Referat

 • 99. Åben dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden for KB den 24. januar 2018.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Henning Urban Nielsen (A) og Janne Halvor Jensen (O)

   

  Varly Jensen (O) så gerne at sag nr. 102 på den lukkede dagsorden blev flyttet til åben dagsorden. Da dette ikke er muligt i dag ønsker Varly Jensen, at sagen fremadrettet behandles på åben dagsorden.

 • 100. Østsjællands Beredskab, Risikobaseret Dimensionering - godkendelse

  application/pdf icon bilag_1_forebyggelse.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_2_indkvartering_og_forplejning.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_3_vandforsyning.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_5_udrykningsstatistikker.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_6_scenariebeskrivelser.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_8_udrykningers_geografiske_fordeling_010716_til_300617.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_9_uddannelsesplaner.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_10_deloitte_analyse.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_11_retningslinjer_for_odin-udfyldelse.pdf.pdfapplication/pdf icon serviceniveau_rbd_2017.pdf.pdfapplication/pdf icon kommenteret_brs_udtalelse_over_forslag_til_dimensioneringsplan_for_oestsjaellands_beredskab.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_4_pickliste.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_12_vedtaegter_og_strategi.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_12_a_obligatoriske_opgaver.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_12_b_tilvalgsydelser_og_serviceopgaver.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_13_-_analyse_udvikling_i_udgifter_til_redningsberedskab_2010-2017_2.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_14_udvikling_i_kommunale_udgifter_til_beredskab_2010-17.pdf.pdfapplication/pdf icon nyt_biilag_7_-_responstidsinddelingpdf.pdf

  Resume

  Beredskabskommissionens forslag til plan for ny risikobaseret dimensionering i Østsjællands Beredskab skal jf. fællesskabets vedtægter godkendes af interessentkommunernes byråd/kommunalbestyrelser.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til KB via ØU, at

  1. Beredskabskommissionens forslag til risikobaseret dimensionering drøftes og godkendes med eventuelle bemærkninger.

  Økonomiudvalget, 8. januar 2018, pkt. 6:

  Anbefales med den bemærkning, at der med udgangspunkt i kommunens store geografi skal indgå 2 lokale stationer i kommunens dækning. ØU ønsker som minimum at fastholde nuværende  serviceniveau og responstid.

  ØU forudsætter, at Stevns Kommune (ØU/KB) får forelagt udmøntningen af den nye RBD før endelig vedtagelse i Beredskabskommissionen.

  Fejl i tekniske bilag vedr. Stevns Kommune rettes hurtigst muligt.

  Kommunalbestyrelsen, 18. januar 2018, pkt. 62:

  Sagen udsættes og genoptages på et ekstraordinært KB-møde onsdag den 24.01.18, kl. 17:30

  Beslutning

  Ikke til stede: Henning Urban Nielsen (A) og Janne Halvor Jensen (O)

  Forslaget er betinget godkendt med følgende forudsætninger:

  - Godkendes med den forudsætning, at der med udgangspunkt i kommunens store geografi skal indgå 2 lokale stationer i kommunens dækning. Alternativt 1 større døgnbemandet station der dækker hele kommunen.

  - Kommunalbestyrelsen forudsætter som minimum, at nuværende serviceniveau og responstid fastholdes, herunder mindst 5 +1 mand på 1. udrykning til brand i bygning.
   
  - Kommunalbestyrelsen forudsætter, at ændringen fra 4 til 2 indsatsledere ikke medfører forringet effektivitet på ulykkesstedet.

  - Stevns Kommune betaler d.d. et højere beløb pr. indbygger end de øvrige kommuner, hvorfor det forudsættes, at alle kommuners grundbetaling på kortere sigt harmoniseres, d.v.s. ens pris pr. borger.

  - Endelig forudsættes, at Stevns Kommune får forelagt udmøntningen af den nye RBD til godkendelse før endelig vedtagelse i Beredskabskommissionen.

   

  3 medlemmer (Varly Jensen (O), Jan Jespersen (Ø) og Gitte Christensen (Ø) stemmer imod).

  Varly Jensen (O) ønsker forelagt et basisbudget med økonomiske konsekvenser før en stillingtagen til RPD'en.

   

  Sagsfremstilling

  Beredskabskommissionen er på møde d. 14. december 2017 blevet enige om en ny fælles risikobaseret dimensionering, som nu videresendes til behandling i byrådene. Plan for risikobaseret dimensionering er et teknisk dokument, der angiver det, der er nødvendigt for at yde en forsvarlig beredskabsfaglig indsats jf. beredskabsloven og den risikoprofil, der karakteriserer kommunerne i Østsjællands Beredskab.

   

  Forslaget er fagligt vurderet af Beredskabsstyrelsen, som har afgivet en række bemærkninger. Bemærkningerne har givet anledning til redaktionelle rettelser, som er indarbejdet i planen jf. bilag. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer af indholdsmæssig karakter, og Beredskabsstyrelsens svar på høringen kan betragtes som en accept af den fremsendte plan. 

   

  I den ny fælles model for risikobaseret dimensionering betragtes Østsjællands Beredskab som ét fælles beredskabsområde, og modellen udnytter de samlede ressourcer mere effektivt end tidligere. Det betyder, at der kan ske ændringer i sammensætning af mandskab og materiel i alle områder.

   

  Der er i godkendelse af modellen lagt vægt på, at den nuværende responstid i alle 8 kommuner fastholdes, hvilket betyder, at borgere og virksomheder vil opleve samme sikkerhedsniveau som hidtil.

   

  Udrykningssammensætningen vil bygge på hændelsestyper, og der tages i højere grad end tidligere udgangspunkt i hændelsens kompleksitet. Der vil eksempelvis komme færre udrykningsenheder til brand i en skraldespand. Til mere komplicerede hændelser vil der komme flere udrykningsenheder, dog kan de være sammensat fra flere forskellige steder.

   

  I den risikobaserede dimensionering fremgår et minimumsniveau for køretøjer og mandskab i de enkelte delområder. Hvordan modellen konkret skal udmøntes i stationer, mandskab og køretøjer, vil Beredskabskommissionen tage stilling til ultimo januar, når forslaget til risikobaseret dimensionering er behandlet af alle interessentkommuner, og efter inddragelse af MED-organisationen. Der er indarbejdet en høj grad af fleksibilitet i modellen, som betyder, at der er luft til at nå frem til en solid og holdbar løsning.

  Økonomi

  Der er i Østsjællands Beredskabs budget 2018 og frem forudsat en besparelse på 5 mio.kr. på nye brandkontrakter. Såfremt forslag til risikobaseret dimensionering kan godkendes af alle parter vurderes det realistisk at opnå en besparelse på 5 mio.kr. årligt fra juli 2018 og frem.

   

  Stevns Kommunes udgifter til Beredskabet har siden 2015 ikke været faldende, der vedlægges 2 bilag som viser udviklingen i de budgetterede udgifter for kommunerne i det nuværende beredskabssamarbejde fra 2010-2017. Bilaget er fremsendt til Beredskabsdirektøren den 4. januar.

 • 101. Lukket dagsorden - godkendelse

  Beslutning

  Ikke til stede: Henning Urban Nielsen (A) og Janne Halvor Jensen (O)

   

  Varly Jensen (O) anbefaler, at sag nr. 102 fremover flyttes til åben dagsorden.

   

 • 102. Østjællands Museum - ansøgning om øget driftstilskud og lånegaranti

  Beslutning

  Ikke til stede: Henning Urban Nielsen (A) og Janne Halvor Jensen (O)

   

  Borgmesteren orienterede om sagens status, herunder om et uformelt møde med Faxe og museet hvor det er aftalt at Stevns vendte tilbage med politiske spørgsmål.

  KB drøftede forskellige elementer, som kunne indgå i dialogen. Forvaltningen udsender en mail til KB med en opfordring om at komme med spørgsmål. Svarfrist angives.

   

  Varly Jensen ønsker en samlet vurdering når vi kender forløbet af det kommende besøgscenter i Boesdal - også hvad angår turistindtægter - før der træffes en beslutning.

   

  Sagen genoptages i Økonomiudvalget og efterfølgende i KB.

   

 • 103. Diverse orienteringer - KB 24. januar 2018 (Lukket)