Referat

 • 742. Åben dagsorden - godkendelsse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden til mødet den 22. december 2016.

  Beslutning

  Steen S. Hansen (A) udtrykte utilfredshed med borgmesterens håndtering af pressen i forbindelse med Fredningsnævnets foreløbige afgørelse.

  Han anmodede om, at forvaltningen skrev til relevante medier om hvem der er kommunens talsmand (Bjarne Ø. Rasmussen, Løsgænger) i denne sag, jf. tidligere KB-beslutning.

   

  Dagsordenen godkendt.

   

 • 743. Beskæftigelsesplan 2017 for Jobcenter Stevns - godkendelse

  application/pdf icon beskaeftigelsesplan_2017_jobcenter_stevns_-_december_2016.pdfapplication/pdf icon udmelding_af_ministermaal_2017.pdfapplication/pdf icon notat_-_beskaeftigelsespolitiske_maal_for_2017.pdf

  Resume

  Jobcenter Stevns skal i henhold til ”Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.”: Beskæftigelsesplan og resultatrevision, udarbejde en Beskæftigelsesplan.

  "Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats".

   

  I forhold til tidligere, er der en lang række proceskrav, der er afskaffet, men der skal fortsat udarbejdes en Beskæftigelsesplan, ligesom ministeren fortsat udmelder vejledende mål for beskæftigelsesindsatsen.

  Beskæftigelsesplanen anvendes til at give et overblik over, hvordan Stevns Kommune har planlagt at imødegå de beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt hvilke mål og strategier, der skal arbejdes efter ud fra de 4 udpegede ministermål.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til KB via ØU, at

   

  1. KB og ØU godkender Beskæftigelsesplan 2017.

  Økonomiudvalget, 14. december 2016, pkt. 712:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Jan Jespersen (Ø) stemmer hverken for eller i mod.

  Sagsfremstilling

  Jobcenter Stevns vil overordnet arbejde ud fra følgende tilgange i Beskæftigelsesplan 2017:

   

  Virksomhedsservice

  Virksomheden skal som udgangspunkt være jobcentrets kernekunde. Jobcentret satser på virksomhedsservice, bl.a. gennem en medvirken til at uddanne borgeren til de behov, som virksomheden har. Nyt i 2017 er et samarbejde på virksomhedsserviceområdet mellem Stevns og Køge kommuner.

   

  Uddannelse for de ledige borgere

  Uddannelsestilbud og kompetenceudvikling til de ledige borgere prioriteres højt.

  Borgeren skal mødes med en individuel tilgang, der betyder en helhedsorienteret sagsbehandling samt anvendelse af profilanalyse og risiko for langtidsledighed.

  Ligeledes skal de nyledige nyuddannede og 18-års debuttanterne på kontanthjælp have en tidlig indsats, for at forebygge at de bliver langvarigt forsørgede.

   

  Den tværgående ungeindsats

  Der arbejdes videre med den tværgående ungeindsats, UTA Strategi 2 for 2016-2020 (Uddannelse Til Alle). Strategien retter sig imod unge i udsatte positioner.

   

  Helhedsorienteret sagsbehandling

  I 2017, er det målet at anvende princippet bag den helhedsorienterede sagsbehandling både internt i Arbejdsmarked og på tværs af centrene i Stevns Kommune. Formålet er at opnå en større effekt af den samlede kommunale indsats, især for borgere, der er kendt af flere centre/har sager der omhandler andre forhold end beskæftigelse, ved at der skal være én kontaktperson tilknyttet for sikre en helhedsorienteret sagsbehandling.

   

  Brug af jobklubber som indsats til flere målgrupper

  Med baggrund i de gode erfaringer, der er gjort i løbet af 2016 gennem arbejdet med flere Jobklubber, er det planen i 2017, at udvide antallet af jobklubber og derigennem inddrage flere målgrupper.

   

  Fokus på effekt af tilbud der virker

  Målet er at have færre tilbud i 2017. Til gengæld skal det være 'tilbud der virker', baseret på evidens, samt løbende opfølgning på tilbuddenes effekt.

   

  De 4 ministermål i Beskæftigelsesplan 2017:

  Mål 1. Virksomheder skal sikres den nødvendige og kvailificerede arbejdskraft.

  Mål 2. Flere unge skal have en uddannelse.

  Mål 3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal tættere på arbejde.

  Mål 4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

   

  Mål for Beskæftigelsesplan 2017 (og 2018)

  • Samarbejdsgraden mellem virksomheder og jobcentrene skal stige i både Stevns og Køge kommuner.
  • Fastholdelse af de ca. 300 eksisterende fleksjobaftaler.
  • Etablere minimum 80 fleksjob i 2017.
  • 50 %, svarende til 61 personer, af ressourceforløbsdeltagerne skal deltage i et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb pr. december 2018.

  Dette er en forøgelse på 21 procentpoint (i forhold til resultaterne pr. juni 2016), pr. december 2018.

  • 40 %, svarende til 79 personer, af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere skal deltage i et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb, pr. december 2018.

  Dette er en forøgelse på 27 procentpoint (i forhold til resultaterne pr. juni 2016), pr. december 2018.

  • At anvende både de aftalte og de planlagte praktikpladser i private virksomheder, og pladserne i Stevns Kommune til flygtninge og familiesammenførte.

   

  Det videre forløb for Beskæftigelsesplan 2017

  Efter godkendelse af Beskæftigelsesplan 2017, fremsendes planen til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjælland til orientering.

  Beskæftigelsesplan 2017 offentliggøres på www.stevns.dk

   

  Lovgrundlag

  Jobcenter Stevns skal i henhold til ”Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.”: Beskæftigelsesplan og resultatrevision, udarbejde en Beskæftigelsesplan

  Af lovgrundlaget (§ 4, stk. 1-3) vedrørende Beskæftigelsesplanen. Det stammer fra ”Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.”:

  Beskæftigelsesplan og resultatrevision

   

  § 4. "Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, jf. § 19, en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats".

  Stk. 3. "Kommunalbestyrelsen sender umiddelbart efter vedtagelsen beskæftigelsesplanen til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering".

   

  Økonomi

  I Beskæftigelsesplan 2017 er der ikke indsat et budget for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Stevns i 2017.

 • 744. Lokalplan 182 og Kommuneplantillæg 18 - godkendelse

  application/pdf icon oprindeligt_dagsordenspunkt_fra_oeu-moede_den_14._december_2016.pdfapplication/pdf icon forslag_til_kommuneplantillaeg_nr._18_13122016.pdfapplication/pdf icon hvidbog_forslag_kpt_18_forslag_lokalplan_nr_182.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_samlet_13122016.pdfapplication/pdf icon forslag_til_lokalplan_182_13122016.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende kommuneplantillæg nr. 18 til Stevns Kommuneplan 13 samt lokalplan nr. 182 for boligområde Nicolinelund ved Hybenrosevej i Strøby Egede

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB, via PTU og ØU, at

  1. kommuneplantillæg nr. 18 godkendes med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af bilaget ”Hvidbog”
  2. lokalplan nr. 182 godkendes med de ændringer, der fremgår af bilaget ”Hvidbog”.  

  Plan- og Teknikudvalget, 14. december 2016, pkt. 587:

  Deltog ikke: Line Krogh Lay og Steen Nielsen.

   

  Anbefales, idet § 5.1 ændres fra "minimum 100 meter fra krydset ved Stevnsvej og Hybenrosevej" til "minumum 60 meter fra krydset ved Stevnsvej og Hybenrosevej".

  Økonomiudvalget, 14. december 2016, pkt. 732:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  PTU's indstilling anbefales.

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Plan- & Teknikudvalget har tidligere besluttet, at der skal udarbejdes en samlet lokalplan for hele Stolpegårdens udstykning - Nicolinelund. Forslaget har til formål at løse en række problematikker, der er opstået i forbindelse med arbejdet med udstykning og udbygning af området.

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til lokalplan nr. 182 giver mulighed for opførelse af åben/lav og tæt/lav boligbebyggelse på et område svarende til ca. 11,8 ha. Dele af området er allerede byggemodnet og overført til byzone.  

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til lokalplan nr. 182 har været sendt i 8 ugers offentlig høring i perioden fra d. 13. september til d. 8. november 2016. På baggrund af ændringerne afstedkommet af den 8 ugers offentlige høring har planforslagene været sendt i en supplerende høring fra d. 1. december til d. 12. december 2016 til ejere og beboere indenfor lokalplanens afgrænsning.

  I den 8 ugers offentlige høringsperioden er der indkommet 2 bemærkninger. Henholdsvis fra Erhvervsstyrelsen og ejerne af Stevnsvej 101. I den supplerende høringsperiode er der indkommet en bemærkning fra ejerne af Stevnsvej 101.

  Erhvervsstyrelsen har gjort indsigelse imod planforslagenes afgrænsning. Som resultat af indsigelsen er der reduceret i planforslagenes nordlige afgrænsning. Erhvervsstyrelsen har godkendt den reducerede afgrænsning og trukket deres indsigelse tilbage.

  Indholdet af indsigelserne samt administrationens bemærkninger hertil fremgår af vedlagte ”Hvidbog”.

  Efter høringsfristens udløb er der foretaget ikke væsentlige ændringer af planforslagene, se ”Hvidbog” for samtlige ændringer. Ændringerne omfatter ud over reduktion i lokalplanens afgrænsning, præciseringer og skærpelser af eksisterende bestemmelser samt tilretning af kortbilag.  

  Lovgrundlag

  Planlovens § 13 og 21a

  Stevns Kommuneplan 13

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget

  Historik

  Sagen var den 29. november 2016 oprindeligt behandlet af PTU og efterfølgende lagt på ØU-mødet den 14. december 2016 (se vedlagte bilag).

   

  I forlængelse af PTU beslutningen den 29. november 2016 er plandokumenterne sendt i supplerende høring.

   

  På baggrund af indkommet bemærkning er lokalplanforslaget tilretttet med mindre ændringer.

 • 745. Lokalplan 162 og kommuneplantillæg 15 for område til erhvervsformål ved Faxevej i Hårlev - godkendelse

  application/pdf icon lokalplan_162_omraade_til_erhvervsformaal_ved_faxevej_i_haarlev.pdfapplication/pdf icon bemaerkning_fra_klar_forsyning.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende lokalplan 162 for område til erhvervsformål ved Faxevej i Hårlev.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller KB via PTU og ØU, at

  • lokalplan 162 og kommuneplantillæg 15 godkendes

   

  Plan- og Teknikudvalget, 20. september 2016, pkt. 542:

  Bjarne Nielsen og Steen S. Hansen deltog ikke i sagens behandling

   

  Anbefales.
   

  Økonomiudvalget, 14. december 2016, pkt. 716:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefales.

  NFK opfordres til at se nærmere på en revision af spildevandsplanen, jf. de fremsendte bemærkninger fra KLAR forsyning.

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Lokalplanen omfatter det samlede erhvervsområde i Hårlev syd. Baggrunden for lokalplanen er, at genbrugspladsen i Hårlev ønskes flyttet fra den nuværende placering til erhvervsområdet. Lokalplanen for det aktuelle område, og lokalplaner for de tilstødende områder indeholder bestemmelser, som forhindrer udviklingen af forskellige erhvervsaktiviteter, besluttede PTU at udarbejde en samlet lokalplan for hele området.

  Forslag til lokalplan 162 har været udsendt i 8 ugers offentlig høring, og der er indkommet bemærkning til KLAR forsyning. Bemærkningen kan ikke indarbejdes i lokalplanen, idet der ikke er hjemmel i spildevandsplanen til at stille krav om yderligere nedsivning i området.

  Lovgrundlag

  Planlovens § 13

  Stevns Kommuneplan 13

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 746. Råstofplan - offentliggørelse

  application/pdf icon bilag_-_justeret_graveomraade_-_nov_2016.pdf

  Resume

  Orientering om offentliggørelse af Råstofplan 2016.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via NFK og ØU, at

   

  1. tage orientering om Råstofplan 2016 til efterretning

  • Region Sjælland forventer, at offentliggøre Råstofplan 2016 i december 2016
  • Region Sjælland har justeret graveområdet ved OMYA/Stevns Kridtbrud i Råstofplan 2016 (jf. Region Sjællands indstilling til politisk behandling)

   

  Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, 6. december 2016, pkt. 398:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 14. december 2016, pkt. 717:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Region Sjælland har behandlet Stevns Kommunes høringssvar til Råstofplan 2016. På baggrund heraf, er det nye graveområde ved OMYA/Stevns Kridtbrud justeret.

   

  Af hvidbogen fremgår det, at

  • afgrænsningen justeres så graveområdet er fri af strandbeskyttelseslinjen (dette fremgik også af høringsudkastet).
  • det nordøstlige hjørne af graveområdet kan endvidere rykkes 20-30 meter mod vest, for at skabe afstand til Stevns Naturcenter og asylcenteret (se kortbilag).
  • adgang mellem trampesti syd og nord for arealet skal sikres, således at sammenhængen i det samlede rekreative forløb langs klinten ikke forringes.

   

  OMYA er indstillet på at etablere en cykelsti på den sydlige del af Mandehoved samt støjvold i forhold til Stevns Naturcenter.

   

  Region Sjælland forventer, at Regionsrådet vedtager råstofplanen den 8. december og at planen offentliggøres den 13. december. Afgørelsen kan påklages inden 4 uger fra offentliggørelsen. Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at omfanget af det justerede graveområde, jf. konklusionen i hvidbogen, ikke kan påklages.

   

  Region Sjælland sendte forslag til Råstofplan 2016-2027 i 2. offentlig høring i foråret 2016.

  Stevns Kommune sendte 4. juli 2016 et høringssvar til Region Sjælland. Det blev på et kommunalbestyrelsesmøde den 29. juni 2016 truffet beslutning om, at forslag til nyt graveområde ved OMYA/Stevns Kridtbrud ikke etableres. Det var kommunens vurdering, at området lå for tæt på Stevns Naturcenter, og det derfor ville begrænse tilgangen og brugen af området.

  Der er i efteråret 2016 afholdt et møde mellem Region Sjælland, OMYA og Stevns Kommune.

  Stevns Kommunes kommentarer er behandlet i hvidbogen for Råstofplan 2016.

   

  Direktør Carsten Rye fra Omya deltager i mødet (NFK) fra kl. 15.45

   

  Lovgrundlag

  Råstofloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 747. Østsjællands Museum, godkendelse af vedtægter

  application/pdf icon foelgebrev_til_tilskudskommuner_med_underskrift.pdfapplication/pdf icon vedtaegter_for_oestsjaellands_museum_marts_2016_jcj.pdf

  Resume

  Østsjællands Museum har fremsendt ændrede vedtægter til godkendelse hos tilskudskommunerne

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via NFK og ØU, at

  1. Østsjællands Museums fremsendte vedtægter godkendes

  Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, 6. december 2016, pkt. 397:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 14. december 2016, pkt. 718:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Østsjællands Museum har fremsendt ændrede vedtægter til godkendelse hos tilskudskommunerne (Stevns og Faxe Kommuner).

   

  Østsjællads Museums bestyrelse ændrede de hidtidige vedtægters bestemmelser om bestyrelsen sammensætning, således at museumsforeningen udpeger medlemmer til bestyrelsen mod tidligere at museumsforeningen bestyrelse udgjorde bestyrelsen i museet. Ændringen skyldes et ønske om at kunne udpege "professionelle" medlemmer til bestyrelsen, som ikke behøver at være valgt til museumsforeningens bestyrelse.

   

  Til sagsfremstillingen vedlægges følgebrev fra formanden for Østsjællands Museum samt vedtægtsændringer for Østsjællands Museum.

   

  Forvaltningen har ingen bemærkninger til fremsendte vedtægtsændringer.

   

 • 748. Kara/Noveren - ejerstrategi

  application/pdf icon karanoveren_-_ejerstrategi_.pdf

  Resume

  På fællesmøde den 17. marts 2015 med borgmestrene i Kara/Noveren I/S ejerkreds og bestyrelsen blev det besluttet, at der skal udarbejdes en fælles ejerstrategi for Kara/Noveren. Forslaget til ejerstrategi er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af kommunaldirektørerne fra Kalundborg, Roskilde og Stevns kommuner med inddragelse af ejerudvalget.

  Indstilling

  Center for Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PTU og ØU, at

   

  1. udkast til ejerstrategi godkendes

  Direktionen, 21. november 2016, pkt. 1:

  Anbefales.

  Plan- og Teknikudvalget, 29. november 2016, pkt. 577:

  Deltog ikke: Steen Nielsen og John Dalsgaard Jensen

  Anbefales. 

  Økonomiudvalget, 14. december 2016, pkt. 719:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Forslaget blev drøftet på borgmestermøde den 27. juni 2016, og borgmestrene og bestyrelsen for Kara/Noveren anbefaler forslaget. Udkast til ejerstrategi forelægges til godkendelse i de ni ejerkommuners byråd/kommunalbestyrelse.

  Ejerstrategien sætter fokus på at sikre et aktivt ejerskab og god selskabsledelse, hvilket forudsætter et godt, konstruktivt og positivt samarbejde mellem selskabets ledelse og ejerne, og at kommunerne og selskabet sikrer dette.
  Ejerkommunerne har en fælles vision, om at selskabet drives effektivt med særlig fokus på at skabe miljømæssige og økonomiske bæredygtige løsninger. Selskabet skal være innovativ og gå foran i udviklingen af affaldssektoren, gerne i samarbejde med virksomheder, forskningsinstitutioner og øvrige aktører i branchen.

  Ejerkommunerne deltager i et ejerudvalg, der består af de 9 ejerkommuner, som er repræsenteret ved kommunaldirektør, teknisk direktør eller anden chef på strategisk ledelsesniveau udpeget af den enkelte kommune. Selskabet repræsenteres ved direktionen. Ejerudvalget har til formål at bidrage til at sikre den fornødne administrative koordinering og informationsudveksling på administrativt niveau, herunder undgå "overraskelser" mellem selskabets direktion og ejerkommunerne og at bidrage til den fornødne forberedelse af ejerkommunernes beslutninger om selskabets forhold.

  Forinden igangsætning af større strategiske tiltag for selskabet med væsentlig betydning for selskabet og ejerkommunerne eller undersøgelser heraf, skal der indkaldes til et borgmestermøde, hvor alle ejerkommuner deltager. Ved mødet fremlægges kommissorium for selskabets videre arbejde med større strategiske ændringer, som skal godkendes af borgmestrene, inden det videre arbejde igangsættes.

  Ejerkommunerne og selskabet skal i den daglige drift være gode samarbejdspartnere på alle niveauer. Dialogen foregår i Affaldsforum samt ad hoc grupper. Selskabet skal desuden samarbejde med ejerkommunerne i forbindelse med udarbejdelse af kommunale planer, strategier mv., herunder bidrage med alle relevante oplysninger, som ejerkommunerne har behov for i den forbindelse.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016

   

 • 749. Husholdningsaffald - fraktionsopdeling

  application/pdf icon notat_oekonomisk_konsekvens_af_nye_affaldsordninger_i_stevns_kommune.pdf.pdfapplication/pdf icon stevns_-_ptu-notat_om_valg_af_affaldsordninger.pdf

  Resume

  Kommunen har i sin affaldsplan (2014-18 (24)) fastlagt, at der i perioden 2014-18 skal planlægges nye affaldsordninger, som kan etableres i forbindelse med nyt udbud af dagrenovationsordningen i 2017 til opstart i 2018.

  Målet er med nye affaldsordninger er, at medvirke til opfyldelse af den nationale ressourcestrategi fra 2013 om, at der i 2022 skal indsamles mindst 50 % af husholdningsaffaldet til genanvendelse.

  Udvalget besluttede på sit møde d. 20. september, at få udarbejdet et beslutningsgrundlag i forhold til at udvide den nuværende husstandsindsamling.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PTU og ØU, at

  1. der etableres husstandsindsamling af kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) i 2-rumsbeholdere,
  2. stillingtagen til indsamling af yderligere tørre fraktioner i første omgang udskydes, men at der i forbindelse med indsamlingsudbuddet indarbejdes en option med mulighed for, at papirindsamlingen senere kan overgå til  2-rumsindsamling, således at der kan suppleres med yderligere en genanvendelsesfraktion,
  3. forsøgsordningen med kubeindsamling af plast og metal i første omgang fortsætter til der er tilstrækkelige indsamlingsresultater til at gennemføre evaluering på et rimeligt grundlag,
  4. administrationen arbejder videre med etablering af et fælles beholderudbud efter de rammer som er anført i sagsfremstillingen.

   

  Plan- og Teknikudvalget, 7. november 2016, pkt. 557:

  Steen Nielsen (A) og John E. Dalsgaard (V) deltog ikke.

   

  Anbefales med den tilføjelse at informationsmateriale udarbejdes af KARA for alle deltagende kommuner.

   

  Økonomiudvalget, 16. november 2016, pkt. 700:

  4 (A+Bjarne Ø. Rasmussen + O) udsætter sagen indtil der har været afholdt et KB-temamøde om emnet.

  3 (V) anbefaler PTU's indstilling med KB-behandling i november måned.

   

  Supplerende bemærkning fra forvaltningen:
  Der har været afholdt temamøde om emnet i Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016. 

  Økonomiudvalget, 14. december 2016, pkt. 720:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  3 medlemmer (V) anbefaler PTU's indstilling af 7. november 2016.

  3 medlemmer (A+O+Bjarne Ø. Rasmussen, Løsgænger) ønsker at udsætte beslutningen til næste valgperiode.

  Beslutning

  Forslaget om at udsætte beslutningen til næste valgperiode blev sat til afstemning

   

  For dette forslag stemte 12 medlemmer (A+Ø+B+Bjarne Ø. Rasmussen, Løsgænger+O+Inge Milbrat (V)

  Imod dette stemte 7 medlemmer (V+Thor Grønbæk, Løsgænger), som anbefaler PTU's indstilling af 7.11.16.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har med bistand fra KARA/NOVEREN fået udarbejdet et notat om valg af fremtidig indsamlingsordning, ligesom man hos Rambøll har fået udarbejdet en række scenarieberegninger. Notaterne belyser de forventede omkostninger og indsamlingseffekter ved at overgå fra den nuværende indsamlingsordning med 1 + 1 (rest + papir) til 2 + 1 (Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) og rest + papir og karton) eller 2 + 2 (KOD og rest + Papir/ karton samt endnu en kildesorteret fraktion).

  Scenarieberegningerne er gennemført for forskellige boligtyper som efterfølgende er samlet i et vægtet gennemsnit jf. nedenstående tabel.

  Den største effekt på genanvendelsesprocenten fås ved at etablere kildeindsamling af Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) med et løft i genanvendelsen på ca. 12 – 14%.

  Sammenlignet med eksisterende 14-dages indsamling forventes en 2-delt indsamling for KOD + blandet rest (med 14-dages tømning) at give en meromkostning på ca. 185 kr. om året for en gennemsnitsbolig samt en beholderudgift på ca. 60 kr. pr. bolig (i alt ca. 245 kr. årligt)
  Supplerende sommertømning vurderes at koste yderligere ca. 185 kr. årligt.
  Sammenlignes udgiften med udgiftsniveauet for den brugergruppe som i den eksisterende ordning har valgt ugetømning vil det skulle sammenholdes med at ugetømning vurderes at være ca. 490 kr. dyrere end 14-dages tømning.

  Ved også at overgå til indsamling af papir og karton i todelte beholdere, hvor det andet beholderrum anvendes til enten glas-emballage eller metalemballage vil genanvendelsesprocenten stige med anslået ca. 2% (glas) eller ca. 1% (metal). Indsamlingsomkostningen vil ved husstandsindsamling af glas stige marginalt med ca. 15 kr. pr. husstand og ca. 50 kr. ved indsamling af metal. Forskellen skyldes at der ved valg af husstandsindsamling af glas er indregnet en besparelse på kubeindsamlingen svarende til ca. 35 kr. pr. husstand, mens der ikke er indregnet besparelse på kubeindsamling ved indsamling af metal, idet de eksisterende kubeordninger er på forsøgsniveau.

  Ved siden af indsamlingsudgiften vil der desuden være en udgift til indsamlingsbeholdere som vil være henholdsvis ca. 50 kr. og 55 kr. større ved at overgå til husstandsindsamling af glas eller metal. Forskelsudgiften til beholder skyldes, at de eksisterende beholdere til papir er afskrevet, men skønnes at have en restlevetid på mellem 5 og 10 år.

  I forhold til en eventuel indførelse af 2-rumsbeholder for papir + en supplerende tør kildesorteret fraktion skønnes det på den ene side at være nødvendigt at husstandsindsamle både glas, metal og plast for at nå målet om 50% genanvendelse i 2022. På den anden side er der er en vis usikkerhed om, hvordan det andet rum udnyttes bedst muligt. Desuden arbejdes der for igangsætning af undersøgelser i forhold til muligheden for et dansk anlæg til finsortering og genanvendelse af plast, og der vurderes i forskellige sammenhænge på om der evt. kunne være basis for at indsamle nogle af de genanvendelige fraktioner som blandede kildeopdelte fraktioner. Desuden har Stevns kommune startet eget forsøg med kubeindsamling af plast og metal i maj 2016.

  Det taler for, at udskyde beslutningen om at overgå til indsamling af papir i 2-kammerbeholder sammen med en anden fraktion, men at kommunen i både det kommende beholderudbud og indsamlingsudbud sikrer sig muligheden for at overgå til en 2-kammerindsamling i aftaleperioden.

  I forlængelse af beslutning om fraktionsopdeling vil der i første halvdel af 2017 skulle udarbejdes og vedtages regulativ for de nye affaldsordninger, med bl.a. fastlæggelse af serviceniveau med stillingtagen til afhentningsfrekvens og fortsættelse af nuværende princip med afhentning inde på grunden.
  Derudover arbejder administrationen på et udbud for indkøb af affaldsbeholdere med afsæt i udvalgets og kommunalbestyrelsens valg af kommende indsamlingsordninger. Det sker i samarbejde med Køge og Lejre kommuner og med KARA/NOVEREN som tovholder.

  Der arbejdes med et 4-årigt rammeudbud, som muliggør, at der i 2017 indkøbes det antal beholdere som skal være på plads ved opstart af en ny indsamlingsperiode maj 2018; at der er mulighed for løbende suppleringskøb, og mulighed for senere at købe supplerende indsamlingsbeholdere, f.eks. 2-rumsbeholdere, hvis man evt. ønsker at udskyde stillingtagen til en 2+ 2 ordning for dagrenovation til et senere tidspunkt i perioden 2017 – 2020.
  Administrationen påregner at kravspecifikationen til beholderudbuddet vil være færdig ultimo 2016, med følgende købsmuligheder og forudsætninger i udbuddet:

  ·         2-rumsbeholdere (240l)

  ·         Mulighed for RFID-tag på beholderne for registrering af affaldsmængder

  ·         4-hjulede minicontainere (660l)

  ·         Indendørs opsamlingsbeholder til KOD

  Lovgrundlag

  Kommunen har i sin affaldsplan (2014-18 (24)) og den Nationale ressourcestrategi fra 2013

  Økonomi

  De økonomiske forhold fremgår af oversigtsskemaet i sagsfremstillingen

 • 750. Revisionsberetning nr. 19 - Delberetning for regnskabsåret 2016

  application/pdf icon delberetning_2016_stevns_kommune.pdf

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

   

  Revisionsberetning nr. 19 - delberetning for regnskabsåret 2016 godkendes

   

  Direktionen, 12. december 2016, pkt. 3:

  Anbefales.

   

  Økonomiudvalget, 14. december 2016, pkt. 722:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt. 

  Jan Jespersen (Ø) godkendte beretningen med følgende bemærkninger: "Det er nu fjerde gang vi ser den anbefaling der går på: De decentrale enheder ikke har fået den fornødne støtte i form af vejledning og hjælp. Fjerde gang, hvornår skal vi efterkomme denne anbefaling? Vi ser med kritiske øjne på den del af BDO rapporten, der beskriver, hvordan man ved eftersyn, foretaget en efterprøvning af stedets håndtering af beboermidler, hvor blev det konstateret, at der ikke forelå kassekladder (regnskabsbilag), og det således var ikke muligt at foretage en vurdering af, om håndteringen af de kontante midler blev varetaget på betryggende vis, herunder i overensstemmelse med kommunens fastlagte regelsæt herfor".

  Sagsfremstilling

  BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har sendt revisionsberetning nr. 19 - Delberetning for regnskabsåret 2016.

  I revisionsberetningen er der redegjort for de konstaterede forhold.

   

  2. Revisionens bemærkninger.

  Den udførte revision for 2016 har ikke givet anledning til bemærkninger.

   

  3. Regnskabsføring og interne kontroller.

  BDO har gennemgået kommunens kasse- og regnskabsregulativ (principper for økonomistyring) og herunder vurderet om disse fortsat beskriver rammen og reglerne for, hvordan kommunens økonomistyring, kasse- og regnskabsvæsen m.v. udøves i praksis.

   

  Der er sat fokus på, om bilagsbehandlingen i kommunen overholder de regler, som er vedtaget i kommunens principper for økonomistyring.

   

  BDO har bistået kommunen med at udføre tilsyn på en række decentrale steder. Formålet med tilsynene har været at afdække, om ledelsestilsynet med regnskabsføringen og økonomistyringen på de decentrale enheder og institutioner udføres i et hensigtsmæssigt omfang.

   

  Der er foretaget uanmeldt beholdningseftersyn pr. 26. september 2016, som har omfattet kontrol af tilstedeværelse af kommunens likvide aktiver, midlertidige anbringelser, ventende remittering, samt udvalgte mellemregnings- og depositakonti.

   

  Endvidere har BDO vurderet de generelle forretningsgange for afstemning af balancekonti.

   

  4. Løn- og personaleområdet.

  Der er foretaget stikprøvevis lønrevision for 1/1-30/9 2016. Lønrevisionen har til formål at sikre, at procedurerne omkring indberetning og udbetaling af løn fungerer betryggende.

   

  BDO har foretaget gennemgang af udbetalte vederlag, diæter og godtgørelser til borgmester, udvalgsformænd og byrådsmedlemmer.

   

  5. Revision af de sociale områder med statsrefusion.

  Formålet med revisionen er at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis.

   

  Revisionen gennemføres ved en kombination af system- og substansrevision baseret på revisors faglige vurdering af kommunens systemer, forretningsgange, kontrolmiljø m.v.

   

   

 • 751. Frigivelse af midler til energimærkning af kommunens ejendomme

  Resume

  På budgettet er der afsat midler til at energimærke kommunens ejendomme i 2017.

  Disse søges frigivet til projektstart i januar 2017.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PTU og ØU, at

  1. der søges om en anlægsbevilling på 1.100.000 kr. til energimærkning af kommunens ejendomme og,
  2. at anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2017.

  Plan- og Teknikudvalget, 29. november 2016, pkt. 569:

  Deltog ikke: Steen Nielsen og John Dalsgaard Jensen

  Anbefales.

   

  Økonomiudvalget, 14. december 2016, pkt. 723:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Alle offentlige institutioner og bygninger, med et areal over 250 m2, skal have gennemført en energimærkning mindst hvert 10 år (tidligere hvert 7 år). Ligeledes skal der forelægge en gyldig energimærkning ved salg eller udlejning af ejendomme.

  Den sidste energimærkningsrunde af Stevns Kommunes bygninger blev påbegyndt i 2010 og udløber i 2017.

   

  Energimærkningsordningen er lovpligtig, og søger at synliggøre bygningers nuværende energiforbrug og energieffektivitet. Ligeledes tydeliggør energimærkning rentable tiltag, der kan øge bygninges energieffektivitet.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov nr. 636 af 19/06/2012 om fremme af energibesparelser i bygninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes anlægsbudget, da der er afsat et

  rådighedsbeløb på 1.100.000 kr. i budget 2017, som kan finansiere anlægsbevillingen.

 • 752. Vinduesudskiftning - Bygning H - Hotherskolen

  application/pdf icon c03_600388_prisoverslag_vinduesudskiftning_og_pcb_snv.pdf

  Resume

  Vinduerne i bygning H på Hotherskolen skal udskiftes primo 2017.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via PTU og ØU, at

  1.    KB giver en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til at udskifte vinduerne på Hotherskolens bygning H.

  2.    finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet på 1.500.000 kr., som er afsat i budget 2017.

  Plan- og Teknikudvalget, 29. november 2016, pkt. 570:

  Deltog ikke: Steen Nielsen og John Dalsgaard Jensen

  Anbefales. 

  Økonomiudvalget, 14. december 2016, pkt. 724:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefales.

   

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Vinduerne er i så dårlig stand, at mange af dem er skruet fast, for at sikre de falder ud.

  Disse udskiftes til nye i træ/alu med lang levetid og lavt energitab.

  Der er fundet PCB i fugerne, mellem vinduesrammerne og murværket, dette saneres i forbindelse med udskiftningen.             

  De eksisterende markiser er udslidte, disse udskiftes til solafskærmninger med automatik.

   

  • Vinduer, inkl. estimat for PCB sanering: 980.000,-
  • Solafskærming: 350.000,-
  • Yderligere Miljøundersøgelser: 34.000,-
  • Uforudsete udgifter: 136.000,-

   

  Total: 1.500.000,-

   

   

   

  Økonomi

   

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes anlægsbudget, da der er et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2017 som er afsat til projektet.

   

   

   

 • 753. Foreningen Stevns Frivillighedscenter - samarbejdsaftale

  application/pdf icon samarbejdsaftale_mellem_stevns_frivillighedscenter_og_stevns_kommune_nov_2016_opdateret.pdfapplication/pdf icon 637_stevns_frivillighedscenter.pdf

  Resume

  Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Stevns kommune og Stevns Frivillighedscenter, som følge af etablering af Stevns Frivillighedscenter som forening.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via DIR, SSU og ØU, at:

  1. forslag til samarbejdsaftale mellem Stevns kommune og Stevns Frivillighedscenter godkendes

  2. SSU fremadrettet varetager kontakten til foreningen Frivillighedscenter Stevns

  Direktionen, 28. november 2016, pkt. 1:

  Anbefales.

  Social- og Sundhedsudvalget, 30. november 2016, pkt. 286:

  Anbefales.

   

  Økonomiudvalget, 14. december 2016, pkt. 725:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Stevns kommune etablerede i 2015 Frivillighedscenter Stevns som et projekt med kommunal medfinansiering, med henblik på få igangsat aktiviteter og initiativer, der kunne understøtte det frivillige sociale arbejde i kommunen samt give foreningslivet mulighed for hjælp til etablering m.v.

   

  Som beskrevet i sagsfremstilling 637 i forbindelse med godkendelse af etableringen af foreningen Frivillighedscenter Stevns, er det en forudsætning for kommunens støtte, at der indgås en samarbejdsaftale inden årets udgang, som beskriver og definerer forventninger og krav til ansøgning om kommunal medfinansiering, årlige fokusområder samt årlig redegørelse.

   

  Vedhæftet sagen er forslag til samarbejdsaftale, som er udarbejdet i samarbejde mellem foreningen Stevns Frivillighedscenter og forvaltningen.

   

  Det bemærkes, at det i samarbejdsaftalen anbefales, at det er SSU som forvalter kontakten med foreningen Stevns Frivillighedscenter, på vegne af KB. Årsagen er, at der i ansøgningen om de statslige midler er forudsat, at der er en klar social profil.

  Økonomi

  I Budget 2017 er der afsat 0,250 mio. kr. og 0,400 mio. kr.  i overslagsårene – 2018-2020, idet det forudsættes , at ansøgning hos staten på 0,350 mio. kr. imødekommes.

   

 • 754. Spørgetid for borgere

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Retningslinjer for spørgetid i Kommunalbestyrelsen

   

  • Spørgetid afholdes mellem Kommunalbestyrelsens møder for åbne og lukkede døre.
  • Spørgetiden har en samlet varighed af max. 15. minutter med formanden som ordstyrer.
  • Kun et enkelt medlem fra hver gruppe må besvare spørgsmålet fra borgerne og besvarelsen skal være kort.
  • Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold.
  • Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være formanden i hænde 14 dage før det pågældende møde i Kommunalbestyrelsen.
  • Retningslinjerne trådte i kraft den 8. oktober 2009.

   

 • 755. Lukket dagsorden - godkendelse (Lukket)

 • 756. Salg af grund - S (Lukket)

 • 757. Diverse orienteringer - KB den 22. december 2016 (Lukket)