Referat

 • 65. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden.

  Beslutning

  Godkendt

 • 66. Budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 2018 - SSU

  application/pdf icon budgetopfoelgning_2_pr._31.5.2018_-_ssu.pdfapplication/pdf icon budgetopfoelgning_2_anlaeg_-_ssu.pdfapplication/pdf icon notat_doegnplejen_bop2_2018_august.pdfapplication/pdf icon notat_modgaaende_foranstaltninger_bop2_2018.pdf

  Resume

  SSU skal behandle budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 2018, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget.

   

  Budgetopfølgning 2 viser et samlet forventet merforbrug på 13,2 mio. kr. fordelt med et underskud på rammeaftaler og lønsumsstyring på 7,3 mio. kr. og et forventet merforbrug på øvrig drift på 5,9 mio. kr.

   

  Ved budgetopfølgning 1 var der et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr., fordelt med et underskud på rammeaftaler og lønsumsstyring på 0,9 mio. kr. og et forventet merforbrug på øvrig drift på 0,1 mio. kr.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til SSU, at:

  1. udvalget behandler budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 2018
  2. udvalget tager stilling til modgående foranstaltninger, jvf. bilag 4
  3. udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU

  Beslutning

  Sagen drøftet.

   

  Udvalget kan på nuværende tidspunkt ikke pege på modgående foranstaltninger.

   

  Mogens Haugaard (N) finder, at udvalget i lyset af den økonomiske situation før mødet burde have modtaget andre forslag til modgående foranstaltninger.

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget budgetopfølgning på SSU´s politikområder pr. 31. maj 2018.

   

  Resultatet af budgetopfølgningen er følgende:

   

  Overførselsudgifter

  Der forventes ingen afvigelse.

   

  Serviceudgifter inden for servicerammen

  På serviceudgifter indenfor servicerammen er der et forventet merforbrug på 10,4 mio. kr., som består af følgende:

   

  På rammeaftaler og lønsumsstyring er der et forventet underskud 7,3 mio. kr. Heraf udgør underskud på den integrerede døgnpleje 7,1 mio. kr.

   

  På øvrig drift er et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr. De væsentligste afvigelser findes på hjælpemidler og boligindretning, samt tilskud til ansættelse af hjælpere.

   

  Herudover er der et betydeligt merforbrug på demografi-afregningen for +80-årige. Merforbruget stammer fra en ekstraordinært stor afregning for 2017.

   

  Serviceudgifter uden for servicerammen

  På serviceudgifter uden for servicerammen forventes en merudgift på 2,8 mio. kr., primært vedrørende kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

   

  Anlæg

  På anlæg forventes et merforbrug på i alt 0,5 mio. kr., fordelt med en forventet tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til udskiftning af omsorgssystem samt overførsel til 2019 af uforbrugte midler på 0,3 mio. kr. vedrørende projektering af plejecenterbyggeriet.

   

  Økonomisk politik

  På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter, eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Hvis

  dette ikke er muligt kan udvalget via Økonomiudvalget søge dækning via en bufferpulje, der kan imødegå svært styrbare områder. I praksis sker en eventuel overførsel fra bufferpuljen

  ved budgetopfølgning 3.

  Økonomi

  Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab. I det omfang de er behov for tillægsbevillinger og omplaceringer, søges de ved budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2018.

 • 67. Budget 2019-2022 SSU - revurdering

  application/pdf icon 01_-_ssu_20.08.18_-_forudsaetninger_budgetforslag_2019_v.2.pdfapplication/pdf icon 02_-_ssu_20.08.18_-_bf2019_v2_-_indarbejdede_aendringer_-_med_ssus_beslutninger.pdfapplication/pdf icon 03_-_ssu_20.08.18_-_bf2019_v2_-_lov-_og_cirkulaereaendringer_-_med_ssus_beslutninger.pdfapplication/pdf icon 04_-_ssu_20.08.18_-_bf2019_v2_-_ud_over_vedtaget_service_-_med_ssus_beslutninger.pdfapplication/pdf icon 05_-_ssu_20.08.18_-_bf2019_v2_-_balancekatalog_-_med_ssus_beslutninger.pdfapplication/pdf icon 06_-_ssu_20.08.18_-_bf2019_v2_-_anlaeg_-_med_ssus_beslutninger.pdfapplication/pdf icon notat_-_plejecenterbyggeri_2019-2020.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_vedr._budget_2019_v1_-_ssu.pdf

  Resume

  Alle fagudvalg revurderer budgetforslag 2019-2022 på egne politikområder i august. Budgetforslagene indgår i kommunens samlede budgetforslag for 2019, version 2, som ifølge tidsplanen skal være klar i august måned 2018 og vil indgå i 1. behandlingen af budget 2019-2022.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til SSU, at:

  1. udvalget behandler revurdering af budgetforslag 2019-2022
  2. udvalgets anbefalinger sendes videre til KB via ØU

  Beslutning

  Sagen drøftet.

   

  Udvalget anbefaler de indarbejdede ændringer. I forhold til de ikke-prioriterede ændringer henvises til budgetskemaet med beslutninger.

   

  De fremlagte forslag til ikke-indarbejdede forslag udover vedtaget serviceniveau anbefales disse til videre politisk drøftelse.

   

  Jan Jespersen (Ø) tager forbehold for budgetforslagene indtil videre.

   

  De fremlagte forslag til ikke-indarbejdede forslag inden for servicerammen drøftet. Beslutninger fremgår af bilaget.

   

  Forslag til anlæg anbefales.

   

  Høringssvar taget til efterretning.

   

   

   

  Sagsfremstilling

  Fagudvalgene behandlede i maj og juni måned budgetforslag for 2019 og overslagsårene 2020-2022.

   

  Udvalget får nu mulighed for at vurdere budgetforslaget på egne politikområder på baggrund af økonomiaftalen for 2019 samt budgetopfølgning pr. 31. maj (bop 2).

   

  Økonomiudvalget samler op på behandlingen i fagudvalgene og fremsender på baggrund heraf budgetforslag for 2019 til 1. behandling i KB den 6. september.

   

  KB 2. behandler budget 2019-2022 den 11. oktober.

   

  Budgetforslag

  Følgende ændringer indarbejdes i version 2:

  • Overførselsudgifter
  • Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
  • Ændringer som følge af demografisk udvikling

   

  Følgende ændringer til budgettet indarbejdes ikke i version 2, men indgår i det videre budgetarbejde:

  • Lov- og cirkulæreændringer
  • Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
  • Afledt drift af nye anlæg
  • Balancekatalog
  • Ønsker til nye anlæg

   

  Budgetforslag 2019, version 2 på SSU's område

  På SSU's områder er der i 2019, version 2, indarbejdet følgende ændringer til basisbudget 2019:

  • Overførselsudgifter: ingen ændringer i forhold til basisbudgettet
  • Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau: +18,4 mio. kr. (14,1 mio. kr. mere end version 1)
  • Ændringer som følge af demografisk udvikling: +2,8 mio. kr. (uændret i forhold til version 1)

   

  Herudover indgår der i budgetforslag 2019 følgende forslag til videre prioritering:

  • Lov-og cirkulæreprogram: +2,4 mio. kr.
  • Ændringer ud over vedtaget serviceniveau: max. forslag 1,9 mio. kr. i 2019
  • Balancekatalog: max. forslag 6,2 mio. kr. i 2019
  • Afledt drift af anlægsforslag: Pt. ikke beregnet
  • Ønsker til anlæg: 5,1 mio. kr. i 2019 stigende til 8,3 mio. kr. i 2020

   

  Modtagne høringssvar og bemærkninger fra høringsberettigede parter er vedhæftet som bilag.

   

  Der henvises i øvrigt til sagsfremstilling og beslutningsark fra udvalgsmødet den 11. juni 2018.

   

  Økonomisk politik

  I Stevns Kommunes økonomiske politik er det anført, at den strukturelle balance både i budgetåret og overslagsårene bør udvise et overskud, som kan finansiere prioriterede anlægsinvesteringer og eventuelle økonomiske konjunkturudsving. Derudover er der en målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen skal udgøre minimum 80 mio. kr.

  Økonomi

  De økonomiske konsekvenser af de fremlagte budgetforslag fremgår af sagsfremstillingen og de vedhæftede bilag.

   

  De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af det videre budgetarbejde og beslutningerne ved KB's 2. behandling af budget 2019-2022 den 11. oktober 2018.

   

 • 68. Værdighedspolitik 2019-2021 - godkendelse

  application/pdf icon vaerdighedspolitik_rettelser_opdateret_august_2018.pdfapplication/pdf icon aeldreraadets_hoeringssvar_paa_vaerdighedspolitik_-_revidering.pdfapplication/pdf icon handicapraadets_hoeringssvar_vedr._vaerdighedspolitikken.pdfapplication/pdf icon 40_vaerdighedspolitik_dagsordenspunkt_ssu_april_2018.pdfapplication/pdf icon bilag_1a._elementer_i_en_vaerdighedspolitik.pdf

  Resume

  KB skal inden udgangen af det første år i en ny valgperiode vedtage en værdighedspolitik på ældreområdet. Den nuværende værdighedspolitik er vedtaget juni 2016. SSU har til opgave at indstille en værdighedspolitik til KB. Udkast til revideret Værdighedspolitik har været drøftet på SSU møde april 2018, ligesom der har været dialogmøde mellem SSU, Ældreråd, Handicapråd og bruger-pårørende råd. Høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd foreligger.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til KB via SSU, at

  1.    Godkende Værdighedspolitik gældende for perioden 2019 - 2021

   

  Beslutning

  Forslaget anbefales.

  Sagsfremstilling

  KB skal inden udgangen af det første år i en ny valgperiode vedtage en værdighedspolitik på ældreområdet. Den nuværende værdighedspolitik er vedtaget juni 2016. SSU har til opgave at indstille en værdighedspolitik til KB. Udkast til revideret Værdighedspolitik har været drøftet på SSU møde april 2018, ligesom der har været dialogmøde mellem SSU, Ældreråd, Handicapråd og bruger-pårørende råd. Høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd foreligger.

   

  Den nuværende værdighedspolitik har fokus på at understøtte den størst mulige uafhængighed og selvbestemmelse for den enkelte ældre medborger. Særligt fokusområde er demens-området, og hvor meget det gode måltid kan gøre i mange sammenhænge. Værdigheds-politikken indeholder beskrivelse af indsatser relateret til temaerne livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet-, tværfaglighed- og sammenhæng i hjemmeplejen, en værdig død samt indsatser med måltidet i centrum. Hvert år skal Stevns kommune herudover indsende en redegørelse for den konkrete anvendelse af midlerne for næste budgetår. Dette er gjort for 2018. Redegørelsen vedrørende anvendelse af midlerne for 2019 skal godkendes senest 15. november 2018 og vil være et selvstændigt dagsordenspunkt på SSU møde i september.

  De igangsatte indsatser fra 2016 er i alt væsentlighed implementeret og videreført i 2017 og 2018. I 2018 besluttedes en justering af anvendelsen af midlerne således, at demenskoordinator funktionen udvidedes mod en mindre reduktion af demensteamet samt, at der blev igangsat en ny aktivitet ”social rehabiliterende indsats”:

  "På Rehabiliteringscentret Stevnshøj vil vi, udover den fysiske og psykiske rehabilitering, også sætte fokus på den sociale rehabilitering. Vi møder borgere, der skal støttes i at skabe netværk og relationer under opholdet, således at de står stærkere efter endt ophold. Personalet har en god relation til borgeren efter opholdet, og kan derfor støtte efter en skilsmisse eller tab af ægtefælle, eller understøtte fortsat afholdenhed efter et misbrug"

  Den reviderede Værdighedspolitik er justeret i forhold til ovenstående ændringer. Ligeledes er der tilføjet beskrivelse af indsatsen overfor pårørende samt arbejdet med Blomstringsmodellen, som udvalget er blevet orienteret om på SSU møde i januar 2018. Blomstringsmodellen er skabt til at understøtte aktører indenfor omsorgsarbejde i at skabe kulturændring, der fremmer menneskelig blomstring. Blomstringsmodellen øger den sociale kapital og bidrager til at nedsætte sygefravær, anvendelse af magt, klager, medicinforbrug og stimulerer i høj grad til trivsel og tilfredshed med kvaliteten i omsorgsarbejdet hos borgere, demente og pårørende.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes økonomi.

 • 69. Kvalitetsstandard 2018 - godkendelse

  application/pdf icon kvalitetsstandard_senest_opdateret_august_2018.pdfapplication/pdf icon kvalitetsstandard_2018_-_bilag_1.pdfapplication/pdf icon pixi_2018_opdateret_august_2018.pdfapplication/pdf icon aeldreraadets_hoeringssvar_vedroerende_kvalitetsstandard_2018_personlig_og_praktisk_hjaelp.pdfapplication/pdf icon handicapraadets_hoeringssvar_vedr._kvalitetsstandard_for_personlig_og_praktisk_bistand.pdfapplication/pdf icon 48_kvalitetsstandard_2018_personlig_og_praktisk_hjaelp_ssu_maj_2018.pdf

  Resume

  Sag er fortsættelse af dagsordenspunkt fra SSU møde maj 2018, hvor det besluttedes at udsende kvalitetsstandard for §83 og §83a personlig pleje, praktisk bistand og rehabilitering i høring hos Ældreråd og Handicapråd. Høringssvar foreligger nu.

   

  Kvalitetsstandarden for §83  og §83a personlig pleje, praktisk bistand og rehabilitering skal årligt godkendes, samt når der opstår behov for justeringer. Kvalitetsstandarden beskriver Stevns Kommunes serviceniveau.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at

   

  1. Godkende kvalitetsstandard for §§83 og 83a personlig pleje, praktisk bistand og rehabilitering

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Sag er fortsættelse af dagsordenspunkt fra SSU møde maj 2018 (bilag), hvor det besluttedes at udsende kvalitetsstandard for §83 og §83a personlig pleje, praktisk bistand og rehabilitering i høring hos Ældreråd og Handicapråd.

   

  Høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd vedr. kvalitetstandard §83 og §83a personlig pleje, praktisk bistand og rehabilitering foreligger (bilag).

   

  I forhold til Serviceloven og Stevns Kommunes godkendte serviceniveau på ældreområdet skal der årligt godkendes en kvalitetsstandard for §§83 og 83a personlig pleje, praktisk bistand og rehabilitering. Dette skal også ske, når der er ændringer i forhold til den eksisterende kvalitetsstandard.

   

  Der er en ændring i forhold til tidligere kvalitetsstandard i forlængelse af vedtagelse af budget 18, hvor det blev besluttet en ændring af rengøringsfrekvens fra hver 3. uge til hver 2. uge med virkning fra 1. januar 2018. 

   

  Når en borger efterspørger hjemmepleje foretager visitationen en vurdering af funktionsniveau og ressourcer, herunder mulighed for rehabilitering.

  I Stevns Kommune er serviceniveauet fastlagt ud fra en definition af pakker, som indeholder bestemte ydelser og en sammenlagt tid til at udfylde og levere ydelserne med. Stevns Kommune visiterer således, ligesom en række andre kommuner (men ikke alle) ikke efter konkrete minutter til hver ydelse, men det er op til den kommunale og private udfører at ”pakke pakken ud” i samarbejde og aftale med borgeren.

  Der arbejdes med det såkaldte Rehab program i forhold til §83a, hvorefter borgeren skal tilbydes op til 12 ugers rehabilitering og træning, før der visiteres til personlig pleje og praktisk bistand. I kvalitetsstandarden er der således både almindelige pakker til personlig pleje og pakker til rehabilitering.

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommune.

 • 70. Visitation til ældre- og plejeboliger - Orientering

  application/pdf icon visitationskriterier_april16.pdf

  Resume

  Der gives en orientering om de nuværende visitationskriterier til ældre- og plejeboligerne i Stevns kommune.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at:

  • Orientering om nuværende visitationskriterier til ældre- og plejeboligerne tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Visitationskriterierne for ældre- og plejeboliger i Stevns kommune hviler på lovgivningen i Lov om almene boliger samt Serviceloven.

   

  En ældrebolig er en bolig særligt indrettet til borgere med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Den er målrettet ældre borgere eller borgere med et handicap. Borgeren skal kunne opnå en bedre funktionsevne ved at flytte ind i en særligt indrettet bolig.

   

  En plejebolig er en bolig beregnet på borgere med et stort behov for pleje og omsorg, dvs. døgndækket behov for pleje og omsorg. Plejeboliger er derfor også typisk indrettet med fællesarealer til beboerne og servicearealer til plejepersonalet. Der kan f.eks. være tale om at borger er så plejekrævende, at det vanskeligt kan lade sig gøre at foretage plejen i nuværende hjem, eller borger er dement og kan ikke længere forsvarligt opholde sig i eget hjem.

   

  Udover plejebolig har vi i Stevns kommune også et antal demens-plejeboliger i Hårlev, som er et særligt tilbud til borgere med fremskreden demens-diagnose eller demenslignende diagnose. Ansøger man om en plejebolig, men den individuelle vurdering viser, at det vil være nødvendigt med en demensbolig, vil man blive godkendt til en sådan demensplads.

   

  Der foretages en individuel og konkret vurdering af borgerens samlede situation, ud fra en funktionsvurdering, foretaget af visitationen. Udover helbred indgår også nuværende boligs indretning. Det er dog ikke muligt at få bevilget ældre- eller plejebolig fordi nuværende bolig er blevet for stor eller man ikke kan klare at passe haven, at boligen er solgt eller gået på tvangsauktion. Her vil man blive henvist til de almindelige muligheder for at skifte bolig, enten leje eller eje.

   

  I forbindelse med et afslag på en ansøgning om en ældre- eller plejebolig bliver man informeret om, at hvis den helbredsmæssige situation ændrer sig, skal man straks kontakte visitationen igen, ligesom der gives klagevejledning. Der kan klages til Ankestyrelsen over en afgørelse.

   

  Der er plejebolig-garanti, det betyder, at man skal have tilbudt en plejebolig senest 2 måneder efter afgørelse om at man er berettiget til en plejebolig. Det er en generel garanti, det betyder, at man skal tage imod den første ledige bolig. Ønsker man ikke dette, bliver man sat på en ny 2 måneders venteliste fra den dato man har takket nej. De fleste ansøger dog om en konkret bolig (plejecenter eller ældreboligområde), og dette er der ingen garanti på.

   

  Der er endvidere frit valg af bolig, forstået på den måde, at man kan ønske sig en tilsvarende bolig i en anden kommune, hvis man eks. ønsker at komme nærmere til familie mv. Det er et krav at både bopælskommune og tilflytterkommune træffer afgørelse om visitation til ældre- eller plejebolig.

  Der er også mulighed for at få ægtefælle med i enten ældre- eller plejebolig, der bliver foretaget en selvstændig vurdering om ægtefælle også er i målgruppen.

   

  Afgørelse om visitation til ældre- eller plejebolig træffes i et visitationsudvalg, som også administrerer en venteliste. Når der er ledige boliger, foretages en fornyet vurdering af hvilke borgere på ventelisten, som aktuelt har det største behov. Visitationsudvalget mødes hver 14. dag.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 71. Indkøbsordning praktisk hjælp – ny principafgørelse

  application/pdf icon ankestyrelsens_afgoerelse_indkoebsordning_guldborgssund_kommune_.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_indkoebsordning_hjemmehjaelp_-_principafgoerelse_behandlet_paa_moedet_20._juni_2016_kl._1600_moedelokale_1_i_social-_og_sundhedsudvalget_2016.do.pdfapplication/pdf icon principafgoerelse_indkoebsordning.pdf

  Resume

  Ankestyrelsen har på ny truffet en princip-afgørelse i forhold til indkøbsordning – praktisk hjælp. Denne gang i forhold til en beskrevet ordning i Guldborgsund kommune. Stevns kommunes indkøbsordning er ikke tilrettelagt som i Guldborgsund. Stevns kommunes indkøbsordning overholder tidligere principafgørelse, som blev behandlet på SSU-møde den 20. juni 2016 og indarbejdet i kvalitetsstandarden.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. Orienteringen om indkøbsordning, praktisk bistand tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  SSU behandlede den 20. juni 2016 indkøbsordning, praktisk hjælp, idet der var kommet en principafgørelse fra Ankestyrelsen, som sagde, at borger fremadrettet ikke var i målgruppen til praktisk bistand – hjælp til indkøb, såfremt borgeren selv var i stand til ved tekniske hjælpemidler, dvs. telefon eller internet, at bestille varer til udbringning. Når borgeren således ikke var i målgruppen for ydelsen, skulle kommunen heller ikke betale for udbringning af varer. Denne ændring blev vedtaget og indarbejdet i kvalitetsstandarden.

   

  Den nye principafgørelse, som altså tager udgangspunkt i den af Guldborgsund vedtagne kvalitetsstandard, siger, at man ikke fuldstændigt kan afskaffe praktisk bistand til indkøb og udbringning, fordi der er kommet muligheder for bestilling og udbringning via internettet. Guldborgsund havde i 2015 formuleret det således, at det ikke længere var en kommunal opgave. Dette er ikke korrekt. Hvis borger ikke er i stand til selv at bestille varer, enten via telefon eller internet, og dermed ikke kan tilrettelægge sine indkøb, så er det fortsat en kommunal opgave – en ydelse forbundet med dette efter § 83 i serviceloven. Kommunen skal betale for udbringning til disse borgere.

   

  Stevns kommune har fortsat borgere, som er i målgruppen for ydelsen, i alt 48 borgere, som er vurderet i målgruppen for en § 83 ydelse om bestilling og udbringning, da de ikke er i stand til selv at foretage dette.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 72. Høring af tilsynsrapporter - orientering

  application/pdf icon hoeringssvar_fra_sygeplejen.pdfapplication/pdf icon hoeringsudkast_tilsynsrapport_incl._forventet_paabud_fra_styrelsen_for_patientsikkerhed_doegnplejen_-_sygeplejen.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_fra_plejecenter_hotherhaven.pdfapplication/pdf icon hoeringsudkast_tilsynsrapport_incl._forventet_paabud_fra_styrelsen_for_patientsikkerhed_doegnplejen_-_plejecenter_hotherhaven.pdf

  Resume

  Døgnplejen har haft tilsynsbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed, og der er nu fremsendt to høringsrapporter fra besøget, som omfattede sygeplejen og plejecenter Hotherhaven. Rapporterne er sendt i høring og fremlægges med de indsendte høringssvar til orientering. Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn erstatter det tidligere embedslægetilsyn, og omfatter den sygeplejefaglige opgaveløsning indenfor sundhedsloven.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  • tage orientering om høring af tilsynsrapporter med sygeplejen og Hotherhaven til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Døgnplejen har haft besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed. Besøget omfattede henholdsvis Sygeplejen samt Plejecenter Hotherhaven. Dette tilsyn, som tidligere blev kaldt embedslægetilsynet, er omlagt, således at det nu er Styrelsen for Patientsikkerhed som varetager opgaven. Tilsynet koncentrerer sig omkring hvordan de sygeplejefaglige opgaver løses i kommunen, og om de løses i overensstemmelse med sundhedsloven.

   

  I de vedlagte rapporter, som er udsendt til høring, før de endelige rapporter modtages, fremgår det, at Sygeplejen og plejecenter Hotherhaven vil modtage påbud:

   

  Døgnplejen – Sygeplejen:

   

  • at sikre forsvarlig medicinhåndtering fra datoen for endelig afgørelse, herunder en præcisering af instruks for samarbejdet med behandlende læge og personalets pligt vedr. håndtering af tvivl om ordinationer, herunder risikomedicin/AK-behandling
  • at sikre tilstrækkelig journalføring, herunder journalføring af patienters samtykkekompetence og informeret samtykke, i overensstemmelse med lovgivningen herom fra datoen for endelig afgørelse

   

  Døgnplejen – Sygeplejen har fremsendt høringssvar, som redegør for, hvordan de fremadrettet vil sikre, at korrekt medicinhåndtering igen foretages efter regler og instrukser, samt at journalføringen, herunder varetagelse af patienters retssikkerhed i form af samtykkekompetence sikres håndteret korrekt.

   

  Døgnplejen – Hotherhaven:

   

  • at sikre forsvarlig medicinhåndtering fra datoen for endelig afgørelse
  • at sikre tilstrækkelig journalføring, herunder journalføring af patienters samtykkekompetence og informeret samtykke, i overensstemmelse med lovgivningen herom fra datoen for endelig afgørelse

   

  Døgnplejen – Hotherhaven har fremsendt høringssvar, som redegør for hvordan et forventet påbud vil blive håndteret i forhold til korrekt medicinhåndtering, samt korrekt journalføring og håndtering af patienters retssikkerhed, herunder samtykkekompetence.

   

  Det fremgår af høringssvarene, at udover udførlig information om instruks og opstramning herpå, vil der blive givet kompetenceudvikling, ligesom der i relation til de givne konkrete påbud etableres regelmæssige audits indenfor hvert detaljerede påpegede problem. Ligeledes er det taget op til drøftelse med lægehusene, i vores KLU-samarbejde, hvordan en ensartet ordinations- og vejledningspraksis kan etableres ved medicin-håndtering.

   

  Skærpelse af instrukser, fastlæggelse af arbejdsgange, etablering af kompetenceudvikling og gennemførelse af kvartalsvise audits skal ses i sammenhæng med ønsket til budget 2019 om en udviklings-sygeplejerske til understøttelse af ledelsesfunktionen indenfor sygeplejen, således at lignende påbud og forebyggelse af konkrete hændelser gennemføres. I dag foretages disse opgaver af lederen af sygeplejen på vegne af døgnplejen, sygeplejen, plejecentre, rehabiliteringscenter/akutpladser, og dette vurderes at være for sårbart.

   

  Styrelsen for Patientsikkerhed foretog i 2017, som var det første tilsyns-år, 111 besøg i kommunerne og der blev udstedt 22 påbud, som ligeledes især har omhandlet medicinhåndtering, samt journalhåndtering/dokumentation. Det er således en kendt udfordring i hjemmesygeplejen og plejecentrene.

   

  Sundhed og omsorg vil nu afvente de endelige rapporter og påbud, samt evt. reaktion fra Styrelsen for Patientsikkerhed på de tiltag, som sygeplejen og Hotherhaven allerede har og vil iværksætte.

 • 73. Projekt Færre (gen) indlæggelser - status orientering

  application/pdf icon ssu-statusorientering_vedr._indlaeggelser_skoennet_status.pdfapplication/pdf icon ssu-status_august_2018.pdf

  Resume

  Orientering om status på projekt nedbringelse af (gen) indlæggelser, som var en indsats vedtaget i budget 2018. Antallet af (gen) indlæggelser er endnu ikke reduceret mærkbart. Men baseret på gennemført audit, er der igangsat en række handlinger, herunder ændringer i forløb ved udskrivning, som forventes at have en mærkbar effekt.

   

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  • orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Udvalget vil gerne fortsat have en orientering om projektets forløb.

  Sagsfremstilling

  I budget 2018 blev der afsat midler til en sygeplejerske-koordinator med det formål, at nedbringe (gen) indlæggelser. Der var behov for at målrette indsatsen i forhold til forebyggelse af indlæggelser, særligt implementering af redskaber til tidlig opsporing, kompetenceudvikling af medarbejdere, tværfaglig vidensdeling og koordination af borgerforløb.

   

  Hvad er status: Audit gennemført i februar på 20 tilfældigt udvalgte borgerforløb viste, at 13 ud af de 20 blev genindlagt indenfor 30 dage. Siden er der på alle indlæggelser systematisk registreret årsager til indlæggelse (se bilag). En væsentlig del af (gen)indlæggelser er uundgåelige, da de enten er planlagt eller kræver behandling, som ikke kan varetages i hjemmet. Undgåelige er særligt de indlæggelser som er sket pga. fald i hjemmet, infektion og forværring af KOL-sygdom .

  De borgerforløb, som sygepleje-koordinatoren siden februar har været involveret i, har synliggjort behov for fokus på bedre tværfaglig koordination og forløbsansvar målrettet borgeren. En del borgere oplever det svært at gennemskue, hvem de skal kontakte omkring deres behandling/pleje. Ligeledes er der medarbejdere der oplever det svært at gennemskue, hvem der har ansvar for koordination og opfølgning på indsatsområder. Dette indebærer risiko for, at der ikke følges rettidigt op på ændringer i borgerens tilstand/behov.

  Alle borgere der har været indlagt, og som modtager hjemmepleje og/eller sygepleje, tilbydes nu besøg af sygeplejerske efter udskrivelsen. Der foretages sygeplejefaglig udredning og indlæggelse/udskrivelse gennemgås med borgeren, så videre plan for pleje og behandling tilrettelægges i samarbejde med borgeren, og med inddragelse af relevante samarbejdspartnere og medarbejdere.

  Den nyoprettede funktion har endnu ikke reduceret indlæggelser målbart, men der ses et lille fald i genindlæggelser.

  Mål og milepæle for 2018:

  Nedbringelse af antallet af (gen)indlæggelser med 10% for kendte borgere i Sundhed & Omsorg.
  Implementering af værktøj til tidlig opsporing, mulighederne i CURA skal særligt medtænkes.

  Iværksættelse af kompetenceudviklingsplan – undervisning i KOL og faldforebyggelse.

  Styrkelse af den relationelle koordinering – styrkelse af det tværfaglige samarbejde og vidensdeling.

   

  Følgende er igangsat:

  Undervisning/kompetenceudvikling målrettet sosuassistenter og sosuhjælpere.

  Sygeplejerske-koordinator arbejder med tværfaglig netværksdannelse, med det formål at sikre tydelighed af forløbsansvar. 
  Alle borgere tildeles en forløbskoordinator ved udskrivelse.

  Udarbejdelse af procedure ved overdragelse af borger fra sygehus er påbegyndt.

  Økonomi

  Orienteringssagen har ingen konsekvens for Stevns kommunes økonomi.

 • 74. Kodeks for Stevns Kommunes Kommunalbestyrelsen, til godkendelse

  application/pdf icon kodeks_for_kommunalbestyrelsen_i_stevns_kommune_udkast.pdf

  Resume

   Kodeks for Kommunalbestyrelsen fremlægges til godkendelse.

   

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller til KB, via SSU, PMT, BUL, AET og ØU, at

   

  1. Kodeks for Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse godkendelse

  Beslutning

  Forslaget anbefales.

  Sagsfremstilling

  Den 30. maj 2018 afholdt Kommunalbestyrelsen samarbejdsseminar med facilitering fra COK.

   

  Formålet med dagen var at skabe en konstruktiv politisk dialog omkring det gode samarbejde internt og med forvaltningen.

   

  Succeskriteriet var, at der ved dagens afslutning og med afsæt i de mange drøftelser skulle foreligge et udkast til kodeks for samarbejdet i Kommunalbestyrelsen.

   

  Kodekset sendes nu til drøftelse i de stående udvalg og ØU, og til endelige godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 6. september 2018.

   

  Udvalgsbehandlingen er ikke med hensigt på en større revurdering af det skrevne i kodeks, da dette arbejde allerede blev gjort i fællesskab på seminaret. Men mere en drøftelse af, om man som kommunalbestyrelsesmedlem kan tage ejerskab for det fællesskabte dokumet i forhold til sit kommunalpolitiske arbejde.

   

 • 75. Diverse orientering - SSU 20. august 2018 (Lukket)

 • 76. Underskriftsark (Lukket)