Referat

 • 24. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden.

  Beslutning

  Dagsorden godkendt.

 • 25. Sundhedsfremme og proces ny Sundhedspolitik - Introduktion

  application/pdf icon forebyggelse_for_fremtiden_2018.pdfapplication/pdf icon forebyggelse_for_fremtiden_-_pixi.pdf

  Resume

  Introduktion til sundhedsfremme området og erfaringer med arbejdet med sundhedspolitikken i sidste periode.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. Introduktionen tages til efterretning

   

  Beslutning

  SSU tog indtroduktionen til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Der vil på mødet blive givet en introduktion til sundhedsfremme området og erfaringerne med arbejdet med sundhedspolitikken i sidste periode. Følgende medarbejdere fra forvaltningen deltager under dette punkt: Afsnitsleder Udfører Birgitte Eskelund Schmidt samt sundhedskonsulenter Stine Rehn og Denni Pedersen. 

  Introduktionen vil indeholde en beskrivelse og erfaringer af hidtidige indsatser i Stevns kommune, herunder resultater i forhold til KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) samt hvilke erfaringer, der er gjort med sundhedspolitikken indtil nu. Ligeledes vil dette blive sammenholdt med de overordnede nationale og regionale mål og KL´s nye pejlemærker på området. Det vil være en introduktion, der skal være afsæt for kickstart af arbejdet med en ny sundhedspolitik.

  Den 15. marts afholder Region Sjælland en tema-dag omkring den regionale Sundhedsprofil, hvor vi får yderligere information omkring, hvordan det ser ud med sundheden på Stevns. Profilen er fundamentet i det kommende arbejde med en ny sundhedspolitik.

  På april mødet vil der blive forelagt en temadrøftelse, hvor udvalget skal drøfte retning og ambition for en ny sundhedspolitik. Her vil der ligeledes være en  indstilling om en tids- og handleplan for den egentlige proces og retning for arbejdet med en ny sundhedspolitik.

   

  Nuværende sundhedspolitik kan findes på Stevns kommunes hjemmeside: https://stevns.dk/om-kommunen/planer-politikker/politikker-strategier

   

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 26. Plejecenterplan - Temadrøftelse

  application/pdf icon notat_venteliste_plejecentre_27_februar_2018.pdfapplication/pdf icon kb_sagsfremstilling_27._april_2017_justeret_plejecenterplan.pdfapplication/pdf icon forventet_kapacitet_oprindeligt_bilag.pdfapplication/pdf icon sagsfremstilling_ssu_11_januar_2017_forslag_til_organisering_af_projekt_ny_plejecenterplan_pr_18_april_2017.pdfapplication/pdf icon bilag_notat_forslag_til_organisering_af_projekt_ny_plejecenterplan_pr_11_januar_2017.pdfapplication/pdf icon kb_sagsfremstilling_8._september_2016_ny_plejecenterplan.pdfapplication/pdf icon sagsfremstilling_8._juni_2016_oplaeg_ny_plejecenterplan.pdfapplication/pdf icon analyserapport_fremtidens_rehabiliterings_og_plejecentre.pdfapplication/pdf icon bilag1_analyserapport.pdfapplication/pdf icon bilag2_analyserapport.pdfapplication/pdf icon bilag3_analyserapport.pdf

  Resume

  Temadrøftelse i SSU af Plejecenterplanen

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. Plejecenterplanen drøftes

  Social og Sundhed, 5. februar 2018, pkt. 15:

  Forskellige elementer i planen blev drøftet.

  Enighed om at genoptage punktet på kommende møde.

  Beslutning

  SSU drøftede plejecenterplanen.

  Den politiske flertalsgruppe (Radikale, Konservative, Venstre og Socialdemokratiet) har en vision om, at der skal være plejepladser i alle fire udviklingsbyer på Stevns.

  Derfor har vi bedt forvaltningen om at gå i gang med at fremstille en sag til SSU mødet i april, hvoraf bl.a. de økonomiske konsekvenser ved at gennemføre denne vision fremgår.Til SSU mødet i april er det vores forventning, at vi kan træffe en beslutning vedrørende fremtidens plejepladser på Stevns.

  Nyt Stevns og Enhedslislten er enige i flertalsgruppens protokolering, men ønsker samtidig at holde nuværende niveau af plejecenterpladser på Plushøj.  

  Sagsfremstilling

  Nyt i sagen:

  Der er vedhæftet bilag med oversigt over antal borgere på venteliste til plejebolig samt ledige pladser. Der vil på mødet blive givet en redegørelse for praksisk for visitation til plejebolig.

   

  Temadrøftelse vedrørende Plejecenterplanen.

   

  Følgende medarbejdere fra forvaltningen deltager under dette punkt: Leder af Hotherhavens demens afsnit Malene Haagensen, Leder af Handicap og Psykiatri (udfører) Tinamaria Götz, Leder af Træning Lotte Bylov og afsnitsleder Madservice Anne-Marie Thøgersen.

   

  Som baggrund for temadrøftelsen vedlægges som bilag tidligere dagsordenspunkter vedrørende ny plejecenterplan, herunder seneste fra KB den 27. april 2017 vedrørende godkendelse af justering af Plejecenterplanen.

  Den justerede plejecenterplan omfatter følgende kapacitetsudvikling og driftsøkonomi i perioden 2017 - 2019:

   

   

   

  2017

  2018

  2019

  I alt - antal plejepladser

  167

  153

  147

  I alt - sparede pladser

  8

  14

  6

   

  Driftsøkonomi:

   

  2017

  2018

  2019

  Løn besparelse i alt

  2.138

  5.843

  8.408

  Tomgangsomk.  i alt

  -569

  -2.232

  -3.412

  Flytteomk

  -240

  -285

  -105

  Netto effekt (1.000 kr.)

  1.328

  3.325

  4.891

  Reduktion i antal plejeboliger skal tilsvarende kunne reducere vagtbemanding i løbet af perioden for derved at opnå lønbesparelser. Der vil omvendt opstå ekstraordinært tomgang, særligt på Brohøj, hvor der regnes med fuld tomgang i andet halvår 2019, hvorefter Brohøj efter planen skal anvendes til andre formål. Herudover vil der være omkostninger til godtgørelse til beboere for flytteomkostninger og anvendelse af indskud ved fraflytning. Til gengæld udskydes projekteringsudgifterne til udvidelse af Egehaven til efter 2020.

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommune.

 • 27. Hjemmeplejen og plejecentre 2017 - Tilsyn

  application/pdf icon handleplan_-_uanmeldt_kommunalt_tilsyn_2018.pdfapplication/pdf icon tvaergaaende_rapportering_stevns_kommune_-_2017.pdfapplication/pdf icon hjemmeplejen_midt_stevns_kommune_uanmeldt_tilsyn_-_221117_.pdfapplication/pdf icon hjemmeplejen_nord_stevns_kommune_uanmeldt_tilsyn_-_171117_.pdfapplication/pdf icon stevnshoej_stevns_kommune_uanmeldt_tilsyn_-_290917_.pdfapplication/pdf icon plushoej_stevns_kommune_uanmeldt_tilsyn_-_241017_.pdfapplication/pdf icon brohoej_stevns_kommune_uanmeldt_tilsyn_-_241017.pdfapplication/pdf icon egehaven_stevns_kommune_uanmeldt_tilsyn_-_211117_.pdfapplication/pdf icon hotherhaven_stevns_kommune_uanmeldt_tilsyn_-_101217_.pdfapplication/pdf icon de_glade_vikarer_stevns_kommune_uanmeldt_tilsyn_-_200917.pdf

  Resume

  Det lovpligtige uanmeldte tilsyn med hjemmeplejen og plejecentre for 2017 fremlægges. Tilsynet gennemføres med baggrund i en række fokuspunkter.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. orientering om tilsyn med hjemmeplejen og plejecentre 2017 tages til efterretning

  Beslutning

  SSU tager sagen til efterretning.

  Sagsfremstilling

  De uanmeldte tilsyn med hjemmeplejen og plejecentre er gennemført indenfor perioden september til december 2017. Tilsynene er gennemført på de 5 plejecentre, samt i de to kommunale hjemmepleje-enheder og i den private hjemmepleje-udbyder.

   

  Udgangspunktet for tilsynene er i en række fokuspunkter med baggrund i den såkaldte kvalitetsmodel, som også anvendes af socialtilsynene. Fokuspunkterne for 2017 har været:

   

  For plejecentrene:

  • Aktiviteter og relationer med livshistorien som redskab
  • målgruppe, metoder og tilgange i sammenhæng med demens
  • organisation og ledelse
  • faglighed og kompetencer.

   

  Tilsynet med plejecentrene konstaterer bl.a. følgende:

   

  Borgere får en god og ordentlig pleje på Stevns kommunes plejecentre. Medarbejdere og ledelse er optaget af, hvordan de kan skabe tryghed for borgerne og et godt samarbejde med de pårørende. Der er iværksat et arbejde omkring en mere individuel tilgang med baggrund i livshistorie-tilgangen, og her er nogle plejecentre kommet længere end andre. Alle steder tilrettelægges der forskellige aktiviteter for beboerne, både på stedet og ud af huset. Der har været udskiftning i ledelse nogle steder, ligesom at nogle plejecentre er udfordret af, at det er svært at rekruttere. På plejecentrene Stevnshøj, Plushøj og i Hotherhavens somatiske del er der udfordringer omkring tilgangen til borgerne i forhold til medarbejdernes forståelse af opgaven og en hensigtsmæssig indretning af denne, idet der beskrives at være en travlhedskultur. Der er igangsat arbejde udfra blomstringsmodellen, men dette arbejde skal intensiveres i 2018. På Brohøj og dermed også demens-delen af Hotherhaven har man behersket blomstringsmodellen igennem længere tid, og har derfor mulighed for at skabe ro og tryghed, selv i en omstillingsperiode.

   

  For hjemmeplejen:

  • Hvad kan der konstateres om den hjælp og støtte, som borgerne får?
  • Hvordan arbejdes der med at inddrage borgerne?
  • Organisation og ledelse
  • Faglighed og kompetencer.

   

  Tilsynet med hjemmeplejen konstaterer omkring den kommunale hjemmepleje, at borgerne får de ydelser, som er bevilget. Borgerne er meget tilfredse med hjælpen, og hjælpen modsvarer de behov, som borgeren har. Borgerne kan ikke fremvise afgørelses-skrivelse eller kvalitetsstandard, som oftest er denne udsendt elektronisk. Det rehabiliterende arbejde med borgeren opfylder de forventninger, der er til at borgeren selv også indgår i at blive bedre fungerende. Ledelse og organisering af arbejdet er i orden, og der er stor faglighed tilstede i medarbejdergruppen og i udførelsen af arbejdet. Der arbejdes løbende med kompetence-udvikling. Der er dog udfordringer omkring rekruttering af SSA-medarbejdere.

   

  Den private udbyder af hjemmepleje løser opgaven tilfredsstillende for borgerne, og der er overensstemmelse mellem bevilling og udførelse af opgaver i hjemmet. Der er taget hul på den rehabiliterende indsats. Der er fortsat udfordring omkring dokumentation og faglighed, men ledelsen har tilrettelagt arbejdet med at forbedre indsatsen på disse punkter.

   

  Forvaltningen er i samarbejde med ledelsen af døgnplejen i færd med at planlægge et samlet kompetenceforløb indenfor den såkaldte ”Blomstringsmodel” som netop skal imødegå nogle af de udfordringer, som især er konstateret på enkelte plejecentre. ”Blomstringsmodellen” vælges som en samlet metode, således at medarbejdere, uanset om de arbejder i hjemmeplejen eller på et plejecenter kommer til at kunne arbejde efter metoden; ligeledes vil ny-ansatte løbende blive introduceret. Blomstringsmodellen er skabt til at understøtte aktører indenfor omsorgsarbejde i at skabe kulturændring, der fremmer menneskelig blomstring. Vi skal væk fra pleje- og travlhedskultur. Blomstringsmodellen øger den sociale kapital og bidrager til at nedsætte sygefravær, anvendelse af magt, klager, medicinforbrug og stimulerer i høj grad til trivsel og tilfredshed med kvaliteten i omsorgsarbejdet hos borgere, demente og pårørende.

   

  Afsnitslederen har udfærdiget en handleplan der viser, hvordan der vil blive arbejdet med de enkelte punkter til opfølgning.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 28. Specifik introduktion til stående udvalg - SSU - Økonomi

  application/pdf icon overblik_over_ssus_budget_2018.pdfapplication/pdf icon ordbog_i_oekonomistyring.pdfapplication/pdf icon ssu_intro_5.2.18_og_5.3.18.pdf

  Resume

  I fortsættelse af kommunalvalget skal medlemmerne af den nye Kommunalbestyrelse introduceres til arbejdet i de stående udvalg.

  Introduktionen på februar-mødet er en indføring dels i den generelle økonomistyring, og dels specifikt på SSU's budgetområder.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til SSU, at

  1. SSU tager orienteringen til efterretning.

  Social og Sundhed, 5. februar 2018, pkt. 17:

  Præsentationen af økonomiområdet genoptages på kommende møde.

  Beslutning

  SSU tager orienteringen til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Som led i forvaltningens introduktion til samtlige stående udvalg vil Team Økonomi indføre SSU i den overordnede økonomistyring, som den er bygget op i Stevns Kommune, samt en mere specifik gennemgang af økonomien i SSU's egne politikområder.

   

  Gennemgangen af SSU's budget tager udgangspunkt i vedhæftede budgetoverblik, og en række af de mest anvendte begreber vil blive forklaret, jævnfør vedhæftede Ordbog i Økonomistyring.

   

  Forvaltningens oplæg vil efterfølgende kunne genfindes elektronisk.

 • 29. Regnskab 2017 - Overførsel af rullebeløb

  application/pdf icon overfoersel_-_rammeaftaler_2017.pdfapplication/pdf icon overfoersel_-_loensumsstyring_2017.pdfapplication/pdf icon ssu_sag_6.12.17.pdf

  Resume

  SSU skal behandle overførsel af rullebeløb fra 2017 til 2018.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til SSU, at:

  1. der overføres et samlet overskud på 841.000 kr. til 2018, jf. rammeaftale på Genoptræning, Tandpleje, Madservice samt lønsumsstyring
  2. SSU tager stilling til, hvor meget underskud der overføres til 2018, jf. rammeaftale på den integrerede døgnpleje
  3. der overføres 499.000 kr. til 2018 (mindreforbrug i 2017) vedrørende projekter, som videreføres i 2017.
  4. SSU's anbefalinger videresendes til ØU

  Beslutning

  SSU godkender de indstillede punkter, dog med bemærkningen at overskudet fra genoptræning, madservice og lønsumsstyring overføres til at dække merforbrug til den integrerede døgnpleje. Der henvises i øvrigt til bilag i sagen.

   

  SSU støtter solidarisk merforbruget denne ene gang.  

   

   

  Sagsfremstilling

  Et udvalgs samlede regnskab bliver normalt behandlet i fagudvalgene, men møderne i marts måned ligger så tidligt, at det ikke er muligt at udarbejde et endeligt regnskab for 2017 på dette tidspunkt. Herudover forelægges regnskabet i forhold til sidste års udvalgsstruktur, der ikke er den samme som udvalgsstrukturen i 2018. På baggrund af dette går de tidligere udvalgs samlede regnskab direkte til ØU.

   

  SSU skal dog behandle overførsel af rullebeløb på rammeaftaler og lønsumsstyring og øvrige ønsker om overførsler, som hører under SSU´s område i 2018. SSU`s anbefalinger videresendes til ØU, hvor de indgår i det samlede regnskab for 2017.

   

  Der er udarbejdet overblik over over/underskud på rammeaftaler og lønsumsstyring. I henhold til aftalen, så er der overførselsadgang mellem årene på overskud op til 5% af budgetrammen og et underskud på op til 2,5% af budgetrammen.

   

  De enkelte elementer i beregningen af over-/underskud fremgår af vedlagte bilag.

   

  Underskuddet vedrørende rammeaftalen på den integrerede døgnpleje var i løbet af 2017 varslet til at blive større end de aftalte 2,5%, hvilket medførte, at det daværende SSU behandlede spørgsmålet om rullebeløbets størrelse i møde den 6.12.17. Sagsfremstilling og beslutning vedlægges som bilag.

   

  Herudover søger Sundhed & Omsorg om overførsel af 499.000 kr. vedrørende projekter, som ikke er omfattet af direkte overførselsadgang.

   

  Økonomi

  Sagen medfører teknisk set en tillægsbevilling i 2018, som svarer til mer-/mindreforbruget i 2017.

 • 30. Økonomisk politik 2018-2022 - Orientering

  application/pdf icon bilag_1_-_oekonomisk_politik_for_stevns_kommune_2018-2022.pdfapplication/pdf icon bilag_2_-_budget_2019_tidslinje.pdf

  Resume

  Den 27. februar 2018 godkender Økonomiudvalget den økonomiske politik for 2018-2022, herunder planen for budgetopfølgninger i 2018 og budgetprocessen for 2019. Økonomiudvalgets beslutning forelægges til orientering. Herudover kan udvalget komme med indhold og pejlemærker, som eventuelt kan medtages i budgetforslaget til udvalgenes maj-møder.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til SSU, at:

  1. orienteringen om den økonomiske politik, herunder planen for budgetopfølgninger i 2018 og budgetprocessen for budget 2019, tages til efterretning
  2. udvalget kommer med indhold og pejlemærker, som medtages i budgetforslag 2019, version 1 (behandles på udvalgenes maj-møder)

  Beslutning

  SSU tager orienteringen under pkt. 1 til efterretning.

   

  SSU drøftede på nuværende tidspunkt første mulige pejlemærker såsom hjemmeplejen, plejecenterplan, forebyggelse af sundhedsområdet og hjælp til støtte i eget hjem paragraf 85 støtte.

   

  Sagsfremstilling

  Økonomisk politik, budgetopfølgninger og budgetproces

  Økonomiudvalget fastlægger, den 27. februar 2018, den økonomiske politik for 2018-2022, herunder planen for budgetopfølgningerne i 2018 og budgetprocessen for budget 2019.

   

  SSU orienteres om Økonomiudvalgets beslutninger, hvor der er taget udgangspunkt i følgende:

   

  Den økonomiske politik lægger rammerne for økonomistyringen i Stevns Kommune i 2018. Budgetprocessen fastlægger rammerne for udarbejdelsen af budgettet for 2019 og overslagsårene 2020-22. Den økonomiske politik fastlægges af Økonomiudvalget.

   

  Den foreslåede økonomiske politik indeholder en del tilføjelser i forhold til tidligere. Både anlægsbudgettet og overførselsområdet er nævnt mere eksplicit end tidligere og politikken omkring tillægsbevillinger er præciseret. Forskellene på version 1 og 2 af budgettet er beskrevet, tekniske korrektioner af budgettet er omtalt, der er kort gjort rede for budgetteringen på særlige budgetområder og udvalgenes bevillingskompetence er beskrevet. Endeligt indeholder den økonomiske politik også en mulighed for fremlæggelse af budgetforslag fra direktionen. Direktionens eventuelle budgetforslag og fastlæggelsen af budgetrammer for drifts- og anlægsområdet er ligeledes omtalt i det efterfølgende forslag til budgetproces og skal ses i sammenhæng hermed (Bilag 1).

   

  Overordnet tilsiger den økonomiske politik, at der skal sikres varigt overskud på den strukturelle balance, at tillægsbevillinger generelt skal undgås, at kassebeholdningen skal være robust og at Stevns Kommune skal bidrage til overholdelse af den årlige økonomiaftale mellem KL og regeringen.

   

  Oversigtsmæssigt indeholder den økonomiske politik følgende:

   

  1. Det politiske grundlag for økonomisk politik
  2. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen
  3. Kassebeholdningens størrelse
  4. Overskud på den løbende drift – den strukturelle balance
  5. Niveau for anlægsrammen (ny)
  6. Gældens størrelse og låneoptagelse
  7. Balancekatalog
  8. Befolkningsprognose
  9. Budgetversioner (ny)
  10. Særlige budgetområder (ny)
  11. Tekniske korrektioner af budgettet (ny)
  12. KL’s fremskrivning
  13. Udvalget disponering af budgetmidler (Kompetence-/bevillingsniveau) (ny)
  14. Direktionens budgetforslag (ny)

   

   

  Forslaget til budgetprocessen i 2018 (i forhold til budget 2019) bygger på den model, der blev anvendt i 2017, men tilpasset i forhold til de tilbagemeldinger, der er kommet i forbindelse med evalueringen af budgetprocessen i MED, i de politiske udvalg, i ledergruppen, chefgruppen og direktionen. Tilbagemeldingerne kan opsummere således:

   

  • Øget medarbejderinddragelse ved café-møderne
  • Ønske om tematisering ved café-møderne, eventuelt færre møder, på tværs af udvalg
  • Mere kvalitet i fagudvalgsbehandlingen ved august-møderne, herunder inddragelse af centrene og centercheferne
  • Udfordringer ved at afslutte budgetprocessen før resultatet af økonomiaftalen kendes

   

  Som bilag til den økonomiske politik er vedlagt forslag til budgetprocessen, inklusive forslag til datoer for de forskellige aktiviteter og milepæle.

   

  I forslaget er der afsat tre datoer til cafémøder. Med afsæt i tilbagemeldingerne kunne man vælge en tematiseret og ikke udvalgsopdelt model. Temaerne kunne for eksempel være: "børn, ældre, kultur og fritid", "beskæftigelse, erhverv, turisme" eller "kommunens fysiske udvikling, natur og miljø". Man kan også forestille sig kun to møder, et om generel "velfærd" og et om "anlægsinvesteringer".

   

  Som noget nyt foreslås det, at Kommunalbestyrelsen på sit budgettemamøde ultimo juni, efter forventet indgåelse af Økonomiaftale mellem KL og regeringen, fastlægger budgetrammer for drift og anlæg. Disse rammer vil så kunne danne udgangspunkt for de videre politiske drøftelser og arbejdet frem mod en budgetaftale og vedtagelse i oktober 2018.

   

  Den foreslåede budgetproces er illustreret i vedlagte bilag 2 (Budget 2019 - Tidslinje) og som nævnt beskrevet uddybende sidst i bilag 1 (Økonomisk politik for Stevns Kommune 2018-2022).

   

  Budget 2019 - Indhold og pejlemærker

  Udvalget har mulighed for at komme med indhold og pejlemærker som udvalget ønsker medtaget i budgetmaterialet til 2019. Ønsker til omprioriteringer, balanceforslag, nye ønsker mv. medtages, så vidt det er muligt, på maj-møderne, hvor udvalgene præsenteres for budgetforslag 2019, version 1.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 31. Ældresagen "Danmark spiser sammen" - Ansøgning

  application/pdf icon ansoegning_stevns_kommune_vedr_dk_spiser_sammen_2018.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_aeldre_sagen_-_danmark_spiser_sammen_ansoegning_behandlet_paa_moedet_27._september_2017_kl._1500_moedelokale_1_i_social-_og_sundhedsudvalget_201.pdf

  Resume

  Ældresagen Stevns har ansøgt Stevns Kommune om et tilskud til afholdelse af "Danmark Spiser Sammen" arrangement i Stevns.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at

  1. Ældresagen Stevns ansøgning behandles

  Beslutning

  SSU indstiller at give 25.000 kr. til Ældresagen.

   

  Da vi er et nyt udvalg giver vi det som er givet tidligere, men SSU vil se på, om vi kan fastholde det beløb ved en mulig ny ansøgning.

  Sagsfremstilling

  Ældresagen Stevns har ansøgt Stevns kommune om et tilskud til afholdelse af et "Danmark Spiser Sammen" arrangement, som er planlagt til afholdelse i uge 17 i 2018, et arrangement, der også blev afholdt i 2016 og 2017, hvor Stevns kommune begge gange tildelte et tilskud på 25.000kr. Ældresagen har ikke ansøgt om et specifikt beløb.

  I 2017 var der 250 deltagere til arrangementet.

   

  Ansøgningen er tidligere behandlet i SSU i september 2017, hvor det besluttedes at udskyde beslutningen til start 2018.

   

  De statslige puljemider "Værdighedsmidlerne" er for 2018 blandt andet disponeret til at forebygge social ensomhed gennem kommunalt afholdt fællesspisning.

  Der kan af disse midler afsættes 10.000 kr. som tilskud til afholdelse af arrangementet "Danmark Spiser Sammen".

  Økonomi

  Et tilskud på op til 10.000 kr. kan finansieres gennem puljemidlerne "Værdighedsmidlerne"

 • 32. Proces for indgåelse af ny Sundhedsaftale - Orientering

  application/pdf icon tids-_og_procesplan_for_sundhedsaftalen_2019-2023.pdfapplication/pdf icon praesentation_faelles_kommunale_fokusomraader_2019-2023.pdf

  Resume

  SSU orienteres om Sundhedsaftalen for region Sjælland og om processen frem til indgåelse af en ny Sundhedsaftale den 1. juli 2019.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU:

  1. at tage orienteringen til efterretning

  Social og Sundhed, 5. februar 2018, pkt. 21:

  Sagen genoptages på kommende møde.

  Beslutning

  SSU tager orienteringen til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Baggrund

   

  Hver valgperiode indgår kommunerne en 4 årig sundhedsaftale med Region Sjælland. Sundhedsaftalen beskriver de politiske prioriteringer og indsatser på sundhedsområdet på tværs af sektorerne. Formålet er, at sikre borgerne en sammenhængende og koordineret sundhedsindsats af høj og ensartet kvalitet på tværs af sygehuse, almen praksis og kommunerne. Herudover er der fokus på at understøtte lighed i sundhed og en effektiv udnyttelse af ressourcer i sundhedsvæsnet.

   

  Set fra et kommunalt perspektiv har Sundhedsaftalen stor betydning for den daglige varetagelse af sundhedsopgaver i den enkelte kommune. Det er nemlig i Sundhedsaftalen, at ansvars- og arbejdsdelingen mellem regionens hospitaler, praktiserende læger og kommunerne bliver aftalt og udmøntet. For eksempel indeholder Sundhedsaftalen forløbsbeskrivelser, som er samarbejdsaftaler om ’hvornår’ og ’hvordan’ kommunerne, sygehusene og de praktiserende læger skal samarbejde, når en ældre medicinsk patient skal indlægges på eller udskrives fra sygehuset. 

   

  På nuværende tidspunkt har der været tre sundhedsaftaler, hvor Sundhedsaftale 2015-2018 er den nugældende, se link: http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/patient-i-region-sjaelland/Sundhedsaftalen/Sundhedsaftalen/Sider/default.aspx.

   

  En fjerde Sundhedsaftale 2019-2023 skal være godkendt den 1. juli 2019.

   

  Processen frem til godkendelse af en ny Sundhedsaftale

   

  Som optakt til vedtagelsen af en ny Sundhedsaftale, har parterne taget de indledende skridt til iværksættelse af en proces, der sigter på en bred involvering af alle interessenter i forhold til sundhedsaftalen – det vil sige både politikere, faglige og administrative ledere, almen praksis og patientforeninger.

   

  Politisk Sundhedskonference den 20. marts 2018

  I forhold til det politiske niveau er der på nuværende tidspunkt planlagt en Sundhedskonference, som afholdes den 20. marts 2018. På konferencen vil I blive introduceret til de vigtigste udviklingstrends på sundhedsområdet, og der vil blive lagt op til en drøftelse af de politiske ønsker for udviklingen af sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Konferencen er tværsektoriel, og det betyder, at I både vil møde politikere fra de øvrige 16 kommuners fagudvalg i region Sjælland, de regionale politikere, repræsentanter fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og patientforeninger. Der forventes inviteret 7 deltagere fra hver kommune – 5 politikere og 2 embedsmænd. Endvidere forventes ca. 30 deltagere fra Region Sjælland og op til 5 deltagere fra PLO. Spørgsmålet om deltagelsen fra patientforeninger mv. er ikke endeligt afklaret.

  Efterfølgende forventes afholdt et arbejdsseminar i maj 2018 for relevante ledere og fagpersoner fra kommuner, sygehuse og praksissektoren. Formålet med arbejdsseminaret er at omsætte en politisk ønsket retning til praksis.

   

  Mødeplan i KKR Sjælland

  Parallelt med den tværsektorielle proces, overvejer det nye Kommunekontaktråd Sjælland (KKR Sjælland), hvordan den bedst mulige politiske proces kan tilrettelægges i forhold til at sikre lokale drøftelser af sundhedsaftalen samt af kommunernes opgaver og ansvar i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Den lokale involvering kan fx ske gennem temadrøftelser i KKR med deltagelse af fagudvalgsrepræsentanter mellem forårets KKR møder. Eventuelt forberedt gennem forudgående lokale drøftelser af Sundhedsaftalens betydning for kommunens sundhedsopgaver, udfordringer i den tværsektorielle opgaveløsning og mulige fokusområder for den kommende sundhedsaftale."

  KKR Sjælland har afholdt et konstituerende møde den 22. januar 2018, hvor formand og næstformand er blevet valgt, og hvor KKR har udpeget repræsentanter til en række regionale udvalg og fora m.v.

  Herudover har KKR Sjælland lagt en foreløbig mødeplan for 2018 med møder den 19. marts, 22. juni, 12. september og 14. november 2018.

  Arbejdet med sundhedsaftalen mellem kommunerne og Region Sjælland vil løbende blive drøftet i KKR Sjællands proces frem mod de enkelte kommunalbestyrelsers endelige behandling af sundhedsaftalen.

   

  Processen frem til godkendelsen af Sundhedsaftale 2019-2023

   

  Processen op til indgåelse af Sundhedsaftalen 2019-2023 er opdelt i tre faser:

   

  ·       Fase 1. Første halvår 2018: Introduktion, forberedelse og input til en ny sundhedsaftale

  ·       Fase 2. Andet halvår 2018: Færdiggørelse af en ny sundhedsaftale

  ·       Fase 3. Første halvår 2019: Høring og godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023

   

  Den tværsektorielle og politiske proces i samarbejdsorganisationen er beskrevet i vedlagte bilag, ” Tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2023.” Sundhedsaftalen skal endelig fremsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen den 30. juni 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes økonomi.

 • 33. Høringssvar forløbsprogram kræftrehabilitering og palliation - Orientering

  application/pdf icon hoeringsbrev_flp_090218.pdfapplication/pdf icon hoeringsversionfp_kraeft_09022018.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_rehabilitering_og_palliation_kraeft_-_stevns_kommune.pdf

  Resume

  Orientering om høringssvar vedrørende forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. Orientering om høringssvar tages til efterretning

  Beslutning

  SSU tager orientering om høringssvar til efterretning.

  Sagsfremstilling

   

  Det blev i forbindelse med Kræftplan IV besluttet at revidere Sundhedsstyrelsens ”Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft” fra 2012.

  Det overordnede formål med forløbsprogrammet er at bidrage til at sikre kvaliteten og sammenhængen i den samlede indsats samt at understøtte inddragelse af borgeren/patienten med kræft og dennes pårørende.

  I forbindelse med revisionen har Sundhedsstyrelsen haft nedsat en bredt sammensat arbejdsgruppe, der har medvirket til drøftelser og kvalificering af forløbsprogrammet.

  Palliation omhandler den professionelle indsats der skal forebygge og lindre lidelse for mennesker med livstruende sygdomme.

   

  Sundhedsstyrelsen har anmodet om høringssvar fra en række høringsparter, herunder den enkelte kommune, senest 16. marts.

   

  Stevns kommunes høringssvar er i al væsentlighed:

   

  I Stevns Kommune ser vi "Forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft" som et relevant bidrag til at sikre kvaliteten og større ensartethed på tværs af regionale og kommunale rehabiliteringstilbud.

  Forløbsprogrammet har sammenhæng til de øvrige anbefalinger relateret til området, og set fra et kommunalt perspektiv understøtter programmet et sammenhængende patient/borgerforløb. Dog bemærkes det, at anbefalingerne er meget bredt formuleret. I forbindelse med revision af sundhedsaftalen, samt implementering af forløbsprogrammer er det en erfaring, at dette ikke altid samtidig indebærer en konkret aftale omkring opgaveoverdragelses- og sammenhæng til økonomi, med opgaveglidning til følge for kommunerne. Dette kunne også her være et bekymringspunkt.

  I lighed med øvrige anbefalinger på kronikerområdet, lægges der også i forløbsprogrammet vedrørende kvalitetssikring op til fælles monitorering i nationale databaser i det omfang de eksisterer. Som det er nu mangler kommunerne værktøjer/databaser, hvor vi har mulighed for en ensartet fælles registrering, der muliggør sammenligninger på tværs af landet.

  I forløbsprogrammet lægges op til, at der i forbindelse med implementeringen af FSIII, etableres mulighed for en ensartet registrering af indsatser og ydelser i kommunerne. Bekymringen kan være, at systemet endnu ikke er udviklet, og implementering af fællesmonitorering derfor vil række ud over den tidsramme, der er sat i forløbsprogrammet for evaluering af implementeringen af programmet.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget

 • 34. Handicaprådets årsberetning 2017

  application/pdf icon handicapraadets_aarsberetning_2017.pdf

  Resume

  Handicaprådets årsberetning 2017.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB, via SSU, at:

  • Handicaprådets årsberetning 2017 tages til efterretning.

  Beslutning

  SSU indstiller til KB at tage Handicaprådets årsberetning 2017 til efterretning.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Handicaprådets vedtægter § 2, stk. 4, afgiver Handicaprådet en årlig beretning om sit arbejde, eller giver på anden måde Kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.

   

  Handicaprådet har i 2017 i alt afholdt 4 møder.

   

  Af væsentlige aktiviteter i 2017 kan nævnes:

   

  Handicappris 2017 – tildelt Stevns Lydavis

   

  Tildeling af midler til aktiverende og forebyggende foranstaltninger (Servicelovens § 79)

   

  Midler til frivilligt socialt arbejde (Servicelovens § 18)

   

  Handicaprådet har deltaget med 1 repræsentant i Stevns Kommunes Indstillingsudvalg, som har indstillet fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde til SSU, i forbindelse med de ansøgninger, der kommer til puljen til frivilligt socialt arbejde.

   

  Traffiksikkerhedsråd

   

  Handicaprådet har deltaget med 1 repræsentant i Stevns kommunes trafiksikkerhedsråd.

   

  Arbejdsgruppe Brohøj

   

  Handicaprådet har deltaget med 1 repræsentant i arbejdsgruppen under projekt Plejecenterplanen, som bl.a. arbejder med at præcisere det nye botilbud på Brohøj.

   

  Høringssvar

   

  Handicaprådet har desuden været hørt i en række sager om:

  • Budget 2018.
  • § 79 – revidering af tildelingskriterier og fordeling af pulje.
  • Rammeaftale 2018 – 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde.
  • Udbud – leverandør af bleer.
  • Udbud – leverandør af stomi hjælpemidler.
  • Kvalitetsstandard 2017 – personlig og praktisk hjælp.
  • Anvendelse af værdighedsmidler 2018.
  • Tilbudsindhentning – kateterhjælpemidler.'

   

  Handicaprådet tog årsberetningen til efterretning på rådets møde den 26. februar 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 35. Diverse orientering - SSU 5. marts 2018 (Lukket)