Referat

 • 124. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMF den 21. juni 2018.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 125. Udvikling Stevns (LAG) søger om kommunalt LAG-tilskud på kr. 250.000 til projekt Landbyforum Stevns

  application/pdf icon ansoegning_sk_lag-pulje_-_landsbyforum_stevns_.pdf

  Resume

  Projektet "Landsbyforum Stevns" har til formål at udvikle, etablere og drive en lokalt forankret model for samarbejde om udvikling af landsbyer og landdistrikter i Stevns Kommune – projektet ejes af Udvikling Stevns (LAG Stevns) og gennemføres i samarbejde med lokale landsby- og borgerforeninger, Stevns Kommune, Frivillighedscenter Stevns, Stevns Erhvervsråd og andre. Projektet er i alt estimeret til kr. 933.000 og der søges om tilskud fra kommunens LAG-pulje på kr. 250.000.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til ØU via PMF og AET, at

  1. der tages stilling til om ansøgningen skal imødekommes.

  Plan, Miljø og Fritid, 12. juni 2018, pkt. 118:

  Udsættes.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 13. juni 2018, pkt. 68:

  Deltog ikke: Sejer Folke Henriksen

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 19. juni 2018, pkt. 107:

  Sagen udgår.

   

  Supplerende bemærkning.

  Direktionen bemærker, at sagen skal fremsendes til KB, da de 250.000 kr. der er afsat i investeringsoversigten til LAG-projekter skal frigives.

   

  Beslutning

  Anbefales overfor ØU og KB med anbefaling af frigivelse af kr. 300.000, der er afsat i investeringsoversigten til LAG-projekter.

   

  Jørgen Larsen tager forbehold

   

  Varly Jensen stemte i mod, da Varly Jensen mener at sagen ikke indholder et gennembearbejdet beslutningsgrundlag.

   

  Sagsfremstilling

  I ansøgningen om tilskuddet anføres bl.a. ”Udvikling Stevns ønsker i samarbejde med lokale landsby- og borgerforeninger at udvikle en unik Stevnsk model for udvikling af landsbyer og landdistrikter, som bygger på de aktive ildsjæles ønsker og behov – og kan understøtte det lokale arbejde med at skabe udvikling i landsbyerne. Samtidig ønskes en model, som kan lette andre aktørers adgang til landsbyer- og landdistrikter – f.eks. har Stevns Kommune brug for en dialogpartner, som kan skabe kontakt og dialog lokalt og kan hjælpe med at nå ud til borgerne i landsbyer og landdistrikter i forbindelse med løsningen af en bred vifte af opgaver. Det væsentlige er udviklingen af en model, der passer til de lokale aktører og skaber et forum for kontakt, koordination og samarbejde mellem lokale foreninger, institutioner og virksomheder og i fællesskab at arbejde for gode rammer for lokalsamfundets liv og vækst.

   

  Der har tidligere været gjort forsøg med at etablere et tværgående forum for udvikling af landsbyer og landdistrikter på Stevns, men engagementet ebbede ud, og landsbyrådet er ikke længere aktivt. Erfaringer fra dette første forsøg med at etablere et fælles forum viser, at der er brug for administrativ støtte og for hjælp til at planlægge og afholde fælles møder og opretholde aktiviteter. Udvikling Stevns ønsker derfor i en forsøgsperiode at ansætte en person, som kan understøtte det frivillige arbejde i landsbyer og landdistrikter. En person som kan lette den administrative byrde for de frivillige, kan tilrettelægge møder, processer og konferencer og kan skrive referater, rådgive om projekter og dannelse af lokale landsbyorganisationer, hjælpe med at udvikle såvel tværgående projekter som lokale projekter, hjælpe med ansøgninger til puljer og fonde og kan være drivkraft bag etablering af et fælles tværgående forum for udvikling af landsbyer og landdistrikter.

   

  Projektet er inspireret af projektet Landsbyklynger (Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden), hvor landsbyer samarbejder i klynger om fælles strategiske mål og benytter hinandens styrker til at udvikle både den enkelte landsby og hele klyngen – og hvor landsbyer der ligger i nærheden af hinanden, samarbejder om og prioriterer mellem forskellige tilbud og faciliteter. Derigennem kan landsbyerne styrke fællesskabet og livet i landsbyerne, samtidig med at den kommunale service og drift optimeres.

  Projektet bygger også på erfaringer fra netværksforeningen Landsbyforum (Vordingborg), som arbejder for at fremme dialog og samarbejde mellem lokalråd, borgerforeninger og andre foreninger og netværk, mellem kommune og borgere, og mellem land og by. Det er samtidig et forum, hvor der udveksles ideer, erfaringer, informationer og iværksættes aktiviteter på tværs af lokalområderne.”

   

  For yderligere beskrivelse af projektet henvises til vedlagte ansøgning, incl. bilag indeholdende bl.a. en samarbejdsaftale om gennemførelse af projektet mellem Frivillighedscentret og Udvikling Stevns.

   

  Forvaltningen bemærker, at projektet ikke er udviklet i samarbejde med administrationen og der er derfor ikke forsøgt allokeret kommunale ressourcer til at indgå i et sådant projekt.

   

  Endvidere bemærkes, at da Stevns Kommune for nogle år siden gennemførte et projekt med samme formål under det daværende stående udvalg for Demokrati og Udvikling var den altovervejende konklusion, at sådanne projekter bør være drevet nedefra for at sikre permanent robusthed. I modsat fald skal der efter projektets gennemførelse afsættes midler til ansættelse af en permanent projektstyrer/sekretær i Landsbyforum Stevns.

  Økonomi

  Projektet er estimeret til i alt kr. 933.000. Dette søges finansieret gennem tilskud fra Stevns Kommunen på kr. 250.000, Udvikling Stevns med kr. 250.000 og endelig tilskud fra Landdistrikspuljen med kr. 433.000.

   

  Der er i budgettet for 2018 afsat kr. 300.000 i en kommunal LAG-pulje. Disse midler er endnu ikke frigivet af kommunalbestyrelsen. Dertil kommer et tilsvarende beløb overført fra 2017. Dette beløb er frigivet.  

 • 126. Ansøgning om tilskud fra den kommunale LAG-pulje til projekt ”Det skal være in at være ude”

  application/pdf icon ansoegning_sk_lag-pulje_-_hellested_rriskole_og_boernehus_.pdf

  Resume

  Hellested Friskole og Børnehus søger om tilskud på kr. 200.000 fra den kommunale LAG-pulje til som medfinansiering at realisere en helhedsplan for udemiljøet omkring skolen og børnehuset. Der ønskes etableret et naturlegeområde med tilhørende multibane. Projektet er i alt estimeret til kr. 932.000.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til ØU via AET og PMF, at

   

  1. der tages stilling til om ansøgningen skal imødekommes

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 13. juni 2018, pkt. 69:

  Deltog ikke: Sejer Folke Henriksen

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 19. juni 2018, pkt. 106:

  Sagen udgår

   

  Supplerende bemærkning.

  Direktionen bemærker, at sagen skal fremsendes til KB, da de 200.000 kr. der er afsat i investeringsoversigten til LAG-projekter skal frigives

  Beslutning

  Anbefales overfor ØU og KB med anbefaling af frigivelse af kr. 300.000, der er afsat i investeringsoversigten til LAG-projekter.

   

  Jørgen Larsen tager forbehold

   

  Varly Jensen stemte i mod, da Varly Jensen mener, at sagen ikke indholder et gennembearbejdet beslutningsgrundlag

   

  Sagsfremstilling

  Som et led i Hellested Friskole og Børnehus helhedsplan for udemiljøet ansøges om tilskud på kr. 200.000 til at realisere planerne angående etablering af et naturlegeområde med tilhørende multibane. Der ønskes med dette projekt at skabe en større forbindelse mellem skole/Børnehus og det omgivende lokale samfund.

   

  Det anføres at målet med Hellested Friskole og Børnehus udemiljø er at skabe et udeliv og en udekultur, der hænger sammen med institutionens overordnede værdier om at være en kultur- og naturorienteret institution med fokus på en god skolekultur, lyst og vilje til at lære, livsglæde, aktive og inspirerende læringsmiljøer, æstetik, kreativitet, fordybelse, forundring, natur og naturvidenskab, sundhed og bevægelse, kulturarv, den enkelte i fællesskabet, inklusion, medborgerskab samt samarbejde med lokale foreninger og kulturinstitutioner.

  Et af stedets mål er at være en del af lokalsamfundet og at samarbejde med bysamfund, lokale foreninger og kulturinstitutioner. Samtidig ønskes en by/landskole, som betyder, at der er let adgang for lokalbefolkningen til institutionernes indendørs og udendørs faciliteter.

  I ansøgningen anføres bl.a. ”I vores helhedsplan for udemiljøet har vi derfor bevidst et ønske om at udforme og indrette vores nye udemiljø som et nærmiljøanlæg, så det i dagligdagen bliver et tilbud til lokale brugere, foreninger og kulturinstitutioner.

   

  For yderligere beskrivelse af projektet henvises til vedhæftede ansøgning, incl. bilag.

  Økonomi

  Der er i budgettet for 2018 afsat kr. 300.000 i en kommunal LAG-pulje. Disse midler er endnu ikke frigivet af kommunalbestyrelsen. Dertil kommer et tilsvarende beløb overført fra 2017. Dette beløb er frigivet.  

 • 127. Underskriftsark (Lukket)