Referat

 • 588. Åben dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2017.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Rasmus Hoffmann-Hansen (V) og Rikke Gliese-Mikkelsen (V)

   

  Dagsorden godkendt, herunder tillægsdagsordenen.

 • 589. KB-medlem Inge Milbrat - udtrådt af Venstre, fortsætter som løsgænger

  Resume

  Til Kommunalbestyrelsen fremlægges til orientering, at KB-medlem Inge Milbrat er udmeldt af Venstre, og at hun indtil videre er at betragte som løsgænger i Kommunalbestyrelsen.

   

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. det tages til efterretning, at KB-medlem Inge Milbrat er udmeldt af Venstre, og indtil videre er at betragte som løsgænger.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Rasmus Hoffmann-Hansen (V) og Rikke Gliese-Mikkelsen (V)

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  KB-medlem Inge Milbrat har den 17. april 2017 meddelt forvaltningen, at hun er udtrådt af Venstre på Stevns.

   

  Inge Milbrat anfører yderligere, at hun indtil videre er at betragte som løsgænger i Kommunalbestyrelsen.

   

 • 590. Regnskab og årsberetning for 2016 samt overførsler fra 2016-17 - godkendelse

  application/pdf icon regnskabsoversigter_2016.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_aarsberetning_2016.pdf

  Resume

  Center for Økonomi, HR & IT fremsender Stevns Kommunes årsberetning for regnskabsåret 2016 til

  godkendelse.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. kommunens årsregnskab for 2016 oversendes til revision.
  2. de anbefalede over-/underskud vedr. rammeaftalerne og aftale om lønsumsstyring på ialt -3,001 mio. kr. overføres fra 2016 til 2017 jf. note 2 side 44 i vedhæftede bilag, årsberetning 2016.
  3. de anbefalede uforbrugte bevillinger på øvrige områder på i alt -4,399 mio. kr. overføres fra 2016 til 2017 jf. note 2 side 45 i vedhæftede bilag, årsberetning 2016.
  4. finansiere tillægsbevillingen til de overførte over-/underskud på i alt 7,400 mio. kr. i 2017 ved forbrug af kassebeholdningen.

   

  Direktionen, 10, april 2017, pkt. 1:
  Anbefales. 

   

  Økonomiudvalget, 19. april 2017, pkt. 572:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger)

   

  Anbefales.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Rasmus Hoffmann-Hansen (V) og Rikke Gliese-Mikkelsen (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Hovedtallene for regnskab 2016 ser således ud:

   

   

   

  Strukturel balance, som består af skatteindtægter, tilskud fra staten, driftsindtægter og driftsudgifter, renter samt afdrag på lån, viser et overskud på 72,5 mio. kr. for regnskabsåret 2016, som oprindeligt var budgetteret til et overskud på 52,3 mio. kr., eller en forøgelse af overskuddet på 20,2 mio. kr. og en afvigelse på 31,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Til sammenligning var resultatet af strukturel balance et overskud på 51,7 mio. kr. i regnskab 2015.

  Målsætningen for resultatet strukturel balance er, at overskuddet er tilstrækkeligt stort til at dække kommunens samlede anlægsudgifter, forøgelse af likvide aktiver samt finansforskydninger. Det samlede skattefinansierede resultat viser et overskud på 27,3 mio. kr., til sammenligning var der i regnskab 2015 et underskud på 22 mio. kr..

   

  Overførselsudgifter

  Vedr. overførselsudgifterne er der et mindreforbrug på samlet set 10,9 mio.kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 6,5 mio.kr. i forhold til korrigeret budget, herunder mindreforbrug på udgifter til sygedagpenge (3,1 mio. kr.) og til dagpenge til forsikrede ledige (11,3 mio. kr.) samt udgifter til flygtninge (5,1 mio. kr.). På andre områder er der et merforbrug, herunder bl.a. på området førtidspensioner og personlige tillæg på 3,1 mio. kr. 

   

  Serviceudgifter

  På serviceudgifterne er der samlet set et mindreforbrug på 12 mio.kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 14,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Serviceudgifterne er faldet med 2,5 mio. kr. i forhold til sidste års regnskab 2015.

  Mindreforbruget på serviceudgifter ses primært på Plan og teknik udvalgets serviceudgifter med et mindreforbrug på 9,4 mio. kr., som bl.a. dækker over engangsindtægter på 6,4 mio. kr. i vejafvandingsbidrag, som følge af en højestretsdom, herudover er der mindreforbrug på områderne tilbud til udlændinge på 2,7 mio. kr. som følge af faldende flygtningekvote samt mindreforbrug på knap 3,5 mio. kr. netto, som udgør overskud på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring. På andre områder er der merforbrug, herunder bl.a. merudgifter til børn og unge med særlige behov på 7,5 mio. kr. som er et udfordringsområde samt merudgifter til voksne med særlige behov 4,1 mio. kr.

   

  Servicerammen

  Vedr. servicerammen  træder sanktionslovgivningen i kraft, såfremt kommunerne i deres regnskaber ikke overholder aftalen med regeringen. Med et regnskabsmæssigt forbrug af serviceudgifter på 825,6 mio. kr. og en samlet udmeldt serviceramme på 837,9 mio. kr., er der et mindreforbrug på 12,3 mio. kr., og Stevns kommune holder sig derfor indenfor servicerammen.

   

  Serviceudgifter udenfor rammen

  På de serviceudgifter der holdes udenfor rammen – Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter, indtæg-ter vedr. centrale refusionsordninger samt ældreboliger viser regnskab 2016 et mindreforbrug på 2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Bemærkninger til mindreforbruget fremgår af ovenstående.

   

  Kassebeholdningen viser gennemsnitlig 128 mio. kr. i 2016, opgjort efter kassekreditreglen. Der er en forøgelse af kassebeholdningen på 19,3 mio. kr. Kassebeholdningen var primo 2016 på 76,6 mio. kr. og udgør ultimo 2016 ialt 96 mio. kr.

   

  Årsberetningen offentligøres på kommunens hjemmeside.

   

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 45.

  Økonomi

  Overførslen på 7,400 mio. kr. vil blive givet som en tillægsbevilling til 2017, og finansieres via kassebeholdningen.

 • 591. Refusionsopgørelse - Østsjællands Beredskab

  application/pdf icon bilag_refusionsopgoerelse_-_oestsjaellands_beredskab.pdf

  Resume

  Der fremlægges refusionsopgørelse mellem Østsjællands Beredskab og interessentkommunerne.

   

  Beredskabskommissionen anbefaler, at mellemværende ikke afregnes med kommunerne.

   

  Interessentkommunerne skal godkende denne beslutning.   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

   

  1. refusionsopgørelsen godkendes
  2. der tages stilling til om Beredskabskommissionens anbefaling følges, så udestående mellem kommunerne og Østsjællands Beredskab ikke afregnes, men bogføres som et mellemværende i regnskabet.

  Direktionen, 10. april 2017, pkt. 3:

  Ad 1

  Anbefales

  Ad 2

  Direktionen anbefaler at kommunernes mellemværende afregnes nu, så udgangspunktet er ens for alle deltagende kommuner.

  Økonomiudvalget, 19. april 2017, pkt. 575:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger)

   

  Direktionens indstilling anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Rasmus Hoffmann-Hansen (V) og Rikke Gliese-Mikkelsen (V)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med forberedelserne til sammenlægning af de 8 kommunale beredskabsenheder lavede PWC i samarbejde med interessentkommunerne en foreløbig åbningsbalance pr. 1.1.2015. Denne åbningsbalance er blevet fremskrevet til 1.10.2015 samt påtegnet af PWC.

   

  Åbningsbalancen pr. 1.10.2015 blev lavet på baggrund af oplysninger, der var til rådighed i perioden op til stiftelsen. Åbningsbalancen tager ikke højde for de udgifter og indtægter, der efter stiftelsen viser sig at gå på tværs af perioden for de kommunale beredskaber og det nye selskab. Det drejer sig bl.a. om ydelser, der er betalt forud for et kalenderår samt indtægter, der er opkrævet forud eller bagud for et helt kalenderår. Det er derfor almindelig gældende praksis ved etablering af fælleskommunale selskaber og selskaber i det hele taget, at der laves en refusionsopgørelse, når der foreligger en mere præcis opgørelse af perioden op til og efter stiftelsen.

   

  Refusionsopgørelsen er drøftet med Østsjællands Beredskabs nye revision EY samt sendt til gennemsyn hos økonomichefer i interessentkommunerne i november 2016. Beredskabskommissionen behandlede refusionsopgørelsen på møde d. 16.12.2016.

   

  Refusionsopgørelse - økonomi

  Refusionsopgørelsen viser, at Østsjællands Beredskab samlet har en gæld til kommunerne på 1,2 mio. kr. fordelt på forskellige poster, der består af både gæld og tilgodehavender. De 1,2 mio. kr. fordeler sig forskelligt mellem de 8 kommuner. En detaljeret fordeling af refusionsopgørelsen kan ses i bilag.

   

  Refusionsopgørelsen kan efter godkendelse blive enten afregnet med interessentkommunerne eller bogført som et mellemværende.

   

  Beredskabskommissionen tiltrådte indstilling om, at udestående mellem kommunerne og Østsjællands Beredskab ikke afregnes, men bogføres som et mellemværende i regnskabet.

   

  Østsjællands Beredskab er efter behandling af sagen blevet gjort opmærksom på at sagen bør sendes videre til behandling i interessentkommunernes kommunalbestyrelser, da mellemværende med fælleskommunale selskaber kan betragtes som udlån eller lånoptag. 

   

  Pga. økonomiske konsekvenser og principper om samme administrativ praksis for alle interessentkommuner, vil det enten være alle kommuner, der skal have afregnet resultat af refusionsopgørelsen eller ingen. Såfremt en enkelt interessentkommune ikke godkender Beredskabskommissionens anbefaling, om ikke at afregne udestående, men bogføre det som et mellemværende i regnskabet, vil udestående således blive afregnet med alle kommuner, uanset om det drejer sig om et tilgodehavende eller en gæld for den enkelte kommune.  

  Økonomi

  Stevns kommune, kan afhængig af beslutning, enten få tilført pengene ved en bankoverførsel, og dermed få øget kassebeholdningen eller optage det i status som et tilgodehavende. Refusionsbeløbet udgør i alt 568.750 kr. for Stevns Kommunes vedkommende.

 • 592. Anlægsregnskab brorapport 2009

  application/pdf icon anlaegsregnskab_brorapport_2009.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges anlægsregnskab på anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover.

  Indstilling

  Center for Teknik & Miljø indstiller til KB via PTU og ØU, at

   

  Anlægsregnskabet for brorapport 2009 godkendes

  Plan- og Teknikudvalget, 5. april 2017, pkt. 445:

  Deltog ikke: Steen Nielsen

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 19. april 2017, pkt. 576:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Rasmus Hoffmann-Hansen (V) og Rikke Gliese-Mikkelsen (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet anlægsregnskab for brorapport fra 2009, der omfatter arbejder udført i perioden 2011-2016.

  Der henvises til bilag, hvoraf bevilling og regnskab fremgår.

  Økonomi

 • 593. Ny LAG (Udvikling Stevns) - ansøgning om tilskud

  Resume

  I forbindelse med overførsel af anlæg fra 2016 til 2017 er de resterende midler til NY LAG 2015 for perioden 2017-2020 ikke blevet overført. ØU og KB skal derfor genbehandle anlægsprojektet og bevilge restbeløbet fra 2016 på 0,88 mio kr. afsat i Budget 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via DIR og ØU, at

   

  1. der i 2017 bevilges 0,88 mio kr. til anlægget Ny LAG 2015-2020
  2. bevilligen finansieres ved træk af likvide midler fra kommunekassen

   

  Direktionen, 18. april 2017, pkt. 2:

  Anbefales, idet sagen burde have været med i forbindelse med overførsel af anlægsbevillinger fra 2016 til 2017.

  Økonomiudvalget, 19. april 2017, pkt. 577:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger)

   

  Indstillingen anbefales med henvisning til direktionens bemærkninger.

  Beslutning

  Ikke til stede: Rasmus Hoffmann-Hansen (V) og Rikke Gliese-Mikkelsen (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med overførsel af anlæg fra 2016 til 2017 er de resterende midler til NY LAG 2015 for perioden 2017-2020 ikke blevet overført. ØU og KB skal derfor genbehandle anlægsprojektet og bevilge restbeløbet fra 2016 på 0,88 mio kr. afsat i Budget 2017.

   

  Baggrund

   

  Stevns er i ”Bekendtgørelse nr. 927 af 08/08/2014 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020” udpeget som LAG-område i programperioden, der løber fra 2014-2020. I samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har lokale aktører i Stevns taget initiativ til dannelsen af en ny LAG i Stevns for den nye programperiode. Den nye LAG benævnes Udvikling Stevns. De to eksisterende LAG i Stevns (LAG Stevns og Stevns Fiskeri LAG) lukker

  med udgangen af 2015, hvor projektperioden for den foregående programperiode udløber. Udvikling Stevns er af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters (MBBL) nedsatte indstillingsudvalg under godkendelse som tilskudsberettiget LAG dækkende det geografiske området Stevns Kommune. Godkendelsen gælder programperioden 2015-2020

  Som pålagt af MBBL og førnævnte bekendtgørelse har Udvikling Stevns igangsat arbejdet med udarbejdelse af en udviklingsstrategi, der skal være styrende for LAG’ens arbejde og for tildelingen af tilskudsmidler til lokale projekter. Udvikling Stevns forventes i årene 2015-2020 at råde over ca. 11 millioner kr. i projektmidler, der kan uddeles som tilskud til lokale projekter – svarende til knap 2 millioner kr. årligt.

  Tilskuddet fra Stevns Kommune skal sammen med løn- og administrationsmidler fra MBBL gå til driften af foreningen Udvikling Stevns herunder blandt andet aflønning af lovpligtigt sekretariat (LAGKoordinator), udviklingsarbejde i relation til realiseringen af udviklingsstrategien, borger- og foreningsinddragende aktiviteter, markedsføring af støttemulighederne og skabte resultater, inspirationsture og netværksaktiviteter med andre LAG for bestyrelsen og koordinator samt yde støtte til projektholdere og andre lovpligtige aktiviteter jf. bekendtgørelsen.

   

  Stevns Kommune har tidligere ydet støtte til de tilskudsberettigede LAG i kommunen. Oprindeligt modtog LAG Stevns og Stevns Fiskeri LAG hver kr. 140.000,- i årligt tilskud. Dette blev med virkning fra 2012 reduceret til kr. 70.000 i årligt tilskud pr. LAG. Udvikling Stevns søger om årligt tilskud for den 6 årige periode på kr. 220.000 eller i alt 1.320 mio. for hele projektperioden. Det ansøgte tilskud fra Stevns Kommune skal holdes op imod, at Udvikling Stevns i perioden 2015-2020 vil bidrage til igangsættelse af

  projekter til en samlet værdi af minimum 20 millioner kr., idet LAGmidlerne maksimalt kan udgøre 50 % af projektfinansieringen. Tal fra MBBL viser, at de samlede projektomkostninger typisk er 3 gange LAGmidlerne svarende til ca. 30 millioner kr.

  Udvikling Stevns benytter også lejligheden til at opfordre Stevns Kommune til at sende en delegation til Folkemødet 2015 på Bornholm, hvor Udvikling Stevns bestyrelse vil deltage. Repræsentanter indenfor erhvervsudvikling, turismeudvikling og/eller bosætning vil kunne bidrage til i et samarbejde med Udvikling Stevns, at bringe projektidéer og indsatser med hjem til Stevns.

  Økonomi

  Anlægsbevillingen på de 0,88 mio. kr. finansieres af

  kassebeholdningen.

   

 • 594. Sandfyldning ved Rødvig Vest Strand

  application/pdf icon endelig_projekt_beskrivelse_for_projekt_i_roedvig.pdfapplication/pdf icon tilladelse_fremsendt_af_kystdirektoratet_til_bypass_med_rent_sediment.pdfapplication/pdf icon nyt_tilbud_fra_zoellner_-_veststranden_roedvig_rev_tilbud_marts.pdf

  Resume

  På NFK møde den 12. april 2016 bad udvalget administrationen om at indhente en færdig projektbeskrivelse, for påfyldning af sand på Rødvig Vest Strand.

  Administrationen har nu efter dialog fået fremsendt et endeligt projektforslag inkl. et økonomisk overslag.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via NFK og ØU, at

  1. tage stilling til om projektet for Rødvig Vest Strand skal have endelig accept i forhold til kommunal økonomisk støtte.
  2. såfremt udvalget giver tilsagn omkring økonomisk støtte, skal støtten så udgøre

  a.  428.000,00 kr. som er frigivet til strandforbedring i Rødvig

  eller

  b.  468.728,40 kr. det fulde beløb, hvor restbeløbet på 40.728,40 kr. tages fra ikke frigivet anlæg, strandforbedring Strøby Egede og at KB frigiver en anlægbevilling på 40.728,40 kr til strandforbedring i Rødvig

   

  Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, 4. april 2017, pkt. 294:

  Deltog ikke: Rikke Gliese-Mikkelsen

  1. at udvalget anbefaler endelig accept af projektet

  2. at udvalget anbefaler økonomisk støtte på kr. 428.000 svarende til det frigivne rådighedsbeløb til strandforbedring i Rødvig. Det forudsættes, at Stevns Kommune herefter ikke har nogen forpligtigelser i forhold til strandrensning på den pågældende strand.

   

   

  Økonomiudvalget, 19. april 2017, pkt. 578:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger)

   

  NFK's indstilling anbefales, herunder at der bør overvejes alternative løsningsmodeller.

  Varly Jensen (O) anbefaler økonomisk støtte på kr. 428.000 til opsætning af en eller flere badebroer, der kan afhjælpe problemet. Det forudsættes, at Stevns Kommune herefter ikke har nogen forpligtelser i forhold til strandrensning på den pågældende strand.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Rasmus Hoffmann-Hansen (V) og Rikke Gliese-Mikkelsen (V)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  Imod stemte Janne Jensen (O)  og Varly Jensen (O) som fastholdt Varly Jensens indstilling fra ØU.

   

  Line Krogh Lay (B) og Jørgen Gregersen (B) mener, at der skal være en forsøgsperiode på fire år, hvor kommunen skal følge projektet tæt og indsamle viden undervejs i forhold til, hvor hurtigt sandet forsvinder, og i hvor høj eller lav grad det afhjælper problemet med fedtemøg. Herefter skal vi evaluere på, om metoden virker og tage stilling til, om der skal gøres noget andet. 

  Sagsfremstilling

  På møde 12. april 2016 anmodede udvalget forvaltningen om at indhente et færdigt projekt omkrig sandfyldning af Rødvig Vest Strand. Projektet drives af lokale kræfter fra Rødvig. Sandet til sandfyldningen kommer fra sejlrenden til Rødvig havn. Denne står for at skulle uddybes og sandet vil derfor kunne nyttiggøres ved at placere det ved Rødvig Vest Strand.

  Forskellige placeringer på projektområdet har været afklaret. I forbindelse med projektet har således en lodsejere udtrykt modstand mod projektet, hvor resten af lodsejerne har set positivt på projektet. Derfor er det endt med, at der er blevet søgt omkring en bypass, hvor sandet placeres uden for eksisterende strandkandt. Ved sådanne en løsning kræver det ikke alle lodsejernes skriftlige accept af projektet.

  Forvaltningen har nu modtaget et endeligt projekt samt budget på 468.728,40 kr. I forbindelse med fremlæggelse på mødet 12. april var det budgetmæssige overslag ca. 400.000 kr. for projektet. Den øgede pris skyldes blandt andet at der skal etableres en forlængelse af et rørlagt vandløb for ca. 50.000 kr.

  Udover selve sandfyldningen, så arbejdes der fra projekt gruppen på, at der søges fonde så der kan opnås økonomisk støtte til projektets andre tiltag som ex. etablering af bænke. Der er pt. ikke afsendt konkrete ansøgninger.

  Projektet med fjernelse af sand fra sejlrenden og placering på Rødvig Vest Strand er under behandling af Kystdirektoratet. Men det er ikke fra anden myndigheder indkommet nogen indsigelser mod projektet. En endelig accept fra direktoratet forventes at foreligge med udgangen af april 2017.

  Af rapport fra DHI som blev fremlagt som bilag til dagsordens punktet på mødet den 12 . april 16 fremgår, at en sandfyldning på den pågældende strækning af stranden vil reducere tangansamling og dermed reducere lugtgener. Det vurderes at projektet ikke vil eliminere tangansamlingen fuldkommen. Det vurderes på længere sigt, at strækningen vil kunne udsættes for nogen erosion.

  Økonomi

  De 428.000,00 kr. afholdes af anlægsbudget Analyse af og strandforbedringsprojekt Rødvig.

  Derudover vil resterende manglende beløb på 40.728,40 kr. kunne afholdes fra anlæg Analyse af og strandforbedringsprojekt Strøby Egede.

 • 595. Bøgeskov Strandforening ansøger om økonomisk støtte

  application/pdf icon tilbud_paa_oprensning_boegeskov_strandforening_1.pdfapplication/pdf icon vedtaegter.pdfapplication/pdf icon foto_fra_omraadet_efter_stormen_4_januar_2017.pdfapplication/pdf icon ansoegning_omkring_oekonomisk_stoette_fra_stevns_kommune.pdf

  Resume

  Bøgeskov Strandforening ansøger omkring årlig støtte på 15.000 kr. til drift af stranden ved Bøgeskoven.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via NFK og ØU, at

   

  1. foreningen for 2017 tilbydes 15.000 kr. i økonomisk støtte.
  2. beløbet tages fra anlægsbevillingen Strandforbedring Strøby Egede
  3. foreningen får tilsagn om økonomisk støtte på 10.000 kr. i 2018 samt 2019 og at dette afsættes på driftsbudgettet.
  4. foreningen må ansøge omkring ny økonomisk støtte fra 2020.
  5. financiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløb på 15.000 kr. afsat i budget 2017

  Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, 4. april 2017, pkt. 292:

  Deltog ikke: Rikke Gliese-Mikkelsen

  1. og 5. at anbefales.

   

  Økonomiudvalget, 19. april 2017, pkt. 579:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger)

   

  NFK's indstilling anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Rasmus Hoffmann-Hansen (V) og Rikke Gliese-Mikkelsen (V)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Bøgeskov Strandforening står for renholdelse af strandene ved BøgeSkoven. Foreningen medlemmer betaler 300 kr. årligt i kontigent og bidrager derudover med 4 arbejdsdag, hvor man ryder op på stranden. Området ved Bøgeskoven er et velbesøgt område i kommunen.

  Bøgeskov Strandforening har 17. feb. 2017 anmodet om en fast økonomisk støtte på 15.000 kr. til støtte til det fortsatte arbejde i årene fremover. Navnlig oprydningen efter Urd den 4. jaunar 2017. Stormen har bragt ekstra store mængder tang og drivtømmer op på området. Foreningen ønsker at stranden renses for tang og drivtømmer, så stranden er tilgængelig når besøgende igen indfinder sig fra maj.

  Foreningen vil selv bidrage med 15.000 kr. til oprydningen efter Urd.

  Kommunen har tidligere bidraget med økonomisk støtte til fjernelse af tang samt drivtømmer med 10.000 kr. i henholdsvis 2014 samt 15.

  Økonomi

  Tilskud for 2017 afholdes fra anlægskonto strandforberingen Strøby Egede.

  At der i driftsbudget 2018 samt 19 afsættes 10.000 kr. til økonomisk støtte.

 • 596. Lørdagsåbent, Pas og Kørekort - evaluering efter 12 måneder

  Resume

  Lørdagsåbningen for Pas og Kørekort har nu eksisteret i 12 måneder, og jvf. tidligere beslutning skal ordningen nu evalueres. Evalueringen til ØUs behandling har til formål at fastlægge ordningens fremtidige virke (permanent, nedlæggelse eller etablering af anden ordning).

  Indstilling

  Politik & Borger indtiller til ØU, via DIR at

   

  1. Evalueringen tages til efterretning.
  2. Ordningens fremtidige virke fastlægges, med afsæt i de fremviste modeller i sagsfremstillingen
  • Model 1 - Lørdagsåbent hver lørdag på nær særlige dage
  • Model 2 - Lørdagsåbent den 1. lørdag i hver måned på nær særlige dage
  • Model 3 - Ekstraordinært lørdagsåben i forbindelse med højsæsoner for ferieperioder. 

  Direktionen, 10. april 2017, pkt. 4:

  Ad 1

  Anbefales

  Ad 2

  Direktionen anbefaler model 3

  Økonomiudvalget, 19. april 2017, pkt. 585:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger)

   

  Sagen fremsendes til KB, idet

  ØU anbefaler model 1, som finansieres af en bevilling på kr. 180.000,-, ved et træk på kassebeholdningen.

   

  ØU anmoder samtidig forvaltningen om at fremlægge en tilsvarende sag i forhold til arbejdet med vielser.

   

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Rasmus Hoffmann-Hansen (V) og Rikke Gliese-Mikkelsen (V)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  Inge Milbrat (Løsgænger) så gerne en lignende ordning i Strøby Egede.

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 20. januar 2016, at der pr. 1. april 2016 skulle være åbent for Pas- og kørekortekspeditioner hver lørdag fra kl. 10-13, bortset fra særlige lørdage omkring helligedage m.v. Til beslutningen blev det også fastlagt, at ordningen skulle evalueres efter 6 og 12 måneder.

  Ved 6 måneders evalueringen ønskede ØU at fortsætte ordningen frem til stillingtagen efter 12 måneders virke. Endvidere blev det protokolleret, at forvaltningen bedes komme med evt. supplerende oplysninger om økonomien som følge af beslutningen (beslutningen fra 5/10-2016 vedlagt sagen).

  Der har fra 1. april 2016 og til udgangen af marts 2017 været åbent 47 lørdage.

   

  Lørdagsåbent - 47 lørdage

  (1. april 2016 - 31. marts 2017)

  I alt ekspeditioner (de 47 lørdage)

  813

  Heraf Pas (bestillinger)

  451

  Heraf Kørekort (bestillinger)

  82

  Heraf Div. vejledning samt afhentning af pas

  280

  Højeste antal ekspeditioner på en lørdag

  36

  Laveste antal  -o-

  2

  Åbningstiden er fra kl. 10 til 13. Ekspeditionerne fordeler sig hovedsageligt med størst ressourcetræk de første to timer.

  Fordelingen er:

  Fra kl. 10-11: 36%- svarende til 293 ekspeditioner

  Fra kl. 11-12: 49%- svarende til 398 ekspeditioner

  Fra kl. 12-13: 15%- svarende til 122 ekspeditioner

  En ekspedition omfatter forskellige typer af ekspeditioner (derved også gengangere) f.eks. bestilling af pas, hjælp til vejledning/udfyldelse af blanketter, afhentning af pas, generhvervelse af kørekort, midlertidigt kørekort m.v.

  Vægtningen for lørdagsåbningerne sammenlignet med ekspeditionerne i hverdagene viser følgende:

   

  Fakta / ekspeditioner

  Pas og Kørekort ekspeditioner i 2016

  6178

  Pas og kørekort ekspeditioner i perioden 1/4-31/12 2016

  4497

  Pas og kørekort ekspeditioner - lørdage  (1/4-31/12 2016)

  591

  Heraf andelen af ekspeditioner i hverdage (mandag-fredag)

  86,86%

  Heraf andelen af ekspeditioner om lørdagen

  13,14%

  Som det fremgår af ovenstående tabel har lørdagsåbningen medført, at 13,14% af samtlige pas- og kørekortsekspeditioner er flyttet fra de 4 hverdage til om lørdagen. Der er dog forsat en meget stor andel (knap 87%), som stadig på trods af muligheden for at kunne komme om lørdagen fortsat vælger, at få foretaget deres ekspeditioner i hverdagene.

  Statistikken udviser også, at interessen for lørdagsåbningen særligt er gældende omkring højsæsonen for sommerferie samt ved efterårs- og vinterferien. Af de 813 ekspeditioner, der er foretaget i perioden 1. april 2016 til 31. marts 2017 er 60% af ekspeditionerne foretaget op til disse ferieperioder. Hvilket omvendt også betyder, at der er 22 ud af de 47 lørdagsåbninger, hvor der har været færre end 15 ekspeditioner.

  Indførelse af 6 dages arbejdsuge for personalet i Borgerservice har ad flere omgange medført et øget pres på hele centerets opgaveportefølje. Ud over indførelsen af lørdagsvagterne til Pas og Kørekort er der for samme personalegruppe også et ekstra stort ressorucetræk i forbindelse med borgerlige vielser (vidnevagter ligeledes om lørdagen).

  I forbindelse med 6 måneders evalueringen blev det beregnet at de reelle driftsomkostninger på daværende tidspunkt androg ca. kr. 80.000 med afsæt i personalebestanden i september 2016.

  Ved KBs fastlæggelse af budget 2017 blev det besluttet, at administrationen skulle spare 2,8 mio. kr. (1,9 i 2017 og med helårseffekt på 2,8 fra 2018). Borgerservice er ligesom de øvrige centre også berørt af denne reduktion, og én af konsekvenser ved denne besparelsen er, at der ikke længere eksisterer ressourcer i centeret til at opretholde denne ordning (Forelagt af direktionen til ØU den 5/10-2016 - "konsekvensnotat i forbindelse med besparelse i administrationen").

  De manglende ressourcer gør sig mest udslag i, at timerne til afspadsering stiger samt at det er særdels vanskeligt at få afviklet medarbejdernes ret til ferier, herunder en sammenhængende 3 ugers ferie i sommerperioden - da ressourceskemaet til en opretholdelse af en 6-dages arbejdsuge er under pres.

  I "rene" arbejdstimer udviser beregningerne at en opretholdelse af lørdagsåben (hver lørdag) kræver tilførsel af følgende:

   

  Ressourceberegning

  Lørdag fra kl. 9.30 - 13.30

  2 personer på arbejde = 2 * 4 timer á ca. 47 gange årligt. (Da bemandingen er holdt på absolut min. Er der ikke mulighed for afholdelse af frokostpause)

  376 timer

  Ret til to sammenhængende fridage ("weekend") - dvs. der skal afspadseres den efterfølgende mandag for 1´er vagten (gældende for den personalegruppe, der lige nu er på arbejde hver 2./3. lørdag).

  Denne manglende mandagsressource påvirker den samlede borgerservice gruppe, da alle varetager flere forskellige funktioner (post, telefoner, øvrige Borgerserviceekspeditioner m.v.) . Derudover er det meget begrænset med fridage om mandagen for øvrigt personale, da funktionerne skal være bemandet i åbningstiden fra. 8.30 til 15.00

  Ressource til dækning af ekspeditioner mandag

  Telefon tid kl. 8.30-10.00 og Personlig ekspeditionstid kl. 10.00-15.00 = 6,5 time á 47 gange

  300 timer

  I alt reelle arbejdstimer (excl. dækning af ferie, sygdom og andet fravær)

  775,50 / 0,40 årsværk

  Omregnet i kroner (incl. pension m.v.)

  kr. 180.000

  Til ØUs behandling fremsættes følgende tre modeller til beslutning:

  Model 1:

  Der holdes åbent i Pas & Kørekort hver lørdag fra kl. 10-13, bortset fra lørdage omkring helligedage samt evt. andre særlige lørdage.

  Til opretholdelse af ordningen tilføres 0,40 årsværk, svarende til kr. 180.000 - der gives som tillægsbevilling af ØU.

  Model 2:

  Der holdes åbent i Pas & Kørekort den 1. lørdag i hver måned fra kl. 10-13, bortset fra lørdage omkring helligedage samt evt. andre særlige lørdage.

  Til opretholdelse af ordningen tilføres 0,15 årsværk, svarende til kr. 65.000, som gives som tillægsbevilling af ØU

  Model 3:

  Pas og Kørekort holder ekstraordinært lørdagsåbent i højsæsonen og op til andre ferieperioder.

  Denne ordning vil kunne indføres uden tilførsel af ekstra ressourcer.

  Økonomi

  Ved model 1 og 2 vil finansieringen ske ved optag af kommunens likvide midler.

 • 597. Selvhjælpshandlinger uden accept - 2 ejendomme

  application/pdf icon dagsordenspunkt_fra_moede_den_17-06-2014_i_oekonomiudvalget.pdf

  Resume

  I forbindelse med afslutning af to kloakeringsprojekter, hvoraf et af projketerne er 8 år gammelt, mangler én ejendom i hvert projekt at separere på egen grund og tilsluttet sig forsyningens separatsystem. Forvaltningen ønsker at udføre selvhjælpshandlinger på ejendommene uden ejers accept.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via DIR, NFK og ØU

  1. at godkende, at forvaltningen kan igangsætte selvhjælpshandling på sag 1

  2. at godkende, at forvaltningen kan igangsætte selvhjælpshandling på sag 2

  Direktionen, 27. marts 2017, pkt. 1:

  Anbefales

  Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, 4. april 2017, pkt. 297:

  Deltog ikke: Rikke Gliese-Mikkelsen

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 19. april 2017, pkt. 580:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger)

   

  Anbefales

  Beslutning

  Ikke til stede: Rasmus Hoffmann-Hansen (V) og Rikke Gliese-Mikkelsen (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Sag 1:

  I 2009 blev 3. etape af separatkloakeringen i Klippinge udført. Der blev i 2012 givet påbud om tilslutning til separatsystemet til 63 ejendomme. Tilbage er 1 ejendom, som endnu ikke har separeret på egen grund og tilslutttet sig det separate system.

  I juni 2015 blev der flere gange forsøgt kontakt til ejer. Efterfølgende har der i juli 2015 og efterfølgende flere gange i løbet af november 2016 været kontakt til en kloakmester, som skulle stå for separeringen på ejendommen. I slutningen af november var en medarbejder fra forvaltningen på uanmeldt tilsyn på ejendommen, for at se om ejer var trafbar. Forvaltningen traf lejer/beboer hjemme. Det kunne konstateres, at der var foretaget noget arbejde på ejendommen. Derfor blev kontaktoplysninger afleveret til lejer, som ville videregive det til ejer. Forvaltningen har ikke hørt tilbage fra ejer. I starten af december 2016 blev der foretaget et varslet tilsyn på ejendommen, hvor der blev lavet test af afløbssystemet, og dets tilslutning til det offentlige separate system. Det kunne konstateres, at ejendommens spildevand ikke var koblet korrekt på det offentligt system.

   

  I forbindelse med separeringen i Klippinge, blev der i 2010 etableret 2 regnvandsbassinner. Regnvandsbassinerne er en del forsyningens separeringsprojekt i Klippinge, og skal udelukkende modtage regnvand fra regnvandssytemet i Klippinge, inden det ledes ud til vandløbet Skelbæk. Bassinerne er stadig ikke taget i brug, og i stedet ledes regnvandet til Klippinge renseanlæg.

   

   

  Sag 2:

  I 2012 blev der udført separatkloakering i Risby. Der blev i 2014 givet påbud om tilslutning til separatsystemet til 16 ejendomme. Der er 1 ejendom til, som ikke har separeret på egen grund og tilsluttet sig det separate system.

  Påbuddet om separatkloakering i Risby udløb i oktober 2015. Efterfølgende er ejer 2 gange blevet rykket skriftligt for at få arbejdet udført. Da de skriftlige henveldelser ikke gav resultater, blev der i perioden december 2015 til april 2016 forsøgt at kontakte ejer telefonisk. I april 2016 lykkedes det at få kontakt til ejer, som oplyste, at han netop havde indgået en aftale med en kloakmester. Forvaltningen har endnu ikke modtaget dokumentation fra en kloakmester, og det har efterfølgende ikke været muligt at få kontakt til ejer.

   

  Den sidste ejendom udleder stadig sit husspildevand til det gamle regnvandssystem. Regnvandsystemet kan derfor ikke kobles om til udledning til vandløb før alle ejendommen er seprareret og tilsluttet korrekt. På nuværende tidspunkt ledes regnvandssytemet fra Risby sammen med spildevandssystemt til Klippinge renseanlæg.

   

   

  For begge sager gælder, at regnvandet ledes til Klippinge renseanlæg, da frakobling af regnvandssystemerne ikke kan ske endnu pga. 1 ejendom i hvert kloakopland. Det betyder, at Klippinge renseanlæg belastes med en ekstra mængde regnvand, hvilket jævnligt resulterer i overløb med spildevand fra renseanlægget til Skelbækken.

  Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt, at foretage selvhjælpshandling på de to ejendommen, så regnvandsbassinerne i Klippinge kan tages i drift, og overløbene fra renseanlægget bringes ned.

   

   

  KB har tidligere godkendt muligheden for at foretage selvhjælpshandling på ejendomme, såfremt ejer af ejendommen indvilliger. Da kommunen ved en selvhjælpshandling går ind og agerer bygherre for grundejer, er det at foretrække, at ejer er samarbejdsvillig, så sagen afsluttes på bedst mulig vis. Ligeledes har KB i november 2015 behandlet en ligende sag med to ejendomme i Hellested for at kunne nedlægge driften af renseanlægget, hvor ejerene ikke var åbne for selvhjælpshandlinger på deres ejendomme.

  Da ejerne af ejendommene i sag 1 og sag 2 ikke nødvendigvis er indforstået med, at kommunen agerer bygherre på deres grund, kan kommunen være nødsaget til at få politiassistance, når der skal udføres arbejde på grundene. Derfor fremlægges sagerne omkring selvhjælpshandling uden ejers accept til politisk behandling.

  Lovgrundlag

  Lov om Miljøbeskyttelse ved LBK 1189 af 27. september 2016 (Miljøbeskyttelsesloven).

  Økonomi

  Finansieringen har tidligere været behandlet i Økonomiudvalget den 17. juni 2014, jf. bilag.

 • 598. Forskrift for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

  application/pdf icon forskrift_for_haandtering_og_opbevaring_af_olie_og_kemikalier_3_1.pdf

  Resume

  For at forebygge og undgå forurening af jord, grundvand, vandløb og søer, samt begrænse tilførsel af olie og kemikalier til spildevandssystemet har Stevns Kommune, Teknik & Miljø udarbejdet denne forskrift.

   

  Forskriften skal fungere som et fast og ensrettet grundlag for korrekt opbevaring og håndtering af olie og kemikalier for virksomheder, landbrug og institutioner i Stevns Kommune.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via NFK og ØU, at

   

  1. godkende forskrift for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

   

   

  Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, 4. april 2017, pkt. 296:

  Deltog ikke: Rikke Gliese-Mikkelsen

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 19. april 2017, pkt. 581:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Rasmus Hoffmann-Hansen (V) og Rikke Gliese-Mikkelsen (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Formålet med forskriften er at sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring og håndtering af olie og kemikalier. Forskriften skal medvirke til at forebygge og undgå forurening af jord, grundvand, vandløb og søer, samt begrænse tilførsel af olie og kemikalier til spildevandssystemet.

  Forskriften omfatter både råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald, der indeholder olie og kemikalier.

  Forskriften gælder for alle virksomheder, landbrug og institutioner i Stevns Kommune, som ikke er omfattet af reglerne om godkendelse af listevirksomheder. Hvis en virksomhed er omfattet af andre bekendtgørelser, som har bestemmelser om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier, er det disse der gælder. Ligeledes er forskriften ikke gældende for olie opbevaret i tanke, som er omfattet af olietankbekendtgørelsen eller for opbevaring af olie og kemikalier omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 19.

  Forskriften indeholder endvidere bestemmelser om indretning og drift af påfyldningspladser, hvor der ikke foregår salg.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter nr. 467 af 23. maj 2016, § 20.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 599. Stevns Teaterforening - anmodning om udtræden

  Resume

  Lars Kristiansen har anmodet borgmesteren om, at udtræde af bestyrelsen for Stevns Teaterforening.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB,

  1. At Lars Kristiansens anmodning om udtræden i mødekommes.
  2. At bemærkningen fra formanden for Stevns Teaterforening anbefales, således
  • at der ikke sker udpegning nu,
  • men at stillingtagen om fortsat repræsentation i Teaterforeningen vil blive fastlagt i forbindelse med den større generelle drøftelse af KB-udpegninger til nævn og bestyrelser.

  Beslutning

  Ikke til stede: Rasmus Hoffmann-Hansen (V) og Rikke Gliese-Mikkelsen (V)

   

  Den ønskede udtrædning godkendt.

  Stillingtagen til fortsat repræsentation fra Stevns Kommune udsættes til behandling af generel sag om politisk repræsentation i diverse nævn og bestyrelser.

  Sagsfremstilling

  På Kommunalbestyrelsens møde den 13. oktober 2016 blev Lars Kristiansen valgt som repræsentant til teaterforeningens bestyrelse.

   

  I Stevns Teaterforenings vedtægter § 5 er anført, at bestyrelsen kan supplere sig med en repræsentant fra hjemkommunen. Hidtil har Kommunalbestyrelsen udpeget 1 repræsentant til teaterforeningens bestyrelse. I givet fald er det ikke et krav, at den udpegede skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

   

  En evt. ny udpegning af Kommunalbestyrelsen til teaterforeningens bestyrelse vil være den 5. i denne valgperiode.

   

  Fra Formanden fra Stevns Teaterforening er modtaget følgende: "Vi kan godt klare os igennem uden en repræsentant fra kommunalbestyrelsen resten af året. Vi vil så glæde os til at få en ny repræsentant med friske kræfter efter Nytår."

   

  Såfremt der ønskes udpegning nu, vil det tilkomme valggruppe 2 (den nye valggruppe, dvs. A+B+O+Ø+løsgænger Bjarne Østergaard Rasmussen) at udpege den nye repræsentant til teaterforeningens bestyrelse.

   

 • 600. Stevns Turistforening, nye vedtægter - ikke længere KB-udpegninger

  application/pdf icon vedtaegter_for_stevns_turistforening_-_april_2017.pdf

  Resume

  Stevns Turistforening har på deres ordinære generalforsamling godkendt ny vedtægt for foreningen, gældende fra den 4. april 2017. Sagen forelægges til orientering.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  • At Stevns Turistforenings nye vedtægter tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Rasmus Hoffmann-Hansen (V) og Rikke Gliese-Mikkelsen (V)

   

  Taget til efterretning.

  KB vil i øvrigt generelt på juni mødet drøfte den politiske repræsentation i diverse nævn og bestyrelser.

  Sagsfremstilling

  Stevns Turistforening har på deres ordinære generalforsamling den 4. april 2017 godkendt ny vedtægt for foreningen.

   

  Vedtægtsændringerne indebærer, at der ikke længere skal ske udpegning af KB-medlemmer til Stevns Turistforeningsbestyrelse.

   

  Den nye vedtægt trådte i kraft i forbindelse med vedtagelsen den 4. april 2017, hvilket indebærer at de to udpegede KB-medlemmer (Steen Nielsen og Anette Mortensen) er udtrådt pr. denne dato.

   

 • 601. Ældrerådsvalg 2017

  application/pdf icon vejledning_om_aeldreraad_-_gaeldende_-_fra_retsinfo.dk.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_fra_april_2013_-_aeldreraadsvalg.pdfapplication/pdf icon tids-_og_handleplan_for_afvikling_af_aeldreraadsvalg_2017_udkast.pdf

  Resume

  Ældrerådets valgperiode udløber med udgangen af 2017, og der skal således afvikles ældrerådsvalg i indeværende år.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB, via DIR, SSU og ØU, at:

  • Orienteringen tages til efterretning.
  • Der udpeges 2 personer til valgbestyrelsen for afvikling af ældrerådsvalget 2017.

  Direktionen, 18. april 2017, pkt. 3:

  Indstillingen anbefales

  Social- og Sundhedsudvalget, 18. april 2017, pkt. 231:

  Deltog ikke: John Dalsgaard

  Taget til efterretning. SSU anbefaler Inge Milbrat og Jan Jespersen til valgbestyrelsen.

   

  Økonomiudvalget, 19. april 2017, pkt. 586:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger)

   

  SSU's indstilling anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Rasmus Hoffmann-Hansen (V) og Rikke Gliese-Mikkelsen (V)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at Ældrerådets valgperiode følger den kommunale valgperiode. Derfor skal der afvikles ældrerådsvalg i 2017, for valgperioden 1. januar 2018 - 31. december 2021.

   

  I 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen, at:

   

  • Ældrerådsvalget skal ske ved direkte fremmøde samtidig og fælles med kommunalvalget og regionsvalget - og dermed følge den opdeling i afstemningsområderne, som anvendes i denne sammenhæng.
  • Ældrerådsvalget afvikles i samme lokale som kommunal- og regionsvalget, men med særskilte valgborde, stemmebokse m.v., hvor det er muligt, og ellers i tilstødende lokaler.
  • Ældrerådet skal bestå af 9 medlemmer samt suppleanter, hvis det er muligt.
  • Der ikke stilles krav om stillere ved kandidatanmeldelser.
  • Syge og handicappede får mulighed for at afgive stemme til Ældrerådet i eget hjem, som det er gældende for kommunal- og regionsvalget.
  • Det er muligt generelt at brevstemme til ældrerådsvalget, som det er gældende for kommunal- og regionsvalget.
  • Borgere, der er dårligt gående på valgdagen, kan afgive deres stemme til Ældrerådet i bil på parkeringspladsen, som det sker ved kommunal- og regionsvalget. Ældrerådsstemmerne opbevares i særskilt postkasse.
  • Der udbetales diæter til valgstyrer/tilforordnedes medvirken på valgdagen, hvorved disse personer ligestilles med tilforordnede ved afviklingen af kommunal- og regionsvalget.
  • Optælling af ældrerådsvalget sker 2 dage efter kommunalvalget.

   

  Tidligere har valg til Ældrerådet været afholdt som brevafstemning, hvor alle stemmeberettigede fik tilsendt stemmeseddel og oplysningsmateriale, hvorefter den udfyldte stemmeseddel blev returneret til Stevns Kommune.

  Ved ældrerådsvalget i 2009, var stemmeprocenten i Stevns Kommune 52 %. I 2013 hvor valget for første gang blev holdt som fremmødevalg, var stemmeprocenten på 73,3 %.

   

  I evaluering af ældrerådsvalget 2013 fremgår det, at der i Stevnshallen var stort pres ved valgområdet om formiddagen, hvilket medførte at nogle borgere gik uden at stemme, grundet for lang ventetid. Iflg. direktionssekretariatet tages der hensyn til dette, ved at lave en anden opstilling, så borgere, som skal stemme ved ældrerådsvalget, ikke går ind og ud samme sted, som det var tilfældet i 2013. I evalueringen fremsættes der ønske om ekstra stemmeboks samt en handicapstemmeboks, ekstra valgbord og ekstra stole til de ventende. Administrationen vil i videst muligt omfang efterkomme disse ønsker, såfremt det kan lade sig gøre inden for budgetrammen for afvikling af ældrerådsvalget.

   

  Det siddende Ældreråd har drøftet afvikling af ældrerådsvalget 2017 og anbefaler på baggrund af evaluering fra sidste valg - herunder den høje valgdeltagelse, at valget afholdes på samme måde og efter samme præmisser som i 2013.

   

  Ifølge befolkningsprognosen, vil der være ca. 7.150 stemmeberettigede borgere, dvs. borgere fyldt 60 år og med fast bopæl i kommunen, til ældrerådsvalget.

   

  En stor del af medlemmerne i det siddende Ældreråd ønsker ikke genvalg, hvorfor der skal gøres en indsats for at finde nye kandidater. Administrationen har udarbejdet en tids- og handleplan, hvoraf det bl.a. fremgår, hvornår der annonceres efter nye kandidater. På ældrerådsmødet den 13. marts blev det besluttet, at ældreforeninger i Stevns Kommune kontaktes med et tilbud om at få besøg af et medlem fra Ældrerådet, som kan fortælle om arbejdet i ældrerådsregi.

   

  På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen at:

   

  • Ældrerådsvalget 2017 afvikles efter samme vilkår som ældrerådsvalget i 2013.
  • Der nedsættes en valgbestyrelse i relation til ældrerådsvalget, bestående af 2 medlemmer fra SSU/KB samt 2 medlemmer fra det siddende Ældreråd.
  • At valgbestyrelsen i forhold til afvikling af ældrerådsvalget udpeger tilforordnede til gennemførelse af ældrerådsvalget.

   

   

   

   

   

  Lovgrundlag

  I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 32 fremgår det, at:

   

  • Kommunalbestyrelsen sørger for, at der afholdes valg til ældrerådet mindst hvert fjerde år, og fastsætter i samarbejde med ældrerådet regler for, hvordan valget skal afholdes.
  • Personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år, har valgret og er valgbare til ældrerådet.
  • Er der ikke 4 uger før valgdagen opstillet det nødvendige antal kandidater, kan kommunalbestyrelsen i samråd med det siddende ældreråd beslutte at aflyse afstemningen. Alle de opstillede kandidater er i så fald valgt.

   

  Endvidere står der i samme lov § 30, at:

   

  • I hver kommune etableres mindst ét ældreråd. Ældrerådets medlemmer vælges ved direkte valg. Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.
  • Ældrerådet består af mindst 5 medlemmer, og for hvert medlem kan vælges en stedfortræder. Der kan ikke anvendes listeopstillinger eller indgås valgforbund i forbindelse med valg til ældreråd.

   

  Økonomi

  Ved valget i 2013 blev der brugt knap kr. 114.500.

   

  På budget 2017 er der afsat kr. 135.000 til afvikling af ældrerådsvalg.

   

  Det er administrationens vurdering, at udgiftsniveauet forventes at ligge tæt på budgetsummen.

 • 602. Ny pleje- og rehabiliteringscenter struktur - beslutning

  application/pdf icon sagsfremstilling_plejecenterstruktur_ssu_17_august.pdfapplication/pdf icon kapacitetsudvikling_plejecenterpladser.pdfapplication/pdf icon forslag_til_tidsplan.pdf

  Resume

  SSU bad ved sidste møde administrationen om at komme med justeringer til den tidligere vedtagne Ny Plejecenterplan. De foreslåede justeringer tager hensyn til det politiske ønske om en bredere dækning af plejepladser i kommunen, og sikrer at der ikke er over- eller underkapacitet af pladser.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til SSU at godkende at:

  1. Bevare 12 somatiske plejepladser på henholdsvis Stevnshøj og Plushøj frem til 2024.
  2. Udskyde udvidelsen af Egehaven til efter 2020 og igangsætte efter behov frem mod 2025.
  3. Igangsætte en undersøgelse af muligheden for at etablere nyt plejecenter i Store Heddinge i cirka 2025.

  Social- og Sundhedsudvalget, 18. april 2017, pkt. 224:

  Godkendt, med følgende ændring af indstillingens punkt 3:

  ”Igangsætte en undersøgelse af muligheden for at udvide plejecenterkapaciteten i Store Heddinge i cirka 2025”.

  Udvalget ønsker ligeledes sagen behandlet i KB.

  Beslutning

  Ikke til stede: Rasmus Hoffmann-Hansen (V) og Rikke Gliese-Mikkelsen (V)

   

  SSU's beslutning drøftet og taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  På SSU´s møde den 15. marts 2017 bad udvalget administrationen om at komme med et justeret forslag til Ny Plejecenterplan. Plejecenterplanen blev oprindeligt vedtaget i SSU den 8. juni 2016, og i KB den 8. september 2016. Den oprindelige sagsfremstilling er vedlagt som bilag til sagen. Forslaget er udarbejdet på baggrund af de løbende drøftelser i SSU, samt på baggrund af temadrøftelse i KB den 2. marts 2017.

   

  Stevnshøj skal fortsat omdannes til rehabiliteringscenter, men der bevares samtidig 12 somatiske plejepladser på centeret. Stevnshøj kommer således til fremover at indeholde 18 pladser på Korttidsafsnit Stevns (KAS), dags- og træningscenter til rehabilitering samt 12 almindelige plejecenterpladser.

   

  Omdannelsen af Plushøj til nye boformer fastholdes til dels, men også her bevares 12 somatiske pladser.

   

  Nedlæggelsen af Brohøj fastholdes.

   

  Som konsekvens af bevarelsen af 24 pladser i den sydlige del af kommunen, udskydes den planlagte udvidelse af Egehaven til et senere tidspunkt, for at undgå overkapacitet af plejepladser. Administrationen vil fortsætte processen omkring udvidelsen, men udvidelsen planlægges så den falder samtidig med det forventede stigende behov for plejepladser.

   

  Sideløbende med de nuværende justeringer til plejecenterstrukturen, undersøges mulighederne for at etablere et nyt plejecenter i Store Heddinge i cirka år 2025. Til den tid forventes der et større behov for plejepladser end den nuværende struktur kan bære. Den samlede proces i forbindelse med etableringen af et nyt plejecenter, fra den politiske beslutning er truffet til de første beboer kan flytte ind, tager minimum 3-4 år afhængigt af plejecenterets størrelse, placering med videre.

   

  Med den justerede plan vil også kommunens sydlige del være dækket ind med plejepladser, og det undgås at der opstår over- eller underkapacitet af plejepladser.

  Kapacitet:

   

   

   

  2017

  2018

  2019

  I alt - antal plejepladser

  167

  153

  147

  I alt - sparede pladser

  8

  14

  6

   

  Økonomi

  Den justerede plejecenterplan har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Den budgetlagte årlige besparelse i perioden 2017-2019 er uændret, dog med lidt højere tomgang i 2019, som modsvares af højere løn besparelse.

   

   

  2017

  2018

  2019

  Løn besparelse i alt

  2.138

  5.843

  8.408

  Tomgangsomk.  i alt

  -569

  -2.232

  -3.412

  Flytteomk

  -240

  -285

  -105

  Netto effekt (1.000 kr.)

  1.328

  3.325

  4.891

   

  Reduktion i antal plejeboliger skal tilsvarende kunne reducere vagtbemanding i løbet af perioden for derved at opnå lønbesparelser. Der vil omvendt opstå ekstraordinært tomgang, særligt på Brohøj, hvor der regnes med fuld tomgang i andet halvår 2019, hvorefter Brohøj efter planen skal anvendes til andre formål. Herudover vil der være omkostninger til godtgørelse til beboere for flytteomkostninger og anvendelse af indskud ved fraflytning. Til gengæld udskydes projekteringsudgifterne til udvidelse af Egehaven til efter 2020.

 • 603. Spørgetid i Kommunalbestyrelsen - borgere

  Beslutning

  Ikke til stede: Rasmus Hoffmann-Hansen (V) og Rikke Gliese-Mikkelsen (V)

   

  Diverse emner drøftet.

  Sagsfremstilling

  Retningslinjer for spørgetid i Kommunalbestyrelsen

   

  • Spørgetid afholdes mellem Kommunalbestyrelsens møder for åbne og lukkede døre.
  • Spørgetiden har en samlet varighed af max. 15. minutter med formanden som ordstyrer.
  • Kun et enkelt medlem fra hver gruppe må besvare spørgsmålet fra borgerne og besvarelsen skal være kort.
  • Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold.
  • Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være formanden i hænde 14 dage før det pågældende møde i Kommunalbestyrelsen.
  • Retningslinjerne trådte i kraft den 8. oktober 2009.

   

 • 604. Lukket dagsorden - godkendelse (Lukket)

 • 605. Salg af grund - K (Lukket)

 • 606. IT-Sikkerhedsrapporten 2016 - Orientering (Lukket)

 • 607. Diverse orienteringer - KB den 27. april 2017 (Lukket)

 • 608. Optagelse på Køge Gymnasium - afslag til unge Stevnsborgere

  application/pdf icon brev_til_undervisningsminister_merete_riisager.pdf

  Resume

  Som følge af de gældende regler for optagelse på STX (alment gymnasium), hvor vejafstanden er hovedkriterium, har 10 unge fra Stevns Kommune fået afslag på optagelse på Køge Gymnasium, som til gengæld optager unge fra Ishøj og Greve. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvilken skriftlig henvendelse, der skal rettes til Undervisningsministeren og Regionsrådet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til Kommunalbestyrelsen, at

  1.       Vedlagte brev sendes til Undervisningsministeren, uddannelsesordførerne for de politiske partier i Folketinget og Regionsrådet i Region Sjælland

  Beslutning

  Ikke til stede: Rasmus Hoffmann-Hansen (V) og Rikke Gliese-Mikkelsen (V)

   

  Indstillingen godkendt.

  Sagsfremstilling

  Administrationen i Stevns Kommune er blevet opmærksom på, at de gældende regler for optagelse på STX betyder, at 10 unge mennesker bosiddende i Stevns Kommune, får afslag på optagelse på Køge Gymnasium, selv om Køge Gymnasium ubetinget er det nærmeste uddannelsessted for STX.

  Det anbefales derfor, at Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune, straks sender vedlagte brev til såvel Region Sjælland, som er ansvarlig for kapacitetsstyringen og -kapacitetsfordelingen på STX-uddannelserne, og til Undervisningsministeren, som er ansvarlig for optagelsesreglerne samt til uddannelsesordførerne i Folketinget. I brevet anmodes ministeren kraftigt om, at ministeren sammen med Regionen, sikrer at Køge Gymnasium får mulighed for at optage de 10 afviste elever fra Stevns Kommune allerede til det kommende skoleår.

  Reglerne betyder, at elever fra Solrød, Greve, Ishøj optages på Køge Gymnasium, selv om de har indtil flere alternativer tæt på deres bopæl. Elever fra Stevns afvises, fordi andre bor tættere på og fordi eleverne fra Stevns, ifølge Regionen, har mindre end 60 minutters rejsetid med offentlig transport til Solrød Gymnasium eller Gymnasiet i Haslev.

  Det forekommer aldeles uforståeligt, at unge mennesker fra Stevns, ikke kan tilbydes optagelse på nærmeste STX-uddannelse, når der på samme STX-uddannelse optages elever, som bor langt tættere på alternative STX-uddannelser, både i vejafstand og i rejsetid, end unge mennesker fra det sydlige Stevns gør.

  En elev fra Ishøj eller Greve vil have kortere rejsetid til mindst 3 STX-uddannelser i Ishøj, Greve og Solrød (og muligvis også i Roskilde og andre steder) end de har til Køge Gymnasium og tager alligevel en plads på Køge Gymnasium på bekostning af unge mennesker fra det sydlige Stevns, som ikke har tilsvarende alternativer.

  Reglerne virker tilsyneladende virker helt i mod hensigten. Regler skulle oprindeligt sikre, at at de som bor nærmest et uddannelsessted har fortrin. Elever som fravælger deres eget nærmeste gymnasium, kommer hermed til at skubbe andre unge mennesker væk fra deres nærmeste Gymnasium.

  Man ved erfaringsmæssigt, at et godt socialt netværk, med både kendte og nye kammerater er altafgørende for en succesfuld gennemførelse af en ungdomsuddannelse. De unge menneskers muligheder for at opretholde, udvikle og vedligeholde gode sociale netværk forringes, når de ikke optages på Køge Gymnasium sammen med deres nuværende klassekammerater og andre unge fra lokalområdet. De unge fra det sydlige Stevns vil typisk ikke have nogen som helst relation til Solrød, hverken som område eller på det personlige plan.

  Optagelse af yderligere elever vil formentlig kunne ske ved enten at oprette en ekstra klasse og/eller ved at dispensere fra klasseloftet. Administrationen erfarer, at Køge Gymnasium vil være positivt indstillet herpå og at der vil være fysisk plads hertil.

  For helt at undgå tilsvarende situation til næste år, foreslås det i brevet, at optagelsesreglerne ændres således at de lokale gymnasier reelt kan være lokalområdets gymnasium.

  Økonomi

  i.a.b.