Referat

 • 106. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMF den 12. juni 2018.

   

  Beslutning

  Godkendt, idet sag nr. 118 vedr. Udvikling Stevns (LAG) søger om kommunalt LAG-tilskud på kr. 250.000 til projekt Landbyforum Stevns udsættes til ekstraordinært møde i PMF den 21.6 2018 kl. 14.00 til 15.00

 • 107. Budget 2019-2022 PMF

  application/pdf icon budgetforudsaetninger_2019_-_pmf.pdfapplication/pdf icon sagsfremstilling_fra_pmf_15.05.2018.pdfapplication/pdf icon overblik_indenfor_vedtaget_service_pmf_-_med_pmf_anbefalinger.pdfapplication/pdf icon overblik_balanceforslag_pmf_-_med_pmf_anbefalinger.pdfapplication/pdf icon pmf_anlaeg_budgetforslag_2019-2022.pdfapplication/pdf icon referat_fra_aet_pmf_oeu_cafe-moede_23.04.18.pdf

  Resume

  Budgetforslag 2019-2022 på egne politikområder genbehandles for at give bedst mulig forberedelse til KB temamødet om budgettet den 27. juni 2018. Der anbefales særlig opmærksomhed på balanceforslagene.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til PMF, at

  1. udvalget behandler budgetforslag 2019
  2. udvalgets anbefalinger videresendes til KB via ØU.

  Beslutning

  Fremsendes til ØU uden yderligere bemærkninger.

   

  Varly Jensen fastholder sin tidligere bemærkning ved udvalgets seneste behandling af sagen.

  Sagsfremstilling

  Budgetforslag 2019-2022 på egne politikområder forelægges til fornyet behandling. Sagen genoptages for at give de bedst mulige forberedelser til KB temamødet om budgettet den 27. juni 2018. Der anbefales særlig opmærksomhed på balanceforslagene.

   

  Budgetproces:

  Fagudvalgene behandlede i maj måned budgetforslag for 2019 og overslagsårene 2020-2022, som forelægges på KB temamøde ultimo juni 2018.

   

  Udvalget får nu mulighed for at vurdere budgetforslaget på egne politikområder igen på juni-mødet, med særligt fokus på balancekatalogerne. Efter maj-møderne har det vist sig, at udvalgene tilsammen ikke har peget på forslag svarende til 10 mio. kr., som ØU stillede som opgave med vedtagelse af den økonomiske politik den 27. februar 2018.

   

  Budgetforslaget revurderes teknisk / administrativt i august måned på baggrund af økonomiaftalen for 2019, indgået mellem KL og regeringen, samt på baggrund af budgetopfølgning 2 (bop 2).

   

  I øvrigt henvises til sagsfremstilling og beslutningsark fra udvalgsmødet den 15. maj 2018, som er vedhæftet som bilag.

   

  Overordnet tidsplan for budget 2019-2022:

  Maj måned 2018: Fagudvalgenes budgetforslag behandles i udvalgene

  Juni måned 2018: Ekstra budgetbehandling i fagudvalgene

  27. juni 2018: KB afholder temamøde og drøfter budgetforslag, balancekatalog samt forslag fra café-møder og høringssvar

  August måned 2018: Budgetforslag (1) revurderes teknisk / administrativt og behandles i fagudvalgene i uge 34

  6. september 2018: KB 1. behandling af budgetforslag 2019-2022

  11. oktober 2018: KB 2. behandling og endelig vedtagelse af Budgetforslag 2019-2022

   

   

  Økonomi

  De endelige økonomiske konsekvenser af arbejdet med Budget 2019-2022 behandles ved Budgetvedtagelsen 11. oktober 2018.

 • 108. Dobbeltrettet fællessti - skolesti langs Hybenrosevej og videre over Nicolinelund til Strøbyskolen

  application/pdf icon 336-hyb-002_20180530.pdf

  Resume

  KB skal beslutte at give anlægsbevilling til projektering og arealerhvervelse i forbindelse med etablering af ny dobbeltrettet fællessti langs Hybenrosevej og

  videre over Nicolinelund til Strøbyskolen.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMF og ØU, at

  1. KB giver en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til projektering og arealerhvervelse i forbindelse med etablering af en dobbeltrettet fællessti langs Hybenrosevej og videre over Nicolinelund til Strøbyskolen.
  2. anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2018 på 1,0 mio. kr.

  Beslutning

  Anbefales.

  Varly Jensen kan ikke stemme for, idet der først bør udarbejdes et detaljeret økonomisk overblik over samtlige udgifter til det samlede projekt.

  Sagsfremstilling

  For at skabe en sikker og tryg skolevej for skoleelever fra den østlige del af Strøby Egede skal der laves en ny dobbeltrettet fællessti for fodgængere og cyklister som skaber forbindelse mellem Strøbyskolen og de nærliggende boligområder mod nordøst. Stien laves som en dobbeltrettet fællessti, 3 meter bred med 1 m brede yderrabatter og et 1,5 m bredt trug med afvanding i den ene side - se vedlagte tværsnit. Stien skal skal starte, hvor den eksisterende sti umiddelbart vest for den nuværende Nimgårds-udstykning munder ud i Hybenrosevej og herfra følge Hybenrosevej ca. 200 m mod sydvest. Her laves en sikker stikrydsning over til det videre forløb langs Nicolinelund etape 1 og 2 mod Strøbyskolen. De sidste ca. 110 m af stien ligger på Stevns Kommunes ejendom og er indeholdt i anlægsprojektet "Trafiksikkerhed på Strøbyskolen". I indeværende år påregnes at gennemføre skitseprojektering, arealerhvervelse og detailprojektering således, at anlægget kan sendes i udbud til udførelse i 2019.

   

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje og lov om private veje og private fællesveje

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget i 2018, da der er afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i budget 2018. Det vurderes, at udgifterne til etablering af den dobbeltrettede fællessti vil være ca. 2,3 mio. kr. og dette beløb skal afsættes hertil i budget 2019.

 • 109. Lokalplan 102 - delvis ophævelse

  application/pdf icon delvis_ophaevelse_af_lokalplan_102.pdf

  Resume

  PMF skal godkende forslag til delvis ophævelse af lokalplan 102, og beslutte at sende den i 4 ugers høring.

  Indstilling

  Poltik og Borger indstiller til PMF, at

   

  1. forslag til delvis ophævelse af lokalplan 102 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

  Beslutning

  Godkendt.

  Varly Jensen stemte imod, og fastholder sine tidligere udtalelser i sagen. Varly Jensen mener ikke at beslutningsgrundlaget har været tilfredsstilende, idet der har indgået 3 forskellige angivelser af arealets størrelse i sagsforløbet.

  Sagsfremstilling

  KB besluttede på kommunalbestyrelsesmøde d. 21. marts 2017 at igangsætte processen med at tilbageføre matrikel 1AQ i Hårlev fra byzone til landzone. Tilbageføreslsen kræver kommuneplantillæg, der aflyser kommuneplanrammen. Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 blev godkendt på kommunalbestyrelsesmøde d. 31. maj 2018. Som konsekvens af tilbageførelsen, skal lokalplan 102 ophæves for det samme område.  Forslag til delvis ophævelse af lokalplan 102 findes som bilag til sagen.

   

  Efter planlovens § 24 stk. 5 sendes forslag til delvis ophævelse af lokalplan 102 i høring i 4 uger. Forslaget sendes i høring parallelt med forslag til kommuneplantillæg nr. 4.

   

   

  Lovgrundlag

  Planloven

 • 110. Lokalplan 186 Strandroseparken - endelig vedtagelse

  application/pdf icon notat_borgermoede.pdfapplication/pdf icon indsigelser_fuld_laengde.pdfapplication/pdf icon lokalplanforslag_i_hoering.pdfapplication/pdf icon pp_raadgiver_borgermoede_15_03_2018.pdfapplication/pdf icon pp_forvaltning_borgermoede15_03_2018.pdfapplication/pdf icon 2018-06-06-lokalplanforslag_186_-_tilrettet_efter_hvidbog.pdfapplication/pdf icon hvidbog_lokalplan_186_strandroseparken.pdfapplication/pdf icon bilag_til_dagsordenspkt._den_12._juni_2018_vedr._lokaplan_186.pdf

  Resume

  PMF skal vedtage Lokalplan nr. 186 Strandroseparken.

  Indstilling

  Teknik og Miljø instiller til PMF, at

   

  1. lokalplan nr. 186 Strandroseparken godkendes med de ændringer der fremgår af hvidbogen.

  Beslutning

  Godkendt.

  Revideret Hvidbog blev udleveret og gennemgået på mødet og er vedlagt dagsordenspunktet som bilag.

  Varly Jensen begærede sagen i kommunalbestyrelsen begrundet i indsigelse nr. 18, der omhandler en overnyttelse på 30 procent.

  Sagsfremstilling

  Baggrund:

  Plan- og Teknikudvalget har den 14. marts 2017 besluttet at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan for et boligområde på matr. 5qp, Strøby By, Strøby i Strøby Egede. Den 6. februar 2018 godkendte Plan, Miljø og Fritidsudvalget at forslaget blev sendt i 8 ugers offentlig høring og at der i høringsperioden skulle afholdes et borgermøde.

   

  Lokalplanforslaget:

  Med lokalplanforslaget gives der mulighed for etablering af 95 boligenheder fordelt på 32 Parcelhusgrunde, 35 rækkehuse og 14 dobbelthuse (28 boliger). Planområdet er på ca 7,5 hk og blev med Lokalplan 101 overført til byzone, dette er dog ikke praktisk udført. Derfor overføres området til byzone med vedtagelsen af denne lokalplan. Der er vejadgang til området via to overkørsler fra Hybenrosevej.

   

  Formøde:

  Den 3. maj 2017, kl. 19-21 blev der afholdt formøde i Strøbyhallen. På formødet blev der samlet input fra borgerne hvoraf nogle er indarbejdet i planen. Formødet omhandlede det forestående planarbejde. Der blev introduceret til planprocessen og præsenteret de tidlige skitser af området.

   

  Høringsperiode og borgermøde:

  Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i 8 uger fra d. 23. februar 2018 - 20. april 2018. I høringsperioden er der afholdt borgermøde i Strøbyhallen d. 15. marts 2018. Borgermødet omhandlede lokalplanforslaget, der var omkring 50 deltagere.  Der blev vist to præsentationer, som begge er vedhæftet som bilag. Notat med spørgsmål og kommentarer fra aftenen er ligeledes vedlagt som bilag. De kommentarer, spørgsmål og indsigelser der blev fremlagt på borgermødet er i hovertræk også inkommet som skriftlige høringssvar og er derfor besvaret i arbejdet med hvidbogen. Enkelte pointer fra borgermødet er indstillet som redaktionelle ændringer fra forvaltningen sidst i hvidbogen.

   

  I høringsperioden er der indkommet 23 høringssvar. Der er udarbejdet hvidbog med resume af høringssvarene og forvaltningens vurdering af hvordan høringssvarene imødekommes. Hvidbog er vedlagt som bilag.

   

  De væsentligste ændringer foreslået i hvidbogen er, at

   

  1. stien i lokalplanområdets nordøstlige hjørne udlægges i 2 meters bredde med fast belægning istedet for 1,5 m med slotsgrus.
  2. der indsættes krav om hastighedsnedsættende foranstalninger.
  3. bilagene opdateres således, at de er nemmere at aflæse i pdf- versionen.
  4. der vedlægges et principielt snit af vejen som bilag 5.
  5. afsnit i redegørelsen er omformuleret i henhold til forslag fra høringssvar og borgermøde.
  6. der er foretaget andre redaktionelle ændringer og tilføjelser som fx underparagraffer og hjlælpetekst for at fremme læsbarheden.
  7. afsnit og bestemmelse vedrørende zoneforhold er korrigeret.

   

  Vedlagt som bilag er lokalplanforslaget i to versioner, den udgave som har været sendt

  i høring og et tilrettet forslag som er sådan lokalplanen vil fremstå såfremt den vedtages med de ændringer der er foreslået i hvidbogen. Desuden er vedlagt hvidbogen og en pdf med høringssvarene i fulde længder.

   

  Bilag:

   

  • Hvidbog
  • Lokalplanforslag tilrettet efter hvidbogen.
  • Offentliggjort lokalplanforslag.
  • indsigelser samlet i pdf med indholdfortegnelse.
  • Rådgivers præsentation fra Borgermøde 15. marts 2018.
  • Forvaltningens præsentation fra Borgermøde 15. marts 2018.
  • Notat fra Borgermødet den 15. marts 2018.

   

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 111. Lokalplan 191 - tildeling af vejret og udlæg af privat fællesvej ved udarbejdelse af lokalplan

  application/pdf icon bilag_1_-_kort_over_vejudvidelse.pdfapplication/pdf icon bilag_2_-_foto_af_eksisterende_vej.pdf

  Resume

  Udvalget for Plan, Miljø og Fritid har på deres møde den 10. april 2018 besluttet at der udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg for 2-4 boliger i Strøby.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMF, at

   

  1. godkende, at der træffes afgørelse efter privatvejslovens §26 stk. 2 nr. 2 om tildeling af vejret således, at den planlagte udstykning får vejret til den private fællesvej over matr. nr. 18t Strøby By, Strøby.
  2. godkende, at der træffes afgørelse efter privatvejslovens §26 stk. 2 nr. 2 om udlæg af privat fællesvej på matr. nr. 18 b Strøby By, Strøby således, at kørebanen på det smalleste sted er 4 meter bred.
  3. godkende, at udstykker som vilkår for ovenstående skal afholde alle udgifter i forbindelse med vejudlæg, anlæg af vej samt matrikulær berigtigelse.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Udstykning af 2-4 grunde for enden af Strøby Bygade 15a mfl. forudsætter, at grundene kan få adgang til offentlig vej via den private fællesvej over matr. nr. 18t Strøby By, Strøby. Bygherres rådgiver LE34 har derfor kontaktet DAB som vejejer med henblik på at få vejret til den private fællesvej, da tildeling af vejret som udgangspunkt er et privatretligt anliggende mellem vejens ejer og den, som ønsker vejret. DAB ønsker iflg. LE34 ikke at give vejret til udstykker med den begrundelse, at den private fællesvej er meget smal. Kommunen har som vejmyndighed hjemmel i privatvejslovens § 26, stk. 2 nr. 2 til i særlige tilfælde at tildele vejret til eksisterende private fællesveje, foretage vejudlæg samt at ændre tildigere udlagte private fællesveje.

   

  Teknik og Miljø vurderer, at der skal foretages vejudlæg på matr. 18 b på ca. 1,5 m bredde i hele vejens længde for at sikre en kørebanebredde på 4 m på det smalleste sted. Vejudvidelsen vil endvidere omfatte flytning af vejafvanding, vejbelysning og træer. Som vilkår for tildeling af vejret samt godkendelse af ny vejadgang til privat fællesvej og tilladelse til ændret brug af vejadgang til offentlig vej kan ansøger pålægges at afholde udgifterne til de nødvendige anlægsarbejder herunder flytning af vejbelysning, vejafvanding og beplantning samt den matrikulære berigtigelse. Ejerne af ejendommene i den planlagte udstykning vil være forpligtet til at deltage i istandsættelse og vedligeholdelse iht. privatvejslovens bestemmelser.

   

  Bilag:

   

  1. Kort over vejudvidelse

  2. Foto af eksisterende vej

  Lovgrundlag

  Lov om private veje og private fællesveje

  Økonomi

  Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 112. Lokalplan - oversigt over igangværende

  application/pdf icon sagsoversigt_30_05_2018.pdf

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMF, at

   

  1. listen over lokalplaner drøftes og tages til efterretning.
  2. der fastsættes dato for dialogmøde med grundejerforeningerne Tammoseholm og Strandvejstrekanten om lokalplanproces i sommerhusområde i Strøby Egede.
  3. der orienteres om at arbejdet med flytning af Rødvig station midlertidigt er i bero og afventer Regionen, der er ved at behandle de rapporter der er udarbejdet for den samlede renovering af Lokaltogs banestrækning.

  Beslutning

  1. Til efterretning.
  2. Der holdes Dialogmøde med grundejerforeningen Tammoseholm mandag den 25. juni kl. 17.00-19.00 Mødelokal i Strøbyhallen og Dialogmøde med grundejerforeningen Søvold og evt. Strandly torsdag den 23. august kl. 17.00-19.00 Mødelokal i Strøbyhallen.
  3. Til efterretning.

   

   

   

 • 113. Ansøgninger om midler til renovering af forsamlingshuse

  application/pdf icon selve_ansoegning_sigerslev_forsamlingshus.pdfapplication/pdf icon ansoegning_fra_lille_heddinge_forsamlingshus_.pdfapplication/pdf icon selve_ansoegning_st._taarnby_forsamlingshus.pdfapplication/pdf icon selve_ansoegning_holtug_forsamlingshus.pdfapplication/pdf icon selve_ansoegning_magleby_forsamlingshus.pdfapplication/pdf icon selve_ansoegning_enderslev_forsamlingshus.pdfapplication/pdf icon landsby_og_udviklingspulje.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_groen_pulje_til_stier_og_udvikling_af_natur_samt_landsby-_og_udviklingspulje_-_frigivelse_og_anvendelse_behandlet_paa_moedet_21._marts_2018_kl._.pdf

  Resume

  Udvalget skal træffe beslutning om hvorvidt der skal ydes støtte til ansøgningerne fra seks Stevns Forsamlingshuse

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMF, at

   

  1. ansøgningerne behandles

   

  Beslutning

  Sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på at behandle ansøgningerne efter de vedtagne kriterier.

  Varly Jensen begærede sagen i kommunalbestyrelsen.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har modtaget seks ansøgninger fra forsamlingshus, der alle ansøger om mdiler fra Landsby- og udviklingspuljen til diverse renoveringstiltag. Aansøgningerne er vedlagt som bilag på sagen.

   

  Enderslev Forsamlingshus  ansøger om 53.000 kr.

  Holtug Forsamlingshus  ansøger om 95.000 kr

  Lille Heddiinge Forsamlingshus  ansøger om 253.000 kr.

  Magnelby Forsamlingshus  ansøger om 100.000 kr

  Sigerslev Forsamlingshus  ansøger om 15.088 kr

  St. Tårny Forsamlingshus  ansøger om 100.000 kr  

   

  Der ansøges om et samlet beløb på 616.088 kr.

   

  Plan, Miljø & Fritid traf den  12. marts 2018 beslutning om, at "Landsby- og udviklingspuljen også skal rumme mulighed for ansøgning om midler til forbedring af forsamlingshuse" Kriterierne for behandlingen af ansøgningerne til Landsby- og udviklingspuljen er vedlagt som bilag på sagen.

   

   

   

 • 114. Ansøgning fra Lund Havn

  application/pdf icon ansoegning_til_naturpuljen_fra_lund_havn_maj_2018.pdfapplication/pdf icon groen_pulje_stier_og_udvikling_af_natur_med_ex.pdfapplication/pdf icon notat_juridist_vurdering_ansoegning_fra_lund_havn.pdf

  Resume

  Udvalget skal behandle en ansøgning fra Lund Havn til Naturpuljen.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMF, at

   

  1. ansøgningen behandles

   

  Beslutning

  Ansøgningen kan ikke imødekommes, da puljen er tiltænkt konkrete projekter. Ansøger er velkommen til at ansøge på ny når der er udarbejdet et konkret projekt.

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø har modtaget en ansøgning fra Lund Havn på 45.000 kr til finansiering af en landskabsarkitekt. Ansøgningen er vedlagt dagsordenpunktet som bilag.

   

  Lund Havn ønsker at få udarbejdet en plan for området, herunder forskellige naturtiltag. Det er Bestyrelsen intention at søge fondsmidler til diverse tiltag ved havnen. "Ansøgning om fondsmidler kræver en projektbeskrivelse, derfor har bestyrelses formanden været i kontakt med en landskabsarkitekt i København som anslår at der skal bruges 60 timer på projektet a 680 kr. i timen plus moms" citat fra selve ansøgningen. Lund Havn har en egenfinansierer på op til 15.000 kr, og de søger derfor om de resterede 45.000.kr. fra Naturpuljen. Det er bestyrelsens vurdering, at de kriterier der er lagt for at søge Naturpuljen ligger helt i tråd med deres projekt.

   

  Såvel Landsby- og udviklingspuljen (PMF 12. marts 2018) som Naturpuljen (PMF 10. april 2018) tager afsæt i udførelse af konkrete projekter, hvor det projekt man ønsker udført kan finansieres helt eller delvist af kommunale midler. Ansøgningen fra Lund Havn er til udarbrejdelse af en overordnet plan for områet, og ikke til udførelse af et konkret tiltag. Ansøgningen rummer inden konkret projektbeskrivelse af hvilke forskellige naturtiltag man ønsker at få udført.

   

  Bestyrelsen af Lund Havn har i maj 2017 ansøgt Stevns Kommune om 125.000 kr. til udarbejdelse af et prospekt/dispositionsforslag, som skulle belyse hvilke tekniske muligheder, der er for istandsættelse af havnens moler og broer og tilstødende arealer. Det var intentionen af det udarbejde materiale efterfølgende skulle benyttes til at rejse midler ved fondsansøgninger m.m. Dengang traf Natur, Fritid og kulturudvalget følgende beslutning: "Ansøgningen kan ikke imødekommes. Udvalget anbefaler bestyrelsen at søge Udvikling Stevns om Lag-midler".

   

  Der blev i forbindelse med sagens behandling i maj 2017 udarbejdet et juridisk dokument, da der er tale om en privatejet havn og eventuel støtte fra kommunen skal vurderes ud fra reglerne om kommunalfuldmagten. Notat vedlagt som bilag.

   

 • 115. Ansøgning om tilskud til springgrav i Sydstevnshallen

  application/pdf icon tilbud_springgrav_2.pdfapplication/pdf icon til_oestsjaellands_andelsvaskeris_fond_17.04.18.pdfapplication/pdf icon til_stevns_brands_fond.pdfapplication/pdf icon til_sk_faelles_midler.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til PMF, at:

   

  1. såfremt der ydes tilskud, at beløb og financiering fastsættes.

  Beslutning

  Udalget besluttede at kommunes tidligere forudsætning om, at udgifterne til etablering af springgraven er kommunen uvedkommende fastholdes Dette er også meget tydeligt tidligere tilkendegivet over for arbejdsgruppen og accepteret af denne.

   

  Sagsfremstilling

  Arbejdsgruppen bag Sydstevnshallen anmoder PMF om støtte til færdiggørelsen af en springgrav. Udgiften til etablering af en ny springgrav

  andrager 566.432 kr jf. vedlagte tilbud.

   

  Arbejdsgruppen ser en mulighed i et samarbejde mellem Østsjællands Andelsvaskeris Fond (ØAF), Stevns

  Brands Fond (SBF), Rødvig Borgerforening (RB) og Stevns Kommune (SK) til opnåelse af en fælles pulje på

  tilbuddets størrelse.

   

  Arbejdsgruppen foreslår, at puljen kan sammensættes med denne fordeling:

  • ØAF 100.000 kr
  • SBF 100.000 kr
  • RB 65.000 kr

   

  i alt 265.000 kr. Med yderligere tilgang af 301.432 kr fra SK kan tilbuddet imødekommes.

   

  Arbejdsgruppen ytrer at ovenstående finansieringsmodel går i god samklang med tanken bag tildelingen af Stevnsprisen 2017 til Arbejdsgruppen.

   

  Midlerne fra RB kan umiddelbart lægges i puljen. Ved en positiv tilkendegivelse fra PMF, vil Arbejdsgruppen

  internt i foreningerne søge yderligere støtte, så det kommunale tilskud kan nedbringes.

   

  Forvaltningen bemærker for en god ordens skyld, at det hele tiden har været Stevns Kommunes forudsætning, at udgifterne til etablering af springgraven er kommunen uvedkommende. Dette er også meget tydeligt tidligere tilkendegivet over for arbejdsgruppen.

  Økonomi

  Det bemærkes, at der ikke er afsat økonomi til det afsatte inden for kommunens budgetramme.

 • 116. Sag rejst af KB-medlem Jørgen Larsen, Sydstevnshallen

  application/pdf icon referat_fra_nfk_12._december_2018_vedr._navngivning_af_hal_i_roedvig.pdf

  Resume

  KB-medlem Jørgen Larsen har ønsket at navnet på hallen i Rødvig drøftes i PMF, da flere borgere bl.a. på de sociale medier har tilkendegivet udtilfredshed med NFK´s tidligere beslutning.

  Indstilling

  KB-medlem Jørgen Larsen indstiller til PMF, at

   

  1. sagen drøftes

  Beslutning

  Den tidligere trufne beslutning om navnet Sydstevnshallen fastholdes.

  Jørgen Larsen anbefaler afholdelse af en navnekonkurrence.

  Sagsfremstilling

  KB-medlem Jørgen Larsen har ønsket at navnet på hallen i Rødvig drøftes i PMF, da flere borgere bl.a. på de sociale medier har tilkendegivet udtilfredshed med NFK´s tidligere beslutning.

   

   

  Til brug for udvalgets drøftelse er vedlagt sagen fra NFKs møde den 12. december 2018 vedr. navngivning af hallen.

 • 117. Verserende sag mellem AIK-fonden, forældregruppe og Stevns Kommune

  application/pdf icon dagsordenspunkt_verserende_sag_mellem_foraeldregruppe_aik-fonden_og_stevns_kommune_-_orientering_behandlet_paa_moedet_19._april_2018_kl._1630_moedelokale_8_i_oe.pdf

  Resume

  PMF skal tage stilling til om den verserende sag mellem AIK-fonden, forældregruppen og Stevns Kommune giver anledning til at der skal foretages ændringer i aftalerne mellem Stevns Kommune og AIK-fonden.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til PMF, at

   

  1.    den i dag gældendende aftale om at indsende budget og regnskab suppleres med et udvidet tilsyn af fondens regnskaber

  2.    der fremadrettet stilles krav om at foreningernes bestyrelser gives mulighed for at indstille medlemmer til fondens bestyrelse.

  Beslutning

  Godkendt.

  Varly Jensen kan ikke godkende indstillingen og begærede sagen i kommunalbestyrelsen.

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 19. april 2018, at PMF skulle drøfte og eventuelt beslutte om den verserende sag mellem AIK-fonden, forældregruppen og Stevns Kommune giver anledning til at der skal foretages ændringer i aftalerne mellem Stevns Kommune og AIK-fonden.

   

  Forældregruppen har overordnet set klaget over to forhold.

   

  Det første handler om kommunens tilsyn med AIK-fondens regnskab. Forældregruppen mener, at kommunen bør føre et mere intensivt tilsyn end det aftalte. Aftalen i dag indebærer, at fonden årligt skal fremsende budgetter og regnskaber til kommunen, som efterfølgende udvalgsbehandles.

   

  Foruden dette skal der afholdes to årlige dialogmøder mellem parterne. Dette er siden fondens stiftelse sket som aftalt. Dog kun med et årligt dialogmøde, men til gengæld en løbende kontakt mellem forvaltningen og fondens halinspektør. Forældregruppen har påpeget, at der har fundet samhandel sted mellem medlemmer af fondens bestyrelse og selskaber ejet af medlem af fondens bestyrelse. Fonden har erkendt dette og fremlagt dokumentation for samhandlen overfor kommunen og forældregruppen. Det handler grundlæggende om en relativ lille samhandel set i forhold til fondens samlede omsætning.

   

  Forvaltningen har overfor fondens bestyrelse givet udtryk for, at trods samhandlens relative mindre omfang bør en sådan ikke finde sted.

   

  Forældregruppen har anmodet om at få samtlige regnskabsbilag udleveret med henblik på at kontrollere om det anførte omfang af samhandlen er korrekt. Endvidere har forældregruppen anmodet kommunen om at gøre det samme. Fonden mener ikke de er forpligtiget til at udlevere regnskabsbilag, hvilket forældregruppen har klaget over til Ombudsmanden. Forældregruppen har også indgivet klage til Erhvervsstyrelsen over den stedfundne samhandel.

   

  Forvaltningen har ikke haft grundlag eller behov for at forlange alle regnskabsbilag udleveret, da de fremsendte regnskaber og oplysninger om den omhandlende samhandel er underskrevet af fondens statsautoriserede revisor.

  Men som følge af forældregruppens vedholdende kritik af sagen har forvaltningen trods den manglende mistanke om at revisorens oplysninger ikke skulle være korrekte indgået aftale med fonden om at få adgang til samtlige regnskabsbilag siden fondens stiftelse i 2013 og frem til 2017.

   

  Samtlige bilag er nu blevet gennemgået af kommunens center for økonomi. Resultatet af undersøgelsen er, at der ikke er konstateret udgifter til de omhandlende firmaer udover det som fondens statsautoriserede revisor allerede har oplyst overfor forældregruppen og kommunen. Det er også konstateret, at bilagene stemmer overens med de afgivne og revisorpåtegnede regnskaber gennem årene.

   

  PMF skal beslutte om sagen giver anledning til at der fremadrettet skal ændres på kommunens tilsyn. Her er der flere muligheder. Kommunen kan kræve at få et fast medlem i fondens bestyrelse. Det kan også kræves, at der føres et mere intensivt tilsyn med fondens regnskaber enten i form af at kommunen foretager tilsynet eller i form af at en revisor betales for dette. Der kan ligeledes strammes op på praksis om at der som minimum skal afholdes to årlige dialogmøder.

   

  Forvaltningen anbefaler, at den i dag gældende aftale om indsendelse af budget og regnskab til kommunen, suppleres med et udvidet tilsyn af fondens regnskaber. Dette ene og alene med henblik på at forebygge situationer som den aktuelle.

   

  For det andet har forældregruppen klaget over den måde der foretages valg til bestyrelsen i fonden på. Det er fonden selv der bestemmer hvilke personer der kan komme ind i bestyrelsen ud fra nogle opstillede krav om kompetencer. Forældregruppen mener, at det bør foregå langt mere åbent og demokratisk.

  Her er der igen flere muligheder såfremt der ønskes ændringer i valgmetoden - f.eks.:

  1. Der kan åbnes op for at alle borgere i princippet kan vælges ind i bestyrelsen ved en generalforsamling.
  2. At det er medlemmerne af de 5 foreninger der benytter hallen, der kan stille op til bestyrelsen.
  3. At det er bestyrelserne for foreningerne, der indstiller medlemmer til fondens bestyrelse.

   

  Forvaltningen anbefaler, at der fremadrettet stilles krav om at foreningernes bestyrelser gives mulighed for at indstille medlemmer til fondens bestyrelse (metode 3).

   

  For en god ordens skyld bemærkes, at kommunen ikke kan stille ultimative krav til vedtægtsændringer i fonden. Det er fonden der suverænt bestemmer, hvilke regler der skal være gældende i vedtægterne. Kommunen kan imidlertid opsige de gældende samarbejdsaftaler mellem fonden og kommunen.

   

  Endelig bemærkes, at de fem faste foreningers bestyrelser til kommunen har fremsendt støtteerklæringer som opbakning til fondens håndtering af den daglige drift og udvikling af hallen.

   

  Efter aftale med udvalgsformanden er en repræsentant for hver af foreningerne inviteret til fremmøde ved udvalget behandling af sagen kl. 16.30.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for kommunens økonomi.

 • 118. Udvikling Stevns (LAG) søger om kommunalt LAG-tilskud på kr. 250.000 til projekt Landbyforum Stevns

  application/pdf icon ansoegning_sk_lag-pulje_-_landsbyforum_stevns_.pdf

  Resume

  Projektet "Landsbyforum Stevns" har til formål at udvikle, etablere og drive en lokalt forankret model for samarbejde om udvikling af landsbyer og landdistrikter i Stevns Kommune – projektet ejes af Udvikling Stevns (LAG Stevns) og gennemføres i samarbejde med lokale landsby- og borgerforeninger, Stevns Kommune, Frivillighedscenter Stevns, Stevns Erhvervsråd og andre. Projektet er i alt estimeret til kr. 933.000 og der søges om tilskud fra kommunens LAG-pulje på kr. 250.000.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til ØU via PMF og AET, at

  1. der tages stilling til om ansøgningen skal imødekommes.

  Beslutning

  Udsættes.

  Sagsfremstilling

  I ansøgningen om tilskuddet anføres bl.a. ”Udvikling Stevns ønsker i samarbejde med lokale landsby- og borgerforeninger at udvikle en unik Stevnsk model for udvikling af landsbyer og landdistrikter, som bygger på de aktive ildsjæles ønsker og behov – og kan understøtte det lokale arbejde med at skabe udvikling i landsbyerne. Samtidig ønskes en model, som kan lette andre aktørers adgang til landsbyer- og landdistrikter – f.eks. har Stevns Kommune brug for en dialogpartner, som kan skabe kontakt og dialog lokalt og kan hjælpe med at nå ud til borgerne i landsbyer og landdistrikter i forbindelse med løsningen af en bred vifte af opgaver. Det væsentlige er udviklingen af en model, der passer til de lokale aktører og skaber et forum for kontakt, koordination og samarbejde mellem lokale foreninger, institutioner og virksomheder og i fællesskab at arbejde for gode rammer for lokalsamfundets liv og vækst.

   

  Der har tidligere været gjort forsøg med at etablere et tværgående forum for udvikling af landsbyer og landdistrikter på Stevns, men engagementet ebbede ud, og landsbyrådet er ikke længere aktivt. Erfaringer fra dette første forsøg med at etablere et fælles forum viser, at der er brug for administrativ støtte og for hjælp til at planlægge og afholde fælles møder og opretholde aktiviteter. Udvikling Stevns ønsker derfor i en forsøgsperiode at ansætte en person, som kan understøtte det frivillige arbejde i landsbyer og landdistrikter. En person som kan lette den administrative byrde for de frivillige, kan tilrettelægge møder, processer og konferencer og kan skrive referater, rådgive om projekter og dannelse af lokale landsbyorganisationer, hjælpe med at udvikle såvel tværgående projekter som lokale projekter, hjælpe med ansøgninger til puljer og fonde og kan være drivkraft bag etablering af et fælles tværgående forum for udvikling af landsbyer og landdistrikter.

   

  Projektet er inspireret af projektet Landsbyklynger (Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden), hvor landsbyer samarbejder i klynger om fælles strategiske mål og benytter hinandens styrker til at udvikle både den enkelte landsby og hele klyngen – og hvor landsbyer der ligger i nærheden af hinanden, samarbejder om og prioriterer mellem forskellige tilbud og faciliteter. Derigennem kan landsbyerne styrke fællesskabet og livet i landsbyerne, samtidig med at den kommunale service og drift optimeres.

  Projektet bygger også på erfaringer fra netværksforeningen Landsbyforum (Vordingborg), som arbejder for at fremme dialog og samarbejde mellem lokalråd, borgerforeninger og andre foreninger og netværk, mellem kommune og borgere, og mellem land og by. Det er samtidig et forum, hvor der udveksles ideer, erfaringer, informationer og iværksættes aktiviteter på tværs af lokalområderne.”

   

  For yderligere beskrivelse af projektet henvises til vedlagte ansøgning, incl. bilag indeholdende bl.a. en samarbejdsaftale om gennemførelse af projektet mellem Frivillighedscentret og Udvikling Stevns.

   

  Forvaltningen bemærker, at projektet ikke er udviklet i samarbejde med administrationen og der er derfor ikke forsøgt allokeret kommunale ressourcer til at indgå i et sådant projekt.

   

  Endvidere bemærkes, at da Stevns Kommune for nogle år siden gennemførte et projekt med samme formål under det daværende stående udvalg for Demokrati og Udvikling var den altovervejende konklusion, at sådanne projekter bør være drevet nedefra for at sikre permanent robusthed. I modsat fald skal der efter projektets gennemførelse afsættes midler til ansættelse af en permanent projektstyrer/sekretær i Landsbyforum Stevns.

  Økonomi

  Projektet er estimeret til i alt kr. 933.000. Dette søges finansieret gennem tilskud fra Stevns Kommunen på kr. 250.000, Udvikling Stevns med kr. 250.000 og endelig tilskud fra Landdistrikspuljen med kr. 433.000.

   

  Der er i budgettet for 2018 afsat kr. 300.000 i en kommunal LAG-pulje. Disse midler er endnu ikke frigivet af kommunalbestyrelsen. Dertil kommer et tilsvarende beløb overført fra 2017. Dette beløb er frigivet.  

 • 119. Nye affldsordninger - valg af scenarier

  application/pdf icon stevns_-_nye_affaldsordninger_-_proces_og_tidsplan_-_opdateret_1._juni_2018.docx.pdfapplication/pdf icon mulige_nye_affaldsordninger_-_oversigt_scenarier_til_pmf_den_12._juni_2018.pdf.pdf

  Resume

  Udvalget fik den 12. marts (og på KB temamøde den 31. maj) en kort orientering om status, de nuværende og forventede kommende krav på affaldsområdet samt tidsplan for det videre arbejde frem mod implementering af nye affaldsordninger i Stevns kommune.

  Forvaltningen vil med bistand fra ARGO præsentere udvalget for mulige scenarier for fremtidige ordninger samt erfaringer fra andre kommuner, hvorefter enkelte scenarier skal udvælges for nærmere beregninger af økonomi og fremtidige takster.

  Forvaltningen vil desuden via et oplæg fra Katzenmark præsentere udvalget for to forskellige muligheder for involvering af skoleklasser forud for det kommende borgermøde i september måned.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMF, at

  1. orientering om mulige scenarier for kommende affaldsordninger og erfaringer fra andre kommuner tages til efterretning

  2  der udvælges 2-3 scenarier for nærmere økonomiske beregninger.

  3. der tages stilling til skoleklassers involvering forud for det kommende borgermøde.

   

  Beslutning

  1.  5 mulige modeller blev præsenteret (se bilag på sagen).

  2.  Scenarie 2, 3, og 4 blev udtaget for nærmere økonomiske beregninger

  3.  Scienceklasser fra de tre folkeskoler, involveres forud for det kommende borgermøde. Øvrige 8. klasser inviteres til selve borgermødet den 27. september 2018.

   

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af orienteringen den 12. marts vil forvaltningen med bistand fra ARGO præsentere udvalget for forskellige muligheder for indretning af de fremtidige affaldsordninger med øget genanvendelse.

   

  Argo vil på mødet præsentere andre kommuners erfaringer og opstille scenarier for, hvordan kommende sorteringer og indsamlinger kan se ud – med henblik på senere beslutning om valg af konkrete løsninger for både énfamilie- og flerfamilieboliger samt sommerhuse.

   

  På baggrund af præsentationerne af mulige løsninger vil forvaltningen bede udvalget om at tage stilling til, hvilke potentielle affaldsordninger, der efterfølgende skal udføres nærmere beregninger på for så vidt angår fremtidige forventelige renovationsgebyrer.

  Udvalget vil derefter på møde den 21. august få forelagt nærmere beskrivelse og økonomiske beregninger for de udvalgte ordninger.

   

  Potentielle nye affaldsordninger skal jfr. planen efterfølgende præsenteres på et borgermøde den 27. september inden endelig beslutning om fremtidige affaldsordninger.

  Borgermødet afholdes i umiddelbar forlængelse og som afslutning af et affaldsfagligt projekt for udvalgte skoleklasser under den landsdækkende Naturfagsfestival i uge 39.

  Enkelte skoleklasser udvælges til at deltage og byde ind med en række projekter, som kan præsenteres i et udstillings- og dialogmiljø forud for selve borgermødet, hvor borgerne desuden vil blive præsenteret for kommunens forskellige forslag til kommende affaldsordninger i kommunen.

   

  Efter borgermødet vil forvaltningen udarbejde en endelig indstilling til kommende nye affaldsordninger i Stevns kommune, som vil blive forelagt for PMF på møde den 13. november.

   

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 966 af 23/06/2017, kapitel 6

  Affaldsbekendtgørelsen, Bek. om affald nr. 1309 af 18/12/2012

  Den nationale ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018

  Regeringens publikation ”Danmark uden affald”, Oktober 2013

  Stevns kommunes Affaldsplan 2014-2018.

   

   

  Økonomi

  Beregnes efter valg af scenarier

 • 120. Administrationsgrundlag for Stevns Klint Verdensarv

  application/pdf icon administrationsgrundlag_for_stevns_klint_verdensarv.pdf

  Resume

  I administrationsgrundlaget opstilles 4 konkrete temaer med tilhørende forslag til retningslinjer. De omfatter emner, som er centrale i arbejdet med Stevns Klint som verdensarv.

   

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMF og AET, at

   

  1. administrationsgrundlag for Stevns Klint Verdensarv godkendes.

  Beslutning

  Administrationsgrundlaget blev godkendt. Forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer.

  Sagsfremstilling

  Siden udnævnelsen til UNESCO Verdensarv i 2014 har arbejdet med og omkring verdensarven begyndt at forme sig. Ønsker om forskellige typer aktiviteter, øget besøgstal, flere aktører samt større fokus på sikkerheden kræver, at administrationen kan arbejde indenfor en klar, udstukket retning, der er politisk afstemt. Desuden vil klare rammer skabe større tryghed for borgerne. Formålet med administrationsgrundlaget er at skabe faste rammer for forvaltningen af verdensarven, samt at disse rammer er kendte og respekterede af kommunens forvaltning, politikere, borgere og besøgende.

   

   

  Lovgrundlag

  Naturbeskyttelsesloven herunder naturfredningsloven ( LF 70 91/92, Jf. lovbek. nr. 934 af 27. juni 2017)
  Lov om Kystbeskyttelse (Nr. 108 af 5. marts 1988, Jf. lovbek. nr. 78 af 19. januar 2017)

  Økonomi

  -

 • 121. Beskyttelse af vandværksboringer - orientering

  Beslutning

  Orienteringen blev taget til efterretning.

   

 • 122. Diverse orienteringer - PMF den 12. juni 2018 (Lukket)

 • 123. Underskriftsark (Lukket)