Referat

 • 150. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMT den 25. september 2018.

   

  Beslutning

  Godkendt

 • 151. Anlægsregnskab Energipulje 2014 - 2017

  application/pdf icon anlaegsregnskab_energipulje_2014_-_2017.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab på anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMT og ØU, at

   

  1. Anlægsregnskabet for Energipuljen 2014-2017 godkendes

  Direktionen, 17. september 2018, pkt. 1:

  Ikke til stede: Bjørn Voltzmann

   

  Anbefales

  Beslutning

  Anbefales

  Sagsfremstilling

  Der blev i 2014 godkendt en anlægsbevilling på 11,5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger på diverse ejendomme med konkrete tiltag samt en generel pulje til bl.a. CTS-styringsoptimeringer, pumpeudskiftninger, små ventilationsopgaver, forbedringer af varmeinstallationer mv. Grundlaget for anlægsbevillingens størrelse og omfang, tager afsæt i en rapport fra Danakon, som blotlagde de "lavt hængende frugter"-energimæssigt i Stevns Kommunes ejendomme. De områder hvor besparelsen og dermed gevinsten var størst, blev prioriteret, øremærket til institutionen og medtaget i bevillingen.

  Generelt for disse energibesparende tiltag er der den konkrete bonus, at bygningerne får et løft, som kommer alle brugere til gode.

  • Nye armaturer giver væsentlig forbedret lysforhold og dermed bedre indeklima.
  • Efterisolering gør lokalerne mere behagelige at opholde sig i.
  • Ofte kan man være nødt til at udskifte lofter ved et ventilationsprojekt, nye hvide lofter med gode akustikegenskaber giver forbedret indeklima.  

  Der har været udfordringer forbundet med disse øremærkede bevillinger, da man ikke har medregnet afledte udgifter eller udforudsete udgifter. Med afledte udgifter menes blandt andet udgifter i forbindelse med ændrede lovkrav mht. dagslysstyring, Co2-niveau, og lign., maling af lofter efter nedtagning af eksisterende armaturer, flytning af inventar m.v. 

  En takstfast gennemførsel af de mange anlæg blev besværliggjort af ændringer i forudsætningerne for energibesparelserne. Ændringer i reglerne angående etablering af solcelle-anlæg og skiftende projektledelse. I 2017 blev de sidste lysprojekter samlet i et stor udbud til gennemførsel i 2017, som samlet genererer et mindre-forbrug på over 40.000 kWh årligt. Denne type anlæg har haft en høj prioritet, da man i de fleste tilfælde kan reducere strømforbruget med ca. 50%, og levetiden på LED-amaturet er væsentlig længere end traditionelle belysningstyper.

  Økonomi

  Det oprindelig budget i 2014 er 11,5 mio. kr. Der er i 2013/2014 tilført 1,7 mio. kr. fra gamle energipuljer fra 2013. Grundet ændringer og problematikker i lovgivningen omkring solceller, godkendes der i 2014 en omplacering af solcellebudgettet på 4 mio. kr. til puljen og til ventilation. I 2015 godkendes der overført 1,2 mio. kr. til energitiltag til anlægsprojektet Sundhedscenter. I forbindelse med afslutningen af alle energitiltagene, resterer der 1,4 mio. kr. som tilbageføres kassen i 2017. De samlede udgifter bliver herefter 10,6 mio. kr.

   

   

  I vedlagte skema "anlægsregnskab" er udgifterne specificeret på de enkelte ejendomme.

   

 • 152. Teleforlig - Fremtidens telepolitik

  application/pdf icon bilag_1._brev_fra_energi-_forsynings-_og_klimaminister_lars_chr._lilleholt.pdfapplication/pdf icon praesentation_for_pmt._telefolig.pdf

  Resume

  Udvalget skal drøfte, hvordan Stevns Kommune kan fremme borgeres og virksomheders adgang til hurtigt bredbånd og god mobildækning.

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til PMT, at

   

  1. sagen drøftes

  Beslutning

  Sagen blev drøftet

   

  Udvalget forventer en aktiv understøttelse af udrulningen af både bredbånd og mobilnettet

  Sagsfremstilling

  Den 17. maj i år indgik samtlige af Folketingets partier et nyt teleforlig. Forliget lægger de overordnede rammer for den fremtidige danske telepolitik.

   

  I den forbindelse har Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt fremsendt et brev til kommunerne. Her opfordrer Ministeren, at det kommunalpolitiske niveau tager en drøftelse af, hvordan vi kan fremme borgeres og virksomheders adgang til hurtigt bredbånd og god mobildækning. Ministeren italesætter, at forliget også vil få betydning for os i kommunerne og anser netop kommunerne som en central spiller i forhold til indførsel af ny teknologi og rammerne for udrulning. Se Bilag 1: Brev fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeren.

   

  På mødet får udvalget præcenteret et overblik over, hvor langt Stevns Kommune er i forhold til arbejdet med mobil og bredbåndsdækning.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for kommunens budget

 • 153. Vinterregulativ for Stevns Kommune

  application/pdf icon vinterregulativ_2018.pdfapplication/pdf icon a1_oversigtskort_vinterklasser_2018.pdf

  Resume

   

   I forbindelse med indgåelse af nye aftaler med snerydning på de offentlige veje er det valgt at kigge det gældende vinterregulativ igennem med henblik på en optimering af vintertjenesten

  Indstilling

   

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. nyt vinterregulativ godkendes og træder i kraft pr. 1.10 2018.

   

  Beslutning

  Godkendt.

   

   

  Sagsfremstilling

   

  Stevns Kommune har et gældende vinterregulativ som er tilgængelig på vores hjemmeside.

   

  I forbindelse med indgåelse af aftaler om snerydning af offentlige veje har vi gennemgået vores nuværende regulativ for at se på en optimering i forhold til salt- og tidsforbrug. 

  Der er udarbejdet et nyt regulativ som dels beskriver de forpligtelser som kommunen har på de offentlige veje og stier i forhold til vintertjeneste og renhold og dels beskriver de forpligtelser som grundejere har i forhold til selvsamme.

   

  Det opdaterede regulativ er mere beskrivende end det nuværende og har følgende vigtige ændringer i forhold til det gældende:

   

  1. Vejene inddeles fremover i 3 vinterklasser i forhold til nuværende 4 - således at vejklasserne der benyttes er de samme som størstedelen af kommunerne i Danmark.
  2. Stier inddeles separat i 3 vinterklasser - hvoraf største delen ligger i vinterklasse 1 da de er skolecykelstier.
  3. Der kan fremover foretages præventiv saltning på klasse 1 veje og der kan saltes og snerydes døgnet rundt hvilket kan optimere timeforbrug.
  4. Klasse 2 veje kan fremover udkaldes særskilt således at vintervagten kan vurdere hvilke veje der er nødvendige at salte med henblik på nedsat saltforbrug.
  5. Grundejernes forpligtelser er klargjort.

   

  Vinterregulativet er fremsendt til kommentering til Midt- og Vestsjællandspoliti.

   

  Vintertjenesten vil fremover blive kørt via et system som bruges af størstedelen af kommunerne i Danmark. systemet  gør det muligt at få overblik, historik og samtidig optimere udkald til personale.

   

   

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje samt lov om private fællesveje.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 154. Valg af slidlag

  application/pdf icon stevns_kommune_-_valg_af_slidlag.pdf

  Resume

  Udvalget orienteres om udarbejdet notat om belægningstyper, herunder fordele/ulemper ved OB belægninger og sammenhæng med uheld.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. nærværende notat tages til efterretning.

  Beslutning

  Til efterretning

   

  Varly Jensen (O) begærer sagen i Kommnualbestyrelsen. Han ønsker at få oplyst en pris for brugen af en støjsvag varmeblandet asfalt indenfor byskiltet og almindelig varmeblandet asfalt udenfor byskiltet

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø har fået udarbejdet et notat hos Sweco hvori det har været formålet at få beskrevet fordele og ulemper ved OB-belægninger sammenholdt med varmblandet asfalt. Notat er vedlagte som bilag på sagen.

   

  Sweco giver en kort beskrivelse af fordele og ulemper ved forskellige typer af vejbelægninger. Dette notat beskriver kortfattet de typer slidlag, der er relevante i forbindelse med vedligehold af kommuneveje. Vejene inddeles i trafikklasser på baggrund af den forventede lastbilstrafik på vejene. Følgende typer undersøges: - Overfladebehandling - Varmblandet asfalt - Tyndlagsbelægninger - Skærvemastiks - Kombilag For de to hovedtyper, overfladebehandling og varmblandet asfalt, er der beskrevet fordele og ulemper i anlæg og brug.

   

  I vores nuværende funktionskontrakt med NCC er der indgået aftale om at der laves varmblandet asfalt inden for byzonen og udenfor byzone kan der laves OB-belægninger.

   

   

   

 • 155. Borgermøde om ny affaldsordning

  application/pdf icon drejebog_for_borgermoede_den_27._september_2018.pdf.pdf

  Resume

  Udvalget er på tidligere møder blevet orienteret om status samt de nuværende og forventede kommende krav på affaldsområdet inkl. tidsplan for det videre arbejde frem mod implementering af nye affaldsordninger i Stevns kommune, ligesom der er taget stilling til skolernes involvering på et kommende borgermøde.

  På møde den 21. august blev udvalget desuden præsenteret for beregnede forventelige merpriser for de udvalgte scenarier for fremtidige ordninger.

  Forvaltningen har siden arbejdet med skolernes involvering og med planlægning af borgermøde den 27. september 2018.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMT, at

  • orientering om borgermødets indhold og struktur tages til efterretning.

   

  Beslutning

  Til efterretning

  Sagsfremstilling

  Potentielle nye affaldsordninger skal præsenteres på et borgermøde den 27. september inden endelig indstilling og beslutning om fremtidige affaldsordninger i Stevns kommune.

  Borgermødet afholdes i umiddelbar forlængelse og som afslutning på et affaldsfagligt projekt for udvalgte skoleklasser under den landsdækkende Naturfagsfestival i uge 39.

  To 7. klasser fra Hotherskolen og en 8. klasse fra Store Heddinge skole vil deltage og byde ind med en række projekter, som præsenteres i et udstillings- og dialogmiljø forud for selve borgermødet, hvor borgerne desuden vil blive præsenteret for forskellige modeller som kommunen overvejer i forbindelse med kommende affaldsordninger i kommunen, herunder også økonomi.

  Derudover vil ARGO på borgermødet fortælle lidt om affaldets videre vej samt kommende tiltag på genbrugspladserne.

   

  Borgermødet afholdes på Store Heddinge skole den 27. september 2018 kl. 19.00 – 21.00.

  Firmaet Katzenmark, som vil styre borgermødet, har udarbejdet en drejebog herfor, som er vedlagt denne dagsorden som bilag.

   

  Efter borgermødet den 27. september vil forvaltningen (bl.a. på baggrund af tilkendegivelser på borgermødet) udarbejde en endelig indstilling til kommende nye affaldsordninger i Stevns kommune, som vil blive forelagt for PMT på møde den 13. november.

  Lovgrundlag

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 966 af 23/06/2017, kapitel 6

  Affaldsbekendtgørelsen, Bek. om affald nr. 1309 af 18/12/2012

  Den nationale ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018

  Regeringens publikation ”Danmark uden affald”, Oktober 2013

  Stevns kommunes Affaldsplan 2014-2018.

   

   

  Endnu ingen økonomiske konsekvenser

  Økonomi

  ingen økonomiske konsekvenser endnu

 • 156. Tværkommunalt Naturråd

  application/pdf icon yderligere_input_fra_naturraadet_samlet.pdfapplication/pdf icon beskrivelse_af_naturraadets_tilgang_til_arbejdet.pdfapplication/pdf icon faelles_anbefalinger_fra_lokalt_naturraad_17_endelig.pdf

  Resume

  Kommunerne skal i henhold til planloven udpege områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Udpegningen skal omfatte naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser samt økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. Kommunerne skal oprette lokale naturråd, som skal bistå kommunerne med udpegning af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Stevns Kommune har været en del af det lokale naturråd for geografisk område nr. 17, som består af Faxe, Næstved, Ringsted, Stevns og Vordingborg Kommuner.

  Det lokale naturråd for område nr. 17 har bestået af 20 organisationer der har givet kommunerne en række anbefalinger til det videre arbejde med Grønt Danmarkskort.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. Orienteringen tages til efteretning

  Beslutning

  Til efteretning

  Sagsfremstilling

  Kommunerne skal i henhold til planloven udpege områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Udpegningen skal omfatte naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser samt økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser.

  Kommunernes samlede udpegninger vil udgøre Grønt Danmarkskort.

  Grønt Danmarkskort skal sikre en forstærket indsats for større og mere sammenhængende naturområder. Når Grønt Danmarkskort er udpeget, skal kortet tjene som et strategisk planlægnings- og prioriteringsværktøj, der kan anvendes af både kommuner, staten, foreninger og fonde, som grundlag for en prioritering af kommende naturindsatser.

  Kommunerne skal oprette lokale naturråd, som skal bistå kommunerne med udpegning af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Stevns Kommune har været en del af det lokale naturråd for geografisk område nr. 17, som består af Faxe, Næstved, Ringsted, Stevns og Vordingborg Kommuner.

   

  Arbejdet i det lokale råd blev afsluttet den 15. juli 2018.

   

  Det lokale naturråd for område nr. 17 har bestået af 20 medlemmer fra følgende organisationer:

   

  • Dansk Skovforening
  • Bæredygtigt Landbrug
  • Dansk Ornitologisk Forening
  • Friluftsrådet
  • Sjællandske Familielandbrug
  • Gefion
  • Næstved Turistforening og Næstved Turisme A/S
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Danmarks Sportsfiskerforbund
  • Østmøn Naturforening
  • Landøkonomisk Selskab
  • Landbrug og Fødevarer
  • Danmarks Jægerforbund
  • Entomologisk Fagudvalg
  • Landsbyforum Ringsted
  • Jungshoved Miljøgruppe
  • Holmegaard Mose Komiteen
  • Oplevelsesstiens Venner
  • Landsbyforum Vordingborg

   

  Det sidste møde i naturrådet den 7. juni 2018 resulterede i 14 fælles anbefalinger fra naturrådet til udpegning af Grønt Danmarkskort samt to yderligere anbefalinger til det videre arbejde med realisering af projekter inden for Grønt Danmarkskort. Anbefalinger og input fremgår herunder.

  På det sidste møde vedtog naturrådet også en skrivelse om rådets tilgang til arbejdet. Denne er vedhæftet som bilag. Inden det sidste møde modtog kommunen supplerende input fra Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Østmøn Naturforening, Entomologisk Fagudvalg, Jungshoved Miljøgruppe Holmegaard Mose Komiteen og en samling af input fra Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, Gefion og Landøkonomisk Selskab. Disse er vedhæftet som bilag.

   

  Fælles anbefalinger fra lokalt naturråd 17                                  

  1.    Grønt Danmarkskort er et dynamisk kort, der løbende kan tilpasses naturudviklingen.

  2.    Offentlige arealer skal indgå i udpegningen af Grønt Danmarkskort.

  3.    Udpegninger skal ske i en proces, hvor der er stor fokus på lodsejersamarbejde og borgerinddragelse.

  4.    Alle Natura 2000-områder skal udpeges som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og tilstræbes styrket.

  5.    Områder med en høj artsscore tilstræbes udpeget som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.

  6.    Større § 3-beskyttet natur, som ligger inden for eller umiddelbart op ad arealer, hvor der er en høj artsscore, skal udpeges som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.

  7.    Fredninger, hvor formålet med fredningen er at sikre et højt naturindhold, kan udpeges som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og tilstræbes styrket.

  8.    Offentligt ejede skove kan udpeges som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.

  9.    Arealer, som er vigtige korridorer for truede arter inden for områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, kan udpeges som økologiske forbindelser.

  10.  På offentligt ejede arealer, hvor der udvikles friluftsliv, kan økologiske forbindelser udpeges.

  11.  Udvikling af turisme og friluftsliv kan indgå i udpegningen af Grønt Danmarkskort, hvor naturområder kan bære rekreativ benyttelse.

  12.  Udpegningsmuligheder med hensyn til tilbageholdelse af vand i forbindelse med skybrudssituationer, klimasikring og miljøprojekter kan undersøges i ådale og/eller på lavbundsjorde.

  13.  Fokus på udpegning af sammenhængende arealer – arealstørrelsen er vigtig, det skal ikke være for små arealer, men husk stadig § 3.

  14.  Naturarealer i ådale med høj artscore kan udpeges.

   

  Yderligere anbefalinger fra Naturrådet:

  1. Etablering af national jordfond fx til erstatningsjorde, jordbytte med videre.
  2. Nedsættelse af rådgivende organ, der skal hjælpe, politikere, lodsejere og interessenter med at realisering af projekter indenfor det Grønne Danmarkskort.

   

   

   

   

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192394

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 157. Lynnedslag i Strøby Ladeplads renseanlæg

  application/pdf icon opfoelgning_paa_haendelsen_vedr._lynnedslag_i_stroeby_ladeplads_renseanlaeg.pdf

  Resume

  Natten mellem d. 9. og 10. august 201 satte Strøby Ladeplads renseanlæg ud af drift som følge af lynnedslag, hvilket medførte overløb af spildevand til Tryggevælde Å.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Til efterretning

   

  Sagsfremstilling

  • Natten mellem torsdag den 9. og fredag 10. august 2018 var der lynnedslag i Strøby Ladeplads renseanlæg, der som følge deraf, sættes ud af drift og leder en, på det tidspunkt, ukendt mængde spildevand ud i Tryggevælde Å og videre ud i Køge Bugt.
  • Da anlægget sætter ud af drift, skal der findes alternativer for det spildevand, som bliver produceret i tidsrummet, indtil renseanlægget kommer i drift igen.
  • Fordi KLAR Forsyning frygter slamflugt fra renseanlægget, tør de ikke pumpe det urensede spildevand gennem anlægget direkte til Køge Bugt via den 200 m lange rørledning, som ved normal drift af anlægget udleder renset spildevand til bugten. Efter slamflugt, bliver det væsentligt sværere at få anlægget op at køre igen.
  • Det er baggrunden for, at KLAR Forsyning vælger at aktivere overløbspumperne til Tryggevælde Å, hvorfra det kan løbe ud i Køge Bugt, hvor fortyndingen vil være med til at minimere miljøpåvirkningen.  
  • KLAR Forsyning gør Stevns Kommune opmærksom på uheldet fredag formiddag, og KLAR Forsyning sender sms-beskeder til borgere der afleder spildevand til Strøby Ladeplads renseanlæg, hvori de oplyser om hændelsen og anmoder om, at der spares på vandet.
  • Kommunens miljømedarbejdere iværksætter skiltning med advarsler om eller forbud mod at bade ved strandene i Strøby Egede og sydover, da sluserne ved Prambroen om fredagen stod åbne og der var risiko for forurening af badevandet.
  • Efter ca. 12 timer fra lynnedslaget – ved middagstid fredag d. 10. august - ledes spildevandet igen til renseanlægget, der er kommet delvist op at køre.
  • Mandag d. 13. august får kommunen iværksat, at der bliver taget analyser af vandet ved badestrandene. 
  • Onsdag den 15. august tages der også analyser af vandet i Tryggevælde Å for at sikre, at der ikke ledes mere vand med fækale bakterier til badestrandene, som følge af nedbruddet.
  • Analyseresultaterne viste, at der ikke var forhøjede forekomster af fækale bakterier, hverken i åen eller ved strandene, og badestrandene blev åbnet igen.
  • Analyse af badevandet ved stranden ”Ved Lunden” viste dog forhøjede forekomster af fækale bakterier, og der blev opsat skiltning med ”badning forbudt”. Dette havde imidlertid ikke noget at gøre med lynnedslaget.
  • Mandag d. 20. august er Strøby Ladeplads Renseanlæg oppe at køre igen normalt, efter at have været kørt i en midlertidig driftsform siden lynnedslaget.
  • Der er blevet afholdt møde mellem kommunen og KLAR Forsyning, med henblik på at få klarlagt forholdene omkring hændelsen og undersøge muligheden for at forbedre sikkerheden ved overløb til Tryggevælde Å.
  • På mødet blev det besluttet, at der skal foreligge en opdateret beredskabsplan for renseanlæggene i Stevns Kommune. I særdeleshed med henblik på at undgå overløb til Tryggevælde Å, der af EU er udpeget som Natura 2000 område og derfor er underlagt skærpede beskyttelseskrav.
  • Efterfølgende har KLAR Forsyning beregnet sig frem til, at mængden af spildevand der blev tilledt Tryggevælde Å som følge af nebruddet var ca. 500 m3.

   

  • Som bilag er der anført KLAR Forsynings efterfølgende redegørelse for hændelsesforløbet samt et udsnit af korrespondancen mellem KLAR og Teknik og Miljø. Mailen er sendt til både Stevns Kommune og Miljøstyrelsen, da

  Lovgrundlag

  • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 966 af 23. juni 2017
  • Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

  Økonomi

  • Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget
  • Stevns Kommune har afholdt udgifter til analyser af vandprøver langs den nordlige del af kysten og i Tryggevælde Å
 • 158. Stevns Ejendomme - Orientering

  application/pdf icon dagsordenspunkt_stevns_ejendomscenter_behandlet_paa_moedet_22._juni_2016_kl._0830_moedelokale_8_i_oekonomiudvalget_2016.docx.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_etablering_af_stevns_ejendomme_-_status_behandlet_paa_moedet_18._januar_2017_kl._1230_moedelokale_8_i_oekonomiudvalget_2017.docx.pdfapplication/pdf icon status_-_stevns_ejendomme.pdf

  Resume

  PMT orienteres om udviklingen af Stevns Ejendomme og målene for denne.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. Orienteringen tages til efteretning

  Beslutning

  Til efterretning

   

  Sagsfremstilling

  22. juni 2016 vedtog Økonomiudvalget, at der skulle etableres et ejendomscenter med nedenstående mål:

  • Øge service, samt optimere udnyttelse af de allerede tilstedeværende ressourcer på ejendomsdriften – såvel kompetencer, materiel som ejendomme
  • Øge bygningsmassens vedligeholdelsesstandard ved bedre at udnytte og koordinere ressourcebehovet på tværs af organisationen
  • Skabe synergi ift. optimal udnyttelse af økonomiske og faglige ressourcer i den samlede organisation
  • Sikre kontinuerlig udvikling af såvel af medarbejderne såvel personligt som fagligt
  • Forventet rationale på 10 - 15% ved, at Ejendomscenteret omfatter den samlede kommunale bygningsmasse. Det forventede rationale gælder for den del af budgetmidlerne, som fremadrettet er inkluderet under Drift og vedligeholdelsesteamet Det forventede rationale på 10 - 15% fastholdes på området for at kunne efterleve det politisk vedtagne vedligeholdelsesniveau på middel

  Stevns Ejendomme blev etableret 1. november 2016. Ejendomscenteret har siden:

  • Gennemført en 10% effektivisering af Rengøringskorpset
  • Arbejdet med systematisering af dokumenter og tegninger vedr. kommunens ejendomme
  • Skabt overblik over kommunens ejendomsmasse
  • Indhøstet erfaringer med centraliseret ejendomsdrift fra andre kommuner
  • Anskaffet og implementeret nyt Facility Management system, der skal skabe overblik og danne grundlag for vidensbaseret prioritering af indsatser og ressourcer.
  • Stået for den daglige drift af en lang række af kommunens ejendomme

  Udviklingen af Ejendomscenteret er nu nået til et punkt, hvor der er brug for at afklare og beslutte de næste skridt. Der lægges således op til strategiske drøftelser af:

  • Fortsat centralisering af ejendomsdriften, herunder:
  • Placering af midler til ejendomsdrift
  • Organisatorisk placering af personale til ejendomsdrift
  • Organisatorisk placering af opgaver vedr. ejendomsdrift

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 159. Flexboliger - Anmodning

  Resume

  PMT skal tage stilling til 6 anmodninger om flexboligtilladelse. Der er ikke hjemmel til at afslå, men samtidig har Stevns Kommune igangsat planlægning for at styre, hvor der kan gives flexboligtilladelse og hvor der ikke kan. Indtil denne planlægning forelægger skal PMT behandle hver enkelt ansøgning.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. der meddeles flexboligtilladelse på adressen Borgergade 39, 4672 Klippinge på følgende vilkår: At tilladelsen er tidsbegrænset til 4 år med mulighed for forlængelse.
  2. der meddeles flexboligtilladelse på adressen Plusvej 5, 4673 Rødvig Stevns på følgende vilkår: At tilladelsen er tidsbegrænset til 4 år med mulighed for forlængelse.
  3. der meddeles flexboligtilladelse på adressen Oldekrogen 10, 4672 Klippinge på følgende vilkår: At tilladelsen er tidsbegrænset til 4 år med mulighed for forlængelse.
  4. der meddeles flexboligtilladelse på adressen Vindehuse 6, 4660 St. Heddinge på følgende vilkår: At tilladelsen er tidsbegrænset til 4 år med mulighed for forlængelse.
  5. der meddeles flexboligtilladelse på adressen Lund Gade 16, 4673 Rødvig Stevns på følgende vilkår: At tilladelsen er tidsbegrænset til 4 år med mulighed for forlængelse.
  6. der meddeles flexboligtilladelse på adressen Lund Gade 24, 4673 Rødvig Stevns på følgende vilkår: At tilladelsen er tidsbegrænset til 4 år med mulighed for forlængelse.

   

   

   

  Beslutning

   

  Der gives en tidsbegrænset tillaldese på 4 år til de seks ansøgninger.

   

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har i perioden januar - august 2018 modtaget 6 ansøgninger om tilladelse til flexboliger. 

  I september 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at igangsætte planlægningen for flexboliger, idet der ikke generelt kan gives afslag på ansøgninger om flexboliger.

   

  Borgergade 39, 4672 Klippinge er beliggende i landzone, og der er ingen lokalplan for ejendommen.

  Plusvej 5, 4673 Rødvig Stevns er beliggende i byzone, og der er ingen lokalplan for ejendommen.

  Oldekrogen 10, 4672 Klippinge er beliggende i landzone, og der er ingen lokalplan for ejendommen.

  Vindehuse 6, 4660 St. Heddinge er beliggende i landzone, og der er ingen lokalplan for ejendommen.

  Lund Gade 16, 4673 Rødvig Stevns er beliggende i landzone, og der er ingen lokalplan for ejendommen.

  Lund Gade 24, 4673 Rødvig Stevns er beliggende i landzone, og der er ingen lokalplan for ejendommen.

   

  Da ingen af de omhandlende adresser er omfattet af lokalplaner, som angiver at de skal anvendes til helårsbeboelse, indstiller forvaltningen til at der gives tidsbegrænsede tilladelser til flexboliger i lighed med tidligere afgørelse i sag om tilladelse til flexbolig i Lille Heddinge, hvor der blev givet en tidsbegrænset tilladelse til flexbolig i 4 år med mulighed for forlængelse.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Boligreguleringsloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 160. Lokalplan 191 for boliger ved Kæret i Strøby og Kommuneplantillæg 3 - godkendelse

  application/pdf icon bilag_1_-_kommuneplantillaeg_nr._3.pdfapplication/pdf icon bilag_2_-_forslag_til_lokalplan_191.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-_miljoescreening_inkl._bilag_iv_arter.pdf

  Resume

  KB skal godkende, at forslag til Lokalplan 191 og Kommuneplantillæg nr. 3 sendes i 8 ugers offentlig høring. KB skal samtidig godkende, at der midt i høringsperioden afholdes et borgermøde.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplanforslag 191 Boliger ved Kæret i Strøby godkendes og sendes i høring i 8 uger,

   

  2. der afholdes borgermøde midt i høringsperioden.

   

   

  Beslutning

  1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplanforslag 191 Boliger ved Kæret i Strøby godkendes
  2. Der afholdes borgermøde onsdag den 14. november kl. 17.00-19.00

   

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan 191 og Kommuneplantillæg nr. 3 er udarbejdet på baggrund at et ønske fra ejeren, idet arealets udformning ikke kan udnyttes til landbrugsdrift. Området ligger idag i landzone og omfatter et areal på ca. 2200m2 i den nordlige del af Strøby. Ved lokalplanens endelige vedtagelse overgår området til byzone. Lokalplanen muliggøre opførelse af 2-4 boliger i form af parcelhuse, dobbelthuse eller rækkehuse i maks. 1½ etage.

   

  Området vejbetjenes fra Strøby Bygade 15 A m.fl.. Realisering af lokalplanen forudsætter vejadgang via den private fællesvej, som er beliggende på matr. nr. 18t. Den private fællesvej er ikke omfattet af lokalplanen. Realiseringen forudsætter ligeledes at vejen på det smalleste sted kan udvides til 4 meter, jf, beslutning om tildeling af vejret på PMTs møde den 20. juni 2018.

   

  Formøde

  Der har været afholdt formøde den 4. september 2018. Der var især bekymring omkring parkeringsforhold og støj i forbindelse med byggeperioden. På baggrund af formødet er forslaget blevet tilrettet, så der stilles krav om, at der etableres ekstra parkeringspladser indenfor lokalplanområdet, således at der etableres 3 parkeringspladser pr. bolig for åben-lav og 2 parkeringspladser pr bolig for tæt-lav, mod henholdsvis 2 og 1½ parkeringsplads pr. bolig. For at sikre en mere fleksibel udnyttelse af parkeringspladserne skal henholdsvis 2 og 4 af dem etableres som fælles parkeringspladser. På mødet blev der drøftet alternative vejadgange og efter høringsperioden er der indkommet et forslag om en ændret vejadgang fra Solbærhaven. De alternative forslag kan imidlertid ikke realiseres, da de omkringliggende veje blandt andet er meget smalle. Støj m.v i forbindelse med byggefasen reguleres af Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

   

  Kommuneplantillæg nr. 3

  Området ligger i dag i kommuneplanens rammeområde 9L1 for landområdet og de ikke afgrænsede landsbyer, som fastlægger områdets anvendelse til landbrugsformål. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med med de generelle rammer for landzonen. Der udarbejdes derfor et kommuneplantillæg, som sikrer at der er overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan. Med kommuneplantillæg nr. 3 ændres afgrænsningen af kommuneplanramme 7B1, således ar lokalplanområdet bliver inddraget i rammen. Rammebestemmelserne for 7B1 ændres ikke. Teknik & MIljø vurderer, at den pågældende ændring i kommuneplanrammerne er af mindre væsentlig karakter. Der er derfor ikke lavet en forudgående høring efter planlovens § 23c.

   

  Miljøvurdering

  Teknik og MIljø har i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget udarbejdet en screeening af lokalplanens og kommuneplantillæggets miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete anlæg (VVM). Screeningen viste, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen og kommuneplantillægget åbner op for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Teknik og MIljø vurderer på denne baggrund, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

   

  Bilag:

  1. Kommuneplantillæg nr. 3

  2. Lokalplan 191 Boliger ved Kæret i Strøby

  3. Miljøscreening inkl. Bilag IV

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

  Historik

  PMF har på deres møde d. 10. april 2018 igangsat udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg. PMT har på deres møde d. 12. juni 2018 besluttet, at at der træffes afgørelse efter privatvejslovens §26 stk. 2 nr. 2 om tildeling af vejret således, at den planlagte udstykning får vejret til den private fællesvej over matr. nr. 18t Strøby By, Strøby, ligesom vejen kan udvides til 4 meter på det smalleste sted.

 • 161. Anmodning om nye lokalplaner

  application/pdf icon bilag_1_-_notat_vedr._matrikel_4e_magleby_by_magleby-stevns.pdfapplication/pdf icon bilag_2_-_notat_vedr._ravnsvej_15_matrikel_25_haarlev_by_haarlev.pdf

  Resume

  PMT skal beslutte om nye anmodninger om lokalplaner skal imødekommes.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. ansøgning(A) om mulighed for en hel eller delvis udstykning af matrikel 4e, Magleby, Magleby-Stevns afventer den næste kommuneplanrevision.

  2. ansøgning(B) om mulighed for udstyknig af matrikel 25, Hårlev By, Hårlev ikke imødekommes.   

  Beslutning

  1. Ansøgning om mulighed for en hel eller delvis udstykning af matrikel 4e, Magleby, Magleby-Stevns må afvente den næste kommuneplanrevision
  2. Ansøgning om mulighed for udstyknig af matrikel 25, Hårlev By, Hårlev imødekommes ikke 

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø har modtaget to anmodninger om udstykning, som vil kræve udarbejdelse af lokalplan og evt. kommuneplantillæg. Til hver anmodning er der udarbejdet et notat. De to anmodninger er:

   

  A) Del af matrikel 4e, Magleby By, Magleby-Stevns. Hele eller dele af området ønskes udstykket til åben - lav boligbebyggelse evt. som storparceller. Området er ubebygget og ligger i den sydlige del af Magleby og er på omkring 2 ha. Området ligger i landzone og skal fastholdes i landzone. Magleby er en afgrænset landsby, hvor der som udgangspunkt kun kan udstykkes, såfremt det kan ske som huludfyldning eller som afrunding af landsbyen. I 2007 blev der udarbejdet et kommuneplantilllæg nr. 5, som udlagde området til jordbrugsparceller. Det blev ændret i forbindelse med kommuneplan 2009, i overensstemmelse med fingerplanens regler om jordbrugsparceller, hvilket betød at der ikke længere kunne laves jordbrugsparceller i området, idet områder udlagt til jordbrugsparceller kun kunne fastholdes, hvis de var lokalplanlagt. Teknik & Miljø har holdt møde med ejeren med henblik på at afklare, hvilke muligheder der er for at udstykke området.

  Stevns Kommuneplan 2017 anfører: ”1.1.4 Byudvikling skal være af lokal karakter og skal ske i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund (byudviklingsbyer og øvrige byer)". Dvs. at der som udgangspunkt kun kan udstykkes i afgrænsede landsbyer, såfremt det kan ske som huludfyldning eller som afrunding af landsbyer. Hvorvidt området kan helt eller delvis udstykkes kræver bl.a. en vurdering af de eksisterende muligheder for at fortætte indenfor den eksisterende landsbyafgrænsning. Teknik & Miljø vurderer, at det i forbindelse med den næste kommuneplanrevision er muligt at undersøge, hvorvidt området kan helt eller delvis udstykkes.

  B) Ravnsvej 15 - Matrikel  25, Hårlev By, Hårlev. Området ønskes udstykket til tæt-lav boligbebyggelse evt. til bofællesskaber. Området ligger langs banen i den nordlige del af Hårlev og er på omkring 2,7 ha. Området ligger i landzone og skal ved en evt. lokalplanlægning overføres til byzone. Det er en eksisterende landbrugsejendom og der er en bolig på ejendommen. Hårlev er i kommuneplanen udpeget som kommunecenter, hvor der kan ske byudvikling. Ejeren har anmodet om, at udstykke hele ejendommen til helårsbeboelse i form af tæt lav eller åben lav.

  Hårlev har flere lokalplanlagte områder til helårsbeboelse i form af tæt-lav og åben-lav, som endnu ikke er udbygget. Senest er der blevet aflyst en lokalplan, fordi ejeren ikke kunne sælge grundene. Adgang til området kan kun foregå via Ravnsvej. Vejen er meget smal og uden mulighed for udvidelse. Teknik & Miljø vurderer på denne baggrund, at ansøgningen ikke bør imødekommes.

   

  Bilag:

  1. Notat vedr. matrikel 4e, Magleby By, Magleby-Stevns

  2. Notat vedr. Ravnsvej 15 - Matrikel 25, Hårlev By, Hårlev.

   

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 162. Lokalplan - Oversigt over igangværende

  application/pdf icon sagsoversigt_20_09_2018.pdf

  Resume

  PMT orienteres om igangværende lokalplaner og kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. listen over lokalplaner drøftes og tages til efterretning

  2. der fastsættes dato for borgermøde til Lokalplan 191 Boliger ved Kæret i Strøby og kommuneplantillæg nr. 3.

  Beslutning

  Til efterretning

  Sagsfremstilling

  PMT orienteres om igangværende lokalplaner og kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer.

   

  Oversigt fremgår af bilag.

   

  Af oversigten fremgår også hvornår lokalplansagerne har været politisk behandlet, således at

  det er muligt for interesserede at fremsøge referater på kommunens hjemmeside.

   

  Bilag: Sagsoversigt

   

  Lovgrundlag

  -

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 163. Mødeplan for politiske møder i 2019

  application/pdf icon moedekalender_2019.pdf

  Resume

  Forslag til politisk mødeplan for 2019 foreligger til politisk behandlig/godkendelse.

   

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til KB via DIR, CG og ØU, at

   

  1. udkast til mødeplan godkendes.
  2. udkastet efter KB's behandling sendes til de stående udvalg med henblik på fastlæggelse af mødetid og evt. andre korrektioner.

   

  Chefgruppen, 20. august 2018, pkt. 4:

  Ikke tilstede: Vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann

   

  Anbefales

  Direktionen, 13. august 2018, pkt. 1:

  Ikke tilstede: Vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann

   

  Anbefales

  Økonomiudvalget, 28. august 2018, pkt. 135:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales

   

   

  Kommunalbestyrelsen, 6. september 2018, pkt. 231

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  Mødeplanen godkendt.

  Udvalgene fastlægger selv sin mødetider på dagene.

   

  Tilladt at BUL og SSU kan rykke deres møder ind i uge 1 fra uge 2. Aftales nærmere mellem udvalgene via formændene.

   

  Social og Sundhed, 24. september 2018, pkt. 78:

  SSU møder fastlægges til mandage kl. 9 - 12.

  Møde i januar fastlægges til torsdag den 3/1-2019 kl. 9 - 12. 

   

  Børn, Unge og Læring, 25. september 2018, pkt. 93:

  Mødet tirsdag den 8. januar 2019 flyttes til mandag den 14. januar 2019.

   

  Mødettidspunktet fastlægges til kl. 15.

  Beslutning

  Anbefales

  Sagsfremstilling

  Forslag til politisk mødeplan for 2019 er udarbejdet efter næsten samme principper som mødeplan for indeværende år.

   

  • at mødestruktur/mødedage fortsætter fra indeværende år
  • at der ikke er møder i ugerne 8 og 42
  • at møderne efter sommerferien starter op i uge 34
  • at Kommunalbestyrelsens møder fortsat er placeret torsdage med start kl. 18:00.
  • at kommunalbestyrelsens møder i juni og december afholdes onsdage i stedet for torsdage.

   

  Ændringer i forhold til mødeplan for 2018.

   

  • at SSU afholdes torsdag den 13. juni 2019, da mandag den 10. juni 2019 er 2. pinsedag.

   

 • 164. Afgørelse i sag om privat ejendom - Orientering

  Beslutning

  Sagen er taget til efterretning

   

 • 165. Kondemnering af bolig - 1

  Beslutning

  Godkendt

   

 • 166. Kondemnering af bolig - 2

  Beslutning

  Godkendt

   

 • 167. Kondemnering af bolig - 3

  Beslutning

  Godkendt

   

 • 168. Diverse orienteringer - PMT den 25. september 2018 (Lukket)

 • 169. Underskriftsark (Lukket)