Referat

 • 58. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMF den 12. marts 2018.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 59. Forbedring af trafiksikkerhed på Strøbyskolen, etape 1 - frigivelse

  application/pdf icon principskitse_af_stiforloeb_fra_nicolinelund_til_stroebyskolen.pdfapplication/pdf icon skitseforslag_stroebyskolen.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte at give en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr til gennemførelse af 1. etape af projektet

  til forbedring af trafiksikkerheden på Strøbyskolen.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via DIR, PMF og ØU, at

  1. KB giver en anlægsbevilling på 1.800.000 kr. til udførelse af 1. etape af forbedring af trafiksikkerheden på Strøbyskolen
  2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet på 1.800.000 kr. til forbedring af trafiksikkerheden på Strøbyskolen i budget 2018

   

  Direktionen, 5. marts 2018, pkt. 3:

  Anbefales

  Plan, Miljø og Fritid, 6. marts 2018, pkt. 48:

  Sagen udsættes.

  Beslutning

  Anbefales

  Sagsfremstilling

  Plan og teknik udvalget godkendte på sit møde den 14. marts 2017 det fremlagte skitseprojekt til forbedring af trafiksikkerheden på Strøbyskolen. Projektet blev medtaget som anlægsønske til budget 2018 og heri er der afsat et rådighedsbeløb 1,8 mio. kr. til gennemførelse af 1. etape af projektet.

  Forvaltningen påregner på grundlag af det godkendte skitseprojekt incl. stiforbindelsen mod nordøst til Nicolinelund, at udbyde anlægsarbejdet sammen med krydsombygningerne på Stevnsvej. 1. etape af projektet omfatter cykelsti i eget tracé fra Lendrumvej frem til skolens hovedindgang, nye Kiss'n'ride faciliteter, ind- og udkørsel fra daginstitutionen, etablering af nye cykelskure samt nedrivning af eksisterende cykelstativer/skure ved Lendrumvej.

  1. etape af projektet påregnes udført hen over sommeren 2018 for at genere skolen mindst muligt.

   

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje

  Økonomi

  Projektet finansieres med et i budget 2018 afsat rådighedsbeløb og har således ikke konskvenser for kommunens økonomi.

 • 60. Evaluering af busruter

  application/pdf icon aarlig_statusrapport_2017.pdfapplication/pdf icon paastigere_og_koereplantimer_til_statusrapport.pdfapplication/pdf icon stevns_praesentation.pdf

  Resume

  I efteråret 2017 blev det som en del af de fremsatte forslag til balancekatalog aftalt at der skulle udarbejdes en evaluering af den kollektive trafik i Stevns Kommune.

  Denne evaluering skulle foreligge i primo 2018 og fremlægges for PMF udvalget.

   

  Af evalueringen fremgår dels

  • statusevaluering til yderpuljen
  • vurdering fra Movia vedr. nuværende busdrift - herunder forslag til forbedringer

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMF, at

  1. evalueringen fra yderpuljen skal tages til efterretning
  2. PMF beslutter hvorledes udmøntning af besparelse på 370.000 kr. fra 2017 effektures udfra Movias notat

   

   

  Plan, Miljø og Fritid, 6. marts 2018, pkt. 49:

  Sagen genoptages.

  Beslutning

  1. at til efterretning

  2. at Løsningsforslag 3 godkendt - desuden godkendes en øget udgift på kr. 70.000 til hverdagskørsel til Mandehoved. Sidstnævnte evalueres om et år i udvalget.

   

  Varly Jensen kan ikke godkende øgede udgifter til hverdagskørsel til Mandehoved

   

  Varly Jensen begærede sagen i Kommunalbestyrelsen

  Sagsfremstilling

  Yderpuljen:

   

  I forbindelse med ændringerne af busdriften i 2016 fik Stevns Kommune tilsagn om støtte fra Yderpuljen primært til driften af de ruter,

  hvor kørselsomfanget blev øget og til 2 nye busruter, men også til forbedring af stoppesteder med nye busskure og count down moduler.

   

  Der er i januar udarbejdet en statusrapport for yderpuljen 2017, hvor kommune skal gøre rede for projektet, herunder en opgørelse af de

  faktiske passagertal sammenholdt med de forventede.

   

  Af denne fremgår det at

  • Projektet har nu kørt et helt kalenderår udover det opstarten i 2016.
  • Movias estimat 3 for 2017 viser, at rute 108 og 109 kun har en mindre tilvækst i antallet af påstigere på hhv. 3 og 5 % i forhold til 2015.
  • Rute 251, 252 og 254 har haft i alt ca. 224.300 påstigere mod forventet 150.700 og den nye rute 253 har haft ca. 31.400 påstigere mod forventet 27.000 i 2017.
  • Samlet set viser Movias estimat 3, at der har været i alt ca. 417.000 påstigere mod forventet 422.200.
  • Der er indkøbt Count Down moduler incl. standere og buslæskure. Opsætning af buslæskure og forbedring af busstoppesteder incl. opsætning af Count Down moduler udføres i foråret 2018.

   

  For så vidt angår rute 251, 252, 253 samt 254 er projektets succeskriterie opfyldt. En del af stigningen skyldes, at de nævnte ruter indgår som en del i skolebus kørsel.

   

  Den øgede kørsel på 108 samt 109 har imidlertidig ikke givet det forventede tilvækst af passagere.

   

  Movia gennemgang af bustrafik:

  Movia har i december 2017 og frem til februar gennemgået passagertal for samtlige ruter i Stevns Kommune.

   

  I den forbindelse er de fremkommet med forslag til optimering af busdriften under overskriften "bedre busdrift for pengene".

  Resultatet af gennemgangen er:

  • Estimat på øget busbetjening til Mandehoved i hverdage
  • Estimat på øget busbetjening til Mandehoved i weekend og helligdage
  • Forslag til justering af busdrift med henblik på udmøntning af fremtidig besparelse.

   

  Historik

  PTU d. 14.11.2017 pkt. 549 samt PTU d. 26.9.2017 pkt. 523

 • 61. 'Grøn pulje til stier og udvikling af natur' samt 'Landsby- og udviklingspulje' - frigivelse og anvendelse

  application/pdf icon landsby_og_udviklingspulje.pdfapplication/pdf icon groen_pulje_stier_og_udvikling_af_natur.pdf

  Resume

  Der er i Budget 2018 afsat 500.000,- kr. til hver af de to puljer ’Grøn pulje til stier og udvikling af natur’ samt ’Landsby og udviklingspulje’. Administrationen ønsker at PMF-udvalget tager en drøftelse om hvordan disse midler skal bruges og hvilke kriterier der skal opfyldes for at få tildelt midler fra puljerne.

  Repræsentanter fra Teknik & Miljø samt Kulturkonsulenten har lavet et udkast til forslag som PMF-udvalget kan tage udgangspunkt i. (Vedlagt som bilag)

   

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via PMF og ØU, at

  1. PMF vedtager retningslinier for anvendelsen af de afsatte anlægpuljer "Grøn pulje til stier og udvikling af natur" og "Landsby og udviklingspulje"
  2. der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til "Grøn pulje til stier og udvikling af natur" og puljen administreres efter de vedtagne retningslinier i PMF.
  3. anlægbevillingen finansieres ved at frigive det afsatte rådighedsbeløb 500.000 kr. til "Grøn pulje til stier og udvikling af natur", som er afsat i budget 2018.
  4. der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til "Landsby og udviklingspulje" og puljen administreres efter de vedtagne retningslinier i PMF. 
  5. anlægbevillingen finansieres ved at frigive det afsatte rådighedsbeløb 500.000 kr. til "Landsby og udviklingspulje", som er afsat i budget 2018.

   

  Plan, Miljø og Fritid, 6. marts 2018, pkt. 50:

  Sagen udsættes.

  Beslutning

  Udvalget vedtog forslaget til retningslinier for Landsby- og udviklingspuljen. Endvidere besluttedes, at det også skal være muligt at søge om midler til forbedring af forsamlingshuse. Endvidere kan der søges om max. kr. 50.000 til mere åbne projekter, der grundlæggende går ud på at styrke fællesskabet i landsbyen. Der gives højest tilsagn til 5 af sidstenævnte projekter.

  Udvalget ønsker løbende orientering om bevilgede tilskud.

  Varly Jensen ønsker at det stående politiske udvalg løbende skal godkende de projekter der er søgt tilskud til.

   

  Udvalget abefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 500.000 til Landsby- og Udviklingspuljen og at bevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på kr. 500.000

   

  Spørgmålet om retningslinier for Grøn pulje til stier og udvikling af natur - "Naturpuljen" - herunder anlægsbevilling m.v. tages op som en særskilt sag på et kommende møde i udvalget.

  Sagsfremstilling

  Der er afsat 500.000,- til hver af de to puljer ’Grøn pulje til stier og udvikling af natur’ samt ’Landsby og udviklingspulje’. Administrationen ønsker at PMF-udvalget tager en drøftelse om hvordan disse midler skal bruges og hvilke kriterier der skal opfyldes for at få tildelt midler fra puljerne.

  Repræsentanter fra Teknik & Miljø samt Kulturkonsulenten har lavet et udkast til forslag som PMF-udvalget kan tage udgangspunkt i. (Vedlagt som bilag)

  De vedhæftede udkast er baseret på de erfaringer, der har været med natur og udviklingsprojekter i landsbyerne de sidste par år.

  I 2017 var der således en pulje 'Natur og miljø i landsbyer'. Denne pulje har primært været brugt til at restaurere gadekær, der lokalt har løftet landsbyerne landskabeligt såvel som naturmæssigt.

  Lokalt i landsbyerne er der stor efterspørgsel på en række projekter, der kan løfte nærområderne på forskellig vis. Borgerne har mange idéer og forslag, derfor er det givtigt at præcisere, hvad puljen kan anvendes til og hvad der lokalt og på tværs af lokalsamfundende giver størst værdi.  

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes anlægsbudget, da der er afsat et rådighedsbeløb på henholdsvis 500.000,- kr. til 'Grøn pulje til stier og udvikling af natur' og 500.000,- kr. til 'Landsby- og udviklingspulje' i budget 2018, som kan finansiere anlægsbevillingen. 

   

 • 62. Toilet, Hårlev Byskov - anlægsbevilling

  application/pdf icon dagsordenspunkt_haarlev_byskov_-_drift_af_kommende_toiletbygning_behandlet_paa_moedet_20._juni_2017_kl._1430_moedelokale_8_i_natur-_fritids-_og_kulturudvalget_2.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_lag-projekter_-_ansoegninger_om_tilskud_fra_den_kommunale_pulje_behandlet_paa_moedet_12._oktober_2017_kl._1800_raadssalen_i_kommunalbestyrelsen_.pdf

  Resume

  Der skal træffe beslutning om projektændringen af et anlæg, der er givet til Hårlev Borger- og Erhvervsforening. Midlerne er givet til etablering af en toiletbygning i Hårlev Byskov. Projektændringen består i, at toiletbygning ændres til en toiletvogn. Der skal fortsat etableres kloakering, vand og strøm på stedet.  

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMF og ØU, at

   

  1. ønsket om projektændringen af midlerne, der oprindeligt er givet til etablering af en toiletbygning i Hårlev Byskov, ændres til indkøb af en toiletvogn - under forudsætning af, at Erhvervsstyrelsen godkender projektændringen og at det på budgettet afsatte beløb godkendes overført til 2018. 
  2. der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til det nye anlæg Toiletvogn/Hårlev Byskov.
  3. det nye anlæg finansieres af de afsatte midler til Toiletbygning i Hårlev Byskov 400.000 kr.

  Direktionen, 5. marts 2018, pkt. 1:

  Anbefales.

  Plan, Miljø og Fritid, 6. marts 2018, pkt. 51:

  Sagen udsættes.

  Beslutning

  Anbefales.

   

  Sagsfremstilling

  Natur- Fritid & Kulturudvalget behandlede på dets møde den 9. april 2013 en ansøgning fra Hårlev Borger- og Erhvervsforening om midler til etablering af en toiletbygning i Hårlev Byskov. Ifølge den oprindelige sag, så var det en del af aftalen at: "Foreningen påtager sig udgiften med den fremtidige drift og udgifter til vedligehold (herunder evt. hærværk)”. NFK besluttede at sagen skulle indgå i de kommende budgetforhandlinger. Kommunalbestyrelsens beslutning i oktober 2015, at der på budget 2016 blev afsat 400.000 kr. til toiletbygning i Hårlev Byskov. I 2017 behandlende Natur- Fritid & Kulturudvalget på dets møde den 20. juni 2017 en forespørgsel fra formanden for Hårlev Borger- og Erhvervsforening om hvorvidt foreningen skulle stå for driften af toiletbygningen. Udvalget besluttede ikke at give driftsmidler til den kommende toiletbygning og henholder sig til beslutningsoplægget (sag nr. 08/773) ved godkendelse af finansiering af toiletbygning (bilag).

  De på budget 2016 afsatte midler til etablering af et toilet i Byskoven, har været anvendt som en kommunalmedfinansiering til en ansøgning til Udvikling Stevns for indkøb af en mobil scene. Udvikling Stevns har imødekommet ansøgningen med 207.000 kr., og Stevns Kommune gav i 2017 et tilskud på 18.000 kr. til indkøb af scene til i alt 225.000 kr. (bilag).

   

  På baggrund af den politiske beslutningen fra den 20. juni 2017 har sagen været drøftet på et møde i januar måned 2018 af formanden for Hårlev Borger- og Erhvervsforening, Formanden for Plan, Miljø & Fritid og Centerchefen for Teknik & Miljø. Hårlev Borger- og Erhvervsforening ønsker ikke at drifte en toiletbygning, men har reelt behov for et toilet i forbindelse med afholdelse af diverse arrangementer i Byskoven. For at imødekomme dette behov, blev det på mødet besluttet, at forsøge at ændre projektet således at toiletbygningen ændres til et toiletvogn. Der skal fortsat etableres kloakering, vand og strøm, således at faciliteterne er til stede.

   

   Sagen har været behandlet af bestyrelsen i Udvikling Stevns den 14. februar 2018, med følgende beslutning:

  "Bestyrelsen besluttede at give tilladelse til projektændringen under forudsætning af, at den mobile toiletvogn kan lejes på lignede vilkår som med scenen, og dermed bruges af andre også til arrangementer andre steder".

  På baggrund af bestyrelsens beslutning, er der indsendt en ansøgning om projekt- og budgetændring til Erhvervsstyrelsen.  

 • 63. Projekt formidlingstrappe Sigerslev Kridtbrud - anlægsbevilling

  Resume

  PMF bedes beslutte at godkende en anlægsbevilling på 175.000 kr. som kommunenes medfinansiering af projekt Formidlingstrappe Sigerslev Kridtbrud.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via DIR, PMF og ØU at:

   

  1. der frigives en anlægsbevilling som medfinansiering til projekt Formidlingstrappe Sigerlev Kridtbrud på 175.000 kr.
  2. anlægsbevillingen finansieres af udviklingspulje på 375.000 kr. under forudsætning af at de 375.000 kr. er godkendt overført til 2018.

  Direktionen, 5. marts 2018, pkt. 2:

  Anbefales.

  Plan, Miljø og Fritid, 6. marts 2018, pkt. 52:

  Sagen udsættes.

  Beslutning

  Anbefales.

   

  Sagsfremstilling

  Projekts formål
  Formålet med projektet er at skabe en ny formidlingsmæssig oplevelse af den særegne natur og kulturhistorie ved Stevns Klint med udgangspunkt fra en formidlingstrappe ved Sigerslev Kridtbrud. Formidlingstrappen indgår i ideen om at skabe større sammenhæng langs kystlinjen via en forbedring af det nuværende trampestiforløb langs Stevns Klint. Projektet omfatter etablering af adgangsforhold og sikkerhedsforanstaltninger, hvor publikum kan bevæge sig langs vandet på den lange vandrerute. Projektet skal skabe faciliteter, der gør det muligt for alle at få en helt unik og sikker oplevelse af Stevns Klint.

  En gennemførelse af projektet forventes at give et væsentligt løft af oplevelsen af den nordlige del af klinten såvel formidlings- og oplevelsesmæssigt som gennem øget tilgængelighed for besøgende.

  Sigerslev Kridtbrud er samtidig den nordligste lokalitet for konkrete udviklingsplaner langs klinten. Det er kommunes vurdering, at det ansøgte projekt vil give en markant berigelse af anvendelsen af området ikke mindst for en række lokale brugergrupper: Skoler, motionister, amatørgeologer og et generelt lokalt publikum.

  Projektet i Sigerslev Kridtbrud er et selvstændigt projekt under et fælles initiativ for hele Stevns Klint, hvor kvalitetsformidling, øget tilgængelighed og gode oplevelser er i fokus. De enkelte projekter er koordinerede og supplerer hinanden.

  Projektet
  Stevns Klint Trampesti løber langs klinten som forbindelsesled mellem de enkelte lokaliteter og er samtidig hovedfærdselsåre for den vandrende trafik. Stiforløbet ved Sigerslev Kridtbrud løber i dag en omvej uden om bruddet af sikkerhedsmæssige årsager, hvilket opleves som en ”prøvelse” af mange vandrende. Derfor har der længe været et ønske om et mere ligeud rettet og kystnært stiforløb.

  Stevns Kommune har været i dialog med virksomheden Omya A/S, som driver kridtbruddet og har forhandlet sig frem til en løsning, der gør det muligt at lægge en sti langs kysten, så publikum i sikkerhed kan passere gennem området og få direkte forbindelse med det vigtige formidlingspunkt på Stevns Naturcenter ved Mandehoved, der ligger umiddelbart nord for kridtbruddet.

  Samtidig vil løsningen gøre det muligt at etablere en væsentlig formidling til publikum af de let tilgængelige geologiske lag og af kridtindvindingen i området. I forbindelse med den positive dialog mellem de involverede parter, er der samtidig indledt en dialog med Omya A/S og med Region Sjælland om en retableringsplan for eventuelle nye graveområder. Det er ønsket, at gøre nogle af de tidligere graveflader tilgængelige og på den måde tilgodese forskningen og formidlingen af nye blotninger af de geologiske lagserier foruden en langsigtet sikker og hensigtsmæssig ordning af de trafikale forhold i området. Endeligt er der mellem Stevns Kommune og Omya A/S truffet aftale om den fremtidige drift og vedligeholdelse af løsningen.

  Finansiering
  Stevns Kommune og Omya A/S arbejder nu i fællesskab for at få realiseret projektet, hvilket er baggrunden for dialog med fonde og efterfølgende søgning af fondsmidler. Der er pt. ansøgninger til behandling hos Knuds Højgaards Fond, Trygfonden og 15. juni Fonden. Projektet beløber sig til godt 2 mill. kr. (anslået inkl. uforudsete udgifter). Undervejs i fondsansøgningsprocessen har det vist sig, at der er forventning om kommunal medfinasiering. Friluftsrådet har således under seneste ansøgningsrunde givet et afslag på forvaltningens ansøgning om 500.000 kr. med begrundelse i bl.a. manglende kommunal medfinansiering. En kommunal medfinansiering vil sende et tydeligt signal til fondene om, at Stevns Kommune vil forbedre adgangsforholdene og samtidig løfte oplevelsen og formidlingen af området ved Naturcentret.

  Såfremt der bevilliges det ønskede anlægssum, fremsendes ansøgning til Friluftsrådet igen, som åbner op for en ny ansøgningsrunde i foråret 2018. Da det vil kræve ekstra tid at nå at samle de fornødne midler til projektet, er projektets gennemførsel og åbning flyttet til 1-5 2019 (tidligere 15-6-18).

   

  Økonomi

  Anlægsbevilling på 175.000 kr.

  Historik

  Projektet startede op i sensommeren 2016 af Stevns Kommune med OMYA A/S og Østsjællands Museum som centrale parter. Stevns Kommune og Østsjællands Museum udarbejde et oplæg under inddragelse af OMYA A/S, som dannede grundlag for de senere fondsansøgninger. Stevns Kommune, Østsjællands Museum og OMYA A/S indhetede forskellige relevante tilbud på elementer (trappe, sikkerhedshegn, sikringsnet mv.), som skal indgå i projektet. Disse har dannet grundlag for budgettet, som er sendt til fondene. Dialog med relevante fonde samt fondsansøgninger har foregået siden efteråret 2017.

 • 64. Vandforsyning - administrationsgrundlag

  application/pdf icon administrationsgrundlag.pdf

  Resume

  Teknik & Miljø har udarbejdet et samlet administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Stevns Kommune. Administrationsgrundlaget beskriver på hvilken baggrund administrationen behandler sager under vandforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

   

  Der gives en orientering om indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, regulativ for Strøby Egede Vandværk samt Vandets Dag.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMF, at

   

  1. godkende administrationsgrundlaget for vandforsyningsloven i Stevns Kommune.
  2. tage orienteringen til efterretning.

  Plan, Miljø og Fritid, 6. marts 2018, pkt. 53:

  Sagen udsættes.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Administrationsgrundlaget for vandforsyningsloven i Stevns Kommune

  Administrationsgrundlaget beskriver på hvilken baggrund administrationen behandler sager under vandforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger. Grundlaget beskriver kommunens opgaver vedrørende vandforsyning og indeholder retningslinjer for, hvordan opgaver inden for dette område skal løses.

   

  Administrationsgrundlaget er vedlagt som bilag.

   

  Herunder fremhæves nogle af de områder, som administrationsgrundlaget beskriver.

   

  Tilsynsfrekvens for almene vandværker

  I henhold til drikkevandsbekendtgørelsen skal kommunen føre tilsyn med de almene vandforsyninger, dvs. vandværker. Almene vandforsyninger forsyner over 9 husstande.

  Stevns Kommune har 22 vandværker og vi har fastsat tilsynsfrekvensen til hvert 3. år.

   

  Overflødige brønde og boringer

  Der er i Stevns Kommune mange overflødige brønde og boringer, som følge af at husstandene får vand fra vandværker. De overflødige brønde og boringer står som "åbne sår" i jordskorpen og fungerer som lodrette dræn, hvor der kan trænge bakterier, sprøjterester og andre miljøfremmede stoffer ned til vores drikkevand.  

   

  I 2013 vedtog det daværende Natur-, Fritids- og Kulturudvalg, at det ikke længere skulle være muligt at søge om tilladelse til bevaring af en overflødig brønd.

  Desuden er der også siden 2013 hvert år givet tilskud til sløjfning af brønde. Borgerne kan modtage 4.000 kr., hvis de sløjfer deres brønd frivilligt.

  Vi oplyser om tilskudsordningen i Stevnsbladet nogle gange henover året samt i forbindelse med at husstande kobles på vandværket. På den måde får vi sløjfet en masse gamle brønde uden påbudssager.

   

  Ny drikkevandsbekendtgørelse

  Den 27. oktober 2017 trådte en ny drikkevandsbekendtgørelse i kraft. Bekendtgørelsen har en del ændringer i forhold til tilsyn og kontrol med vandværker og enkeltindvindere.

  En ændring er, at der skal udarbejdes nye analyse-kontrolprogrammer for de almene vandforsyninger. Kontrolprogrammerne omhandler hvilke analyser der skal udtages, hvor ofte og hvor i forsyningsnettet. Vi er i fuld gang med at udarbejde kontrolprogrammer til alle vandværkerne og regner med at kunne sende dem ud her i foråret.

   

  En anden ændring er, at enkeltindvindere, dvs. ejendomme som forsynes med drikkevand fra egen brønd eller boring, ikke længere er omfattet af bekendtgørelsen, og der er derfor ikke længere krav til dem om udtagning af analyser. Det anbefales dog, at de fortsat tager analyser hvert 5. år.

   

  Ikke-almene vandforsyninger, som forsyner 2-9 husstande, har tidligere været sidestillet med enkeltindvindere. I den nye bekendtgørelsen skal kommunen bestemme hvor ofte de ikke-almene vandforsyninger skal  udtage analyser.

  Stevns Kommune har omkring 40 ikke-almene vandforsyninger. Vi har i administrationsgrundlaget skrevet, at de ikke-almene skal udtage en analyse hvert 2. år. Der vil inden sommeren 2018 sendes brev ud til alle husstande, der forsynes af ikke-almene vandforsyninger, omkring udtagning af analyser.

   

  Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

  Der skal i henhold til vandforsyningsloven udarbejdes indsatsplaner som skal laves på baggrund af statens grundvandskortlægning. Indsatsplaner skal indeholde en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse samt retningslinjer og tidsplan for myndighedernes indsats til opnåelse af denne beskyttelse.

  Grundvandskortlægningen i Stevns Kommune er delt op i to områder, og er lavet i henholdsvis 2006 af Storstrøms Amt (Stevns kortlægningsområde) og i 2013 af Naturstyrelsen (Vallø kortlægningsområde).

   

  Det er vores hensigt at udarbejde en samlet indsatsplan for hele Stevns Kommune, således at den både omhandler Stevns og Vallø kortlægningsområder.

  Der er dog nogle mangler for Stevns kortlægningsområde. Derfor er vi i dialog med Miljøstyrelsen, som vil lave nogle nye beregninger for området. Miljøstyrelsen er i opstartsfasen til arbejdet, men vi mangler stadig en tilbagemelding fra dem, om hvornår de er færdige.

   

  Derfor vil indsatsplanen for Stevns Kommune ikke blive udarbejdet i år, men vi håber på, at den vil blive udarbejdet i 2019, når vi har de nyeste beregninger fra Miljøstyrelsen.

   

  Regulativ for Strøby Egede Vandværk

  Almene vandværker skal udarbejde et regulativ, som skal indeholde nærmere regler om retten til forsyning fra forsyningsledninger, herunder om forbruget skal måles ved vandmålere, og om grundejernes forpligtelser med hensyn til vandindlæg. Regulativet kan også indholde andre bestemmelser af almindelig betydning for vandforsyningen. Regulativet skal godkendes af kommunen.

   

  Strøby Egede Vandværk har netop sendt deres regulativ til godkendelse i kommunen.

   

  Vandets dag

  FN har erklæret den 22. marts for Vandets Dag. Dagen skal sætte fokus på vandressourcen.

  For at sætte fokus på dagen i Stevns Kommune påtænker vi at arrangere en dag for skoleklasser, hvor vi inddrager Stevns Naturcenter, Vandværkerne og KLAR forsyning til at lærerig dag for børnene.

  Derudover forsøger vi at planlægge at holde åbent hus på Store Heddinge Vandværk, så interesserede borgere kan høre mere om blødgøring af vand.

   

   

  Lovgrundlag

  Vandforsyningsloven, bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. nr. 125 af 26/01/2017 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186424 med tilhørende bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 65. Affaldsområdet, status og kommende tiltag - orientering

  application/pdf icon _nye_affaldsordninger_-_proces_og_tidsplan_revideret_februar_2018.docx.pdfapplication/pdf icon baggrundnotat_-om_kommende_affaldsordniner.docx.pdf

  Resume

  ARGO vil give en orientering om status og kommende tiltag på affaldsområdet

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMF, at

  1. orientering og proces/tidsplan tages til efterretning

  Plan, Miljø og Fritid, 6. marts 2018, pkt. 54:

  Sagen udsættes.

  Beslutning

  Til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Den gældende nationale ressourcestrategi fra 2013 foreskriver som mål, at mindst 50 % af husholdnings-affaldet skal indsamles til genanvendelse i 2022. Fokusfraktionerne i beregningen af procentsatsen er madaffald, pap, papir, plast, metal, glas og rent træ.

  Stevns kommunes genanvendelsesprocent lå i 2016 på 29 %, mens de endelige data for 2017 endnu ikke foreligger.

  Genanvendelsesmålsætningen indgår også som mål i kommunens egen affaldsplan for 2014 - 2018.

  I den sammenhæng har kommunalbestyrelsen i forrige periode vedtaget, at der i 2018 skal tages stilling til hvilke nye ordninger der skal etableres, ligesom man har truffet beslutning om forlængelse af nuværende indsamlingskontrakt frem til maj 2020, således at beslutning om nye tiltag kan blive indarbejdet i et kommende indsamlingsudbud.

   

  Forvaltningen har bedt ARGO om at være behjælpelig med at få tilrettelag og udarbejdet beslutningsgrundlag og de kommende udbud.

   

  Forvaltningen har aftalt at ARGO på mødet den 6. marts giver en orientering om:

  1.       Status, nuværende ordninger, overordnede krav, forventninger til kommende krav samt skitserer handlemuligheder og tidsplan frem mod etablering af nye ordninger - og

  2.       Kommende tiltag på genbrugspladserne med at nedlægge fraktionerne småt og stort brændbart for at kunne bidrage til opfyldelse af 50 %-målet for genanvendelse.

   

  I forlængelse af denne orientering er det planen, at der i maj afholdes et temamøde, hvor der bliver mulighed for at drøfte forskellige muligheder for indretning af de fremtidige affaldsordninger og derved øge genanvendelsen. I den forbindelse er målet at lægge rammer for hvilke scenarier, der skal belyses og vurderes yderligere, herunder også økonomiske beregninger af kommende renovationstakster.

   

  Udvalget vil derefter på møde den 21. august 2018 få forelagt et egentligt oplæg med forslag til beslutning om kommende nye affaldsordninger i Stevns kommune.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 966 af 23/06/2017, kapitel 6

  Affaldsbekendtgørelsen, Bek. om affald nr. 1309 af 18/12/2012

  Den nationale affalds- og ressourcestrategi

  Økonomi

  Endnu ingen økonomiske konsekvenser

 • 66. Rottebekæmpelse og tiltag i 2018 - orientering

  application/pdf icon bilag_rottebekaempelse.pdfapplication/pdf icon brochure_10_tips.pdf

  Resume

  Forvaltningen har igangsat nye tiltag til rottebekæmpelsen i Stevns kommune efter kraftig stigning i anmeldelser.

  Indstilling

  Teknik og miljø indstiller til PMF, at

   

  1. tage orienteringen med de oplistede indsatser til efterretning

  Plan, Miljø og Fritid, 6. marts 2018, pkt. 55:

  Sagen udsættes.

  Beslutning

  Til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Der har i Stevns kommune været en markant stor stigning i rotteanmeldelser fra 2013 med 735 stk. til 2017 med 2204 stk. Der blev lavet en undersøgelse, som gik ud på, hvilke konsekvenser bekendtgørelsen fra 2012 og til dato, havde haft. Der er bl.a. blevet skærpet med hensyn til brug af gifte samt en mere forebyggende indsats fra borgernes side.

  Da vi i Stevns Kommune for 2017, har haft en voldsom stigning i anmeldelser, har administrationen haft et ekstra driftsmøde med Kiratin i februar 2018.

  Følgende tiltag har vi sat i gang:

  • Der skal køre 2 mand fast på Stevns i perioden oktober – marts.
  • Ifølge Kiratin skyldes de mange anmeldelser bl.a. mange hønsehold/hobbydyrehold, hvor der ikke bliver rottesikret korrekt samt fodring af fugle og andre dyr generelt. Samtidig er der mange bygninger som ikke er vedligeholdte. Dette gør det nemt for rotterne at tage ophold, hvorfor der nu ved 1. besøg bliver udleveret en folder (vedlagt) som vejleder vedr. rottesikring.
  • Kommunen vil, når Kiratin har været på en ejendom 2 gange, udstede påbud, såfremt der ikke er sket nogen forbedringer.
  • Ifølge kommunens rottehandlingsplan, skal der være et samarbejde mellem KLAR forsyning og Kiratin. Dette er ikke sket, hvorfor kommunen nu vil tage initiativ til, at formidle et møde mellem de to parter, så der kommer et samarbejde. KLAR forsyning udfører rottebekæmpelse i forbindelse med kloakeringsprojekter. Disse tiltag er på nuværende ikke koordineret med kommunen og Kiratin.
  • Kommunen er i dialog med KLAR forsyning om en forsøgsordning, hvor der vil blive sat rottespærrer i kloakkerne i et område, hvor der er mange rotter. Vi har modtaget en kontrakt fra KLAR forsyning, som vi skal aftale på et kommende møde.
  • Smart City Begreb er elektroniske rottespærrer og klapper, et nyt produkt som kan sættes i kloakker, skraldespande osv. Monitoreringen bliver registreret i Rotteweb, som er det system som kommunen bruger. Vi skal have møde i starten af marts med firmaet.
  • Kiratin er ved at få implementeret en rottehund, men der går 8-9 måneder før den er trænet færdig. Kiratin har ved særlige lejligheder brugt en ekstern rottefænger med hund, men det koster kr. 900,- i timen så det er ikke så tit. Kommunen har haft kontakt med en anden rottefænger med 2 hunde, som koster kr. 700,- i timen. Hunde bliver ofte brugt til at lokalisere rotter indendørs i vægge eller gulve. Udover det er de dygtige rottefangere.
  • Brugen af musvåger og falke evt. ugler er effektivt. Baljer/fælder som rotter, mus og andre smådyr går ind i, hvorefter rovfugle dykker ned og ”tømmer” baljen/fælden. Vi har glenter og musvåger her i Stevns Kommune. Kiratin, vil tage hånd om denne balje-fælde projekt. Dette vil blive sat op torsdag den 1. marts 2018, såfremt der kan graves i jorden. De vil i første omgang blive sat ved Bækken ved Bjælkerupvej.
  • Green monitor er elektroniske fælder med sender, der registrerer når fælden klapper. Denne fælde er god fordi den ikke gifter og fordi den registrerer når den smækker = mere effektivt ved at Kiratin kan køre ud mere målrettet når der er en rotte i fælden. Denne fyldes med ”slik” og viser det sig så, at der er mange eller flere rotter kan der fyldes gift i. Er der bare en enkelt strejfer, kan der bruges en klapfælde.
  • Tidligere har styrelsen udpeget områder, der skal testes for resistens, det gør de ikke mere.
  • Kiratin er allerede ved at foretage resistens test i to kommuner, og vil sætte i gang i Stevns Kommune. Resistens test foregår ved, at der opstilles klapfælder de steder vi ved der er rotter. Halen klippes af de fangede rotter og testes.
  • Stevns Kommune har bestilt rottefilm med info som kan vises på Facebook og kommunens hjemmeside. Vi afventer kontrakten.

   

   

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter nr. 1723 af 17. december 2017.

  Økonomi

  Kommunalbestyrelsen kan jf. Bekendtgørelsen §53 beslutte, at der skal opkræves gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Jf. Stk. 2. skal gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien. I 2018 er promillen fastsat til 0,0493.

   

  Promillen afhænger derfor af dels de forventede udgifter til rottebekæmpelse, samt ejendomsvædierne af ejendommene i Stevns Kommmune.

   

  Rottebekæmpelsespromille 2014: 0,0185

  Rottebekæmpelsespromille 2015: 0,0185

  Rottebekæmpelsespromille 2016: 0,0264

  Rottebekæmpelsespromille 2017: 0,0493

  Rottebekæmpelsespromille 2018: 0,0493

   

 • 67. Pesticider - orientering

  Beslutning

  Til efterretning.

   

 • 68. Diverse orienteringer - PMF 6. marts 2018 (Lukket)