Referat

 • 69. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMF den 10. april 2018.

   

  Beslutning

  Godkendt, idet sag nr. 83 Stevnshallen udgår og afventer behandling i de politiske grupper.

 • 70. Specifik introduktion til stående udvalg

  Resume

  I fortsættelse af kommunalvalget skal medlemmerne af den nye Kommunalbestyrelse introduceres til arbejdet i de stående udvalg.

  Introduktionen er dels en indføring i det formelle setup for udvalgets arbejde, men også en introduktion til udvalgenes politikker, kompetenceområde  og arbejdsform.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til udvalget, at

   

  Skabelonen for introduktionen gennemføres over ét eller flere møder i udvalget med følgende elementer:

  1. Overordnet intro til områderne
  2. Politik og strategi
  3. Anden introduktion af udvalget
  4. Drøftelse af medlemmernes ønsker til det politiske arbejde i udvalget
  5. Evt. beslutninger om tidspunkter for igangsættelse af specifikke temaer i udvalget

   

   
  Plan, Miljø og Fritid, 2.januar 2018, pkt. 7:

  Dele af udvalgets opgaveportefølge blev gennemgået og drøftet. Sagen genoptages på næste møde. 

   

  Beslutning

  Til efterretning

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen  vil i samtlige stående udvalg og Økonomiudvalget gennemføre nedenstående introduktion. Forvaltningen vil senest på dagen fremlægge relevant baggrundsmateriale, som efterfølgende kan genfindes elektronisk.

  På grund af omfanget af informationer og de politiske drøftelser kan introduktionen strække sig over flere møder.

   

  Introduktionen sker efter denne ramme:

  1.       Overordnet intro til områderne (fx økonomisk ramme fordelt på delområderne, antal ansatte m.v., hovedopgaver for udvalget, evt. eksterne samarbejdspartnere, nævn og dialogfora).

  2.       Politik og strategi (fx gældende politiske beslutninger som fortsætter ind i den nye valgperiode eller sager som er på vej til udvalget. Nationale politikker eller trends, som har betydning for udvalgets arbejde).

  3.       Anden introduktion af udvalget (fx plan for udvalgets fysiske introduktion til udvalgets decentrale enheder eller andre relevante besøg).

  4.       Drøftelse af medlemmernes ønsker til det politiske arbejde i udvalget( er der fx allerede nu generelle emner, som ønskes drøftet på sigt i udvalget).

  5.       Udvalget kan beslutte hvornår udvalgte temaer, projekter o.lign. ønskes igangsat eller drøftet på ny.

 • 71. Valg til Folkeoplysningsudvalget og godkendelse af forretningsorden

  application/pdf icon forretningsorden_godkendt_af_fou_den_5_marts_2018.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til KB via PMF, at:

  1. Folkeoplysningsudvalgets forretningsorden godkendes
  2. valg til Folkeoplysningsudvalget tages til efterretning

   

  Beslutning

  1. at godkendt

  2. at til efterretning

  Sagsfremstilling

  Der har den 1. februar 2018 været afholdt valg til nyt Folkeoplysningsudvalg for perioden 2018 - 2021.

   

  Ifølge forretningsordenden skal udvalget bestå af:

  • 3 repræsentanter for Kommunalbestyrelsen
  • 3 repræsentanter for Aftenskolerne
  • 3 repræsentanter for Fritidsforeningerne
  • 1 tilforordnet fra Ungdomsskolebestyrelsen

   

  Kommunalbestyrelsen har ved deres møde den 18. januar 2018 valgt deres repræsentanter. Nedenstående udgør i perioden 2018 - 2021 Folkeoplysningsudvalget, dem i parentes er personlige stedfortrædere:

   

  Kommunalbestyrelsen:

  Line Krogh Lay (Flemming Petersen)

  Helen Sørensen (Jacob Panton-Kristiansen)

  Jørgen Larsen (Jan Jespersen)

   

  Aftenskolerne:

  Kurt Jakobsen (Gorm Rimdal)

  Hans C. Bech (Winnie Warming)

  John Dalsgaard Jensen (Gert Nielsen)

   

  Fritidsforeningerne:

  Orla Nielsen (Morten Pedersen)

  Tommy Knudsen (Laila Nedergaard Hansen)

  Tomas Patheier (Kim Andersen)

   

  Ungdomsskolens tilforordnede:

  Ej udpeget endnu

   

  Ved Folkeoplysningsudvalgets konstituerende møde den 5. marts 2018 er vedlagte forretningsorden godkendt.

 • 72. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2018

  application/pdf icon budgetopfoelgning_1_2018_pmf.pdfapplication/pdf icon anlaeg_bop_1_pr_28_02_18_pmf.pdf

  Resume

  Plan, Miljø og Fritid skal behandle budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2018, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget.

  Budgetopfølgning 1 viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på serviceudgifter.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til PMF, at

   

  1. udvalget behandler budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2018
  2. udvalget sender PMF's anbefalinger videre til ØU.

  Beslutning

  Udvalget anbefaler at materialet fremsendes til ØU.

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget budgetopfølgning på Plan, Miljø og Fritids budgetområde pr. 28. februar 2018.

   

  Resultatet af budgetopfølgningen er følgende:

   

  Serviceudgifter inden for servicerammen

  På serviceudgifterne er der en forventet afvigelse på -0,215 mio. kr. Heraf kan de -0,2 mio. kr. henføres til forventet overførsel af over- og underskud. Den resterende afvigelse på -0,015 mio. kr. består af et mindreforbrug på Kollektiv trafik som modsvares af merforbrug på henholdsvis Vejvæsen, Materielgården og Natur og Miljø.

  På vejvæsen og materielgården skyldes merforbruget indkøb af vintervejrsstation og reparation af lyssignal i Store Hedddinge. Under skadedyrsbekæmpelse forventes en merudgift på 0,495 mio.kr. Der er iværksat initiativer for at nedbringe det store antal af rotteanmeldelser.

  På kollektiv trafik er der et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., idet flextrafik (sundhedsområdet del til transport) blev medtaget ved budgetlægningen.

   

  Serviceudgifter udenfor servicerammen

  Der er ingen afvigelse.

   

  Brugerfinansierede område

  På det brugerfinansierede område er der ikke foretaget budgetopfølgning

    

  Anlæg  

  På anlæg er der et forventet mindreforbrug på 7,6 mio. kr. hvoraf de 7,2 mio. kr. forventes overført til 2019. Afvigelserne og eventuelle bemærkninger fremgår af vedhæftede bilag. 

   

  Økonomisk politik

  Den økonomiske politik skal overholdes, så tillægsbevillinger undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering.

  På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter, eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Hvis dette ikke er muligt kan udvalget via Økonomiudvalget søge dækning via en bufferpulje, der kan imødegå svært styrbare områder. I praksis sker en eventuel overførsel fra bufferpuljen ved budgetopfølgning 3.

   

  Økonomi

  Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab. I det omfang der er behov for tillægsbevillinger og omplaceringer, søges de ved budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2018.

 • 73. Særlig Servicevejvisning F30

  Resume

   

  PMF besluttede på udvalgsmøde d. 2.1 2018 at pålægge et vedligeholdelsesgebyr til virksomheder med særlig servicevejvisning - F30.

   

  Det blev besluttet at det årlige vedligeholdelsesgebyr skulle være 500,00 kr. og at det skulle gælde for et år ad gangen og faktureres i juni.

  Det blev samtidig aftalt at de nuværende ejere af skiltene skulle varsles om gebyret.

   

  Teknik & Miljø skal orientere PMF om at varslingen er udsendt til de pågældende virksomhedsejere.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMF, at

   1.    udvalget tager orienteringen til efterretning  

   

  Beslutning

  Til efterretning.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med PMF´s behandling af sagen d. 2/1 2018 blev det aftalt at det præcise omfang af tavler blev klarlagt og at der blev udsendt en varsling om vedligeholdelsesgebyret til de ejere af skiltene.

   

  Det er ved en gennemgang konstateret at Stevns Kommune har 6 stk. F30 - særlig servicevejvisning på de offentlige veje.

   

  De 6 ejere er varslet om vedligeholdelsesgebyret i marts 2018.

   

 • 74. Lukning af Fægangen - Store Heddinge

  application/pdf icon kort.pdf

  Resume

   

  PMF skal tage stilling til om Fægangen i Store Heddinge skal spærres for gennemgående trafik med bomme.

   

   

  Indstilling

   

  Teknik & Miljø indstiller til PMF, at

   

  1. Fægangen spærres for gennemgående trafik med bomme, hvor der er etableret cykelsti

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

   

  Fægangen er beliggende i Store Heddinge og forbinder Bjælkerupvej (rute 261) med Bjælkerupvej.

   

  Vejen går igennem KLAR forsynings matrikel og rensningsanlæg og indeholder ud over selve vejen også et bygværk som tjener det formål at betjene rensningsanlæggets to dele på hver sin side af åen.

   

  Vejen er i dag afmærket med gennemkørsel forbudt og det er et gensidigt ønske mellem Teknik & Miljø og KLAR forsyning af lukke vejen med bomme således at den gennemkørende færdsel fjernes. Baggrunden for ønsket er såvel et drift og vedligeholdelsesmæssigt ønske som et trafiksikkerhedsmæssigt ønske.

   

  En lukning af vejen vil forbedre trafiksikkerheden i det uregulerede kryds mellem Fægangen og Stevnsvej i det mængden af bilister i krydset minimeres til kun at være transport til/fra rensningsanlægget.

   

  Det foreslåes at der opsættes 2 bomme som spærre vejen ved udmundingen af cykelstien samt opsætning af skilte til forvarsling af blind vej.

   

  Projektet er udformet i samarbejde med driftsleder fra KLAR forsyning således at lukningen ikke influere i driften af rensningsanlægget.

  Lovgrundlag

   

  Lov om offentlige veje

   

  Økonomi

   

  Projektet har i sig selv ikke konsekvenser for kommunens økonomi da det kan udføres inden for de nuværende budgetter.

   

 • 75. Stadionbelysning – Bane 2 – Store Heddinge Stadion - anlægsbevilling

  application/pdf icon gaeldende_tegning_fodboldstadion_st_heddinge-a3-s.pdf

  Resume

   

  Det tidligere udvalg, PTU besluttede i 2017 at bevilge 750.000 kr. til udskiftning af stadionlys på Store Heddinge Stadion.

   

  Det blev besluttet at belysningen skulle udføres som LED-belysning.

   

  Der er nu etableret belysning på bane 1 og PMF skal beslutte hvorledes bane 2 skal etableres.

   

  Indstilling

   

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMF og ØU, at

   

  1. resterende bevilling på 120.000 kr suppleres med at der godkendes en tillægsbevilling på 230.000 kr i 2018.
  2. anlægsbevilingen finansieres ved forbrug af likvide midler.

   

  eller

   

  1. det godkendes at anlægget af bane 2 finansieres via SEAS-NVE tilbud om 20 årig finansiering
  2. anlægsbevilingen finansieres ved indarbejdelse i anlægsbudget 2019 og frem med 23.308 kr. pr. år

   

  eller

   

  1. der godkendes en anlægsbevilling på 350.000 til udførelse i 2019
  2. anlægsbevillingen finansieres ved indarbejdelse i anlægsbudget 2019

   

   

   

  Beslutning

  Udvalget anbefaler at den

  1. resterende bevilling på 120.000 kr suppleres med at der godkendes en tillægsbevilling på 256.500 kr i 2018.
  2. anlægsbevilingen finansieres ved forbrug af likvide midler.

   

  Varly Jensen mener at anlægsbevillingen skal indgå i de kommende budgetforhandlinger for 2019, idet bevillingen foreslås finansieret ved forbrug af likvide midler.

   

  Sagsfremstilling

   

  Store Heddinge Stadions belysning af boldbaner er kunnet konstateres utidssvarende og nedslidt og det er i 2017 blevet besluttet at afsætte 750.000 kr. til udskiftning af belysningen langs bane 1 og 2.

   

  Det er samtidig blevet besluttet at ændre belysningen fra den projekterede Halogen til LED, hvilket har givet en meromkostning til lamper og master således at det endelige projekt koster ca. 980.000 kr. at udføre.

   

  Det er efterfølgende blevet besluttet at udføre belysning på bane 1 som er udført i januar-marts 2018. Bane 1 har kostet 630.000 kr. Der resterer således 120.000 kr. af anlægsbevillingen.

   

  Under gennemgangen af den gamle belysning blev det konstateret at belysningen ikke opfyldte stærkstrømsbekendtgørelsen og derfor er det eksisterende anlæg pillet ned af sikkerhedsmæssige årsager.

   

  Bane 1 er etableret og gjort klar til brug i primo april 2018 og tilbage står bane 2, hvor der mangler belysning.

   

  I henhold til tilbud fra SEAS-NVE kan der etableres belysning på denne bane for ca. 350.000 kr. hvilket giver en manglende bevilling på 230.000 kr. for at arbejdet kan igangsættes.

   

  En finansiering via SEAS-NVE 15/20 aftale vil samlet koste ca. 23.308 kr. pr. år i 20 år eller ca. 466.000 kr.

   

  Center for Økonomi, HR og IT påpeger, at Stevns Kommunes likvide situation betyder, at der ikke er behov for ekstern finansiering. Ved at finansiere via SEAS-NVE bindes Stevns Kommune også til service via SEAS-NVE.

   

  PMF skal derfor træffe beslutning om anlægget skal udføres i 2018 via en merbevilling, via finansiering eller om anlægget skal tilgå anlægsbudgettet i 2019.

   

  Økonomi

  Enten skal det godkendes, at

  • anlægget udføres i 2018, der meddeles en bevilling med finansiering i 2018
  • anlægget udføres i 2018 via SEAS-NVE finansiering
  • anlægget udføres i 2019

   

  Historik

  PTU 16. maj 2017 - sag 458

   

 • 76. Trafikplaner - præsentation af oplæg til trafikplaner

  application/pdf icon oplaeg_til_trafikplan_stevnskommune_23_03_2018_3.pdf

  Resume

  Det rådgivende ingeniørfirma SWECO kommer og præsenterer deres oplæg til arbejdet med trafikplanerne for Strøby Egede og

  Stevns Kommune

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMF, at

  1. Sweco's oplæg til arbejdet med trafikplanerne godkendes

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Daværende PTU besluttede i november 2017, at der skal laves en lokal trafikplan for Strøby Egede samt en trafikplan for hele Stevns Kommune. KB gav i januar 2018 anlægsbevilling til udarbejdelse af

  trafikplanerne. Det rådgivende ingeniørfirma SWECO vandt licitationen og er gået i gang med arbejdet. Projektlederen kommer på mødet og præsenterer SWECOs oplæg til, hvordan de vil løse opgaven.

  Oplægget som notat er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje

 • 77. Skolesti, Nicolinelund

  Resume

  KB skal beslutte, at den nødvendige arealerhvervelse i forbindelse med etablering af en ny skolesti gennem Nicolinenlund

  søges gennemført ved ekspropriation.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via PMF og ØU, at

  1. arealerhvervelsen til en kommende skolesti henover Nicolinelund søges gennemført ved ekspropriation efter vejlovens kapitel 10

   

  Beslutning

  Anbefales.

  Jørgen Larsen stemte i mod.

  Sagsfremstilling

  PMF besluttede den 6. marts  2018, pkt. 47 følgende: 

  1. Arbejdet med udarbejdelse af én samlet lokalplan for etape 3.1 (byggeretsgivende) igangsættes alternativt igangsættes en samlet lokalplan for etape 3.1 og etape 3.2. 

  2. Den vedlagte dispositionsplan og de principper, den bygger på, jf. ovenfor kan ikke danne grundlag for udarbejdelsen af forslag til lokalplan. Dispositionsplanen skal detaljeres betydeligt. 

  3. Forslaget til løsning vedr. den offentlige skolesti kan ikke lægges til grund for det videre arbejde.  

  4. Rammen for og beskrivelse af udlæg af grønt areal mod nord er som tidligere fastlagt af udvalget 5 meter. Varly Jensen mener, at der skal udlægges et grønt areal mod nord svarende til det grønne areal i udstykningen Nimgården I. Varly Jensen mener, at det skal præciseres at det er bygherren, der skal skal afholde samtlige udgifter i forbindelse med byggemodningen. 

   

  Varly Jensen og Jørgen Larsen begærede sagen i kommunalbestyrelsen. 

   

  Implicit i den 3. dot ovenfor ligger en beslutning om, at skolestien placeres mellem 2. og 3. etape i Nicolinelunden.

   

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. marts 2018 at godkende PMFs beslutning.

   

  Da stien skal være offentlig søges den nødvendige arealerhvervelse til stianlægget gennemført ved ekspropriation efter lov om offentlige veje.

   

   

   

   

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje kapitel 10, §§94 - 123

 • 78. Adgang for modulvogntog til lokale virksomheder i Stevns Kommune

  application/pdf icon virksomhedsordning-modulvogntog.pdf

  Resume

  Udvalget skal beslutte om Stevns Kommune via Virksomhedsordningen for modulvogntog ønsker at få koblet lokale virksomheder på

  modulvogntogsnettet, samt beslutte om udgifterne til de nødvendige ombygninger af vejene i den forbindelse helt eller delvist skal af-

  holdes af ansøger.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMF, at

  1. ansøgninger om adgang for modulvogntog til lokale virksomheder behandles som beskrevet i den vedlagte pjece fra Vejdirektoratet
  2. udgifterne til nødvendige ombygninger som udgangspunkt afholdes af ansøger medmindre andet aftales

   

  Beslutning

  1. at godkendt, idet Line ønsker en principiel drøftelse af den fremtidige udvikling af erhvervsområdet på Højerupvej i St. Heddinge

   

  2. at Udvalget besluttede at nødvendige ombygninger af offentlige veje som udgangspunkt afholdes af kommunen

   

   

  Sagsfremstilling

  Modulvogntog er en type leddelt lastbil, der er op til 25,25 meter lang og som må veje op til 60 tons. Disse store lastbiler kan i sagens

  natur ikke køre på alle veje og derfor er der et særligt modulvogntogsvejnet, hvor vejene er indrettet til de store køretøjers arealbehov,

  særligt ved indkørsler, vejtilslutninger og rundkørsler m.v. Kommunen kan som vejbestyrelse samarbejde med Vejdirektoratet om at få

  lokale virksomheder koblet på modulvogntogsnettet. Den nærmere procedure for dette samarbejde fremgår af vedlagte skrift fra Vejdirek-

  toratet "Virksomhedsordningen for modulvogntog". Det kan blive nødvendigt at foretage lokale ombygninger af vejene på ruten frem til den

  enkelte virksomhed og kommunen kan vælge at pålægge ansøger udgiften til disse ombygninger.

   

  Konkret har virksomheden DK-miljø, Navevej 3 Store Heddinge ansøgt om at blive koblet på modulvogntogsnettet via rute 154 og rute 209.

  Det er i det konkrete tilfælde en ombygning af rundkørslen Rødvigvej-Frøslevvej som vil koste i omegnen af 400.000 kr.

   

   

  Lovgrundlag

  Færdselsloven, LBK nr. 38 af 5. januar 2017 samt bekendtgørelse nr. 983 af 27. august 2015 om det vejnet m.v. hvor kørsel med modulvogntog er tilladt.

 • 79. Lokalplan 191 og Kptillg. nr. 3 for boliger ved Kæret i Strøby- Igangsætning af lokalplan og kommuneplantillæg

  application/pdf icon ansoegning.pdf.pdfapplication/pdf icon oversigtskort_1_2000_planomraade.pdf.pdfapplication/pdf icon skitser_1-3_500_kaeret_stroeby.pdf.pdf

  Resume

  KB skal beslutte, at der udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg for 2-4 boliger i Strøby.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMF, at

  1. anmodning om udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg godkendes, under forudsætning af at der udbejdes plangrundlag for ansøgers egen regning og risiko.

   

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Teknik og Miljø har modtaget en anmodning om udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for etablering af 2-4 boliger på en del af matr. nr 18a Strøby by, Strøby.

   

  LE34 har på vegne af Henrik Simonsen anmodet om udarbejdelse af plangrundlag for etablering af 2-4 boliger på matr. nr. 18a i Strøby (bilag 1) Området udgør et areal på ca. 2200 kvm(bilag 2). Området ønskes udstykket i enten 2 parcelhusgrunde eller 2 og 4 grunde med tæt-lav boligbebyggelse i form af 2 dobbelthuse eller 4 rækkehuse (bilag 3). Grundstørrelserne for parcelhusene vil være på ca. 1000 og 1200 kvm. For dobbelthusene omkring 475 kvm og for rækkehusene mellem 340 og 550 kvm.  Husene tænkes opført i op til 1½ plan. Der vil være vejadgang til området fra Støby Bygade 15 via en privat fællesvej. De foreslåde udstykningsmuligheder tager højde for, at bebyggelse kan placeres hensigstmæssigt i forhold til sol/og skygge.

   

  Bygherre ønsker, at der lokalplanlægges fleksibelt for alle tre udstykningsmuligheder. Baggrunden for ansøgningen er, at arealet ikke kan udnyttes landbrugsmæssigt, da landbrugsmaskinerne er for store til at komme ind på arealet.

   

  Området ligger i landzone, indenfor kommuneplanens rammeområde 9L1 for landområdet og de ikke afgrænsede landsbyer, som fastlægger områdets anvendelse til landbrugsformål. Strøby ligger i byzone og er i kommuneplanen udpeget som "øvrige byer". Strøby er omfattet af rammeområde 7B1 som fastlægger områdets anvendelse til landsbyformål, boliger, butikker og mindre erhverv til lokal forsyning. Rammen fastsætter en mindste grundstørrelse til 700 kvm for parcelhuse og 350 kvm for tæt-lav. Ifølge kommuneplanens retningslinjer for byudvikling og arealudlæg retningslinje 6.1, kan der ske byudvikling som afrunding af "øvrige byer".

   

  Området er ligeledes beliggende indenfor flere udpegninger i kommuneplanen. Herunder særlige drikkevandsinteresser, landskabelige interesser, større sammenhængende landskaber, kystnærhedszonen samt kulturmiljø.

   

  Bygherre er indstillet på at levere de nødvendige plandokumenter.

   

  Teknik og Miljø vurderer at planlægning for området vil ske som en afrunding af Strøby, ligesom planlægningen ikke er i strid med udpegningerne i kommuneplanen, herunder beskyttelse af grundvandet. Udstykning af 2-4 boliger kræver udarbejdelse af både kommuneplantillæg og lokalplan. Ved lokalplanplanlægning overføres området til byzone. Teknik og Miljø vurderer ligeledes at der er efterspørgsel på både parcelhusgrunde og tæt-lav boligbebyggelse i Strøby.

   

    

   

   

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurderdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 80. Rødvig station - eventuelt flytning.

  application/pdf icon movia_-_praesentation_roedvig_station.pdf

  Resume

  PMF orienteres om arbejdet med flytning af Rødvig station

   

  Tommy Frost Banechef i Movia har bedt ekstern rådgiver udarbejde en præsentation af undersøgelsen som er vedlagt som bilag 1.

   

  Lokaltog og Movia peger på placeringen ved Vemmetoftevej Løsning B som den mest fordelagtige løsning.

  Løsning B er også den placering som udviklingsplan Rødvig og Borgfoeningen i Rødvig peger på.

  Forvaltningen peger ligeledes på på løsning B som den bedste løsning med det største udviklingspotentiale og færest udfordringer anlægsmæssigt og vejteknisk.

    

  Den 1. marts 2018 besluttede KB at Stevns Kommune skulle medfinancierer en udredende forundersøgelse som MOVIA bestilte fra ekstern rådgiver. Undersøgelsen belyser anlægsomkostninger samt forddele og ulemper ved de 2 mulige placeringer samt ved ombygning og modernisering af den eksisterende perron.

   

   

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMF, at

   

  1. forvaltningen arbejder videre med placering B ved Vemmetoftevej.
  2. fovaltningen arbejder videre med at søge midler til ekstern medfinanciering af projektet.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Lokaltoget og Movia har igangsat en større moderniseringsplan for hele banestrækningen. Moderniseringen er planlagt mellem 2018 2021. Det er en unik mulighed for at få planerne om flytning af Rødvig Station ind i moderniseringsplanen for Lokaltogets banestrækning. Der er både banetekniske fordele og stærke borgerønsker om at få flyttet stationen.

  Rødvig er ét af Kommunens attraktive bosætningsområder samt et velbesøgt turistmål der repræsenterer én af perlerne på snoren i verdensarvformidlingen.

  • Den 8. marts 2016 blev Udviklingsplanen for Rødvig godkendt.
  • På PTU den 10. januar 2017 deltog Rødvig Borgerforening og fremlagde resultaterne af en lokalafstemning. 330 borgere i Rødvig havde på baggrund af forslagene fra Udviklingsplanen for Rødvig valgt flytningen af Rødvig Station som deres absolutte første prioritet.
  • Den 10. august 2017 blev der afholdt møde med Rösli Gisselmann Adm. direktør og Projektchef Kirsten Kornerup fra Lokaltog samt Steen S. Hansen, Line Krogh Lay og Anette Mortensen fra daværende PTU samt Birgitte J.T.K. Nielsen. Mødets formål var en afklaring af den videre proces for flytning af Rødvig station.
  • Den 22. august 2017 blev det besluttet på PTU, at der skulle arbejdes med at få indarbejdet flytningen af stationen i Regionstogets moderniseringsplan.
  • Den 6 november 2017 afholdt Stevns Kommune åstedsbesigtigelse med Liv K. Jeppesen, planlægger og Lærke Phil Jørgensen, planlægger Louise Halkjær Pedersen Arkitekt og Tommy frost Banechef i Movia og projektansvarlig vedrørende flytning af stationen.
  • Den 1. marts 2018 blev det besluttet på KB at Stevns Kommune skulle finaciere halvdelen af en nødvendig udredende undersøgelse udarbejdet af Niras.

  Tommy Frost Banechef i Movia har bedt ekstern rådgiver Niras udarbejde en præsentation af undersøgelsen som er vedlagt som bilag 1.

   

  Ud fra den trafikfaglige betragtning peger Lokaltog og Movia på placeringen ved Vemmetoftevej Løsning B som den mest fordelagtige løsning.

  Løsning B er også den placering som udviklingsplanen og Rødvig borgerforening peger på.

  Forvaltningen peger ligeledes på på løsning B som den bedste løsning med det største udviklingspotentiale og færest udfordringer anlægsmæssigt og vejteknisk.

   

  Projektet tænkes at blive en del af den større moderniseringsplan for helebanestrækningen og skal derfor samfinacieres af Movia, Lokaltog og Stevns Kommune. hvor det banetekniske som fx etablering af skinner, perron personalehus ect financieres af Movia og lokaltog og det omkringliggende som fx p-plads og vejadgang ect finacieres af Kommunen. Projektet forventes at kunne realiseres i 2021.

   

  Der er flere muligheder for at søge statslig medfinanciering af projektet. Bl.a. Trafik,- Bygge,- og Boligstyrelsens pulje til forbedring af offentlig trafik i yderområderne i 2018 på 31 mio. kroner med ansøgningsfrist 1. maj 2018. Puljen kan ansøges en gang om året og finacierer typisk 50% af Kommunens udgifter. Movia tilbyder at hjælpe Kommuen med at ansøge puljen.

   

  Flytning af stationen vil også åbne mulighed for at gentænke regnvandshåndteringen i et rekreativt areal på den sidste del af banestrækningen og dermed løse problemerne med den underdimensionede rørføring af leidebækken. Der er rigtig gode eksempler på styrket samarbejde med forsyningsselskaber og Kommuner, hvor man retænker finaciering af regnvandshåndtering indtænkt i rekreative arealer. Her henvises til bl. a. projekterne Regn og Byer og PLASK.  

  Økonomi

  Sagen har pt ingen umiddelbare konsekvenser for Stevns Kommunes buget.

 • 81. Udviklingsplan Strøby Egede

  Resume

  PMF skal orienteres om grovskitse til udviklingsplanen for Strøby Egede

   

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til PMF, at

   

  1. godkende retningen for udviklingsplanen for Strøby Egede

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Rådgiverne har nu sammenfattet en grovskitse til en udviklingsplan for Strøby Egede på baggrund af to afholdet borgermøde hhv. d. 28. februar 2018 og d. 6. marts 2018 med i alt 130 borgere fra Strøby Egede, samt møder med kommunes planlæggere. Rådgiverne vil præsentere retningen for udviklingslanen, og diskutere den med PMF. Præsentation og diskussion vil tage ca. en time.

   

   

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Ingne økonomiske konsekvenser

 • 82. Igangværende lokalplaner

  application/pdf icon sagsoversigt_10_04_2018.pdf.pdf

  Resume

  Plan, Miljø og Fritidsudvalget orienteres om igangværende lokalplaner og kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMF, at 

  1. lokalplanprocessen præsenteres til orientering.
  2. listen over lokalplaner drøftes og tages til efterretning. 

  Beslutning

  Til efterretning.

  Sagsfremstilling

  PMF orienteres om igangværende lokalplaner samt status på de enkelte planer.

   

  Oversigt fremgår af bilag.

   

  Af oversigten fremgår også hvornår lokalplansagerne har været politisk behandlet, således at det er muligt for interesserede at fremsøge referater på kommunens hjemmeside.

  Økonomi

  Sagen har ingen betydning for Stevns Kommunes budget

 • 83. Stevnshallen - ændring af projekt

  Resume

  Stevns Ejendomme har undersøgt renoveringen af Stevnshallen og KB skal tage stilling til om man fortsat ønsker en renovering eller om der skal opføres en nybygning. KB skal tage stilling til om finansieringen kan afsættes over 2 år i 2019 og 2020 i stedet for over 3 år. Envidere skal KB frigive 2 mio. kr. til forundersøgelser og forberedelse af projektet.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMF og ØU, at

  1. ændre projektet til at være en nybygning.
  2. lade den afsatte samlede finansiering være uændret i størrelse.
  3. afsætte beløbet i 2 overslagsår - 2019 og 2020.
  4. projektet sendes i funktionsudbud i totalentreprise og kommunalbestyrelsen skal godkende  det endelige projekt.
  5. KB giver en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til forundersøgelser og forberedelser af projektet Stevnshallen i 2018.
  6. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. afsat til anlægget Stevnshal, som er afsat i budget 2017 og overført til budget 2018. 

  Direktionen, 19. marts 2018, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning

  Udgår.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 24. november 2016 vedtaget, at der skulle ske en omfattende renovering af Stevnshallen. Denne beslutning er taget på baggrund af ”Helhedsplan for fornyelse af Stevnshallen” udarbejdet af BBP Arkitekter i 2015.

  I helhedsplanen er der fremlagt hhv. en renovering/ombygning og en nybygning af hallen. Det første scenarie er prissat til ca. 43 mio kr. og det andet scenarie er prissat til ca. 58 mio. Til det vedtagne anlæg er der af kommunalbestyrelsen afsat 39.9 mio. kr. fordelt med 2 mio. i 2018, 18,2 mio. i 2019, 12,2 mio. i 2020 og 7,5 mio i 2021.

  Stevns Ejendomme har gennemgået og vurderet oplægget og har holdt møde med BBP for at afklare, hvad projekterne helt nøjagtigt indeholder og afklare, hvilken detaljeringsgrad  projekterne er prissat ud fra. BBP og vi er enige om at prissætningen er overordentlig usikker og derfor ikke alene kan ligge til grund for en beslutning om det ene eller det andet projekt.

  Der er en række usikkerheder i renoveringsprojektet, der slet ikke er indregnet og det er medvirkende årsag til at Stevns Ejendomme indstiller at kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal laves en nybygning for det beløb, der nu er afsat til en renovering.

  Usikkerheder ved en renovering:

  I forhold til det fremlagte oplæg og den fremlagte pris har Stevns Ejendomme konstateret følgende væsentlige usikkerheder:

  • Isoleringskravet er øget væsentlig i de nye bygningsreglementer og tagkonstruktionen vil med stor sikkerhed ikke kunne bære dette. Derfor vil der skulle udføres væsentlige forstærkninger af konstruktionen.
  • Den ekstra vægt fra isolering og tagkonstruktion vil rejse spørgsmål om de eksisterende  fundamenter vil kunne bære denne ekstra belastning. Forstærkning af fundamenter vil formodentlig ikke kunne gennemføres uden at tage gulvet op.
  • Den eksisterende varmecentral er udtjent og kan ikke genanvendes. Der skal således etableres et nyt varmeanlæg og det er ikke indregnet i den estimerede pris.
  • Der er ikke indregnet omkostninger til særlige foranstaltninger i forhold til at hallen skal kunne anvendes under renoveringen. Hvis hallen skal være i drift vil omkostningerne til interimsløsninger til varme, vand, afløb, el og indhegning være ganske betydelige.
  • Gulvkonstruktionen er ikke undersøgt nærmere. Den er ikke isoleret og belægningen er tæt på at være udtjent. De bærende konstruktioner er over 40 år gamle og ikke undersøgt nærmere. Fladeelasticiteten vurderes ikke at være svarende til moderne sportsgulve. Der er ikke indregnet omkostninger til at arbejde på  gulvkonstruktionen overhovedet, da BBP arkitekter havde taget udgangspunkt i at brugerne havde sagt at gulvet var godt at løbe på.

  Vi vurderer at disse usikkerheder alene løber op i 10-15 millioner og det kan godt være, at det ikke er højt nok sat, hvis fx gulve og fundamenter også skal renoveres.

  Ud over dette bør kontoen til uforudsete udgifter på en renoveringssag også være højere end 15%. Den skal snarere være 20%.

  Samlet vurderer vi, at en renovering vil komme til at koste imellem 50 og 60 millioner kr, når vi har taget højde for de kendte meromkostninger og usikkerheder vi allerede nu kan se.

  Nybygning:

  Vi har undersøgt, hvad der er blevet bygget af haller i andre kommuner i de seneste år og hvad de har kostet. Herved kan vi konstatere, at vi bør kunne bygge en ny hal af en god kvalitet for det beløb, der nu er afsat til renoveringen. Dette overslag inkluderer omkostningen til at rive den eksisterende hal ned.

  Når vores vurdering af prisen på en nybygning afviger fra nybygningen i helhedsplanen fra BBP skyldes det, at den dér foreslåede nybygning, dels er 450 m2 større end den renoverede hal og derfor måske også større end nødvendigt. Samtidig er der valgt en række meget dyre løsninger i det fremlagte projekt. Vi har ikke kunnet finde nybyggede haller som kommer op på den samme kvadratmeterpris.

  Vi opnår ved en nybygning følgende fordele:

  • En hal der energimæssigt lever op til gældende krav.
  • En hal, hvor faciliteter og indretning kan vælges i forhold til nutidens ønsker.
  • En hal, der lettere kan bygges sammen med svømmehallen og indpasses i det eksisterende miljø.
  • Stærkt reduceret usikkerhed økonomisk og tidsmæssigt.

  Udfordringen ved en nybygning er, at der så vil være en sæson, hvor der ikke er en hal, der kan benyttes. Her bør man indlede dialog med foreningerne om, der kan findes løsninger, hvor andre haller i kommunen kan benyttes.

  Såfremt der besluttes en nybygning sendes projektet i et funktionsudbud i totalentreprise, hvor kommunalbestyrelsen skal godkende det endelige projekt.

   

  Det vil være meget vanskeligt at fordele omkostningerne til projektet over 4 år. Dette gælder uanset om der er tale om renovering eller nybygning. Derfor indstiller Teknik & Miljø at finansieringen lægges ind over 2 år 2019 og 2020.

   

  For at projektet kan komme ind i den næste fase skal der frigives midler til forundersøgelser og forprojekter. Der er afsat 2 millioner kr. til formålet i budget 2017 og disse er overført til 2018. Teknik & Miljø indstiller at disse midler frigives.

  Økonomi

  Sagen har konskvenser for Stevns Kommunes anlægsbudget i 2020, da man ønsker at overføre 7,5 mio. fra overslagsåret 2021 til 2020, hvorved anlægsbeløbet bliver 19,7 mio. kr. i 2020.

 • 84. Naturpulje

  application/pdf icon groen_pulje_stier_og_udvikling_af_natur_med_ex.pdf

  Resume

  I budget 2018 er der afsat 500.000,- kr. til "Naturpulje". Forvaltningen ønsker, at PMF-udvalget tager en drøftelse om og beslutter, hvordan disse midler skal anvendes og hvilke kriterier, der skal opfyldes for at få tildelt midler fra puljen.

  Teknik & Miljø har lavet et udkast til forslag som PMF-udvalget kan tage udgangspunkt i. (Vedlagt som bilag)

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via PMF og ØU, at

  1. anlægget "Grøn pulje til stier, udvikling af natur" ændrer navn til "Naturpulje"
  2. PMF vedtager de foreslåede retningslinier for anvendelsen af de afsatte anlægpuljer "Naturpulje".
  3. der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til "Naturpulje", samt at puljen administreres efter de af PMF vedtagne retningslinier.
  4. anlægbevillingen finansieres ved at frigive det afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. til "Naturpulje", som er afsat i budget 2018.

   

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Naturpuljen i Stevns Kommune er søsat med henblik på at sikre eksisterende natur, udvikle ny natur samt skabe stisystemer og rekreative elementer.

  Puljen tager afsæt i lokal forankring og lokalt engagement, hvorfor en bred involvering af borgere vil blive prioriteret højt i ansøgningsprocessen.  

  Der fastsættes en minimumsgrænse pr. projekt på 25.000 kr., og som udgangspunkt tildeles maksimalt 100.000 kr. pr. projekt.

   

  Foreninger, borgerforeninger, bylaug, grundejerforeninger og interessegrupper kan søge om et projekt, der skal være til gavn for en bred gruppe af borgere. Kommunens administration kan ligeledes initiere projekter.

   

  ./. Kriterierne til vurdering af de indkomne ansøgninger er beskrevet i vedlagte bilag.

   

  Et projekt må gerne indeholde elementer fra både puljen ”Naturpulje 2018” og puljen ”Landsby- og udviklingspulje 2018”. Beløbsgrænserne på 25-100.000 kr. gælder fortsat.

   

  Administrationen orienterer det stående politiske udvalg om hvilke projekter, der har opnået tilskud en gang årligt.

   

  Eksempler på støtteberettigede projekter:

  • Natur i det åbne land (f.eks. enge, vandhuller, vandløb)
  • Anlæg af stier med dertil hørende skiltning, faciliteter og formidling
  • Opsætning af bænke, bålhytter, shelters og andre lejrlivsfaciliteter
  • Naturpleje og naturgenopretning
  • Bynær natur

   

  Eksempler på gennemførte gadekærsprojekter i 2017:

  • restaurering af Valløby Gadekær, Højerup Kirkekær og Strøby Gadekær (se bilag for billeder før, under og efter restaureringen)

   

  Gadekærs/vandhulsprojekter der afventer tilsagn i 2018:

  • Højerup gadekær, Endeslev gadekær, to vandhuller i Grundejerforeningen Pilevang i Rødvig, Lille Heddinge gadekær, Hårlev Gadekær, Tåstrup Gadekær

   

  For at belyse tilskudsgivningen kan nævnes Højerup Borgerforening ift. restaurering af Højerup Gadekær, som vil kunne søge 100.000 kr. fra Naturpulje 2018, og 50.000 kr. (af de 250.000 kr.) fra Landsby- og udviklingspulje 2018, der er øremærket til landsbyers egne projekter.

  Økonomi

  Sagen vil ikke belaste Stevns Kommunes anlægsbudget, da der er afsat et rådighedsbeløb på 500.000,- kr. til "Naturpuljen" i budget 2018, som kan finansiere anlægsbevillingen. 

  Historik

  Punktet indgik sammen med forslag til retningslinjer for "Landsby-og udviklingspulje" på seneste PMF-udvalgsmøde. PMF vedtog forslag til retningslinjer for "Landsby- og udviklingspuljen" men besluttede at udsætte punktet vedrørende "Naturpuljen".

 • 85. Stevns Kommune som bi-venlig kommune

  application/pdf icon materiale_fra_oestsjaellands_biavlerforening.pdfapplication/pdf icon udvalgte_arealer_paa_stevns_.pdf

  Resume

  Plan Miljø og Fritid skal træffe beslutning om at gøre Stevns Kommune til en bi-venlig Kommune

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMF at:

   

  1. Stevns Kommune gøres til en bi-venlig kommune
  2. at udgiften på 50.000 kr. til arbejdet med at gøre Stevns Kommune til en Bi-venlig kommune i 2018 finansieres af Naturpuljen for 2018, under forudsætning af, at beløbet frigives -se andet punkt på dagsordenen

   

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Torsdag den 22. marts blev der afholdt en naturfagsmesse på Store Heddinge Skole. Elever fra 7., 8. og 9. klasse havde i samarbejde med interessenter og lokale virksomheder bygget messen op om en række emner indefor temaet fødevarer og forsyning.

  På messen var bl.a. en stand der omhandlede bier - deres store betydning som bestøvere og det faktum, at bestanden af bier år for år falder, hvilket kommer til at få en række voldsomme konsekvenser bl.a. på produktionen af fødevarer.

   

  Årsagen søges i det intensive landbrug, de meget store marker med monokulturer, intensiv bekæmpelse af ukrudt og skadedyr med pesticider, rydning af hegn og opdyrkning af naturarealer. For at bierne kan yde den nødvendige bestøvning, er det essentielt, at bierne gennem hele sæsonen har adgang til pollen. Pollen er biernes eneste kilde til protein, og uden pollen kan bierne ikke opfostre nye generationer af bier. Det er derfor vigtigt at få sikret biernes fødegrundlag gennem hele sæsonen.

  Værdien af de danske biers (honningbier og vilde bier) bestøvning af afgrøder i landbrug og frugtavl anslås af Danmarks Biavlerforening til at udgør 1 milliard kroner årligt. Hertil kommer værdien af deres bestøvning af naturens planter – denne værdi kan ikke gøres op i kroner og øre, men den medvirker til at sikre føde til fugle og vildt. Også haveejernes vækster nyder godt af biernes bestøvning. Derfor er det vigtigt, at sikre bierne gode levevilkår.

  Som kommune har man mulighed for at hjælpe bierne ved at udvælge arealer hvorpå der sås bivenlige planter. Hos Danmarks Biavlerforening har kommunen mulighed for at opnå en certificering som en bivenlig kommune. Certificeringen kræver, at der etableres mindst 1 hektar af de bivenlige planter. Danmarks Biavlerforening har i samarbejde med frøfirmaet DLF udviklet flere frøsortimenter, der på en gang skaber flot blomstring og føde til bierne. Af det vedlagt kort (bilag) har Materielgården afmærket med rødt, de arealer som tiltaget omhandler og disse udgør samet 1 hektar. De arealer der på kortet er marekret med blå udgør andre mulige arealer.

  De på kortet markedere røde areale er følgende steder: bag Rådhuset, ved Materielgården, ved Svanerne, Valløby, Klippinge, Rødvigvej i Store Heddinge (arealet modsat rensningsanlægget), Rengegade, ved Korsnæbsvej i Rødvig

  De på kortet markedere blå arealer er følgende steder: Ved Egehaven, Stevnsvej i Strøby Egede, Vemmetoftevej i Rødvig, Byskoven ved Baunebo i Hårlev, Rundkørsel ved Strøby Egede, Fitness-plads i Hårlev ved Byskoven og p-pladsen på Tingvejen

  Det estimeres, at der vil være en udgift forbundet med at blive til en bivenlig kommune på i alt kr. 50.000. Dette vil være en engangsinvstering, idet den efterfølgende drift af arealerne varetages af Materielgården og indgår i deres driftsbudget.

  Indkøb af frøblanding forventes af udgøre 20.000 kr. Før frøblanding kan fordeles i jorden, kræver det en del forarbejde for at gøre jorden klar til såning. Bl.a. skal græstørven skrælles af og jorden skal mekanisk behandles nogle gange over 2-3 uger for at undgå for meget ukrudt. Materielgården estimerer et tidsforbrug svarende til 30.000 kr.

  I forbindelse med gennemgang af dagsordenpunktet, deltager en repræsentant for Østsjællands Biavlerforening samt de elever fra Store Heddinge Skole, der på messen formidlede viden om bierne. Eleverne giver på mødet en kort præsentation af bierne og deres vigtige betydning for naturen.

  Økonomi

  Sagen har økonomisk betydning for Stevns Kommune idet projektet kræver en éngangsinvestering på 50.000 kr. Den efterfølgende drift af arealer indgår i driftaftalen med Materielgården.

 • 86. Magleby Losseplads

  application/pdf icon bilag_1.pdfapplication/pdf icon bilag_2.pdf

  Resume

  Plan, Miljø og Fritid skal tage stilling til, om der kan finansieres en undersøgelse af Magleby Losseplads, så lossepladsen kan færdigbehandles, og om Stevns Mountainbike Klub (Stevns MTB) kan anlægge en mountainbike bane på Magleby Losseplads.

   

   

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via PMF og ØU, at

   

  1. der igangsættes en undersøgelse af om Magleby Losseplads er slutafdækket, så der ikke kan ske kontakt med forurenet jord.
  2. at KB godkender en anlægsbevilling på 90.000 kr.
  3. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive 90.000 kr. af rådighedsbeløbet til "Ikke kontraktbundne midler i 2018"

   

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune er blevet kontaktet af mountainbike foreningen Stevns MTB, som ønsker at anlægge en mountainbike bane på Magleby Losseplads. Stevns MTB har sendt en ansøgning til Teknik & Miljø med beskrivelse af projektet.

   

  En anvendelse af Magleby Losseplads til mountainebikebane kræver bl.a. en tilladelse til ændret arealanvendelse. Endvidere skal lossepladsen være slutafdækket, dvs, der skal være en ½ meter ren jord over lossepladsen, så der ikke er kontakt til den forurenede jord. Ved en gennemgang af arkiverne er der opstået tvivl om lossepladsen mangler slutafdækning på et mindre område. Storstrøms Amt sendte i 2005 en indskærpelse til Stevns Kommune pga. ulovlig deponering og manglende slutafdækning med ren jord på dele af lossepladsen. Der er ingen dokumentation for at Stevns Kommune har efterkommet indskærpelsen.

   

  Inden arealet kan benyttes til en moutainbike bane eller andre offentlige anvendelser, skal Stevns Kommune sikre at arealet er slutafdækket, så der ikke kan ske kontakt til forurenet jord. Derfor er der indhentet tilbud på en undersøgelse af lossepladsen og kortlægning af slutafdækning.

   

  Magleby Losseplads er afspærret med en bom, men mange lokale borgere anvender lossepladsen til hundeluftning m.m.. Det derfor vigtigt, at området sikres med slutafdækning, så der ikke kan ske kontakt til forurenet jord.

   

   

   

   

  Lovgrundlag

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes budget.

  Teknik og Miljø har indhentet et prisoverslag på, hvad det vil koste at undersøge området.

  Det vil koste omkring 120.000 kr. ekskl. moms. Derudover kan der komme udgifter til en evt. slutafdækning på ca. 50.000 kr. i alt 170.000 kr.

  De 90.000 kr. finansieres af anlægget " Ikke kontraktbundne opgaver" og restbeløbet finansieres indenfor driften på fritid, natur- og miljøområdet.

 • 87. Pesticider i drikkevandet - orientering

  application/pdf icon oversigt_pesticider.pdf

  Resume

  Der har det seneste år været stor fokus på pesticider i drikkevandet - både i den lokale og den landsdækkende presse.

  Både kommune og vandværker har stor fokus på koncentrationerne af pesticider i drikkevandet.

   

  I Stevns Kommune er der konstateret fund af pesticider i drikkevandet til forbrugerne på i alt 7 vandværker samt i 22 drikkevandsboringer som tilhører 10 vandværker.

   

  Der er ingen koncentrationer af pesticider over grænseværdien i det vand, der leveres til forbrugerne.

   

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMF, at

   

  1. tage orienteringen til efterretning

  Beslutning

  Til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Der har det seneste år været stor fokus på pesticider i drikkevandet - både i den lokale og den landsdækkende presse.

   

  Både kommune og vandværker har stor fokus på koncentrationerne af pesticider i drikkevandet. Vandværkerne er forpligtet til at analysere drikkevandet for pesticider - både det vand der pumpes op men også det vand der leveres til forbrugerne. Der analyseres for ca. 30 pesticider pr. gang.

   

  I Stevns Kommune er der konstateret fund af pesticider i drikkevandet til forbrugerne på i alt 7 vandværker. Der har på et enkelt af disse vandværker været konstateret en koncentration over grænseværdien, men problemet kan løses, ved at indvinde mindre fra den boring hvorfra forureningen kommer. Der er på de 6 andre vandværker ikke konstateret pesticider over grænseværdien.

   

  I Stevns Kommune er der 51 drikkevandsboringer fordelt på 22 vandværker. Der er konstateret pesticider i 22 drikkevandsboringer som tilhører 10 vandværker.

   

  På nogle af vandværkerne kan man altså konstatere pesticider i boringerne, dvs. det vand der pumpes op, men der kan ikke konstateres pesticider i selve drikkevandet, som leveres til forbrugerne. Dette skyldes, at vandet fra boringerne blandes og derved vil koncentrationerne i drikkevandet være lavere.

  Desuden kan koncentrationen af pesticider svinge over en årrække.

   

  Ved høje koncentrationer i nogle af vandværkets boringer kan grænseværdien for drikkevandet således overholdes ved at blande med vand fra andre boringer, som ikke indeholder samme koncentration.

   

  For en mere detaljeret oversigt se bilag.

  Lovgrundlag

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi

 • 88. Udbedring af korroderede murbindere - anlægsbevilling

  Resume

  Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt at en del af beløbet afsat i budgettet til undersøgelse og udbedring af korroderede murbindere bliver frigivet. En undersøgelse har vist, at 5 af Stevns Kommunes bygninger vurderes at være i risikogruppen og der ønskes nu frigivet et beløb afsat i budgettet til udbedring af de pågældende mure.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMF og ØU, at

  1. KB giver en anlægsbevilling på 550.000 kr. til at udbedre problemer med korroderede murbindere i de af Stevns Kommunes ejendomme som undersøgelsen har vist kan være i risiko

  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive 550.000 kr. af rådighedsbeløbet på 1.000.000 kr., som er afsat i 2018

  3. det resterende rådighedsbeløb på 450.000 kr. tilbageføres kassen

  Direktionen, 3. april 2018, pkt. 1:

  Ikke til stede: Bjørn Voltzmann og Pernille Kjeldgård

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

   

  Sagsfremstilling

  Efter stormen i 1999 undersøgte Statens Byggeforskningsinstitut flere bygninger, hvor trådbindere havde vist sig at være korroderet væk med nedstyrtning af murværk som resultat. Bl.a. i 2003 og igen i 2015 har der været tilfælde af mure der pludselig er styrtet sammen. Dette skete i stille vejr fordi murbinderne var korroderede. Efterfølgende anbefalede den daværende Erhvervs- og Boligstyrelse bygningsejere at undersøge om murbindere i deres bygninger var i forsvarlig stand.

   

  Ved hule ydermure bestående af en formur og en bagmur forbinder man de to mure med murbindere. Murbindere kan laves af stenbindere, men er siden omkring år 1900 typisk lavet som trådbindere. Trådbinderne skal være korrosionsfaste, så de ikke tærer og enten får nedsat funktion eller bliver helt gennemtærede med deraf følgende risiko for nedstyrtning af murværk. Siden 1984 har der været krav om korrosionsfaste trådbindere, hvilket mindsker risikoen for nedstyrtning af murværk. De vægge hvor risikoen for nedstyrtning er størst, er derfor vurderet til at  være to etagers murede ydervægge opført før 1984 og murede ydervægge højere end to etager opført før 1969. Trådbindere af rustfrit stål eller tinbronze er ikke et problem, da de er korrosionsfaste. Derimod kan bindere af varmforzinket stål eller messing være et problem. Hverken bygningstegninger eller opførelsesåret kan entydigt præcisere hvorvidt en ejendom indeholder korroderede murbindere. Derfor skal ejendommene i risikogruppen fysisk undersøges. Ved opdagelse af korroderede murbindere eftermonteres nye korrosionsfaste murbindere.

   

  Kommunalbestyrelsen har tidligere i alt frigivet 200.000 kr. til udførelse af selve undersøgelsen og undersøgelsen er nu afsluttet. Der er brugt i alt 115.000 kr. Resterende beløb på kr. 85.000 skal ikke anvendes.
  Undersøgelsen har vist, at 5 af Stevns Kommunes bygninger vurderes at være i risikogruppen, og der ønskes nu frigivelse af beløb afsat i budgettet til udbedring af de pågældende mure.

   

  NB: Bemærk lukkede bilag til sagen findes som særskilt sag under lukket punkt på dagsordenen. 

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes anlægsbudget, da der er afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i budget 2018, som kan finansiere anlægsbevillingen.

 • 89. Orientering om ansøgning om landzonetilladelse - byggesags nr. 2015-0364

  Resume

  Medlem af kommunalbestyrelsen Varly Jensen har bedt om en orientering af ansøgning om landzonetilladelse - byggesags nr. 2015-0364

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller i PMF, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Medlem af kommunalbestyrelsen Varly Jensen har modtaget en henvendelse fra ejeren af Østergårdsvej 13 4660 Store Heddinge, som den 19. april 2015 har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af en husstandsvindmølle med en totalhøjde på 25 meter.

  Den 12 april 2016 meddeler Stevns Kommune landzonetilladelse til det ansøgte. Tilladelsen blev efterfølgede påklaget til planklagenævnet bl.a. på grund af at husstandsvindmøllen ikke vurderes som driftmæssig nødvendig, at den ikke opstilles i nærheden af beboelse og at der kan være flagermus i området.

  Den 18. december 2017 modtag kommunen afgørelse fra planklagenævnet. Planklagenævnet ophæver Kommunens afgørelse og hjemviste den til fornyet behandling i Kommunen.

  Der har været afholdt møde med ansøger og dennes konsulent den 18. januar 2018. På mødet blev det aftalt, at der udarbejdes en ny ansøgning hvortil der udarbejdes en smv-screening for flagermus. Ansøgningen er sendt i naboorientering den 26. marts 2018.

 • 90. Udbedring af korroderede murbindere - anlægsbevilling - lukkede bilag

  Beslutning

  Til efterretning.

   

 • 91. Kondemnering

  Beslutning

  Godkendt.

   

 • 92. Diverse orienteriger - PMF den 10. april 2018 (Lukket)