Referat

 • 17. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Godkendt.

 • 18. Anmeldelse af valggrupper

  application/pdf icon dhondske_metode_valggruppe.pdf

  Resume

  Til brug for udpegning af medlemmer/repræsentanter som næstformænd for KB, til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lign. skal kommunalbestyrelsesmedlemmerne anmelde hvilke valggrupper, de ønsker skal danne grundlag for beregningerne (jf. Lov om kommunernes styrelse § 24 stk. 3).

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til Kommunalbestyrelsen, at

  1. Valggrupper anmeldes

  Ny Kommunalbestyrelse 2018, 4. december 2017, pkt. 3:

  Ikke til stede: Jacob Panton (V). Stedfortræder Karsten Skov (V) deltog i stedet.

   

  Flertalsgruppen (V+A+C) anmeldte sig som valggruppe 1.

   

  Mindretallet (O+N+Ø+B) udbad sig betænkningstid med henblik på udpegningen.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Følgende valggrupper blev anmeldt:

   

  Valggruppe 1: Listerne A, V, C og B.

   

  Valggruppe 2: Listerne N, O og Ø.

  Sagsfremstilling

  Til brug for udpegning af medlemmer/repræsentanter som næstformænd for KB, til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lign. skal kommunalbestyrelsesmedlemmerne anmelde hvilke valggrupper, de ønsker skal danne grundlag for beregningerne (jf. Lov om kommunernes styrelse § 24 stk. 3)

   

  De anmeldte valggrupper bruges i forbindelse med udpegninger, der skal sker efter forholdstalsvalg, jvf. Lov om kommunernes styrelse § 25.

   

  Til sagen er vedhæftet bilag vedr. mandatfordeling ved to valggrupper eller op til 3 valggrupper (alt efter N, O og Ø´s anmeldelse). Valggruppe 1 er 13 medlemmer.

  Ved udsendelse af dagsorden var anmeldelsen af antal valggrupper fra N, O og Ø ikke kendt.

   

  Såfremt der ikke senere anmeldes andre valggrupper, betragtes de anmeldte valggrupper, som gældende for alle Kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lign., herunder også i de efterfølgende konstitueringssager i den resterende del af Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

   

   

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse

 • 19. Valg af første og anden næstformand

  Resume

  I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 6 stk. 5 vælger Kommunalbestyrelsen en første og en anden næstformand til at fungere i formandens forfald.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til Kommunalbestyrelsen, at

  1. Anden næstformand (2. viceborgmester) vælges.

  Ny Kommunalbestyrelse 2018, 4. december 2017, pkt. 4:

  Politik & Borger indstiller til Kommunalbestyrelsen, at

  • Første næstformand (1. viceborgmester) og anden næstformand (2. viceborgmester) vælges.

   

  Beslutning:

  Ikke til stede: Jacob Panton (V). Stedfortræder Karsten Skov (V) deltog i stedet.

   

  Flertalsgruppen (V+A+C) har anmeldt sig som valggruppe 1, og har udpeget Steen S. Hansen (A) som 1. viceborgmester.

   

  Mindretallet (O+N+Ø+B) har udbedt sig betænkningstid med henblik på udpegningen for deres vedkommende.

  Punktet vedr. udpegning til 2. viceborgmester genoptages derfor i stedet på et førstkommende KB-møde, der skal afvikles inden den 15.12.17.

  Det samme gælder alle øvrige sager på denne dagsorden, idet valggrupper skal være afklaret inden udpegning kan foretages til udvalgene m.v.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Steen S. Hansen (A) udpeget som 1. viceborgmester.

   

  Varly Jensen (O) udpeget som 2. viceborgmester.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 6 stk. 5 vælger Kommunalbestyrelsen en første og en anden næstformand til at fungere i formandens forfald.

   

  Valget ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald af det medlem, som har ledet formandsvalget.

   

  Valgene foretages under ét som forholdstalsvalg jvf. § 24 stk. 3 i Lov om kommunernes styrelse.

   

  Valgene har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode, dvs. 1. januar 2018 til 31. december 2021.

   

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse

 • 20. Økonomiudvalget, udpegning af medlemmer

  Resume

  Jf. Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt skal der udpeges 6 medlemmer til Økonomiudvalget (borgmesteren er født formand for udvalget)

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til Kommunalbestyrelsen, at

  1. Der udover borgmesteren vælges 6 medlemmer til Økonomiudvalget

   

  Ny Kommunalbestyrelse 2018, 4. december 2017, pkt. 5:

  Ikke til stede: Jacob Panton (V). Stedfortræder Karsten Skov (V) deltog i stedet.

   

  Sagen genoptages/udsættes til førstkommende KB-møde, der skal være afviklet inden den 15.12.17.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Følgende medlemmer er udpeget til ØU udover borgmesteren:

   

  Bjarne Nielsen (V), Steen S. Hansen (A), Steen Nielsen (A), Mikkel Lundemann Rasmussen (C), Mogens Haugaard Nielsen (N) og Varly Jensen (O)

  Sagsfremstilling

  I henhold til Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt består Økonomiudvalget af 7 medlemmer. Borgmesteren er født medlem, og formand for udvalget. Derudover skal der vælges 6 medlemmer af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

   

  Udpegningen sker med afsæt i de anmeldte valggrupper ud fra styrelseslovens regler om forholdstalsvalg.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse

 • 21. Plan- og Teknikudvalget, udpegning af medlemmer

  Resume

  Jvf. Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt skal der udpeges 5 medlemmer til Plan- og Teknikudvalget.

   

  For at fremme den videre proces i forhold til konstitueringerne til de stående udvalg - anbefales det, at udpegningerne til PTU vil være identisk med de kommende udpegninger til det nye udvalg (Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme)

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til Kommunalbestyrelsen, at

  1. Der vælges 5 medlemmer til Plan- og Teknikudvalget

   

  Ny Kommunalbestyrelse 2018, 4. december 2017, pkt. 6:

  Ikke til stede: Jacob Panton (V). Stedfortræder Karsten Skov (V) deltog i stedet.

   

  Sagen genoptages/udsættes til førstkommende KB-møde, der skal være afviklet inden den 15.12.17.

   

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Følgende medlemmer blev udpeget:

   

  Jacob Panton Kristiansen (V), Thomas Overgaard (A), Mikkel Lundemann Rasmussen (C), Line Krogh Lay (B) og Gitte Christensen (Ø)

  Sagsfremstilling

  I henhold til Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt består Plan- og Teknikudvalget af 5 medlemmer. De 5 medlemmer skal vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

  For at fremme den videre proces i forhold til konstitueringerne til de stående udvalg - anbefales det, at udpegningerne til PTU vil være identisk med de kommende udpegninger til det nye udvalg (Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme)

  Udpegningen sker med afsæt i de anmeldte valggrupper ud fra styrelseslovens regler om forholdstalsvalg.

   

   

   

   

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov

 • 22. Social- og Sundhedsudvalget, udpegning af medlemmer

  Resume

  Jvf. Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt skal der udpeges 5 medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget.

   

  For at fremme den videre proces i forhold til konstitueringerne til de stående udvalg - anbefales det, at der allerede nu forud-vælges de to yderligere medlemmer til SSU, som den kommende Styrelsesvedtægt lægger op til.

   

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til Kommunalbestyrelsen, at

  1. Der vælges 5 medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget, jvf. gældende Styrelsesvedtægt
  2. Der forud-vælges yderligere 2 medlemmer til Social- og Sundhed (under forudsætning af, at kommende Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018 besluttes)

  Ny Kommunalbestyrelse 2018, 4. december 2017, pkt. 7:

  Ikke til stede: Jacob Panton (V). Stedfortræder Karsten Skov (V) deltog i stedet.

   

  Sagen genoptages/udsættes til førstkommende KB-møde, der skal være afviklet inden den 15.12.17.

   

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Følgende medlemmer blev udpeget med henvisning til den forventede nye Styrelsesvedtægt:

   

  Flemming Petersen (V), Henning Urban Nielsen (A), Helen Sørensen (A), Anne Munch (A), Ellen Knudsen (C), Jan Jespersen (Ø) og Mogens Haugaard Nielsen (N)

  Sagsfremstilling

  I henhold til Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt består Social- og Sundhedsudvalget af 5 medlemmer. De 5 medlemmer skal vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

  For at fremme den videre proces i forhold til konstitueringerne til de stående udvalg - anbefales det, at der allerede nu forud-vælges de to yderligere medlemmer til SSU, som den kommende Styrelsesvedtægt lægger op til.

   

  Udpegningen sker med afsæt i de anmeldte valggrupper ud fra styrelseslovens regler om forholdstalsvalg.

  Lovgrundlag

  Lov om Kommunernes styrelse

 • 23. Børnudvalget, udpegning af medlemmer

  Resume

  Jvf. Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt skal der udpeges 5 medlemmer til Børneudvalget

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til Kommunalbestyrelsen, at

  Der vælges 5 medlemmer til Børneudvalget

  Ny Kommunalbestyrelse 2018, 4. december 2017, pkt. 8:

  Ikke til stede: Jacob Panton (V). Stedfortræder Karsten Skov (V) deltog i stedet.

   

  Sagen genoptages/udsættes til førstkommende KB-møde, der skal være afviklet inden den 15.12.17.

   

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Følgende medlemmer blev valgt:

   

  Jacob Panton Kristiansen (V), Steen S. Hansen (A), Steen Nielsen (A), Janne Halvor Jensen (O) og Jan Jespersen (Ø)

  Sagsfremstilling

  I henhold til Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt består Børneudvalget af 5 medlemmer. De 5 medlemmer skal vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Udpegningen sker med afsæt i de anmeldte valggrupper ud fra styrelseslovens regler om forholdstalsvalg.

  Lovgrundlag

  Den kommunale Styrelseslov

 • 24. Natur, Fritids- og Kulturudvalget, udpegning af medlemmer

  Resume

  Jvf. Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt skal der udpeges 5 medlemmer til Natur, Fritids- og Kulturudvalget.

   

  For at fremme den videre proces i forhold til konstitueringerne til de stående udvalg - anbefales det, at udpegningerne til NFK vil være identisk med de kommende udpegninger til det nye udvalg (Plan-, Miljø- og Fritid)

   

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til Kommunalbestyrelsen, at

  Der vælges 5 medlemmer til Natur, Fritids- og Kulturudvalget

  Ny Kommunalbestyrelse 2018, 4. december 2017, pkt. 9:

  Ikke til stede: Jacob Panton (V). Stedfortræder Karsten Skov (V) deltog i stedet.

   

  Sagen genoptages/udsættes til førstkommende KB-møde, der skal være afviklet inden den 15.12.17.

   

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Følgende medlemmer blev valgt:

   

  Flemming Petersen (V), Helen Sørensen (A), Line Krog Lay (B), Jørgen Larsen (N) og Varly Jensen (O)

  Sagsfremstilling

  I henhold til Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt består Natur, Fritids- og Kulturudvalget af 5 medlemmer. De 5 medlemmer skal vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

  For at fremme den videre proces i forhold til konstitueringerne til de stående udvalg - anbefales det, at udpegningerne til NFK vil være identisk med de kommende udpegninger til det nye udvalg (Plan, Miljø og Fritid)

  Udpegningen sker med afsæt i de anmeldte valggrupper ud fra styrelseslovens regler om forholdstalsvalg.

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov

 • 25. Børn- og Ungeudvalget, udpegning af medlemmer

  Resume

  Jvf. den Sociale retsikkerhedslov skal der udpeges 2 medlemmer af Kommunalbestyrelsen til Børn- og Ungeudvalget

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til Kommunalbestyrelsen, at

  1. Der vælges 2 medlemmer blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer
  2. Der udpeges en stedfortræder for hvert medlem

  Ny Kommunalbestyrelse 2018, 4. december 2017, pkt. 10:

  Ikke til stede: Jacob Panton (V). Stedfortræder Karsten Skov (V) deltog i stedet.

   

  Sagen genoptages/udsættes til førstkommende KB-møde, der skal være afviklet inden den 15.12.17.

   

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Følgende blev valgt:

   

  Bjarne Nielsen (V) som formand  - Stedfortræder Flemming Petersen (V)

   

  Line Krogh Lay (B) som næstformand  -  Stedfortræder Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

   

  Sagsfremstilling

  Børn- og ungeudvalget træffer afgørelser i sager vedrørende bønr og unge. jvf- § 74 i lov om social service, herunder anbringelser af børn uden for hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke m.v.

   

  Kommunalbestyrelsen nedsætter et Børn- og Ungeudvalg, der består af to medlemmer der vælges af Kommunalbestyrelsen blandt deres medlemmer, der ud over består udvalget af en byretsdommer i retskredsen, som udpeges af Domstolsstyrelsen, samt af to pædagogisk-psykogisk sagkyndige, der udpeges af Statsforvaltnignen

   

  Der skal tillige udpeges en stedfortræder for hvert medlem.

   

  Børn- og Ungeudvalget vælger sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen.

   

  Udpegningen sker med afsæt i Styrelseslovens regler om forholdstalsvalg

   

  Det har tidligere været praksis i Stevns Kommune, at de udpegede medlemmer ikke tilsvarende er medlemmer af Børn- og Skoleudvalget.

  Lovgrundlag

  Den Social Retsikkerhedslov

 • 26. KKR (Kommunekontraktråd) i Region Sjælland

  Resume

  I henhold til KL´s love indtræder borgmesteren i KKR (Kommunekontaktrådet) i Region Sjælland. Første viceborgmester er suppleant for borgmesteren

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til Kommunalbestyrelsen, at

  • Borgmesteren indtræder i KKR Sjælland med 1. Viceborgmester som suppleant.

  Ny Kommunalbestyrelse 2018, 4. december 2017, pkt. 11:

  Ikke til stede: Jacob Panton (V). Stedfortræder Karsten Skov (V) deltog i stedet.

   

  Sagen genoptages/udsættes til førstkommende KB-møde, der skal være afviklet inden den 15.12.17.

   

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Anette Mortensen (V) indtræder med Steen S. Hansen (A) som stedfortræder.

  Sagsfremstilling

  I henhold til KL´s love indtræder borgmesteren i KKR (Kommunekontaktrådet) i Region Sjælland. Første viceborgmester er suppleant for borgmesteren

   

 • 27. KL´s repæsentantskab valg af stedfortræder for borgmesteren

  Resume

  I henhold til KL´s love skal Kommunalbestyrelsen udpege en stedfortræder for borgmesteren til KL´s repræsentantskab.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til Kommunalbestyrelsen, at

  1. Der vælges en stedfortræder for borgmesteren

  Ny Kommunalbestyrelse 2018, 4. december 2017, pkt. 12:

  Ikke til stede: Jacob Panton (V). Stedfortræder Karsten Skov (V) deltog i stedet.

   

  Sagen genoptages/udsættes til førstkommende KB-møde, der skal være afviklet inden den 15.12.17.

   

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Steen S. Hansen (A) udpeget som stedfortræder.

  Sagsfremstilling

  I henhold til KL´s love skal Kommunalbestyrelsen udpege en stedfortræder for borgmesteren til KL´s repræsentantskab.

   

 • 28. KL´s delegeretmøde, udpegning af delegerede

  Resume

  I henhold til KL´s love skal hver medlemskommune vælge 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8000 indbyggere. Stevns Kommune skal udpege 3 delegerede samt 3 stedfortrædere.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til Kommunalbestyrelsen, at

  1. Der vælges 3 delegerede til KL´s delegeretmøde
  2. Der vælges 3 stedfortrædere herfor

  Ny Kommunalbestyrelse 2018, 4. december 2017, pkt. 13:

  Ikke til stede: Jacob Panton (V). Stedfortræder Karsten Skov (V) deltog i stedet.

   

  Sagen genoptages/udsættes til førstkommende KB-møde, der skal være afviklet inden den 15.12.17.

   

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Følgende blev udpeget:

   

  • Anette Mortensen (V) med Mikkel Lundemann Rasmussen (C) som stedfortræder
  • Steen S. Hansen (A) med Steen Nielsen (A) som stedfortræder
  • Jan Jespersen (Ø) med Jørgen Larsen (N) som stedfortræder

  Sagsfremstilling

  I henhold til KL´s love skal hver medlemskommune vælge 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8000 indbyggere. Stevns Kommune skal udpege 3 delegerede samt 3 stedfortrædere.

   

 • 29. Fælles Beredskabskomission, Østsjællandsberedskab

  Resume

  I henhold til Østsjællands Beredskabs vedtægter indtræder borgmesteren i den fælles beredskabskommission.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til Kommunalbestyrelsen, at

  1. Borgmesteren indtræder i den fælles beredskabskommision

  Ny Kommunalbestyrelse 2018, 4. december 2017, pkt. 14:

  Ikke til stede: Jacob Panton (V). Stedfortræder Karsten Skov (V) deltog i stedet.

   

  Sagen genoptages/udsættes til førstkommende KB-møde, der skal være afviklet inden den 15.12.17.

   

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  I henhold til Østsjællands Beredskabs vedtægter indtræder borgmesteren i den fælles beredskabskommission.

     

 • 30. Tegningsret for Kommunalbestyrelsens virksomhed, bevmyndigelse

  Resume

  I henhold til Lov om kommuernes styrelse (§ 32) skal der ske bemyndigelse af Kommunalbestyrelsen for tegningsret af køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til Kommunalbestyrelsen, at

   

  1. Kommunalbestyrelsens formand, første næstformand og anden næstformand bemyndiges til på Stevns Kommunes vegne at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser i forening med enten kommunaldirektør Per Røner, vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann eller direktør Pernille Kjeldgård.

  Ny Kommunalbestyrelse 2018, 4. december 2017, pkt. 15:

  Ikke til stede: Jacob Panton (V). Stedfortræder Karsten Skov (V) deltog i stedet.

   

  Sagen genoptages/udsættes til førstkommende KB-møde, der skal være afviklet inden den 15.12.17.

   

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Forvaltningens indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  I henhold til lov om kommunernes styrelse (§32) skal dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser underskrives af Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget hertil af Kommunalbestyrelsen.

   

  Personen der skal bemyndiges udover Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformand) skal være navngivet. Der er ikke noget til hinder for, at Kommunalbestyrelsen udpeger flere personer.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse

 • 31. Politisk mødeplan for 2018

  Resume

  Politisk mødeplan for 2018 skal fastlægges.

  Vedlagte forslag til mødeplan 2018 blev behandlet og godkendt af Økonomiudvalget den 21. juni 2017.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. forslag til mødeplan for Kommunalbestyrelsens ordinære møder for 2018 godkendes.
  2. forslag til Kommunalbestyrelsens ordinære møder starter kl. 18.00 godkendes.
  3. ØU fastlægger på deres efterfølgende møde - møder for 2018, herunder udvalgets mødetidspunkter
  4. Fagudvalgene fastlægger på deres efterfølgende møde - møder for 2018, herunder udvalgets mødetidspunkter.

  Ny Kommunalbestyrelse 2018, 4. december 2017, pkt. 16:

  Ikke til stede: Jacob Panton (V). Stedfortræder Karsten Skov (V) deltog i stedet.

   

  Sagen genoptages/udsættes til førstkommende KB-møde, der skal være afviklet inden den 15.12.17.

   

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Den senest reviderede mødeoversigt blev godkendt med den ændring af ØU som udgangspunkt afvikles på tirsdage.

  De respektive fagudvalg fastsætter selv deres møderække/mødetidspunkter, dog med respekt for styrelseslovens regler om placering i forhold til ØU og KB's møderække.

  Sagsfremstilling

  Forslag til politisk mødeplan for 2018 er udarbejdet efter næsten samme principper som mødeplan for indeværende år, dog skal følgende bemærkes

   

  • at de stående udvalgs møder ikke er placeret, da navne og antal af disse først kendes efter konstituering af ny kommunalbestyrelse med virkning fra 1. januar 2018.
  • at udvalgene i deres 1. møde konstituerer sig og fastlægger deres mødevirksomhed.
  • at foreløbig tidsplan for KL's årsmøder for fagudvalg fremgår af vedlagte oversigt.
  • at der er indlagt et ekstra møde i økonomiudvalget i juni måned.
  • at der ikke er møder i ugerne 7,8 og 42.
  • at møderne efter sommerferien starter op i uge 33.
  • at der p.t. ikke er planlagt temamøder for året.
  • at Kommunalbestyrelsens ordinære møder fortsat er placeret torsdage med start kl. 18:00.
  • at kommunalbestyrelsens møde i juni afholdes onsdag i stedet for torsdag - grundet sommerferiestart.