Referat

 • 45. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Flemming Petersen (V)

   

  Dagsorden godkendt.

   

   

 • 46. Budgetforslag 2019 - 2022 - SSU

  application/pdf icon budgetforudsaetninger_2019_v.1_-_ssu.pdfapplication/pdf icon indarbejdede_aendringer_bf19_v.1_-_med_ssus_beslutninger_14.5.18.pdfapplication/pdf icon anlaeg_bf19_v.1_-_med_ssus_beslutninger_14.5.18.pdfapplication/pdf icon balancekatalog_2019_-_med_ssus_beslutninger_14.5.18.pdf

  Resume

  SSU skal behandle Budgetforslag 2019-2022 på egne politikområder. Budgetforslaget indgår derefter i kommunens samlede budgetforslag 2019. Udvalgenes budgetforslag forelægges KB på temamøde ultimo juni måned 2018.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til SSU, at:

  1. udvalget behandler budgetforslag 2019
  2. udvalget behandler notat fra café-mødet 19.04.18 med henblik på udvælgelse af emner til nærmere analyse og beregning
  3. udvalgets anbefalinger videresendes til KB via ØU.

   

  Beslutning

  Ikke tilstede: Flemming Petersen (V)

   

  SSU anbefaler at budgetforslag 2019 videresendes til KB via ØU og henvises til beslutningsreferat i bilag 2, 3 og 4.

  SSU behandlede notat fra cafe-mødet og tog til efterretning.

   

   

   

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte den 27. februar 2018 den økonomiske politik.

   

  Den økonomiske politik:

  Den økonomiske politik for 2018-2022 indeholder følgende målepunkter (i uddrag):

  1. Stevns Kommune vil bidrage til at økonomiaftalen mellem KL og regeringen overholdes.
  2. Målsætningen er, at gennemsnits-likviditeten skal være på minimum 80 mio. kr.
  3. Den strukturelle balance bør både i budgetåret og i overslagsårene vise et overskud, som kan finansiere prioriterede anlægsinvesteringer, og som er robust overfor økonomiske konjunkturudsving.
  4. Niveauet for anlægsinvesteringer fastsættes under hensyntagen til økonomiaftalen, som er indgået mellem regeringen og KL. Der skal også tages hensyn til et realistisk ambitionsniveau for projekternes gennemførelse og til overførsler af anlægsmidler mellem årene.
  5. Som udgangspunkt har kommunerne ikke direkte låneadgang til alle anlægsinvesteringer. Behovet for yderligere låneoptagelse vurderes i forbindelse med budgetlægningen.
  6. Der udarbejdes balancekatalog til budget 2019-2022 på ca. 10 mio. kr. svarende til ca. 1% af alle udvalgs serviceudgifter inden for servicerammen. Det kan senere i processen komme på tale at udarbejde yderligere balanceforslag.
  7. Det samlede budget, inklusive balancekatalog behandles i fagudvalgene i maj måned og sendes i høring i MED-udvalg og høringsberettigede organisationer.

   

  Budgetproces:

  Fagudvalgene behandler i maj måned budgetforslag for 2019 og overslagsårene 2020-2022, som forelægges på KB seminar ultimo juni 2018.

   

  Budgetforslaget revurderes teknisk / administrativt i august måned på baggrund af økonomiaftalen for 2019, indgået mellem KL og regeringen, samt på baggrund af budgetopfølgning 2 (bop 2).

   

  Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslag (1):

  • Overførselsudgifter
  • Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
  • Ændringer som følge af demografisk udgiftspres

   

  Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men synliggøres til brug for prioriteringer:

  • Lov- og cirkulæreændringer
  • Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
  • Forslag fra café-møder
  • Afledt drift til nye anlæg
  • Balancekatalog
  • Prioriterede anlæg og ønsker til nye anlæg

   

  Budgetforslag 2019 - SSU (1):

  På SSU's områder er der i 2019 indarbejdet følgende ændringer til basisbudget 2019:

   

  Overførselsudgifter: 0 mio. kr.

  Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: +4,1 mio. kr.

  Demografisk udgiftspres, inden for servicerammen: +2,8 mio. kr.

  Inden for vedtaget service, uden for servicerammen: +0,2 mio. kr.

   

  Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:

   

  Balanceforslag: max. -3,6 mio. kr. Det bemærkes, at en allerede indarbejdet stigning i besparelsen på -1,1 mio. kr. som følge af ændring af plejecenterstrukturen ikke opnås fuldt ud, som en konsekvens af justeringen af plejecenterplanen i 2018.

   

  Anlæg: 1,9 mio. kr.

   

  Desuden anmodes SSU om at drøfte notat fra Café-mødet den 19. april 2018 med henblik på udvælgelse af emner til nærmere analyse og beregning til Budgetversion 2.

   

  Overordnet tidsplan for budget 2019-2022:

  Maj måned 2018: Fagudvalgenes budgetforslag behandles i udvalgene

  27. juni 2018: KB afholder temamøde og drøfter budgetforslag, balancekatalog samt forslag fra café-møder og høringssvar

  August måned 2018: Budgetforslag (1) revurderes teknisk / administrativt og behandles i fagudvalgene i uge 34

  6. september 2018: KB 1. behandling af budgetforslag 2019-2022

  11. oktober 2018: KB 2. behandling og endelig vedtagelse af Budgetforslag 2019-2022

  Økonomi

  De endelige økonomiske konsekvenser af arbejdet med Budget 2019-2022 behandles ved Budgetvedtagelsen 11. oktober 2018.

 • 47. Plejecenterplanen - fremtidige scenarier

  application/pdf icon ny_organisering_plejecenterplan.pdfapplication/pdf icon notat_plejecenterplan_beslutningsoplaeg_26_marts_2018_endelig.pdfapplication/pdf icon tillaeg_til_notat_plejecenterplan_beslutningsoplaeg_26_marts_2018_udarbejdet_9_april_2018.pdf.pdfapplication/pdf icon aeldreraadets_hoeringssvar_vedr_tillaeg_til_notat_til_plejecenterplan_dateret_den_26_marts_2018.pdfapplication/pdf icon handicapraadets_hoeringssvar_vedr._plejecenterplanen.pdfapplication/pdf icon med_omraadudvalg_sundheds_hoeringssvar_til_plejecenterplanen.pdfapplication/pdf icon referat_fra_med_lokaludvalg_udfoerer_den_2._maj_med_hoeringssvar_vedr._plejecenterplanen.pdfapplication/pdf icon referat_lokal_med_madservice_og_rengoering_med_hoeringssvar_vedr._plejecenterplan.pdf

  Resume

  I forbindelse med SSU’s introduktion og drøftelse af den eksisterende plejecenterplan, fremsatte Flertalsgruppen et ønske om at fastholde plejepladser i hver af de fire udviklingsbyer, Strøby Egede, Hårlev, Store Heddinge og Rødvig. Sundhed og Omsorg har med udgangspunkt i Flertalsgruppens prioritering udarbejdet forslag til 5 mulige scenarier, som præsenteres nedenfor. Til hvert scenarie afdækkes kapacitetsudvikling og økonomisk driftseffekt, samt en vurdering af fordele og udfordringer ved det enkelte scenarie i relation til den faglige drift og service overfor borgere og pårørende. Som led i ændringen foreslås også en ændring af den interne projektorganisering i relation til plejecenterplanen.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at

  1. De fem scenarier for en ændret plejecenterplan drøftes
  2. Udvalget beslutter hvilket scenarie, der skal arbejdes videre med
  3. Udvalget godkender forslag til ændret projektorganisering for plejecenterplanen.

  Social og Sundhed, 9. april 2018, pkt. 38:

  Deltog ikke: Anne Munch (A)

   

  Der er fremsendt et ændringsforslag.

   

  Ad 1: SSU behandlede scenarierne

  Ad 2: SSU besluttede at arbejde videre med ændringsforslaget og sende plejecenterplanen til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Jan Jespersen (Ø) indstiller scenarie fem

  AD 3: Godkendt.

   

   

  Beslutning

  Ikke tilstede: Flemming Petersen (V)

   

  SSU godkender bilag 3: Nyt scenarie, som blev fremsendt som ændringsforslag til videresendelse til KB via ØU.

  SSU godkender pkt 3 forslag til ændret projektorganisation.

   

   

  Sagsfremstilling

  Nyt i sagen: Ældrerådets, Handicaprådets og medarbejdernes høringssvar foreligger (nye bilag til sagen).

   

  Sundhed og Omsorg har med udgangspunkt i Flertalsgruppens prioritering udarbejdet forslag til fem mulige scenarier, som præsenteres nedenfor. I det medfølgende bilag er scenarierne afdækket med kapacitetsudvikling og økonomisk driftseffekt, samt en faglig vurdering af fordele og ulemper ved scenariet.

   

  Fælles for de fem scenarier er:

  • Plushøj opretholdes som somatisk plejecenter med et givent antal plejepladser.
  • Der oprettes 60 plejepladser i Store Heddinge i 2025

   

  Disse to forudsætninger skal indfries for, at der kan sikres et tilstrækkeligt antal plejepladser med den nødvendige geografiske spredning til imødekommelse af den demografiske udvikling i kommunen. I forbindelse med etableringen af nye plejepladser i Store Heddinge i 2025, undersøges det om der skal udvides i umiddelbar nærhed af Stevnshøj, eller om der skal findes en alternativ placering til opførelse af nyt plejecenter.

   

  Udover disse forudsætninger vedrørende plejecenterpladser, etableres der i hvert scenarie også et givent antal ekstra rehabiliteringspladser på Rehabiliteringscenter Stevnshøj (RCS). Dette har en signifikant indvirkning på den samlede økonomi for plejecenterplanen. Det vurderes til gengæld til at have en række positive økonomiske afledte effekter, som dog er for usikre til at regne med i den samlede økonomi.

   

  Scenarie 1

  Plushøj fastholdes som plejecenter med 25 pladser, også efter 2025. Egehaven udvides 10 pladser i 2020. Der etableres 60 nye plejepladser i Store Heddinge i 2025. Den planlagte udvidelse af Hotherhaven droppes. RCS udvides løbende op til 12 ekstra pladser i 2025, og plejecenter Stevnshøj reduceres med et tilsvarende antal pladser.

   

  Scenarie 2

  Plushøj reduceres med 7 pladser, hvorefter der resterer 18 pladser efter 2025. De 7 overskydende boliger omdannes til ældreboliger. Egehaven og Hotherhaven udvides med 10 pladser hvert sted i 2020. Der etableres 60 nye plejepladser i Store Heddinge i 2025. RCS udvides løbende op til 12 ekstra pladser i 2025, og plejecenter Stevnshøj reduceres med et tilsvarende antal pladser.

   

  Scenarie 3

  Plushøj reduceres med 13 pladser, hvorefter der resterer 12 pladser efter 2025.  De 13 overskydende boliger omdannes til ældreboliger. Hotherhaven udvides med 20 pladser i 2. halvår 2019. Egehaven udvides med 10 pladser i 2025. Der etableres 60 nye plejepladser i Store Heddinge i 2025. RCS udvides løbende op til 12 ekstra pladser i 2025, og plejecenter Stevnshøj reduceres med et tilsvarende antal pladser.

   

  Scenarie 4

  Plushøj reduceres med 7 pladser, hvorefter der resterer 18 pladser efter 2025. De 7 overskydende boliger omdannes til ældreboliger. Egehaven udvides med 10 pladser i 2020. Den planlagte udvidelse af Hotherhaven droppes. Der beholdes 12 plejepladser på Stevnshøj frem mod 2025, hvorefter de overgår til at være rehabiliteringspladser. Der etableres til gengæld 60 nye plejepladser i Store Heddinge i 2025.

   

  Scenarie 5

  Plushøj fastholdes som plejecenter med 25 pladser, også efter 2025. Egehaven udvides med 10 pladser i 2020. Den planlagte udvidelse af Hotherhaven droppes. Der beholdes 12 plejepladser på Stevnshøj frem mod 2025, hvorefter de overgår til at være rehabiliteringspladser. Der etableres til gengæld 60 nye plejepladser i Store Heddinge i 2025.

   

   

  Scenarie 1, hvor Plushøj bevares uforandret, vil kapacitet være acceptabel (reduceres lidt i år 2023 og 2024) og økonomi vil stort set være den samme som i nuværende Plejecenterplan.

  Scenarie 2, hvor Plushøj reduceres til 18 pladser (som bevares fra 2025), vil kapacitet forbedres lidt, mens besparelsen vil blive væsentligt forringet (5,3 mio. kr dyrere).

  Scenarie 3, hvor Plushøj reduceres til 12 pladser (som bevares fra 2025), vil kapaciteten være kneben (-3 pladser) mens besparelsen vil være 1,1 mio. kr. højere end nuværende plejecenterplan.

  Scenarie 4, hvor der bevares 12 pladser på Stevnshøj frem til 2025, Plushøj reduceres til 18 pladser (som bevares fra 2025) og Rehabiliteringspladser (”RCS”) først udvides efter 2025, vil kapaciteten være kneben i årene frem til 2025 (-3 pladser), mens besparelsen vil være 3,2 mio. kr. højere end nuværende plejecenterplan.

  Scenarie 5, hvor der bevares 12 pladser på Stevnshøj frem til 2025, Plushøjs 25 pladser bevares (også efter 2025) og Rehabiliteringspladser (”RCS”) først udvides efter 2025, vil kapaciteten være god i årene frem til 2025 (+4 pladser), mens besparelsen vil blive væsentligt forringet (6,8 mio. kr. dyrere).

   

  Som led i ændringen af plejecenterplanen, foreslås også en ændring af den interne projektorganisering, som implementerer beslutningerne. Plejecenterplanen er halvvejs gennemført, forstået på den måde, at der er etableret nyt Rehabiliteringscenter på Stevnshøj og Demensplejecenter på Hotherhaven og der foreligger udkast til ansøgning om at Brohøj omdannes til et specialiseret Voksen-Handicaptilbud. Der er dog fortsat brug for at udvikle på indholdet i de respektive tilbud, det vil sige i forhold til rehabilitering og demens, samt handicap. Dog er plejecenterplanen også forsinket i forhold til Plushøj, udvidelse af Hotherhaven samt udbygning af Egehaven. Det foreslås, at arbejdet med Plejecenterplanen organiseres langt smidigere, således at beslutningsproces fra arbejdsgruppe til SSU bliver direkte. Koordinering sikres gennem SSU formand, direktør og centerchef.

  I arbejdet med at definere indholdet i de nye tilbud, er der brug for at kunne inddrage personer, som kan bidrage med særlig viden og kompetencer, men som ikke nødvendigvis sidder i nogle af de formelle råd i relation til kommunen. Derfor åbnes der i forslaget op for, at relevante organisationer, civilsamfundet og privatpersoner kan bringes ind i grupperne på midlertidig og permanent basis.

  Den nye organisering vil bestå af følgende arbejdsgrupper:

  • Bygge- og anlægsgruppe
  • Brohøj - Voksen-handicaptilbud og psykiatricenter
  • Hotherhaven somatisk
  • Demensplejecenter Hotherhaven
  • Rehabiliteringscenter Stevnshøj - RCS
  • Plushøj - aktivitetscenter med tilknyttede ældreboliger og plejepladser

   

   

  SSU's beslutning sendes i høring i Ældrerådet, hvorefter den igen behandles i SSU inden viderebehandling i KB via ØU.

   

   

  Økonomi

  For scenarie 3 vil der ikke være en driftseffekt for 2018. Der vil være et merforbrug på 350 t.kr. for scenarie 1,2 og 5 og et merforbrug på 400 t.kr. for scenarie 4 i regnskab 2018 i forhold til den budgetterede driftseffekt.

  I den økonomiske driftseffekt er der ikke taget højde for meromkostningen ved at udvide antallet af rehabiliteringspladser i årene 2020 - 2024 i scenarie 1, 2 og 3. Denne meromkostning vil være ca. 11,5 mio. kr. i alt for perioden 2020 – 2024 for scenarie 1 og 2, og 9,6 mio. kr. for scenarie 3.  I alle scenarier vil meromkostningen ved at udvide antal rehabiliteringspladser med 12 pladser fra år 2025 være ca. 5,7 mio. kr.

 • 48. Kvalitetsstandard 2018 personlig og praktisk hjælp - godkendelse

  application/pdf icon kvalitetsstandard_2018_personlig_pleje_og_praktisk_bistand.pdfapplication/pdf icon ydelsespakker_bilag_til_kvalitetsstandard_rev_dec_2017.pdf

  Resume

  Kvalitetsstandarden for §83  og §83a personlig pleje, praktisk bistand og rehabilitering skal årligt godkendes, samt når der opstår behov for justeringer. Kvalitetsstandarden beskriver Stevns Kommunes serviceniveau. Ligeledes er der lavet kriterier for brug af klippekort. Klippekortet er en særlig pulje udmeldt af Sundheds- og Ældreministeriet, hvor de svageste ældre kan få en halv time om ugen til selvvalgt aktivitet.

   

  Der er en ændring i rengøringsfrekvens i forhold til tidligere kvalitetsstandard og betyder rengøringsfrekvensen går fra hver 3. uge til hver 2. uge med virkning fra d. 1. januar 2018

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at

   

  1. Godkende kvalitetsstandard for §§83 og 83a personlig pleje, praktisk bistand og rehabilitering med henblik på at sende denne i høring i Ældrerådet

   

   

  Beslutning

  Ikke tilstede: Flemming Petersen (V)

   

  Godkendt.

   

   

  Sagsfremstilling

  I forhold til Serviceloven og Stevns Kommunes godkendte serviceniveau på ældreområdet skal der årligt godkendes en kvalitetsstandard for §§83 og 83a personlig pleje, praktisk bistand og rehabilitering. Dette skal også ske, når der er ændringer i forhold til den eksisterende kvalitetsstandard.

   

  Der er en ændring i forhold til tidligere kvalitetsstandard i forlængelse af vedtagelse af budget 18, hvor det blev besluttet en ændring af rengøringsfrekvens fra hver 3. uge til hver 2. uge med virkning fra 1. januar 2018. 

   

  Når en borger efterspørger hjemmepleje foretager visitationen en vurdering af funktionsniveau og ressourcer, herunder mulighed for rehabilitering.

  I Stevns Kommune er serviceniveauet fastlagt ud fra en definition af pakker, som indeholder bestemte ydelser og en sammenlagt tid til at udfylde og levere ydelserne med. Stevns Kommune visiterer således, ligesom en række andre kommuner (men ikke alle) ikke efter konkrete minutter til hver ydelse, men det er op til den kommunale og private udfører at ”pakke pakken ud” i samarbejde og aftale med borgeren.

  Der arbejdes med det såkaldte Rehab program i forhold til §83a, hvorefter borgeren skal tilbydes op til 12 ugers rehabilitering og træning, før der visiteres til personlig pleje og praktisk bistand. I kvalitetsstandarden er der således både almindelige pakker til personlig pleje og pakker til rehabilitering.

  Endvidere er der som afløsning for det gamle klippekort udformet et sæt af nye kriterier for klippekortet, som understøtter både den rehabiliterende indsats, men også skaber mulighed for at understøtte ældre borgere, som er ensomme, til at opnå fornyet social aktivitet i nærmiljøet. Tidligere var klippetkortet alene til at skabe fornyet social aktivitet.

   

  Bilagene består af Kvalitetsstandarden, som den indstilles til høring, samt det bagvedliggende ydelseskatalog, som består af de pakker, som Rehab og hjemmehjælp bevilges i, af visitationen.

   

  Ved indførelsen af pakkerne i 2015 gik man væk fra bevilling af enkeltydelser med fastsatte minutter, for at gøre det mere frit og fleksibelt for hjemmehjælper og borger at aftale indsatsen. Dette har som konsekvens, at den afgørelses-skrivelse, som borgeren modtager, beskriver de ydelser, som borgeren er bevilget, men ikke tid/minutter. Pakkerne er endvidere udmålt i tid efter borgerens funktionsniveau, i minimal pakke, let pakke, moderat pakke, svær pakke og kompleks pakke, hvor tiden er afsat i minutter om ugen til henholdsvis personlig pleje og praktisk bistand.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

 • 49. Tilpasning af kapaciteten af ældre- og handicapboliger

  application/pdf icon strategioplaeg_for_boliger_til_aeldre_og_handicappede_15.01.2015.pdfapplication/pdf icon udlejesitautionen_pr_16032015_2.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_133_tilpasning_af_kapaciteten_vedroerende_aeldre-_og_handicapboliger_af_6._maj_2015.pdfapplication/pdf icon aeldreraadets_kommentarer_pr._05.05.2015.pdfapplication/pdf icon aeldreraadets_bemaerkninger.pdf

  Resume

  I maj 2015 behandlede Social- og Sundhedsudvalget samt Plan- og Teknikudvalget en samlet plan for tilpasning af kapaciteten vedrørende ældre- og handicapboliger. Til grund for behandlingen lå et strategioplæg, som bla. anbefalede salg af ældreboliger beliggende udenfor de 4 hovedbyer, og som var vanskelige at udleje med tomgangsudgifter til følge for kommunen. Det anbefales at genoptage arbejdet med en ældreboligplan nu hvor plejeboligplanen er på plads.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at 

  1. godkende at arbejdet med en ældreboligplan genoptages og herunder at forudsætninger og anbefalinger fra 2015 genvurderes med henblik på om det stadig er den aktuelle situation.
  2. der arbejdes på en konkret indstilling som indebærer salg af ældreboligerne Elverhøjparken

  Beslutning

  Ikke tilstede: Flemming Petersen (V)

   

  SSU godkender pkt 1 og udsætter pkt 2 til en kvalificerende politisk drøftelse.

  Sagsfremstilling

  I maj 2015 godkendte de to fagudvalg SSU og PTU følgende indstilling til KB:

   

  1) Forvaltningen igangsætter en proces, som over en 5-årig periode tilpasser kapaciteten af ældre- og handicapboliger til det aktuelle behov – jf. de beskrevne hovedprincipper

  2) Forvaltningen bemyndiges til at forhandle med boligorganisationerne omkring salg/afvikling af de boliger, som er vanskelige at udleje til målgruppen

  3) De økonomiske konsekvenser af ovenstående indarbejdes i Stevns kommunes anlægs- og driftsbudgetter i perioden 2016-2020

  4) Der arbejdes sideløbende videre med udarbejdelse af en politik på ældre- og handicapboligområdet.

   

  Der blev efterfølgende igangsat salg af ældreboligerne på Smedebakken.

   

  I løbet af perioden blev det imidlertid klart at flere andre hensyn måtte tages i betragtning:

   

  • Den øgede tilgang af flygtningefamilier skabte behov for umiddelbar tilgang til boliger indtil Mandehoved kunne tages i brug, hvorfor der ikke blev sat yderligere boliger på salgsliste.
  • Der er ikke nødvendigvis økonomisk rationale i forhold til salg af alle boliger, når det betænkes at lån mv. skal indløses.
  • Antallet af ledige ældreboliger er i den mellemliggende periode nedbragt betragteligt i forhold til tallene fra rapporten fra 2014. Det betyder, at kommunen opererer pt. med ledige boliger i størrelsesordenen 10 – 15 boliger løbende, hvilket også skal ses i sammenhæng med den demografiske udvikling, og forholdsvis mange svage ældre med dårligt helbred og dårlig økonomi.
  • Der er tilsvarende en voksende venteliste til ældreboliger i størrelsesordenen 40-50 borgere incl. borgere fra andre kommuner.

   

  I forbindelse med behandlingen af sagen i maj 2015 blev der også fremlagt nogle hovedprincipper for en fremtidig ældreboligpolitik:

   

  • ”Fra velfærdsgode til pleje- og rehabiliteringsindsats”
  • Fremtidens ældreboligpolitik tager udgangspunkt i, at mange af de ældre medborgere har fået et større økonomisk råderum og derfor har mulighed for selv at sørge for en ældrevenlig bolig
  • De kommunale boligtilbud i Stevns Kommune skal være målrettede de borgere, som er dårligst stillede og ikke har mulighed for selv at købe/leje et boligtilbud, der matcher deres behov
  • Stevns Kommune vil også i fremtiden prioritere indsatsen til de borgere, der har de største behov i forhold til funktionsevne, ensomhed mv.
  • Stevns Kommune understøtter, at flere ældre ønsker at blive i egen bolig længst muligt
  • Stevns Kommune vil i fremtiden prioritere indsatsen omkring etablering af plejeboliger og vil tilpasse kapaciteten af ældreboliger, sådan at der fortsat er mulighed for, at de økonomisk dårligt stillede borgere kan visiteres til en ældre/handicapbolig
  • Nye ældreboliger skal være beliggende tæt på plejecentrene.

   

  I forbindelse med høringen udtalte Ældrerådet, at de ikke var af den opfattelse at alle ældre ønskede at blive i egen bolig længst mulig. De iværksatte selv en spørgeskema-undersøgelse, som bla. viste at knap 32% kunne forestille sig at flytte i seniorbofællesskab og 29% i ældrebolig, mens kun 6% ønskede at blive i deres parcelhus. 23% ønskede at flytte i lejlighed og 10% i andelsbolig. Der var 73 respondenter.

   

  I forhold til rapporten fra 2014 bør der ses på følgende forhold og principper:

   

  • Den demografiske udvikling og deraf behov for ældreboliger i fremtiden, men også behovet for lejligheder/andelsboliger.
  • Længst muligt i eget hjem nyfortolkes som længst mulig i egen bolig, hvad enten den er lejet af kommunen (ældrebolig) eller andre eller ejet ejendom. Dvs. at udtrykket defineres som det modsatte af en plejebolig, som i højere grad er et institutionstilbud.
  • Fastholde at udbygning af ældreboliger bør være i bysamfundene, hvor der er adgang til kollektiv trafik, indkøbsmuligheder og fællesskaber med andre ældre/borgere.
  • Af hensyn til tilrettelæggelse af hjemmepleje og sygepleje vil det også være optimalt om ældreboligerne er beliggende i de 4 hovedbyer.
  • Lovgivning vedrørende ældreboliger og visitation til disse giver ikke adgang til at forskelsbehandle som følge af borgers økonomiske formåen. Visitation til en ældrebolig handler alene om borgers funktionsevne, fysisk såvel som psykisk.
  • Svage ældre med økonomiske udfordringer har ikke råd til en ældrebolig, hvorfor der til denne forholdsvis lille målgruppe skal udtænkes andre løsninger

   

  Det skal yderligere bemærkes, at i rapporten advares flere gange mod kautionsregler, som skulle betyde at Stevns Kommune kunne komme til at hænge på refusion af udgifter til en plejebolig, hvis borger vælger at rejse til anden kommune. Reglerne er sådan, at visitation til ældrebolig og visitation til plejebolig sker uafhængigt af hinanden. Der er endvidere frit valg, når først man er godkendt til en ældrebolig. Endelig betyder en stram visitationspraksis i kommunen, at der også gives afslag til borgere, som ønsker at vende tilbage til Stevns, med det resultat at de af sig selv flytter til Stevns, eks. til deres børn, hvorved Stevns kommune ikke får refusionstilsagn fra fremmed kommune. Loven er således indrettet så den understøtter borgers ret til at bosætte sig, uanset at man er i målgruppen til en ældrebolig eller plejebolig.

   

  Endelig bør der ses på at salg af Elverhøjparken bør prioriteres, da bygningerne enten er ramt af skimmelsvamp eller er i fare for at blive ramt af skimmelsvamp. Der bør derfor optages forhandlinger med Stevns Ældreboligselskab om dette.

  Historik

  Sagen er tidligere blevet behandlet på SSU-møde den 6.5.2015.

 • 50. Østsjællands Demensrådgivnings- og Aktivitetscenter - orientering

  application/pdf icon endelig_projektbeskrivelse.pdfapplication/pdf icon forslag_til_de_officielle_aabninger_af_oestsjaellands_demensraadgivnings-_og_aktivitetscenter.pdf

  Resume

  Orientering om status på etableringen af Østsjællands Demensrådgivnings – og Aktivitetscenter (ØDA). SSU er tidligere blevet orienteret om, at Stevns Kommune i samarbejde med Køge og Faxe Kommuner, er blevet bevilget 2,9 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen til et tværkommunalt demensprojekt.

   

  Den officielle åbning af ØDA skal godkendes af SSU og samtidig ønskes en bekræftelse på udvalgets deltagelse ved åbningen.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. Orienteringen af status tages til efterretning.
  2. Forslag til åbning af ØDA samt deltagelse af SSU godkendes.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Flemming Petersen (V)

   

  SSU tager sagen til efterretning.

  Sagsfremstilling

  SSU blev i slutningen af 2017 orienteret om, at Stevns Kommune, i samarbejde med Køge og Faxe Kommuner, er blevet bevilget puljemidler til etableringen af Østsjællands Demensrådgivnings- og Aktivitetscenter (ØDA) for mennesker med demens og deres pårørende. Projektperioden løber fra d. 1. januar 2018 og indtil d. 1. oktober 2019.

    

  ØDA er et tværkommunalt center, der fysisk bliver fordelt på tre afdelinger; afdeling Køge, afdeling Stevns og afdeling Faxe. I Stevns Kommune placeres afdelingen i Sundhedscenteret i Hårlev. Formålet med ØDA er, at mennesker med demenssygdomme og deres pårørende kan henvende sig anonymt og få kontakt med ligestillede samt blive tilbudt støtte, rådgivning og aktivitetstilbud.

   

  Etableringsfasen er på nuværende tidspunkt i gang. Opnåede hovedmilepæle for første kvartal 2018:

  • Projektleder samt projektmedarbejder er blevet ansat. Projektleder startede d. 1. februar 2018 og projektmedarbejder startede d. 15. februar 2018.
  • Styregruppen har fastlagt den endelige projektorganisation samt proceduren for arbejdsgange. De tre kommuner har indgået en samarbejdsaftale med de lokale Alzheimerforeningsafdelinger (Storstrøm og Østsjælland), som sidder repræsenteret i projektgruppen. Samarbejdet skal understøtte brugerinddragelsen samt aktivitetsudviklingen i projektet.
  • Projektgruppen har udarbejdet rådgivningsoversigten samt forslag til de officielle åbninger af ØDA i de tre kommuner. Rådgivningen og aktiviteter i de tre afdelinger bliver tilgængelig for alle borgerne i de tre kommuner.

   

  Planen for projektet er at åbne de tre afdelinger officielt i uge 23. På nuværende tidspunkt er ombygning og indretning af afdelingerne i gang. Den officielle åbning for Stevns Kommune kommer til at foregå fredag d. 8. juni kl. 10-12.30 i den nye afdeling på Sundhedscenteret i Hårlev. SSU inviteres til at deltage, hvor formand Henning Urban Dam Nielsen byder velkommen. Programmet for den officielle åbning kan ses i bilag.

   

  Indtil åbningen af ØDA arbejdes der videre med at nå hovedmilepæle for andet kvartal af 2018, som er følgende:

  • I april bliver den endelige kommunikationsplan samt informationsmateriale til brugerne af centeret færdiggjort .
  • I april og maj bliver velfærdsteknologibiblioteker i de tre afdelinger etableret.
  • I maj bliver afdelingerne indrettet, med fokus på at indrette dem demensvenligt.
  • I juni - Uge 23 - åbnes afdelingerne. Fredag d. 8 juni i Stevns Kommune med mulighed for deltagelse af udvalget .

   

  Aktiviteter for borgerne skal påbegyndes efter juni måned.  Aktivitetsplanen er under udarbejdelse og vil løbende blive opdateret, når nye aktiviteter igangsættes.

  Økonomi

  Sagen har ingen betydning for Stevns kommunes økonomi.

 • 51. Diverse orientering - SSU 14. maj 2018 (Lukket)

 • 52. Underskriftsark (Lukket)