Referat

 • 95. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMF den 15. maj 2018.

   

  Beslutning

  Ikke tilstede: Flemming Petersen

  Godkendt.

 • 96. Budget 2019-2022- PMF

  application/pdf icon budgetforudsaetninger_2019_-_pmf.pdfapplication/pdf icon overblik_indenfor_vedtaget_service_pmf_-_med_pmf_anbefalinger.pdfapplication/pdf icon overblik_balanceforslag_pmf_-_med_pmf_anbefalinger.pdfapplication/pdf icon pmf_anlaeg_budgetforslag_2019-2022.pdfapplication/pdf icon referat_fra_aet_pmf_oeu_cafe-moede_23.04.18.pdf

  Resume

  Plan- Miljø- og Fritidsudvalget skal behandle Budgetforslag 2019-2022 på egne politikområder. Budgetforslaget indgår derefter i kommunens samlede budgetforslag 2019. Udvalgenes budgetforslag forelægges KB på seminar ultimo juni måned 2018.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til PMF at:

   

  1. udvalget behandler budgetforslag 2019
  2. udvalget behandler notat fra café-mødet 23.04.18 med henblik på udvælgelse af emner til nærmere analyse og beregning
  3. udvalgets anbefalinger videresendes til KB via ØU

  Beslutning

  Ikke tilstede: Flemming Petersen

   

  Udvalgets anbefalinger fremgår af beslutningsark på sagen.

   

  Varly Jensen kan ikke anbefale at der udarbejdes et balancekatalog, men ønsker i stedet at der udarbejdes et realistisk budget.

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte den 27. februar 2018 den økonomiske politik.

   

  Den økonomiske politik:

   

  Den økonomiske politik for 2018-2022 indeholder følgende målepunkter (i uddrag):

   

  1. Stevns Kommune vil bidrage til at økonomiaftalen mellem KL og regeringen overholdes.
  2. Målsætningen er, at gennemsnits-likviditeten skal være på minimum 80 mio. kr.
  3. Den strukturelle balance bør både i budgetåret og i overslagsårene vise et overskud, som kan finansiere prioriterede anlægsinvesteringer, og som er robust overfor økonomiske konjunkturudsving.
  4. Niveauet for anlægsinvesteringer fastsættes under hensyntagen til økonomiaftalen, som er indgået mellem regeringen og KL. Der skal også tages hensyn til et realistisk ambitionsniveau for projekternes gennemførelse og til overførsler af anlægsmidler mellem årene.
  5. Som udgangspunkt har kommunerne ikke direkte låneadgang til alle anlægsinvesteringer. Behovet for yderligere låneoptagelse vurderes i forbindelse med budgetlægningen.
  6. Der udarbejdes balancekatalog til budget 2019-2022 på ca. 10 mio. kr. svarende til ca. 1% af alle udvalgs serviceudgifter inden for servicerammen. Det kan senere i processen komme på tale at udarbejde yderligere balanceforslag.
  7. Det samlede budget, inklusive balancekatalog behandles i fagudvalgene i maj måned og sendes i høring i MED-udvalg og høringsberettigede organisationer.

    

  Budgetproces

   

  Fagudvalgene behandler i maj måned budgetforslag for 2019 og overslagsårene 2020-2022, som forelægges på KB seminar ultimo juni.

  Budgetforslaget revurderes teknisk / administrativt  i august måned på baggrund af økonomiaftalen for 2019, indgået mellem Regeringen og KL samt på baggrund af budgetopfølgning 2 (bop 2).

   

  Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslag (1):

   

  • Overførselsudgifter
  • Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
  • Ændringer som følge af demografisk udgiftspres

   

  Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget,  men synliggøres til brug for prioriteringer:

   

  • Lov og Cirkulæreændringer
  • Ændringer udover vedtaget serviceniveau
  • Afledt drift til nye anlæg
  • Balancekatalog
  • Prioriterede anlæg og ønsker til nye anlæg

   

  Budgetforslag 2019 - PMF (1)

   

  På PMF-udvalgets områder er der i 2019 indarbejdet følgende ændringer til basisbudget 2019:

   

  Indenfor vedtaget service: -3,035 mio. kr. i 2018, -1,261 mio. kr. fra 2020-2022

   

  Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:

   

  Udover vedtaget service 0,0 mio. kr.

  Balanceforslag 1,057 mio. kr.

   

  Anlægforslag 2019: Anlægsprojekter til prioritering for i alt 89,8 mio. kr.

   

  Der er pt. ingen ændringer i forhold til lov- og cirkulæreændringer fra 2018-2019. Dette afventer blandt andet økonomiaftalen, indgået mellem regeringen og KL.

   

  Desuden anmodes PMF om at drøfte notat fra Café-mødet den 19. april 2018 med henblik på udvælgelse af emner til nærmere analyse og beregning til Budgetversion 2.

   

  Overordnet tidsplan for budget 2019-2022

   

  Maj måned 2018: Fagudvalgenes budgetforslag behandles i udvalgene

  27. juni 2018: KB afholder tema-møde og drøfter budgetforslag, balancekatalog samt forslag fra café-møder og høringssvar

  August måned 2018: Budgetforslag (1) revurderes teknisk / administrativt og behandles i fagudvalgene i uge 34

  6. september 2018: KB 1. behandling af budgetforslag 2019-2022

  11. oktober 2018: KB 2. behandling og endelig vedtagelse af Budgetforslag 2019-2022

   

  Økonomi

  De endelige økonomiske konsekvenser af arbejdet med Budget 2019-2022 behandles ved Budgetvedtagelsen 11. oktober 2018.

 • 97. Badevandskvalitet - orientering

  application/pdf icon badevandsprofil_roedvig_vest.pdf.pdfapplication/pdf icon miniprofil_roedvig_vest_nord_station.pdf.pdf

  Resume

  Badevandskvaliteten bliver i løbet af badevandssæsonen fra 1. juni til 1. september løbende analyseret for E. coli og Enterokokker.

   

  Badevandet klassificeres i 4 klasser; udmærket, god, tilfredsstillende og ringe, hvor udmærket er den bedst mulige kvalitet.

   

  Hver badevandsstation (badestrand) har en badevandsprofil tilknyttet, som beskriver badeområdet, klassificering, sundhedsmæssige risikofaktorer og indsatser til sikring af de badendes sundhed. Badevandsprofilerne gennemgås jævnligt for at vurdere, om de skal revideres.

   

  På vores hjemmeside kan man se badevandsprofilerne samt et link til analyseresultaterne, således at borgerne kan følge med i prøverne for den aktuelle sæson.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMF, at

   

  1. tage orienteringen til efterretning

  Beslutning

  Ikke tilstede: Flemming Petersen

   

  Til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Badevandskvaliteten bliver i løbet af badevandssæsonen fra 1. juni til 1. september løbende analyseret for E. coli og Enterokokker.

  Analyseresultaterne indberetter kommunerne til Miljøstyrelsen, der afrapporterer til EU. På den måde bliver badevandskvaliteten i EU-landene hvet år registreret og klassificeret.

   

  Badevandet klassificeres i 4 klasser; udmærket, god, tilfredsstillende og ringe, hvor udmærket er den bedst mulige kvalitet. Klassificeringen af badevandet beregnes ud fra prøver fra de sidste 4 sæsoner, eller hvis der ikke er prøver fra 4 sæsoner så ud fra mimimum 16 prøver.

   

  Hver badevandsstation (badestrand) har en badevandsprofil tilknyttet, som beskriver badeområdet, klassificering, sundhedsmæssige risikofaktorer og indsatser til sikring af de badendes sundhed. Badevandsprofilerne gennemgås jævnligt for at vurdere, om de skal revideres.

  En kort version af badevandsprofilen (en såkaldt miniprofil) er synlig på stranden. Miniprofilen viser en kort beskrivelse af de vigtigste dele af badevandsprofilen. Desuden er der en henvisning til vores hjemmeside www.stevns.dk samt en QR kode, så borgerne via mobilen nemt kan tilgå badevandsprofilen.

   

  Badestrandene ved Bøgeskoven, Magleby Skov og Strandparksvej er klassificeret som udmærket og resten af badestrandene, dvs. Revgaard, Rødvig Vest, Strøby Egede Ahornvej, Ved Lunden og Vejs Ende er klassificeret som god. For Rødvig Øst har vi endnu ikke en endelig klassificering fra EU. Vi har orienteret Miljøstyrelsen som er i dialog med EU. Vi har dog beregnet klassificeringen for Rødvig Øst til at være udmærket.

   

  På vores hjemmeside kan man se badevandsprofilerne samt et link til analyseresultaterne, således at borgerne kan følge med i prøverne for den aktuelle sæson.

   

  Ved flere af vores badestrande er der af og til kortvarige forureninger i løbet af badesæsonen. Disse forureninger skyldes primært, at der kan ske overløb med spildevand fra kloakudløb eller vandløb. På badevandsstationerne Strandparksvej, Rødvig Øst og Strøby Egede Ahornvej er der opstillet elektroniske varslingsskilte, som er koblet til overløb ved stranden. Skiltet lyser rødt i de perioder, hvor der er risiko for forurening og badning derfor frarådes. Der arbejdes løbende på at flere områder bliver spildevandskloakeret eller seperatkloakeret bl.a. for at undgå overløb med spildevand.

   

  Vedhæftet dagsordenen er nyeste badevandsprofil og miniprofil for Rødvig Vest. 

  Lovgrundlag

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 98. Offentliggørelse af eksisterende sti langs Nimgården

  application/pdf icon stier_-_strandroseparken.pdfapplication/pdf icon strandroseparken_21_december_2017_forslag_til_bebyggelsesplan.pdf

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMF, at

   

  1. Stevns Kommune overtager drift og vedligehold af cykelstien langs det østlige skel ved Nimgården samt langs det nordøstlige skel fra Nimgården til Valnøddevej i Strøby Egede.
  2. i forbindelse med etableringen af Strandroseparken vil stierne blive udskilt i matriklen som offentlige stier.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Flemming Petersen

   

  Indstillingen godkendt.

   

  Varly Jensen stemte imod idet Varly efterlyser et bedre overblik over cykelstisystemet i hele Strøby Egede.

  Sagsfremstilling

   

  I forbindelse med tidligere udstykning er der anlagt to stier som i dag benyttes til skolestier langs arealerne ved Nimgården.

   

  Efter henvendelse fra Nimgårdens grundejerforening har Teknik & Miljø kigget på sti systemet i Strøby Egede og de to omtalte stier benyttes i dag til almen færdsel som bl.a. skolestier og har p.t. status af private fællesstier i landzone.

   

  Idet stierne i overvejene grad bruges som offentlig sti til almen færdsel indstilles det til at drift og vedligehold, herunder vinterbekæmpelse fremadrettet varetages af Stevns Kommune. 

   

   

   

  Lovgrundlag

   

  Lov om offentlige veje samt lov om private fællesveje.

  Økonomi

   

  Det er vurderet at en beslutning om overtagelse af drift og vedligehold af de pågældende stier kan indeholdes i det nuværende driftsbudget.

 • 99. Miljøtilsynberetning 2017 og tilsynskampagner

  application/pdf icon miljoetilsynsberetning_2017_-_endelig.pdfapplication/pdf icon indberetning_til_dma_-_konklusion_tilsynskampagne_virksomhed_2017.pdfapplication/pdf icon indberetning_til_dma_-_konklusion_tilsynskampagne_landbrug_2017.pdf

  Resume

  Teknik & Miljø skal hvert år indberette til Miljøstyrelsen, hvor mange tilsyn, godkendelser og håndhævelser på landbrug og virksomheder der er udført. Dagsordenpunktet indeholder desuden information om de 2 tilsynskampagner som kommunerne skal gennemføre hvert år.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMF, at

   

  1. tage orienteringen om Miljøtilsynsberetningen 2017 og miljøtilsynskampagner til efterretning.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Flemming Petersen

   

  Til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Kommunen er forpligtiget til at indberette vores tilsynsindsats til Miljøstyrelsen en gang om året.

   

  Vi skal indberette, hvor

  • mange tilsyn vi har udført
  • mange håndhævelser det har ført til
  • meget vi har opkrævet i brugerbetaling,
  • mange miljøgodkendelser vi har udarbejdet

   

  Indberetningen sker til den offenlige portal: Dansk MiljøAdministration (DMA) og dækker hele kalenderåret fra 1. januar til 31. december. DMA henter selv oplysninger fra kommunens fagsystem GeoEnviron og indberetningerne til DMA. Der er dog mindre fejl i de automatiske indberetninger for antallet af landbrug og i mindre grad for virksomhed. De korrekte tal er oplyst i notefelterne, som anmodet om fra Miljøstyrrelsens side. Indberetningen er vedlagt som bilag.

   

  I lovgivningen er der fastsat tilsynsfrekvenser for forskellige typer af virksomheder og landbrug. Frekvensen er afhængig af, hvor stor en risiko virksomheden eller landbruget udgør for miljøet.

   

  Vi har overholdt vores tilsynsforpligtigelse i 2017.

  • Kategori 1: Tilsynsforpligtigelsen for miljøgodkendte virksomheder og landbrug er vurderet overholdt. Samlet set skal vi føre tilsyn med 40 % af miljøgodkendte virksomheder og landbrug. Vi har en tilsynsfrekvens på ca. 48 %, svarende til tilsyn på 14 forskellige virksomheder og landbrug.
  • Katagori 2: Tilsynforpligtigelsen er vurderet overholdt for kategori 2, som omfatter de fleste øvrige typer af virksomheder og landbrug, som vi skal føre tilsyn med. Tilsynforpligtigelsen er på 25 %, vi har ført tilsyn med ca. 25 %, svarende til tilsyn på 42 forskellige virksomheder og landbrug.

  De fleste landbrug og virksomheder er besøgt 1 gang, nogle virksomheder og landbrug har modtaget flere tilsyn i løbet af året.

   

  Det har siden 2014 været lovpligtigt at udarbejde tilsynskampagner. Kommunen skal lave to om året. Vi har udført en kampagne på hvert af de to områder: virksomheds- og

  landbrugsområdet.  

  I 2017 har temaet været det samme for de to kampagner, dog rettet mod henholdsvis virksomheder og landbrug:

   

  Virksomheds- og landbrugskampagne 2017

  Kampagnen for virksomheder og landbrug i 2017 tog udgangspunkt i ”Forskrift for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier”, som blev vedtaget den 27. april 2017.

   

  Forskriften er udarbejdet for at forebygge og undgå forurening af jord, grundvand, vandløb og søer, samt begrænse tilførsel af olie og kemikalier til spildevandssystemet.

  Forskriften skal fungere som ensartet grundlag for korrekt opbevaring og håndtering af olie og kemikalier for virksomheder, landbrug og institutioner i Stevns Kommune.

  Alle industri- og landbrugsvirksomhederne er orienteret om forskriften pr. e-boks uanset om de skulle have tilsyn eller ej.

   

  Vi har fra tidligere år god erfaring med et informationsmøde for de industrivirksomheder, der skulle have tilsyn det pågældende år. Kampagnen er indledt med et fællesinformationsmøde for de industrivirksomheder og landbrugere,som skulle have tilsyn i 2017. De blev her orienteret om den nye forskrift, herunder hvad der ville bliver kigget på ved tilsynene. Det gav en god effekt med et fælles informationsmøde for landbrug og industrivirksomheder, da det synliggjorde, at det er de samme regler, der gælder for begge grupper.

   

  Informationsmødet blev som tidligere år afholdt i samarbejde med Stevns Erhversvsråd. Det er også kommunens vurdering at informationsmødet, generelt bidrager til en bedre dialog med virksomhederne på tilsynet, samt at det forhold at mødet arrangeres i samarbejde med erhvervsrådet, bidrager til en mere afslappet stemning, end hvis vi som myndighed kun er til stede.

   

  Tilsynskampagner for 2018

  Der udføres en kampagne på hvert af de to områder: virksomheds- og landbrugsområdet.

  • Virksomhed:
   Tilsynskampagnen for virksomheder omhandler trykprøvningen af udvalgte olie- og bensinudskillere. Formålet med kampangnen er at undersøge tilstanden af et begrænset antal olie- og benzinudskillere på virksomeher i kommunen, da utætte olieudskiller er en kilde til forureninge af jord og med tiden grundvandet. Lignende kampagner fra andre kommuner viser at tilstanden af olieudskillerne kan være meget vareierende. Stevns Kommune betaler for trykprøvningen af olieudskilleren på virksomheden. Der er afsat 50.000 kr til tilsynskampagnen i anlægsbugettet. Der konkrete antal af olie- og bensinudskillere kendes ikke, da der på tidspunktet for dagsordenen ikke er indgået en aftale om trykprøvning.

   

  • Landbrug:
   Kampagnen for landbrug udarbejdes i samarbejde med andre kommuner i Region Sjælland igennem vores landbrugsnetværk i Region Sjælland.

   Vi vil informere hesteejere om gældende love og regler omkring miljøforhold på hesteejendomme. Vi udarbejder en guide om reglerne og skriver  en artikel, som skal sættes i fagblade hos forskellige organisationer for heste, bl.a. Dansk Rideforbund. I artiklen vil der være henvisninger til kommunernes hjemmesider, hvor guiden kan findes. Formålet er at hestehold bliver anmeldt til Kommunerne og at gødningshåndtering lever op til lovgivningen.

   

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 866 af 23/06/2017 om miljøtilsyn

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

   

  Der er afsat midler i anlægsbudget til kampagnen om olieudskiller.

 • 100. Igangværende lokalplaner

  application/pdf icon sagsoversigt_03_05_2018.pdf

  Resume

  Plan, Miljø og Fritidsudvalget orienteres om igangværende lokalplaner og kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMF, at

  1. lokalplanprocessen præsenteres til orientering.
  2. listen over lokalplaner drøftes og tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Flemming Petersen

   

  Til efterretning.

  Sagsfremstilling

  PMF orienteres om igangværende lokalplaner samt status på de enkelte planer.

  Oversigt fremgår af bilag.

  Af oversigten fremgår også hvornår lokalplansagerne har været politisk behandlet, således at det er muligt for interesserede at fremsøge referater på kommunens hjemmeside.

 • 101. Museumsgrunden i Højerup

  Resume

  PMF orienteres om at administrationen vil arbejde med mulighederne for ny udnyttelse af museumsgrunden i Højerup.

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller PMF, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke tilstede. Flemming Petersen

   

  Til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Da Østsjællands Museums kulturhistoriske museum i Højerup lukker, vil administrationen undersøge mulighederne for ny udnyttelse af matriklerne efter aftale med Østsjællands Museum. Der ønskes en ny bebyggelse med cirka samme placering og størrelse som museumsbygningen til hoteldrift med 25 dobbeltværelser.

  Matriklerne er inden for strandbeskyttelseslinjen, og der skal derfor først søges om dispensation fra denne hos Kystdirektoratet. Desuden skal der indledes dialog med Erhvervsstyrelsen om mulighederne for ændring af den eksisterende ramme 9R3, hvor der er meddelt forsøgstilladelse.

  Lovgrundlag

  Planloven og naturbeskyttelsesloven.

 • 102. Kommuneplantillæg nr. 4

  application/pdf icon dagsordenspunkt_tilbagefoersel_til_landzone_-_droeftelse_behandlet_paa_moedet_21._marts_2018_kl._1800_raadssalen_i_kommunalbestyrelsen_2018.docx.pdfapplication/pdf icon forvaltningsnotat_vedr._tilbagefoersel_fra_byzone_til_landzone.pdfapplication/pdf icon godtgoerelse_tilbagefoersel.pdfapplication/pdf icon kpt04.pdf

  Resume

  KB skal godkende kommuneplantillæg nr. 4 til Stevns Kommuneplan 17, og beslutte at sende den i 4 ugers høring.

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til KB via PMF og ØU, at

  1. forslag til kommuneplantillæg nr. 4 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

  Beslutning

  Ikke tilstede. Flemming Petersen

   

  Anbefales.

   

  Varly Jensen stemte i mod og fastholder sine tidligere udtalelser i sagen.

  Sagsfremstilling

  KB besluttede på Kommunalbestyrelsesmøde d. 21. marts 2017 at igangsætte processen med at tilbageføre matrikel 1AQ i Hårlev fra byzone til landzone.  Tilbageførelsen kræver kommuneplantillæg der aflyser kommuneplanrammen, samt en delaflysning af lokalplan 102. Kommuneplantillæg nr. 4 til Stevns Kommuneplan 17 findes som bilag til sagen.

  Efter planlovens § 24 stk. 4 sendes forslag til kommuneplantillægget i høring i 4 uger, da der er tale om mindre ændringer i kommuneplanes rammedel, der ikke strider mod kommuneplanes hovedprincipper.   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Udgift til godtgørelse jf. lov om kommunal ejendomsskat. Se tidligere sagsfremstilling og bilag om godtgørelse. Endelig godtgørelse udregnes ved vedtagelse af kommuneplantillæg.

 • 103. Opfølgning på Støjklage

  Beslutning

  Ikke tilstede: Flemming Petersen

   

  Til efterretning.

   

 • 104. Diverse orienteringer - PMF den 15. maj 2018 (Lukket)

 • 105. Underskriftsark (Lukket)