Referat

 • 171. Åben dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden for KB den 31. maj 2018.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Jacob Panton (V)

   

  Godkendt.

 • 172. Kommuneplantillæg nr. 4

  application/pdf icon dagsordenspunkt_tilbagefoersel_til_landzone_-_droeftelse_behandlet_paa_moedet_21._marts_2018_kl._1800_raadssalen_i_kommunalbestyrelsen_2018.docx.pdfapplication/pdf icon forvaltningsnotat_vedr._tilbagefoersel_fra_byzone_til_landzone.pdfapplication/pdf icon godtgoerelse_tilbagefoersel.pdfapplication/pdf icon kpt04.pdf

  Resume

  KB skal godkende kommuneplantillæg nr. 4 til Stevns Kommuneplan 17, og beslutte at sende den i 4 ugers høring.

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til KB via PMF og ØU, at

  1. forslag til kommuneplantillæg nr. 4 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

  Plan, Miljø og Fritid, 15. maj 2018, pkt. 102:

  Ikke tilstede. Flemming Petersen

   

  Anbefales.

   

  Varly Jensen stemte i mod og fastholder sine tidligere udtalelser i sagen.

  Økonomiudvalget, 22. maj 2018, pkt. 84:

  Indstillingen anbefales.

   

  Varly Jensen (O) mener, at sagen ikke hviler på et korrekt juridisk grundlag bl.a. i forhold til arealets størrelse.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Jacob Panton (V)

   

  13 medlemmer (A+B+C+N+V) kunne godkende ØU's indstilling.

   

  4 medlemmer (O+Ø) stemte imod.

   

  Liste O fastholder sin protokolering fra ØU, og mener, at forvaltningen har ændret arealstørrelsen fra 5,7ha til 5,3 ha.

  Sagsfremstilling

  KB besluttede på Kommunalbestyrelsesmøde d. 21. marts 2017 at igangsætte processen med at tilbageføre matrikel 1AQ i Hårlev fra byzone til landzone.  Tilbageførelsen kræver kommuneplantillæg der aflyser kommuneplanrammen, samt en delaflysning af lokalplan 102. Kommuneplantillæg nr. 4 til Stevns Kommuneplan 17 findes som bilag til sagen.

  Efter planlovens § 24 stk. 4 sendes forslag til kommuneplantillægget i høring i 4 uger, da der er tale om mindre ændringer i kommuneplanes rammedel, der ikke strider mod kommuneplanes hovedprincipper.   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Udgift til godtgørelse jf. lov om kommunal ejendomsskat. Se tidligere sagsfremstilling og bilag om godtgørelse. Endelig godtgørelse udregnes ved vedtagelse af kommuneplantillæg.

 • 173. Visionspulje - frigivelse af rådighedsbeløb

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i visionspuljen for 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via ØU, at

  1. det afsatte rådighedsbeløb på kr. 250.000 til visionsarbejde frigives med henblik på anvendelse i forbindelse med den igangsatte proces om udarbejdelse af ny planstrategi.

  Økonomiudvalget, 22. maj 2018, pkt. 88:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Jacob Panton (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  I investeringsoversigten er afsat midler til at revidere kommunens overordnede vision, der blev udarbejdet i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2006/7. I forbindelse med udarbejdelse af den kommende planstrategi er det besluttet, at kommuneplanen fremadrettet skal være et mere levende og anvendeligt dokument end de tidligere kommuneplaner. Planen skal have en bred indgang, hvor der foruden den fysiske planlægning også er visioner og målsætninger inden for alle andre politikområder som eksempelvis kultur, fritid, børn og ældre.

   

  Kommuneplanen skal med andre ord være det overordnede styringsredskab for hele kommunen. Det betyder, at de ’bløde’/sociale områder skal være en del af planen, og at hele organisationen skal involveres i udarbejdelsen. Stevns Kommune skal afspejles i planen !

   

  Til brug for gennemførelsen af processen frem mod den kommende planstrategi er inddraget Institut for Fremtidsforskning.

  Økonomi

  Sagen har ikke indflydelse på kommunens økonomi, idet rådighedsbeløbet er optaget i investeringsoversigten med kr. 250.000.

 • 174. Plejecenterplanen - fremtidige scenarier

  application/pdf icon ny_organisering_plejecenterplan.pdfapplication/pdf icon notat_plejecenterplan_beslutningsoplaeg_26_marts_2018_endelig.pdfapplication/pdf icon tillaeg_til_notat_plejecenterplan_beslutningsoplaeg_26_marts_2018_udarbejdet_9_april_2018.pdf.pdfapplication/pdf icon aeldreraadets_hoeringssvar_vedr_tillaeg_til_notat_til_plejecenterplan_dateret_den_26_marts_2018.pdfapplication/pdf icon handicapraadets_hoeringssvar_vedr._plejecenterplanen.pdfapplication/pdf icon med_omraadudvalg_sundheds_hoeringssvar_til_plejecenterplanen.pdfapplication/pdf icon referat_fra_med_lokaludvalg_udfoerer_den_2._maj_med_hoeringssvar_vedr._plejecenterplanen.pdfapplication/pdf icon referat_lokal_med_madservice_og_rengoering_med_hoeringssvar_vedr._plejecenterplan.pdf

  Resume

  I forbindelse med SSU’s introduktion og drøftelse af den eksisterende plejecenterplan, fremsatte Flertalsgruppen et ønske om at fastholde plejepladser i hver af de fire udviklingsbyer, Strøby Egede, Hårlev, Store Heddinge og Rødvig. Sundhed og Omsorg har med udgangspunkt i Flertalsgruppens prioritering udarbejdet forslag til 5 mulige scenarier, som præsenteres nedenfor. Til hvert scenarie afdækkes kapacitetsudvikling og økonomisk driftseffekt, samt en vurdering af fordele og udfordringer ved det enkelte scenarie i relation til den faglige drift og service overfor borgere og pårørende. Som led i ændringen foreslås også en ændring af den interne projektorganisering i relation til plejecenterplanen.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at

  1. De fem scenarier for en ændret plejecenterplan drøftes
  2. Udvalget beslutter hvilket scenarie, der skal arbejdes videre med
  3. Udvalget godkender forslag til ændret projektorganisering for plejecenterplanen.

  Social og Sundhed, 9. april 2018, pkt. 38:

  Deltog ikke: Anne Munch (A)

   

  Der er fremsendt et ændringsforslag.

   

  Ad 1: SSU behandlede scenarierne

  Ad 2: SSU besluttede at arbejde videre med ændringsforslaget og sende plejecenterplanen til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Jan Jespersen (Ø) indstiller scenarie fem

  AD 3: Godkendt.

   

  Social og Sundhed, 14. maj 2018, pkt. 47:

  Ikke tilstede: Flemming Petersen (V)

   

  SSU godkender bilag 3: Nyt scenarie, som blev fremsendt som ændringsforslag til videresendelse til KB via ØU.

  SSU godkender pkt 3 forslag til ændret projektorganisation.

   

   
  Økonomiudvalget, 22. maj 2018, pkt. 83:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  SSU's indstilling af 14. maj 2018 anbefales.

   

  Varly Jensen (O) ønsker at der også sker en vurdering af de vilkår, som vi tilbyder de ældre, som har et ønske om alternative boformer m.v.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Jacob Panton (V)

   

  15 medlemmer (A+B+Ø+N+C+V) godkender ØU's indstilling af 22. maj 2018.

   

  2 medlemmer (O) fastholder sine protokolleringer og ønsker en oversigt over anlægsomkostningerne.

  Sagsfremstilling

  Nyt i sagen: Ældrerådets, Handicaprådets og medarbejdernes høringssvar foreligger (nye bilag til sagen).

   

  Sundhed og Omsorg har med udgangspunkt i Flertalsgruppens prioritering udarbejdet forslag til fem mulige scenarier, som præsenteres nedenfor. I det medfølgende bilag er scenarierne afdækket med kapacitetsudvikling og økonomisk driftseffekt, samt en faglig vurdering af fordele og ulemper ved scenariet.

   

  Fælles for de fem scenarier er:

  • Plushøj opretholdes som somatisk plejecenter med et givent antal plejepladser.
  • Der oprettes 60 plejepladser i Store Heddinge i 2025

   

  Disse to forudsætninger skal indfries for, at der kan sikres et tilstrækkeligt antal plejepladser med den nødvendige geografiske spredning til imødekommelse af den demografiske udvikling i kommunen. I forbindelse med etableringen af nye plejepladser i Store Heddinge i 2025, undersøges det om der skal udvides i umiddelbar nærhed af Stevnshøj, eller om der skal findes en alternativ placering til opførelse af nyt plejecenter.

   

  Udover disse forudsætninger vedrørende plejecenterpladser, etableres der i hvert scenarie også et givent antal ekstra rehabiliteringspladser på Rehabiliteringscenter Stevnshøj (RCS). Dette har en signifikant indvirkning på den samlede økonomi for plejecenterplanen. Det vurderes til gengæld til at have en række positive økonomiske afledte effekter, som dog er for usikre til at regne med i den samlede økonomi.

   

  Scenarie 1

  Plushøj fastholdes som plejecenter med 25 pladser, også efter 2025. Egehaven udvides 10 pladser i 2020. Der etableres 60 nye plejepladser i Store Heddinge i 2025. Den planlagte udvidelse af Hotherhaven droppes. RCS udvides løbende op til 12 ekstra pladser i 2025, og plejecenter Stevnshøj reduceres med et tilsvarende antal pladser.

   

  Scenarie 2

  Plushøj reduceres med 7 pladser, hvorefter der resterer 18 pladser efter 2025. De 7 overskydende boliger omdannes til ældreboliger. Egehaven og Hotherhaven udvides med 10 pladser hvert sted i 2020. Der etableres 60 nye plejepladser i Store Heddinge i 2025. RCS udvides løbende op til 12 ekstra pladser i 2025, og plejecenter Stevnshøj reduceres med et tilsvarende antal pladser.

   

  Scenarie 3

  Plushøj reduceres med 13 pladser, hvorefter der resterer 12 pladser efter 2025.  De 13 overskydende boliger omdannes til ældreboliger. Hotherhaven udvides med 20 pladser i 2. halvår 2019. Egehaven udvides med 10 pladser i 2025. Der etableres 60 nye plejepladser i Store Heddinge i 2025. RCS udvides løbende op til 12 ekstra pladser i 2025, og plejecenter Stevnshøj reduceres med et tilsvarende antal pladser.

   

  Scenarie 4

  Plushøj reduceres med 7 pladser, hvorefter der resterer 18 pladser efter 2025. De 7 overskydende boliger omdannes til ældreboliger. Egehaven udvides med 10 pladser i 2020. Den planlagte udvidelse af Hotherhaven droppes. Der beholdes 12 plejepladser på Stevnshøj frem mod 2025, hvorefter de overgår til at være rehabiliteringspladser. Der etableres til gengæld 60 nye plejepladser i Store Heddinge i 2025.

   

  Scenarie 5

  Plushøj fastholdes som plejecenter med 25 pladser, også efter 2025. Egehaven udvides med 10 pladser i 2020. Den planlagte udvidelse af Hotherhaven droppes. Der beholdes 12 plejepladser på Stevnshøj frem mod 2025, hvorefter de overgår til at være rehabiliteringspladser. Der etableres til gengæld 60 nye plejepladser i Store Heddinge i 2025.

   

   

  Scenarie 1, hvor Plushøj bevares uforandret, vil kapacitet være acceptabel (reduceres lidt i år 2023 og 2024) og økonomi vil stort set være den samme som i nuværende Plejecenterplan.

  Scenarie 2, hvor Plushøj reduceres til 18 pladser (som bevares fra 2025), vil kapacitet forbedres lidt, mens besparelsen vil blive væsentligt forringet (5,3 mio. kr dyrere).

  Scenarie 3, hvor Plushøj reduceres til 12 pladser (som bevares fra 2025), vil kapaciteten være kneben (-3 pladser) mens besparelsen vil være 1,1 mio. kr. højere end nuværende plejecenterplan.

  Scenarie 4, hvor der bevares 12 pladser på Stevnshøj frem til 2025, Plushøj reduceres til 18 pladser (som bevares fra 2025) og Rehabiliteringspladser (”RCS”) først udvides efter 2025, vil kapaciteten være kneben i årene frem til 2025 (-3 pladser), mens besparelsen vil være 3,2 mio. kr. højere end nuværende plejecenterplan.

  Scenarie 5, hvor der bevares 12 pladser på Stevnshøj frem til 2025, Plushøjs 25 pladser bevares (også efter 2025) og Rehabiliteringspladser (”RCS”) først udvides efter 2025, vil kapaciteten være god i årene frem til 2025 (+4 pladser), mens besparelsen vil blive væsentligt forringet (6,8 mio. kr. dyrere).

   

  Som led i ændringen af plejecenterplanen, foreslås også en ændring af den interne projektorganisering, som implementerer beslutningerne. Plejecenterplanen er halvvejs gennemført, forstået på den måde, at der er etableret nyt Rehabiliteringscenter på Stevnshøj og Demensplejecenter på Hotherhaven og der foreligger udkast til ansøgning om at Brohøj omdannes til et specialiseret Voksen-Handicaptilbud. Der er dog fortsat brug for at udvikle på indholdet i de respektive tilbud, det vil sige i forhold til rehabilitering og demens, samt handicap. Dog er plejecenterplanen også forsinket i forhold til Plushøj, udvidelse af Hotherhaven samt udbygning af Egehaven. Det foreslås, at arbejdet med Plejecenterplanen organiseres langt smidigere, således at beslutningsproces fra arbejdsgruppe til SSU bliver direkte. Koordinering sikres gennem SSU formand, direktør og centerchef.

  I arbejdet med at definere indholdet i de nye tilbud, er der brug for at kunne inddrage personer, som kan bidrage med særlig viden og kompetencer, men som ikke nødvendigvis sidder i nogle af de formelle råd i relation til kommunen. Derfor åbnes der i forslaget op for, at relevante organisationer, civilsamfundet og privatpersoner kan bringes ind i grupperne på midlertidig og permanent basis.

  Den nye organisering vil bestå af følgende arbejdsgrupper:

  • Bygge- og anlægsgruppe
  • Brohøj - Voksen-handicaptilbud og psykiatricenter
  • Hotherhaven somatisk
  • Demensplejecenter Hotherhaven
  • Rehabiliteringscenter Stevnshøj - RCS
  • Plushøj - aktivitetscenter med tilknyttede ældreboliger og plejepladser

   

   

  SSU's beslutning sendes i høring i Ældrerådet, hvorefter den igen behandles i SSU inden viderebehandling i KB via ØU.

   

   

  Økonomi

  For scenarie 3 vil der ikke være en driftseffekt for 2018. Der vil være et merforbrug på 350 t.kr. for scenarie 1,2 og 5 og et merforbrug på 400 t.kr. for scenarie 4 i regnskab 2018 i forhold til den budgetterede driftseffekt.

  I den økonomiske driftseffekt er der ikke taget højde for meromkostningen ved at udvide antallet af rehabiliteringspladser i årene 2020 - 2024 i scenarie 1, 2 og 3. Denne meromkostning vil være ca. 11,5 mio. kr. i alt for perioden 2020 – 2024 for scenarie 1 og 2, og 9,6 mio. kr. for scenarie 3.  I alle scenarier vil meromkostningen ved at udvide antal rehabiliteringspladser med 12 pladser fra år 2025 være ca. 5,7 mio. kr.

 • 175. Fremtidig tildelingsmodel for 0 - 6 års området

  application/pdf icon omraade_haarlevs_foraeldrebestyrelse_og_med-udvalg_-_hoeringssvar_vedr._tildelingsmodel_0_-_6_aars_ormaadet.pdfapplication/pdf icon omraade_store_heddinges_med-udvalg_-_hoeringssvar_vedr._ny_tildelingsmodel_0_-_6_aarsomraadet.pdfapplication/pdf icon omraade_store_heddinges_foraeldrebestyrelse_-_hoeringssvar_vedr._ny_tildelingsmodel_0_-_6_aarsomraadet.pdfapplication/pdf icon omraade_nordstevns_med-udvalg_-_hoeringssvar_vedr._ny_tildelingsmodel_0_-_6_aarsomraadet.pdfapplication/pdf icon bupls_hoeringssvar_vedr._tildelingsmodel_0-6_aarsomraadet_2018.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_fremtidig_tildelingsmodel_for_0-_6_aars_omraadet_behandlet_paa_moedet_6._februar_2018_kl._1500_hotherskolen_i_boern_unge_og_laering_2018.docx.pdfapplication/pdf icon tildelingsmodel_paa_0-6_aars_omraadet.pdf

  Resume

  BUL vedtog på mødet den 6. februar 2018 at sende forslag til fremtidig tildelingsmodel på 0 - 6 års området til høring. Der er nu indkommet høringssvar fra forældrebestyrelser, MED-udvalg samt BUPL.

  Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund tage stilling til den fremtidige tildelingsmodel.

  Indstilling

  Børn & læring indstiller til KB via BUL og ØU, at

  1. forslag til ny tildelingsmodel for 0 - 6 års området, hvor der bl.a. indføres en minimumsnormering for institutioner med få børn, godkendes
   1. I 2018 finansieres minimumsnormeringen af de tildelte midler til ekstra normering.
   2. I 2019 indarbejdes den forventede merudgift til minimumsnormering i budgettet via puljen til demografisk udgiftspres
  2. der foretages en budgetharmonisering af lønbudgetterne til områdeinstitutionerne over 3 år
  3. der arbejdes videre med forslag til indarbejdelse af ressourcer til to-sprogde børn i 0 - 6  års alderen, med henblik på at BUL senere kan træffe beslutning om hvorvidt dette skal inkluderes i modellen fra og med 2019.

  Børn, Unge og Læring, 10. april 2018, pkt. 48:

  Indstillingen anbefales.

   

  Jan Jespersen (Ø) og Janne Halvor Jensen (O) mener at minimumsnormering bør være på 35 enheder, for at sikre at der også i de små institutioner er mulighed for pædagogisk udviklende arbejde.  

  Økonomiudvalget, 19. april 2018, pkt. 66:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  BUL's indstilling anbefales.

  Varly Jensen (O) og Mogens Haugaard (N) tilslutter sig protokolleringen i BUL fra Jan Jespersen (Ø) og Janne Halvor Jensen (O).

  Kommunalbestyrelsen, 25. april 2018, pkt. 149:

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A) og Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Sagen returneres til BUL til fornyet behandling.

  Børn, Unge og Læring, 15. maj 2018, pkt. 57:

  Indstillingerne godkendes bortset fra, at der ikke indenføres en minimumsnormering.

   

  Janne Halvor Jensen (O) og Jan Jespersen (Ø) fastholder tidligere protokolering, at minimumsnormering bør være på 35 enheder for, at sikre at der også i de små institutioner er mulighed for pædagogisk udviklende arbejde.  Endelig tilføjer Janne Halvor Jensen (O) og Jan Jespersen (Ø) yderligere, at ifølge den nye dagtilbudsloven der forventes at træde i kraft d. 1. juli 2018, skal vi som kommune bl.a. kunne leve op til, at “alle børn skal sikres et godt, trygt, sammenhængende og alderssvarende børnemiljø, der kan fremme deres trivsel og læring”. Hvis ikke der i alle vores institutioner er mulighed for pædagogisk udviklende arbejde, mener Janne Halvor Jensen (O) og Jan Jespersen (Ø) ikke vi som kommune kan leve op til denne nye dagtilbudslov. Derfor fastholder Janne Halvor Jensen og Jan Jespersen, at der bør være en minimumsnormering på 35 enheder.

   

  Økonomiudvalget, 22. maj 2018, pkt. 85:

  BUL's indstilling af 15. maj 2018 anbefales.

   

  Varly Jensen (O) og Mogens Haugaard Nielsen (N) ønsker at tilslutte sig protokolleringen fra Janne Halvor Jensen (O) og Jan Jespersen (Ø) på BUL-mødet den 15. maj 2018.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Jacob Panton (V)

   

  11 medlemmer (A+B+C+V) godkender ØU's indstilling af 22. maj 2018.

  6   medlemmer (O+N+Ø) stemmer imod, og fastholder mindretalsprotokolleringen fra BUL.

  Sagsfremstilling

   

  BUL vedtog på mødet den 6. februar 2018, at sende forslag til fremtidig tildelingsmodel på 0 - 6 års området til høring.

   

  Forslaget til ny tildelingsmodel indeholder følgende større ændringer

   

  • Der fastsættes en minimumstildeling for institutioner, der i perioder har få børn. Dette startende for budgetår 2018 og finansieret i 2018 af de tildelte midler til ekstra normering. Fra 2019 indarbejdes en forventet merudgift via demografiberegningerne i budgettet. Gennemsnitsudgiften pr. enhed der tilføres institutionen udgør ca. 50.000 kr. årligt
  • Der foretages en budgetharmonisering af lønbudgettet til områdeinstitutionerne over 3 år.

   

  Høringsparterne er anmodet om at inkludere tema om særlig tildeling til to-sprogede børn i 0 - 6 års alderen i høringsmaterialet, men henblik på at BUL senere kan træffe beslutning om, hvorvidt dette skal indkluderes i tildelingsmodellen fra budget 2019.

   

  De indkomne høringssvar er positive indstillet til forslaget til fremtidig tildelingsmodel, herunder forslaget til harmonisering af budgetterne.

   

  Der er fra område Hårlev i høringssvaret fremsendt forslag om, at minimumsnormeringen bør være på 35 enheder (i 3-6 års alderen). I det forslag der er sendt til høring er minimimsnormeringen 25 enheder. Til dette bemærker Børn og Læring, at fastsættelse af minimumsnormeringen i sidste ende vil være et udtryk for minimumsserviceniveau. Børn og Læring vurderer, at 25 enheder som minimumsnormering er tilstrækkeligt til at have en pasningsordning. Samtidig vurderer Børn og Læring, at det er korrekt, at der på dette niveau vil være en begrænset mulighed for pædagogisk udviklende arbejde, da normeringen i væsentligt omfang vil skulle gå til at bemande alle åbningstimer.

   

  En forøgelse af minimumsnormering med 10 enheder vil årligt kunne betyde en merudgift på ca. 0,5 mio. kr.  

   

  Uddybende bemærkning fra børn og læring til BUL-møde 15. maj 2018

  Som supplement til den hidtidige sagsfremstilling kan specificeres, at omkostningen for børnehavebørn til minimumsnormering vil være cirka 4.400kr. pr. barn pr. måned for hvert barn der mangler ift fastsat minimumsnormering. For børn i vuggestue vil omkostning være cirka 8.900 kr. pr. barn pr. måned, for hvert barn der mangler ift. minimumsnormering. 

  Oversigt over fordeling af børn i de enkelte daginstitutioner medio april er vedlagt sagen som bilag (DG - husk bilag)

   

  Den model der har været i høring, sikrer et minimumsserviceniveau på tværs af områderne, i den periode hvor en institution har lavt børnetal. Dette vil som beskrevet under økonomi udgøre en merudgift i forhold til nuværende praksis. Modellen vil ikke påvirke økonomien i 2018, da der for 2018 er indstillet, at økonomien holdes inden for de kendte, vedtagende økonomiske principper i budget 2018.

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget i 2018. Fra 2019 vil der være en merudgift til minimumsnormering, som beregnes i forbindelse med budgetlægningen i forhold til den forventede demografi.

 • 176. Lejerbo Stevns, tagudskiftning og nye gasfyr - kommunegaranti

  application/pdf icon 174-0_kommuneansoegning_13_03_2018.pdfapplication/pdf icon 174-0_anlaegsbudget-p1-sagsnr_900002-_udkast.pdf

  Resume

  Lejerbo har på vegne af Lejerbo Stevns indsendt ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og kommunegaranti i forbindelse med tagudskiftning og installation af nye gasfyr.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR og ØU, at

   

  1. der tages stilling til godkendelse af finansiering af tagudskiftning og nye gasfyr på 7.967.000 kr. med et 30-årigt kreditforeningslån

  2. der tages stilling til godkendelse af kommunegaranti på 100% for et 30-årigt kreditforeningslån på 7.967.000 kr.

  3. at der godkendes en lejestigning på 2,5%

  4. at forvaltningen bemyndiges til at godkende byggeregnskab, såfremt der ikke er en overskridelse af anlægsudgiften på mere end 2%

   

   

  Direktionen, 23. april 2018, pkt. 1:

  Fremsendes til politisk drøftelse

  Økonomiudvalget, 22. maj 2018, pkt. 89:

  Indstillingen anbefales med en henstilling om at der anvendes lokal arbejdskraft.

   

  Varly Jensen (O) ønsker at der foreligger tre tilbud på opgaven før der gives en kommunal godkendelse.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Jacob Panton (V)

   

  13 medlemmer (A+B+Ø+C+V) godkender ØU's indstilling.

  4   medlemmer (O+N) stemmer imod og fastholder mindretalsprotokolleringen fra ØU.

  Sagsfremstilling

  Der søges om godkendelse til at optage et kreditforeningslån til udskiftning af tag, ventilatorer og veluxvinduer på Kridthuset, udskiftning af vinduer i Malthuset samt udskiftning af veluxvinduer i Bovangen lige nr.

  Derudover skiftes alle 68 stk gasfyr, da de er begyndt at give problemer.

   

  De samlede udgifter er beregnet til 7.967.000 kr., som kan finansieres af 30-årigt kreditforeningslån med 100% kommunegaranti. Den nødvendige huslejestigning er 4,78%. Den nuværende husleje er 930,06 kr. pr. m2. Ny leje vil udgøre 974,53 kr. pr. m2. Boligselskabets dispositionsfond har bevilget et årligt tilskud på ca. 200.000 kr., hvilket udgør en mindre lejestigning svarende til 2,5%.

   

  Beslutning om tagudskiftning og nye gasfyr er godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 23. november 2017 og afdelingsmøde i Lejerbo Stevns afd. 174-0 den 30. januar 2018.

  Lovgrundlag

  Lov om almene boliger.

   

  Ifølge almenboliglovens §98, stk. 1 kan kommunen yde garanti for låneoptagelse.

  Økonomi

  Udskiftning af tag og gasfyr, har den konsekvens, at Stevns kommune skal give 100% kommunegaranti for et kreditforeningslån på 7.967.000 kr.

 • 177. Årsregnskab og årsrapport for Verdensarv Stevns 2017 - godkendelse

  application/pdf icon aarsberetning_verdensarv_stevns_2017.pdf.pdfapplication/pdf icon 17_revisionsprotokollat_1426.pdf.pdfapplication/pdf icon 17_aarsrapport_1426.pdf.pdf

  Resume

   

  Stevns Kommune finansierer driften af Verdensarv Stevns og initiativer gennem årligt tilskud. Arbejdet er i 2017 planlagt gennem en handlingsplan, som grundlag for den årlige kontrakt mellem Stevns Kommune og Verdensarv Stevns. Kontrakt og handlingsplan for 2017 er godkendt af KB. Som opfølgning på årets arbejde skal der udarbejdes en Årsberetning inden 1. maj det følgende år, som skal forelægges KB til godkendelse.

   

  Formålet med handlingsplan og årsberetning for foreningen Verdensarv Stevns er, at opfylde Stevns Kommunes ønske om at sikre, at arbejdet med verdensarven varetages og udføres optimalt.

  Det samlede arbejde omkring verdensarv koordineres i forvaltningsplanen for verdensarvsarbejdet. Udarbejdelse af forvaltningsplan og opfølgning på samme foretages af Stevns Kommune.

  Nærværende årsberetning afrapporterer således alene foreningens drift og aktiviteter i 2017.

   

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via AET og ØU, at

   

  1. godkende Årsrapport og årsregnskab for vedensarv Stevns

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 16. maj 2018, pkt. 53:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22. maj 2018, pkt. 90:

  AET's indstilling anbefales.

   

  Varly Jensen (O), Bjarne Nielsen (V) og Mogens Haugaard Nielsen (N) ønsker en specifikation af de anvendte lønmidler i Verdens Arv.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Jacob Panton (V)

   

  15 medlemmer (A+B+Ø+N+C+V) godkendte ØU's indstilling.

  2   medlemmer (O) stemte imod.

   

  Lønspecifikation eftersendes til KB til orientering.

  Endvidere aftalt, at den nye KB indkaldes til et temamøde om arbejdet med Verdensarven.

   

  Sagsfremstilling

  Der er arbejdet med følgende punkter i Verdensaarv Stevns som er identiske med forvaltningsplanens overordnede indsatsområder:

   

  1.Forum for drøftelse og udvikling af tiltag og koordinering

  Bestyrelsen for Verdensarv Stevns udgør det primære forum for samarbejde. Bestyrelsen fokuserede i 2017 på opstart af foreningen efter vedtagelse af nye vedtægter herunder fastlægning af handlingsplan for 2017 samt indsatsområder for 2018, foreningens økonomi herunder arbejdet for direktør på fuld tid. Et særligt fokus var på koordinering af det samlede samarbejde, medejerskab og turisme.

   

  2. Kommunikation

  Et særligt fokus var på koordinering af det samlede samarbejde, medejerskab og turisme.I løbet af foråret færdigskrev Verdensarv Stevns et udkast til en kommunikationsstrategi med fokus på en

  understøttende og informerende kommunikation internt og en samlet kommunikation eksternt. Kommunikationsstrategien blev drøftet i koordinationsgruppen. Endelig godkendelse og implementering viderearbejdes med ny bestyrelse i 2018.

  Der er på flere områder arbejdet med en fælles pressetilgang. Det er et stort skridt og et vigtigt element for at sikre en samlet kommunikationsindsats og ønsket om, ikke at overraske hinanden med historier og tiltag, som de øvrige aktører først læser om i medierne.

   

  Visuel identitet og logo Verdensarv Stevns har som organisation fået sit eget logo, mens en samlet visuel identitet er udarbejdet for verdensarvsarbejdet. På den måde kan Verdensarv Stevns stå som selvstændig organisation, mens alt verdensarvsarbejdet har en fælles identitet, som er let for modtagerne at afkode.

   

  Den visuelle identitet bruges i alle sammenhænge, hvor det handler om verdensarvsarbejdet og i løbet af året, fik flere foldere, brochurer, annoncer og plakater gavn af den nye visuelle identitet.

   

  Verdensarv Stevns foretog et stort grundarbejde i afdækning af behovet ved en hjemmeside, da hjemmesiden stevnsklint.org blev oplevet som svær at navigere i, med manglende indhold og svær atarbejde i.

  Ultimo 2017 blev der lanceret et nyhedsbrev fra verdensarven. Nyhedsbrevet udsendes minimum seks gange årligt. Det skrives og administreres hos Verdensarv Stevns, men historierne dækker alle de tre aktører i verdensarvsarbejdet. Verdensarv Stevns arbejder også for at de gode historier er med i nyhedsbreve hos andre relevante parter,

  blandt andet hos Stevns Erhvervsråd og så er de gode historier et vigtigt link til VisitSydsjælland-Møn

   

  3. UNESCO .

  Verdensarvskonventionen er fundamentet for arbejdet med verdensarv. Verdensarv Stevns har til opgave at sikre, at verdensarvskonventionens intentioner implementeres i det daglige verdensarvsarbejde. Verdensarv Stevns udgør på vegne af Stevns Kommune det lokale bindeled til UNESCO via State Party (Slots- og Kulturstyrelsen) og varetager funktionen som Site Manager.

  Verdensarv Stevns sikrer, at State Party er orienteret inden der træffes beslutning om tiltag relevante for verdensarv bla. gennem Verdenarvsrådet Stevns Klint.

   

  4. Beskytte og bevare Stevns Klint .

  Verdensarv Stevns har igen i 2017 gennemført monitering efter det oprindelige program etableret i 2013 hvor der moniteres på 14 parametre herunder monitering af skred. Dog blev tidligere års spørgeskema til publikumsanalyse erstattet med uformelle kvalitative interview, og der er etableret en fast procedure for registrering af henvendelser fra borgere til Stevns Kommune og Verdensarv Stevns. Samtidig er der gennemført en indsats for at inddrage ”øjne og ører på klinten”, dvs. dialog og indberetninger fra lodsejere

  og andre som bruger meget tid langs klinten. Moniteringsrapporter for 2015 og 2016 er afsluttet. Med henblik på at sikre input til moniteringsarbejdet

  og styrke det generelle kendskab til moniteringstilstanden er resultaterne drøftet med bestyrelse, referencegruppe og Verdensarvsrådet. Rapporterne er tilgængelige på www.stevnsklint.org.

   

  5. Medinddrage lokalbefolkningen

  ”Vores Verdenarv” er et nyt program for medejerskab udviklet i 2017. Det samlede program vil bestå af tre elementer: Venneprogram for privatpersoner, partnerprogram for virksomheder/organisationer/foreninger og produktprogram for produkter. Programmet præsenteres ved nytårskur d. 29. januar 2018.

   

  Verdensarvsdag blev afholdt i og foran Tinghuset d. 30. juni 2017 fra 17-20 i forbindelse med Store Heddinge By Night. Programmet omfattede præsentation af partnere, børneaktiviteter, verdensarvscampingvogn og salg af verdensarvsmad (STU Horisonten) samt oplæg om besøgscenter, turisme og fremvisning af den nye KLINT dokumentar.

   

  De aktive medlemmer af referencegruppen viste også i 2017 meget stort engagement og bidrog med kvalificerende input til en bred vifte af relevante forhold, herunder vedtægter, organisation, forvaltningsplan, monitering og retningslinjer og ikke mindst ved at understøtte dialogen med lokalområdets borgere om verdensarvsrelaterede forhold.

   

   

  6. Erhverv og bæredygtig turisme

  Verdensarv Stevns tog i 2017 initiativ til at få aktiveret den Turismestrategiske Samarbejdsgruppe, der blev etableret af Stevns Kommune i 2015, men ikke var aktiv. Stevns Kommune revitaliserede gruppen hvorefter Verdensarv Stevns, på opfordring fra gruppens øvrige medlemmer, blev tovholder. Første møde blev afholdt d. 21. september og herefter månedlige møder.

   

  Formålet med gruppen er at udvikle og skabe sammenhængskraftEn større udviklingsprogram for det eksisterende partnerprogram blev iværksat i 2017 og er prioriteret

  højt. Formålet med revisionen var at udvikle en realistisk og ambitiøs plan for et partnerprogram, som er attraktivt for såvel verdensarvsarbejde som partnere, og skaber værdi for mange kommercielle og nonkommercielle virksomheder og organisationer.

   

  7. Markedsføring

   Content Marketing er et begreb som ligger et sted mellem markedsføring og pressearbejde/samarbejde med interessenter. Sammen med de øvrige verdensarvssteder i Danmark har vi haft kontakt med VisitDenmark, som gerne vil promovere verdensarvsstederne mere, både nationalt og internationalt. For at gøre det let for VisitDenmark, så har vi lavet en såkaldt content pakke, med årshjul med tekster, billeder og video, som de frit kan bruge. Pakken er lavet i samarbejde med både turismekonsulenten, Stevns Erhvervsråd, naturvejleder m.fl. På sigt skal pakken udvides med artikler og forskellige arrangementer. Samme contentpakke gøres tilgængelig for VisitSydsjælland-MønVerdensarv Stevns kortlagde sammen med turismekonsulent Thor Nielsen de mange turistrettede

  brochurer på Stevns.

   

  Samtidig lavede Verdensarv Stevns en undersøgelse med de mange forskellige personer og steder, som har turistkontakt, for at afdække hvilke brochurer/tryksager de har, hvilke de bruger og hvilken type information de savner at kunne udlevere til gæster. Undersøgelsen indgår i baggrund for beslutning om videre udgivelser af materialer for Stevns Turistforening og Stevns Kommune

   

  8. Funding

  Stevns Turistforening støttede med kr. 250.000 til en række velkomsttiltag i Højerup og Boesdal til sæson 2017 for at sikre gæsterne en god oplevelse samt information om kommende planer for udvikling af området. Bag ansøgningen står en bred projektgruppe bestående af Stevns Kommune, Verdensarv Stevns, Selskabet Højeruplund og Traktørstedet Højeruplund. Yderligere fondsansøgninger afventer afklaring af ansøgninger i forhold til Stevns Kommunes ansøgning til

  besøgscenter.

   

  9. Besøgscenter

  Stevns Kommune er hovedansvarlig for etablering af et velkomstcenter. Verdensarv Stevns afventer afklaring af endelig rolle i forhold til udvikling og drift af besøgscenter.

   

   

  10. Formidling og forskning

  Verdensarv Stevns kontaktes jævnligt af personer, der laver forskningsprojekter/specialer og arbejdet med at understøtte disse henvendelser vægtes højt. I 2017 har Verdensarv Stevns givet input til fem forskellige projekter, to fra Københavns Universitet samt et fra henholdsvis RUC, Lunds Universitet ogProfessionshøjskolen Absalon. Input består oftest i at tilvejebringe viden, materiale og kontakter, deltage i spørgeskemaundersøgelser og interviews af kortere eller længere varighed.

   

  11. En veldrevet organisation

  Den fortløbende indsats for at sikre en arbejdsdeling kombineret med faste ugentlige møder for sekretariatets medarbejdere har medført en større gennemskuelighed og effektivitet i indsatsen, hvilket har haft en positiv effekt på hverdagen for sekretariatets medarbejdere.

   

  Generelt har der i løbet af året været nogen uro omkring ansvarsfordelingen mellem Stevns Kommune, Verdensarv Stevns og Østsjællands Museum. Ved årets afslutning var en positiv proces i gang for at sikre, at også denne del falder på plads. Med organisationen på plads, er der nu mulighed for en langt stærkere og mere effektiv indsats for verdensarvsarbejdet til glæde og gavn for mange. Foreningens arbejde har i 2017 haft fokus på styrket medejerskab, bæredygtig turisme og kommunikation.

  Lovgrundlag

  Forvaltningsplan, kontrakt og handlingsplan for Stevns Klint

  Økonomi

  økonomien afholdes indenfor vedtaget anlægsbudget.

 • 178. Skolebestyrelserne - udpegelse af eksterne repræsentanter

  Resume

  KB skal udpege 2 eksterne repræsentanter til skolebestyrelserne i henhold til styrelsesvedtægten for Stevns Kommune §5.

  Første runde på skolerne har imidlertid ført til at Store Heddinge Skole kan udpege 2 eksterne repræsentanter og Hotherskolen kan udpege 1 ekstern repræsentant. Strøbyskolen kan på nuværende tidspunkt ikke udpege eksterne repræsentanter.

  Der lægges derfor op til en fornyet indsats hos Hotherskolen og Strøbyskolen og til at fravige styrelsesvedtægten, sådan at det overlades til BUL at udpege kommende eksterne repræsentanter.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via BUL, at

  1. Store Heddinge Skoles og Hotherskolens udpegelser af eksterne repræsentanter godkendes.
  2. Der gøres en fornyet indsats for at udpege den sidste eksterne repræsentant til Hotherskolens skolebestyrelse samt 2 eksterne repræsentanter til Strøbyskolen.
  3. I takt med at der findes den sidste repræsentant til skolebestyrelsen på Hotherskolen samt 2 eksterne repræsentanter til Strøbyskolen, udpeges disse løbende af BUL og ikke af KB jf. styrelsesvedtægten §5.

  Børn, Unge og Læring, 15. maj 2018, pkt. 60:

  Godkendt.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Jacob Panton (V)

   

  Indstillingen godkendt.

  Sagsfremstilling

  Styrelsesvedtægten for Stevns Kommunes skolevæsen §1 fastsætter, at skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter samt 2 eksterne repræsentanter fra enten det lokale erhvervsliv, omkringliggende uddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.

   

  Det er som anført i §5 kommunalbestyrelsen, der udpeger de eksterne repræsentanter efter forslag fra enten skolebestyrelser, de stedlige organisationer eller forvaltning. Udpegningen skal findes sted senest 31. maj skoleåret før med virkning pr. 1. august. De eksterne repræsentanter vælges for to år ad gangen.

   

  Ved denne første udpegning, har forvaltningen valgt følgende procedure: skolebestyrelserne kan indstille eksterne repræsentanter til skolebestyrelserne senest den 14. marts 2018. Kommunalbestyrelsen behandler derefter indstillingerne efter indstilling fra BUL. Denne procedure har ført til, at:

   

  Store Heddinge Skole indstiller:

  1.       Rasmus Jørgensen fra Kalk A/S, Bredeløkkevej, 4660 Store Heddinge

  2.       Formanden fra Roklubben Stevns, Fiskerihavnen 13, 4673 Rødvig

   

  Hotherskolen indstiller:

  1.       Kim Andersen – STG / Håndbold

   

  Fra Hotherskolen og Strøbyskolen er tilbagemeldingen, at det er svært at finde eksterne repræsentanter, som ønsker at indtræde i skolebestyrelserne. Forvaltningen har med tilkendegivelse fra Hotherskolen og Strøbyskolen forsøgt at finde eksterne repræsentanter dog uden held.

   

  Der lægges op til at fravige Styrelsesvedtægten §5, og i stedet overlade udpegelsen til BUL fordi udpegelserne på Hotherskolen og Strøbyskolen forventes at skulle ske løbende i takt med at interesserede eksterne repræsentanter findes.

  Lovgrundlag

  Lov om Folkeskolen. Lov nr. 1510 af 14. december 2017 §41 og §42

  Styrelsesvedtægten for Stevnsskolerne

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget

 • 179. Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen på Store Heddinge Skole

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende anmodning fra Birgitte Thrane Christiansen om at udtræde af Store Heddinge Skoles bestyrelse pr. 31. juli 2018

  Indstilling

  Børn og Læring indstiller til KB, at

   

  1. det godkendes, at Birgitte Thrane Christiansen udtræder af Store Heddinge Skoles bestyrelse pr. 31. juli 2018.
  2. erstatning for Birgitte Thrane Christiansen findes i forbindelse med det igangværende ordinære valg til skolebestyrelse.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Jacob Panton (V)

   

  Indstillingen godkendt.

  Sagsfremstilling

  Medlem af skolebestyrelsen ved Store Heddinge Skole Birgitte Thrane Christiansen ønsker at udtræde af bestyrelsen, da hun pr. 1. august 2018 ikke længere har børn indskrevet på skolen.

   

  Birgitte Thrane Christiansen er ikke på valg i forbindelse med det igangværende ordinære valg til skolebestyrelser, men Store Heddinge Skole tager højde for at besætte pladsen i forbindelse med valget.

  Lovgrundlag

  Skolebestyrelsesbekendtgørelsen - BEK nr. 1074 a f14. september 2017 §§ 9 og 10.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 180. Vallø Lokalhistoriske Arkivforening - udpegning

  Resume

  Jævnfør Vallø Lokalhistoriske arkivforenings vedtægt skal Kommunalbestyrelsen udpege 1 medlem til foreningens bestyrelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges 1 medlem til Vallø Lokalhistoriske Arkivforenings bestyrelse.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Jacob Panton (V)

   

  Leif Nielsen, Hårlev, blev udpeget.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af vedtægterne for Vallø Lokalhistoriske Arkivforening udpeger Kommunalbestyrelsen 1 medlem til bestyrelsen. Det er ikke et krav, at den udpegede er medlem af Kommunalbestyrelsen.

   

  Vallø Lokalhistoriske Arkivforening blev stiftet ved generalforsamling onsdag den 25. april 2018, efter at arkivet tidligere har været drevet som et kommunalt arkiv.

 • 181. Erhvervspolitikkens fokusområder

  application/pdf icon bilag_1._erhvervspolitikkens_fokusomraader_2018_-_2022.pdf

  Resume

  Stevns Kommunes Erhvervspolitik er under udarbejdelse. På baggrund af en række udvalgsmøder og input fra Erhvervslivet foreligger nu forslag til fokusområder og principper.

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til ØU via AET, at

  1. fokusområderne godkendes
  2. principperne for udmøntning af Erhvervspolitikken godkendes

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 16. maj 2018, pkt. 51:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22. maj 2018, pkt. 86:

  AET's indstilling godkendt.

   

  Varly Jensen (O) ønsker at få tilsendt en opgørelse over de opnåede resultater i Erhvervsrådet indenfor de seneste 2 år.

  Varly Jensen (O) begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

   

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Jacob Panton (V)

   

  15 medlemmer (A+B+Ø+N+C+V) godkender ØU's indstilling.

   

  2  medlemmer (O) stemte imod, og fastholdt mindretalsprotokolleringen fra ØU.

  Sagsfremstilling

  AET har haft en række udvalgsmøder, hvor det er drøftet, hvilke temaer der bør være de bærende i Erhvervspolitikken og hvilke områder, der skal have særlig fokus i den kommende fireårige politikperiode. Sideløbende har Stevns Erhvervsråd stået for indsamling af erhvervslivets input til fokusområder. Disse er ligeledes blevet drøftet af Stevns Erhvervsråd og AET. På den baggrund foreligger nu forslag til de centrale byggesten i Erhvervspolitikken.

  Det foreslås at Erhvervspolitikken kommer til at bygge på tre principper og fem fokusområder. Se bilag 1 for udfoldelse af disse.

  De tre grundprincipper der foreslås at være de bærende, når Erhvervspolitikken skal effektueres gennem konkrete indsatser er;

  • Holdindsats
  • Synergi
  • Tydelighed

   

  De fem fokuspunkter, der foreslås at få den største opmærksomhed i den kommende politikperiode er;

  • Løsningsorienteret sagsbehandling
  • Digital- og fysisk infrastruktur
  • Profilering
  • Iværksætteri
  • Forretningsudvikling

  Forinden den endelige vedtagelse af Erhvervspolitikken er det hensigten, at de fem fokuspunkter skal udfoldes og gives yderligere konkret indhold end som de fremstår i bilag 1. Indholdet skabes eksempelvis gennem det kommende Erhvervspolitiske stormøde d. 23. maj, hvor det bliver drøftet, hvilke indsatser - indenfor hvert fokusområde - der er særligt vigtige og hvilke indsatser deltagerne vil anbefale Kommunalbestyrelsen at prioritere højest.

  Efter borgermødet forelægges sagen til fornyet behandling.

   

  Økonomi

  Sagen har igen konsekvenser for budgettet

 • 182. Sag rejst flertalsgruppen (V, A, C og B), Ændring af Styrelsesvedtægten

  application/pdf icon styrelsesvedtaegt_pr_1._juli_2018_udkast.pdf

  Resume

  Flertalsgruppen bestående af V, A, C og B indstiller til Kommunalbestyrelsen at ændre i nuværende Styrelsesvedtægt, således at Fritidsområdet flyttes fra PMF (Plan, Miljø og Fritid) og til AET (Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme).

  Endvidere indstilles det i samme forbindelse, at PMF ændrer navn til PMT (Plan, Miljø og Teknik)

  Indstilling

  Flertalsgruppen (V+A+C+B) indstiller til KB, at

  1. Stevns Kommunes styrelsesvedtægt ændres således, at fritidsområdet flyttes fra PMF til AET
  2. PMF (Plan, Miljø og Fritid) ændre navn til PMT (Plan, Miljø og Teknik)

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Jacob Panton (V)

   

  13 medlemmer (A+B+C+V) godkender ØU's indstilling.

   

  4  medlemmer (O+N) stemte imod, og ville gerne have haft sagen til drøftelse i PMF før fremlæggelsen i KB.

   

  Sagsfremstilling

  Flertalgruppen bestående af KB-medlemmer fra V, A, C og B indstiller til Kommunalbestyrelsen at ansvarsområdet "Fritid" flyttes fra PMF (Plan, Miljø og Fritid) til AET (Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme). Derudover indstilles det også, at PMF ændrer navn til PMT (Plan, Miljø og Teknik).

   

  Flertalsgruppen ønsker at flytte Fritidsområdet fra PMF til AET med det sigte at skabe større synlighed og sammenhængskraft til AET´s øvrige ansvarsområder, bl.a. til kultur- og turismeområdet.

   

  Ved en flytning af ansvarsområdet "Fritid" fra PMF til AET giver det ikke længere mening at udvalget kaldes Plan, Miljø og Fritid - derfor indstilles det at udvalgets navn ændres til PMT (Plan, Miljø og Teknik).

   

  En ændring i den kommunale styrelsesvedtægt skal ske ved 2 behandlinger med min. 6 dages mellemrum. Første behandling er således 31. maj 2018 og 2. behandling 27. juni 2018 (såfremt forslaget sendes til 2. behandling). Ved en godkendelse ved ændringerne træde i kraft pr. 1. juli 2018.

   

  På vedlagte bilag er ændringer/tilføjelser markeret med rød skrift, samt overstregning på det som ved en endlige godkendelse vil blive fjernet.

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov

  Økonomi

  Har ingen økonomiske konsekvenser.

 • 183. Anmodning om orlov, KB-medlem Gitte Christensen, Enhedslisten

  Resume

  KB-medlem Gitte Christensen fra Enhedslisten har fremsendt anmodning til Kommunalbestyrelsen om et halvt års orlov på grund af helbredet, med virkning fra 1. juni 2018.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. Godkende, at Gitte Christensens betingelser for lovligt forfald er opfyldt
  2. Første stedfortræder fra liste Ø indtræder som stedfortræder for Gitte Christensen i hendes fraværsperiode. (Sejer Folke), med start pr. 1. juni 2018
  3. Valggruppe 2 fastlægger, hvem som indtræder i Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme i Gitte Christensens fraværsperiode.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Jacob Panton (V)

   

  Indstillingen godkendt.

  Sagsfremstilling

  KB-medlem Gitte Christensen fra Enhedslisten har fremsendt anmodning til Kommunalbestyrelsen om et halvt års orlov på grund af helbredet.

   

  Supplerende bemærkninger fra forvaltningen

  Jvf. Styrelsesloven er det Kommunalbestyrelsen, der beslutter om lovens betingelser for lovligt forfald er opfyldt, ligesom det også er Kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om indkaldelse af stedfortræder til kommunalbestyrelsesmøderne i fraværsperioden. Det er obligatorisk at indkalde en stedfortræder til kommunalbestyrelsesmøderne, når et medlem er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand.

   

  I forhold til udvalgspladsen er det dog op til den valggruppe, som har indvalgt medlemmet, at bestemme om det er et andet medlem fra gruppen, der indtræder i udvalget så længe hindringen varer, eller om det er den indkaldte stedfortræder, som overtager udvalgspladsen.

   

  At være kommunalbestyrelsesmedlem er et borgerligt ombud, hvilket indebærer at et medlem, som i en periode er fraværende på grund af sygsom, straks skal indtræde i sit hverv igen, så snart det helbredsmæssigt er muligt. Da der ikke ansøges om ophør af hvervet men forfald i en periode på grund af sygdom, vil der jvf. lovbekendtgørelsen skulle udbetales fuldt vederlag i fraværsperioden (i optil max. 9 måneder). Dvs. der vil i fraværsperioden være dobbeltudgift i vederlag, da både sygemeldte KB-medlem og stedfortræder skal modtage vederlag.

   

  Sygdom er lovligt forfald, og da fraværet forventes at vare i mindst 1 måneds varighed, skal der indkaldes stedfortræder. Den stedfortræder, som skal indkaldes er den, der ifølge valgopgørelsen står øverst på stedfortræderlisten - i dette tilfælde Sejer Folke fra Enhedslisten.

  Den forventede fraværsperiode (når fraværsgrunden er sygdom) skal Kommunalbestyrelsen ikke tage stilling til, da medlemmets tilbagevenden jvf. loven skal genoptages, så snart helbreddet tillader det.

  Fra KL anbefales det, at der løbende i fraværsperioden er dialog med det sygemeldte KB-medlem for derigennem at støtte op om en tilbagevenden til hvervet.

   

  I forhold til det praktiske skal det udleverede IT-udstyr (telefon, ipad, pc m.v) overgår i fraværsperioden fra Gitte Kristensen til Sejer Folke.

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelsesloven samt lovbekendtgørelsen om vederlag m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

  Økonomi

  Den månedlige merudgift vil andrage kr. 10.068, og ved et 6 måneders fravær være på ca. kr. 60.410.

  Der kan p.t. ikke anvises forslag til finansering af merudgiften. Men det vil indgå i Økonomiudvalgets samlede regnskabsaflæggelse.

 • 184. Sag rejst af KB-medlem Jan Jespersen, vedr. ansættelse af uafhængig borgerrådgiver

  Resume

  Sag rejst af KB-medlem Jan Jespersen vedrørende ansættelse af uafhængig borgerrådgiver.

  Indstilling

  KB-medlem Jan Jespersen indstiller til KB, at

  • Den kommende borgerrådgiver ansættes på fuld tid og uafhængigt af forvaltningen.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Jacob Panton (V)

   

  Indstillingen fra Jan Jespersen blev ikke godkendt.

   

  9 medlemmer (Anette Mortensen (V), Flemming Petersen (V), Bjarne Nielsen (V), Mikkel Lundemann Rasmussen (C), Ellen Knudsen (C), Line Krogh Lay (B), Henning Urban Nielsen (A), Steen Nielsen (A) og Steen S. Hansen (A)) fastholdt således ØU's beslutning.

  8 medlemmer (Jan Jespersen (Ø), Gitte Christensen (Ø), Varly Jensen (O), Janne Halvor Jensen (O), Jørgen Larsen (N), Mogens Haugaard (N), Helen Sørensen (A) og Anne Munch (A)) fastholdt ønsket om en uafhængig rådgiver, og ønskede sagen retur til ØU.

   

  Sagsfremstilling

  KB-medlem Jan Jespersen har fremsendt følgende sagsfremstilling:

  "På økonomiudvalgets møde den 19. april 2018 er det vedtaget, at den i budget 2018 besluttede borgerrådgiver etableres som en del af det juridiske team i politik og borger. Det er Enhedslistens opfattelse at en sådan konstruktion ikke giver den ønskede effekt.

  Da en borgerrådgiver er en kommunal ombudsmandsinstitution, hvor borgere bl.a. kan få hjælp til at klage over kommunens sagsbehandling og hjælpe med at anke trufne afgørelser og forstå sine juridiske rettigheder.

  Det forudsætter at borgerrådgiveren er fuldstændig uafhængig af forvaltningen og der refereres direkte til kommunalbestyrelsen.

  I budget 2018 blev det besluttet at ansætte en borgerrådgiver på fuld tid, hvilket er blevet ændret i den beslutning økonomiudvalget traf den 19. april til kun at skulle virke i 10 -12 timer ugentligt.

  Det er Enhedslistens ønske at budgetbeslutningen fastholdes, således at borgerrådgiveren ansættes på fuld til under kommunalbestyrelsen.”

   

  Forvaltningens supplerende bemærkninger:

  Med afsæt i sagsfremstillingen fra ØU, er der ikke tale om, at borgerrådgiverfunktionen kun vil bestå af 10-12 timer ugentligt. De 10-12 timer er den ekstra tilførelse af timer, som juristenheden vil få yderligere i forhold til de borgerrådgiverfunktionstimer, som der allerede varetages i dag. De ekstra timer er derfor målrettet en borgerkontakt, som ikke varetages af juristerne i dag. Af øvrige opgaver, som en borgerrådgiver også varetager ved sammenligning med de øvrige kommuner, dvs. supervision af centrene, undervisning i specifik lovgivning, udarbejdelse af diverse vejledninger samt gennemgang/revision af sagsområder/typer, som "halter" - er alle opgaver, som juristerne udfører i dag. Så samlet set vil der gennemsnitlig ved effektuering af ØU´s beslutning blive brugt flere ugentlige timer end en fuldtidsstilling.
   

  I forhold til uafhængigheden er det således jvf. Styrelsesloven at en borgerrådgiverfunktion er underlagt samme muligheder for delegation, som de fleste øvrige ansvarsområder. Ved kontakt til en række af de kommuner, som allerede har etableret en borgerrådgiverfunktion oplyses det, at der gøres brug af delegationsretten og at ledelsen i praktisk varetages af en kommunal chef, men med en årlig afrapportering til Kommunalbestyrelsen. Fra ØU´s godkendelse omkring etableringen - er uafhængigheden opfyldt i videst muligt omfang (i forhold til at funktionen forbliver under administrationen), ved at placere funktionen i en stabsenhed, der ikke i dag varetager borgerbetjening eller har direkte myndighedsarbejde vedr. personsager. Ligeledes også, at der årligt aflægges rapport til Kommunalbestyrelsen.

   

  I forhold til borgerrådgiverfunktionens opgaver, står det præciseret nøje i vejledningen til Styrelsesloven, hvilke opgaver en borgerrådgiver må varetage og hvilket den ikke må. Særligt står det anført, at en borgerrådgivers opgave er at rådgive borgeren om, hvortil i kommunen vedkommende skal rette henvendelse eller at videregive sagen til den rette forvaltningsgren - dvs. en borgerrågiver er et bindeled, men ikke at betegne som en fri-proces advokat, der kører sag mod forvaltningen eller mod anden ankeinstans.

   

   

 • 185. Spørgetid for borgere i Kommunalbestyrelsen

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Jacob Panton (V)

   

  Drøftet.

  Sagsfremstilling

  Retningslinjer for spørgetid i Kommunalbestyrelsen

   

  • Spørgetid afholdes mellem Kommunalbestyrelsens møder for åbne og lukkede døre.
  • Spørgetiden har en samlet varighed af max. 15. minutter med formanden som ordstyrer.
  • Kun et enkelt medlem fra hver gruppe må besvare spørgsmålet fra borgerne og besvarelsen skal være kort.
  • Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold.
  • Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være formanden i hænde 14 dage før det pågældende møde i Kommunalbestyrelsen.

  Retningslinjerne trådte i kraft den 8. oktober 2009.

   

 • 186. Lukket dagsorden - godkendelse (Lukket)

 • 187. Diverse orienteringer - KB den 31. maj 2018 (Lukket)

 • 188. Underskriftsark (Lukket)