Referat

 • 210. Åben dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden for KB den 6. september 2018.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  Sag nr. 219 udgår, og genoptages efter behandling i AET.

  Dagsorden godkendt.

 • 211. Anmodning om orlov, KB-medlem Bjarne Nielsen, Venstre

  Resume

  KB-medlem Bjarne Nielsen fra Venstre har fremsendt anmodning til Borgmesteren om orlov på grund af helbredet, med virkning fra 28. august 2018.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. Godkende, at Bjarne Nielsens betingelser for lovligt forfald er opfyldt
  2. Første stedfortræder fra liste V indtræder som stedfortræder for Bjarne Nielsen i hans fraværsperiode. (Karsten Skov), med start pr. 28. august 2018
  3. Valggruppe 1 fastlægger, hvem der indtræder i Økonomiudvalget i Bjarne Nielsens fraværsperiode

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  Indstillingen godkendt.

  Sagsfremstilling

  KB-medlen Bjarne Nielsen fra Venstre har den 28. august fremsendt anmodning om orlov, med øjeblikkelig virkning og forventeligt mindst fire uger frem, på grund af helbredsmæssige årsager.

   

  Borgmesteren har den 28. august 2018 ved formandsbeslutning godkendt Bjarne Nielsens anmodning om orlov af helbredsmæssige årsager og indtræden af 1. suppleant Karsten Skov. Bormesteren har den 28. august orienteret samtlige KB-medlemmer om formandsbeslutningen pr. mail.

   

  Supplerende bemærkninger fra forvaltningen

  Jvf. Styrelsesloven er det Kommunalbestyrelsen, der beslutter om lovens betingelser for lovligt forfald er opfyldt, ligesom det også er Kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om indkaldelse af stedfortræder til kommunalbestyrelsesmøderne i fraværsperioden. Det er obligatorisk at indkalde en stedfortræder til kommunalbestyrelsesmøderne, når et medlem er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand.

   

  I forhold til udvalgspladsen er det dog op til den valggruppe, som har indvalgt medlemmet, at bestemme om det er et andet medlem fra gruppen, der indtræder i udvalget så længe hindringen varer, eller om det er den indkaldte stedfortræder, som overtager udvalgspladsen.

   

  At være kommunalbestyrelsesmedlem er et borgerligt ombud, hvilket indebærer at et medlem, som i en periode er fraværende på grund af helbredsmæssige årsager, straks skal indtræde i sit hverv igen, så snart det helbredsmæssigt er muligt. Da der ikke ansøges om ophør af hvervet men forfald i en periode, vil der jvf. lovbekendtgørelsen skulle udbetales fuldt vederlag i fraværsperioden (i optil max. 9 måneder). Dvs. der vil i fraværsperioden være dobbeltudgift i vederlag, da både KB-medlem på orlov og stedfortræder skal modtage vederlag. 

   

  Helbredsmæssig årsag er lovligt forfald, og da fraværet forventes at vare i mindst 1 måned, skal der indkaldes stedfortræder. Den stedfortræder, som skal indkaldes er den, der ifølge valgopgørelsen står øverst på stedfortræderlisten - i dette tilfælde Karsten Skov fra Venstre.

   

  Den forventede fraværsperiode skal Kommunalbestyrelsen ikke tage stilling til, da medlemmets tilbagevenden jvf. loven skal genoptages, så snart helbreddet tillader det.

   

   

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov samt lovbekendtgørelsen om vederlag m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

  Økonomi

  Der udbetales vederlag efter gældende regler jf. vederlagsbekendtgørelsen.

 • 212. Kodeks for Stevns Kommunes Kommunalbestyrelsen, til godkendelse

  application/pdf icon kodeks_for_kommunalbestyrelsen_i_stevns_kommune_udkast_1.pdf

  Resume

   Kodeks for Kommunalbestyrelsen fremlægges til godkendelse.

   

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller til KB, via SSU, PMT, BUL, AET og ØU, at

   

  1. Kodeks for Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse godkendelse

  Social og Sundhed, 20. august 2018, pkt. 74:

  Forslaget anbefales.

  Plan, Miljø og Teknik, 21. august 2018, pkt. 147:

  Ikke tilstede: Line Krogh Lay

   

  Kodeks anbefales.

   

  Varly Jensen (O) Dansk Folkeparti kan ikke godkende resultatet af det kodeksmøde som et flertal af Kommnualbestyrelsen afholdt den 30. maj 2018.  Årsagen er bl.a. at hverken Venstre eller de Konservative magtede eller ønskede at overholde skriftlige eller mundlige aftaler, som de havde indgået i forbindelse med tidligere års budgetaftale samt konstitueringsaftalen i 2017.

   

  Børn, Unge og Læring, 21. august 2018, pkt. 86:

  Forslaget anbefales.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 22. august 2018, pkt. 80:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard.

   

  Anbefales.

  Det foreslås at ordet "tilstedeværende" skrives ind i sætningen "Vi er lyttende og taler ordentligt..." således at sætningen er: "Vi er lyttende, tilstedeværende og taler ordentligt til og med hinanden med respekt for hinandens politiske ståsted".

   

  Økonomiudvalget, 28. august 2018, pkt. 118:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  AET's indstilling anbefales.

  Varly Jensen (O) fastholder sin protokollering fra PMT.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  ØU's indstilling godkendt.

   

  Varly Jensen (O) fastholder sin protokollering.

  Sagsfremstilling

  Den 30. maj 2018 afholdt Kommunalbestyrelsen samarbejdsseminar med facilitering fra COK.

   

  Formålet med dagen var at skabe en konstruktiv politisk dialog omkring det gode samarbejde internt og med forvaltningen.

   

  Succeskriteriet var, at der ved dagens afslutning og med afsæt i de mange drøftelser skulle foreligge et udkast til kodeks for samarbejdet i Kommunalbestyrelsen.

   

  Kodekset sendes nu til drøftelse i de stående udvalg og ØU, og til endelige godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 6. september 2018.

   

  Udvalgsbehandlingen er ikke med hensigt på en større revurdering af det skrevne i kodeks, da dette arbejde allerede blev gjort i fællesskab på seminaret. Men mere en drøftelse af, om man som kommunalbestyrelsesmedlem kan tage ejerskab for det fællesskabte dokument i forhold til sit kommunalpolitiske arbejde.

   

 • 213. Lokalplan 184 for Nicolinelund etape 3.1 og Kommuneplantillæg 5 - godkendelse af forslag

  application/pdf icon bilag_3_-_miljoescreening.pdfapplication/pdf icon bilag_4_-_bilag_iv_arter.pdfapplication/pdf icon bilag_2_-_kommuneplantillaeg_nr._5.pdfapplication/pdf icon lokalplan_184.pdf

  Resume

  KB skal godkende, at forslag til Lokalplan 184 og Kommuneplantillæg nr. 5 sendes i 8 ugers offentlig høring. KB skal samtidig godkende, at der midt i høringsperioden afholdes et borgermøde.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplanforslag for Nicolinelund 184 etape 3.1 godkendes og sendes i høring i 8 uger,

  2. der afholdes borgermøde i høringsperioden

  Plan, Miljø og Teknik, 21. august 2018, pkt. 141:

  Ikke til stede: Line Krogh Lay

  Forslaget anbefaless og sendes i høring.

  Der afholdes borgermøde den 10. oktober kl. 19.00-21.00.

   

  Økonomiudvalget, 28. august 2018, pkt. 120:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  PMT's indstilling anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  PMT's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Lokalplanen er første etape af et boligområde, der grænser op til et naturpræget område i form af en bred langstrakt eng med vådområder. Indeværende lokalplanforslag dækker etape 3.1, som er det første af to boligområder. Sideløbende med lokalplanen er lokalplanforslag 190, som dækker anden etape 3.2, blevet udarbejdet.

  De to lokalplanforslag er udarbejdet sideløbende, men er omfattet af henholdsvis rammeområde 3.B.11 og 3.B.12 i Stevns Kommuneplan. Kommuneplanen stiller krav om at udbygning af rammeområde 3.B.12 først kan ske, når 75 % af boligerne i rammeområde 3.B.11 er igangsat. Det betyder, at lokalplan 190 sendes i høring samtidig med lokalplan 184, men at den først kan endelig vedtages når 75 % af boligerne i lokalplan 184 er igangsat. Dette forventes at ske indenfor et år.

  De to lokalplanforslag har dog overordnet samme formål og indhold.

  Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra ejerne af Stolpegården om, at planlægge for et attraktivt boligområde med en stor andel af grønne områder - hvor naturen sidder med for bordenden og med et stærkt fællesskab omkring en naturdagsorden.

  Området omfatter ca. 7.3 ha og ligger i den sydlige del af Strøby Egede. Lokalplanen muliggør opførelse af maks. 67 helårsboliger i form af henholdsvis 20 dobbelthuse i 1½ eller 2 etager og 40 parcelhuse i 1 etage. Alternativt kan der opføres 20 dobbelthuse i 1½ eller 2 etager, 12 dobbelthuse i 1 etage og 35 parcelhuse i 1 etage.

  Området vejbetjenes fra Hybenrosevej. For at nedsætte hastigheden på boligvejene anlægges de med et slynget organisk forløb.

  Inden for området etableres der sammenhængende friarealer med en forskelligartet bevoksning, som sikrer varierede oplevelser. Friarealerne etableres dels som en nord-sydgående naturpræget eng som er fælles for de to boligområder, dels som et mindre område med gadekær og mere havepræget bevoksning. Langs med boligvejene etableres grønne områder med bl.a. æbletræer.

  Lokalplanområdet er bygget op, så det gradvist bliver lavere og mere åbent fra vest mod øst. For at sikre en harmonisk overgang mellem grunde og de sammenhængende grønne områder fastlægges en randzone på mellem 6,0 - 7,5 meter, hvor der ikke må bygges eller opføres anlæg og hvor hegnsbeplantningen ikke må fremstå klippet eller som en sammenhængende lukket hæk.

  Overfladevandet indgår som en del af den rekreative oplevelse og bidrager samtidig til biodiversiteten i området.

  Der har i planlægningen været fokus på gode forbindelser for cyklende og gående fra og til de omkringliggende områder og Strøbyskolen. Det sikres ved, at der etableres en dobbeltrettet fællessti i gennem den sydlige del af området.

  Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017

  Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 3.B.11. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, men da vejadgangen til første etape 3.1 ligger i rammeområde 3.B.12 og dermed udenfor lokalplan 184s område, udarbejdes der et kommuneplantillæg, som ændrer på afgrænsningen mellem 3.B.11 og 3.B.12, således at vejadgangen til første etape 3.1 kan optages i lokalplan 184. Teknik og Miljø vurderer, at den pågældende ændring i kommuneplanrammerne er af mindre væsentlig karakter, da der ikke ændres ved den overordnede anvendelse af rammeområdet. Der er derfor ikke lavet en forudgående høring efter planlovens § 23c.

  Miljøvurdering

  Teknik og Miljø har i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget udarbejdet en screening af lokalplanens og kommuneplantillæggets miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete anlæg (VVM). Screeningen har været fremsendt i høring hos berørte myndigheder. Screeningen viste, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen og kommuneplantillægget åbner mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Teknisk og Miljø vurderer på denne baggrund, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

   

  Bilag:

   

  1. Lokalplan 184 Nicolinelund etape 3.1

  2. Kommuneplantillæg nr. 5

  3. Miljøscreening

  4. Bilag IV

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

  Historik

  Der er afholdt formøde d. 27. feb. 2017.

   

  Grundet tekniske problemer ser lokalplanforslaget ikke ud som det plejer. Lokalplanforslaget vil blive grafisk-tilrettet hurtigst muligt.

   

 • 214. Lokalplan 190 for Nicolinelund etape 3.2 og Kommuneplantillæg 6 - godkendelse af forslag

  application/pdf icon bilag_3_-_miljoescreening_0.pdfapplication/pdf icon bilag_4_-_bilag_iv_arter_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2_-_kommuneplantillaeg_nr._6.pdfapplication/pdf icon bilag_1_-_lokalplan_190_nicolinelund_etape_3.2.pdf

  Resume

  KB skal godkende, at forslag til Lokalplan 190 og Kommuneplantillæg nr. 6 sendes i 8 ugers offentlig høring. KB skal samtidig godkende, at der midt i høringsperioden afholdes et borgermøde.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplanforslag for Nicolinelund 190 etape 3.2 godkendes og sendes i høring i 8 uger,

  2. der afholdes borgermøde midt i høringsperioden.

  Plan, Miljø og Teknik, 21. august 2018, pkt. 142:

  Ikke til stede: Line Krogh Lay

  Forslaget anbefales og sendes i høring.

  Der afholdes borgermøde den 10. oktober kl. 19.00-21.00.

   

  Økonomiudvalget, 28. august 2018, pkt. 121:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  PMT's indstilling anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Lokalplanen er anden etape af et boligområde, der grænser op til et naturpræget område i form af en bred langstrakt eng med vådområder. Indeværende lokalplanforslag dækker etape 3.2, som er det andet af to boligområder. Samtidig er lokalplanforslag 184 blevet udarbejdet og dækker den første etape.  

  De to lokalplanforslag er udarbejdet sideløbende, men er omfattet af henholdsvis rammeområde 3.B.11 og 3.B.12 i Stevns Kommuneplan. Kommuneplanen stiller krav om, at udbygning af rammeområde 3.B.12 først kan ske, når 75 % af boligerne i rammeområde 3.B.11 er igangsat. Det betyder, at lokalplan 190 sendes i høring samtidig med lokalplan 184, men at den først kan endelig vedtages når 75 % af boligerne i lokalplan 184 er igangsat. Dette forventes at ske indenfor et år.

  De to lokalplanforslag har dog overordnet samme formål og indhold.

  Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra ejerne af Stolpegården om, at planlægge for et attraktivt boligområde med en stor andel af grønne områder - hvor naturen sidder med for bordenden og med et stærkt fællesskab omkring en naturdagsorden.

  Området omfatter ca. 6.6 ha og ligger i den sydlige del af Strøby Egede Lokalplanen muliggør opførelse af 55 helårsboliger i form af henholdsvis 20 dobbelthuse i 1½ eller 2 etager og 35 parcelhuse i 1 etage, heraf 6 i 1 eller 1½ etage.

  Området vejbetjenes fra Hybenrosevej via en intern boligvej. For at nedsætte hastigheden på boligvejene anlægges de med et slynget organisk forløb.

  Inden for området etableres der sammenhængende friarealer med en forskelligartet bevoksning, som sikrer varierede oplevelser. Friarealerne etableres dels som en del af en nord-sydgående naturpræget eng som er fælles for de to boligområder, dels som et mindre område med gadekær og mere havepræget bevoksning. Langs med boligvejene etableres grønne områder med bl.a. æbletræer. I den nordlige del af området etableres der langs hele sommerhusområdet et minimum 5 meter bredt grønt område med større og mindre buske. Området er sammen med den nord-sydgående eng med til at sikre en sammenhængende grøn struktur i Strøby Egede.

  Lokalplanområdet er bygget op, så det gradvist bliver lavere og mere åbent fra vest mod øst. For at sikre en harmonisk overgang mellem grunde og de sammenhængende grønne områder fastlægges en randzone på mellem 2,5 - 7,5 meter, hvor der ikke må bygges eller opføres anlæg og hvor hegnsbeplantningen ikke må fremstå klippet eller som en sammenhængende lukket hæk. Mod det grønne område langs sommerhusene kan det dog fremstå lukket, i form af buskads.

  Overfladevandet indgår som en del af den rekreative oplevelse og bidrager samtidig til biodiversiteten i området.

  Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017

  Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 3.B.12. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, men da vejadgangen til første etape 3.1 ligger i rammeområde 3.B.12 og dermed udenfor lokalplan 184s område, udarbejdes der et kommuneplantillæg, som ændrer på afgrænsningen mellem 3.B.11 og 3.B.12, således at vejadgangen til første etape 3.1 optages i lokalplan 184. Teknik og Miljø vurderer, at den pågældende ændring i kommuneplanrammerne er af mindre væsentlig karakter, da der ikke ændres ved den overordnede anvendelse af rammeområdet. Der er derfor ikke lavet en forudgående høring efter planlovens § 23c.

  Miljøvurdering

  Teknik og Miljø har i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget udarbejdet en screening af lokalplanens og kommuneplantillæggets miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete anlæg (VVM). Screeningen har været fremsendt i høring hos berørte myndigheder. Screeningen viste, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen og kommuneplantillægget åbner mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Teknisk og Miljø vurderer på denne baggrund, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

   

  Bilag:

   

  1. Lokalplan 190 Nicolinelund etape 3.2

  2. Kommuneplantillæg nr. 6

  3. Miljøscreening

  4. Bilag IV arter

  5. Kortbilag 1-4 i stort format

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

  Historik

  Der er afholdt formøde d. 27. feb. 2017.

   

  Grundet tekniske problemer ser lokalplanforslaget ikke ud som det plejer. Lokalplanforslaget vil blive grafisk-tilrettet hurtigst muligt.

   

   

   

   

 • 215. Kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan 102 - Delvis ophævelse (Hårlev Nord II)

  application/pdf icon kpt04.pdfapplication/pdf icon delvis_ophaevelse_af_lokalplan_102.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_kommuneplantillaeg_nr._4_behandlet_paa_moedet_31._maj_2018_kl._1800_raadssalen_i_kommunalbestyrelsen_2018.docx.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_lokalplan_102_-_delvis_ophaevelse_behandlet_paa_moedet_12._juni_2018_kl._1500_moedelokale_8_i_plan_miljoe_og_fritid_2018.docx.pdf

  Resume

  KB skal godkende kommuneplantillæg nr. 4 til Stevns Kommuneplan 17, samt godkende Lokalplan 102 delvis ophævelse (Hårlev Nord II).

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til KB, via PMT og ØU, at

  1. Kommuneplantillæg nr. 4 godkendes
  2. Delvis ophævelse af Lokalplan nr. 102 godkendes

  Plan, Miljø og Teknik, 21. august 2018, pkt. 143:

  Ikke til stede: Line Krogh Lay

  Kommuneplantillæg nr. 4 anbefales godkendt og delvis ophævelse af Lokalplan nr. 102 anbefales godkendt

  Varly Jensen (0) ønsker at få anskueligtgjort hvorfor tidligere indstillinger som Varly Jensen har haft til i sagsfremstillingen er fjernet i den nye sagsfremstilling

   

  Varly Jensen (0) ønsker at fastholde tidligere indstillinger

  Økonomiudvalget, 28. august 2018, pkt. 122:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  PMT's indstilling anbefales.

   

  Varly Jensen (O) fastholder sin protokollering.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  ØU's indstilling godkendt.

   

  Liste Ø kan ikke godkende indstillingen.

   

  Liste O kan ikke godkende indstillingen, og fastholder Varly Jensens protokolleringer.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt at planforslagene blev udsendt i 4 ugers offentlig høring. Høringsperioden var fra d. 29. juni til d. 27. juli 2018. Der indkom ikke nogen høringssvar til kommuneplantillæg eller lokalplan, og der er derfor ikke sket ændringer i planforslagene.

  KB besluttede på kommunalbestyrelsesmøde d. 21. marts 2017 at igangsætte processen med at tilbageføre matrikel 1AQ i Hårlev fra byzone til landzone. Tilbageførelsen kræver kommuneplantillæg, der aflyser kommuneplanrammen. Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 blev godkendt på kommunalbestyrelsesmøde d. 31. maj 2018. Som konsekvens af tilbageførelsen, skal lokalplan 102 ophæves for det samme område. Forslag til delvis ophævelse af lokalplan 102 blev godkendt på PMT d. 12. juni 2018.

  Efter planlovens § 24 stk. 4 og stk. 5 blev forslagene sendt i 4 ugers høring.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Udgift til godtgørelse jf. lov om kommunal ejendomsskat. Se tidligere sagsfremstilling og bilag om godtgørelse. Endelig godtgørelse udregnes ved vedtagelse af kommuneplantillæg.

 • 216. Spildevandsplan, tillæg 7 - Godkendelse af høringsudkast for Nicolinelund, etape 3

  application/pdf icon hoeringsudkast_-_tillaeg_7_-_nicolinelund_3_-_hoeringsudkast_sep_-nov_2018_-_ver2.pdfapplication/pdf icon bilag_iv_screening_tillaeg_7_til_spildevandsplan_2012-2020_nicolinelund_etape_3_1_og_etape_3_2.pdfapplication/pdf icon miljoescreening_tillaeg_7_-_version_1.pdf

  Resume

  Forslag til tillæg 7 til spildevandsplan 2012-2020 skal godkendes af KB, hvorefter forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring. Tillæg 7 udpeger nyt kloakopland for etape 3 af Nicolinelund, Strøby Egede. Området er i Kommuneplan 2017 udlagt til boligområde.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. godkende høringsudkast til Tillæg 7 til Spildevandsplan 2012-2020 og sende udkastet i offentlig høring

  Plan, Miljø og Teknik, 21. august 2018, pkt. 140:

  Ikke til stede: Line Krogh L

  Høringsudkastet anbefales og sendes i offentlig høring.

   

  Varly Jensen (O) ønsker at udstykker selv skal afholde udgifter til kloakering af området.

  Økonomiudvalget, 28. august 2018, pkt. 123:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  PMT's indstilling anbefales.

   

  Varly Jensen (O) fastholder sin protokollering og gør opmærksom på, at sagen har konsekvenser for kommunens økonomi.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  ØU's indstilling godkendt.

   

  Liste O fastholder Varly Jensens (O) protokolleringer.

  Sagsfremstilling

  Formålet med tillæg 7 til spildevandsplan 2012-2020 er at udpege et nyt kloakopland, svarende til boligområderne "3 B11 - Nicolinelund 3.1" og "3 B12 - Nicolinelund 3.2" i Kommuneplan 2017.

   

  Baggrunden for tillægget til spildevandplanen er udstykningsplanerne for området. Der er tale om en ny boligudstykning i to etaper.

  Tillægget til spildevandplanen er udarbejdet samtidigt med lokalplanerne for området (Lokalplan nr. 184 og nr. 190).

   

  Det er forvaltningens vurdering at den offentlige høring af tillæg 7 til spildevandsplan 2012-2020, så vidt muligt skal ske samtidigt med den offentlig høring af lokalplan 184 og 190.

   

  Området udlægges som spildevandskloakeret. KLAR Forsyninger modtager kun spildevand fra området. Det betyder af grundejerne og grundejerforeningen står for håndteringen af regnvandet, dvs både etablering og drift. Spildevandsplanen udlægger områder til etablering af forsinkelses- og regnvandsbassiner indenfor kloakoplandsområdet. Regnvandsbassinet får udløb til Køge Bugt.

   

  Spildevandsplanen bliver i høringsfasen tilgængelig i digitalform på kommunens hjemmeside på planportalen. Høringsudkasten er vedlagt i pdf, som bilag til dagsordenspunktet.

   

  Det videre forløb

  Efter godkendelsen af høringsudkastet af tillægget til spildevandsplanen, skal det i 8 ugers offentlig høring. Her har borgerne mulighed for at komme med kommentarer til udkastet. Herefter skal KB godkende tillægget i sin endelige form.

   

  Miljøvurdering

  I forbindelse med udarbejdelse af tillægget, er der foretaget en screening af de miljømæssige forhold. På baggrund af vurderingen, må det antages at tillægget ikke kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Dette offentliggøres sammen med høringen af tillægget.

   

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 af lov om miljøbeskyttelse § 32, stk 1

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

  Historik

  Høringsudkast til Tillæg 7 til spildevandsplan 2012-2020 er opdateret grafisk mellem behandling i PMT og ØU.

 • 217. Erhvervspolitik

  application/pdf icon 3._udkast._erhvervspolitik_2019_-_2023.pdf

  Resume

  Det sidste halve år, har der kørt en proces, der har samlet input til en ny Erhvervspolitik for de næste fire år. På den baggrund ligger der nu udkast til Stevns Kommunes Erhvervspolitik.

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til AET, at

   

  1. Erhvervspolitikken gælder for en fireårigperiode fra 2019 - 2023
  2. Erhvervspolitikken godkendes og sendes til korrektur.

   

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 13. juni 2018:

  Godkendt, idet indsatserne under målsætningerne skærpes for hvert indsatsområde. Sagen genoptages på udvalgets møde i august måned.

   

  Forvaltningens reviderede indstilling til sagen

   

  Politik og Borger indstiller til KB via DIR, AET og ØU, at

   

  1. Erhvervspolitikken gælder for en firårigperiode fra 2019 - 2023
  2. Erhvervspolitikken godkendes. 

    

  Direktionen, 20. august 2018, pkt. 1:

  Ikke til stede: Vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann

   

  Anbefales. Med en bemærkning at det tværkommunale perspektiv fremhæves tydeligere. Derudover foreligger der ikke nye budgetmidler til politikkens indsatsområder.

   

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 22. august 2018, pkt. 78:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard

   

  Anbefales - de faldne bemærkninger tilrettes i politikken inden videresendelse.

   

  Økonomiudvalget, 28. august 2018, pkt. 124:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Indstillingen anbefales.

   

  Varly Jensen (O) og Mogens Haugaard (N) ønsker de økonomiske konsekvenser af initiativerne tydeliggjort før beslutning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  Godkendt

   

  Mogens Haugaard Nielsen (N) og Liste O fastholder sine protokolleringer fra ØU.

  Sagsfremstilling

  Siden december 2017 har der kørt en proces, der leder Stevns frem til en ny Erhvervspolitik. Processen har været kendetegnet ved en tæt dialog med især Erhvervsrådet og virksomheder.

   

  Erhvervspolitikken er bygget op omkring fem fokusområder: Løsningsorienteret sagsbehandling, Digital- og fysisk infrastruktur, Profilering, Iværksætteri og Forretningsudvikling. Det er indenfor disse fem fokusområder, at arbejdet med Erhvervspolitikken skal koncentrere sin primære energi de næste fire år.

   

  Efter AET har behandlet udkastet til Erhvervspolitik, bliver der læst korrektur og tilføjet AET´s bemærkninger. Herefter vil AET få politikken op til endnu en behandling i august, hvorefter den kommer til endelig behandling i Kommunalbestyrelsen primo september.

   

  Efter vedtagelsen af Erhvervspolitikken opstarter arbejdet med konkrete handleplaner og samarbejdsaftalen med Stevns Erhvervsråd. Begge dele kommer til politisk behandling i efteråret 2018.

   

  Erhvervspolitikken vil sammen med en række konkrete indsatser blive evalueret årligt - hvor nye indsatser også igangsættes.

   

  Arbejdet med Erhvervspolitikken vil bygge på tre hovedprincipper, som er Tydelighed, Holdindsats og Synergi.

   

  Af hensyn til den fremadrettet kadence for Erhvervspolitikken, anbefales det, at Erhvervspolitikkens funktionsperiode fastsættes til årene 2019 - 2023. Således har den kommende kommunalbestyrelse et år til at arbejde med erhvervsfremmeområdet og til at godkende en ny Erhvervspolitik, mens den eksisterende fortsat er i funktion.

   

  Forvaltningens supplerende kommentarer til sagen d. 9. august 2018

  Andet udkast til Erhvervspolitik 2019 - 2023 er nu klar til politisk behanding.

   

  Efter udvalgsmødet d. 13. juni er udvalgets bemærkninger indarbejdet, og der er ligeledes indskrevet tydeligere målsætninger til hvert indsatsområde.

   

  Efter Erhvervspolitikken bliver endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, bliver der udarbejdet konkrete handleplaner samt en egentlig samarbejdsaftale, der indeholder en resultatkontrakt med Stevns Erhvervsråd. I disse dokumenter skal målene udarbejdes med en lang større detaljeringsgrad. Dette arbejde skal ligeledes behandles af AET og kommer til politisk behandling i efteråret 2018.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen direkte målbare konsekvenser for budgettet, men realisering af den foreslåede politik vil forudsætte at der tilføres ressourcer til området. Ressourcer der ikke er afsat midler til i de nuværende budgetter.

 • 218. Værdighedspolitik 2019-2021 - godkendelse

  application/pdf icon vaerdighedspolitik_rettelser_opdateret_august_2018.pdfapplication/pdf icon aeldreraadets_hoeringssvar_paa_vaerdighedspolitik_-_revidering.pdfapplication/pdf icon handicapraadets_hoeringssvar_vedr._vaerdighedspolitikken.pdfapplication/pdf icon 40_vaerdighedspolitik_dagsordenspunkt_ssu_april_2018.pdfapplication/pdf icon bilag_1a._elementer_i_en_vaerdighedspolitik.pdf

  Resume

  KB skal inden udgangen af det første år i en ny valgperiode vedtage en værdighedspolitik på ældreområdet. Den nuværende værdighedspolitik er vedtaget juni 2016. SSU har til opgave at indstille en værdighedspolitik til KB. Udkast til revideret Værdighedspolitik har været drøftet på SSU møde april 2018, ligesom der har været dialogmøde mellem SSU, Ældreråd, Handicapråd og bruger-pårørende råd. Høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd foreligger.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til KB via SSU, at

  1.    Godkende Værdighedspolitik gældende for perioden 2019 - 2021

   

  Social og Sundhed, 20. august 2018, pkt. 68:

  Forslaget anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  KB skal inden udgangen af det første år i en ny valgperiode vedtage en værdighedspolitik på ældreområdet. Den nuværende værdighedspolitik er vedtaget juni 2016. SSU har til opgave at indstille en værdighedspolitik til KB. Udkast til revideret Værdighedspolitik har været drøftet på SSU møde april 2018, ligesom der har været dialogmøde mellem SSU, Ældreråd, Handicapråd og bruger-pårørende råd. Høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd foreligger.

   

  Den nuværende værdighedspolitik har fokus på at understøtte den størst mulige uafhængighed og selvbestemmelse for den enkelte ældre medborger. Særligt fokusområde er demens-området, og hvor meget det gode måltid kan gøre i mange sammenhænge. Værdigheds-politikken indeholder beskrivelse af indsatser relateret til temaerne livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet-, tværfaglighed- og sammenhæng i hjemmeplejen, en værdig død samt indsatser med måltidet i centrum. Hvert år skal Stevns kommune herudover indsende en redegørelse for den konkrete anvendelse af midlerne for næste budgetår. Dette er gjort for 2018. Redegørelsen vedrørende anvendelse af midlerne for 2019 skal godkendes senest 15. november 2018 og vil være et selvstændigt dagsordenspunkt på SSU møde i september.

  De igangsatte indsatser fra 2016 er i alt væsentlighed implementeret og videreført i 2017 og 2018. I 2018 besluttedes en justering af anvendelsen af midlerne således, at demenskoordinator funktionen udvidedes mod en mindre reduktion af demensteamet samt, at der blev igangsat en ny aktivitet ”social rehabiliterende indsats”:

  "På Rehabiliteringscentret Stevnshøj vil vi, udover den fysiske og psykiske rehabilitering, også sætte fokus på den sociale rehabilitering. Vi møder borgere, der skal støttes i at skabe netværk og relationer under opholdet, således at de står stærkere efter endt ophold. Personalet har en god relation til borgeren efter opholdet, og kan derfor støtte efter en skilsmisse eller tab af ægtefælle, eller understøtte fortsat afholdenhed efter et misbrug"

  Den reviderede Værdighedspolitik er justeret i forhold til ovenstående ændringer. Ligeledes er der tilføjet beskrivelse af indsatsen overfor pårørende samt arbejdet med Blomstringsmodellen, som udvalget er blevet orienteret om på SSU møde i januar 2018. Blomstringsmodellen er skabt til at understøtte aktører indenfor omsorgsarbejde i at skabe kulturændring, der fremmer menneskelig blomstring. Blomstringsmodellen øger den sociale kapital og bidrager til at nedsætte sygefravær, anvendelse af magt, klager, medicinforbrug og stimulerer i høj grad til trivsel og tilfredshed med kvaliteten i omsorgsarbejdet hos borgere, demente og pårørende.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes økonomi.

 • 219. Veteranpolitik Stevns Kommune

  application/pdf icon stevns_kommune_veteranpolitik_.pdfapplication/pdf icon danmarks-veteranpolitik-2016.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde i marts 2018, at Stevns Kommune skulle have en veteranpolitik.

  Stevns Kommune udmønter Danmarks Veteranpolitik, gennem en kommunal veteranpolitik, der skal sikre at kommunens (i øjeblikket 153) veteraner, i videst muligt omfang sikres en ordentlig tilværelse efter hjemsendelse. Størstedelen af veteranerne har få eller ingen mén som resultat af deres tjeneste, men de veteraner, som er skadet på krop eller psyke skal sikres ordentlig og professionel assistance. Nærværende politik udstikker retningslinjerne for denne assistance.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til KB at

  1. vedlagte veteranpolitik vedtages.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  Sagen udgår og genoptages efter behandling i AET.

  Sagsfremstilling

  Veterancenteret i Ringsted estimerer at mellem 5-10 % af alle veteraner har PTSD (post traumatisk stress belastning). Denne ”usynlige” psykiske belastning kan være invaliderende i varierende omfang og varighed. På den baggrund har det stor betydning, at den enkelte veteran og dennes familie får den nødvendige støtte til at komme videre i livet. 

   

  Stevns Kommunes tilgang vil være, at give veteranen en hurtig, tværfaglig og helhedsorienteret indsats i et tæt samarbejde med Veterancenteret i Ringsted.

   

  Målet er, at sygemeldte og ledige veteraner, under hensyntagen til den enkeltes konkrete behov for assistance, får den indsats som direkte eller via uddannelse, kan sikre dem en plads på arbejdsmarkedet. I enkelte tilfælde kan der være behov for, at veteranens sag bringes op i Stevns Kommunes rehabiliteringsteam.  

   

  Ved en tværfaglig indsats forstås, at de mangefacetterede problemkomplekser, som nogle veteraner står ansigt til ansigt med, skal adresseres simultant og koordineret. Eksempler på problemstillinger kan være:

   

  • Venetranfamiliens trivsel, med særligt fokus på børnene
  • Akut behov for hjælp, som varetages via Veteranscenterets døgn telefon
  • Genoptræning og behandling varetages primært af Sundhedscenteret i Hårlev
  • Misbrugsbehandling. Borgere kan uden forudgående visitation henvende sig direkte til Faxe misbrugscenter eller Køge misbrugscenter
  • Forebyggelse af sociale problemer, gennem samarbejde med psykiatrien
  • Hjælpemidler og genoptræning varetages gennem Stevns Kommunes visitation og hjælpemiddelvisitation

   

 • 220. 1. behandlingen af budget 2019 - 2022

  application/pdf icon oeu_-_forudsaetninger_budgetforslag_2019_v2.pdfapplication/pdf icon oeu_-_indarbejdede_aendringer_-_budget_2019_v2.pdfapplication/pdf icon oeu_-_lov-_og_cirkulaereaendringer_-_budget_2019_v2.pdfapplication/pdf icon oeu_-_udover_vedtaget_service_-_budget_2019_v2.pdfapplication/pdf icon oeu_-_balancekatalog_-_budget_2019_v2.pdfapplication/pdf icon oeu_-_anlaeg_-_budget_2019_v2.pdfapplication/pdf icon oeu_-_hoeringssvar_vedr._budget_2019_v1.pdfapplication/pdf icon budgetforudsaetninger_-_alle_udvalg.pdfapplication/pdf icon indarbejdede_aendringer_-_alle_udvalg.pdfapplication/pdf icon lov-_og_cirkulaereaendringer_-_alle_udvalg.pdfapplication/pdf icon udover_vedtaget_service_-_alle_udvalg.pdfapplication/pdf icon balanceforslag_-_alle_udvalg.pdfapplication/pdf icon anlaeg_-_alle_udvalg.pdfapplication/pdf icon afledt_drift_-_alle_udvalg.pdfapplication/pdf icon finansiering_2019-2022.pdfapplication/pdf icon takstblad_-_til_1._behandling_af_b.2019.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_oevrige_omraader.pdfapplication/pdf icon notat_grundskyld.pdf

  Resume

  I henhold til tidsplanen for budget 2019 har administrationen udarbejdet administrativt budgetoplæg for 2019 samt overslagsårene 2020 – 2022. 

  Budgetoplægget er udarbejdet på baggrund af oprindeligt budgetforslag for 2019, tilpasset nyt skøn for finansiering, ændret lovgivning, demografisk udvikling, tilpasninger for at opretholde vedtaget serviceniveau samt forventninger til udviklingen i de kommunale udgifter og indtægter. 

   

  Indstilling

  Det indstilles til KB via ØU, at:

  1. Udvalget behandler revurdering af Økonomiudvalgets budget 2019-2022.
  2. Udvalget behandler det samlede budgetforslag for 2019-2022 og videresender til 1. behandling i KB.
  3. Der vælges det statsgaranterde udskrivningsgrundlag.
  4. Skattesatserne vedrørende indkomstskatter og ejendomsskatter holdes uændret i forhold til 2018.
  5. Der optages lån på 1,5 mio. kr. i 2019 vedrørende indefrosset provenu af ejendomsskatter.
  6. Balanceresultaterne (over- og underskud) for 2019 samt overslagsårene 2020-2022 finansieres ved regulering af kassebeholdningen.
  7. Politiske ændringsforslag fremsendes til Økonomi senest den 25. september kl. 12.

   

  Direktionen, 20. august 2018, pkt. 3:

   

  Ikke til stede: Vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann

   

  Indstillingerne anbefales 

   

  Økonomiudvalget, 28. august 2018, pkt. 126:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Indstillingen anbefales, og sagen fremsendes til 1. behandling.

   

  Mikkel Lundemann Rasmussen (C) har anmodet om endnu en gennemgang af forudsætningerne for budgettet vedr. overførelsesområdet indenfor Arbejdsmarked. Der er nu fundet en reduktion indenfor Førtidspensions- og integrationsområdet.

   

  Aftalt, at beløbene indarbejdes i budgetmaterialet. Endvidere, at forvaltningen løbende kan fremsende ændringer til budgetmaterialet. Rundsendes til samtlige KB-medlemmer, og vil indgå i de politiske budgetforhandlinger. frem til 2. behandlingen af budgettet.

   

  Varly Jensen (O) og Mogens Haugaard Nielsen (N) kan ikke anbefale dot 5 og 6.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  ØU's indstilling godkendt.

   

  Liste O + N fastholder protokolleringer fra ØU.

  Sagsfremstilling

  Det administrative budgetoplæg for 2019-2022 til 1. behandling er udarbejdet på baggrund af resultaterne for Stevns Kommune af økonomiaftalen for 2019 samt fagudvalgenes revurdering af budgettet i august.

  Budgetoplægget 2019 og overslagsår viser følgende væsentlige hovedtal:

   

  Samlet resultat af administrativt budgetoplæg for 2019-2022:  

   

   

  Udgangspunktet for det administrative budgetoplæg er, at der ikke er medtaget driftsforslag ud over vedtaget serviceniveau samt balanceforslag, da de endelige forslag vil afhænge af den politiske prioritering i forbindelse med den videre budgetbehandling.

  Budgetoplægget medfører et en strukturel balance på 17,4 mio. kr. og et samlet træk på kassebeholdningen på 42,9 mio. kr. i 2019 og 39,3 mio. kr. i 2020.

   

  Budgetmaterialet kan findes i den elektroniske budgetmappe i Prepare - under Budget 2019.

   

  Fagudvalgene har revurderet budget 2019-2022 på udvalgenes møder 20.-22. august. Beslutningerne/anbefalingerne herfra fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

    

  Indarbejdede ændringer i budgetoplægget

  Der er i budgetoplægget indarbejdet ændringer inden for vedtaget serviceniveau på 45,9 mio. kr. i 2019 og 50,1 mio. kr. i 2020.

  De indarbejdede ændringer omfatter:

  • Demografisk betingede udgifter på 3,9 mio. kr.
  • Overførselsudgifter på 12,1 mio. kr.
  • Ændringer inden for vedtaget serviceniveau på 29,9 mio. kr.

   

  Derudover indgår lov- og cirkulæreændringer som følge af ændret lovgivning på 5,8 mio. kr. i 2019 og 8,6 mio. kr. i 2020.

   

  Serviceudgifter ud over vedtaget serviceniveau

  Der er udarbejdet forslag vedrørende serviceudgifter ud over vedtaget serviceniveau for samlet set 7,3 mio. kr. i 2019 og 11,9 mio. kr. i 2020.

  Forslagene er ikke indarbejdet i det administrative budgetoplæg, men indgår i den videre budgetproces til politisk prioritering.

   

  Balanceforslag

  Der er udarbejdet balanceforslag for samlet set 15,6 mio. kr. i 2019 og 18,7 mio. kr. i 2020.

  Forslagene er ikke indarbejdet i det administrative budgetoplæg, men indgår i den videre budgetproces til politisk prioritering.

    

  Serviceudgifter

  KL´s vejledende serviceramme for Stevns Kommune udgør 899,6 mio. kr. i 2019, inklusiv aftalt løft på 1,2 mia. kr. på landsplan. I budgetoplægget udgør serviceudgifterne 929,0 mio. kr., svarende til en overskridelse af den vejledende serviceramme på 29,4 mio. kr. 

   

  Skatter og tilskud

  Vedrørende finansieringen er der taget udgangspunkt i det statsgaranterede grundlag. Derudover er indregnet provenu på 1,5 mio. kr. fra lånoptagelse til at finansiere indefrysningen af provenu fra grundskyld.

  Der er forudsat, at skattesatserne vedrørende indkomstskatter og ejendomsskatter holdes uændret i forhold til 2018.

   

  Der anbefales statsgaranti fremfor selvbudgettering (bilag om finansiering).

   

  Kommunens indtægter fra grundskyld de seneste år er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.

   

   

  Likviditet

  Den opgjorte likviditet efter kassekreditreglen (gennemsnitlig likviditet de seneste 12 måneder) viser en gennemsnitlig likviditet på i alt 187,2 mio. kr. ultimo juli måned 2018.

  På baggrund af BOP 2 med et forventet træk på kassebeholdningen samt budgetforslaget for 2019 vil kommunens likviditet være faldende i 2019.

   

  Videre proces

  Forslag til budget for 2019 fremsendes af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 6.september 2018.

  Forslaget skal behandles 2 gange i Kommunalbestyrelsen og 2. behandling er fastsat til den 11. oktober 2018.

   

     

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse nr. 1007 af 27/06/2018 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

  Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. BEK nr 830 af 21/06/2018 § 2, 16 skal lånene vedr. grundskyld  optages i det enkelte regnskabsår, der er tage om nettotilgangen der kan låneoptages.

  Hvis det ønskes at benytte sig af muligheden for låneoptagelse, skal der senest den 31. marts efter regnskabsåret være truffet beslutning om dette i KB.

   

  Økonomi

  Fremgår af sagsfremstillingen.

  Budgetoplægget til 1. behandling viser et samlet kassetræk på 42,9 mio. kr. i 2019 og 39,3 mio. kr. i 2020.

  I den økonomiske politik er fastsat et mål om en strukturel balance på 50 mio. kr. og en gennemsnitlig likviditet på mindst 80 mio. kr.

   

 • 221. Udmøntning af renoveringsmidler til frokostordningskøkkener

  application/pdf icon opgoerelse_af_afstemning_-_frokosttilbud.pdf

  Resume

  KB skal tage stilling til udmøntning af midler fra renoveringspuljen under BUL til at indrette anretterkøkkener, i de institutionsområder hvor afstemningen om frokostordningen endte med et "ja".

  Indstilling

  Det indstilles til KB via BUL og ØU, at

   

  1. KB giver en anlægsbevilling på 800.000 kr. til indretning af anretterkøkkerner i de institutioner der pr. 1. januar 2019 skal have frokostordning
  2. finansiere anlægsbevillingerne ved at frigive 800.000 kr. af renoveringspuljen på 1.500.000 kr., som er afsat i budget 2018

  Børn, Unge og Læring, 21. august 2018, pkt. 83:

   Anbefales

  Økonomiudvalget, 28. august 2018, pkt. 128:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Afstemningen om frokostordning i daginstitutioner er afsluttet pr. 1. juli 2018.

   

  Resultatet af afstemningen er, at 8 ud af 10 daginstitutioner pr. 1. januar 2019 skal have frokostordning. De to daginstitutioner, hvor mere end halvdelen af forældrene har stemt nej, og dermed har fravalgt frokostordning er Humlebien (St.Heddinge) og Rødvig Børnecenter. Afstemningsresultat fra de enkelte institutioner er vedhæftet som bilag.

   

  Det er i tidligere sagsfremstilling angivet, at implementering af faciliteter til frokostordning i hhv. Strøby Børnehave, Børnecenter Erikstrup og Humlebien ville kræve væsentlig ombygning, estimeret til cirka 300.000 kr. pr. institution. En sådan ombygning er ikke aktuel i Humlebien, da denne institution som angivet har fravalgt frokostordning.

   

  Ud over ovennævnte, så vil der skulle være mindre ombygninger og udbygning i en række andre institutioner. Dette estimeres pt. groft til at udgøre samlet 200.000 kr.

   

  Stevns Ejendomme vil tage kontakt til de berørte institutioner og inddrage dem i de konkrete løsninger i den enkelte institution.

   

  På baggrund af afstemningsresultaterne og de angivne estimater indstilles der derfor til en anlægsbevilling på 800.000 kr. til at kunne implementere resultatet af afstemningen pr. 1 januar 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes anlægsbudget, da der er afsat rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i budget 2018, som kan finansiere bevillingen på i alt 800.000 kr.

   

  Da der i februar 2018 er udmøntet 340.000 kr. fra renoveringspuljen til andre anlægsprojekter, vil der efter godkendelse af nærværende indstilling være 360.000 kr. tilbage i renoveringspuljen, som kan udmøntes til andre renoveringsprojekter.

 • 222. Udvikling Stevns Fyrcenter - frigivelse af anlægsbevilling

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling af Stevns Fyrcenters områder og formidling

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via AET og ØU, at

  1. KB giver en anlægsbevilling på 250.000 kroner til udvikling af faciliteter og formidlig på Stevns Fyrcenter
  2. anlægget finansieres ved at frigive det afsatte rådighedsbeløb på 250.000 fra anlægget Stevns Fyr - Udviklingspulje

   
  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 22. august 2018, pkt. 83:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard.

   

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 28. august 2018, pkt. 129:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen arbejder aktivt for udvikle formidlings-, udstillings- og aktiviteterfaciliteter på Stevns Fyrcenter. Det sker i tæt samarbejde mellem Stevns Kommune, Naturstyrelsen, Østsjællands Museum, Verdensarv Stevns og de frivillige aktive på området.

  Derfor ønskes udviklingspuljen frigivet, som allerede er afsat på anlægsbudgettet.

  Økonomi

  Arbejdet har ingen konsekvenser for anlægsbudgettet, da det frigivne beløb allerede er afsat på anlægsbudgettet.

 • 223. Østsjællands Beredskab - Regnskab 2017

  application/pdf icon aarsrapport_2017.pdf.pdfapplication/pdf icon revisionsberetning_2017.pdf.pdf

  Resume

  Østsjællands Beredskabs regnskab 2017 og tilhørende årsrapport fremlægges til godkendelse. Regnskabet viser et underskud på 0,6 mio.kr. som jf. fællesskabets vedtægter skal afregnes med interessentkommunerne i 2018.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

   

  1. KB godkender Østsjælland Beredskabs regnskab 2017
  2. KB godkender underskuddet på 0,6 mio. kr. i Østsjællands Beredskab afregnes med interessentkommunerne i 2018 jf. fællesskabets vedtægter § 4.3
  3. KB godkender at der i Østsjællands Beredskab gives en tillægsbevilling til budget 2018 til overførsel af midler til ikke afsluttede CSR projekter (brandkadetter og ildfugle) for kommunerne på 121.000 kr. som finansieres af Beredskabets kassebeholdning
  4. merudgiften på 45.086 kr. vedr. Stevns Kommunes andel af underskuddet, medtages ved budgetopfølgning 2 i 2018.

  Direktionen, 20. august 2018, pkt. 4:

  Ikke til stede: Vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann

   

  Indstillingerne anbefales

  Økonomiudvalget, 28. august 2018, pkt. 130:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Regnskab 2017 viser, at Østsjællands Beredskab går ud af 2017 med et driftsunderskud på 0,6 mio. kr.

   

  m.kr. (+=udgifter, -=indtægter)

  Budget 2017

  Korrigeret

   budget

  Regnskab

   2017

  Afvigelse

  Driftsindtægter i alt

  -109,4

  -109,4

  -117,9

  -8,5

  Kerneopgave

  -81,8

  -81,8

  -89,4

  -7,5

  Serviceopgaver

  -27,6

  -27,6

  -28,5

  -0,9

  Driftudgifter i alt

  106,4

  108,9

  118,5

  9,6

  Kerneopgave

  88,4

  90,8

  101,8

  11,0

  Serviceopgaver

  18,0

  18,2

  16,7

  -1,5

  Nettodrift

  -3,1

  -0,5

  0,6

  1,1

  Anlæg - investeringer

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  Resultat af drift og anlæg

  -3,1

  -0,5

  0,6

  1,1

   

   

  Driftsresultatet medfører et merforbrug på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært:

  • Et betydeligt merforbrug på kerneopgaven i forbindelse med beredskabets indsats ved stormene Urd og Ingolf. Dette merforbrug opvejes dog af tilsvarende merindtægter under kerneopgaven, da det blev aftalt, at de afholdte udgifter til forebyggende indsats ved storm skal afregnes med den kommune, der bestilleropgaven.
  • At Beredskabskommissionen har besluttet at bruge ekstern bistand til at indfri fællesskabets strategi omkring ensartning og udbud af brandkontrakter.
  • At der i 2017 fortsat har været en række ekstraordinære udgifter i forbindelse med opstart af det fælles beredskab herunder bl.a. ekstra mandetimer i forbindelse med vagtcentral, staffering af køretøjer og beklædning samt en ekstraregning til forsikringspræmie vedr. 2016, da alle biler ved selskabets start ikke var registreret korrekt. Der er tale om engangsudgifter, som ikke vil have effekt i kommende regnskabsår.
  • At der er mindre indtægter på salg af kurser end forventet. Beredskabskommissionen besluttede i forbindelse med godkendelse af budget 2017, at beredskabet skulle lave en ekstra indsats for at sælge kurser til flere interessentkommuner med en forventet merindtægt på 1 mio.kr. Der er gennemført en salgskampagne og taget kontakt til alle kommuner, men til trods for konkurrencedygtige priser, er det ikke lykkes at sælge flere kurser, da de pågældende kommuner ikke har ønsket at skifte leverandør. Dette er indregnet i budget 2019 og frem.

   

  På grund af usikkerhed omkring hvordan fællesskabet ville udmønte sin strategi om ensartning og besparelser, er der ikke foretaget anlægsinvesteringer i hverken 2016 eller 2017. Anlægsaktiver, herunder leasede aktiver, er i 2017 er nedskrevet med 5,9 mio. kr. og uden nye investeringer betyder det en negativ udvikling af egenkapitalen, da der slides på materiel uden at der samtidig foretages nye investeringer, der kan øge selskabets aktivmasse.

   

  Driftsunderskuddet samt øvrige bevægelser på aktiver og passiver betyder, at fællesskabets egenkapital ved udgangen af 2017 er 3,2 mio. kr. hvilket er 5,6 mio. kr. lavere end primo 2017.

   

  I resultatet indgår mindreforbrug på projektmidler til CSR projekter (brandkadetter og ildfugle) på i alt 121.000 kr. Projekterne finansieres af særskilt betaling fra kommuner og boligselskaber. Projekterne er endnu ikke afsluttet og restbudget for 2017 søges derfor overført til 2018. 

   

  Regnskabet er påtegnet af Østsjællands Beredskabs revisionsselskab EY uden bemærkninger. Årsrapport og revisionsberetning er vedhæftet som bilag.

   

  Økonomi

  Det fremgår af vedtægterne § 4.3 at: ”I forbindelse med aflæggelse af årsregnskab opgøres eventuelle differencer (over- eller underskud), som indregnes i a conto betalingerne i året efter det pågældende regnskabsår. Differencerne fordeles mellem interessentkommunerne i forhold til fordelingsnøgle(r) i året for oparbejdelse af differencen…”

   

  Dette betyder, at underskud på 0,6 mio.kr. skal afregnes med interessentkommunerne i 2018. Underskuddet fordeles efter andel af obligatorisk bidrag, og opkræves ved udgangen af 2. kvartal 2018. Underskuddet vil fordele sig således:

   

  (kr.)

   

   

   Kommune

   Andel af obl. bidrag (%)

   Ekstraopkrævning 2018

   Roskilde

                                    28

                                         161.874

   Køge

                                    22

                                         123.038

   Greve

                                    16

                                           91.481

   Solrød

                                      4

                                           20.131

   Stevns

                                      8

                                           45.086

   Høje Taastrup

                                    12

                                           69.616

   Ishøj

                                      6

                                           34.655

   Vallensbæk

                                      4

                                           23.166

   Total

                                  100

                                         569.048

   

   

   

  Økonomi

  Sagen medfører at der er en merudgift på 45.086 kr i 2018, som indarbejdes i budgetopfølgningen.

 • 224. Østsjællands Beredskab - Budget 2019-2022

  Resume

  Beredskabskommissionens godkendte 28. juni 2018 principper for ny model for kommunernes bidrag til beredskabet. Budget 2019-2022 er tilrettet jf. den nye bidragsmodel og efter en forudsætning om at ny risikobaseret dimensionering og den tilhørende besparelse som planlagt kan udmøntes fra februar 2019. Budget og bidrag til beredskabet skal jf. fællesskabets vedtægter godkendes i interessentkommunerne. 

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. Forslag til tilrettet budget for 2019-2022, herunder investeringsplan, godkendes.
  2. Takster for 2019, herunder ny model for fastsættelse af kommunernes bidrag til beredskabet, godkendes

   

  Direktionen, 20. august 2018, pkt. 5:

  Ikke til stede: Vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann

   

  Indstillingerne anbefales

  Økonomiudvalget, 28. august 2018, pkt. 137:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Sagen drøftet.

  Der tages forbehold frem til behandlingen i KB.

  ØU ønsker sagen overført til åben dagsorden, hvis dette er muligt.

  Forvaltningen undersøger i ØSB.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  13 medlemmer godkendte indstillingen (A+B+N+C+V)

   

  2 medlemmer stemte imod (O)

   

  2 medlemmer stemmer hverken for eller imod (Ø)

  Sagsfremstilling

  Jf. vedtægter for Østsjællands Beredskab fremlagde administrationen budget for kommende budgetår og overslagsår for Beredskabskommissionen i maj 2018. Det godkendte budget blev efterfølgende fremsendt til interessentkommunerne, som skal behandle budgettet inden 1. oktober 2018.  

  Beredskabskommissionen har efter fristen for fremsendelse af budget til interessentkommunerne truffet beslutning om en ny bidragsmodel. Bidragsmodellen har konsekvenser for budget 2019 og frem, og der er derfor fremlagt en tilrettet version af budget 2019-2022, som er godkendt af Beredskabskommissionen 6. august 2018. Bidragsmodel og budget 2019-2022 er nærmere beskrevet i bilag.   

   

   

   

  2019 pris

  2019 pris

  2019 pris

  Mio. kr. (+=udgifter, -=indtægter)

  Budget 2018

  Budget 2019

  Budget 2020

  Budget 2021

  Budget 2022

  Driftsindtægter i alt

  -115,4

  -115,7

  -116,1

  -116,6

  -116,6

  Kerneopgave

  -85,9

  -87,7

  -88,2

  -88,6

  -88,6

  Serviceopgaver

  -29,5

  -28,0

  -28,0

  -28,0

  -28,0

  Driftudgifter i alt

  105,6

  109,6

  107,6

  107,6

  107,6

  Kerneopgave

  87,9

  91,4

  89,4

  89,4

  89,4

  Serviceopgaver

  17,7

  18,2

  18,2

  18,2

  18,2

  Nettodrift

  -9,8

  -6,1

  -8,6

  -9,1

  -9,1

  Anlæg

  0,0

  5,0

  5,0

  5,0

  5,0

  Investeringer anlæg

  0,0

  5,0

  5,0

  5,0

  5,0

  Resultat af drift og anlæg

  -9,8

  -1,1

  -3,6

  -4,1

  -4,1

  Pris- og lønfremskrivning

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  Finansiering og balanceforskydninger mv.

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  Lån

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  Afdrag

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  Renter

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  Finansforskydninger

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  Resultat likvid beholdning (+ =underskud)

  -9,8

  -1,1

  -3,6

  -4,1

  -4,1

   

  Budget 2019 er en teknisk fremskrivning af budgettet i 2018 med følgende væsentlige ændringer:

   

  • Budgettet er tilrettet jf. PwCs fremlagte analyser og beregninger, så kommunernes bidrag afspejler beslutning fra Beredskabskommissionens møde om indfasning af ny bidragsmodel fra 2019 og med fuld effekt fra 2021. Evt. tilkøb fra kommuner er ikke indarbejdet i budgetforslaget.
  • Det er forudsat at forslag til ny risikobaseret dimensionering kan udmøntes jf. tidligere fremlagte model fra 1. februar 2019, og den planlagte besparelse på 5 mio.kr. årligt hermed kan indfries. Dog er der i budgettet indarbejdet udgifter på 1,5 mio.kr. i 2019 til implementering herunder evt. leje af køretøjer grundet lange leveringstider, opsigelsesvarsler, ændringer i de foreløbige forudsætninger mv.
  • Der budgetteres med 5 mio. kr. til udskiftning af nedslidte køretøjer og materiel jf. investeringsplan i bilag. Der er i 2016-2018 ikke foretaget udskiftninger af gamle og slidte køretøjer. Dette har medført, at mange af dem er i dårlig stand og står overfor at skulle udskiftes indenfor en kort tidsramme. Der er i kommunernes betaling til beredskabet afsat 5 mio. kr. til dette formål. Der er i budget 2019 og frem afsat 5 mio. kr. årligt til investeringer i form af udskiftninger af nedslidte køretøjer og materiel. Investeringerne foreslås foretaget som leasing for at sikre en ensartet udgiftsfordeling hen over årene. Investeringerne vil ikke blive igangsat, før ny risikobaseret dimensionering er godkendt, medmindre behovet er akut og nødvendigt uanset fremtidig organisering af beredskabet.
  • Udgifter og indtægter er tilpasset ny viden og evt. ændringer i priser og aftaler, som er kendt primo 2018. Dette gælder bl.a. indtægter på en række serviceopgaver, der har været i udbud herunder sikringsopgaver og overvågning af tyverialarmer for Roskilde Kommune, der forventes at medføre en netto mindreindtægt på 1,4 mio.kr.  Med den nye bidragsmodel vil ændringer i serviceopgaver blive henført til den enkelte kommune. Når modellen er indfaset vil ændringer i serviceopgaver således ikke have økonomiske konsekvenser for fællesskabet men kun for den involverede kommune, hvor det vil indgå i bidragsberegningen.

   

  Budgettet uddybes i budgetnotat og investeringsplan, der er vedhæftet som bilag.

   

  Økonomi

  Stevns Kommunes bidrag til Østsjællands Beredskab indarbejdes i Budget 2019-2022.

   

  Tilrettet budget 2019-2022 bygger på en ny bidragsmodel, som betyder at nogle kommuner fra 2019 og frem skal betale mere til beredskabet end hidtil. Omvendt skal en række kommuner betale mindre. Endvidere vil kommuner med den nye model blive afregnet for ændringer i serviceopgaver, der vedrører den specifikke kommune. Ændringen indfases jf. Beredskabskommissionens beslutning over 2 år, så den er fuldt indfaset i 2021. Kommunernes bidrag er specificeret i budgetnotat og takstoversigt, der er vedhæftet som bilag. 

  Budgettet viser et overskud på 1,1 mio.kr. Såfremt overskuddet realiseres, vil det blive afregnet med interessentkommunerne ved regnskabsårets afslutning.

  Jf. vedtægter for fællesskabet § 4.1 skal alle udgifter fordeles efter fordelingsnøgler, som fastsættes i budgettet. Fordelingsnøglen for den enkelte udgiftspost fastsættes i forhold til, hvordan udgiftsposten tjener beredskabet i de enkelte interessentkommuner. Det foreslås jf. budgetnotatet, at kommunernes bidrag til beredskabet fortsat anvendes som fordelingsnøgle.

   

 • 225. Risikobaseret Dimensionering (RBD) - ØSB

  application/pdf icon dagsordenspunkt_oestsjaellands_beredskab_-_model_for_udmoentning_af_risikobaseret_dimensionering_behandlet_paa_moedet_21._marts_2018_kl._1800_raadssalen_i_kommu.pdfapplication/pdf icon svar_fra_beredskabsdirektoeren_den_1._og_15._marts_2018.docx.pdfapplication/pdf icon fremlagt_model.pdf.pdfapplication/pdf icon notat_vedroerende_noegletal_oesb.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_oestsjaellands_beredskab_risikobaseret_dimensionering_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_24._januar_2018_kl._1730_raadssalen_-_ekstraordinaert_m.pdfapplication/pdf icon hvad_kommer_til_at_staa_paa_brandstationen_i_haarlev_1-9_2018_2.pdf.pdfapplication/pdf icon notat_stevns_kommune_5.pdf.pdf

  Resume

  Østsjællands Beredskab har den 14. februar 2018 modtaget en række spørgsmål fra Stevns Kommune. Disse er besvaret efter drøftelser i Beredskabskommissionen i forbindelse med gennemgangen af den nye betalingsmodel samt på møder mellem borgmesteren og ØSB. Dialogen har afstedkommet en imødekommelse af en del af kommunens ønsker, idet der er fundet økonomi til dette. Det tidligere betingede tilsagn om godkendelse af RBD'en foreslås derfor fjernet.

  Indstilling

  Borgmesteren anbefaler KB via ØU, at

   

  • Den betingede godkendelse af RPD'en ændres til en godkendelse af den nu ændrede plan

   

   

  Økonomiudvalget, 28. august 2018, pkt. 131:

   

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Borgmesteren anbefaler indstillingen.

  Øvrige medlemmer afventer behandlingen i KB

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  13 medlemmer godkendte indstillingen (A+B+N+C+V)

   

  4 medlemmer stemte imod (O + Ø).

  Liste O mener ligeledes, at det strider mod en tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen.

   

  Mail fra ØSB med svar på henvendelse fra Hårlev vedlægges referatet.

   

   

   

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommunes forbehold i forhold til den fremlagte betalingsmodel:

   

  1. Godkendes med den forudsætning, at der med udgangspunkt i kommunens store geografi skal indgå 2 lokale stationer i kommunens dækning. Alternativt 1 større døgnbemandet station der dækker hele kommunen.
  2. Kommunalbestyrelsen forudsætter som minimum, at nuværende serviceniveau og responstid fastholdes, herunder mindst 5 +1 mand på 1. udrykning til brand i bygning.

   

  1. Kommunalbestyrelsen forudsætter, at ændringen fra 4 til 2 indsatsledere ikke medfører forringet effektivitet på ulykkesstedet.
  2. Stevns Kommune betaler d.d. et højere beløb pr. indbygger end de øvrige kommuner, hvorfor det forudsættes, at alle kommuners grundbetaling på kortere sigt harmoniseres, d.v.s. ens pris pr. borger.

   

  1. Endelig forudsættes, at Stevns Kommune får forelagt udmøntningen af den nye RBD til godkendelse før endelig vedtagelse i Beredskabskommissionen

   

   

  ØSB's svar på de fremlagte forbehold:

   

  Ad 1: Punktet ses dækket, når der tages udgangspunkt i den praktiske model, udarbejdet på baggrund af RBD og den økonomi, som er stillet til rådighed fra kommunerne. Modellen beskriver, at der vil være to deltidsbemandede stationer i området, og udgangspunktet er, at de nuværende brandstationer i henholdsvis Store Heddinge og Hårlev, bliver anvendt til formålet. Der er således ikke brandstationsmæssigt foretaget nogen ændringer.

   

  Ad 2: Præmissen for fremtidigt at leve op til nuværende serviceniveau/responstid må være uændret, idet køretøjer afgår fra samme lokationer som i dag. Der vil som hidtil blive afsendt min. 1+5 til bygningsbrande, dog med de undtagelser som fritliggende carporte m.fl., som det fremgår af bilag 4 til RBD. For Hårlevs vedkommende vil der samlet set blive afsendt indsatsleder, Holdleder og 5 brandfolk til bygningsbrande. Det betyder at normeringen er for Hårlevs vedkommende 1+3 og for Store Heddinge 1+5.

  Der er fundet økonomi til at opnormere station Hårlev, således der vil være 1+3 i første udrykningen, hvilket er den samme normering som findes i Tåstrup, Roskilde og Greve. Station Store Heddinge vil fortsat være uændret.

  I det tilfælde, at kommunen ønsker et højere niveau, vil det forudsætte et tilkøb af 2 deltidsfolk, som skal allokeres til stationen i Hårlev. Dette kan fordre en ændring i vogntype eller tilkøb af et køretøj. En ekstra deltidsplads, vil højt sat, forventes i ØSB’s prisestimat at koste ca. 200.000 kr. 2 ekstra deltidsfolk vil derfor koste ca. 400.000 kr. Det vil dog være Falck der fastsætter prisen og vi kender ikke deres beregningsmodel. Et køretøj koster fra nyt ca. 200.000 kr. årligt.

   

  Ad 3: Ændringen i ISL-strukturen støttes af en vedligeholdende og supplerende uddannelse af holdlederne, som beskrevet i RBD bilag 9. Holdlederen er vel støttet af såvel vagtcentral som ISL (under fremkørsel til skadestedet). Yderligere vil der for alle objekter med direkte alarmoverførsel samt særlige objekter uden direkte alarmoverførsel være udarbejdet mødeplaner, som holdlederen kan forberede sig ud fra samt støtte sig til i sin situationsbedømmelse. Holdlederen vil fremtidigt nøjagtigt som i dag uddannelsesmæssigt have kompetencer til at foretage situationsbedømmelse og iværksætte en førsteindsats uden ISL. Også med den nuværende ISL-struktur er holdlederen ikke sjældent den første leder på skadestedet, hvorfor det også i nuværende rammer er holdlederen, der indledningsvis har ledelsen af eget hold på skadestedet. Det er nu såvel som fremtidigt en præmis, at det, når flere hold/udrykningsenheder er på skadestedet samtidigt, sker under ISL ledelse.

   

  Ad 4: Der er tidligere orienteret omkring en betalingsmodel, hvorfor ikke yderligere beskrives her.

   

  Forvaltningens efterfølgende supplerende bemærkninger

  ØSB har efter ØU-mødet supplerende oplyst, at den ny Risiko Baserede Dimensioneringsplan (RBD) først udarbejdes senere, men at ændringen i Hårlev vil indgå.

   

  Svaret uddybes her:

  "Den risikobaserede dimensionering fastsætter det minimumsniveau for beredskab, som Beredskabsloven og kommunernes krav til responstider tilsiger, der skal være i hvert delområde. Den bygger på en grundig analyse, som er foretaget af kyndige fagpersoner herfra og i samarbejde med Beredskabsstyrelsen. Der vil ikke ske ændringer i dette dokument i forhold til det tidligere fremlagte, da analysens grundforudsætninger ikke er ændret. Det som ændres, er Østsjællands Beredskabs plan for udmøntning af den risikobaserede dimensionering, hvor vi inden for rammerne af den risikobaserede dimensionering har været inde og vurdere, hvordan vi får mest muligt beredskab til rådighed for den økonomiske ramme vi har til rådighed.

  Her er det bl.a. vurderet, at der vil blive indsat mere mandskab på Stevns end det minimum grund-RBD’en tilsiger.

  Kommissionen og jeres politikere har tidligere set forslag til udmøntning af RBD’en illustreret på en planche. Her fremgik de ekstra to mand i Hårlev ikke. De ekstra mand vil fremgå af en mere detaljeret plan for udmøntning af RBD’en og implementering heraf, som vil blive fremlagt for kommissionen på deres næste møde."

   

  Tidligere KB-sag om RBD'en vedlægges.

 • 226. Forskrift for bygge- og anlægsaktiviteter

  application/pdf icon forskrift_for_bygge-_og_anlaegsaktiviteter.pdf

  Resume

  For at begrænse gener i form støj, vibrationer og støv i forbindelse med nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter har Stevns Kommune, Teknik & Miljø udarbejdet denne forskrift.

   

  Forskriften skal fungere som et fast og ensrettet grundlag for at vurdere og sagsbehandle midlertidige aktiviteter, som frembringer støj, vibrationer eller støv.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT, at

   

  1. godkende forskrift for bygge- og anlægsaktiviteter

  Plan, Miljø og Teknik, 21. august 2018, pkt. 137:

  Forskriften anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  Godkendt.

   

  Liste O stemmer imod, da det efter deres opfattelse strider mod den private ejendomsret.

  Sagsfremstilling

  Kommunen oplever i øjeblikket en fremgang i byggeriet af nye boliger mv. både i nyudstykkede områder og eksisterende bebyggede områder.

  I den forbindelse oplever kommunen også en stigning i antallet af henvendelser og klager fra naboer i forhold til støj fra byggeri og nedrivning.  

   

  Formålet med denne forskrift er at sikre et ensartet grundlag for at vurdere og sagsbehandle midlertidige aktiviteter samt at begrænse gener i form af støj, vibrationer og støv i forbindelse med nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Stevns Kommune.

   

  En forskrift vil også betyde, at borgerne samt os som kommune på forhånd kan informere entrepenørerne om reglerne.

   

  Med forskriften bliver der fastsat tidspunkter for hvornår vi tillader støjende og stærkt støjende arbejder samt støjgrænser for aktiviteten indenfor bestemte tidsrum.

   

  Hvis man ønsker at arbejde udenfor disse fastsatte arbejdstider eller må overskride støjgrænserne, skal man søge om dispensation hos Teknik & Miljø.

   

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter nr. 844 af 23. juni 2017 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=192158

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 227. Stillingtagen til deltagelse i fælles løsning til genanvendelse af madaffald.

  application/pdf icon rapport_argo_behandling_af_kod-marts_2018.pdf.pdfapplication/pdf icon argo_bestyrelsesbeslutning_180403.pdf.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om kommunen ønsker at tilslutte sig en fælles løsning til genanvendelse (forbehandling og bioforgasning) af husstandsindsamlet madaffald forestået af ARGO.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1.      Stevns Kommune skal indgå i en fælles løsning i ARGO regi til forbehandling og bioforgasning af madaffald, baseret på et udbud af en længerevarende kontrakt. 

   

  Plan, Miljø og Teknik, 21. august 2018, pkt. 136:

  Udvalget ønsker at indgå i en fælles løsning i ARGO regi til forbehandling og bioforgasning af madaffald.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  PMT's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Der er i de senere år sket en kraftig udvikling inden for genanvendelse af madaffald og stadig flere kommuner indfører særskilt indsamling af madaffald. Madaffald er en af syv fokusfraktioner med hvilke der i henhold til den nationale ressourcestrategi skal nås en genanvendelse på 50% i 2022. Hertil kommer, at EU-landene er blevet enige om at gøre særskilt indsamling af madaffald obligatorisk fra 2023.

  På den baggrund har ARGO’s bestyrelse ønsket at lægge en strategi for den fremtidige behandling af madaffald som er miljømæssig bæredygtig, økonomisk attraktiv og som er fremtidsrettet, robust og fleksibel.

  ARGOs bestyrelse har derfor, på baggrund af en række vurderinger, besluttet at tilbyde og anbefale ejerkommunerne en fælles udbudsbaseret løsning til både forbehandling og bioforgasning af madaffald. Det er besluttet at sigte efter en længerevarende kontrakt baseres på høje miljøkrav til både proces og slutprodukt. Desuden har bestyrelsen besluttet, at der i udbudsprocessen skal været en dialog med markedet for at sikre den bedst mulige løsning, ligesom selve udbuddet vil blive udarbejdet med støtte fra en referencegruppe med kommunale fagmedarbejdere.

  Vurdering og valg er foretaget med udgangspunkt i input fra en referencegruppe af kommunale medarbejdere og med konsulentbistand fra Rambøll. Beslutningen er truffet ud fra en vurdering af 4 scenarier:

  a)      ARGO etablerer eget behandlingsanlæg (forbehandling + bioforgasning)

  b)      ARGO samarbejder med andre fælleskommunale selskaber om etablering af behandlingsanlæg (forbehandling + bioforgasning)

  c)      ARGO etablerer egen forbehandling og sælger pulp

  d)      En udbudsløsning med et samlet udbud på langvarig kontrakt af både forbehandling og bioforgasning.

  Analysen viser, at mængden af madaffald fra ARGOs ejerkommuner er for lille til at eget biogasanlæg vil være en økonomisk god løsning. Den viser, at der er et marked, hvor flere relevante og kvalificerede private entreprenører arbejder på at etablere både forbehandlingsanlæg og biogasanlæg på Sjælland. Analysen peger desuden på, at et fælles affalds-biogasanlæg med andre affaldsselskaber vil være begrænset i fleksibilitet fordi man ikke kan optimere kapaciteten ved at modtage gylle eller affald fra private.

  ARGO’s bestyrelse anbefaler, at kommunerne tilslutter sig den fælles udbudsløsning. Dels vil kommunerne også individuelt være omfattet af udbudspligten og en fælles udbudsløsning giver mulighed for, at de 9 ejerkommuner kan:

  ·        deles om udgifter til fælles omlastningsfaciliteter, logistik og transport af madaffald til forbehandlingsanlægget,

  ·        forventes at kunne opnå mere attraktive priser og bedre kunne få opfyldt politiske og miljømæssige målsætninger på grund af større samlede mængder, og

  ·        få fordelen af fælles udbudsproces og efterfølgende kontraktopfølgning.

  ARGO har bedt om en tilbagemelding fra ejerkommunerne om, hvorvidt man ønsker at benytte sig af en kommende fællesløsning fordi biologisk affaldsbehandling ifølge ARGO’s vedtægter er en tilvalgsydelse. Derfor skal kommunerne individuelt skal tage stilling til om man ønsker at deltage i en fælles løsning til genanvendelse (forbehandling og bioforgasning) af madaffald.

  For kommuner, som endnu ikke har truffet beslutning om at etablere indsamling af madaffald, betyder en beslutning om at benytte fællesløsningen kun, at man forpligter sig til at bruge den fælles løsning, hvis og når man etablerer indsamling af madaffald, men ingen forpligtigelse i forhold til om eller hvornår en sådan ordning etableres.
  Kommunens beslutning om at deltage i den fælles løsning er vigtig for at få det miljø- og prismæssige bedste bud på løsning af opgaven, da det giver de virksomheder, der byder på opgaven, sikkerhed for hvilke kommuner de vil kunne komme til at løse opgaven for.

  Miljømæssige konsekvenser

  Indsamling og bioforgasning af madaffald er med til at sikre opfyldelse ressourcestrategiens målsætning om 50 % genanvendelse.
  Bioforgasning med oparbejdning af gassen til naturgaskvalitet giver en fleksibel, lagerbar energi, der blandt andet kan bruges til tung transport. Desuden giver det mulighed for at føre kan kulstof og næringsstoffer tilbage til landbrugsjorden.
  ARGO vil i udbuddet indarbejde miljømæssige krav til: Optimering af gasproduktion, oparbejdning af biogassen, minimering af metanudslip, minimering af energitab til transport og krav om at den afgassede biomasse skal være tilgængelig for økologisk jordbrug.

   

  Lovgrundlag

  Den nationale ressourcestrategi og EU beslutning om at gøre særskilt indsamling af madaffald obligatorisk fra 2023.

   

  Økonomi

  Behandlingstakst vil blive fastlagt når udgifterne, efter udbudsprocessen, kendes. Området skal hvile i sig selv. Behandlingsomkostningen for KOD forventes at være på niveau med de nuværende behandlingstakster for dagrenovation.

 • 228. Bøgeskov Fiskerihavns bestyrelse - udpegning

  application/pdf icon bilag_a_-_vedtaegter_for_foreningen_boegeskov_havn.pdf

  Resume

  Jævnfør Foreningen Bøgeskov Havns nye vedtægter, skal Kommunalbestyrelsen udpege ét medlem til bestyrelsen.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges ét medlem og én suppleant til Foreningen Bøgeskov Havns bestyrelse.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  Thor Grønbæk blev udpeget.

  Der udpeges ikke nogen suppleant.

  Sagsfremstilling

  Bøgeskov Fiskerihavn ejet af Stevns Fiskeriforening er under omdannelse fra at være en erhvervshavn til en foreningsdrevet havn ved navn Foreningen Bøgeskov Havn.

   

  I den gamle bestyrelse er der to medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen - Thor Grønbæk og Michael Loft. Jævnfør de nye vedtægter for Foreningen Bøgeskov Havn, § 13, skal Stevns Kommunalbestyrelse kun udpege ét medlem til bestyrelsen for Kommunalbestyrelsens valgperiode - dog kan Kommunalbestyrelsen også udpege en embedsperson til at varetage funktionen.

   

  Bestyrelsen for Foreningen Bøgeskov Havn anbefaler Kommunalbestyrelsen, at Thor Grønbæk vælges som fortsat medlem. Set evt. vedhæftede bilag B - Mail fra Lars Honoré

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for budgettet.

 • 229. Lund Havn - udtræden af bestyrelsen

  Resume

  KB-medlem Mogens Haugaard Nielsen har anmodet borgmesteren om, at udtræde af bestyrelsen for Lund Havn.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. Mogens Haugaard Nielsens anmodning om udtræden imødekommes
  2. Jørgen Larsen, som er udpeget suppleant indtræder i bestyrelsen for Lund Havn

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  Udtræden godkendt.

  Jørgen Larsen (N) indtræder.

  Sagsfremstilling

  KB-medlem Mogens Haugaard Nielsen har ved mail den 23. august anmodet borgmesteren om udtræden af bestyrelsen for Lund Havn.

   

  Mogens Haugaard Nielsen blev sammen med Nicolai B. Kristensen på kommunalbestyrelsens konstitueringsmøde den 18. januar 2018 valgt som repræsentanter til bestyrelsen. Jørgen Larsen blev ved samme konstitueringsmøde udpeget som suppleant for Mogens Haugaard Nielsen.

   

  Jf. vedtægter for foreningen Lund Havn, §6, har bestyrelsen to medlemmer udpeget af Stevns kommunalbestyrelse - ikke nødvendigvis medlemmer af kommunalbestyrelsen.

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for budgettet.

   

 • 230. Store Heddinge Vandrerhjem - udtræden af bestyrelsen

  application/pdf icon bilag_a_-_vedtaegter_store_heddinge_vandrerhjem_pr._2011.pdf

  Resume

  Bente Madsen fraflytter Stevns Kommune 1. september 2018 og udtræder derfor af bestyrelsen for Store Heddinge Vandrerhjem.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. Bente Madsens udtræden tages til efterretning
  2. Morten Kasper, som er udpeget suppleant indtræder i bestyrelsen for Store Heddinge Vandrerhjem

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  Morten Kasper indtræder.

  Thomas Overgaard udpeget som suppleant.

  Sagsfremstilling

  Bente Madsen fraflytter Stevns Kommune 1. september 2018 og udtræder derfor af bestyrelsen for Store Heddinge Vandrerhjem.

    

  Bente Madsen blev sammen med Kenni Bech Jensen Toft på kommunalbestyrelsens konstitueringsmøde den 18. januar 2018 valgt som repræsentanter til bestyrelsen. Morten Kasper blev ved samme konstitueringsmøde udpeget som suppleant for Bente Madsen.

   

  Jf. vedtægter for den selvejende institution Danhostel, Store Heddinge Vandrerhjem, §3, har bestyrelsen to medlemmer udpeget af Stevns kommunalbestyrelse - ikke nødvendigvis medlemmer af kommunalbestyrelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for budgettet.

 • 231. Mødeplan for politiske møder i 2019

  application/pdf icon blank_moedekalender_2019.pdf

  Resume

  Forslag til politisk mødeplan for 2019 foreligger til politisk behandlig/godkendelse.

   

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til KB via DIR, CG og ØU, at

   

  1. udkast til mødeplan godkendes.
  2. udkastet efter KB's behandling sendes til de stående udvalg med henblik på fastlæggelse af mødetid og evt. andre korrektioner.

   

  Chefgruppen, 20. august 2018, pkt. 4:

  Ikke tilstede: Vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann

   

  Anbefales

  Direktionen, 13. august 2018, pkt. 1:

  Ikke tilstede: Vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann

   

  Anbefales

  Økonomiudvalget, 28. august 2018, pkt. 135:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  Mødeplanen godkendt.

  Udvalgene fastlægger selv sin mødetider på dagene.

   

  Tilladt at BUL og SSU kan rykke deres møder ind i uge 1 fra uge 2. Aftales nærmere mellem udvalgene via formændene.

   

   

  Sagsfremstilling

  Forslag til politisk mødeplan for 2019 er udarbejdet efter næsten samme principper som mødeplan for indeværende år.

   

  • at mødestruktur/mødedage fortsætter fra indeværende år
  • at der ikke er møder i ugerne 8 og 42
  • at møderne efter sommerferien starter op i uge 34
  • at Kommunalbestyrelsens møder fortsat er placeret torsdage med start kl. 18:00.
  • at kommunalbestyrelsens møder i juni og december afholdes onsdage i stedet for torsdage.

   

  Ændringer i forhold til mødeplan for 2018.

   

  • at SSU afholdes torsdag den 13. juni 2019, da mandag den 10. juni 2019 er 2. pinsedag.

   

 • 232. Bindende kommunale folkeafstemninger - orientering

  application/pdf icon bilag_a_-_brev_til_samtlige_borgmestre.pdfapplication/pdf icon bilag_b_-_orientering_til_samtlige_kommunalbestyrelser_.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen orienteres om de ændringer af den kommunale styrelseslov og den kommunale regionale valglov, der trådte i kraft 1. juli 2018.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  • Orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Fra 1. juli 2018 kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om at afholde en bindende kommunal folkeafstemning ved simpelt flertal.  

   

  Der kan kun afholdes bindende kommunale folkeafstemninger om en beslutning, som kommunalbestyrelsen har truffet i kommunale sager. Vælgerne skal ved folkeafstemningen godkende eller forkaste den beslutning, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget.

   

  Proces for vedtagelse af, at afholde en bindende kommunal folkeafstemning

  Et eller flere medlemmer af kommunalbestyrelsen kan stille forslag om, afholdelse af bindende kommunal folkeafstemning. Forslaget skal stilles forinden kommunalbestyrelsesmødet eller senest på selve mødet, hvor den beslutning, der skal afholdes folkeafstemning om, vedtages.

   

  Ønsker kommunalbestyrelsen at afholde bindende kommunal folkeafstemning om en sag, skal det besluttes på selvsamme møde, hvor kommunalbestyrelsen træffer beslutning om den sag, der skal til kommunal folkeafstemning. Stilles forslaget først efter mødets afholdelse, kan det ikke behandles og kommer forslaget først, når afstemningen om den pågældende sag er i gang på mødet, har medlemmet ikke krav på, at kommunalbestyrelsen tager stilling til forslaget.

   

  Når der fremsættes forslag om folkeafstemning, er dette et ændringsforslag. Det betyder, at der først skal tages stilling til forslaget om bindende folkeafstemning, og dernæst skal der tages stilling til selve sagen.

  På samme møde skal der træffes beslutning om selve formuleringen på stemmesedlen og, hvilken dato folkeafstemningen skal foregå. Den kommunale bindende folkeafstemning kan tidligst blive afholdt 2 måneder efter, at kommunalbestyrelsen har truffet beslutning herom, og folkeafstemningen skal senest være afholdt inden for 6 måneder herefter. Folkeafstemningen skal altid være afholdt inden for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

   

  Folkeafstemningens bindingsperiode

  Resultatet af en kommunal folkeafstemning vil være bindende indtil udgangen af valgperioden. Kommunalbestyrelsen kan således ikke omgøre resultatet af en kommunal folkeafstemning inden for valgperioden uden at afholde en ny kommunal folkeafstemning.

   

  Regler for afholdelse af bindende kommunal folkeafstemning

  De nærmere valgtekniske regler om afholdelse af folkeafstemningen tager udgangspunkt i reglerne om afholdelse af kommunale og regionale valg og landsdækkende folkeafstemninger med de nødvendige tilpasninger. Det indebærer bl.a., at folkeafstemningen skal afholdes som almindelige fremmødevalg med mulighed for forudgående brevstemmeafgivning.

   

  Træffer kommunalbestyrelsen beslutning om at afholde en folkeafstemning, skal kommunalbestyrelsen straks skriftligt orientere Økonomi- og Indenrigsministeriet om dette og om tidspunktet for afholdelsen af folkeafstemningen.

   

  Forvaltningen har pt. ikke beregnet de økonomiske konsekvenser ved en eventuel folkeafstemning.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunal styrelse, § 9b,

  Lov om kommunale og regionale valg, kap. 11a om bindende kommunale folkeafstemninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for budgettet.

   

 • 233. Skolevej - Vinterbuskort

  application/pdf icon saerligt_trafikfarlige_veje_7._-_9._klasse_-stroebyskolen.pdfapplication/pdf icon saerligt_trafikfarlige_veje_7._-_9._klasse_-_store_heddinge_skole.pdfapplication/pdf icon saerligt_trafikfarlige_veje_7._-_9._klasse_-_hotherskolen_.pdfapplication/pdf icon trafikfarlige_skoleveje_2012-2016_20180529.pdf

  Resume

  I forbindelse med vurdering af skoleveje for udskolingen (7 - 9) er det administrativt besluttet, at indføre et "vinterbuskort"

  gældende fra uge 43 til påskeferien.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. beslutningen om tildeling af "vinterbuskort" på baggrund af en differentieret vurdering tages til efterretning

  Plan, Miljø og Teknik, 21. august 2018, pkt. 132:

  Taget til efterretning.

   

  Varly Jensen (O) ønsker at skolebørn fra Magleby skal have en ens behandling herunder at de tildeles helårs buskort.

   

  Varly Jensen (O) ønsker sagen for Kommunalbestyrelsen.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  PMT's beslutning godkendt.

   

  Liste O stemte imod, og fastholder sin protokollering.

  Sagsfremstilling

  Cowi har i vinteren 2017 - 2018 lavet en vurdering af skoleveje i Stevns Kommune. Notatet omfatter en kortlægning af uheld, hastighed og trafikmængder og opstiller en række kriterier for, hvornår en vej anses for at være særligt trafikfarlig for skolebørn i de 3 aldersgrupper: 0. - 3. klasse, 4. - 6. klasse og 7. - 9. klasse også kaldet indskoling, mellemtrin og udskoling. Kriterierne tager hensyn til bl.a. vejenes bredde, trafikmængde, hastighedsgrænser og topografi (bakker og sving). Skolevejsvurderingen anvendes som retningslinjer i forbindelse med tildeling af buskort til elever som ikke bor så langt fra skolen, at kommunen er forpligtet til at sørge for transport jf. Folkeskoleloven.

  Eleverne i udskolingen skal transportere sig op til 7 km til skolen. Det første stykke af vejen til skolen foregår ofte på veje, som i vinterhalvåret kan opleves utrygge. Derfor er det bl.a. på baggrund af samtaler med en række forældre administrativt besluttet at tildele et såkaldt "vinterbuskort" til elever i udskolingen, som bor mellem 4 og 7 km fra skolen, hvor skolevejen er vurderet til at være særligt utryg / trafikfarlig i vinterhalvåret. Dette tilgodeser bl.a. elever fra byer som Holtug, Endeslev og Magleby. Denne praksis med en differentieret vurdering af skoleveje bruges også i andre kommuner bl.a. Kolding Kommune. For skoleåret 2018 - 2019 strækker perioden sig fra mandag i uge 43 - 2018 til fredag den 12. april 2019. Cowis notat og de dertil hørende kort over, særligt trafikfarlige veje for 7. - 9. klasse er vedlagt som bilag.

   

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven og Bekendtgørelse om befordring af skoleelever.

 • 234. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018

  application/pdf icon samlet_overblik_-_budgetopfoelgning_pr._31._maj_2018.pdfapplication/pdf icon oeu_budgetopfoelgning_2_2018.pdfapplication/pdf icon ssu_-_budgetopfoelgning_2_pr._31.5.2018_-_inkl._notater_fra_so.pdfapplication/pdf icon bul_21.08.18_-_bemaerkninger_til_budgetopfoelgning_2_pr._31.05.18.pdfapplication/pdf icon aet_-_budgetopfoelgning_2_pr._31.5.2018_.pdfapplication/pdf icon pmt_-_budgetopfoelgning_2_2018.pdfapplication/pdf icon anlaeg_bop_2_pr._31.05.18_-_alle_udvalg.pdfapplication/pdf icon renter_og_afdrag_-_bop2.pdfapplication/pdf icon finansiering_bop_2_2018.pdfapplication/pdf icon likviditet_juli.pdf

  Resume

  Den strukturelle balance forventes i opfølgningen at udvise et overskud på 17,3 mio. kr., hvilket er 26,5 mio. kr. mindre end korrigeret budget og 40,3 mio. kr. mindre end oprindeligt budget.

  Opfølgningen medfører et træk på kassebeholdningen på 67,1 mio. kr. I det oprindelige budget blev forventet en forbedring af kassebeholdningen på 10,9 mio. kr. – opfølgningen medfører således et ekstra træk på kassebeholdningen på 78 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2018. I forhold til korrigeret budget er der tale om et ekstra kassetræk på 14,7 mio. kr.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til ØU via DIR, at: 

  1. Budgetopfølgning 2 på Økonomiudvalgets egne områder godkendes

  2. Budgetopfølgning 2 for hele Stevns Kommune godkendes

  3. Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal iværksættes modgående foranstaltninger til imødegåelse af overskridelser i de enkelte fagudvalg

   

  4. Anlægsprojekterne gennemføres som planlagt

   

   Direktionen, 20. august 2018, pkt. 2:

   

  Ikke til stede: Vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann

   

  Indstillingerne anbefales

   

   

  Økonomiudvalget, 28. august 2018, pkt. 125:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  ØU godkender indstillingen samt at der ikke foretages modgående foranstaltninger.

   

  Mogens Haugaard (N) mener, at flertalsgruppen burde have fremlagt forslag til modgående foranstaltninger.

  Varly Jensen (O) mener, at det vedtagne budget 2018 skal overholdes.

  Begærer sagen forelagt Kommunalbestyrelsen.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  Godkendt.

   

  Liste O stemmer imod, som fastholder sin protokollering fra ØU.

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget skal behandle budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018. Budgetstyringen er en central del af økonomistyringen, som skal sikre kontrol med forbrugsudviklingen og forebygge budgetoverskridelser.

  Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgningen viser samlet set et merforbrug på 14,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget skyldes primært merforbrug på driften på 18,3 mio. kr. samt en mindreindtægt fra tilskud og udligning på 6,9 mio. kr. Der forventes mindreudgifter vedørende anlæg på 11,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

  Der forventes et overskud på strukturel balance på 17,3 mio. kr. mod 43,8 mio.kr. i korrigeret budget. Det strukturelle overskud kan således ikke finansiere de budgetlagte anlægsinvesteringer, som skønnes at udgøre 84,4 mio. kr.

  Der forventes således et træk på kassebeholdningen i 2018, som skønnes at udgøre 67,1 mio.kr.

  Sammenlignet med årets første budgetopfølgning BOP1) skønnes driftsudgifterne nu 22,7 mio. kr. højere og det strukturelle overskud 31,2 mio. kr. mindre. En væsentlig forklaring på de stigende driftsudgifter er stigende udgifter på ældreområdet grundet i en betydelig stigning i visiterede timer samt tidlig udskrivning af patienter fra sygehusene. Derudover ses stigende udgifter til børn og unge med særlige behov.

   

  Driftsudgifter

  Der forventes merudgifter i forhold til korrigeret budget på 18,3 mio. kr. i 2018. Der forventes merforbrug på alle udvalgsområder, undtaget Økonomiudvalgets område.

  I forhold til oprindeligt budget forventes et merforbrug på driften på 32,1 mio. kr.

  Kommunerne skal overholde den mellem KL og regeringen aftalte serviceramme. Den enkelte kommunes serviceramme udgør det vedtagne budget 2018, korrigeret for ændringer som følge af ny økonomiaftale og udgør 876,9 mio. kr. for Stevns Kommune. Med forventede serviceudgifter på 905,7 mio. kr. svarer det til en overskridelse af servicerammen på 28,8 mio. kr. i 2018. En overskridelse af servicerammen medfører risiko for sanktion.

   

  Anlæg

  Det korrigerede anlægsbudget udgør 96,2 mio. kr.Der forventes afholdt anlægsudgifter for i alt netto 84,4 mio. kr., hvilket resulterer i en forventet mindreudgift på 11,8 mio. kr. 

  Erfaringsmæssigt er vurderingerne af anlægsforbruget højt sat på denne tid af året og det endelige resultat må i lyset heraf forventes at blive noget lavere samlet set. Den foreliggende prognose er baseret på vurderingen i det enkelte projekter, men i så stor en portefølje vil der erfaringsmæssigt ske ændringer i afløbet af en lang række årsager.

  Det ser på nuværende tidspunkt ud til, at størstedelen af de planlagte anlægsaktiviteter gennemføres som planlagt i 2018.

  Der er i budgetopfølgningen taget stilling til, hvilke anlægsprojekter der eventuelt kunne udskydes til efterfølgende år. På baggrund heraf er der mulighed for en stillingtagen til, om der ønskes en udsættelse af nogle af anlægsprojekterne for at nedbringe anlægsudgifterne i 2018.

   

  Likviditet

  Den opgjorte likviditet efter kassekreditreglen (gennemsnitlig likviditet de seneste 12 måneder), viser en gennemsnitlige likviditet på i alt 187,2 mio. kr. ultimo juli måned 2018, jf. bilag om likviditet. 

  Den gennemsnitlige likviditet har været stigende indtil begyndelsen af 2018, mens udviklingen i 2018 næsten er stagneret, jf. bilag om likviditet. Det er forventeligt i takt med gennemførelsen af de planlagte anlægsinvesteringer.

  Likviditeten udgør 187,2 mio. kr. ultimo juli.

  På baggrund af denne opfølgning med forventede merforbrug og træk på kassebeholdningen forventes en negativ påvirkning på kommunens likviditet. Likviditeten er dog stadig langt over det fastsatte mål om en gennemsnitlig likviditet på mindst 80 mio. kr., jf. kommunens økonomiske politik.

   

  Fagudvalgenes beslutninger

  Børn, Unge og Læring

  Økonomi indstiller til BUL, at 

  udvalget behandler budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 2018

  1. udvalget indstiller til ØU, at de vurderer om BUL skal igangsætte modgående foranstaltninger, når resultatet af den samlede budgetopfølgning kendes
  2. udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU

   

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagen sendes videre til ØU med afsæt i indstillingspunkterne.

   

  Social- og Sundhed

  Økonomi indstiller til SSU, at:

  1. udvalget behandler budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 2018
  2. udvalget tager stilling til modgående foranstaltninger, jvf. bilag 4
  3. udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU

   

  Beslutning

  Sagen drøftet. 

  Udvalget kan på nuværende tidspunkt ikke pege på modgående foranstaltninger. 

  Mogens Haugaard (N) finder, at udvalget i lyset af den økonomiske situation før mødet burde have modtaget andre forslag til modgående foranstaltninger.

   

  Plan, Miljø og Teknik

  Økonomi indstiller til PMT, at 

  • udvalget behandler budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 2018
  • udvalget sender PMT's anbefalinger videre til ØU.

   

  Beslutning

  Fremsendes til ØU. 

  Anbefalingerne på anlæg sendes videre til ØU. 

  Varly Jensen (O) ønsker at anlæg indgår i en samlet vurdering.

   

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

  Økonomi indstiller til AET, at

  1. udvalget behandler budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2018
  2. udvalget tager stilling til eventuelle modgående foranstaltninger for så vidt angår merforbrug på serviceudgifter inden for servicerammen.
  3. udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU

   

  Beslutning

  Anbefales

   

  Lovgrundlag

  Stevns Kommunes økonomiske politik

   

  Økonomi

  Fremgår af sagsfremstillingen og tilhørende bilag.

   

  Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2018. Det er praksis, at der først godkendes tillægsbevillinger til drift i forbindelse med budgetopfølgning 3.

   

   

 • 235. Sag rejst af KB-medlem Sejer Folke vedr. henvendelser stilet til KB-medlemmer

  Resume

  KB-medlem Sejer Folke har rejst sag vedr. henvendelser fra borgere og ansatte i Stevns Kommune, som er stilet til enten en enkelt, eller alle Kommunalbestyrelsens medlemmer, skal videresendes til dem som henvendelsen er stilet til.

   

  Indstilling

  KB-medlem Sejer Folke indstiller til KB, at

  • Alle henvendelser fra borgere og ansatte i Stevns Kommune, som er stilet til enten en enkelt, eller alle Kommunalbestyrelsens medlemmer, skal videresendes til dem som henvendelsen er stilet til.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  Nuværende praksis opretholdes.

   

  Imod stemte liste Ø.

  Sagsfremstilling

  KB-medlem Sejer Folke har fremsendt følgende sagsfremstilling:

   

  "Alle henvendelser fra borgere og ansatte i Stevns Kommune, som er stilet til enten en enkelt, eller alle Kommunalbestyrelsens medlemmer, skal videresendes til dem som henvendelsen er stilet til.

    

  Motivering:

  I forbindelse med fremlæggelsen af rapporten om børnesagsbehandling, som blev fremlagt af ankestyrelsen og socialstyrelsens task force, blev jeg gjort opmærksom på at en borger havde sendt et brev til kommunalbestyrelsens medlemmer, som faktisk gjorde opmærksom på mange af de problemer som task forcens rapport afdækkede.

   

  Som nytiltrådt medlem af Kommunalbestyrelsen blev jeg mildest talt noget forundret over ikke at få borgerhenvendelser som rent faktisk var stilet til mig, blot fordi det var sendt gennem kommunens hovedmail.

   

  På nogenlunde samme tidspunkt skrev en SOSU assistent flg. i et indlæg på “Politik og debat på Stevns”

  Hvorfor kan medarbejdere ikke henvende sig direkte til SSU (Social- og sundhedsudvalget) og få en dialog om evt. problemer, hvis de ikke føler de bliver hørt af ledelsen, eller hvis de bare gerne vil give politikerne et indblik i hvordan de ser tingene. Det er jo ikke altid ledelsen og medarbejderne har samme indtryk af hvordan hverdagen ser ud.
  Undskyld mig, men i min verden, så er det en krænkelse af ytringsfriheden.
  Jeg har selv haft følelsen af og få mundkurv på og jeg ved, at flere af mine kollegaer har det på samme måde.
  Det er et skråplan og rigtig ærgerligt.”

   

  Jeg opfatter det som en helt afgørende forudsætning for at kunne fungere som folkevalgt politiker, at jeg ikke kun får mine informationer fra forvaltningen og de kommunale ledere, men også fra almindelige borgere på Stevns, og kommunalt ansatte på alle niveauer. 

  Derfor ønsker jeg at forslaget bliver vedtaget."

   

  Forvaltningens supplerende bemærkninger:

   

  Stevns Kommune har gennem mange år haft den praksis, at henvendelser til Kommunalbestyrelsen fra borgere, private firmaer, foreninger m.fl. afleveres til borgmesteren, da pågældende er formand for Kommunalbestyrelsen. Det gælder både elektronisk post til hovedpostkassen eller fysisk post. Udgangspunktet er herefter, at fx en borgerhenvendelse som omhandler pågældendes egen verserende sag søges besvaret af borgmesteren med respekt for gældende lovgivning, herunder med henvisninger til det gældende ankesystem. Borgmesteren eller enkeltmedlemmer er som bekendt ikke en ankeinstans, og kan som sådan ikke behandle eller omgøre en myndighedssag. Hvis sagen drejer sig om klager over medarbejdere eller sagsgangen videregives sagen til ledelsen.

   

  I forhold til post direkte til KB-medlemmerne så har dette hele tiden været en mulighed, da alle e-mailadresser findes på stevns.dk

  Elektroniske henvendelser fra KL, ministerier m.v. ekspederes straks ud til samtlige KB-medlemmer af forvaltningen. Reklamemateriale sorteres efter relevans for KB-arbejdet, og lægges i dueslag.

   

  Ovenstående praksis kan naturligvis ændres af borgmesteren/Kommunalbestyrelsen. Det betyder, at man som medlemmer får alt modtaget materiale fremsendt (elektronisk eller lagt i dueslag). Det gælder også individuelle personsager. I disse tilfælde erindres om den nye lovgivning, hvor det er ulovligt at videresende modtaget persondata. Det betyder også, at man som KB-medlem heller ikke må opbevare en sådan henvendelse i sin mail-boks, på et USB-stik og lignende.

   

  Det relevante fagudvalg kan som idag også få gennemgået en gældende sagsgang, hvis det ønskes. Dette er sket tidligere flere gange, hvor et udvalg efter en borgerhenvendelse har anmodet om indsigt i forvaltningens arbejde.

   

  I forhold til bemærkningerne om mundkurv afvises dette. Stevns Kommune har i lighed med landets øvrige kommuner opbygget et samarbejdssystem (MED-system) i samarbejde samtlige fagforeninger på det kommunale område og KL. MED-systemet skal sikre, at lokale arbejdsforhold først drøftes mellem de lokale tillidsrepræsentanter og den daglige ledelse. Regelsættet omkring dette oplyser også hvordan eventuelle tvister afklares. I den konkrete sag var fagforeningen enige i kommunens fortolkning af reglene. Det stående politiske udvalg kommer først ind på et senere tidspunkt, fx i forbindelse med budgetmøder eller andre dialogmøder.

   

   

 • 236. Spørgetid for borgere i Kommunalbestyrelssen

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  Drøftet.

  Sagsfremstilling

  Retningslinjer for spørgetid i Kommunalbestyrelsen

   

  • Spørgetid afholdes mellem Kommunalbestyrelsens møder for åbne og lukkede døre.
  • Spørgetiden har en samlet varighed af max. 15. minutter med formanden som ordstyrer.
  • Kun et enkelt medlem fra hver gruppe må besvare spørgsmålet fra borgerne og besvarelsen skal være kort.
  • Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold.
  • Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være formanden i hænde 14 dage før det pågældende møde i Kommunalbestyrelsen.

  Retningslinjerne trådte i kraft den 8. oktober 2009.

   

 • 237. Lukket dagsorden - godkendelse

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  Godkendt.

   

 • 238. Bilag til sagen "Østsjælland Beredskab - Budget 2019-2022"

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  Godkendt.

   

 • 239. Status - Besøgscenter Stevns Klint

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  Indstillingen godkendt.

   

  Liste N + O stemmer imod pkt. 5, da beslutningen kan vente.

   

 • 240. Diverse orienteringer - KB den 6. september 2018 (Lukket)

 • 241. Underskriftsark (Lukket)