Referat

 • 630. Åben dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde den 28. juni 2017.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  Sag nr. 637 udgår af dagsordenen, og genoptages på førstkommende KB via ØU.

  Dagsorden godkendt.

 • 631. Løsgængere - nyt parti-/kandidatliste

  Resume

  Kommunalbestyrelsen kan beslutte, hvorvidt et medlem (løsgænger) som repræsenterer et parti eller en kandidatliste, som ikke er repræsenteret i KB, kan anvende en efter eget valg listebetegnelse i forbindelse med protokolleringer m.v.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. KB anmoder de pågældende løsgængere om at tilkendegive om de ønsker at gøre brug af muligheden samt oplyser et eventuelt partinavn eller et listenavn
  2. KB godkender de fremlagte ønsker til navne

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  Godkendt følgende listebetegnelser:

  Mogens Haugaard - Nyt Stevns

  Inge Milbrat - Nyt Stevns

  Thor Grønbæk - Borgerlisten Stevns

  Bjarne Ø. Rasmussen - Løsgænger

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen blev tilbage i efteråret 2016 af en løsgænger spurgt om muligheden for at anvende listebetegnelser – og evt. bogstavbetegnelser – på helt nye lokale partier. Forvaltningen forespurgte i december måned 2016 Økonomi- og Indenrigsministeriet, Kommunaljura & Valg, om hvordan forvaltningen skulle forholde os til spørgsmålet om nye lokale partier. Ministeriet oplyste bl.a., at nye partier først syv uger før valgdagen – hvor alle kandidatlister er indleveret – kan tildeles et partibogstav. Der kan således ikke tidligere end dette tidspunkt tildeles et partibogstav til løsgængere eller andre, som starter i et nyt parti i en valgperiode.

  Forvaltningen konkluderede på den baggrund, at kun partilister/partinavne/bogstaver, som har været en del af valgresultatet og indgået i konstitueringen i starten af denne valgperiode kan medtages i særskilte protokolleringer, og at løsgængere derfor alene tituleres med betegnelsen løsgængere. Forvaltningen er fornylig af KL blevet gjort bekendt med en udtalelse af 13. marts 1996 fra det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium, som har udtalt sig om bl.a. dette spørgsmål: "… Efter de to love er der ikke noget til hinder for, at et kommunalbestyrelsesmedlem i valgperiodens løb skifter fra en i kommunalbestyrelsen repræsenteret kandidatliste til en anden i kommunalbestyrelsen repræsenteret kandidatliste eller eventuelt vælger status som løsgænger (uden for partierne). Der er heller ikke noget til hinder for, at et kommunalbestyrelsesmedlem anmelder, at vedkommende for fremtiden, alene eller eventuelt sammen med andre medlemmer, repræsenterer et parti eller en kandidatliste, der ikke opnåede valg eller ikke deltog ved det senest afholdte valg til kommunalbestyrelsen. Det beror imidlertid på kommunalbestyrelsens afgørelse, hvorvidt et medlems meddelelse om, at vedkommende for fremtiden repræsenterer et parti eller en kandidatliste, der ikke allerede er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, skal have den virkning, at dette skal angives i »alle sædvanlige sammenhænge«, herunder i Vejviseren, beslutningsprotokollen m.v."

  Det er derfor KL´s opfattelse, at det er Kommunalbestyrelsen, som må beslutte, hvorvidt et medlem som repræsenterer et parti eller en kandidatliste, som ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen, kan få det nye partinavn eller kandidatliste nævnt i forbindelse med protokollering m.v., såfremt Kommunalbestyrelsen ikke tidligere har truffet beslutning herom. Det bemærkes, at en sådan beslutning vil skulle gælde for samtlige medlemmer, hvor sådanne omstændigheder er tilstede.

  Anvendelse af en bogstavbetegnelse er omfattet af valglovens bestemmelser, og indgår ikke i ministeriets udtalelse. KB's aktuelle tilladelse omfatter derfor ikke anvendelsen af et eget valgt partibogstav. Bogstavsbetegnelser foreligger først godkendt 7 uger før valget til november.

  Forvaltningen vil efter KB's godkendelse tilrette kommunens hjemmeside m.v.

  Det forudsættes endvidere, at løsgængere som ønsker at få tildelt et partilistenavn indestår for, at navnet er fri af eventuelle rettighedstvister o.lign.

   

  Lovgrundlag

  Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 13. marts 1996 (Indenrigsministeriets brev af 13. marts 1996 til en kommune - 1. k.kt. j.nr. 1995/1073/208-1)

  Valgloven

  Kommunestyrelsesloven

  Økonomi

  Ingen direkte omkostninger

 • 632. Lokalplan nr. 183 og kommuneplantillæg nr. 20 for område til idrætshal i Rødvig - Godkendelse

  application/pdf icon forslag_kommuneplantillaeg_nr_20.pdfapplication/pdf icon forslag_til_lokalplan_nr._183_vers._af_20170601.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_til_lokalplan_nr_183.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende Kommuneplantillæg nr. 20 til Stevns Kommuneplan 2013 og Lokalplan nr. 183 for område til idrætshal i Rødvig.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via PTU og ØU, at

  1. Kommuneplantillæg nr. 20 godkendes
  2. Lokalplan nr. 183 godkendes

  Plan- og Teknikudvalget, 13. juni 2017, pkt. 487:

  Anbefales.

  Anette Mortensen og Bjarne Nielsen tager forbehold.

  Økonomiudvalget, 21. juni 2017, pkt. 632:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefales.

   

  Anette Mortensen (V) og Bjarne Nielsen (V) tager forbehold indtil KB.

   

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  Godkendt.

   

  Varly Jensen (O) og Janne Halvor Jensen (O) ønskede at bemærkningen om, at der skulle være et "ubevokset areal" skulle udgå af kortbilag 3.

  Sagsfremstilling

  Baggrund:

  Plan- og teknikudvalget har besluttet at der skal udarbejdes en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg forud for etablering af ny idrætshal i Rødvig.

   

  Kommunalbestyrelsen har d. 30. marts 2017 besluttet at udsende forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan nr. 183 for område til idrætshal i Rødvig i 8 ugers høring.

   

  Kommuneplantillæg og lokalplanens formål og indhold:

  Forslag til Kommuneplantillægget nr. 20 og lokalplan nr. 183 giver mulighed for opførelse af en idrætshal i Rødvig.

   

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 udlægger et areal til en ny idrætshal samt arealer til idrætsformål og rekreation. Kommuneplantillægget ændrer afgrænsningen af rammeområde 4 B8 'Damgårdskvarteret' og 4 D2 'Ved Rødvigvej'. Desuden oprettes et nyt rammeområde, som benævnes 4 B10. Kommuneplantillægget fastsætter bestemmelser for det nye rammeområde som udlægges til boligformål.

   

  Lokalplanen er udarbejdet for at skabe det planmæssige grundlag for opførelse af en idrætshal der skal betjene borgerne i Rødvig samt udlæg af rekreative arealer og

  idrætsarealer.

   

  Lokalplanen fastsætter bestemmelser om at området skal anvendes til offentlige formål i form af idrætshal med tilhørende faciliteter samt til rekreative og kulturformål. Lokalplanen fastsætter endvidere bestemmelser vedr. overførsel fra landzone til byzone, regulering af fremtidig vejadgang, parkering, byggefelt, bevarende af eksisterende beplantning og dige mv.

   

  Høring:

  Forslagene har været i høring fra d. 4. april 2017 til d. 29. maj 2017.

   

  Der er ikke indkommet nogen høringssvar til kommuneplantillæg nr. 20, og deraf er der ikke foretaget nogle rettelser siden planen blev udsendt i høring.

   

  Der er indkommet et høringssvar til lokalplan nr. 183, det er vedlagt som bilag. Høringssvaret er fra Natur og Miljø i Stevns Kommune der vurderer at det areal som i forslaget er omtalt som fredsskov ikke er omfattet af fredsskovspligten. Som en konsekvens heraf er kortbilag 3 tilrettet således at arealet nu er markeret som en bevoksning og ikke fredsskov. For at sikre bevaring af beplantningen foreslås indført § 7.2.4 Det bevoksede arel, som vist på kortbilag 3 skal bevares som bevokset grønt areal. Redegørelsen er konsekvensrettet.

   

  Derudover er der foretaget redaktionelle rettelser af afsnittet om arkæologi i redegørelsen.

   

  Plangrundlag:

  Stevns Kommuneplan 13

   

  DKplan:

  Lokalplanen er udarbejdet DKPlan, som er Stevns Kommunes nye planportal. Forslag til lokalplan nr. 183 er vedlagt som pdf bilag, men kan også ses digitalt via dette link:

  http://stevns.viewer.dkplan.niras.dk/plan/27#/lokalplanid/244

   

  Kommuneplantillægget foreligger alene som pdf. Efter vedtagelsen af Stevns Kommuneplan 2017 vil fremtidige kommuneplantillæg også blive udarbejdet i DKPlan.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 633. Stevns Kommuneplan 2017 - Forslag

  application/pdf icon forslag_stevns_kommuneplan_2017.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende Stevns Kommuneplan 2017 og beslutte at sende den i 8 ugers offentlig høring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til Kommunalbestyrelsen via Plan- og Teknikudvalget, Direktionen, Natur- Fritids- og Kulturudvalget, Børneudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget at:

  1. forslaget til Stevns Kommuneplan 2017 godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger.

  Direktionen, 12. juni 2017, pkt. 1:

  Anbefales, idet kommuneplanen indgår i de tværgående kommunale og regionale vækstfremmende planer og strategier i hovedstadsområdet, herunder Greater Copenhagen.

   

  Plan- og Teknikudvalget, 13. juni 2017, pkt. 482:

  Deltog ikke: Steen Nielsen

  Anbefales.

  Udvalget præciserer, at der er tale om et forslag til kommuneplan, der nu sendes i offentlig høring.

  Børneudvalget, 13. juni 2017, pkt. 325:

  Deltog ikke: Jørgen Gregersen (B)

   

  Anbefales,

  Udvalget præciserer, at der er tale om et forslag til kommuneplan, der nu sendes i offentlig hørring.

  Social- og Sundhedsudvalget, 14. juni 2017, pkt. 244:

  SSU anbefaler PTUs beslutning med den tilføjelse, at høringsperioden bør udvides til 12 uger.

  Jan Jespersen (Ø) stemte imod en høring af det foreliggende materiale.

   

  Udvalget fandt at rammeområde 8B5 og 8B6 bør udtages.

  Lonni Lypart (A) kunne ikke tilslutte sig dette synspunkt.

   

  Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, 20. juni 2017, pkt. 328:

  Anbefales

  Steen Nielsen anbefaler PTUs beslutning

  Thor Grønbæk anbefaler PTUs beslutning med den tilføjelse, at høringsperioden bør udvides til 12 uger. Endvidere at rammeområde 8B5 og 8B6 bør udtages

  Jan Jespersen (Ø) stemte imod en høring af det foreliggende materiale. Endvidere mener Jan Jespersen at rammeområde 8B5 og 8B6 bør udtages.

   

  Økonomiudvalget, 21. juni 2017, pkt. 634:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Udvalgenes indstillinger fremsendes til KB med bemærkning om, at høringsfristen for forslaget anbefales til fortsat at være 8 uger, idet udkastet først udsendes den 3. august 2017.

   

  Varly Jensen (O) ønsker at udtage rammeområde 8B5 og 8B6, herunder også opdatering af retningslinier for byggeri i landzone. Endvidere ønskes ikke opsat vindmøller over 72 meter.

   

  Forvaltningens supplerende bemærkning, den 26.6 2017:

  Rammebestemmelserne for rammeområde 4 D2, 4 B10 og 4 B8 tilrettes i overensstemmelse med kommuneplantillæg 20, således at der også i Kommuneplan 17 er mulighed for at bygge hal i op til 11 meters højde.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  ØU's indstilling og forvaltningens faglige korrektion godkendt.

  Imod stemte Jan Jespersen (Ø), der ønsker høringsfristen ændret til 12 uger og flyttet starttidspunktet for høringsperioden. Endvidere at rammeområderne 8B5 og 8B6 udgik af planen.

   

  Varly Jensen (O) og Janne Halvor Jensen (O) fastholdt Varly Jensen's (O) synspunkter fra ØU om udtagning af rammeområder, retningslinier for byggeri i landzone (kulturområder) samt landbaserede vindmøller over 72 meter.

   

  Jørgen Gregersen (B), Line Krogh Lay (B), Thor Grønbæk (Borgerlisten Stevns) og Inge Milbrat (Nyt Stevns) ønskede at rammeområderne 8B5 og 8B6 udgik af forslaget.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune besluttede med Planstrategi 15 og lokal agenda 21 at lave en fuld revision af kommuneplanen. Planstrategien fastsatte visioner indenfor seks emner, hhv. Bosætning, Erhverv, Natur, Infrastruktur, Sundhed samt Klima og Energi. Disse visioner har været styrende for forslag til Stevns Kommuneplan 2017. Visionerne genfindes i hovedstrukturen og er udmøntet i retningslinjer og rammer. Emnerne har også været styrende for den struktur, som kommuneplanen er bygget op efter.

  Som noget nyt er Stevns Kommuneplan blevet en digital plan med zoombare kort og temaindgang, hvilket har gjort kommuneplanen mere tilgængelig for både borgere, politikere og ansatte i Stevns Kommune. Selvom der er tale om en fuld revision, vil man kunne genfinde det meste indhold, som det så ud i Stevns Kommuneplan 2013.

   

  De vigtigste ændringer set i forhold til Stevns Kommuneplan 2013

  Generelt er alle afsnit i Stevns Kommuneplan 2017:

  - gennemlæst

  - opdateret i forhold til gennemførte planer og projekter mm.

  - opdateret med hensyn til lovgivning

   

  Ændringer i hovedstrukturen

  Visioner og temaer fra Planstrategi 15 udgør den nye hovedstruktur

  Sundhed og offentlig service er et nyt tema i Stevns Kommuneplan 2017

  Grønt Danmarkskort er indsat som et punkt under Natur. Grønt Danmarkskort følger af den ændrede Planlov.

   

  Ændringer i retningslinjer/udpegninger

  Geologiske interesser: Ny kommunal udpegning til at beskytte klinten mellem Boesdal og Rødvig, som ikke er omfattet af det nationale geologiske interesseområde.

  Landområdet: Landskabsanalysen er indarbejdet med retningslinjer.

  Vindmøller: Det er indskrevet i redegørelsen at man vil undersøge mulighederne ved konkrete ansøgninger for vindmøller over 72 meter.

  Tele- og antennemaster samt sendeanlæg: De fælles retningslinjer for opstilling af master, som er aftalt i KKR/Region Sjælland er indsat.

  Biogas og husdyrbrug: En ejendom fjernet, en anden udpeget.

  Potentielle vådområder videreføres ikke i Stevns Kommuneplan 2017.

  Anvendelse af vandløb, søer og kystvande: Badestrande indarbejdet.

  Støj, støv og lugt: Tilpasset til ændret planlov med støv, lugt og luftforurening som nye faktorer.

   

  Ændringer i rammer

  Nye rammeområder udlagt i Stevns Kommuneplan 2017:

  • 3 B11 ’Nicolinelund 3.1’ – boligområde ved Strøby Egede
  • 3 B12 ’Nicolinelund 3.2’ – boligområde ved Strøby Egede
  • 8 B5 ’Ved Sognevej I’ – boligområde ved Valløby
  • 8 B6 ’Ved Sognevej II’ – boligområde ved Valløby
  • 4 R2 ’Ferie og fritid Strandgabsvej I’ – feriecenter ved Rødvig
  • 4 R3 ’Ferie og fritid Strandgabsvej II’ – feriecenter ved Rødvig
  • 9 R3 ’Højerup ferie og fritid’ – rekreative og turisme formål, jf. forsøgsordning
  • 9 R4 ’Bøgeskoven Havn’ – rekreative formål
  • 9 L3 ’Heliport Lyderslev’ – teknisk anlæg

  Rammeområder der udtages helt i Stevns Kommuneplan 2017:

  • 2 B5 ’Hårlev nord II’
  • 9 L1 – ’Landbrugsområdet og de ikke-afgrænsede landsbyer’
  • 9 R1 – ’Interesseområde for ferie- og fritidsaktiviteter og –anlæg’

  Rammeområder der ændres med Stevns Kommuneplan 2017:

  • 1 L1 ’Louisenborg’ – var tidligere omfattet af 9 L1
  • 3 B1 ’Kvarteret ved Prambroen’ – rammebestemmelser præciseres
  • 3 S2 ’Kystvejen’ – opdeling af sommerhusområdet mhp. overførsel til byzone
  • 4 D1 ’Multihus og rekreativt område’ – fra boligområde til rekreativt område
  • 4 R1 ’Campingplads ved Rødvig’ – var tidligere omfattet af 9 L1
  • 6 R2 ’Nordlige del’ – fra boligområde til rekreativt område
  • 7 C1 ’Strøby’ – geografisk præciseret
  • 9 D7 ’Stevns Fyrcenter’ – rammebestemmelser ændret
  • 9 D9 ’Boesdal Kalkbrud’ – geografisk ændring og rammebestemmelser ændret jf. forsøgsordning
  • 9 D11 ’Strøbyskolen idrætsanlæg’ – var tidligere omfattet af 9 L1
  • 9 L4 ’Husstandsvindmøller ved Holtug’ – var tidligere omfattet af 9 L1
  • 9 R1 ’Campingplads ved Strøby’ – var tidligere omfattet af 9 L1 

  Øvrige ændringer i medfør af ændret planlov

  To omdannelseslandsbyer kan udpeges hvert 4. år -udpegningen er ikke foretaget men muligheden indskrevet som retningslinje 2.3.11.

  Opdatering af retningslinjer for 'Byggeri i landzone' - umiddelbare rettigheder, som indføres med den ændrede planlov, er tilpasset i retningslinjerne.

  Beskyttelse af produktionsvirksomheder med udpegning og bufferzoner er indskrevet som noget vi skal gøre med et kommuneplantillæg, når der foreligger en vejledning.

   

  Miljøvurdering

  Forslag til Stevns Kommuneplan 2017 er blevet miljøvurderet. Miljøvurderingen viser, at der kan være behov for at overvåge enkelte miljøfaktorer. Dette gælder for jordforurening, støj fra helikoptere og naturkvalitet.

   

  Planlov og Fingerplanrevision

  Den ændrede planlov ventes at træde i kraft den 15. juni 2017. Forslag til Stevns Kommuneplan 2017 vedtages af Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2017. Kommuneplanen skal derfor overholde den ændrede planlov, hvilket der er taget højde for under udarbejdelsen af forslaget. Grundet manglende vejledninger og viden om den endelige lovtekst, kan der blive stillet krav til yderligere ændringer i kommuneplanen, for at den kan overholde den ændrede planlov. Det vil vise sig i høringsperioden.

  Den reviderede Fingerplan er annonceret til at træde i kraft den 15. juni 2017 samtidig med den ændrede planlov. Det skyldes at nogle af ændringerne i Fingerplanen beror på den ændrede planlov. Det har ikke været muligt at indarbejde overførslen af sommerhusområdet ved Strøby Egede til byzone, idet denne ændring også kræver en afstemning blandt sommerhusejerne, som ikke kunne afholdes før Fingerplanens ikrafttræden.

   

  Små tilrettelser

  Der arbejdes fortsat med at finpudse den digitale kommuneplan, hvorfor der til stadighed vil blive rettet stavefejl, indsat billeder, optimeret i kortvisning mm. Der foretages ikke rettelser, som kan have betydning for indholdet.

   

  Adgang til forslag til Stevns Kommuneplan 2017

  Forslaget til Stevns Kommuneplan 2017 ligger som bilag til sagen i PDF. På temamødet den 1. juni 2017 fik I tilsendt en mail med link til den digitale udgave. Det link kan fortsat benyttes. Den digitale kommuneplan bliver offentlig tilgængelig ved høringsperiodens begyndelse.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Fingerplanen

  Landsplanredegørelsen

  Landsplandirektiver

  Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen

  Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

  Økonomi

  Udgifter til afholdelse af Stevns dag samt afledte projekter i den kommende planperiode.

 • 634. Forvaltningsplan for Stevns Klint 2017-2020 - godkendelse

  application/pdf icon forvaltningsplan_2017-2020_final.pdf

  Resume

  Forvaltningsplanen for Stevns Klint har gennemgået sin første revision i 2016-17. Den nye forvaltningsplan danner rammen for arbejdet med verdensarven for perioden 2017-2020.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via NFK og ØU, at

  1. Forvaltningsplanen for Stevns Klint 2017 - 2020 godkendes.

  Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, 20. juni 2017, pkt. 324:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21. juni 2017, pkt. 635:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningsplan for Stevns Klint
  I forvaltningsplanen lægges rammerne for, hvordan vi skal tage vare på Stevns Klint som verdensarv på en bæredygtig måde i overensstemmelse med UNESCO’s verdensarvskonvention. I forvaltningsplanen kan man bl.a. læse om udpegningsgrundlaget for status som verdensarv, om organisation og myndigheder, hvad der er af planer for området og hvem, der har ansvaret for at indfri dem. Forvaltningsplanen fra 2011 blev vedlagt ansøgningen om optagelse som verdensarv for at UNESCO kunne være sikker på, at Stevns Kommune og Staten ville være i stand til at forvalte Stevns Klint på en forsvarlig og tilstrækkelig måde.

   

  Ny forvaltningsplan
  Siden er Stevns Klint kommet på verdensarvslisten, og vi er blevet mange erfaringer rigere i den forløbne periode. Mange mål er blevet indfriet og nye er kommet til. Forvaltningsplanen har gennemgået en revision i 2016-17, så vi også i den næste periode (2017-2020) kan tage bedst mulig vare på området og skabe de bedste forudsætninger for arbejdet med og omkring verdensarven.

   

  Procedure for hh. godkendelse af og orientering om forvaltningsplan
  1. NFK (til godkendelse)
  2. Verdensarv Stevns (VS) (til orientering)
  2 a. VS sender videre til orientering hos verdensarvsrådet og til Slots- og Kulturstyrelsen (SLSK) som øverste ansvarlig for verdensarv i Danmark. SLSK sender videre til UNESCO.
  3. ØU (til godkendelse)

  4. KB (til godkendelse)

   

  Fremtidig proces for handlingsskema

  Handlingsskemaet bliver gennemgået årligt og nye opgaver for det kommende år formuleret inden 1. november.

 • 635. Kommunalvalget 2017 - Udpegning af valgstyrere og tilforordnede m.m

  application/pdf icon inspirationskatalog_fra_kl_-_kommunalvalg_2017.pdfapplication/pdf icon oversigt_paa_valgstyreretilforordnede_ved_folkeafstemningen_3._dec_2015.pdf

  Resume

  Tirsdag den 21. november 2017 afholdes der valg til Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune og Regionsrådet for Region Sjælland.

  I forbindelse med afvikling af valget skal Kommunalbestyrelsen og Kommunalvalgbestyrelsen (ØU) udpege valgstyrere og tilforordnede, samt godkende på hvilke centre der kan afgives brevstemmer.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via ØU, at

   

  1. den foreslåede fordeling af valgstyrere og tilforordnede på afstemningsstederne godkendes
  2. der udpeges en valgstyreformand til hvert af de 4 afstemningssteder
  3. der udpeges 2 tilforordnede, der sammen med 4 administrative medarbejdere, modtager brevstemmer i private hjem og plejecentre med tilstødende boformer/boliger
  4. det godkendes, at der arrangeres brevstemmeafgivning på følgende centre med tilstødende boligformer: Egehaven, Strøby Egede - Hotherhaven, Hårlev - Brohøj, Klippinge - Stevnshøj, Store Heddinge - Plushøj, Rødvig
  5. det godkendes, at forvaltningen arbejder videre med tiltag rettet mod de unge - herunder brug af KLs kampagnemateriale (se vedlagte bilag).

  Økonomiudvalget, 7. juni 2017, pkt. 623:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Steen S. Hansen (A)

   

  Ad. 1 Anbefales.

  Ad. 2 Forslag fremlægges på KB-mødet.

  Ad. 3 Forslag fremlægges på KB-mødet.

  Ad. 4 Anbefales.

  Ad. 5 Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  Ad. 1

  Godkendt

   

  Ad. 2

  Liste V pegede på Flemming Petersen (Strøbyskolen) og Rasmuss Hoffmann (Rødvig)

  Liste A meddeler navne direkte til Valgsekretariatet.

   

  Ad. 3

  Liste V pegede på Peder Krogsgaard

  Liste A meddeler navn direkte til Valgsekretariatet.

   

  Ad. 4

  Godkendt.

   

  Ad. 5

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Til brug for afvikling af valget, skal der udpeges valgstyrere og tilforordnede til de 4 afstemningssteder samt udpeges administrative hjælpere til afstemningsstederne.

  Endvidere skal der udpeges tilforordnede/administrative til at forestå brevstemmeafgivning i privat hjem og plejecentre med tilstødende ældreboliger, jfr. kommunal- og regionalvalglovens § 60 og 61.

  De 4 afstemningssteder er følgende (tallene i parentes angiver omtrentligt antal stemmeberettigede):

  1. Hårlevhallen (ca. 4.563 stemmeberettigede)
  2. Strøbyhallen (ca. 5.644 stemmeberettigede)
  3. Stevnshallen (ca. 4.866 stemmeberettigede)
  4. Harmonien (ca. 3.167 stemmeberettigede)

   

  Ved dette valg er der principielt tale om én afstemning, dvs. at hvert valgbord udleverer stemmesedler både til Kommunal- og regionsrådsvalget, det skal dog i denne sammenhæng nævnes, at der samme dag, i samme lokaliteter afholdes Ældrerådsvalg jf. ØU-beslutning den 14. januar 2014. Ældrerådsvalget afholdes adskilt fra kommunal- og regionsrådsvalget.

  Som ved folkeafstemningen om EU-retsforbeholdet 3. december 2015 vil der også denne gang på alle 4 afstemningssteder være 2 valgborde, og hvert valgbord bemandes med 6 valgstyrere /tilforordnede. Dertil regnes med 1 administrativ valgsekretær pr. valgbord + 1 administrativ pr. afstemningssted til oplæring som valgsekretær.

  Antallet af valgstyrere og tilforordnede fordeles til partierne efter forholdstal, og ved fordelingen på de enkelte afstemningssteder er der som udgangspunkt fordelt så bredt som muligt for de enkelte partier/lister. Partierne udpeger herefter de pågældende valgstyrere og tilforordnede.

  Med dette som udgangspunkt skal følgende fordeling foreslås:

   

  1. Hårlevhallen (2 valgborde)

  Valgstyrere

  Tilforordnede

  Administrative

  9 (V=3, A=3, O=1, B=1, Løs M=1)

  3 (V=1, Ø=1, Løs I=1)

  3 hele dagen

  + et antal stemmetællere fra kl. 19.00

   

  2. Strøbyhallen (2 valgborde)

  Valgstyrere

  Tilforordnede

  Administrative

  9 (V=3, A=3, O=1, B=1, Løs B=1)

  3 (V=1, B=1, Løs T=1)

  3 hele dagen

  + et antal stemmetællere fra kl. 19.00

   

  3. Stevnshallen(2 valgborde)

  Valgstyrere

  Tilforordnede

  Administrative

  9 (V=3, A=3, O=1, Ø=1, Løs T=1)

  3 (A=1, B=1, Løs B=1)

  3 hele dagen

  + et antal stemmetællere fra kl. 19.00

   

  4. Harmonien (2 valgborde)

  Valgstyrere

  Tilforordnede

  Administrative

  9 (V=3, A=3, O=1, B=1, O=1, Løs I=1)

  3 (A=1, O=1, Løs M=1)

  3 hele dagen

  + et antal stemmetællere fra kl. 19.00

  (Løs M: Løsgænger Mogens Haugaard Nielsen, Løs B: Løsgænger Bjarne Ø Rasmussen, Løs T: Løsgænger Thor Grønbæk, Løs I: Løsgænger Inge Milbrat)

   

  I alt 36 valgstyrere (V=12, A=12, O=4, B=3, Ø=1, Løs M=1, Løs B=1, Løs T=1, Løs I=1) og 12 tilforordnede (V=2, A=2, O=1, B=2, Ø=1, Løs M=1, Løs B=1, Løs T=1, Løs I=1)

   

   

  Valgstyreformænd:

   

  Blandt de udpegede valgstyrere, skal der udpeges en valgstyreformand til hvert af de 4 afstemningssteder.

   

  Brevstemmeafgivning i private hjem og plejecentre med tilstødende boformer eller boliger

  Tilforordnede

  Administrative

  2 (V=1, A=1)

  4

   

  Boformer eller boliger, hvor det er muligt at brevstemme i boformen eller boligen, er nærmere defineret i Kommunal- og regionalvalglones § 60.

  Med henvisning til bestemmelserne i Kommunal- og regionalvalglovens § 60 og efter aftale med Sundhed & Omsorg, skal det foreslås, at der til Kommunal- og regionsrådsvalget arrangeres brevstemmeafgivning på følgende centre med tilstødende boliger:

  • Egehaven, Strøby Egede – Hotherhaven, Hårlev – Brohøj, Klippinge, Stevnshøj, Store Heddinge – Plushøj, Rødvig.

  Brevstemmeafgivningen tilrettelægges i samarbejde med sundheds-personalet, således at tidspunkter for brevstemmeafgivningen bekendtgøres for de potentielle vælgere senest 14 dage før afstemningstidspunktet.

  Brevstemmeafgivning iværksættes fra tirsdag den 10. oktober 2017, og sidste frist for afgivelse af brevstemme er fredag den 17. november 2017.

  Unges deltagelse i valget

  Som ved kommunalvalget i 2013 er der igen til KV2017 fra flere sider vist interesse for at styrke indsatsen for især at få flere unge til at deltage i den demokratiske valgproces, som f.eks. til det kommende Kommunal- og Regionsrådsvalg.

  For at styrke denne indsats kan der iværksættes forskellige tiltag både ved at gøre brug af de landsdækkende initaiativer, men også lokalt efter egne.

  Landsdækkende vil KL bl.a. ligesom ved sidste kommunalvalg udarbejde en kampagne, som retter sig mod de unge.

  Et lokalt initiativ kunne være, at der ved udpegningen af valgstyrere/tilforordnede fra de enkelte patier/lister blev udpeget nogle unge valgstyrere/tilforordnede. Formålet vil her være, at de unge får indsigt i, hvad denne opgave går ud på - samtidig med at de inddirekte agerer ambasadører for at få tiltrukket flere unge til valgstederne.

   

   

  Valgcafe

  Afslutningsvis kan det oplyses, at forvaltningen arbejder med planlægning af den traditionelle valgcafe i Hårlevhallen på valgaftenen.

   

  Lovgrundlag

  Kommunal- og regionalvalgloven.

 • 636. Snurretoppen - anmodning om udtræden

  Resume

  KB-medlem John Dalsgaard har anmodet borgmesteren om, at udtræde af bestyrelsen for Snurretoppen.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. KB-medlem John Dalgsgaards anmodning om udtræden i mødekommes
  2. det besluttes, om der skal ske ny udpegning for resten af valgperioden (Hvis dette ønskes vil det tilkomme valggruppe 2 (den nye valggruppe) at udpege repræsentanten)
  3. eller om stillingtagen om fortsat repræsentantion i Snurretoppen først vil blive fastlagt i forbindelse med den større generelle drøftelse af KB-udpegninger til nævn og bestyrelser.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  Ad. 1 Godkendt

   

  Ad. 3 Genbesættelsen udsættes, jf. punkt 3

  Sagsfremstilling

  På Kommunalbestyrelsens konstituerede møde i januar 2014 blev KB-medlem John Dalsgaard valgt som repræsentant til Snurretoppens bestyrelse.

   

  I Snurretoppens vedtægter er anført, at 1 medlem af bestyrelsen udpeges af Kommunalbestyrelsen.

   

  Såfremt der ønskes udpegning nu, vil det tilkomme valggruppe 2 (den nye valggruppe, dvs. A+B+O+Ø+løsgænger Bjarne Østergaard Rasmussen) at udpege den nye repræsentant til Snurretoppens bestyrelse.

   

 • 637. Politiske udpegninger til diverse råd, nævn, bestyrelser m.v.

  application/pdf icon opgoerelse_konsitueringssager_juni_2017.pdf.pdf

  Resume

  Som en del af forberedelsen til ny valgperiode skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om der er visse nævn, bestyrelser m.v. de efter 1. januar 2018 ikke længere ønsker at være repræsenteret i / foretage udpegninger til.

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til KB via ØU, at

   

  1. Det fastlægges med afsæt i oversigten, om der er visse nævn, bestyrelser m.v. - som Kommunalbestyrelsen efter 1. januar 2018 ikke længere ønsker at være repræsenteret i / foretage udpegninger til.

   

  Økonomiudvalget, 7. juni 2017, pkt. 627:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Steen S. Hansen (A)

   

  Drøftes i de respektive politiske grupper frem til KB-mødet.

  Af hensyn til koordineringen af de forskellige tilbagemeldinger bedes de politiske svar returneret til forvaltningen (sekretariatet) senest den 26. juni 2017, kl. 12:00.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  Sagen udgår.

  Sagsfremstilling

  Som en del af forberedelsen til ny valgperiode skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om der er visse nævn, bestyrelser m.v. de efter 1. januar 2018 ikke længere ønsker at være repræsenteret i / foretage udpegninger til.

   

  Til brug for vurderingen er der udarbejdet oversigt over de udpegninger som Kommunalbestyrelsen har foretaget i denne valgperiode. Oversigten indeholder, således ikke udpegninger foretaget i de enkelte stående udvalg, da disse jf. Styrelsesvedtægtens opgavefordeling og ansvar, henhører til vurdering der.

   

  Til gennemgangen og vurderingen er i oversigten opført alle Kommunalbestyrelsens udpegninger, således også disse som jf. en gældende lovgivning/bestemmelse ikke kan fravælges. Dog er det forsøgt ved farvekombinationer, at give et overskueligt overblik over hvilke KAN-udpegninger, der skal vurderes.

 • 638. Mulig forlængelse af den regionale Østbane fra Køge til Roskilde

  application/pdf icon mulig_forlaengelse_af_den_regionale_oestbane_fra_koege_til_roskilde.pdfapplication/pdf icon mailkorrespondance_om_mulig_forlaengelse_af_den_regionale_oestbane_fra_koege_til_roskilde.pdfapplication/pdf icon invitation_til_moede_om_forlaengelse_af_den_regionale_oestbane_fra_koege_til_roskilde.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til henvendelse fra Region Sjælland angående mulig forlængelse af den regionale Østbane fra Køge til Roskilde

  Indstilling

  Direktionen indstiller til KB, via PTU og ØU, at

  1. henvendelsen drøftes.

  Plan- og Teknikudvalget, 13. juni 2017, pkt. 488:

  Deltog ikke: Steen Nielsen.

  Udvalget ser positivt på at der kommer ½ times drift fra både Faxe Ladeplads og Rødvig til Roskilde.

  Udvalget mener, at der skal arbejdes på at bibeholde 15 minutters driften mellem Hårlev og Køge

   

  Økonomiudvalget, 21. juni 2017, pkt. 649:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Sagen drøftet.

  I forhold til det indbudte møde med regionen inviteres herfra PTU samt borgmesteren.

   

  Steen S. Hansen (A) oplyste, at teksten i sagsfremstillingen (sidste afsnit) ikke er helt korrekt, da de 100 mio. kr. dækker udgifter til sporudlægning (i Køge) i forbindelse med kvartersdrift fra Hårlev til Roskilde.

   

  Forvaltningens suplerende bemærkninger efter mødet:

  Det er korrekt, at de 100 mio. kr. dækker udgifter til sporudlægning (i Køge) i forbindelse med kvartersdrift fra Hårlev til Roskilde

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  Sagen drøftet.

  ØU's beslutning fastholdes.

  Sagsfremstilling

  Den 8. juni 2017 fremsender Region Sjælland skrivelse for at orientere om den igangværende proces og de betjeningsmæssige konsekvenser omkring en mulig overdragelse af den statslige banebetjening mellem Køge og Roskilde til Region Sjælland.

   

  Der har i flere år været arbejdet med muligheden for at forlænge Østbanen til Roskilde. Muligheden indgår blandt andet i regionen og kommunernes fælles ”Vision for banetrafikken i Region Sjælland” fra marts 2013.

   

  Regionen har i samarbejde med Movia drøftet mulighederne for at overtage ansvaret for strækningen til Roskilde med Transportministeriet. Der er nu opnået enighed om et fælles beslutningsoplæg. Beslutningsoplægget skal tiltrædes af et politisk flertal i Folketinget og i Regionsrådet.

   

  Det er forventningen, at Transportministeriet lige nu afklarer om der er politisk opbakning i Folketinget. Er dette tilfældet vil Regionsrådet efter sommerferien skulle behandle sagen.

   

  Regionens administration og Transportministeriet er enige om at anbefale en trafikbetjening,hvor begge Østbanens ben fra henholdsvis Faxe Ladeplads og Rødvig får direkte forbindelsetil Roskilde. Det nødvendiggør, at togene fra henholdsvis Faxe Ladeplads og Rødvig sammenogfrakobles i Hårlev. I dag kører togene separat og forskudt, og der er derfor kvartersdrift påstrækningen Hårlev – Køge. Denne kvartersdrift vil blive erstattet med ½-timesdrift, som påhele den forlængede Østbane. Dette svarer til den regionale R-net standard og den eksisterendebetjening på den statslige strækning mellem Køge og Roskilde.

   

  Skulle kvartersdriften på strækningen Hårlev – Køge opretholdes vil det forudsætte, at der etableres ekstra sporkapacitet nord for Køge Station. Det anslås at koste over 100 mio. kr for denne udvidelse.

 • 639. Revisionsberetning nr. 20 for regnskab 2016 - afsluttende beretning

  application/pdf icon aarsberetning_2016.pdfapplication/pdf icon stevns_kommune_aarsberetning_2016_-_08.06.2017.pdfapplication/pdf icon stevns_kommune_paategning_2016.pdf

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

   

  1. Revisionsberetning nr. 20 - afsluttende beretning for regnskabsåret 2016 godkendes.

   

  2. Stevns kommunes årsregnskab for 2016 godkendes.

  Direktionen, 12. juni 2017, pkt. 5:

  Anbefales.

   

  Økonomiudvalget, 21. juni 2017, pkt. 639:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefales.

  Varly Jensen (O) bemærker, at revisionen ikke omtaler byggesagen på Strøbyskolen (tagkonstruktion), hvor forvaltningen på daværende tidspunkt ikke havde fulgt den korrekte politiske behandling af bevillingssagen.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  Godkendt.

   

  Varly Jensen (O), Janne Halvor Jensen (O) og Jan Jespersen (Ø) fastholder Varly Jensen's bemærkninger fra ØU.

  Sagsfremstilling

  BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har sendt revisionsberetning nr. 20 - afsluttende beretning for regnskab 2016.

   

  I revisionsberetningen er der redegjort for de konstaterede forhold.

   

  1. Konklusion på revisionen af kommunens årsregnskab for 2016.

  BDO har afsluttet revisionen af Stevns kommunes regnskab for 2016.

  Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

  Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger - der er ikke afgivet revisionsbemærkninger i den seneste revisionsberetning.

   

  2. Vurdering af kommunens økonomi.

  Stevns kommune har i 2016 overholdt kassekreditreglen. Kommunen har i 2016 haft et overskud på den ordinære drift på ca. 91,1 mio. kr. og et samlet resultat på ca. 27,3 mio. kr.

  Det er revisionens vurdering, at Stevns kommune p.t ingen umiddelbare problemer har med overholdelse af lånebekendtgørelsens regler om, at den gennemsnitlige kassebeholdning altid skal være positiv.

   

  3. Revisionsmetodik og -strategi.

  Revisionen udføres ved stikprøver, med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende.

   

  4. Forvaltningsrevision af investeringscases.

  Formålet med forvaltningsrevision er at afdække, om Stevns kommune i sin styring har etableret et egnet grundlag for, at den planlagte forandring sker, og at forandringen kan dokumenteres.

   

  5. Revision af kommunens interne it-kontroller.

  Revisionen har omfattet revision af kommunens generelle it-kontroller for de it-systemer, der har betydning for kommunens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse.

   

  6. Revision af årsregnskabet.

  Revisionen har undersøgt, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Økonomi- og Indenrigsministeriets gældende regler.

  Kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelse er gennemgået.

  Tilskuds- og udligningsbeløb er sammenholdt med opgørelser udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet, ligesom indtægtsførte skatter er påset i overensstemmelse med de af SKAT foretagne fordelinger og meddelte oplysninger.

  Kommunens opgørelse af købsmomsrefusion er udarbejdet efter gældende regler.

  Revisionen har foretaget en række handlinger med henblik på at vurdere, om balancen giver et retvisende billed af kommunens aktiver og passiver i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

  Låneoptagelse og lånerammeopgørelse er påset om dette følger Økonomi- og Indenrigsministeriets regler på området.

   

  7. Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion.

   BDO har redegjort for revisionsforløbet og vurderingerne af kommunens administration på det sociale område.

   

  8. Afgivne revisionsberetninger og påtegnede opgørelser mv.

  Ud over nærværende beretning om revisionen af årsregnskabet er der afgivet følgende delberetninger: Løbende revision 2016 - delberetning nr. 19, som er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 22/12 2016.

   

   

  Lovgrundlag

  Årsregnskab 2016 fremlægges igen i henhold til Styrelseslovens § 45.

 • 640. Regnskab 2015/2016 Østsjællands Beredskab

  application/pdf icon aarsrapport_oestsjaellands_beredskab_2015_2016.pdf.pdf

  Resume

  Regnskab 2015/2016 for Østsjællands Beredskab fremlægges til godkendelse. Regnskabet er godkendt af Beredskabskommissionen d. 10. maj 2017 og skal jf. vedtægterne efterfølgende godkendes af interessentkommunerne.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. Regnskab 2015/2016 for Østsjællands Beredskab godkendes
  2. det godkendes at underskuddet i 2015/2016 i Østsjællands Beredskab finansieres af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning
  3. det godkendes at der i Østsjællands Beredskab gives en tillægsbevilling til budget 2017 til overførsel af projektmidler vedr. CSR projekter for kommunerne på 120.000 kr.

  Direktionen, 19. juni 2017, pkt. 3:

  Fremsendes til drøftelse

   

  Økonomiudvalget, 21. juni 2017, pkt. 636:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Regnskab 2015/2016 viser, at Østsjællands Beredskab er kommet godt fra start, men ikke helt i mål. Samarbejdet mellem de 8 kommuner har betydet, at kommunernes samlede udgifter til beredskab er reduceret 8,4 mio. kr. fra regnskabsresultatet i 2014 til regnskabsresultatet 2016. Regnskabet viser dog også, at Østsjællands Beredskab i 2016 går ud af året med et merforbrug på 8,2 mio. kr. på den ordinære drift akkumuleret over 5 kvartaler. Merforbruget skyldes, at det ikke er lykkes at udmønte de forventede besparelser, samt at der det første år er afholdt en række ekstraordinære udgifter til arbejdet med effektiviseringer og implementering af den nye fælles beredskabsorganisation.

   

   

  Mio. kr. (+=udgifter, -=indtægter)

  Budget

  Tillægs-

  bevillinger

  Regnskab

  Afvigelse

  Driftsindtægter i alt

  -126,0

  -4,4

  -133,4

  7,4

  Kerneopgave

  -96,0

  -4,4

  -97,3

  1,3

  Serviceopgaver

  -30,0

  0,0

  -36,1

  6,1

  Driftsudgifter i alt

  119,3

  4,4

  134,8

  -15,5

  Kerneopgave

  103,3

  4,4

  109,6

  -6,3

  Serviceopgaver

  16,0

  0,0

  25,2

  -9,2

  Nettodrift

  -6,7

  0,0

  1,4

  -8,2

  Anlæg

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  Resultat af drift og anlæg

  -6,7

  0,0

  1,4

  -8,2

  Finansiering og balanceforskydninger mv.

  0,0

  0,0

  -4,6

  4,6

  Lån

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  Afdrag

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  Renter

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  Finansforskydninger

  0,0

  0,0

  -4,7

  4,7

  Resultat likvid beholdning (+ =underskud)

  -6,7

  0,0

  -3,2

  -3,5

  Heraf hensættelser til investeringer jf. afskrivning

  6,7

  0,0

  6,7

  0,0

   

  Der var i budgettet forudsat en likvid beholdning ultimo 2016 på 6,7 mio. kr. Regnskabet viser en likvid beholdning på 3,2 mio. kr. hvilket er 3,5 mio. kr. lavere end forventet. Forskellen skyldes et negativt resultat af den ordinære drift på 8,2 mio. kr., der delvist modsvares af et positivt resultat på finansforskydninger på 4,7 mio. kr.

  Anlægsaktiver, herunder leasede aktiver, er i regnskabsåret 2015/2016 nedskrevet med 7,4 mio. kr. Den samlede leasinggæld er afviklet med i alt 2,2 mio.kr.

  Regnskabet er påtegnet af Østsjællands Beredskabs revisionsselskab EY uden bemærkninger.

  I resultatet indgår mindreforbrug på projektmidler til CSR projekter for kommunerne på i alt 120.000 kr. der vedrører brandkadetter i Roskilde med 57.000 kr., Ildfugle i Roskilde med 53.000 kr. samt brandkadetter i Køge med 10.000 kr. Restbudgettet søges overført til 2017. 

  Underskud foreslås finansieret af kassebeholdningen. Det vil betyde, at opsparede midler til fremtidige investeringer reduceres med 8,2 mio. kr. som vil medføre, at der ved udgangen af 2016 er en negativ opsparing på 1,5 mio. kr. og ved udgangen af 2017 en positiv opsparing på 3,4 mio. kr.

  Underskud på driften indgår i opgørelse af egenkapitalen. Driftsunderskuddet samt øvrige bevægelser på aktiver og passiver betyder, at fællesskabets egenkapital ved udgangen af 2016 er 8,8 mio. kr. hvilket er 4,9 mio. kr. lavere end i åbningsbalancen.  

  Jf. vedtægter for Østsjællands Beredskab skal overskud/underskud fordeles mellem interessentkommunerne efter fordelingsnøgle(r) fastsat i budgettet eller efter indbyggertal.

  Valg af fordelingsnøgle vil have betydning for, hvordan ændringer i egenkapitalen fordeles mellem de enkelte kommuner. Der lægges op til at underskud finansieres af kassebeholdningen og valg af fordelingsnøgle vil dermed ikke have betydning for kommunernes betaling til beredskabet.

  Beredskabskommissionen besluttede på møde d. 10. maj 2017, at kommunernes bidrag anvendes som fordelingsnøgle.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes budget.

   

  Af vedtægterne pkt. 4.3 fremgår det, at Over/underskud skal fordeles mellem interessentkommunerne i forhold til fordelingsnøgle. Beredskabskommisionen besluttede den 10. maj 2017 at underskuddet skal finansieres af kassebeholdningen i Østsjællands Beredskab og ikke fordeles og indregnes i a'contobetalingerne fra kommunerne. Underskuddet går derfor ind og påvirker Beredskabets egenkapital.

   

   

  Det fremgår af vedtægterne pkt 8.3, at KB skal godkende tillægsbevillinger. Der skal derfor godkendes, at der er en tillægsbevilling på 0,120 mio. kr. til det godkendte budget for Østsjællands Beredskab for 2017.

   

   

 • 641. Budget 2018-2021 for Østsjællands Beredskab

  application/pdf icon notat_til_budget_2018_efter_beredskabskommissionens_moede.pdf.pdfapplication/pdf icon budgetudvidelser_og_besparelser_2018.pdf.pdfapplication/pdf icon takstoversigt_2018.pdf.pdf

  Resume

  Budget 2018-2021 for Østsjællands Beredskab er godkendt i Beredskabskommisionen den 10. maj 2017. Budgettet skal godkendes af interessentkommunerne.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. Budget til 2018-2021 for Østsjællands Beredskab godkendes
  2. det godkendes at Kommunernes bidrag anvendes som fordelingsnøgle for over/underskud.

  Direktionen, 19. juni 2017, pkt. 4:

  Fremsendes med bemærkning om at de kommende års budgetter bør følges nøje, idet der er en række uafklarede økonomiske mellemværender som følge af den uafklarede situation omkring kontraktforlængelser.

  Økonomiudvalget, 21. juni 2017, pkt. 637:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefales med en bemærkning om, at Stevns Kommune ikke accepterer nedgang i nuværende aftalte serviceniveau.

   

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Jf. vedtægterne har administrationen i Østsjællands Beredskab d. 1. april sendt udkast til budgetforslag til høring hos interessentkommunerne. Beredskabskommissionen har godkendt vedlagte budgetforslag på møde d. 10. maj 2017, og budgetforslaget fremsendes nu til interessentkommunerne, som skal tage stilling hertil senest 1. oktober 2017.

   

  Tabel 1: Resultatopgørelse

   

   

  2017 pris

  2018 pris

  2018 pris

  2018 pris

  2018 pris

   

  Mio. kr. (+=udgifter, -=indtægter)

  Budget 2017

  Budget 2018

  Budget 2019

  Budget 2020

  Budget 2021

   

  Driftsindtægter i alt

  -109,3

  -115,4

  -115,4

  -115,4

  -115,4

   

  Kerneopgave

  -81,8

  -85,9

  -85,9

  -85,9

  -85,9

   

  Serviceopgaver

  -27,6

  -29,5

  -29,5

  -29,5

  -29,5

   

  Driftsudgifter i alt

  106,2

  105,6

  105,6

  105,6

  105,6

   

  Kerneopgave

  88,3

  87,9

  87,9

  87,9

  87,9

   

  Serviceopgaver

  18,0

  17,7

  17,7

  17,7

  17,7

   

  Nettodrift

  -3,1

  -9,8

  -9,8

  -9,8

  -9,8

   

  Anlæg

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

   

  Investeringer kerneopgave

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

   

  Investeringer serviceopgaver

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

   

  Resultat af drift og anlæg

  -3,1

  -9,8

  -9,8

  -9,8

  -9,8

   

  Pris- og lønfremskrivning

  0,0

  0,0

  -0,2

  -0,3

  -0,3

   

  Finansiering og balanceforskydninger mv.

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

   

  Lån

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

   

  Afdrag

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

   

  Renter

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

   

  Finansforskydninger

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

   

  Resultat likvid beholdning (+ =underskud)

  -3,1

  -9,8

  -10,1

  -10,1

  -9,8

   

  Heraf hensættelser til investeringer jf. afskrivning

  4,9

  4,9

  4,9

  4,9

  4,7

   

  Resultat inkl. hensættelser

  1,9

  -4,9

  -5,1

  -5,1

  -5,2

   

  Forslag til budget 2018-2021 viser et likviditetsmæssigt overskud på 9,8 mio. kr. i 2018, hvilket er en forbedring på 1,5 mio. kr. i forhold til overslagsår 2018 i budget 2017 (2018-pl).

   

  Efter planlagte hensættelser er resultatet et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. 

   

  Jf. vedtægter for fællesskabet skal alle udgifter fordeles efter fordelingsnøgler som fastsættes i budgettet. Det foreslås jf. budgetnotatet, at kommunernes bidrag anvendes som fordelingsnøgle. Fordeling af budgettet har betydning for, hvordan henholdsvis et overskud og et underskud i regnskabet skal fordeles mellem de enkelte kommuner.

   

  Der indgår i budgettet fortsat en forventet besparelse på Falckkontrakter på 5,0 mio. kr. Det vil i løbet af foråret blive afgjort, hvorvidt den forventede besparelse kan indfries. Såfremt de indkomne tilbud ikke indfrier den forventede besparelse, skal besparelsen findes i andre tiltag.

  Der er til budgettet udarbejdet et besparelseskatalog med forslag til andre mulige besparelser. Kataloget indeholder også en række forslag til budgetudvidelser. Beredskabskommissionen besluttede på møde d. 10.5.2017, at stillingtagen til de fremlagte forslag udskydes, til de økonomiske konsekvenser af udbud af brandkontrakter er kendte. 

   

  Beredskabets økonomi

  Budgettet viser en forbedring af den likvide beholdning på 9,8 mio. kr. i 2018.

   

  Baseret på det forventede resultat i 2016, 2017 og 2018 forventes den likvide beholdning pr. 31.12.2018 at udgøre 16,1 mio. kr.

  Økonomi

  Stevns kommunes bidrag til Østsjællands Beredskab indarbejdes i Budget 2018.

 • 642. Østsjællands Museum - årsregnskab 2016

  application/pdf icon bilag_1._aarsregnskab_2016_underskrevet.pdfapplication/pdf icon bilag_2._protokollat_2016_underskrevet.pdfapplication/pdf icon bilag_3._beretning_2016_finale.pdfapplication/pdf icon bilag_4_noter_til_hensaettelser.pdfapplication/pdf icon bilag_5_referat_marts_til_stevns_kommune.pdfapplication/pdf icon bilag_6_referat_november_til_stevns_kommune.pdf

  Resume

  Østsjællands Museum har fremsendt revideret årsregnskab 2016 og revisionsprotokollat for 2016, samt ledelsberetning 2016 fra museet. Stevns Kommune yder et årligt driftstilskud til museet, ligesom museet mmodtager et årligt tilskud for at varetage driften af Stevns Naturcenter. Stevns Kommune har indgået samdriftsaftale med Faxe Kommune, som også yder et årligt driftstilskud. Materialet, Regnskabet og forvaltningens bemærkninger forelægges NFK, ØU og KB til godkendelse og efterretning.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via NFK og ØU, at

   

  1. Østjællands Museums årsregnskab 2016 og protokolat 2016 godkendes
  2. Østsjællands Museums ledelsesberetning 2016 tages til efterretning
  3. forvaltningens bemærkninger vedrørende Østjællands Museums forbrug af hensættelser tages til efterretning

  Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, 20. juni 2017, pkt. 331:

  1. at anbefales,

  2. at anbefales til efterretning

  3. at anbefales til efterretning. Udvalget imødeser et regnskab for 2017 udvisende et overskud uden anvendelse af hensættelser til ordinær drift.

  Thor Grønbæk savner revisionens manglende bemærkninger om forbrug af egenkapitalen.

  Økonomiudvalget, 21. juni 2017, pkt. 638:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  NFK's indstilling anbefales.

   

  Anette Mortensen (V) og Bjarne Nielsen (V) tager forbehold indtil KB's behandling.

   

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  ØU's indstilling godkendt.

   

  Thor Grønbæk (Borgerlisten Stevns) fastholder sin protokollering fra NFK.

  Liste V+A+Ø+B+Bjarne Ø. Rasmussen (løsgænger) forventer et regnskab fra 2017 med et overskud, som ikke er finansieret af hensættelser.

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af regnskabet bilag 1, at Østsjællands Museum fik et overskud på driften på 0,7 mio. kr. i 2016, mod et budgetteret underskud på -1,4 mio. kr. Årsagen til overskuddet skyldes primært at indtægterne var 3,0 mio. højere end budgetteret. Bl.a. er det indtægter fra Udviklingsgruppen Stevns Klint 1,0 mio. kr., samt indtægter fra Nordeafonden og andre ikke offentlige tilskud på 0,7 mio. kr., som museet ikke havde budgetteret. Derudover ligger entreindtægterne, kioskindtægter og øvrige indtægter samlet set 1,2 mio. kr. over budgettet.

   

  Museet havde ultimo 2016 en egenkapital på 5,9 mio. kr., og gæld og hensættelser for i alt 1,4 mio. kr. Det fremgår ligeledes at museets likvide beholdning udgjorde 2,8 mio kr ved slutningen af 2016.

   

  Østsjællands Museums eksterne revisor konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets virksomhed og finansielle stilling og har ikke nogle bemærkninger, udover at budgettal anvendt i resultatopgørelsen ikke har været underlagt revision.

   

   

  Vedrørende forbrug af hensættelser

   

  I årsregnskabet fremgår det af note 9, at Østsjællands Museum har gjort brug af hensættelser til at dække omkostninger under Lokaler, ejendomme og friarealer, hvilket i årets resultat har reduceret udgifterne med 0,84 mio.

   

  Stevns Kommune har i den anledning rettet henvendelse til Østsjællands Museum for at få specificeret grundlaget for anvendelse af hensættelserne.

   

  Spørgsmål fra Stevns Kommune til Østjællands Museum vedrørende forbrug af hensættelser.

  Forbrug af hensættelser - generelt

  Vi ønsker tilsendt en specifikation af hvad de enkelte hensættelser er anvendt til. Gerne med henvisning til konkrete beslutninger om dispositionerne – eksempelvis i form af referater fra bestyrelsesmøder.

   

  Regnskabets note 9 - Lokaler, ejendomme og friarealer

  Budgettet udviser kr. 1.204.710 mens der er udgiftsført kr. 672.763 (i 2015 er udgift kr. 977.470)

  I noten er angivet ”forbrug af hensættelse kr. 840.699”.  Det fremgår at hensættelsen er fragået hensættelsen til Stevnsfort. Vi ønsker uddybet, hvorledes forbruget af hensættelsen til Stevnsfort er anvendt.

   

  Svar fra Østsjællands Museum til Stevns Kommune

  Østsjællands Museum har svaret på ovenstående spørgsmål med udgangspunkt i bilag 4 noter til hensættelser, bilag 5 referat marts til Stevns Kommune, bilag 6 referat november til Stevns Kommune.

   

  Af bilag 4 noter til hensættelser, fremgår en liste over hvilke formål hensættelserne er anvendt til. Der er i alt forbrugt hensættelser på 1,1 mio kr. i 2016. Den største post under forbrug af hensættelser er til "Vækstplan (sommerplan)for Koldkrigsmuseum Stevnsfort 2016" på 675.000 kr. Museet henviser til bilag 5 referat marts 2016, hvor museets bestyrelse godkender dette forbrug af hensættelserne. Ligeledes henviser museet til bilag 6 referat november 2016, hvor det fremgår at museets forventer et underskud på 0,8 mio. kr. mod et tidligere budgetteret underskud på 1,4 mio. kr., samt at underskuddet dækkes af hensættelserne.

   

  Det kan på baggrund af ovenstående udledes, at Østjællands Museums resultat i 2016 på i alt 0,7 mio., ville have været 1,1 mio. kr. mindre, hvis der ikke var forbrugt at museets hensættelser til ordinær drift. Dette villle alt andet lige have resulteret i et underskud på 0,4 mio. kr.

   

  For en god ordens skyld oplyses, at museet i foråret 2016 søgte de to tilskudskommuner om en underskudsgaranti på op til kr. 800.000 i forbindelse med gennemførelse af en vækstplan. Ansøgningen blev trukket tilbage kort før sommeren, med oplysning om at museets nye ledelse følte sig tryg ved museets økonomiske robusthed i forhold til at gennemføre vækstplanen. Kort efter sommeren ansøgte og fik museet samtykke fra Stevns Kommune om, at museet kan stille sine faste ejendomme til sikkerhed for en kassekredit på 800.000 kr.

   

   

  Økonomi

  Årsregnskabet fra Østsjællands Museum har ingen umiddelbare konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 643. Liv og handel i Store Heddinge - ansøgning om tilskud

  application/pdf icon liv_og_handel_i_store_heddinge_-_ansoegning_stevns_kommune_v1.1.docx.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til ansøgning fra Store Heddinge Borger- og Handelsesstandsforening og Stevns Erhvervsråd vedrørende projekt "Liv og handel i Store Heddinge". I ansøgningen anføres, at Store Heddinge trænger til et løft og et skub fremad. Byen oplever stilstand i befolkningstilvæksten i modsætning til områder som Strøby-Strøby Egede og Rødvig, der oplever fremgang. Byen har meget flot 5 dagligvareforretninger, men det øvrige udbud af detailhandel er efterhånden ret begrænset og er fortsat presset. Samtidig er Store Heddinge ikke så rig på kulturelle attraktioner eller rekreative områder, og denne kombination får desværre byen til at være lidt ”trist” eller ”modløs”. Formålet med projektet er at vende denne udvikling og sikre Store Heddinge som en attraktiv bosætnings-, handels- og turistby fremover, både for gæster og også for herboende. Der søges om et kommunalt tilskud på kr. 500.000.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via NFK, PTU og ØU, at

   

  1. det besluttes om ansøgningen skal imødekommes
  2. der i bekræftende fald meddeles en anlægsbevilling på kr. 500.000
  3. anlægsbevillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til LAG-projekter i 2017

  Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, 4. april 2017, pkt. 299:

  Deltog ikke: Rikke Gliese-Mikkelsen

  Sagen udsættes til næste møde, hvor initiativtagerne inviteres til at deltage.

  Plan- og Teknikudvalget, 5. april 2017, pkt. 450:

  Deltog ikke: Steen Nielsen

  Sagen udsættes til næste møde, hvor formanden for Store Heddinge Handelsstandsforening og Erhvervschefen inviteres til at deltage.

  Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, 9. maj 2017, pkt. 308:

  Deltog ikke: Rikke Gliese-Mikkelsen

  Sagen udsættes til næste møde, da der var afbud fra de inviterede gæster.

  Plan- og Teknikudvalget, 16. maj 2017, pkt. 465:

  Ikke tilstede: Bjarne Nielsen

  Sagen udsættes til næste møde.

  Plan- og Teknikudvalget, 13. juni 2017, pkt. 484:

  Deltog ikke: Steen Nielsen.

  Sagen udsættes til næste møde.

  Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, 20. juni 2017, pkt. 320:

  1. 2. og 3. at anbefales

  Det forudsættes, at det endelige projekt fremsendes til NFKs godkendelse inden fysisk iværksættelse. Endvidere at projektet skal ses i sammenhæng med den vedtagne udviklingsplan for St. Heddinge.

  Økonomiudvalget, 21. juni 2017, pkt. 642:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  NFK's indstilling anbefales, dog således at afledte driftsomkostninger skal afklares og drøftes med Handelsstandsforeningen før endelig godkendelse.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Store Heddinge Borger- Og Handelsstandsforening søger Stevns Kommune om;

  a)      Tilladelse til etablering af de i ansøgningen nævnte installationer.

  b)      Økonomisk tilskud til projektet på 500.000 kr.

  Projektet ser butikscentrummet i Store Heddinge som et erhvervsområde. Her er høj koncentration af arbejdspladser og virksomheder, og projektet søger at understøtte disses forretninger og dermed deres overlevelse og udviklingsmuligheder. Samtidig søges at skabe et attraktivt område, hvor nye butikker vil vælge at etablere sig, fordi der er liv, aktivitet og synligt kundegrundlag. Store Heddinge bevares og udvikles som handelsby, hvor butikkerne overlever og nye kommer til, og hvor der skabes arbejdspladser.

  Projektet skal skabe et mere attraktivt Store Heddinge, hvor borgerne har flere udfoldelsesmuligheder i midtbyen herunder samlingssteder og aktivitetssteder. Projektet skaber flere elementer i bymiljøet, der kan skabe opmærksomhed, bruges i markedsføring og profilering af byen, og som kan understøtte sammenholdet og en positiv opfattelse af byen. Store Heddinge bliver i højere grad et sted man, hvor man har lyst til at bosætte sig.

  Projektet søger i høj grad at knytte Store Heddinge tættere på verdensarvsprojektet ved at positionere byen som det primære handelssted og den egentlige by i nærheden af Stevns Klint - i forhold til Rødvig, som en idyllisk havneby uden det store udbud af detailhandel. Store Heddinge skal være et sted, hvor minimum alle de turister, der besøger Stevns i mere end en dag, kigger forbi. Dermed understøttes den samlede turistoplevelse i det sydøstlige hjørne af Stevns.

  Projektet arbejder med at bevare og styrke den lokale identitet omkring kridt og relationen til Stevns Klint ved at arbejde i dette materiale og ved at arbejde i naturmaterialer. Hermed understøttes kulturhistorien omkring kridtet også, og byens identitet omkring kridt til byggeri skal inkluderes i markedsføringen af byen.

  Projektets formål

  Projektet søger at skabe effekter på de 3 områder erhverv, bosætning og turisme. Indsatserne er langsigtede og hænger sammen med andre indsatser, som f.eks. forretningsudvikling af detailhandlen.

   Målsætningerne er:

  a) At de nuværende butikker overlever og oplever fremgang (omsætningsvækst)

  b) At de tomme butikslokaler bliver fyldt op af nye butikker, der overlever og oplever fremgang

  c) At flere turister besøger, opholder sig og bruge penge i byen

  d) At tilflytningen til Store Heddinge øges fordi byen fremstår mere attraktiv

   Projektet søger at opnå disse effekter ved at skabe:

  a) Kulturelle installationer, der vækker opsigt, giver identitet og tiltrækker besøgende.

  b) Opholdsområder for børn og voksne, der holder længere på borgere og besøgende.

  c) Øget sammenhængskraft lokalt mellem butikker og borgere.

   

  Yderligere detaljeret beskrivelse af projektet, herunder de enkelte delelementer fremgår af ansøgningen der er bilagt sagsfremstillingen.

  Økonomi

  Den samlede økonomi til projektet er opgjort til kr. 1.057.700. Udvikling Stevns (LAG) har bevilget kr. 460.000 til projektet. Der søges om tilskud på kr. 500.000 fra de i kommunens budget afsatte midler til LAG-projekter. Resterende midler søges dækket ind via øvrige puljer og fondsansøgninger.

  Der er i kommunens investeringsoversigt afsat kr. 300.000 i 2017 til understøttelse af LAG-projekter. Derudover er der overført kr. 300.000 fra 2016 til 2017 til samme formål. Det bemærkes, at der senere formentligt vil indløbe øvrige ansøgninger til de afsatte LAG midler.

 • 644. SEAS-NVE investeringsbidrag 2016 - anlægsregnskab

  application/pdf icon regnskabsskabelon_2016.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns Kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges anlægsregnskab på anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. og derover.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PTU og ØU, at

   

  1. anlægsregnskabet for SEAS-NVE investeringsbidrag 2016 godkendes

  Plan- og Teknikudvalget, 13. juni 2017, pkt. 486:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 21. juni 2017, pkt. 643:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet anlægsregnskab for SEAS-NVE investeringsbidrag 2016.

   

  Der henvises til bilag, hvoraf bevilling og regnskab fremgår.

  Økonomi

  Opgørelse budget/regnskab

   

 • 645. Hybenrosevej og Valnøddevej etablering af primær kanaliseringer (ombygning af vejkryds)

  application/pdf icon trafiksikkerhed_stroeby_egede_syd_-_ombygning_af_kryds_v._valnoeddevej_og_hybenrosevej.pdfapplication/pdf icon kanalisering_valnoeddevej_-_u._signalanlaeg.pdfapplication/pdf icon kanalisering_hybenrosevej_-_uden_signalanlaeg.pdfapplication/pdf icon valnoeddevej_-_hybenrosevej_budget_2017.pdf

  Resume

  KB skal beslutte at give anlægsbevilling til ombygning af T-kryds på Stevnsvej ved Valnøddevej og Hybenrosevej samt beslutte, at de nødvendige arealer til gennemførelse af de to krydsombygninger søges erhvervet ved ekspropriation.

  Indstilling

  Center for Teknik og Miljø indstiller til KB, via DIR, PTU og ØU, at

  1. KB giver anlægsbevilling på 3,25 mio. kr. til projektering af begge løsninger og arealerhvervelse jf. sagsfremstillingen samt ombygning af krydset ved Valnøddevej i 2017
  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive 3,25 mio. kr. af rådighedsbeløbet på 4,0 mio. kr., som er afsat i budget 2017 til trafiksikkerhed i Strøby Egede
  3. KB giver en anlægsbevilling på 3,75 mio. kr. til projektering af begge løsninger og arealerhvervelse jf. sagsfremstillingen samt ombygning af krydset ved Hybenrosevej i 2017
  4. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive 3,75 mio. kr. af rådighedsbeløbet på 4,0 mio. kr., som er afsat i budget 2017 til trafiksikkerhed i Strøby Egede
  5. KB giver anlægsbevilling på i alt 5,9 mio. kr. til ombygning af krydsene ved Valnøddevej og Hybenrosevej i 2017
  6. anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse rådighedsbeløbet på 4,0 mio. til trafiksikkerhed i Strøby Egede syd kr., som er afsat i budget 2017 og ved en tillægsbevilling på 1,9 mio. fra kassebeholdningen
  7. den nødvendige arealerhvervelse til ombygning af krydsene ved Valnøddevej og Hybenrosevej søges gennemført ved ekspropriation

   

   

  Direktionen, 12. juni 2017, pkt. 4:

  Fremsendes til politisk stillingtagen med henvisning til den vedtagne økonomiske politik.

   

   

  Plan- og Teknikudvalget, 13. juni 2017, pkt. 479:

  Deltog ikke: Steen Nielsen.

  Udvalget anbefaler 5. og 7. at. Anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse rådighedsbeløbet på 4,0 mio. til trafiksikkerhed i Strøby Egede syd kr., som er afsat i budget 2017 og ved en tillægsbevilling på 1,9 mio. Tillægsbevillingen finansieres af de anlægsmidler fra PTU, der forventes lagt til kassebeholdningen på KB-mødet den 28.6 2017.

   

  Økonomiudvalget, 21. juni 2017, pkt. 644:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  PTU's indstilling anbefales.

   

  Varly Jensen (O) ønsker en helhedsplan, hvor også en sikker skolevej indgår i den sydlige del af Strøby Egede.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  PTU's indstilling godkendt.

   

  4 medlemmer (Liste O og Nyt Stevns) ønsker en helhedsplan, hvor også en sikker skolevej indgår i den sydlige del af Strøby Egede senest primo 2018.

  Sagsfremstilling

  For at imødekomme de trafikale udfordringer i Strøby Egede har forvaltningen udarbejdet skitseforslag til etablering af primærkanaliseringer på Stevnsvej i de prioriterede (uregulerede) T-kryds ved hhv. Valnøddevej og Hybenrosevej.

  Skitseforslagene viser krydsene udførtmed kanstensbegrænsede venstresvingbaner samt højresvingbaner. Højresvingbaner i prioriterede kryds har både fordele og ulemper, hvilket fremgår af notat, der er vedlagt sagen som bilag.

  Tanken er, at krydsene i første omgang kanaliseres med kantstensbegrænsede heller, der udformes så de ikke skal ændres ved en senere ombygning til signalregulerede kryds samt, at de nødvendige trækrør til tænd- og styrekabler skal placeres, så der ikke skal graves i kørebanen. Der kan så efterfølgende etableres signalanlæg i krydsene, hvis det bliver nødvendigt.

  Den dobbeltrettede cykelsti langs Stevnsvej trækkes ved begge kryds væk fra primærvejen og cyklisterne pålægges ubetinget vigepligt, da det erfaringsmæssigt giver en bedre sikkerhed for cyklisterne, når en dobbeltrettet cykelsti krydser en sidevej.

  Ved Hybenrosevej laves nye buslommeri begge retninger. De kantstensbegrænsede heller påregnes udført som in-situstøbte kantsten, da denne metode dels er billigere og dels meget hurtigere end den traditionelle metode, hvor kantstenene sættes i beton. Derved vil trafikken på Stevnsvej blive generet mindst muligt. Ved begge kryds bliver det nødvendigt at erhverve areal fra de tilgrænsende naboer.

  Forvaltningen anbefaler som udgangspunkt, at arealerne erhverves ved ekspropriation, da denne proces reguleret i vejloven. Imidlertid tager det 2-3 måneder at gennemføre en ekspropriation, hvilket giver en presset tidsplan, hvis anlæggene skal udføres i anden halvdel af 2017.

  Forvaltningen har på det foreliggende grundlag udarbejdet anlægsoverslag for de to kryds dels uden signalanlæg med højresvingbaner og dels med signalanlæg og højresvingbaner.

  Det er således forvaltningens vurdering, at der kan laves primærkanalisering i de to kryds som beskrevet ovenfor uden signalanlæg med højresvingbaner for i alt ca. 5,9 mio. kr. fordelt på ca. 3,25 mio. kr. ved Hybenrosevej og ca. 2,65 mio. kr. ved Valnøddevej. Der er afsat 4,0 mio. kr. i indeværende budgetår til trafiksikkerhed i Strøby Egede og det vil således være nødvendigt med en tillægsbevilling, hvis begge kryds skal ombygges i 2017.

  Forvaltningen foreslår derfor, at der udarbejdes detailprojekt og udbudsmateriale til begge kryds og den nødvendige arealerhvervelse til begge projekter igangsættes samt, at ombygningen krydset ved Valnøddevej prioriteres i indeværende år, da der på nuværende tidspunkt er den største trafik til og fra sidevejen. Det er forvaltningens vurdering, at denne løsning vil kunne gennemføres for i alt ca. 3,25 mio. kr. krydset ved Hybenrosevej kan tilsvarende ombygges for i alt 3,75 mio. kr.

  Anlægsoverslag for begge kryds og en samlet opstilling af økonomien for de beskrevne løsninger er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje

  Økonomi

  Såfremt PTU beslutter at begge kryds skal ombygges, vil det få konsekvenser for kommunens økonomi, da det kræver en tillægsbevilling fra kassebeholdningen på 1,9 mio. kr.

  Et af de to andre projekter kan gennemføres for hhv. 3,25 mio. kr og 3,75 mio. kr. dvs. indenfor rådighedsbeløbet på 4,0 mio. kr., som er afsat i budget 2017 og har derfor ikke konsekvenser for kommunens økonomi.

  I budgetforslag 2018 er der ønske om 9 mio. kr. til trafiksikkerhed sydlig del, Strøby Egede.

 • 646. Strøbyhallens udvidelse

  application/pdf icon 600366_c07_h1.1_stueplan_med_hal_stroebyhallens_udvidelse.pdfapplication/pdf icon 600366_c07_h1.3_stueplan_omklaedning_indrettet_stroebyhallens_udvidelse.pdfapplication/pdf icon 600366_c07_h1.4_1.sal_plan_stroebyhallens_udvidelse.pdfapplication/pdf icon 600366_c07_h1.5_3d_stroebyhallens_udvidelse.pdfapplication/pdf icon 600366_c07_h1.6_facade_stroebyhallens_udvidelse.pdfapplication/pdf icon 600366_c07_h1.8_situationsplan_stroebyhallens_udvidelse.pdfapplication/pdf icon vedr._finansering_af_stroebyhallens_udvidelse.pdfapplication/pdf icon 600366_c01_notat_til_indstillingen.pdf

  Resume

  AIK-fonden har fremsat et ønske om at udvide Strøbyhallen.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, NFK og ØU, at

   

  1. KB giver en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til Udvidelse af Strøby Idrætscenter.
  2. Finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet på 3,7 mio. kr., som er afsat i budget 2017 og ved en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. fra kassebeholdningen. 
  3. Der gives en tillægsbevilling til en indtægtsbevilling på -0,8 mio. kr. til Udvidelse af Strøby Idrætscenter, som styrker kassebeholdningen.

   

  Direktionen, 19. juni 2017, pkt. 2:

  Fremsendes til politisk drøftelse

  Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, 20. juni 2017, pkt. 323:

  Anbefales

  Økonomiudvalget, 21. juni 2017, pkt. 647:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  AIK-fonden har fremsat et ønske om at udvide Strøbyhallen for at kunne imødekomme et stigende pres på bla. omklædningsfaciliteter og efterspørgsel på et tidssvarende møde- og aktivitetslokale.

   

  I det materiale AIK Fonden har leveret, er det samlede projekt med udvidelse af Strøbyhallen estimeret til 5 mio. hvoraf de 1,3 mio. bliver tilført via fondsansøgninger og AIK Fonden selv.

   

  Som følge af usikkerheder omkring de endnu ikke modtagne midler fra fondsansøgningerne, er det forvaltningen anbefaling, at projektet opdeles. Derfor er det aftalt med AIK Fonden at man opdeler og afgrænser projektet, således at man ikke ombygger og genindretter køkkenet, dette gemmes til anden fase. Således at første fase kun indeholder tilbygningen som anvist på tegningsmaterialet, med klimaskærmen, omklædning, toilet og møderumsfaciliteter. Fase et indeholder kun enkelte grundlæggende dele af køkkenrenoveringen, som bla. vægge, loft og gulv.

   

  Kommunalbestyrelsen har på sit møde i oktober 2016 bevilliget 3,7mio. til udvidelsen.

  Forvaltningens samlede sum for fase 1, lyder på 4,5 mio.

  AIK-fonden har tilkendegivet at de vil finansere de restende 0,8 mio.kr. (vedhæftet sagen)

   

  Vedhæftet er :

  • Notat fra forvaltningen angående håndteringen af anlægget
  • Tegningsmateriale
  • Mail fra AIK Fonden

   

  Økonomi

  Anlægsbevillingen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi, da der i budget 2017 er afsat 3,7 mio. kr. til byggeriet.

 • 647. Besættelse af forvaltningsdirektørstilling

  application/pdf icon udkast_til_job-_og_stillingsprofil.pdfapplication/pdf icon strl_ss_18.pdf

  Resume

  Forvaltningsdirektør Jakob Bigum Lundberg har fået nyt job i Næstved Kommune, og fratræder derfor sin stilling med udgangen af juli måned 2017. Direktionen har derfor straks igangsat en procedure for genbesættelsen af stillingen.

  Indstilling

  Direktionen anmoder Økonomiudvalget om, at

  1. udpege 2-3 medlemmer til ansættelsesudvalget, jf. sidste opslag.

  Økonomiudvalget, 7. juni 2017, pkt. 628:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Steen S. Hansen (A)

   

  Sagen udsættes til næste møde.

  Økonomiudvalget, 21. juni 2017, pkt. 648:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  ØU godkender at der straks udsendes et stillingsopslag. ØU ønsker en direktør med aktuelt fokus på børne-/unge området og socialområdet. Endvidere også gerne arbejdsmarkedsområdet. Herudover en overordnet helhedsorienteret tilgang til opgaverne på tværs af centrene. Samtaler afvikles så vidt muligt i august måned.

   

  I forhold til ØU's deltagelse i ansættelsesudvalget godkender et flertal af ØU (A+V+Bjarne Ø. Rasmussen) følgende medlemmer: Steen S. Hansen (A), Anette Mortensen (V) og Varly Jensen (O).

  Sag vedr. ansættelsesudvalgets politiske sammensætning videresendes til KB's godkendelse.

   

  Supplerende bemærkninger fra forvaltningen den 22. juni 2017:

  "Som yderligere oplysning om direktøransættelsen kan oplyses, at der i kommentarerne til Styrelseslovens § 18, stk. 3 anføres i note 175, at det må antages, at beslutning om enkelte stillinger skal besluttes af Kommunalbestyrelsen. Det gælder fx ansættelse og afskedigelse af kommunaldirektører og tjenegrenschefer (læs forvaltningsdirektører). Stevns Kommune har tidligere i forbindelse med kommunesammenlægningen delegeret denne beslutningskompetence til ØU. Ønsker KB alligevel selv at godkende ansættelsen af en ny forvaltningsdirektør vil KB blive indkaldt til et ekstraordinært møde sidst i august måned, jf. den foreløbige tidsplan for genbesættelsen".

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  Inge Milbart (Nyt Stevns) stillede forslag om, at hele Økonomiudvalget deltog i ansættelsesudvalget.

  For dette stemte 2 medlemmer (Nyt Stevns)

  Imod stemte 13 medlemmer (V+O+Bj. Ø+B+Ø+ Steen S. Hansen (A) og Thomas Overgaard (A).

  3 medlemmer stemte hverken for eller imod (Steen Nielsen (A), Henning Urban Nielsen (A) og Lonni Lypart (A)), der tager forbehold indtil budgettet er på plads.

   

  ØU's forslag til politisk deltagelse blev derefter godkendt.

   

  Ingen havde bemærkninger til forvaltningens oplysninger om KB's evt. medvirken ved endelig besættelse. ØU er derfor fortsat endeligt ansættelsesudvalg.

   

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget medvirker ved ansættelsen af kommunens direktion. I forbindelse med seneste direktøransættelse bestod ansættelsesudvalgets dengang af otte medlemmer, heraf tre politiske udpegninger med borgmesteren som den ene af de udpegede. Det øvrige fem medlemmer var den øvrige direktion, 2 afdelings/centerchefer samt næstformanden for kommunens HovedMedUdvalg.

   

  Direktionen har et ønske om en hurtig genbesættelse af den ledige stilling. Baggrunden er, at kommunens øverste ledelseslag – direktion og centerchefer - efter flere års reduktioner nu er på et så lavt antal (er reduceret med ca. 40-50%), at  det er afgørende for kommunens daglige drift og udvikling, at der ikke opstår vakancer af kortere eller længere varighed. Dette også af hensyn til den politiske betjening og de underliggende ledelseslag og medarbejdere. Direktionen varetager udover den daglige drift med fokus på økonomi, udvalgsbetjening m.v. også opgaver af strategisk betydning – både lokalt og på landsplan. Direktionen følger således den samfundsmæssige udvikling meget nøje ligesom direktionens medlemmer indgå i en lang række tværkommunale sammenhænge, både i regi af fx  KKR, KL og regionen.

   

  Direktionen har udarbejdet et foreløbigt udkast til job- og personprofil for den kommende direktør. Det bemærkes her, at alle ansøgere i beskrivelsen gøres opmærksom på, at der – som altid – kan ske forandringer i opgaver og organisationsstrukturer. Dette er et velkendt vilkår for alle topledere i Danmark.

  Job- og personprofilen samt tidsplan vedlægges sagen.

   

  Det er direktionens hensigt – i lighed med sidste gang  - selv at forestå ansættelsen, hvorfor der kun forventes ekstern bistand i forbindelse med gennemførelsen af test og evt. samtaler. Besparelsen i forhold til en fuld konsulentanvendelse andrager derfor ca. kr. 50.000,-.

 • 648. Sag rejst af KB-medlem Varly Jensen, vedr. Mobil og bredbåndsdækning

  Resume

  Sag rejst af KB-medlem Varly Jensen vedrørende Mobil og bredbåndsdækning.

   

  Indstilling

  KB-medlem Varly Jensen indstiller til KB, at

   

  1. Stevns Kommune iværksætter straks via PTU, ØU og Kommunalbestyrelsen en løsning, så alle borgerne har mulighed for Mobil- og Bredbåndsdækning i god kvalitet, inden for lovens rammer om Kommunal medfinansiering.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  Enighed om hensigten i indstillingen.

  PTU er i gang med arbejdet.

  Sagsfremstilling

  KB-medlem Varly Jensen har fremsendt følgende sagsfremstilling:

  "Folketinget har vedtaget den første lov om obligatorisk Digital selvbetjening.

  Det betyder, at det fra 1. december 2012 er obligatorisk for borgerne at betjene sig selv Digitalt, samtidig skal borgerne kunne modtage offentlig Digital Post.

  Stevns Kommune har nu i ca. 4 ½ år forsøgt at give alle borgerne mulighed for Mobil- og Bredbåndsdækning.

  Bl.a. har Stevns Kommune den 17.novenber 2015, sendt en skrivelse til firmaet ”Zibra” att: Birger Hauge med anmodning om at få tilsendt et tilbud på et projekt.

  Firmaet Zibra Wireless har senere modtaget 180.000,- kroner, for en analyse og en række anbefalinger, der evt. kunne medvirke til at forbedre den Digitale infrastruktur på Stevns. Vi må nu Politisk konstatere, at det ikke er lykkes at finde en brugbar løsning."

  Lovgrundlag

  Der henvises til lov af 1.december 2012 om obligatorisk Digital selvbetjening.

  Økonomi

  KB-medlem Varly Jensen har fremsendt følgende tekst:

  "Som det fremgår af forvaltningens skrivelse den 17. november 2015 til firmaet Zibra Wirelees att: Birger Hauge, kan udgiften for Stevns Kommune måske beløbe sig til 9,4 mill. kr."

 • 649. Spørgetid for borgere i Kommunalbestyrelsen

  Beslutning

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  Mogens Haugaard (Nyt Stevns) gav indledningvis oplysninger om sin eventuelle deltagelse i et KKU-møde i juni måned 2016 (trafikspørgsmål).

   

  Diverse andre spørgsmål drøftet og besvaret.

  Sagsfremstilling

  Retningslinjer for spørgetid i Kommunalbestyrelsen

   

  • Spørgetid afholdes mellem Kommunalbestyrelsens møder for åbne og lukkede døre.
  • Spørgetiden har en samlet varighed af max. 15. minutter med formanden som ordstyrer.
  • Kun et enkelt medlem fra hver gruppe må besvare spørgsmålet fra borgerne og besvarelsen skal være kort.
  • Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold.
  • Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være formanden i hænde 14 dage før det pågældende møde i Kommunalbestyrelsen.
  • Retningslinjerne trådte i kraft den 8. oktober 2009.

   

 • 650. Lukket dagsorden - godkendelse (Lukket)

 • 651. Store Heddinge Skole - udskiftning af ovenlys (Lukket)

 • 652. Diverse orienteringer - KB den 28, juni 2017 (Lukket)