering af brugerne med henblik på at sikre, at løsningen kommer til at fungere optimalt. Denne involvering har medført, at der er sket en række ændringer i projektet, der har medført flere omkostninger. Disse ændringer omfatter blandt andet: 

  ·         Projektet inddrager nu et større areal af Fritidsgården end først antaget.

  ·         Ændring af fælleskøkken på 1. sal.

  ·         Ændring af legepladsen.

  ·         Hele bygningen er blevet malet og ikke malerrepareret.

  ·         Større udgifter til flytning.

  ·         Større udgifter til oprydning.

  ·         Samt en række mindre ændringer.

   

  Det indstilles i forlængelse heraf, at de resterende midler i renoveringspuljen udmøntes til at finansiere de øgede omkostninger til anlægsprojektet.

   

  Såfremt nærværende indstilling godkendes, er alle midler i BULs renoveringspulje 2018 disponeret.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes anlægsbudget, da der er et resterende rådighedsbeløb på 360.000 kr. i budget 2018, som kan finansiere anlægsbevillingen.

 • 249. Østsjællands Museum - Ansøgning om øget driftstilskud

  application/pdf icon bilag_1._ansoegning_stevns_kommune_om_viderefoersel_af_midler_295000_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2._brev_tilkommunerne_om_midler_til_drift_og_laan_0.pdf

  Resume

  Den 1. marts bevilgede KB en ekstrabevilling på øget driftstilskud på kr. 295.000 kr. til Østsjælland Museum for år 2018. Østsjællands Museum har den 30. august 2018 fremsendt ansøgning om øget driftstilskud på 295.000 kr. for 2019 og fremadrettet.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB, via AET og ØU, at

   

  1. Østsjællands Museums ansøgning om øget driftstilskud på kr. 295.000 behandles
  2. Såfremt det øget driftstilskud imødekommes - indarbejdes det i Budget 2019

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 26. september 2018, pkt. 89:

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen

   

  AET anbefaler, at ansøgningen ikke imødekommes.

  Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 149:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V). I stedet deltog Karsten Skov (V)

   

  AET's indstilling anbefales.

   

  Mogens Haugaard (N) kan anbefale ansøgningen.

   

  Varly Jensen (O) ønsker et møde med museet for at få nærmere oplysninger om baggrunden for ansøgningen.

  Beslutning

  ØU's flertalsindstilling blev godkendt

   

  Imod stemte 2 medlemmer (N).

   

  I øvrigt aftalt, at der udsendes referat til ØU af det kommende møde mellem museet og Stevns Kommune (borgmester og AET-udvalgsformand).

  Sagsfremstilling

  Den 1. marts bevilgede KB en ekstrabevilling på øget driftstilskud på kr. 295.000 kr. til Østsjælland Museum for år 2018. Det øgede driftstilskud i 2018 blev bevilget på baggrund af tidligere fremsendt ansøgning fra Østsjællands Museum, hvor museet søgte om en permanent forhøjelse af deres driftstilskud fra Stevns og Faxe Kommuner. Årsagen til ansøgning skyldes ifølge museet øgede driftudgifter af museet, ved flytningen af museet til det tidligere Rådhus i Faxe. (Bilag 2.)

   

  Østsjællands Museum har den 30. august 2018 genfremsendt ansøgning om øget driftstilskud på 295.000 kr. for år 2019 og fremadrettet. (bilag 1) Østsjællands Museums ansøgning om øget driftstilskud, sker på baggrund af samme ansøgning fra 2017, da museet ikke forventer ændringer af museets driftsudgifter til driftsmedarbejder, rengøring, vand, el og varme, samt afdrag på lån. Det skal bemærkes at Østsjællands Museum i forbindelse med fremsendelse af ansøgningen om øget driftstilskud ikke har vedlagt Budget for 2019, hvorfor Økonomi ikke har haft mulighed for at ses nærmere på Museets samlede forudsætninger for driften i 2019.

   

  Nuværende økonomi og driftstilskud

   

  Stevns Kommunes tilskud til Østsjællands Museum udbetales i dag i henhold til samdriftsaftalen mellem Faxe og Stevns Kommuner.

  Som grundlag for tilskudsberegningen anvendes kommunernes indbyggertal pr. 1. januar i tilskudsåret.

  Beløbet fremskrives i henhold til den kommunale P/L fremskrivning.

   

  Stevns Kommune tilskud 2018 

  I 2018 udgør det 60,20 kr. pr. indbygger i Stevns Kommune, hvilket svarer til grundtilskud på i alt 1.368.201 kr.

  Fra 2014 udbetales en ekstra bevilling, der i 2018 udgør 588.601 kr.

  Det ordinærer tilskud fra Stevns Kommune til Østsjællands Museum udgør med baggrund i ovenstående i alt i år 2018: 1.956.802 kr., pr. indbygger 86,1 kr.

  Derudover er der i 2018 bevilget et ekstraordinært tilskud fra Stevns Kommune på  kr. 295.000 kr.

  Samlet tilskud til Østsjællands Museum 2018: 2.251.802 kr. pr. indbygger 99,1 kr.

   

  Faxe Kommune tilskud 2018 

  Det kan oplyses at Faxe Kommunes samlede ordinære tilskud i år 2018 er: 2.291.355. Pr. indbygger 63,4 kr.

  Hertil har Faxe Kommune ligesom Stevns Kommune i 2018 bevilget et ekstra driftstilskud på kr. 295.000 kr.

  I alt 2.586.355 kr. pr. indbygger 71,6 kr.

   

  I forbindelse med ovenstående, skal det oplyses af Faxe Kommune i forbindelse med ansøgningen fra Museet i efteråret, har givet tilagn om at de 295.000 kr. bliver indarbejdet i Faxe Kommunes budget for 2019 og fremadrettet.  

   

  I ansøgningen fra Østsjællands Museum er der beregnet på en ligelig fordeling af forhøjet driftstilskud 50 % til hver kommune. Det betyder at Stevns Kommune ift. indbyggertal, skal afholde en relativt højere andel af den øget drift set i forhold til indbyggertal.  

   

   

 • 250. Anlægsregnskab Energipulje 2014 - 2017

  application/pdf icon anlaegsregnskab_energipulje_2014_-_2017_0.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab på anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMT og ØU, at

   

  1. Anlægsregnskabet for Energipuljen 2014-2017 godkendes

  Direktionen, 17. september 2018, pkt. 1:

  Ikke til stede: Bjørn Voltzmann

   

  Anbefales

  Plan, Miljø og Teknik, 25. september 2018, pkt. 151:

  Anbefales

  Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 152:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V). I stedet deltog Karsten Skov (V)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Der blev i 2014 godkendt en anlægsbevilling på 11,5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger på diverse ejendomme med konkrete tiltag samt en generel pulje til bl.a. CTS-styringsoptimeringer, pumpeudskiftninger, små ventilationsopgaver, forbedringer af varmeinstallationer mv. Grundlaget for anlægsbevillingens størrelse og omfang, tager afsæt i en rapport fra Danakon, som blotlagde de "lavt hængende frugter"-energimæssigt i Stevns Kommunes ejendomme. De områder hvor besparelsen og dermed gevinsten var størst, blev prioriteret, øremærket til institutionen og medtaget i bevillingen.

  Generelt for disse energibesparende tiltag er der den konkrete bonus, at bygningerne får et løft, som kommer alle brugere til gode.

  • Nye armaturer giver væsentlig forbedret lysforhold og dermed bedre indeklima.
  • Efterisolering gør lokalerne mere behagelige at opholde sig i.
  • Ofte kan man være nødt til at udskifte lofter ved et ventilationsprojekt, nye hvide lofter med gode akustikegenskaber giver forbedret indeklima.  

  Der har været udfordringer forbundet med disse øremærkede bevillinger, da man ikke har medregnet afledte udgifter eller udforudsete udgifter. Med afledte udgifter menes blandt andet udgifter i forbindelse med ændrede lovkrav mht. dagslysstyring, Co2-niveau, og lign., maling af lofter efter nedtagning af eksisterende armaturer, flytning af inventar m.v. 

  En takstfast gennemførsel af de mange anlæg blev besværliggjort af ændringer i forudsætningerne for energibesparelserne. Ændringer i reglerne angående etablering af solcelle-anlæg og skiftende projektledelse. I 2017 blev de sidste lysprojekter samlet i et stor udbud til gennemførsel i 2017, som samlet genererer et mindre-forbrug på over 40.000 kWh årligt. Denne type anlæg har haft en høj prioritet, da man i de fleste tilfælde kan reducere strømforbruget med ca. 50%, og levetiden på LED-amaturet er væsentlig længere end traditionelle belysningstyper.

  Økonomi

  Det oprindelig budget i 2014 er 11,5 mio. kr. Der er i 2013/2014 tilført 1,7 mio. kr. fra gamle energipuljer fra 2013. Grundet ændringer og problematikker i lovgivningen omkring solceller, godkendes der i 2014 en omplacering af solcellebudgettet på 4 mio. kr. til puljen og til ventilation. I 2015 godkendes der overført 1,2 mio. kr. til energitiltag til anlægsprojektet Sundhedscenter. I forbindelse med afslutningen af alle energitiltagene, resterer der 1,4 mio. kr. som tilbageføres kassen i 2017. De samlede udgifter bliver herefter 10,6 mio. kr.

   

   

  I vedlagte skema "anlægsregnskab" er udgifterne specificeret på de enkelte ejendomme.

   

 • 251. Revisionsberetning nr. 22 - Tiltrædelsesberetning vedrørende revisionsaftale

  application/pdf icon beretning_om_revisionsaftale_nr._22_stevns_kommune_0.pdf

  Resume

  BDO fremsender efter valg til ny kommunalbestyrelse pr. 1/1 2018 en redegørelse for samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af Kommunalbestyrelsens og revisors opgaver og ansvar.

   

  Denne redegørelse udarbejdes efter tiltrædelse af ny Kommunalbestyrelse.

   

  Beretningen/redegørelsen er modtaget i juni 2018.

   

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

   

  1. Revisionsberetning nr. 22 Tiltrædelsesberetning/beretning vedrørende revisionsaftale tages til efterretning

  Direktionen, 24. september 2018, pkt. 1:

  Ikke til stede: Bjørn Voltzmann

  Anbefales

  Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 150:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V). I stedet deltog Karsten Skov (V)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Fra BDO er modtaget revisionsberetning nr. 22 - tiltrædelsesberetning/beretning vedrørende revisonsaftale til orientering.

   

  Da der pr. 1/1 2018 er valgt ny Kommunalbestyrelse i Stevns Kommune, har BDO, i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, fremsendt en redegørelse for samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af Kommunalbestyrelsens og revisors opgaver og ansvar.

   

  I redegørelsen er beskrevet opgaver og ansvar, revisionens tilrettelæggelse og udførelse, rapportering om den udførte revision. revisors arbejdsdokumentation, kvalitetskontrol, rådgivning, assistance, offentliggørelse af årsregnskaber, dokumenter, kommunikation via internettet og e-mail og fratrædelse som revisor.

   

  Til orientering har Stevns Kommune en kontrakt med BDO for perioden 1/1 2017 til 31/12 2020, som er godkendt i KB den 8/9 2016.

 • 252. Det specialiserede socialområde - VIVE-analyser - orientering

  application/pdf icon 01_udgifter_brugere_og_enhedsudgifter_paa_det_specialiserede_voksenomraade_0.pdfapplication/pdf icon 02_udgifter_brugere_og_enhedsudgifter_paa_det_specialiserede_boern_og_unge-omraade_0.pdfapplication/pdf icon 03_sociooekonomisk_indeks_i_2014-_2018_0.pdfapplication/pdf icon 04_sociooekonomisk_indeks_i_2018_-_grafisk_oversigt_0.pdfapplication/pdf icon 05_data_vedr._sociooekonomiske_udgiftsbehov_i_region_sjaelland_0.pdfapplication/pdf icon 06_notat_-_udgifter_brugere_og_enhedsudgifter_paa_det_specialiserede_voksenomraade_2017_0.pdfapplication/pdf icon ssu_24.9.18_-_vive-rapport_2014-2017_voksen-handicap_0.pdf

  Resume

  VIVE har primo-medio 2018 gennemført en opdatering af benchmarkinganalyserne på børne- og voksenområdet, som er sket på bestilling fra KKR Sjælland.

   

  Kommunerne får opdateret viden om, hvilke kommuner inden for Region Sjælland, der har relativt høje eller lave brugerandele og enhedsudgifter, og hvordan niveauet for kommunerne i Region Sjælland, set under ét, ligger i forhold til niveauet i andre regioner på disse parametre.

   

  De 2 VIVE-rapporter præsenterer de opdaterede benchmarkinganalyser og er vedlagt som bilag:

   

  • Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde
  • Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børn og unge-område

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR, BUL, SSU og ØU, at

   

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Direktionen, 17. september 2018, pkt. 2:

  Ikke til stede: Bjørn Voltzmann

  Taget til efteretning

  Social og Sundhed, 24. september 2018, pkt. 81:

  Taget til efterretning.

  Børn, Unge og Læring, 25. september 2018, pkt. 91:

  Taget til efteretning

  Økonomiudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 151:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V). I stedet deltog Karsten Skov (V)

   

  Anbefales taget til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning

   

  Sagsfremstilling

  Opdateringen af benchmarkinganalyserne er sket på bestilling fra KKR Sjælland, der i oktober 2017 har tiltrådt at de styringsinformationer, der skal satses på, bl.a. er opdatering af benchmarkinganalyserne i en reduceret form, bestående af sammenligninger mellem kommunerne i Region Sjælland, hvad angår 1) udgifter pr. 0-22-årig/18-64-årig, 2) brugerandele og 3) enhedsudgifter pr. bruger.

   

  Analyseresultaterne og hovedkonklusionerne fremgår af rapporterne.

   

  Kommunernes anvendelse af analyserne

  Kommunerne får data, som giver et billede af situationen i kommunen, og som giver mulighed for at se på udviklingen i forhold til de sidste analyser KORA foretog på samme område.

   

  Kommunerne kan benytte analyserne til at undres over egne tal, til at sammenligne med andre kommuner og til at iværksætte og/eller videreføre tiltag på de enkelte områder, tilbud og målgrupper.

   

  Analyserne giver mulighed for at den enkelte kommune kan komme lidt dybere ned i forklaringer på udgiftsniveauet, og måske give en ide om det er pris eller mængde, der forklarer niveauet.

   

  Styringsredskab

  VIVE-analysen er primært styringsredskab for den enkelte kommune, da den stiller styringsinformation til rådighed for den enkelte kommune og indeholder sammenligning med de andre kommuner i regionen.

   

  Analysen giver kommunerne mulighed for at følge udviklingen over tid, da analysen er den tredje i rækken og dermed rummer en tidsserie. Den enkelte kommune har mulighed for at se om udgifter skyldes relativt dyre tilbud (pris/takst) og/eller relativt mange brugere(brugerandel).

   

  Sammenhæng til udligningsproblematikken

  Af de to rapporter fremgår det blandt andet, at Stevns Kommune har: 

   

  • Udgifter til børn og unge, som ligger lidt over regionsgennemsnittet
  • Oplevet en stigning i antal foranstaltningsmodtagere vedrørende børn og unge på 54 pct., hvor regionsgennemsnittet er på 13 pct. fra 2014-2017
  • Oplevet en stigning i antal modtagere på voksenhandicapområdet på på 19 pct., hvor regionsgennemsnittet er et fald på 1 pct. fra 2014-2017
  • Antal personer i botilbud ligger i 2017 lidt over regionsgennemsnittet
  • Stevns Kommune har lave enhedsudgifter på voksenhandicapområdet, hvilket medfører, at de samlede udgifter på området ligger i den lave ende sammenlignet med øvrige kommuner i Region Sjælland

   

  Stevns Kommune oplever således stigende udfordringer på de specialiserede socialområder. Dette står i stor kontrast til udviklingen i kommunens indtægter fra tilskud og udligning, hvor der ikke er konstateret samme procentvise vækst.

   

  Det opleves ikke, at kriterierne i udligningsordningen i tilstrækkeligt omfang imødegår Stevns Kommunens udfordringer med stigende udgifter på en række sociale områder. Dette underbygges af, at der i Finansieringsudvalgets rapport om reform af udligningsordningen var beregnet 5 forskellige modeller, som alle ville tilføre Stevns Kommune et ekstra beløb i udligning på mellem 18 og 25 mio. kr.

   

  Ligeledes har 6 østjyske kommuner i samarbejdet ”Rimelig udligning” gjort opmærksom på flere uhensigtsmæssigheder i den nuværende udligningsordning.  De påpeger en række fejl, som ifølge kommuner viser, at 6 mia. lander i de forkerte kommunekasser. Et fremtidigt system bør baseres på objektive kriterier og fejl vedrørende aldersfordeling, borgere med sociale problemer, de reelle udgiftsbehov og udgifterne til udlændinge skal korrigeres. Hvis de påpegede fejl rettes, stod Stevns Kommune til at modtage ca. 50 mio. kr. mere i landsudligning end i dag, svarende til 2.255 kr. pr. indbygger.

   

  Vedlagt er bilag som beskriver Stevns Kommunes udgifter på Voksen Handicap området, sammenlignet med regionsgennemsnit. Her af fremgår at omkostning pr. borger i aldersgruppen 18-64 år er 16% lavere end regionsgennemsnittet, omkostning pr. botilbud er ca. 7% lavere end regionsgennemsnit, mens antal brugere af botilbud pr. 10.000 indbygger er på niveau med regionsgennemsnit.

   

  Vedlagt er socioøkonomisk indeks i bilag med eksempler på udtræk. Oplysningerne er hentet fra noegletal.dk.  

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

   

 • 253. Valg af slidlag

  application/pdf icon stevns_kommune_-_valg_af_slidlag_0.pdfapplication/pdf icon asfalt_notat_-_priser_til_kb_0.pdf

  Resume

  Udvalget orienteres om udarbejdet notat om belægningstyper, herunder fordele/ulemper ved OB belægninger og sammenhæng med uheld.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. nærværende notat tages til efterretning.

   

   

  Plan, Miljø og Teknik, 25. september 2018, pkt. 154

  Til efterretning

   

  Varly Jensen (O) begærer sagen i Kommunalbestyrelsen. Han ønsker at få oplyst en pris for brugen af en støjsvag varmeblandet asfalt indenfor byskiltet og almindelig varmeblandet asfalt udenfor byskiltet

   

  Beslutning

  Taget til efterretning.

   

  Liste O ønsker at få oplyst en pris for brugen af en støjsvag varmeblandet asfalt helt generelt i kommunen.

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø har fået udarbejdet et notat hos Sweco hvori det har været formålet at få beskrevet fordele og ulemper ved OB-belægninger sammenholdt med varmblandet asfalt. Notat er vedlagte som bilag på sagen.

   

  Sweco giver en kort beskrivelse af fordele og ulemper ved forskellige typer af vejbelægninger. Dette notat beskriver kortfattet de typer slidlag, der er relevante i forbindelse med vedligehold af kommuneveje. Vejene inddeles i trafikklasser på baggrund af den forventede lastbilstrafik på vejene. Følgende typer undersøges: - Overfladebehandling - Varmblandet asfalt - Tyndlagsbelægninger - Skærvemastiks - Kombilag For de to hovedtyper, overfladebehandling og varmblandet asfalt, er der beskrevet fordele og ulemper i anlæg og brug.

   

  I vores nuværende funktionskontrakt med NCC er der indgået aftale om at der laves varmblandet asfalt inden for byzonen og udenfor byzone kan der laves OB-belægninger.

   

   

   

 • 254. Sag rejst af KB-medlem Jan Jespersen - Vejdirektoratets forundersøgelse

  application/pdf icon bilag_1._vejdirektoratets_forundersoegelse_august_2018_0.pdf

  Resume

  Vejdirektoratet er nu færdige med foranalysen af en ny forbindelsesvej. Økonomiudvalget skal i den forbindelse drøfte det videre forløb.

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til ØU, at

  1. det videre forløb drøftes

  Økonomiudvalget, 11. september 2018, pkt. 141:

  Ikke til stede: Karsten Skov (V)

   

  Til mødet var inviteret gruppeformændene Jan Jespersen (A) og Line Krogh Lay (B). Sidstnævnte har meldt afbud.

   

  Borgmesteren orienterede indledningsvis om, at ØU i Køge samme formiddag afholder et møde om sagen.

  Udvalget drøftede Vejdirektoratets (VD) rapport.

   

  Steen Nielsen (A) forlod herefter mødet.

   

  Økonomiudvalget peger på den sydlige løsning.

   

  Yderligere dialog sker med Køge Kommune, så der kan gennemføres en VVM-undersøgelse.

   

  Økonomiudvalget har endvidere fokus på de trafikale udfordringer i den nordlige del af Stevns Kommune.

   

  Forvaltningens supplerende bemærkninger:

   

  KB-medlem Jan Jespersen (Ø) har anmodet om at få sagen forelagt for KB.

   

  Beslutning

  Sagen drøftet.

   

  Liste Ø kan ikke stemme for den sydlige løsning.

  Sagsfremstilling

  I august 2016 blev der i Folketinget indgået aftale mellem Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om, at der skal gennemføres en forundersøgelse af en aflastningsvej.

  I brevet fra daværende Transportminister Hans Christian Schmidt beskriver han det forestående arbejde med forundersøgelsen således:

  ”Forundersøgelsen vil kunne afdække de trafikale, miljømæssige samt økonomiske effekter ved alternative linjeføringer. En forundersøgelse kan ligeledes omfatte forskellige tilslutninger til Sydmotorvejen, ligesom trafikale perspektiver i en eventuel videreførelse til Vestmotorvejen kan kortlægges på et mere overordnet niveau”

  I efteråret 2016 igangsatte Vejdirektoratet arbejdet og fremlagde resultatet af forundersøgelsen for byrådsmedlemmerne i Køge og kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Stevns den 29. august 2018. Rapporten blev offentliggjort dagen efter og er vedlagt som bilag 1.

   

  Efter vi har modtaget Vejdirektoratets forundersøgelse skal Økonomiudvalget drøfte rapportens indhold og det videre forløb.

  Økonomi

  Ikke beregnet

 • 255. Sag rejst af KB-medlem Jan Jespersen vedr. Danske Bank skattely

  Resume

  KB-medlem Jan Jespersen har rejst sag vedr. Danske Bank skattely. Nej til skattesnyd i vores kommune. Kommunen må reagere på Danske Bank skandalen. Offentlige midler skal ikke ende hos svindlere.

  Indstilling

  KB-medlem Jan Jespersen indstiller til KB, at:

  • Stevns Kommune ikke samarbejder med virksomheder, der medvirker til skatteunddragelse eller hvidvask

   

  Beslutning

  Liste Ø (2 medlemmer) fastholder sin indstilling.

  Øvrige medlemmer protokollerede følgende:

  Enhedslistens indstilling og sagsfremstilling giver anledning til retslige problematikker, som Stevns Kommune ikke på nuværende finder tilstrækkeligt belyst eller retsligt underbygget.

  Stevns Kommune har pt.  en aftale med Danske Bank om, at de bl.a. varetager kommunens daglige bankforretninger. Denne aftale udløber med udgangen af 2020, og der foreligger ikke en oversigt over udgifterne ved en eventuel udtræden af aftalen før tid.

  Stevns Kommune vil i lyset af den verserende undersøgelse af Danske Bank løbende følge med i kommende retssager m.v. ligesom Stevns Kommune i sine kommende udbud af bankforretningerne vil indarbejde et sæt etiske principper i forhold til kommunens forskellige bankforbindelser.

  ØU ønsker i øvrigt at se nærmere på kommunens generelle udbudspolitik.

  Sagsfremstilling

  KB-medlem Jan Jespersen har fremsendt følgende sagsfremstilling:

   

  "Onsdag d. 19. september kom den interne redegørelse om hvidvask i Danske Banks filial i Estland. Banken erkender, at have medvirket til at vaske kriminelle penge hvide i et helt ufatteligt omfang.

  I december blev Nordea dømt for bankens medvirken til skatteunddragelse i den sag, der er kendt som Panama Papers.

   

  Enhedslisten vil nu sikre at Stevns´s borgere ikke skal støtte banker, som medvirker til hvidvask eller skatteunddragelse. Enhedslisten vil derfor på førstkommende kommunalbestyrelses møde stille forslag om, at det indarbejdes i kommunens indkøbspolitik, at Stevns kommune ikke samarbejder med virksomheder, der medvirker til skatteunddragelse eller hvidvask.

   

  Forslag:

  Stevns Kommune ønsker at samarbejde med virksomheder der ikke medvirker til skattely/skatteunddragelse.

   

  Eksempelvis må Stevns Kommunes bankforbindelser ikke medvirke til, at deres kunder på ulovlig vis kan unddrage sig skattebetaling ved at banken rådgiver om anvendelse af skattely og/eller ulovlig skatteplanlægning (aggressiv skatterådgivning). Dette gælder nationalt og internationalt.

   

  Stevns Kommunes udbud vil fremover indeholde krav om, at leverandører ikke anvender skattely og/eller medvirker til systematisk ulovlig skatteunddragelse.

   

  Overtrædelse af vilkåret om ikke at være involveret i sammenhænge, der vil kunne bedømmes som skatteunddragelse, sanktioneres med et vilkår i Stevns Kommunes kontrakter om, at overtrædelse af vilkåret vil blive betragtet som misligholdelse, med mulig ophævelse af kontrakten til følge.

   

  Stevns Kommune vil i tæt samarbejde med kommunens revision, løbende drøfte og tilrettelægge mulige kontrolforanstaltninger."

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for budgettet.

   

 • 256. Spørgetid for borgere i Kommunalbestyrelsen

  application/pdf icon spoergsmaal_fra_hbe_og_brandmaend_i_haarlev_0.pdf

  Beslutning

  Diverse spørgsmål/svar.

  Sagsfremstilling

  Retningslinjer for spørgetid i Kommunalbestyrelsen

   

  • Spørgetid afholdes mellem Kommunalbestyrelsens møder for åbne og lukkede døre.
  • Spørgetiden har en samlet varighed af max. 15. minutter med formanden som ordstyrer.
  • Kun et enkelt medlem fra hver gruppe må besvare spørgsmålet fra borgerne og besvarelsen skal være kort.
  • Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold.
  • Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være formanden i hænde 14 dage før det pågældende møde i Kommunalbestyrelsen.

  Retningslinjerne trådte i kraft den 8. oktober 2009.

   

 • 257. Lukket dagsorden - godkendelse (Lukket)

 • 258. Salg eller anvendelse af ejendom N - beslutning

  Beslutning

  ØU's flertalsindstilling godkendt.

  Forvaltningen må arbejde for en løsning for de aktuelle brugere af huset.

   

  Liste O fastholder sin indstilling fra ØU.

   

 • 259. Salg af grunde - K og L

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt med anvendelse af højeste provenu (salgsvurdering kontra honorar).

   

 • 260. Status for etablering af Besøgscenter Stevns Klint (Lukket)

 • 261. Ansættelse af to direktører til Stevns Kommune – orientering (lukket)

  Beslutning

   Taget til efterretning.

   

 • 262. Diverse orienteringer - KB den 11. oktober 2018 (Lukket)

 • 263. Underskriftsark (Lukket)