Referat

 • 569. Åben dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2017.

  Beslutning

  Ikke til stede: Inge Milbrat (V), Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger), Bjarne Nielsen (V) og John Dalsgaard (V)

   

  Godkendt.

 • 570. Lokalplan nr. 183 og Kommuneplantillæg nr. 20 for Område til idrætshal i Rødvig - forslag

  application/pdf icon forslag_til_lokalplan_nr._183_og_kpt_20_incl_smv.pdfapplication/pdf icon annonce_til_hjemmesiden_forhoering_for_ny_hal_i_roedvig.pdfapplication/pdf icon samlede_hoeringssvar.pdfapplication/pdf icon hvidbog_forhoering_kprammer_ny_roedvighal.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende at kommuneplantillæg nr. 20 for rammeområde til idrætshal i Rødvig og lokalplan nr. 183 for område til idrætshal i Rødvig sendes i 8 ugers offentlig høring.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via PTU og ØU, at

  1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 sendes i 8 ugers offentlig høring
  2. Forslag til lokalplan nr. 183 sendes i 8 ugers offentlig høring

  Plan- og Teknikudvalget, 21. marts 2017, pkt. 442:

  Deltog Ikke: Bjarne Nielsen

  Indstillingen anbefales overfor ØU og KB med den tilføjelse af at beskrivelsen af hallen på side 8 tilpasses med lokalplanens bestemmelse i paragraf 5.2 side 35.

  Anette Mortensen stemte i mod i det Anette mener at det er en useriøs måde at udnytte kommunens ressourcer på. 

  Der holdes borgermøde den 20.4 2017, kl. 19.00 på Friskolen i Rødvig.

  Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 547:

  Ikke til stede: Varly Jensen (O), Bjarne Nielsen (V) og Thomas Overgaard (A)

   

  Steen S. Hansen (A) og Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger) anbefaler PTU's forslag.

  Anette Mortensen (V) fastholdt sin protekollering fra PTU

  Mogens Haugaard (Løsgænger) tager forbehold.

  Beslutning

  Ikke til stede: Inge Milbrat (V), Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger), Bjarne Nielsen (V) og John Dalsgaard (V)

   

  PTU indstilling godkendt af 12 medlemmer (A, Ø, B, O, Mogens Haugaard (Løsgænger) og Thor Grønbæk (Løsgænger).

  3 medlemmer (V) stemte imod med henvisning til, at planen også burde indeholde de samme forhold, som kommunen kræver af private aktører.

  Sagsfremstilling

  Baggrund:

  Plan- og teknikudvalget har besluttet at udarbejde en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg forud for etablering af en ny idrætshal i Rødvig.

   

  Kommuneplantillæggets formål

  Formålet med kommuneplantillæg nr. 20 er at udlægge areal til en ny idrætshal samt arealer til idrætsformål og rekreation.

  Kommuneplantillægget ændrer afgrænsningen af rammeområde 4 B8 'Damgårdskvarteret' og 4 D2 'Ved Rødvigvej' samt at udlægge og fastsætte bestemmelser for et nyt rammeområde som benævnes 4 b10 og udlægges til boligformål. Kommuneplantillægget er vedhæftet lokalplanen (bilag 1)

   

  Forhøring

  Ændringerne i Kommuneplanrammerne har været i forhøring (indkaldelse af ideér og forslag). Der er indkommet 3 bemærkninger i høringsperioden. Bemærkninger har afledt en justering af rammeafgænsningen imellem område 4 D2 'Ved Rødvigvej' og område 4 B10. Annoncetekst fra forhøringen, høringssvar og hvidbog er med som bilag 2,3 og 4.

   

  Lokalplanens formål og baggrund

  Formålet med lokalplan nr. 183 er at skabe det planmæssige grundlag for opførelse af en idrætshal der skal betjene borgerne i Rødvig samt udlæg af rekreative arealer og idrætsarealer.

   

  Lokalplanområdet

  Lokalplanområdet ligger ved Rødvigvej, i den nordlige del af Rødvig, det er ca. 4,4 ha og kommunalt ejet. Området anvendes idag til landbrugsformål, er ubebygget og ligger i landzone.

   

  Lokalplanens indhold

  Lokalplanen ændrer det fremtidige zoneforhold fra landzone til byzone, og indeholder bestemmelser der regulerer den fremtidige udstykning, trafikforhold, bebyggelsens omfang og fremtræden samt de ubebyggede arealers fremtræden.

    

  Planforhold

  Stevns Kommuneplan 13

  Lokalplanen er ikke ioverensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, derfor er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg i tillæg til lokalplanen.

   

  Lokalplan nr. 183 med Kommuneplantillæg nr. 20 og SMV-Screening for planerne er vedhæftet som bilag 1.

  SMV-Screening er i høring ved berørte myndigheder (Erhvervsstyrelsen og Museerne, Museum Sydøstdanmark). Høringen ved berørte myndigheder udløber d. 29. marts. 2017.

  Lokalplanen er udarbejdet i et, for forvaltningen, nyt system, DKPlan. Der mangler fortsat implementering af enkelte dele så designet, overskrifter mm fremstår tydeligere. Der vil ske en tilretning af layout af lokalplandokumentet inden planerne senere indstilles til politisk vedtagelse. 

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer

  Økonomi

  Sagens har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 571. Prioritering af anlægsprojekter i årene 2017 til 2021 - beslutning

  application/pdf icon bilag_efter_oeu_beh_anlaegsprojekter_til_prioritering_fordelt_pr_udvalg.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_efter_oeu_beh_anlaegsprojekter_til_prioritering_fordelt_paa_prioriteringer.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_efter_oeu_beh_anlaegsprojekter_til_prioritering_samlet_skema.pdf.pdf

  Resume

  I fortsættelse af ØUs beslutning den 28.2.2017, sags nr. 533, vedrørende prioritering af anlægsprojekter, samt ØUs godkendelse af kommunens økonomiske politik for 2018, godkendt på samme møde, jfr. sags nr. 533, er målsætningen, at anlægsniveauet i Stevns kommune, bør svare til kommunens andel af anlægsrammen for hele landet, jfr. Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Dette svarer til 64 mio. kr. for Stevns kommune i 2017 og tilsvarende niveau i årene 2018-2021 forventes. Efter overførslen fra 2016 til 2017, ligger kommunens anlægsniveau betydeligt over anlægsramme niveauet jfr. Økonomiaftalen, samt hensynet til kommunens minimums likviditet, medfører, at der er behov for en prioritering af kommunens samlede anlægsportefølje. Anlægsprojekterne har derfor været forelagt fagudvalgene til behandling og prioritering.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at:

  1. ØU prioriterer egne anlægsprojekter, efter kategorierne ”skal”, ”kan” og ”udgår”
  2. ØU drøfter fagudvalgenes prioriteringer, samt indstiller en endelig prioritering til KB.
  3. KB foretager en endelig prioritering, til et anlægsniveau som er i overensstemmelse med den økonomiske politik og økonomiaftalen og træffer bevillingsmæssig beslutning.

   

   

  Direktionen, 20. marts 2017, pkt. 1:

  Fremsendes til politisk drøftelse

  Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 548:

  Ikke til stede: Varly Jensen (O), Bjarne Nielsen (V) og Thomas Overgaard (A)

   

  Ad.1

  ØU gennemgik oversigten. Fremgår at det korrigerede bilag til KB.

   

  Ad. 2 og 3

  ØU anbefaler fagudvalgenes prioriteringer.

  Beslutning

  Ikke til stede: Inge Milbrat (V), Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger), Bjarne Nielsen (V) og John Dalsgaard (V)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  I fortsættelse af ØU sags nr. 533 af 28. februar 2017, genoptages sagen med henblik på behandling og beslutning i forhold til kommunens anlægsprojekter for årene 2017-2021.

   

  Anlægsprojekterne har nu været forelagt og behandlet i fagudvalgene, som har foretaget deres prioriteringer, med undtagelse af ØUs anlægsprojekter, som ØU drøfter og prioriterer på mødet den 22. marts.

  Herefter drøfter ØU fagudvalgenes prioriteringer af anlægsprojekterne, og foretager en anbefalet prioritering heraf til KB.

   

  ØU besluttede og godkendte den økonomiske politik, på sit møde den 28.2.2017, sags nr. 530, herunder at niveauet for anlægsrammen fastsættes med afsæt i den samlede anlægsramme for kommunerne under et´, jævnfør økonomiaftalen. Anlægsrammen udgør i 2017 16,3 mia. kr., og Stevns kommunes andel heraf udgør ca. 64 mio. kr., som er det anlægsniveau, som er målsætningen i årene 2017-2021. Allerede i 2017 vil anlægsniveauet, jfr. anlægsbudgettet og overførsler fra 2016, som også indgår i anlægsprojekt oversigten, samlet set udgøre  i alt ca. 120 mio. kr.. Der er ligeledes hensynet til kommunens likviditet, herunder overholdelse af kassekreditreglen (positiv minimumslikviditet).

   

  Der er en forventning om, at kommunernes anlægsramme vil være på nogenlunde samme niveau i 2018 og overslagsår, men anlægsrammen udmeldes og kendes først endeligt, efter økonomiaftalens indgåelse, forventeligt ultimo maj/primo juni måned.

  Der er derfor behov for, at der foretages en konkret prioritering af kommunens anlægsprojekter for årene 2017-2021 på grundlag af den vedlagte anlægsoversigt, med fagudvalgenes prioriteringer og kategoriseringer.

   

  I anlægsprojekt oversigten har fagudvalgene prioriteret anlægsprojekterne i 3 kategorier (niveauer); benævnt;  ”skal”, ”kan” og ”udgår”, med henblik på at skabe et grundlag for en samlet politisk prioritering og beslutning .

   

  Definitionen af kategorierne er således:

  • ”Skal” kategorien er anlægsprojekter, som enten er; lovbundne, kontraktligt forpligtet eller er omfattet af arbejdsmiljømæssige krav eller er demografisk betinget samt projekter med særdeles høj politisk prioritering).

  • ”Kan” kategorien er anlægsprojekter, som ikke umiddelbart  ”skal” igangsættes, af de årsager, som anført under ”skal” kategorien, men som vil være ”nice to have” og som senere kan politisk prioriteres.

  • ”Udgår” kategorien, er anlægsprojekter, som umiddelbart kan udsættes, uden væsentlige konsekvenser eller risici, og som der eventuelt vil kunne ansøges om bevilling til, på et senere tidspunkt.

   

  Administrationen har i forbindelse med fagudvalgenes behandling, foretaget anbefalinger ud fra ovenstående kategorisering samt udarbejdet bemærkninger til de respektive anlægsprojekter.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse §§ 37-40.

  Økonomi

  Økonomi og DIR anbefaler, at KB træffer en beslutning og endelig prioritering af anlægsprojekterne fra 2017 til 2021, herunder en bevillingsmæssig stillingtagen på mødet den 30. marts. Alternativt vil prioriteringen af anlægsprojekter for budgetårene 2018-2021 blive behandlet og godkendt ved 2. behandlingen af budget 2018 og overslagsår, den 12. oktober 2017.

   

   

 • 572. Vejadgang fra Egehaven til Hybenrosevej - anlægsbevilling

  application/pdf icon egehaven.pdfapplication/pdf icon egehaven_-udvidelse_af_parkeringsareal.pdf.pdfapplication/pdf icon egehaven_-ny_vejtilslutning.pdf.pdfapplication/pdf icon egehaven_-ny_vejtilslutning3-1.pdfapplication/pdf icon referat_af_moede_ved_plejehjemmet_egehaven.pdfapplication/pdf icon hybenroseevej_udtalelse.pdf.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte at give en anlægsbevilling til udførelse af Gyldensrisvej som ny vejadgang til Hybenrosevej fra plejehjemmet Egehaven og den sydlige del af Amerikanergårdsudstykningen.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PTU og ØU, at

  1. KB giver en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til gennemførelse af projektet.
  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive 1,1 mio. af det afsatte rådighedsbeløb til Gyldenrisvej på 1,5 mio. kr. i budget 2016.
  3. der som alternativ laves en vejadgang fra Hybenrosevej til parkeringspladsen forsynet med en bom, der kun kan åbnes af udrykningskøretøjer og plejepersonalet
  4. KB giver en anlægsbevilling på 100.000 kr. til den alternative løsning
  5. finansiere anlægsbevlillingen til den alternative løsning ved at frigive 100.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb til Gyldenrisvej på 1,5 mio. kr. budget 2016

  Plan- og Teknikudvalget, 20. september 2016, pkt. 535:

  Steen Nielsen og Bjarne Nielsen deltog ikke i sagens behandling

  Sagen udsættes til næste møde

   

  Plan- og Teknikudvalget, 7. november 2016, pkt. 554:

  Udsat.

  Plan- og Teknikudvalget, 29. november 2016, pkt. 571:

  Deltog ikke: Steen Nielsen og John Dalsgaard Jensen

  Sagen genoptages i forbindelse etablering af adgangsvej fra Nimgården etape II.

  Plan- og Teknikudvalget, 14. marts 2017, pkt. 432:

  Deltog ikke: Bjarne Nielsen

  Udvalget anbefaler 3. 4. og  5. at

   

  Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 549:

  Ikke til stede: Varly Jensen (O), Bjarne Nielsen (V) og Thomas Overgaard (A)

   

  PTU's indstilling af 14.3.17 anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Inge Milbrat (V), Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger), Bjarne Nielsen (V) og John Dalsgaard (V)

   

  ØU's indstiling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2016 afsat 1,5 mio. til etablering af Gyldenrisvej som ny vejadgang til Hybenrosevej fra plejehjemmet Egehaven samt den sydlige del af Amerikanergårds-udstykningen. Dette vil give en mere logisk vejadgang til plejehjemmet samt den sydlige del af parcelhusområdet, idet den nuværende vejadgang er via Valnøddevej og Ellevej. Plan og Teknikudvalget har sammen med repræsentanter fra forvaltningen besigtiget området og blev i den forbindelse enige om, at det ville være mest hensigtsmæssigt, at den kommende vejadgang blev lavet henover den østlige parkeringsplads på Egehaven.

  Forvaltningen har derfor lavet et skitseprojekt og anlægsoverslag for udførelse af en ny vejadgang henover p-pladsen. Projektet vil omfatte udførelse af en ca 80 meter lang og 6,5 m bred vej med 2 m bredt fortov ind mod plejehjemmet samt et 2 meter bredt areal foran det eksisterende skur, hvor der er renovations-containere og værksted. Parkeringspladserne i tilkytning til skuret bibeholdes, men de øvrige p-pladser nedlægges. Som erstatning for de nedlagte p-pladser foreslår forvaltningen, at der anlægges nye parkeringspladser ved at udvide den nuværende parkerings-plads ud mod Stevnsvej med 15 pladser. Skitseforslaget har været i høring hos Plejecentret Egehaven og der har været afholdt møde på stedet. Plejecentret er indforstået med projektet. Tilrettet skitseforslag samt referat af mødet og udtalelse fra Egehaven er vedlagt som bilag.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at projektet incl. erstatnings p-pladser vil kunne gennemføres for en samlet anlægssum på 1,1 mio. kr. incl. udgifter til projektering og landinspektør til den matrikulære udskillelse af vejen.

  Den matrikulære udskillelse af vejen vil gøre den samlede areal af ejendomme mindre, men det forventes ikke at have økonomiske konsekvenser i forhold til panthavere.

   

  Som alternativ foreslås, at der laves en vejadgang fra Hybenrosevej til parkeringspladsen. Vejadgangen forsynes med en aflåst bom, som kun kan åbnes af udrykningskøretøjer og plejehjemmets personale. Udgiften til ny vejadgang samt bom med automatik og fjernstyring skønnes til ca. 100.000 kr.

   

   

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje samt lov om private veje og private fællesveje.

  Økonomi

  Projektet vil efter forvaltningens vurdering kunne gennemføres for 1,1 mio. kr. og vil således ikke

  have konsekvenser for kommunens økonomi, idet der er afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i budget 2016

 • 573. Erhvervsareal - byggemodning

  Resume

  Stevns Kommune ejer matr. nr. 7-ad Hårlev som er udlagt til erhvervsområde syd for Hårlev, og arealet er i perioden 2008-2012 delvis byggemodnet og skal nu færdiggøres i forbindelse med etablering af genbrugsplads.

   

  I 2014 blev det besluttet at genbrugspladsen skulle flyttes fra Køgevej 4, Hårlev til Toftebovej, og i den forbindelse blev der bevilget en budgetramme på 2.002.000 kr. til byggemodningen af grunden.

   

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PTU og ØU, at

   

  1. det godkendes at resten af Toftebovej etableres og området byggemodnes.

  2. godkendelse af anlægsbevilling på 5.958.000 kr.

  3. anlægsbevillingen finansieres ved uforbrugt bevilling på 1.998.000 kr. afsat til "genbrugsplads på Toftebovej" under PTU

  4. restudgiften på 3.960.000 kr. finansieres som tillægsbevilling ved forbrug af likvide midler.

   

   

  Direktionen, 6. marts 2017, pkt. 1:

  Sagen fremsendes til politisk drøftelse med henvisning til den økonomiske politik og den forestående prioritering af samtlige anlægsprojekter (overførte og nye) i kommunens investeringsoversigt

  Plan- og Teknikudvalget, 14. marts 2017, pkt. 435:

  Deltog ikke: Bjarne Nielsen

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 550:

  Ikke til stede: Varly Jensen (O), Bjarne Nielsen (V) og Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Inge Milbrat (V), Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger), Bjarne Nielsen (V) og John Dalsgaard (V)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  I 2010 blev en del af arealet byggemodet, da der var en køber til en grund på ca. 20.000 kvm. ud til Faxevej. I den forbindelse blev der etableret ændring af Faxevej, således at de trafikmæssige forhold blev løst på forkant i forhold til, når Toftebovej blev gennemført op til Hårlev Mark. Der var overvejelser om at lave en rundkørsel på Faxevej ved den nye Toftebovej, men det blev ændret til svingbaner.

   

  Det blev besluttet, at man kun ville etablere en del af Toftebovej ind fra Faxevej, sådledes at der var adgang til den nye grund. Af forskellige årsager har køberen af grunden ikke bygget på den endnu.

   

  Ved etableringen af stikvejen afholdte Stevns Kommune en udgift på 842.000 kr. til kloakanlæg, som refunderes af KlarForsyning, når resten af Toftebovej etableres.

   

  Det er nu planlagt, at genbrugspladsen i Hårlev på Køgevej skal flyttes til erhvervsområdet, da den nuværende plads trænger til en gennemgribende renovering for at være tidssvarende, men også af hensyn til de trafikale til- og frakørselsforhold.

   

  Toftebovej består i dag af et vejstykke fra Hårlev Mark og ind i erhvervsområdet, som er adgangsvej til Håndværkervej samt stikvejen fra Faxevej.

   

  Da man planlagde at flytte genbrugspladsen blev det overvejet at flytte pladsen til det sydvestlige hjørne af erhvervsområdet, og det betød, at det ville være en mindre forlængelse af stikvejen, som var påkrævet for at skaffe adgang til genbrugspladsen.

   

  Udarbejdelse af lokalplan 162 blev i gangsat og i den forbindelse blev det konstateret, at den placering ikke ville være optimal, hvis man ville undgå naboklager m.v på grund af støj- og lysgener, da det vil blive en døgnåben genbrugsplads.

   

  Derfor blev det nødvendigt at flytte pladsen til en grund på 12.000 kvm. midt i erhvervsområdet. Der skal etableres en til- og frakørsel for brugere af pladsen, og 2 til- og frakørsler for lastbiler, der skal hente og levere containere m.v. Det betyder, at det bliver nu nødvendigt at færdiggøre Toftebovej ved at forbinde de to nuværende vejstykker.

   

  Stevns Kommune sidestilles med en privat udstykker i forhold til KlarForsynings regler om opkrævning af tilslutningsbidrag til kloak, og det betyder, at Stevns Kommune skal betale bidrag for de arealer, der vil udgøre arealer til byggegrunde, når vejen er etableret, men til gengæld får vi også refunderet de 842.000 kr., som vi har udlagt til kloaksystem i 2010.

   

  Efter Kara/Noveren's regler, så skal Stevns Kommune levere en byggemodnet grund, som derefter udlejes til Kara/Noveren, der afholder udgifterne ved etablering og indretning af genbrugspladsen.

   

   

  Der er indhentet overslag over forventede byggemodningsudgifter, som udgør:

   

   

   

   

   

  De fremtidige indtægter ved salg af restgrunde og opkrævning af kloaktilslutningsbidrag kan opgøres til:

   

   

   

   

   

   

  Økonomi

  I 2014 blev der givet en anlægsbveilling på 2.002.000 kr. til byggemodning, hvoraf der i dag er brugt 4.000 kr. til landmåler. Derudover er der ikke brugt noget, da det senere er blevet besluttet, at pladsen skal ligge et andet sted i udstykningen. Hvilket betyder, at den resterende anlægsbevilling på 1.998.000 kr. skal være medfinansierende af ovenstående anlæg.

   

  Der er ikke afsat budgetramme i 2017 eller 2018 til nuværende byggemodning, hvorfor resten skal finansieres ved tillægsbevilling på 3.960.000 kr.

   

  Udgifterne skal afholdes i 2017, mens det ikke kendes, hvornår der bliver indtægter fra salg af grunde.

   

   

   

   

   

   

 • 574. Signalanlæg ved Lendrumvej, ændring af styresystem fra kamera til radar.

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte at give en anlægsbevilling til ændring af styringen af signalanlægget ved Strøbyskolen.

  Signalanlæggets nuværende styring med kameraer virker ikke optimalt og bør udskiftes til radarstyring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via PTU og ØU, at

   

  1. KB giver en anlægsbevilling på 150.000 kr. til ændring af styresystem i signalanlægget ved Strøbyskolen.
  2. anlægsbevillingen finansieres via de afsattte rådighedsbeløb på 500.000 kr. til udmøntning af trafiksikkerhedsplan

   

  Plan- og Teknikudvalget, 14. marts 2017, pkt. 433:

  Deltog ikke: Bjarne Nielsen

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 551:

  Ikke til stede: Varly Jensen (O), Bjarne Nielsen (V) og Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Inge Milbrat (V), Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger), Bjarne Nielsen (V) og John Dalsgaard (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Signalanlægget ved Strøbyskolen har igennem længere tid været plaget af periodiske fejl i driften. På baggrund af den seneste besigtigelse sammen

  med signalfirmaet Swarco, der har opkøbt firmaet, som oprindelig har leveret anlægget er det vejteamets opfattelse, at signalet bør ændres, så det

  styres ved hjælp af radar i stedet for som nu med kameraer. Dette vil være en bedre og mere driftsikker løsning, som vil forbedre trafikafviklingen

  og trafiksikkerheden i krydset.

   

  En udskiftning af de nuværende kameraer til radar vil kunne gennemføres for ca. 150.000 kr. Denne udgift foreslås finansieret via det afsatte rådig-

  hedsbeløb til udmøntning af trafiksikkerhedsplan, da signalanlægget har afgørende betydning for afviklingen af trafikken ved Lendrumvejs tilslutning

  til Stevnsvej og dermed trafiksikkerheden for trafikanterne til og fra Strøbyskolen, daginstitution og Strøbyhallen.

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje

  Økonomi

  Udgiften til ombygning/ændring af signalanlægget kan finansieres via det afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. til udmøntning af trafiksikkerhedsplanen

 • 575. Legepladser 2017 - Frigivelse af rådighedsbeløb

  Resume

  Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb til renovering og vedligeholdelse af legepladser fra budget 2017.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via BU og ØU, at

  1. KB giver en anlægsbevilling på kr. 700.000, til renovering og vedligeholdelse af de kommunale legepladser i 2017
  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet på kr. 700.000, som er afsat i budget 2017.

  Børneudvalget, 14. marts 2017, pkt. 291:

  Anbefales.

   

  Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 552:

  Ikke til stede: Varly Jensen (O), Bjarne Nielsen (V) og Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Inge Milbrat (V), Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger), Bjarne Nielsen (V) og John Dalsgaard (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Budget 2017 indeholder et rådighedsbeløb på kr. 700.000 til renovering og vedligeholdelse af legepladser.
  Der skal i foråret 2017 (Inspektion hvert 2-år, i ulige år), gennemføres legepladsinspektion af certificeret legepladsinspektør. Resultatet af denne inspektion er en rapport, hvor legepladsens overordnede tilstand, de enkelte legeredskabers tilstand er vurderet og kategoriseret. I løbet af 2017 skal de renoverings- og vedligeholdelsesmæssiges tiltag, som legepladsrapporten anbefaler, udføres.

  Der ansøges om frigivelse af beløbet nu, sådan at arbejderne kan gå i gang umiddelbart efter inspektionen, og dermed færdiggøres i 2017.

   

  Lovgrundlag

  Alle legeredskaber opsættes og godkendes efter gældende sikkerhedsstandarder i DIN/EN 1176.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes anlægsbudget, da der er afsat et rådighedsbeløb på kr. 700.000 i budget 2017, som kan finansiere anlægsbevillingen.

 • 576. Stadionlys

  application/pdf icon beskrivelse_af_lysanlaeg.pdfapplication/pdf icon diverse_billeder_af_lysanlaeg_paa_stadion_i_store_heddinge_.pdf

  Resume

  Stevns Kommune ejer arealet, hvor stadion i Store Heddinge er beliggende, og i henhold til folkeoplysningsloven, skal Stevns Kommune afholde udgifter til udendørsarealer og inventar (gadebelysning), såfremt brugeren er omfattet af folkeoplysningsloven.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PTU og ØU, at  

   

  1. det godkendes at der sker udskiftning af lysanlæg på Store Heddinge Stadion i 2017
  2. der tages stilling til finansieringsalternativer:
  • der godkendes en anlægsbevilling på 750.000 kr. i 2017, og anlægsbevillingen finansieres som tillægsbevilling ved forbrug af likvide midler
  • udgiften medtages i kontrakten med SEAS-NVE vedr. gadebelysning med en årlig udgift på 50.000 kr. i 20 år i alt 1,0 mio. kr. Udgiften medtages i BOP i 2017 og indarbejdes i budget 2018 og overslagsår
  • der indarbejdes en anlægsbevilling i budget 2018 på 750.000 kr., hvor arbejdet er udført i 2017 og betalingen først sker i 2018
  • udgiften medtages i kontrakten med SEAS-NVE vedr. gadebelysningen med en årlig udgift på 50.000 kr. i 20 år fra 2018 og i overslagsårene i alt 1,0 mio. kr. Udgiften indarbejdes i budget 2018 og overslagsår

   

  Direktionen, 6. marts 2017, pkt. 2:

  Sagen fremsendes til politisk drøftelse med henvisning til den økonomiske politik og den forestående prioritering af samtlige anlægsprojekter (overførte og nye) i kommunens investeringsoversigt.

   

  Plan- og Teknikudvalget, 14. marts 2017, pkt. 436:

  Deltog ikke: Line Krogh Lay og Bjarne Nielsen

  Udvalget anbefaler, at at der sker udskiftning af lysanlægget i 2017.

  Udvalget anbefaler at der godkendes en anlægsbevilling i 2017 på 750.000.

  Endelig anbefaler udvalget at anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

   

  Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 553:

  Ikke til stede: Varly Jensen (O), Bjarne Nielsen (V) og Thomas Overgaard (A)

   

  PTU's indstilling anbefales af et flertal

  Mogens Haugaard (Løsgænger) anbefaler en anden løsning, som ikke er i strid med kommunens økonomiske politik.

  Beslutning

  Ikke til stede: Inge Milbrat (V), Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger), Bjarne Nielsen (V) og John Dalsgaard (V)

   

  Indstillingen godkendt således, at der indarbejdes en anlægsbevilling i budget 2018 på kr. 750.000,-, jf. dot 2 c.

  Sagsfremstilling

  Stadionlys på Store Heddinge stadion er af ældre dato, og af sikkerhedsmæssige årsager har SEAS-NVE gennemgået lysanlægget med henblik på renovering eller udskiftning.

   

  Beskrivelsen, der er vedhæftet som bilag, efter gennemgangen viser, at det er et nedslidt anlæg, hvorfor det er påkrævet, at der sker en udskiftning, således at det er lovligt, og at der etableres lysarmaturer, som er energivenlige.

   

   

   

  Udgiften ved udskiftningen er opgjort til:

   

   

   

  Økonomi

  Finansieringen af denne udgift kan ske på følgende 2 alternativer:

   

     Budgetår 2017:

  - Stevns Kommune afholder udgiften, når opgaven er udført i 2017, eller  

  - Udgiften tages med i kontrakten med SEAS-NVE vedr. gadebelysning, og der vil den årlige udgift i 20 år være 50.000 kr., som tillægges det årlige bidrag fra 2017.

   

    Budgetår 2018:

    SEAS-NVE har tilbudt, at betalingen kan vente til 2018, men udføres i 2017, og det betyder, at finansieringen kan ske således:

   

  - Udgiften på 750.000 kr. indarbejdes i anlæg til budget 2018, eller

  - Udgiften på 50.000 kr. indarbejdes i budget 2018 og i overslagsårene på anlæg for "investeringsbidrag til SEAS 2018".

   

   

 • 577. Mandehoved - Boligsocial integrationsmedarbejder

  application/pdf icon dagsordenspunkt_mandehoved_-_boligsocial_integrations-medarbejder_behandlet_paa_moedet_28._februar_2017_kl._1230_moedelokale_8_i_oekonomiudvalget_2017.docx.pdf

  Resume

  Aktuelt er 227 (heraf 52 børn) flygtninge bosiddende i Stevns Kommune. Udlændingestyrelsen har udmeldt en kvote på 53 for 2017. Hertil kommer familiesammenførte. Hovedparten af flygtningene er boligplaceret på Mandehoved. Aktuelt bor der 54 voksne og 13 børn. Når fase 2 er afsluttet vil stedet kunne huse 75 enlige og 14 familier. For at facilitere integration, ønskes der tilført personale ressourcer i form af en boligsocial medarbejder, der skal have base på Mandehoved. 

  ØU udsatte sagen den 28. februar. Siden da er opstået mulighed for at stillingen kan finansieres indenfor SSU’s område.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til ØU, at

  1. der ansættes en boligsocial medarbejder snarest muligt i 2017
  2. udgiften finansieres inden for eksisterende budget til midlertidig indkvartering i 2017
  3. udgiften - efter nærmere vurdering af stillingsindholdet fremadrettet - søges optaget i Budget 2018 og overslagsår
  4. sagen er ikke behandlet på SSU.

  Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 544:

  Ikke til stede: Varly Jensen (O), Bjarne Nielsen (V) og Thomas Overgaard (A)

   

  Varly Jensen (O) har før ØU-mødets afholdelse tilkendegivet, at han ville begære sagen i KB.

   

  ØU er enige om at afvente en behandling i SSU, og fremsender sagen til behandling på det kommende KB-møde.

   

  Mogens Haugaard (Løsgænger) og Anette Mortensen (V) kan anbefale forvaltningens indstilling, men afventer behandlingen i SSU/KB.

  Steen S. Hansen (A) og Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger) afventer behandlingen i SSU og tager stilling i forbindelse med behandlingen i KB.

   

  Social- og Sundhedsudvalget, 30. marts 2017, pkt. 220:

  Deltog ikke: Inge Milbrat (V) og John Dalsgaard Jensen (V)

   

  SSU anbefaler indstillingen overfor KB.

   

  Udvalget besluttede at driften af Mandehoved, herunder ansættelsen af en boligsocial medarbejder, evalueres i 2018.

   

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Inge Milbrat (V), Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger), Bjarne Nielsen (V) og John Dalsgaard (V)

   

  Indstillingen godkendt.

   

  2 medlemmer (O) stemmer imod, og ønsker der tilvejebringes et nyt beslutningsgrundlag med anvisning af en fremadrettet løsning, der kan rette op på det store kommunikationsproblem.

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkeds supplerende oplysninger til sagen efter ØU-møde den 22. marts 2017:

  Siden sagen sidst har været behandlet på ØU er det opgjort, hvad istandsættelserne i forbindelse med fraflytning fra 5 private lejemål, har medført af udgifter.

  Lejemålene har været beboet fra 1-3 år og summen for istandsættelserne er 1,3 mio. kroner.

  Der skønnes ikke at være tale om bevidst hærværk af boligerne. Det synes langt mere at handle om, at beboerne ikke er fortrolige med danske boligforhold og vedligehold af boligen.

  Som eksempler kan nævnes:

  • Ødelagte køkkenbordplader pga. varme fra gryder eller vand der har misfarvet køkkenbordpladen
  • Ødelagte kogeplader som følge af forkert brug
  • Ødelagte vinduesrammer som følge af manglende fastgørelse med krog

  Hensigten med en boligsocial integrationsmedarbejder er også, at forebygge fremtidige problemer og dermed udgifter til istandsættelse af både Mandehoved og andre lejemål, som aktuelt er i hastig vækst. 

   

   

  Oprindelig sagsfremstilling:
  Det er helt afgørende for en succesfuld integrationsindsats, at de ankomne flygtninge hurtigt får den nødvendige støtte i forhold til, at blive integreret i det danske samfund. Integrations-indsatsen har indflydelse på tilknytning til arbejdsmarkedet eller påbegyndelse af uddannelse.

  Hovedopgaven for den boligsociale medarbejder er at støtte og vejlede borgerne i praktiske gøremål, og inddrage dem i de daglige opgaver på stedet.

  En boligsocial medarbejder på Mandehoved vil kunne være medvirkende til at holde vedligeholdelses- og forbrugsudgifterne nede.

  Borgerne kommer fra en helt anden kultur, herunder meget anderledes boligforhold. Det kan være vanskeligt at forholde sig til, hvordan man passer og agerer i en boligmasse som Mandehoved. Det kræver en særlig indføring i, hvordan man lufter ud, anvender hårde hvidevarer og har et rimeligt forbrug af el, vand og varme.

  Samtidig kræver det, når man bor så mange sammen og er af forskellig nationalitet, at der udføres et særligt integrationsarbejde, for at få borgerne til at samarbejde.

  Forvaltningen har tidligere erfaret, at det kan medføre meget store ekstraudgifter til vedligeholdelse, hvis der ikke føres et særligt tilsyn med boligerne.

  Erfaringen er fra tidligere lejeboliger, der har været brugt til midlertidig indkvartering af integrationsborgere.

  Ved fraflytningen af disse boliger, har der været meget store udgifter til istandsættelse. Dette skyldes ikke hærværk, men borgernes manglende viden om almindelig brug og vedligeholdelse.

  En anden funktion, som medarbejderen vil kunne medvirke til, er, at have en tættere opfølgning på, om borgerne bor og opholder sig på Mandehoved.

  En del borgere flytter derfra uden at give besked, hvilket giver en merudgift på ydelse og beskæftigelsesindsatser inden sagerne stoppes.

  Det kræver et særligt opsyn med området, hvis man skal kunne få viden om, hvorvidt en borger opholder sig i området.

  En stor del af landets kommuner har ansat boligsociale medarbejdere og har haft god gavn af den indsats medarbejderen har ydet.

  Økonomi:

  Siden klargøring af sag til ØU den 28.2.2017 vedrørende ansættelse af boligsocial- / integrations- medarbejder er der fremkommet nye oplysninger.

  Efter afslutning af bogføring af udgifter vedrørende 2016, og revision af statsrefusions-regnskabet for 2016 (i uge 9), samt et forsigtigt skøn på budgetopfølgning 1, pr. 28.2.2017 vurderes det, at der på SSU’s område kan forventes et mindreforbrug på ca. 250.000 kr. i forhold til budget 2017 til midlertidig indkvartering.

  Mindreforbruget afhænger naturligvis af, hvordan udgifterne udvikler sig i løbet af 2017. Mandehoved blev ibrugtaget 1.6.2016, så der har endnu ikke været udgifter i et fuldt regnskabsår.

  Især udgifterne til indvendig vedligeholdelse, varme samt vand og vandafledning kan afvige betydeligt fra det skønnede i og med, at beboerne kommer fra en anden kultur og med en anden adfærd i forhold til f.eks. vand- og varmeforbrug. I Regnskab 2016 er det konstateret, at vandforbruget – og dermed også vandafledningsafgiften – er væsentligt større end forventet i budgettet.

  En boligsocial- / integrations- medarbejder kan være med til at dæmme op for et eventuelt uhensigtsmæssigt forbrugsmønster.

  På grund af kommunernes stigende udfordringer med at finde permanente boliger til flygtningene, blev der i forbindelse med to-partsaftalen i 2016 indført en midlertidig refusionsordning på en del af udgifterne til midlertidig indkvartering. De nærmere betingelser for udmøntning af ordningen er dog først fastsat i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2016, hvor det blev kendt, at også udgifter til boligsociale medarbejdere kan indgå i refusions-beregningen.

  Stevns Kommunes refusionsloft i 2017 beregnes til -1.572.000 kr. baseret på kendt bestand af flygtninge og familiesammenførte pr. 31.12.2016 tillagt ny kvote på 53 personer med løbende tilgang i 2017 og et skøn på 15 familiesammenførte børn og voksne. [Er det familiekonsulenterne som bruger 1.072.000 kr. af refusionsrammen?]

  Det vurderes på baggrund af Regnskab 2016 og Bop 1, 2017, at der er plads under refusionsloftet i 2017 til en udgift på op til 500.000 kr.

  Refusionsordningen gælder foreløbig kun i 2017, og man kan derfor begynde med en forsøgsordning i resten af 2017, hvor man kan samle erfaringer i forhold til stillingsindhold m.v.

  Det kan derefter vurderes, om udgiften skal søges optaget i budget 2018, enten fortsat som boligsocial medarbejder (serviceudgift) eller om stillingen bør drejes i retning af en decideret integrationsmedarbejder (overførselsudgift).

 • 578. Verdensarv Stevns - justerede vedtægter - godkendelse

  application/pdf icon reviderede_vedtaegter_for_verdensarv_stevns.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende reviderede vedtægter for Foreningen Verdensarv Stevns

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB, via NFK og ØU, at

  1. justerede vedtægter godkendes

  Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, 7. marts 2017, pkt. 287:

  Deltog ikke: Rikke Gliese-Mikkelsen

   

  Anbefales.

   

  Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 556:

  Ikke til stede: Varly Jensen (O), Bjarne Nielsen (V) og Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Inge Milbrat (V), Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger), Bjarne Nielsen (V) og John Dalsgaard (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  I henhold til vedtægterne i Foreningen Verdensarv Stevns skal kommunalbestyrelsen godkende ændringer i vedtægterne. Kommunalbestyrelsen godkendte de gældende vedtægter på møde den 29. juni 2016.

   

  Vedtægterne er efterfølgende vedtaget endeligt på en generalforsamling i Verdensarv Stevns. En gennemgang af vedtægterne har vist, at der er behov for en række tekniske mindre justeringer i dele af vedtægterne. Det handler primært om -USK ændres til Verdensarv Stevns et sted, bestemmelsen om valg på generalforsamlingen udgår fordi der ikke er nogen at vælge, ordene "mindst tre medlemmer" udgår i bestemmelsen om at bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen er mødt, og -en fjernes fra ordet forening i afsnittet om tegningsreglen. 

   

  Ændringerne fremgår af vedhæftede forslag til nye vedtægter

 • 579. Implementering af enhedsbestyrelse i KLAR Forsynings-samarbejdet

  application/pdf icon kommissorium_07-03-2017.pdfapplication/pdf icon evalueringsrapport_klar_forsyning.pdf

  Resume

  I forbindelse med godkendelsen af dannelsen af KLAR Forsyning A/S i efteråret 2015 tilkendegav alle fire kommuner at have til hensigt at etablere en enhedsbestyrelse for det fælles serviceselskab og forsyningernes selskaber med virkning fra årsskiftet 2017/2018. Som følge heraf skulle en ejeraftale til implementeringen af en enhedsbestyrelse forhandles på plads på baggrund af en evaluering og godkendes af de fire kommunalbestyrelser inden 31. december 2016.

   

  Bestyrelsen for KLAR Forsyning har gennemført en evaluering i slutningen af 2016, og der er nu udarbejdet et kommissorium, som beskriver processen og rammerne for forhandlingerne om etableringen af en enhedsbestyrelse i alle selskaber under Køge Holding A/S, Stevns Kommune Holding A/S, Greve Forsyning Holding A/S, Solrød Forsyning Holding A/S og i KLAR Forsyning A/S.

  Indstilling

  Kommunaldirektørene i kommunerne indstiller til KB via ØU, at

  1.      den beskrevne proces og det vedlagte kommissorium for udarbejdelse af et beslutningsgrundlag for implementering af en enhedsbestyrelse godkendes.

  2.      forhandlingsgruppens sammensætning godkendes.

  Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 557:

  Ikke til stede: Varly Jensen (O), Bjarne Nielsen (V) og Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Inge Milbrat (V), Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger), Bjarne Nielsen (V) og John Dalsgaard (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Formål med enhedsbestyrelse

  Hensigtserklæringerne om at ville danne en enhedsbestyrelse blev givet med henblik på at sikre, at alle selskaber arbejder i samme retning og dermed øge effektiviteten. Desuden vil det sikre den mest rationelle og effektive bestyrelsesbetjening.

   

  Etablering af en enhedsbestyrelse vil betyde, at alle fire kommuner skal vælge bestyrelsesmedlemmer til alle selskaber i kommunernes forsyningskoncerner.

   

  Proces og tidsplan

  Der nedsættes en forhandlingsgruppe bestående af de samme personer, som deltog i forhandlingerne om dannelsen af KLAR Forsyning. Forhandlingsgruppen vil derfor bestå af de fire borgmestre og en repræsentant fra hvert holdingselskabs bestyrelse.

   

  Formand for forhandlingsgruppen vil være Greve Kommunes borgmester.

   

  Formålet med forhandlingerne er at få tilvejebragt et beslutningsgrundlag for etableringen af enhedsbestyrelsen, herunder en ny ejeraftale som kan fremlægges til politisk behandling i de fire kommunalbestyrelser.

   

  Emnerne for forhandlingsgruppen fremgår af vedlagte kommissorium.

   

  Det skal i beslutningsgrundlaget tydeligt beskrives, hvilken betydning etableringen af en enhedsbestyrelse vil få for de fire kommuners mulighed for at træffe individuelle beslutninger og prioriteringer for forsyningsselskaberne, herunder fastlæggelse af takster.

   

  Det skal ligeledes drøftes, hvordan samarbejde og koordination mellem de fire ejerkommuner kan sikres bedst muligt – bl.a. med henblik på at understøtte effektiv gennemførelse af bestyrelsesmøder.

   

  Forhandlingerne gennemføres og afsluttes i foråret 2017 således, at den politiske behandling af sagen er afsluttet inden sommerferien.

 • 580. Ellegårdskollegiet - godkendelse af repræsentanter til bestyrelsen

  application/pdf icon vedtaegter_for_ellegaardskollegiet.pdf

  Resume

  Godkendelse af repræsentanter til Ellegårdskollegiets bestyrelse, jvf. gældende vedtægter.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  • Følgende repræsentanter godkendes til Ellegårdskollegiets bestyrelse
   • Fie Illum Jessen, Campus-koordinator i Campus Køge, for en 2-årig periode
   • Kia Jespersen, beboer på kollegiet, for en 2-årig periode
   • Malene Andersen, beboer på kollegiet, for en 1-årig periode 

  Beslutning

  Ikke til stede: Inge Milbrat (V), Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger), Bjarne Nielsen (V) og John Dalsgaard (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 5 i Ellegårdskollegiets vedtægter, er det Kommunalbestyrelsen, der skal godkende ændringer i bestyrelsen sammensætning.

   

  Ellegårdskollegiets administrator Monica Høvil Johansen har fremsendt anmodning om godkendelse af følgende 3 nye kandidater til bestyrelsesposter på Ellegårdskollegiet, således at bestyrelsen igen kan blive fuldtallig.

  For en 2 årig periode indstilles:

  • Fie Illum Jessen, Campus-koordinator i Campus Køge
  • Kia Jespersen, beboer på kollegiet.

  For et år indstilles:

  • Malene Andersen, beboer på kollegiet

   

   

 • 581. Handicaprådets årsberetning 2016

  application/pdf icon handicapraadets_aarsberetning_2016.pdf

  Resume

  Handicaprådets årsberetning 2016.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB, via SSU og Handicaprådet, at:

  • Handicaprådets årsberetning 2016 tages til efterretning.

  Handicapråd, 16. februar 2017, pkt. 109:

  Afbud fra: Tina Mørk, Steen S. Hansen og Karen Hansen.

   

  Årsberetning 2016 blev godkendt.

  Social- og Sundhedsudvalget, 15. marts 2017, pkt. 214:

  Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen

  Godkendt.

  Beslutning

  Ikke til stede: Inge Milbrat (V), Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger), Bjarne Nielsen (V) og John Dalsgaard (V)

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har udarbejdet Handicaprådets årsberetning for 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 582. Spørgetid i Kommunalbestyrelsen - borgere

  Beslutning

  Ikke til stede: Inge Milbrat (V), Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger), Bjarne Nielsen (V) og John Dalsgaard (V)

  Drøftet.

  Sagsfremstilling

  Retningslinjer for spørgetid i Kommunalbestyrelsen

   

  • Spørgetid afholdes mellem Kommunalbestyrelsens møder for åbne og lukkede døre.
  • Spørgetiden har en samlet varighed af max. 15. minutter med formanden som ordstyrer.
  • Kun et enkelt medlem fra hver gruppe må besvare spørgsmålet fra borgerne og besvarelsen skal være kort.
  • Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold.
  • Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være formanden i hænde 14 dage før det pågældende møde i Kommunalbestyrelsen.
  • Retningslinjerne trådte i kraft den 8. oktober 2009.

   

 • 583. Lukket dagsorden - godkendelse (Lukket)

 • 584. Rødvig Lystbådehavn - fremtidig drift (Lukket)

 • 585. Forpagtningskontrakt Store Heddinge Vandrerhjem og Stevns Kommune - Ændring (Lukket)

 • 586. Salg af grund - V (Lukket)

 • 587. Diverse orienteringer - KB den 30. marts 2017 (Lukket)